OEKO-TEX Standard 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OEKO-TEX Standard 100"

Transkrypt

1 OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Polish / English)

2 2 Warunki ogólne i specjalne dla udzielenia upoważnienia do stosowania znaku Oeko-Tex Standard 100 Spis treści General and special conditions for the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Contents 1 Cel 1 Purpose 2 Obszar zastosowania 2 Applicability 3 Terminy i definicje 3 Terms and definitions 3.1 Substancje szkodliwe 3.1 Harmful substances 3.2 Znak 3.2 mark 3.3 Producent 3.3 Manufacturer 3.4 Dystrybutor 3.4 Distributor 3.5 Nazwa wyrobu 3.5 Designation of product 3.6 Grupa produktowa 3.6 Article group 3.7 Klasy produktów 3.7 Product classes 3.8 Środki aktywne chemicznie 3.8 Active chemical products 4 Warunki 4 Conditions 4.1 Wymagania specjalne dla produktu 4.1 Product specific requirements 4.2 Wymagania dotyczące stosowania środków biolo- 4.2 Requirements regarding the use of biological ac- gicznie aktywnych 4.3 Wymagania dotyczące stosowania środków opóźniających palność 4.4 Zgłoszenie 4.4 Application 4.5 Próbki 4.5 Sample material 4.6 Deklaracja zobowiązania 4.6 Declaration of commitment 4.7 Badanie 4.7 Testing 4.8 Kontrola Jakości 4.8 Quality control 4.9 Zapewnienie jakości 4.9 Quality assurance 4.10 Zgodność 4.10 Conformity 5 Oznakowanie 5 Marking 5.1 Udzielenie autoryzacji 5.1 Granting of authorisation 5.2 Ograniczenie autoryzacji 5.2 Limit of authorisation 5.3 Cofnięcie autoryzacji 5.3 Withdrawal of authorisation 5.4 Rodzaj oznakowania 5.4 Type of marking tive products 4.3 Requirements regarding the use of flame retardant products A1 Adres A1 Adresses A2 Znak A2 Mark A3 Instrukcja pakowania próbek A3 Packing instructions A4 Wartości graniczne A4 Limit values A5 Indywidualne substancje A5 Individual substances

3 3 Impressum Edycja: Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (OEKO- TEX ) Impressum Editor: Splügenstrasse 10 Splügenstrasse 10 P.O. Box 2156 P.O. Box 2156 CH-8027 Zurych (Szwajcaria) International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) CH-8027 Zurich (Switzerland) Miejsce pochodzenia: Zurych (Szwajcaria) Place of origin: Zurich (Switzerland) Druk: Własny Printing: Own copy system Edycja: 01/2015 Edition: 01/ / CHF 70.- / SEK / DKK / NOK / 34.- / Ft cena sprzedaży / selling price

4 4 1 Cel Purpose Oeko-Tex Standard 100 jest dokumentem normatywnym wydanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (OEKO-TEX ) do którego należą instytuty badawcze wymienione w Załączniku nr 1. Jeśli tekst tego dokumentu różni się w dwóch wersjach językowych wówczas wersja niemiecka (lub angielska) jest rozstrzygająca. Norma ta określa ogólne i specjalne warunki dla udzielenia upoważnienia do oznaczania wyrobów włókienniczych znakiem Oeko-Tex Standard 100 przedstawionym w Załączniku nr 2. Oeko-Tex Standard 100 is a normative document, published by the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (OE- KO-TEX ) to which the institutes listed in Appendix No. 1 belong to. If there is a discrepancy in interpretation of the two languages in this document, then the German (or English) language has priority. This Standard specifies the general and special conditions for granting authorisation to mark textiles with the Oeko-Tex Standard 100 mark as shown in Appendix No Obszar zastosowania Applicability Norma ta ma zastosowanie do wyrobów włókienniczych i skórzanych na wszystkich etapach produkcji, łącznie z akcesoriami włókienniczymi i niewłókienniczymi. Norma ma również zastosowanie do materacy, pierza i puchu, pianek, materiałów obiciowych oraz innych o podobnej charakterystyce. Norma ta nie ma zastosowania do środków chemicznych, środków pomocniczych i barwników. This standard is applicable for textile and leather products and articles of all levels of production, including textile and non-textile accessories. This standard is also applicable to mattresses, feathers and downs, foams, upholstery and other materials with similar characteristics This standard is not applicable for chemicals, auxiliaries and dyes. 3 Terminy i definicje Terms and definitions 3.1 Substancje szkodliwe Harmful substances Substancje szkodliwe, w rozumieniu tej normy, oznaczają substancje, które mogą być obecne lub być wydzielane z wyrobu włókienniczego lub akcesoriów w ilościach przekraczających maksymalną wartość w warunkach normalnego lub zalecanego użytkowania oraz według obecnego stanu wiedzy mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Harmful substances within the context of this standard refer to substances which may be present in a textile product or accessory and exceed a maximum amount or which evolve during normal and prescribed use and exceed a maximum amount, and which may have some kind of effect on people during normal and prescribed use and may, according to current scientific knowledge, be injurious to human health. 3.2 Znak mark Znak Oeko-Tex Standard 100 Tekstylia godne zaufania zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100 odnosi się do oznaczenia, które może być zastosowane do produktów włókienniczych lub akcesoriów, jeśli warunki ogólne i specjalne do uzyskania upoważnienia są spełnione oraz jeśli pozwolenie na umieszczenie tego znaku na wyrobie zostało udzielone przez instytut lub autoryzowaną agencję certyfikującą Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (Oeko-Tex ). Znak Tekstylia godne zaufania zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100 informuje, że oznakowany produkt spełnia wymagania tej normy i że produkt ten wraz z wynikami badań potwierdzającymi jego zgodność z tą normą, są pod nadzorem instytutu będącego członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (Oeko-Tex ). The Oeko-Tex Standard 100 mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" refers to marking which may be applied to a textile product or to an accessory if the general and special conditions for granting authorisation are fulfilled and if authorisation to use this mark on a product has been granted by an institute or an authorised certification agency (Appendix 1) belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko- Tex ). The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" states that the marked product fulfils the conditions specified in this standard, and that the product and its conformity test, as specified in this standard, are under the supervision of an institute belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ).

5 5 Znak Tekstylia godne zaufania zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100 nie jest oznaczeniem jakości wyrobu. Znak ten odnosi się do produktu w stanie takim w jakim został wytworzony i nie mówi nic o właściwościach badanego produktu takich jak: komfort użytkowania, reakcja na procesy czyszczenia, właściwości związane z użytkowaniem produktów w budynkach czy właściwości palne. Ponadto znak ten nie ma odniesienia do jakichkolwiek innych cech jakości lub aspektów prawnych takich jak bezpieczeństwo produktu i inne cechy (konstrukcja, wytrzymałość sznurów, przewody elektryczne itp.). Znak ten nie odnosi się do substancji szkodliwych, które mogą wystąpić w pojedynczych egzemplarzach oznakowanych wyrobów, na skutek uszkodzenia podczas transportu lub magazynowania (jak również niewłaściwych procedur czyszczenia wyrobów), zanieczyszczenia spowodowanego niewłaściwym pakowaniem wyrobu, działań związanych ze sprzedażą promocyjną (perfumowanie wyrobów) lub niewłaściwą ekspozycją (np. pokaz wyrobów na otwartej przestrzeni). Podkreślając jego ważność, oznaczenie Tekstylia godne zaufania zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100 jest objęte całościową ochroną jako znak handlowy. Na całym świecie etykieta jest stosowana i rejestrowana jako znak handlowy. Dla wzmocnienia ochrony prawnej znaku nie tylko sama etykieta, ale również jej elementy (np. wzór globu) i poszczególne słowa Oekotex, Oekotex lub OEKO-TEX, są zarejestrowane jako oddzielne znaki handlowe. The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" is not a quality label. The mark relates only to the asproduced state of the textile and says nothing about other properties of the product such as e.g. fitness for use, reaction to cleaning processes, physiological behaviour in respect of clothing, properties relating to use in buildings, burning behaviour etc. Furthermore the mark does not declare anything regarding other quality or legal aspects, such as product safety, and other characteristics (construction, cords, electrical wiring ). The mark does not declare anything about harmful substances affecting single specimens of the marked textile as a result of damage during transportation or storing (and improper cleaning procedures thereafter), contamination caused by packaging, manipulation for sales promotion (e.g. perfuming) and inadequate sales display (e.g. outdoor presentation). In line with its importance the sign Confidence in Textiles Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 is protected comprehensively as a trademark. On a worldwide basis there are applications or registrations of the label as a trademark. To strengthen its legal protection not only the label as such, but also various device elements (e.g. the globe device element) and the words Oekotex, Oeko-tex, or OEKO-TEX are registered as separate trademarks. 3.3 Producent Manufacturer Termin producent oznacza firmę produkującą wyroby włókiennicze i /lub akcesoria do tych wyrobów lub firmę, w imieniu której produkt jest wytwarzany. 3.4 Dystrybutor Distributor Termin dystrybutor wyrobów włókienniczych i/lub akcesoriów do wyrobów włókienniczych, oznacza firmę sprzedającą produkt jako sprzedawca hurtowy lub detaliczny (np. domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej itp.). 3.5 Nazwa wyrobu Designation of product Nazwa wyrobu jest określeniem nadanym przez producenta lub dystrybutora na etykiecie produktu. 3.6 Grupa produktowa Article group Grupa produktowa jest zasadniczo połączeniem kilku produktów w grupę, które mogą być objęte tym samym certyfikatem, np.: Wyroby włókiennicze różniące się wyłącznie właściwościami fizycznymi, wykonane ze ściśle określonych materiałów wyjściowych Produkty, które są złożone w sposób fizyczny wyłącznie z certyfikowanych składników The manufacturer of a textile product and/or of accessories for the textile product is the company producing the product or the company on behalf of which the product is being manufactured. The distributor of a textile product and/or of accessories for the textile product refers to the company selling the product as wholesale dealer or retailer (department stores, mail-order houses, etc.). The designation of the product is the name given by the manufacturer or distributor on his labelling of the product. An article group is basically a combination of several articles in a group which may be covered in the same certificate, e.g. Textiles with physical differences only, made from well defined basic materials Articles which are physically composed of certified products only

6 6 Wyroby gotowe z tego samego rodzaju włókna (np. wyroby z włókien celulozowych, mieszanki PES/CO, z włókien syntetycznych) Finished textiles from the same kind of fibre material (for example those made from cellulosic fibres, mixtures of PES and CO, of synthetic fibres, etc.) 3.7 Klasy produktów Product classes Klasa produktu w kontekście tej normy oznacza grupę rożnych produktów skategoryzowanych według ich (przyszłego) wykorzystania. W ramach różnych klas produktów nie tylko wyroby gotowe, ale również ich składniki na wszystkich etapach produkcji (włókno, przędza, tkaniny) i akcesoria mogą podlegać certyfikacji. Klasy produktu różnią się wymaganiami jakie produkt musi spełniać i zastosowanymi metodami badań. A product class in the context of this standard is a group of different articles categorised according to their (future) utilisation. In the different product classes not only may finished articles be certified but also their components at all stages of manufacture (fibres, yarns, fabrics) and accessories. The product classes differ generally in the requirements that the products have to fulfil and by the test methods applied Produkty dla dzieci (Klasa produktu I) Products for babies (Product Class I) Zgodnie z tą normą określenie produkty dla dzieci odnosi się do wszystkich wyrobów, materiałów podstawowych i akcesoriów, które są wykorzystywane do produkcji wyrobów dla dzieci do 36 miesiąca życia, z wyjątkiem ubrań wykonanych ze skóry. Products for babies in the context of this standard are all articles, basic materials and accessories, which are provided for the production of articles for babies and children up to the age of 36 months with the exception of leather clothing Produkty mające bezpośredni kontakt ze skórą (Klasa produktu II) Produkty mające bezpośredni kontakt ze skórą to te, których duża część powierzchni ma bezpośredni kontakt ze skórą (np. bluzki, koszule męskie, bielizna osobista) Produkty bez bezpośredniego kontaktu ze skórą (Klasa produktu III) Produkty bez bezpośredniego kontaktu ze skórą to te, których tylko niewielka część powierzchni ma bezpośredni kontakt ze skórą (np. wypełnienia). Products with direct contact to skin (Product Class II) Articles with direct contact to skin are those, which are worn with a large part of their surface in direct contact with the skin (e.g. blouses, shirts, underwear, matressses etc.). Products without direct contact to skin (Product Class III) Articles without direct contact to skin are those, which are worn with only a little part of their surface in direct contact with the skin (e.g. stuffings, etc.) Wyroby dekoracyjne (Klasa produktu IV) Decoration material (Product Class IV) Zgodnie z tą normą określenie wyrób dekoracyjny odnosi się do wszystkich wyrobów, włącznie z materiałami i akcesoriami, które są stosowane do dekoracji, jak np.: obrusy, pokrycia ścienne, tkaniny meblowe, zasłony, tkaniny obiciowe i pokrycia podłogowe. Decoration material in the context of this standard are all articles including initial products and accessories which are used for decoration such as table cloths, wall coverings, furnishing fabrics and curtains, upholstery fabrics, and floor coverings. 3.8 Środki aktywne chemicznie Active chemical products Zgodnie z tą normą termin aktywne środki chemiczne odnosi się do wszystkich środków, które są wprowadzane do włókna lub są stosowane na późniejszym etapie produkcji wyrobu włókienniczego. Specjalne wymagania dotyczące stosowania tego rodzaju środków są wymieniane w następujących definicjach. Active chemical products in the context of this standard are all preparations that are incorporated into the fibre material or are applied in a later processing step to the textile product. Special requirements for the use of this kind of products exist for following definitions Środki aktywne biologicznie Biological active products Zgodnie z tą normą środki aktywne biologicznie są to aktywne substancje chemiczne, których celem stosowania jest niszczenie, powstrzymywanie, unieszkodliwianie, zapobieganie oddziaływaniu lub w inny sposób wywieraniu kontrolowanego wpływu na jakikolwiek organizm, sposobem chemicznym lub biologicznym Biological active products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect of any organism by chemical or biological means.

7 Środki uodparniające na zapalenie Flame retardant products Zgodnie z tą normą środki uodparniające na zapalenie są to aktywne substancje chemiczne, które są stosowane w celu zmniejszenia palności i/lub zapalności. Flame retardant products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to reduce the flammability and/or combustibility. 4 Warunki Conditions 4.1 Wymagania specjalne dla produktu Product specific requirements Podane w załączniku 4 wymagania ogólne jak i specjalne wobec produktu będącego przedmiotem certyfikacji według Oeko-Tex Standard 100, muszą być spełnione przez każdy jego komponent. Takie podejście jest również obowiązujące dla nietypowych produktów włókienniczych takich jak meble, kołyski, fotele bujane, łóżka, itp. Okres przejściowy na wprowadzenie nowych bardziej surowych wymagań obowiązuje do 1 kwietnia In addition to the general requirements for certification according to Oeko-Tex Standard 100, the product specific requirements, given in Appendix 4, have to be fulfilled by each component. This approach is also valid for untypical textile products such as furniture, cradles, pushchairs, beds, and so on. For new or more severe requirements an interim arrangement is valid until 1 st of April Wymagania dotyczące stosowania środków biologicznie aktywnych W przypadku stosowania środków aktywnych biologicznie, należy dokonać rozróżnienia materiałów włókienniczych, w których środki aktywne biologicznie są wprowadzone do włókien, od tych, w których środki aktywne biologicznie są stosowane przy obróbce na późniejszym etapie ich produkcji. Requirements regarding the use of biological active products When using biological active products it is distinguished between fibre materials where the biological active agents are incorporated into the fibres and a treatment of textiles with biological active products in a later processing step Materiały włókiennicze z włókien o właściwościach biologicznie aktywnych Materiały wykonane z włókien o właściwościach biologicznie aktywnych podlegają certyfikacji według Oeko-Tex Standard 100 wówczas, gdy ocena dokonana przez Oeko-Tex wykazała, że włókna te mogą być stosowane z humanoekologicznego punktu widzenia bez żadnych ograniczeń. Fibre materials with biological active properties Fibre materials with biological active properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a humanecological point of view without any restrictions Wykończenie środkami biologicznie aktywnymi Wykończenia środkami biologicznie aktywnymi są dopuszczalne w ramach certyfikacji Oeko-Tex Standard 100 wówczas, gdy gruntowna ocena dokonana przez Oeko-Tex z humanoekologicznego punktu widzenia wykazała, że obróbka wykończalnicza przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta produktu nie jest szkodliwa dla zdrowia człowieka. Finish with biological active products Finishes with biological active products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.3 Wymagania dotyczące stosowania środków opóźniających palność Przy stosowaniu środków opóźniających palność rozróżnia się materiały włókiennicze, które otrzymują właściwości trudno zapalne już na etapie wytwarzania włókien z masy polimerowej (kopolimery, dodatki) oraz poprzez wykończenie środkami opóźniającymi palność na późniejszym etapie procesu wytwarzania. Requirements regarding the use of flame retardant products When using flame retardant products it is distinguished between fibre materials which receive the flame retardant properties in the spinning mass already (copolymers, additives) and a finish with flame retardant products in a later processing step.

8 Materiały włókiennicze z włókien o właściwościach trudno zapalnych Materiały włókiennicze z włókien o właściwościach trudno zapalnych podlegają certyfikacji według Oeko- Tex Standard 100, klasa produktu I do IV, jeżeli ocena dokonana przez Oeko-Tex wykazała, że włókna te mogą być stosowane z humanoekologicznego punktu widzenia bez żadnych ograniczeń. Fibre materials with flame retardant properties Fibre materials with flame retardant properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a human-ecological point of view without any restrictions Wykończenie środkami opóźniającymi palność Wykończenie środkami opóźniającymi palność jest dopuszczalne w ramach certyfikacji Oeko-Tex Standard 100, klasa produktu I do IV, jeżeli gruntowna ocena dokonana przez Oeko-Tex z humanoekologicznego punktu widzenia wykazała, że wykończenie zastosowane zgodnie z zaleceniami producenta jest nieszkodliwe dla zdrowia człowieka. Finish with flame retardant products Finishes with flame retardant products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.4 Zgłoszenie Application Wniosek o uzyskanie autoryzacji na używanie znaku Oeko-Tex Standard 100 wymagany jest w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do instytutu lub agencji certyfikującej Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (Oeko- Tex ). (Patrz Załącznik 1). The application for the granting of authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark has to be made in writing on the respective application form to an institute or a certification agency of the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ). (See Appendix 1). 4.5 Próbki Sample material Dla celów badań jak i odwoławczych Wnioskujący powinien dostarczyć wystarczającą i reprezentatywną próbkę wyrobu podlegającego certyfikacji. Ta sama procedura wymagana jest przy odnowieniu certyfikatu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pakowania (Załącznik 3). For test purposes and as a reference the applicant should provide a sufficient and representative sample of the product submitted for certification. This is also the case for an application for renewal of the certificate. The packing instruction should be observed (see Appendix 3). 4.6 Deklaracja zobowiązania Declaration of commitment Deklaracja zobowiązania Wnioskującego wraz z formularzem zgłoszeniowym muszą być właściwie podpisane i muszą zawierać następujące punkty : Odpowiedzialność za dane podane we wniosku. Zobowiązanie dotyczące informowania jednostki, która udzieliła autoryzacji do używania znaku o wszelkich zmianach dotyczących surowców, procedur technicznych i receptur. Zobowiązanie się do niestosowania znaku po terminie wygaśnięcia lub cofnięciu autoryzacji pozwalającej na używanie znaku. The applicant's declaration of commitment together with the application form are to be duly signed and must contain the following points: Liability for the details specified in the application. Commitment to notify the body, who granted the authorisation to use the mark, of any alteration regarding raw materials, technical procedures and recipes. Commitment to ensure that no further marking of the product takes place after the expiration or withdrawal of the authorisation to use the mark. 4.7 Badanie Testing Próbka materiału dostarczona przez Wnioskującego, jak również próbki pobrane w miejscu produkcji są badane przez dany instytut. Rodzaj i zakres badań są określane przez instytut i zależą od rodzaju produktu jak i od informacji o produkcie dostarczonych przez Wnioskującego. The sample material provided by the applicant, and likewise specimens taken at the place of manufacture, are tested by the institute concerned. Type and scope of testing are determined by the institute and depend on the type of product and on the information about the product, provided by the applicant.

9 9 Próbki posiadające zapach nietypowy dla produktu, wskazujący na błędy w produkcji, nie będą poddawane badaniom i nie będzie udzielona autoryzacja do posługiwania się znakiem Oeko-Tex Standard 100. Z zasady wszystkie poszczególne komponenty wyrobu obowiązkowo podlegają badaniu. Składy surowcowe próbek mogą być zbadane w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku, związanych dokumentach i deklaracjach. Koszty tych badań ponosi Wnioskujący. Jeśli badanie komponentu ważącego mniej niż 1% całego produktu nie jest możliwe z powodu jego ograniczonej ilości zawartej w produkcie, wówczas to instytut podejmuje decyzję według własnych kompetencji, biorąc pod uwagę rodzaj produktu i jego zastosowanie, czy dodatkowy materiał do badania musi być przesłany i czy ewentualnie można zrezygnować z badania. Decyzja instytutu nie podlega odwołaniu. Test specimens having an odour extraneous to the product, indicating faulty manufacture, will be excluded from testing and no authorisation to mark these products with the Oeko-Tex Standard 100 mark will be granted. In general all individual components of an article have to be tested. Fibre compositions of samples may be cross-checked qualitatively against information from the application, related documents and declarations. These tests are charged to the applicant. If the test of a component weighing less than 1 % of the total article is not possible due to the limited amount contained in the article, then the institute decides on its own competence, taking into consideration the kind of article and its use, whether additional testing material has to be sent in or whether the test can be dropped. The decision of the institute is not contestable. 4.8 Kontrola Jakości Quality control Wnioskujący jest zobowiązany przedstawić instytutowi opis środków ostrożności, jakie podjął w swojej firmie w celu zapewnienia, że wszystkie wyroby produkowane i/lub sprzedawane, dla których uzyskał prawo stosowania znaku Tekstylia godne zaufania zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100, spełniają wymagania Oeko-Tex Standard 100 w takim samym stopniu jak próbki, które zostały wysłane do instytutu i na podstawie ich badań uzyskał autoryzację. Wnioskujący wyda deklaracje zgodności wg ISO stwierdzającą, że wyroby wytworzone i/lub sprzedawane przez niego spełniają wymagania Oeko-Tex Standard Zapewnienie jakości Quality assurance Wnioskujący zobowiązuje się do prowadzenia i utrzymywania efektywnego systemu zapewnienia jakości gwarantującego, że wyroby wyprodukowane i/lub sprzedawane będą zgodne z próbką przedstawioną do badań, dzięki czemu zapewni i wykaże instytutowi Oeko-Tex, że produkty z różnych partii lub różnych kolorów są kontrolowane na zgodność z normą Oeko- Tex Standard 100. W okresie ważności certyfikatu, instytut ma prawo do przeprowadzenia 2 losowych badań wyrobów objętych certyfikatem. Koszty tych badań ponosi posiadacz certyfikatu. Jeśli losowe badanie wykaże odchylenie od wartości granicznych, na których oparte są badania, zostanie przeprowadzone dodatkowe badanie kontrolne na innej próbce. Stosowne koszty tego badania ponosi posiadacz certyfikatu. Jeśli dalsze odchylenia zostaną udowodnione, instytut może w terminie natychmiastowym cofnąć prawo do umieszczania na produktach etykiety ze znakiem Oeko-Tex Standard 100. Przed lub tuż po wydaniu pierwszego certyfikatu instytut skontroluje na miejscu w firmie działania podjęte dla zapewnienia jakości w odniesieniu do procesu certyfikacji na zgodność z Oeko-Tex Standard 100. The applicant shall describe to the institute the precautions he has taken within his company to ensure that all products manufactured and/or sold for which the authorisation to use the mark Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 has been granted fulfil the conditions of the Oeko-Tex Standard 100 in the same way as the samples that have been sent to the institute and based on those tests the authorisation has been granted. The applicant shall issue a declaration of conformity in accordance with ISO stating that the products manufactured and/or sold by him fulfils the conditions in the Oeko-Tex Standard 100. The applicant shall operate and maintain an effective quality assurance system to ensure that products manufactured and/or sold conform with the test sample, thereby ensuring and proving to the Oeko-Tex institute that the products, e.g. from different lots or of different colours, are spot-checked for compliance with the Oeko-Tex Standard 100. During the certificate s period of validity, the institute is authorised to undertake two random tests on certified products. The testing costs are chargeable to the certificate holder. If random testing reveals a deviation from the limit values on which the tests are based, an additional test will be undertaken on a different sample as a check. The relevant costs are likewise charged to the certificate holder. If further deviations are found, the testing institute may withdraw the authorisation to label products with the Oeko-Tex Standard 100 mark with immediate effect. Before or shortly after issuing the first certificate the institute will check on-site the quality assurance measures in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. The institute is

10 10 Instytut jest upoważniony do odmowy wydania lub wycofania certyfikatu na podstawie wyników przeprowadzonego audytu. Koszty audytu pokrywa posiadacz certyfikatu. Każda firma musi być sprawdzona przynajmniej raz na trzy lata. Firmy posiadające certyfikat na zgodność z normą Oeko-Tex Standard 1000/ STeP by OEKO-TEX są audytowane regularnie z większą częstotliwością w ramach systemu certyfikacji i dlatego też są zwolnione z dodatkowych kontroli i opłat. Wnioskujący uznaje, że audytorzy Stowarzyszenia Oeko-Tex są upoważnieni do przeprowadzenia audytu w firmie w odniesieniu do procesu certyfikacji na zgodność z Oeko-Tex Standard 100. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami Oeko- Tex Standard 100, koszty badań analitycznych (badania kontrolne) oraz koszt auditu są pokrywane przez posiadacza certyfikatu. entitled to refuse or withdraw the certificate based on the results from this audit. The charges of this package are charged to the certificate holder. Each company needs to be checked at least in a three year frequency. Companies being certified according to Oeko-Tex Standard 1000/STeP by OEKO-TEX are audited regularly and in a shorter frequency in the context of this certification scheme and are therefore exempted from these additional checks and contributions. The applicant acknowledges, that auditors from the Oeko-Tex Association are allowed to visit and audit the certified company in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. In case of non-compliance with the Oeko-Tex Standard 100 requirements, the cost for the analytical testing (control tests) and an audit fee have to be paid by the certificate holder Zgodność Conformity Wnioskujący, który produkuje lub sprzedaje wyroby ze znakiem Oeko-Tex Standard 100 ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarację, że wyrób wyprodukowany lub sprzedawany spełnia wymagania w zakresie wartości granicznych dla substancji szkodliwych zgodnie z Oeko-Tex Standard 100. Poświadczenie wiarygodności systemu zapewnienia jakości Wnioskującego jest warunkiem koniecznym do udzielenia zezwolenia na używanie znaku Oeko- Tex Standard 100. Wnioskujący jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości certyfikowanego wyrobu. Ma on prawo do przeniesienia części odpowiedzialności za zapewnienie jakości na producentów, dostawców i importerów.w tym przypadku również informacja dotycząca skuteczności systemu zapewnienia jakości powinna być zgłoszona do instytutu Deklaracja zgodności musi być sporządzona na formularzu deklaracji zgodności dostarczonym przez Stowarzyszenie Oeko-Tex. The applicant who is either manufacturing or selling goods with an Oeko-Tex Standard 100 mark must take sole responsibility in declaring that the product manufactured or sold complies with the limit values for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100. Acknowledgement of the reliability of the quality assurance system of the applicant is a requirement for granting permission to use the Oeko-Tex Standard 100 mark. The applicant is responsible for assuring the quality of the certified product. He may delegate parts of the quality assurance to manufacturers, suppliers and importers. If he does so, again the effectiveness of the quality assurance system should be notified to the testing institute. The declaration of conformity must be on the conformity declaration form provided by the Oeko-Tex Association. 5 Oznakowanie Marking 5.1 Udzielenie autoryzacji Granting of authorisation Jeśli wszystkie warunki tej normy są spełnione i jeśli badania nie wykazują żadnych odstępstw od informacji szczegółowych dostarczonych przez Wnioskodawcę oraz wyniki badań nie przekraczają podanych wartości granicznych, zostanie wydany certyfikat upoważniający Wnioskodawcę do oznaczania swoich produktów, w okresie ważności certyfikatu, znakiem Oeko- Tex Standard 100. W przypadku zmiany wartości granicznych i/lub kryteriów badań, ważność odpowiednich certyfikowanych wyrobów zostanie zachowana przez okres przejściowy, aż do daty wygaśnięcia ważności certyfikatu. Po upłynięciu tego terminu, muszą być spełnione aktualne wymagania dotyczące odnowienia certyfikatu. If all the conditions of this standard are satisfied, if the tests do not demonstrate any deviations from the details provided by the applicant and if the test values do not exceed the given limit values, a certificate will be issued, entitling the applicant to label his products during the period of validity with the Oeko-Tex Standard 100 mark. In the case of the limiting values and/or the examination criteria altering, the validity of the respective certified products will remain effective for a transition period until the expiration date of the certificate. Once this period has elapsed, the prevailing conditions of renewal must be fulfilled.

11 Ograniczenie autoryzacji Limit of authorisation Wyrób certyfikowany traci natychmiast prawo do oznakowania go znakiem Oeko-Tex, jeśli zostanie poddany jakiejkolwiek fizycznej lub chemicznej przemysłowej obróbce (włącznie z praniem i czyszczeniem). Prawo do oznaczenia produktu znakiem Oeko-Tex Standard 100 jest ograniczone do maksymalnie jednego roku. W okresie ważności certyfikatu normy badawcze i wartości graniczne stosowne w czasie udzielenia autoryzacji zachowują swoją moc prawną. Na prośbę Wnioskującego rozpoczęcie autoryzacji może być przesunięte o najwyżej 3 miesiące od daty wydania raportu z badań. Po wygaśnięciu okresu upoważnienia do znakowania etykietą Oeko-Tex Standard 100, właściciel certyfikatu ma prawo do ubiegania się o odnowienie upoważnienia na kolejny rok. Instytut wyznacza zredukowany program badań w 1., 2., 4., 5. itd. roku odnowienia certyfikatu. Okres ważności odnowionego certyfikatu wynosi dokładnie rok od daty wygaśniecia poprzedniego certyfikatu. Upoważnienie na oznakowanie wyrobu znakiem Oeko-Tex Standard 100 wygasa w przypadku stwierdzenia, że warunki podane we wniosku nie są już aktualne. Tak jest w przypadku kiedy instytut nie został poinformowany o zmianach i nie może potwierdzić czy wymagania Oeko-Tex Standard 100 są w dalszym ciągu spełnione. A certified article immediately loses its authorisation to be marked with the Oeko-Tex mark whenever any professional physical or chemical (incl. washing and cleaning) transformation of the product is performed. The authorisation to mark a product with the Oeko- Tex Standard 100 mark is limited to a maximum of one year. During the period of validity of the certificate the test standards and limiting values relevant at the time of granting the authorisation are valid. On request of the applicant the starting of the authorisation can be postponed for at most three months from the date of the test report. After the authorisation period of the Oeko-Tex Standard 100 labelling has expired, the certificate holder is entitled to apply for a renewal of the authorisation for another year. The institute determines a reduced testing programme for the 1st, 2nd, 4th, 5th etc. renewal. The expiry date of the renewed certificate is exactly one year after the expiry date of the previous one. As soon as the conditions stated in the application form are no longer correct, the authorisation to mark the product with the Oeko-Tex Standard 100 labelling expires. This is the case, when the institute has not been informed about modifications and cannot confirm whether the requirements of the Oeko-Tex Standard 100 are still satisfied. 5.3 Cofnięcie autoryzacji Withdrawal of authorisation Prawo do stosowania znaku będzie cofnięte jeśli w wyniku kontroli produkcji, kontroli na rynku lub przy użyciu innych metod, zostanie ustalone, że informacje podane przez Wnioskującego nie są już prawidłowe, lub że zmiana warunków technicznych i/lub produkcji nie została przekazana natychmiast. Upoważnienie zostanie również cofnięte, jeśli znak nie będzie zgodny z warunkami normy. Stosowanie materiałów reklamowych, plansz, etykiet itp. jest ograniczone do 2 miesięcy od daty wycofania upoważnienia. Jeśli produkt będzie dalej oznakowany po cofnięciu upoważnienia, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych po drugim wezwaniu do zaprzestania posługiwania się znakiem ma prawo do upublicznienia cofnięcia autoryzacji w odpowiedniej formie. Cofnięte certyfikaty mogą być przywrócone jedynie w przypadku usunięcia przyczyny ich cofnięcia i podjęte kroki naprawcze są udokumentowane w instytucie certyfikującym. Kroki naprawcze i ich wdrożenie muszą być zweryfikowane osobnym audytem w krótkim czasie po przywróceniu upoważnienia. Koszty dodatkowego audytu ponosi wyłącznie posiadacz certyfikatu. The authorisation to use the mark will be withdrawn if it is determined by means of production controls, market controls or other methods that the details given by the applicant are not or no longer correct or that amendment of the applied technical and/or manufacturing conditions was not reported immediately. Authorisation will also be withdrawn when the mark does not comply with the conditions of this standard. The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is limited to two months from the time of withdrawal. If a product continues to bear an unauthorised mark after withdrawal of authorisation, the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology is after a second warning to abstain from marking authorised to publish the withdrawal in a suitable form. Withdrawn certificates can be re-instated only after the cause of the withdrawal has been corrected and measures taken are documented to the certifying institute. These measures and their implementation are verified by a separate audit within short period after reinstatement. This audit will be charged to the certificate holder separately.

12 Rodzaj oznakowania Type of marking Po uzyskaniu autoryzacji Wnioskujący ma prawo do oznakowania wyrobu jednym lub kilkoma znakami Oeko-Tex Standard 100, jak zilustrowano to w Załączniku 2. Deklaracje odnośnie numeru certyfikatu i instytutu badawczego są obligatoryjne i muszą odpowiadać stosownym certyfikatom. Stosowanie jakiejkolwiek innej formy napisu jest zabronione. W projekcie znaku muszą być użyte następujące kolory : CMYK model koloru zielony: 92 C/0M/100Y/7K żółty: 0 C/43M/100Y/0K szary: 0 C/0M/0Y/60K czarny: 0 C/0M/0Y/100K RGB model koloru: zielony: R0/G140/B50 żółty: R255/G145/B0 szary: R112/G112/B112 czarny: R0/G0/B0 W każdorazowym użyciu znaku musi być jednoznacznie określone do jakiego wyrobu znak się odnosi. Znak może pojawić się kolekcjach, katalogach itp. W szczególnych przypadkach, kiedy etykieta może być drukowana tylko w dwóch kolorach, znak może być kopiowany dwukolorowo za zgodą instytutu badawczego. W przypadku druku w skali szarości, należy przyjąć następujące wartości : zielony: 70 % żółty: 44 % szary: 60 % czarny: 100 % Jeśli w danym języku używany jest znak umlaut w druku lub piśmie, jest dopuszczalne jego użycie, jak na przykład: "Öko-Tex " lub "Øko-Tex " zamiast "Oeko-Tex " lub odpowiednio do "Oeko-Tex Standard 100". Znaki mogą być drukowane przez posiadacza certyfikatu pod warunkiem, że przedstawi je instytutowi certyfikującemu do zaakceptowania. Zgoda nie jest wymagana, jeśli filmy/klisze dla etykiet są zamawiane bezpośrednio w agencji reklamowej posiadającej autoryzację Oeko-Tex. Dodatkowe informacje są dostępne w instytutach. After authorisation has been granted, the applicant is entitled to mark the product with one or more of the Oeko-Tex Standard 100 marks illustrated in Appendix 2. The declarations with respect to the certificate number and to the testing institute are obligatory and must correspond to the respective certificate. The use of any other form of inscription is not allowed. In the design of the mark the following colours must be used: CMYK colour model: green: 92C/0M/100Y/7K yellow: 0C/43M/100Y/0K grey: 0C/0M/0Y/60K black: 0C/0M/0Y/100K RGB colour model: green: R0/G140/B50 yellow: R255/G145/B0 grey: R112/G112/B112 black: R0/G0/B0 It must be clear in each use of the mark to which product the mark refers to. The mark may appear in collections, catalogues, etc. If, for particular reasons, the label can only be in two colours, the mark may be reproduced dichromatic with extra authorisation from the testing institute. In case the print Is done in grey scales the following values have to be used: green: 70 % yellow: 44 % grey: 60 % black: 100 % If in a particular language the use of umlaut is in use for printing or writing, it is permissible to use, for example, "Öko-Tex " or "Øko-Tex " instead of "Oeko- Tex " and in reference to "Oeko-Tex Standard 100". The marks can be produced by the certificate holders on their own, but have to be shown to the certifying institute for approval. This approval is not necessary if the films for the labels are directly ordered from an advertising agency authorised by Oeko-Tex. Further information is available from the institutes.

13 13 Załącznik / Appendix 1 Szczegółowe informacje adresowe oraz aktualne nazwiska osób do kontaktu są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia OEKO-TEX (www.oekotex.com) Instytuty OEKO-TEX Aktualnie do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (OEKO-TEX ) należą następujące instytuty: Detailed address information and the name of contact persons can be retrieved at any time and up to date from the web site of the OEKO-TEX Association (www.oeko-tex.com). OEKO-TEX Institutes The following institutes currently belong to the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ): AR AT AU BD BE BG BR BY CA CH CL CN CN CO CZ DE DK DO EC EG ES ET FR GR CITEVE Argentina Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Level 6, Suite 601, 1 Queens Road, VIC 3004 Melbourne, Australia Hohenstein Institute Bangladesh House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh CENTEXBEL Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium Hohenstein Institute Bulgaria FPI Business Center, 51 B Cherni Vrah blvd., 1407 Sofia, Bulgaria CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda. Parque Cultural Paulista, Av. Paulista, 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil Hohenstein Institute Belarus Pritytskogo str, , Minsk, Belarus TESTEX Vancouver #3, Avenue, V3R 8P8 Surrey, BC, Canada TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland CITEVE Chile Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 1318, 13F, Hitech Plaza, 831 Changshou Road, Shanghai, China TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, Beijing, China Hohenstein Institute Colombia Carrera 11 No , Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia OETI Czechia - Institute for Ecology, Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG Schloss Hohenstein, Bönnigheim, Germany DTI Tekstil Teknologisk Institut Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark Hohenstein Institute Dominican Republic Calle 3 Esq. 18A, Residencial FG16, Cerro Hermoso, Santiago, Dominican Republic Hohenstein Institute Ecuador Av. 10 de Agosto y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador OETI - Austrian Textile Research Company Ltd 24 El Atebaa St., Dokki, Giza, Egypt AITEX Instituto Tecnológico Textil Plaza Emilio Sala, 1, Alcoy (Alicante) España, Spain Hohenstein Institute Ethiopia Sub City Bole Kebele 06/04, P. O. Box 3107, Addis Ababa, Ethiopia IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'habillement Avenue Guy de Collongue, Ecully Cédex, France MIRTEC S.A. (CLOTEFI Athens Division) Eleftheriou Venizelou 4, Kallithea, Athens, Greece

14 14 GT HK HN HU ID ID IE IN IN IN IN IT JP KE KH KR LA LK LT MA MM MX MY NO PE PH Hohenstein Institute Guatemala Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong Hohenstein Institute Honduras ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co. Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary PT. TESTEX Testing and Certification Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, Bandung, Indonesia PT. TESTEX Testing and Certification Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, Jakarta, Indonesia TESTEX Swiss Textile-Testing 4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland Hohenstein India Pvt. Ltd. 604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross Roads, 100 Feet Road, Satellite, Ahmedabad, India Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, Mumbai, India Hohenstein India Pvt. Ltd. 20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam, Mangalam Road, Tirupur, India Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, Noida, India CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. Piazza Sant' Anna 2, Busto Arsizio VA, Italy Nissenken Quality Evaluation Center OEKO-TEX Laboratory, Kuramae, Taito-ku, Tokyo, Japan Shirley Technologies Ltd 6th Floor Delta Corner PWC Tower, Chiromo Road Westlands, PO Box , Nairobi, Kenya Hohenstein Institute Cambodia #113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 3Fl, Hoyse Building, 5, Samseong-Ro 108-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea, South Hohenstein Institute Laos Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane Capital, Laos Hohenstein Institute Sri Lanka 424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka AITEX Lithuania Vytauto av , Kaunas, Lithuania Hohenstein Institute Marocco 16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco Hohenstein Institute Myanmar Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone Township, Yangon, Burma, Myanmar Hohenstein Institute Mexico Picagregos No. 154 Bis, Col. Lomas de Las Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón, Mexico, D.F., Mexico TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, Subang Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia Swerea IVF AB Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway Hohenstein Institute Peru República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru TESTEX Philippines Representative Office 1504A Richville Corporate Tower, 1107 Alabang-Zapote Road, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines

15 15 PK PL PT RO RU SE SG SK SV SY TH TN TR TW UA UK US UZ VN ZA AITEX Pakistan Al-Hafeez Mall, 82-D-1, Suite # 418, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore 54660, Pakistan Instytut Włókiennictwa ul. Gdańska 118, Łódź, Poland CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, Vila Nova de Famalicão, Portugal Hohenstein Institute Romania Rodniciei Str. 53/7, Tirgu-Mures, Jud. Mures, Romania Hohenstein Institute RUS Twerskaja 20, Office 418, Moskau, Russia Swerea IVF AB Argongatan 30, Box 104, Mölndal, Sweden Shirley Technologies Ltd. 18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, Singapore, Singapore VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybniky 954, P.O. Box B-78, Žilina, Slovakia Hohenstein Institute El Salvador 52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador Hohenstein Institute Syria Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria Hohenstein Institute Thailand 801/301 (3rd Floor), Moo 8, Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, Pathum Thani, Thailand CITEVE Tunisie Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi Cumhuriyet Mah Sok. No. 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5, Esenyurt, Istanbul, Turkey TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, Taipei City, Taiwan OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation Pavlova str. 11, Mariupol, Donetsk Region, Ukraine Shirley Technologies Ltd Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS Manchester, United Kingdom Hohenstein Institute America, Inc Westbrook Ave, NC Burlington, United States Hohenstein Institute Uzbekistan Zarafschon Str. 17, Taschkent, Uzbekistan Hohenstein Institute Vietnam 69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa

16 16 Agencje certyfikujące OEKO-TEX Certification agencies for OEKO-TEX Certyfikaty mogą być wydawane przez jeden z instytutów OEKO-TEX lub jedną z następujących agencji certyfkujących : The certificates may be issued by one of the OEKO- TEX institutes or by one of the following certification agencies: DE OEKO-TEX Zertifizierungsstelle GmbH Kaiserstrasse 39, Frankfurt am Main, Germany Sekretariat Sekretariat Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych (OEKO-TEX ) znajduje się pod poniższym adresem: Secretariat The official secretariat of the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) can be contacted at the following address: CH OEKO-TEX Association Secretariat Splügenstrasse 10, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland Phone: Fax: Web:

17 17 Znak Oeko-Tex Standard 100 Znakowanie może być zalecane prawnie, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Dla pozostałych krajów znakowanie jest dobrowolne. Poniższe przykłady pokazują możliwe sposoby znakowania: Znakowanie w jednym języku: Załącznik / Appendix 2 Oeko-Tex Standard 100 mark Marking may be nationally recommended, especially in Scandinavian countries. For the rest, marking is the applicant's own responsibility. The following examples show some possible marks: Single language marking Powyższe etykiety mogą występować w różnych wersjach językowych. Znakowanie wielojęzyczne Single language marking is possible in several languages. Multiple language marking W przypadku oznaczenia wielojęzycznego połączonych może być wiele wersji językowych. Jednakże pod łukiem może być umieszczony jedynie napis w języku niemieckim, "Textiles Vertrauen" albo angielskim, "Confidence in Textiles" In case of multilingual marking several languages may be combined. However, below the arch only the German text "Textiles Vertrauen" or the English translation "Confidence in Textiles" may be added.

18 18 Załącznik / Appendix 3 Instrukcja pakowania próbek Pakowanie próbek do badań musi spełniać specjalne wymagania w celu ochrony próbek i zagwarantowania dokładności i powtarzalności wyników badań. Próbki muszą być pakowane pojedynczo w folię lub torby polietylenowe o wysokiej wytrzymałości, w celu uniknięcia zanieczyszczenia próbek podczas transportu. Opakowanie z próbkami, jeśli jest to możliwe, powinno być umieszczone w drugim opakowaniu zamykanym taśmą samoprzylepną. Pakowanie próbek tylko w pudełka tekturowe lub papier jest niedozwolone. Packing instructions for sample material The packing of test samples should satisfy specific requirements in order to protect the samples and to guarantee exactness and reproducibility of the test results. Individual samples must be packed in polyethylene foil or polyethylene bags of high tensile strength to avoid contamination during the transport of the goods. The packing should if possible be placed in a second wrapping closed with adhesive tape. Packing of samples in cardboard boxes and/or paper only is not allowed.

19 Wartość ph / ph value Załącznik / Appendix 4 Wartości graniczne i odporności, część 1 / Limit values and fastness, part 1 (Procedury badawcze opisane są w oddzielnym dokumencie / The testing procedures are described in a separate document) Klasa produktu / Product Class I Dzieci / Baby II w bezpośrednim kontakcie ze skórą / in direct contact with skin III bez bezpośrednie-go kontaktu ze skórą / with no direct contact with skin IV materiały dekoracyjne / Decoration material Formaldehyd / Formaldehyde [mg/kg] Law 112 n.d Ekstrahowalne metale ciężkie / Extractable heavy-metals [mg/kg] Sb (Antymon / Antimony) As (Arsen / Arsenic) Pb (Ołów / Lead) Cd (Kadm / Cadmium) Cr (Chrom / Chromium) Cr(VI) nie wykryto / under detection limit 5 Co (Kobalt / Cobalt) Cu (Miedź / Copper) Ni (Nikiel / Nickel) Hg (Rtęć / Mercury) Metale cieżkie w zmineralizowanej próbce / Heavy metals in digested sample [mg/kg] 10 Pb (Ołów / Lead) Cd (Kadm / Cadmium) Pestycydy / Pesticides [mg/kg] 11,12 Suma / Sum Chlorowane fenole / Chlorinated phenols [mg/kg] 12 Pentachlorophenol (PCP) Tetrachlorophenols (TeCP), Suma / Sum Trichlorophenols (TrCP), Suma / Sum Ftalany / Phthalates [w-%] 13 DINP, DNOP, DEHP, DHxP, DIDP, DIHxP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Suma / Sum DEHP, BBP, DBP, DHxP, DIBP, DIHP, DIHxP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Suma / Sum Za wyjątkiem produktów, które muszą być poddane obróbce mokrej w późniejszych etapach produkcji : 4,0-10,5 ; dla pianek : 4,0-9,0 ; dla produktów skórzanych w IV klasie produktów (powlekane lub laminowane) : 3,5-9,0. / Exceptions for products which must be treated wet during the further processing: ; for foams: ; for leather products in product class IV (coated or laminated): Niewykrywalne zgodnie z «Japanese Law112»,metody badawcze z absorbancją poniżej 0,05 <16mg/kg. / n.d. corresponds according to Japanese Law 112 test method with an absorbance unit less than 0.05 resp. <16 mg/kg Brak wymagań dla wyrobów ze szkła / No requirement for accessories made from glass Dla artykułów skórzanych 10 mg/kg / For leather articles 10.0 mg/kg Wartości graniczne: dla Cr(VI) 0,5mg/kg, dla Cr (VI) w artykułach skórzanych 3.0 mg/kg, dla aryloamin 20mg/kg, dla barwników 50mg/kg. / Quantification limits: for Cr(VI) 0.5 mg/kg, for Cr(VI) in leather 3.0 mg/kg, for arylamines 20 mg/kg, for dyestuffs 50 mg/kg Brak wymagań dla materiałów nieorganicznych. / No requirement for accessories made from inorganic materials Włączając zalecenia Rozporządzenie WE 1907/2006 / Including the requirement by EC-Regulation 1907/2006 Dla metalowych akcesoriów i metalizowanych powierzchni: 0.5 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 0.5 mg/kg Dla metalowych akcesoriów i metalizowanych powierzchni: 1.0 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 1.0 mg/kg Dotyczy wszystkich niewłókienniczych akcesoriów i komponentów jak i barwionych w masie przędz oraz artykułów zawierających pigmenty / Applicable to all non textile accessories and components as well as for spun dyed fibres and articles containing pigments Tylko dla włókien naturalnych / For natural fibres only Poszczególne substancje wymienione są w załączniku 5 / The individual substances are listed in Appendix 5 Dla artykułów powlekanych, druków plastizolowych i akcesoriów wykonanych z tworzyw sztucznych / For coated articles, plastisol prints, flexible foams, and accessories made from plastics

20 20 Wartości graniczne i odporności, część 2 / Limit values and fastness, part 2 (Procedury badawcze opisane są w oddzielnym dokumencie / The testing procedures are described in a separate document) Klasa produktu / Product Class I Dzieci / Baby Organiczne związki cyny / Organic tin compounds [mg/kg] 12 II w bezpośrednim kontakcie ze skórą / in direct contact with skin III bez bezpośredniego kontaktu ze skórą / with no direct contact with skin IV materiały dekoracyjne / Decoration material TBT TPhT DBT DOT Pozostałe związki chemiczne / Other chemical residues OPP [mg/kg] Aryloaminy / Arylamines [mg/kg] 12,14 brak / none 5 SCCP Krótko łańcuchowe chlorowane parafiny [w %] 12 TCEP Fosforan tris (2chloroetylu) (TCEP) [w-%] DMFu [mg/kg] Barwniki / Colorants Odszczepialne aryloaminy / Cleavable nie stosowane / not used 5 arylamines 12 Kancerogenne / Carcinogens 12 nie stosowane / not used Alergogenne / Allergens 12 nie stosowane / not used 5 Inne / Others 12 nie stosowane / not used 5 Chlorowane benzeny I tolueny / Chlorinated benzenes and toluenes [mg/kg] 12 Suma / Sum Policykliczne węglowodory aromatyczne / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) [mg/kg] 15 Benzo[a]piren / Benzo[a]pyrene Benzo[e]piren / Benzo[e]pyrene Benzo[a]anthracene Chrysene Benzo[b]fluoranthene Benzo[j]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Dibenzo[a,h]anthracene Suma / Sum Produkty biologiczne aktywne / Biological active products Środki uniepalniające / Flame retardant products brak / none 16 Ogólne / General brak / none 16,17, Dla materiałów zawierających poliuretan i innych materiałów, które mogą zawierać uwalniające się kancerogenne aryloaminy / For all materials containing polyurethane or other materials which may contain free carcinogenic arylamines Dla wszystkich syntetycznych włókien, przędz, nici oraz dla tworzyw sztucznych / For all synthetic fibres, yarns, or threads and for plastic materials Za wyjątkiem produktów zaakceptowanych przez Oeko-Tex (zobacz aktualną listę środków na / With exception of treatments accepted by Oeko-Tex (see actual list on dla IV klasy produktów tylko po / For product class IV only after Środki uodparniające na zapalenie, zaakceptowane jako aktywne, nie zawierają żadnych zakazanych substancji uniepalniających wymienionych w załączniku 5 / Accepted flame retardant products do not contain any of the banned flame retardant substances listed in Appendix 5 as active agent.

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Association. Pytania i. dotyczące Oeko-Tex Standard 100 odpowiedzi

Association. Pytania i. dotyczące Oeko-Tex Standard 100 odpowiedzi Oeko Tex Association Pytania i dotyczące Oeko-Tex Standard 100 odpowiedzi Czuj się wspaniale i bezpiecznie! O d 1992 roku norma Oeko-Tex Standard 100 jest międzynarodowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w całym

Bardziej szczegółowo

używać tej broszury? W jaki sposób najlepiej mogę

używać tej broszury? W jaki sposób najlepiej mogę Proces certyfikacji W jaki sposób najlepiej mogę używać tej broszury? Pytania i odpowiedzi są wymienione w porządku odpowiada - jącym kolejnym kluczowym krokom certyfikacji. Zamieszczony diagram powinien

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

www.oeko-tex.com Pytania i odpowiedzi dotyczące OEKO-TEX Standard 100

www.oeko-tex.com Pytania i odpowiedzi dotyczące OEKO-TEX Standard 100 www.oeko-tex.com Pytania i odpowiedzi dotyczące OEKO-TEX Standard 100 Proces certyfikacji W jaki sposób najlepiej mogę używać tej broszury? Pytania i odpowiedzi są wymienione w porządku odpowiada - jącym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przedłużenie Application for renewal

Wniosek o przedłużenie Application for renewal OEKO-TEX - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Beton Edycja 02. 2013 Nr identyfikacyjny: 02 07 05 04 001 0 0000011088 Wersja Nr 1 EN 934-2 07 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika -1+ 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o.

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o. CERTYFIKA T SYSTEMU BEZPIECZEŃSTW A ŻYWNOŚCI Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA Niniejszym potwierdza się, że ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa, Polska oraz lokalizacje wymienione w załączniku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 4 lipca 2009 r. Pan Georgios Katsarakis Dyrekcja Generalna do spraw Przedsiębiorczości i Przemysłu Unii Europejskiej Wydział Konstrukcji Szanowny Panie, serdecznie dziękujemy za udzielenie

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)

Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Informacje dla Wytwórcy, Eksportera lub organu uprawnionego w sprawach dopuszczenia do obrotu w kraju importera, dotyczące zasad wydawania certyfikatu Certificate

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO TRADEMARK CLEARINGHOUSE

PRZEWODNIK PO TRADEMARK CLEARINGHOUSE PRZEWODNIK PO TRADEMARK CLEARINGHOUSE I. Wstęp Trademark Clearinghouse (TMCH) został powołany przez ICANN, jako centralny organ sprawujący nadzór nad bazą - pieczeństwo oraz sprawną obsługę w procesie

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P Beton Edycja 05.10.2013 Nr identyfikacyjny: 02 14 03 01 100 0 000094 1180 Wersja Nr 1 EN 934 2:2009+A1:2012 13 1020 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

VI. Wydawanie Certyfikatu CPP (Certificate of Pharmaceutical Product)

VI. Wydawanie Certyfikatu CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) Źródło: http://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/wytwarzanie-i-import-pr/certyfikaty-cpp/549,wydawanie-certyfikatu-cpp-certificate-of- Pharmaceutical-Product.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 17:21 VI.

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Wstęp Dziękujemy za używanie produktu marki Olympus. Wtyczka "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" przetwarza pliki

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Raport klasyfikacyjny

Raport klasyfikacyjny Raport klasyfikacyjny Tytuł: KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z NORMĄ EN 13501-1: 2007 Nr jednostki notyfikowanej: 0833 Nazwa produktu: Insulfrax Paper Nr raportu: 171606 Nr wydania:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kleje i Uszczelniacze Edycja 29.05.2013 Nr identyfikacyjny: 01 26 03 01 003 9 001000 1024 Wersja Nr 1 ETAG 002-1999 10 0757 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

Systemy nadzoru produkcji. na przykładzie wyrobów elektroinstalacyjnych do użytku domowego i przemysłowego

Systemy nadzoru produkcji. na przykładzie wyrobów elektroinstalacyjnych do użytku domowego i przemysłowego Systemy nadzoru produkcji na przykładzie wyrobów elektroinstalacyjnych do użytku domowego i przemysłowego P R O D U C E N T Producentem jest każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6003 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo