B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I"

Transkrypt

1 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Maria Pawłowska Uniwersytet Jagielloski w Krakowie Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marek Kroniak Uniwersytet Jagielloski w Krakowie Biblioteka Jagielloska, Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie - dowiadczenia Biblioteki Jagielloskiej i bibliotek instytutowych UJ w tym zakresie E-journals: promotion and usage experience with Libraries of the Jagiellonian University Abstrakt Na przykładzie Biblioteki Jagielloskiej pokazano jak w ostatnich latach zmieniaj si sposoby udostpniania zbiorów i pozyskiwania informacji, w szczególnoci w jaki sposób Biblioteka propaguje now form dostpu do ródeł informacji jak s e-czasopisma. Zwrócono uwag na bezsprzeczne zalety czasopism elektronicznych, ale równie na problemy zwizane z dostpem do nich. Do zalet zaliczono m.in.: szybko publikacji i aktualizacji dokumentów (dostp do preprintów), moliwo komputerowego przegldania numerów archiwalnych i dokumentów ródłowych, łatwo dostpu do informacji bez wzgldu na miejsce, czas i odległo, moliwo korzystania przez kilku uytkowników równoczenie, wzbogacenie informacji podstawowych o dwik, sekwencje filmowe czy dodatkowe programy komputerowe, wprowadzenie połcze midzy stronami, tzw. linków (czasopisma hipertekstowe i hipermedialne), bezpłatne udostpnianie czasopism ukazujcych si wyłcznie w wersji elektronicznej, dostp do czasopism w ramach konsorcjów bibliotek, nisze ceny zakupu wydawnictw elektronicznych i inne. Nie pominito jednak trudnoci pojawiajcych si wraz z wprowadzeniem czasopism elektronicznych do bibliotek. S to przede wszystkim bariery technologiczne i ekonomiczne (brak rodków na najnowoczeniejsze oprogramowanie i sprzt komputerowy), ograniczenia wprowadzane przez wystawców w zakresie dostpnoci tytułów o wysokiej wartoci merytorycznej (hasła dostpu), materiałów nie wolno udostpnia w ramach wypoycze midzybibliotecznych, nie zawsze istnieje dostp do pełnotekstowych wersji artykułów, czsto, zwłaszcza dla numerów archiwalnych, s to tylko abstrakty lub spisy treci. Przede wszystkim jednak skupiono si na niezwykle wanym zagadnieniu promocji tego nowego ródła informacji wród uytkowników bibliotek. Pokazano dowiadczenia Biblioteki Jagielloskiej i kilku bibliotek instytutowych działajcych w uczelnianej sieci bibliotecznej w zakresie popularyzacji czasopism elektronicznych (online lub na CD ROM-ach). Na koniec pokazano perspektywy rozwoju czasopism elektronicznych i zadania bibliotekarzy uczestniczcych w tym procesie. Słowa kluczowe e-czasopisma; biblioteki naukowe; czasopisma naukowe wykorzystanie Abstract The recent changes in accessing collections and information resources are presented on the case of Jagiellonian Library and some of its branch libraries, particularly electronic journals as a novel form of scholarly publishing.

2 240 Maria Pawłowska, Marek Kroniak White underlining the undisputable advantages of online journals, the arising problems are also taken into account. The advantages include the speed of publishing process with possible updates (online-first articles), ready access to source and archival material, the convenient access to information from one s desktop, multiple simultaneous usage, capabilities for enriching conventional text and graphic data with multimedia stuff, internal and external interlinking (hypertext capabilities and cross-referencing), open-access scholarly journals, and consortia model for online access. The organizational difficulties with providing online journals to the users are also mentioned, as economic aspect of introducting new technology to libraries, limitation on interlibrary loan, and different pricing models for full-text access to current and archival material. Furthermore, the vital issue of promoting the new form of information resources among library patrons is considered. The relevant experiences of Jagiellonian Library and some of branch libraries belonging to the University s library network are presented. The attention is drawn to overcoming psychological barriers of passing from printed to online resources with users. Finally, the prospects for further development of online resources and tasks of librarians participating in the process are shown. Key words e-journals; scientific libraries; scientific journals - usage 1. Czasopisma elektroniczne Rozwój technologii multimedialnych, powszechna dostpno komputerów osobistych, pojawienie si Internetu, sukces WWW i rozwój formatów danych dla pełnych tekstów publikacji przyczyniły si do sukcesu czasopism elektronicznych. Przede wszystkim jednak rosnce zapotrzebowanie na szybk informacj przyspieszyło w ostatnich latach zainteresowanie dostpem do czasopism publikowanych w tej formie. Od roku 1973, kiedy to pojawiło si pierwsze naukowe czasopismo redagowane w ten sposób, minło ju ponad trzydzieci lat 1. Pod koniec lat dziewidziesitych ubiegłego stulecia obserwuje si działania wydawców zmierzajce do rozpowszechniania elektronicznych replik czasopism naukowych jako uzupełnienia wersji drukowanych. W 1996 roku było około 1700 czasopism elektronicznych, w , natomiast pod koniec 1998 roku liczba ta osignła 6000 tytułów 2. Elektroniczna Biblioteka Czasopism, która powstała w Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu, zarejestrowała w 2003 roku ponad tytułów czasopism elektronicznych. Ponad 70% to czasopisma z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, techniki i medycyny (STM); 11% tytułów to czasopisma wyłcznie w formie elektronicznej. Najpopularniejsz grup czasopism dostpnych online stanowi elektroniczne wersje tytułów ukazujcych si w formie drukowanej. Niektóre z nich s rozbudowanymi serwisami zawierajcymi kompletne artykuły z biecych, a take archiwalnych numerów, z moliwoci ich interaktywnego przeszukiwania. Przykładem moe by doskonale zorganizowany dostp do całej grupy czasopism wydawanych przez American 1 Piotrowska E.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych. Biuletyn EBIB nr 36 [dok. elektr.] [odczyt 18 stycznia 2005]. 2 Nahotko Małg., Nahotko M.: Powstanie i rozwój czasopism elektronicznych. [W:] Przestrze informacji i komunikacji społecznej. Zesz. Nauk. UJ Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z. 10, s

3 E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie 241 Physical Society, a wród nich do najwaniejszych, wrcz fundamentalnych, tytułów z zakresu fizyki, takich jak: Physical Review, Physical Review Letters, czy Reviews of Modern Physics. Physical Review Online Archiwe (PROLA) oferuje dostp do wszystkich numerów tych czasopism, poczwszy od pierwszego tomu Physical Review, który ukazał si w roku 3. Biece numery tych czasopism w wersji online wydawane s równolegle z ich papierowymi odpowiednikami. Innym typem czasopisma elektronicznego, równie z dziedziny fizyki, moe by udostpniany od 1998 roku, wyłcznie w formie elektronicznej, New Journal of Physics 4. Warto, wspomnie o jeszcze jednym typie czasopism elektronicznych, tzn. o czasopismach, które wydawane s na CD-ROM-ach. Dotyczy to zarówno numerów biecych tych czasopism, jak równie ich numerów archiwalnych. 2. Zalety czasopism elektronicznych Najwiksz zalet czasopism elektronicznych jest szybko ich publikacji i dystrybucji (dostp do elektronicznej wersji moliwy jest przed jego ukazaniem si w postaci drukowanej). Niezwykle wane jest to, e czasopisma elektroniczne mog stanowi swego rodzaju medium, dziki któremu moliwa jest komunikacja midzy autorami, redaktorami i odbiorcami informacji. Dołczane do artykułów linki pozwalaj wzbogaci wiadomoci zawarte w artykułach o dodatkowe, nietypowe dla słowa pisanego, informacje. Wykorzystuje si w tym celu zaawansowane technologie multimedialne animacje i programy komputerowe, sekwencje filmowe, dwik, kolor, grafik itp. Dokumenty mog by przeszukiwane równoczenie przez wielu czytelników. Uytkownik moe przeczyta, wydrukowa, zapisa na dyskietce, a nawet przesła poczt elektroniczn wybrane artykuły. Moe równie zapisa je wród swoich ulubionych, by zaglda do nich wielokrotnie. Niezwykle istotna jest te moliwo przegldania starszych roczników czasopism oraz powiadamiania o nowych artykułach i spisach treci ukazujcych si numerów za porednictwem poczty elektronicznej (funkcje alertowe) lub czytników RSS. Nie bez znaczenia jest fakt, e wyszukiwanie informacji w czasopismach elektronicznych jest o wiele szybsze, a wykorzystane ródła bardziej rónorodne. Za dla nas, bibliotekarzy, czasopisma elektroniczne s cenne przede wszystkim dlatego, e uwalniaj nas od odpowiedzi na pytanie: jak i gdzie przechowywa czasopisma w sytuacji, gdy powierzchnia magazynowa kurczy si coraz bardziej, a tytułów wci przybywa. 3. Wady czasopism elektronicznych Nie mona jednak pomin pewnych niedogodnoci zwizanych z korzystaniem z czasopism elektronicznych. S to przede wszystkim bariery technologiczne i ekonomiczne wynikajce z koniecznoci zakupu i cigłej 3 4

4 242 Maria Pawłowska, Marek Kroniak modernizacji, zarówno sprztu komputerowego, jak i oprogramowania wykorzystywanego do wyszukiwania i przegldania informacji zawartych w czasopismach elektronicznych. Wad tego typu ródeł informacji s ograniczenia wprowadzane przez wydawców czasopism w zakresie dostpnoci tytułów o wysokiej wartoci merytorycznej. Wprowadzane przez dystrybutorów hasła dostpu pozwalaj korzysta z czasopism elektronicznych tylko okrelonej grupie odbiorców. Wci niejasne i niejednolite s zasady katalogowania i archiwizowania e-czasopism, nie do koca wyjanione s zagadnienia prawne zwizane z udostpnianiem informacji zawartych w czasopismach elektronicznych. Jedn z barier w upowszechnianiu informacji jest zakaz przesyłania kopii artykułów ze ródeł elektronicznych w ramach wypoycze midzybibliotecznych. Nie zawsze wydawnictwa oferuj dostp do pełnych tekstów artykułów; czsto s to tylko abstrakty lub spisy treci poszczególnych numerów. Przegldanie całych artykułów wie si z koniecznoci poniesienia przez czytelnika dodatkowych opłat. Jednak podjcie decyzji o rezygnacji z prenumeraty czasopism w wersji drukowanej i pozostawienie w bibliotece wyłcznie e- czasopisma jest wci jeszcze do ryzykowne. Dlatego biblioteki decyduj si na zakup czasopisma tradycyjnego, do którego wydawca proponuje wersj elektroniczn. Jest to jakby okres przejciowy, kiedy bibliotekarze i czytelnicy testuj ten nowy nonik informacji. 4. Konsorcja Niewtpliwie najlepszym sposobem organizacji zakupu i dostpu do czasopism wydaj si by porozumienia midzybiblioteczne, zwane konsorcjami. Udostpnianie zbiorów w ramach konsorcjów pozwala znacznie rozszerzy krg odbiorców informacji, pozwala równie negocjowa ceny i warunki zakupu czasopism, co wpływa na pełniejsze i bardziej racjonalne wykorzystanie gromadzonych zbiorów. Takie konsorcja mog zawizywa due biblioteki na terenie jednego miasta, biblioteki gromadzce zbiory o podobnej tematyce, ale równie małe biblioteki, dysponujce niewielkimi funduszami, które chciałyby racjonalniej i efektywniej wykorzysta swój budet. Konsorcja mog by zawizywane równie przez wydawców i firmy poredniczce w dostawie czasopism zagranicznych do bibliotek. Do najbardziej znanych i liczcych si w naszym kraju konsorcjów nale: SCIENCE DIRECT, SPRINGER LINK, SWETSNET NAVIGATOR, eifl DIRECT i inne. Jedn z zalet uczestnictwa w konsorcjach jest dostp do wersji elektronicznych wszystkich czasopism zakupionych przez zrzeszone biblioteki. Warto tutaj wspomnie o ciekawej inicjatywie, jak podjło kilka uniwersyteckich bibliotek instytutowych. Przez wiele lat biblioteki nauk przyrodniczych prenumerowały niezwykle wane i prestiowe czasopismo Nature 5. Kada z bibliotek kupowała jeden egzemplarz tego czasopisma płacc za prenumerat ponad złotych rocznie. Tytuł ten dostpny był 5

5 E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie 243 równie w prenumeracie Biblioteki Jagielloskiej. Dziki staraniom BJ uzyskalimy dostp online do tego tytułu, w zwizku z czym biblioteki instytutowe mogły zrezygnowa z prenumeraty wersji papierowej. Zaoszczdzone w ten sposób pienidze postanowiono przeznaczy na zakup innych tytułów z tej serii, np. Nature Biotechnolgy, Nature Physics, Nature Materials, czy Nature Chemical Biology. 5. Organizacja dostpu do czasopism elektronicznych w Bibliotece Jagielloskiej Zaproszenie do serwisu czasopism elektronicznych znalazło si na stronie domowej Biblioteki Jagielloskiej: Biblioteka proponuje nastpujcy podział czasopism naukowych. 11. Czasopisma pełnotekstowe w wersji elektronicznej korzystanie z nich moliwe jest wyłcznie z komputerów nalecych do sieci UJ. Hiperłcza od tytułów prowadz bezporednio do zasobów sieciowych poszczególnych czasopism, skd przechodzi si do spisów treci, a nastpnie do pełnych tekstów artykułów w formacie PDF lub HTML. Niestety, dla niektórych tytułów z bazy eifl Direct obowizuje okres karencji (3-18 miesicy) w dostpie do pełnych tekstów. Lista zawiera ponad 7500 tytułów Czasopisma zagraniczne prenumerowane przez Bibliotek Jagiellosk w wersji drukowanej (750 tytułów) Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostpie korzystanie z czasopism z tej listy jest bezpłatne dla wszystkich uytkowników Internetu (820 tytułów) 8. Dostp do czasopism z pierwszej listy limitowany jest przez adres IP, czyli sieciowy adres komputera. Mona wic z nich korzysta wyłcznie z komputerów nalecych do sieci Uniwersytetu Jagielloskiego. Zwrot czasopisma pełnotekstowe nie oznacza, niestety, e wszystkie artykuły mona znale w bazie i przeczyta na ekranie komputera. Czasami dotyczy to wyłcznie najnowszych tomów, innym razem w całoci mona przeczyta artykuły ze starszych czasopism. Wydaje si jednak, e wydawnictwom powinno zalee na kompletnoci informacji odnonie do zawartoci archiwalnych numerów wydawanych przez nich czasopism. W ostatnim okresie obserwuje si wzmoone prace w tym zakresie. Pracownicy Oddziału Gromadzenia Biblioteki Jagielloskiej aktualizuj na bieco informacje dotyczce dostpnoci i kompletnoci poszczególnych tytułów. Wyszukiwanie informacji w czasopismach elektronicznych nie jest łatwe, gdy strategie wyszukiwania s róne dla rónych tytułów. Dlatego pracownicy Oddziału Informacji BJ, gdzie najczciej udostpnia si czasopisma online, pełni rol

6 244 Maria Pawłowska, Marek Kroniak przewodnika dla poszukujcych informacji, równoczenie sami musz ustawicznie pogłbia swoj wiedz dotyczc nowych technologii informacyjnych. Wprawdzie dostp do czasopism elektronicznych jest dla pracowników UJ nieograniczony i wydawa by si mogło, e nikt nie potrzebuje przychodzi do biblioteki, by znale interesujc literatur, ale w praktyce wcale tak nie jest. Elektroniczne wersje czasopism wci jeszcze koegzystuj z wersjami drukowanymi, wielu starszych roczników na próno szuka si w Internecie. Niezwykle wanym problemem okazuje si by, w odniesieniu do ródeł tradycyjnych, długa tradycja uytkowania, która zaowocowała wykształceniem okrelonych nawyków zwizanych z ich wykorzystywaniem. Preferowanie elektronicznych, czy te tradycyjnych ródeł informacji, zaley w duej mierze od poziomu umiejtnoci posługiwania si komputerami i pewnymi nawykami zwizanymi z wykonywan przez uytkownika prac. Negatywne, lub pozytywne, dowiadczenia uzyskane podczas korzystania z elektronicznych ródeł informacji mog równie wpływa na preferencje uytkowników. Naley tutaj podkreli, e lansowanie wyłcznie ródeł elektronicznych moe prowadzi do niekompletnoci zebranych materiałów, a wród uytkowników, zwłaszcza młodych, wytwarza si syndrom lenistwa informacyjnego. Taki uytkownik bardzo czsto przyjmuje zasad: jeli jakiej informacji nie mog znale w Internecie, to znaczy, e ona nie istnieje. 6. Biblioteki instytutowe i wydziałowe UJ Nie jest zaskoczeniem fakt, e wszelkie nowoci szybciej i łatwiej przyjmuj si wród osób zajmujcych si naukami cisłymi i technicznymi. Std wiksze zainteresowanie dostpem do czasopism elektronicznych notuje si w grupie naukowców uprawiajcych takie dyscypliny jak: fizyka, astronomia, matematyka, chemia, informatyka, biotechnologia, czy medycyna. Dzi warsztat naukowy kadego uczonego, ale równie studenta, zajmujcego si tymi dziedzinami nauki musi by wyposaony w doskonały sprzt komputerowy i moliwo szybkiego dostpu do najnowszej literatury. Wydaje si, e w tych dziedzinach moemy si pochwali bogatym ksigozbiorem zgromadzonym w poszczególnych bibliotekach instytutowych UJ, ale równie bogactwem tytułów czasopism dostpnych zarówno w formie tradycyjnej, jak równie online. Biblioteka Jagielloska zapewnia uczonym zajmujcym si naukami przyrodniczymi i cisłymi wszystkie liczce si w wiecie naukowym czasopisma i dostp do najwaniejszych baz danych 9. Wikszo czasopism drukowanych przechowuje si w Bibliotece Jagielloskiej, pozostałe maj w swoim depozycie biblioteki instytutowe i wydziałowe. Czasopisma z depozytu powinny by co pewien czas oddawane do opracowania i oprawy w BJ. Jednak wród tych ostatnich jest pewna grupa tytułów, których za adne skarby instytuty nie chciały zwróci, nawet na 9

7 E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie 245 krótko, do Biblioteki Jagielloskiej. Te czasopisma musz by zawsze pod rk, by móc do nich sign o kadej porze dnia i nocy. Na tym tle wci dochodziło do konfliktów midzy Bibliotek Jagiellosk a dyrekcjami instytutów. Dzi wydaje si, e te problemy mamy ju za sob. E-czasopisma, dostpne z kadego uniwersyteckiego komputera, mona przeglda, czyta, drukowa i nie ma potrzeby odwiedza biblioteki, by dowiedzie si co nowego opublikowano w literaturze naukowej. Ba, zanim artykuł ukae si w e-czasopimie, informacj o nim mona znale w dostpnych si w Internecie preprintach 10. Dowiadczenia bibliotek instytutowych wykazuj, e e-czasopisma, na dobre zagociły wród pracowników naukowych Uniwersytetu. Pocztkowo korzystali z nich młodsi pracownicy naukowi, którzy szybko uczyli si korzystania z baz danych, jakie oferowała sie uniwersytecka. Z czasem grono odbiorców tych informacji znacznie si rozszerzyło. W bibliotekach obserwowano mniejsze zainteresowanie czasopismami drukowanymi. Jednak istniała, i nadal istnieje, pewna grupa uczonych, której nie da si przekona do czasopism elektronicznych. Bibliotekarze musz wykaza si olbrzymia dyplomacj, by takich niedowiarków dyskretnie zachci do podjcia próby znalezienia informacji za pomoc komputera. W takich wypadkach trzeba postpowa bardzo taktownie, bo wród tej grupy znajduj si bardzo czsto uznani profesorowie o znacznym dorobku naukowym. By przełama bariery natury psychologicznej, wystarczyło zainstalowa w bibliotece specjalny zestaw komputerowy z doskonał kolorow drukark, skanerem i duym monitorem dobrej jakoci. Gdy niedostpny w bibliotece artykuł udało si bibliotekarzowi znale w Sieci, pokaza go na ekranie komputera, a nawet wydrukowa go w całoci, uzyskujc doskonałe zdjcia kolorowe... pierwsze lody zostały przełamane. W ten sposób, metod małych kroczków i dyskretnej pomocy, udało si pozyska wielu nowych zwolenników e-czasopism. Olbrzymia w tym zasługa bibliotekarzy, którzy musz dzisiaj umie i wiedzie coraz wicej. Oni pełni rol czynnika poredniczcego midzy uytkownikiem a ródłem informacji elektronicznej, mog sterowa procesem wyszukiwania informacji, a take dostarcza informacje do konkretnego uytkownika. 7. Biblioteka tylko wirtualna? Jaka wic powinna by współczesna biblioteka? Bo nie ulega wtpliwoci, e tradycyjny jej model nie ma ju racji bytu. Czy ma to by biblioteka wirtualna, w której podstawow form publikacji bdzie wyłcznie forma elektroniczna, a korzystanie z zasobów w pełni automatyczne? To chyba melodia dalekiej przyszłoci. Dzi trzeba zapewni czytelnikowi dostp do rónorodnych naukowych baz danych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dostp do kompletnych komputerowych katalogów bibliotecznych z moliwoci szybkich wypoycze midzybibliotecznych 10

8 246 Maria Pawłowska, Marek Kroniak i wysokiej jakoci sprzt komputerowy. Nie bez znaczenia s wic fundusze, jakich potrzebuj biblioteki. No i jeszcze potrzebni s yczliwi, cierpliwi, dobrze wyszkoleni bibliotekarze, których nazwa dzi mona raczej infotekarzami, bo s to kompetentni nawigatorzy, którzy potrafi poprowadzi czytelnika po wci jeszcze chaotycznym wiatowym oceanie informacji 11. Bibliografia [1] Bartosiska-Kasierska M.: Sposoby reklamowania i propagowania czasopism elektronicznych w bibliotekach naukowych na przykładzie Biblioteki Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Biuletyn EBIB nr 3 (32) [dok. elektr.] [odczyt ]. [2] Dudziska E.: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie dostpu do czasopism elektronicznych i baz danych. [W:] Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków: materiały konferencyjne (Olsztyn Lidzbark Warmiski, maja 2001) [dok. elektr.] [odczyt ]. [3] Krawczyk J.: Projekt CrossRef jako rozszerzenie moliwoci wyszukiwawczych czasopism elektronicznych. [W:] Przestrze informacji i komunikacji społecznej. Zesz. Nauk. UJ Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z. 10. [4] Kołodziska E.: Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych stan obecny i perspektywy. Biuletyn EBIB nr 2 (63) [dok. elektr.] [5] Line M.B.: Biblioteka przyszłoci. Forum Akademickie nr 11 [dok. elektr.] [odczyt 16 marca 2005]. [6] Maciejewska Ł.: Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu e-czasopism. Biuletyn EBIB nr 7 (36) [dok. elektr.] [odczyt 16 lutego 2005]. [7] Maciejewska Ł., Urbaczyk B.: Promocja i wykorzystanie czasopism elektronicznych. Z dowiadcze Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn EBIB nr 1 (19) [dok. elektr.] [odczyt 18 stycznia 2005]. [8] Misiak P.: Infotekarz potrzebny od zaraz. Forum Akademickie nr 11 [dok. elektr.] [odczyt 16 lutego 2005]. [9] Nahotko Małg., Nahotko M.: Powstanie i rozwój czasopism elektronicznych. [W:] Przestrze informacji i komunikacji społecznej. Zesz. Nauk. UJ Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z. 10. [10] Piotrowska E., Zajc R.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych. Biuletyn EBIB nr 7 (36) [dok. elektr.] [odczyt 18 stycznia 2005]. [11] Próchnicka M.: Pojcie i specyfika elektronicznych ródeł informacji. [W:] Przestrze informacji i komunikacji społecznej. Zesz. Nauk. UJ Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z. 10. [12] Rudnicka P.: Kilobajty wiedzy. Forum Akademickie nr 7/8 [dok. elektr.] [odczyt 16 marca 2005]. [13] Stepowicz M.: Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych. Warszawa ISBN Misiak P.: Infotekarz potrzebny od zaraz. Forum Akademickie nr 11 [dok. elektr.] [odczyt 16 lutego 2005].

9 E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie 247 [14] Stepowicz M.: Czasopisma w Internecie. Biuletyn EBIB nr 2 (2) [dok. elektr.] [odczyt 18 stycznia 2005]. [15] Zinkiewicz J.: Wielka mała biblioteka. Forum Akademickie nr 5 [dok. elektr.] [odczyt 16 marca 2005].

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Akademia Ekonomiczna w Krakowie Biblioteka Główna kochan@bibl.ae.krakow.pl Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze:

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: 1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Bazy EBSCO. Szanowni Państwo,

Bazy EBSCO. Szanowni Państwo, Bazy EBSCO Szanowni Państwo, Od początku 2002 roku Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University bierze udział w projekcie eifl EBSCO, który umożliwia dostęp on-line do komercyjnych pełnotekstowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia

Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia Zasady zaliczenia szkolenia bibliotecznego: 1. Szkolenie biblioteczne mają obowiązek zaliczyć wszyscy studenci pierwszego roku na kierunku fizjoterapia i kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future? 173 Bo ena Budrewicz, Anna Kmiecik Politechnika Opolska Biblioteka G³ówna b.budrewicz@bg.po.opole.pl a.kmiecik@bg.po.opole.pl Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Traditional collections

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie. Zakładki

Wyszukiwanie. Zakładki Multiwyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zasobów Biblioteki Uczelnianej WUM oraz treści naukowych dostępnych w modelu Open Access. Poprzez jedno okno wyszukiwawcze

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881)

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UP (ul. Podchorążych 2) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Biblioteka Główna Katalog: pon. pt.: 8.00 19.30 Wypożyczalnia: (012) 662 63 73 pon. pt.: 9.00 19.00

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IZABELA NOWAKOWSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  IZABELA NOWAKOWSKA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO http://www.bg.am.lodz.pl IZABELA NOWAKOWSKA izabela.nowakowska@umed.lodz.pl SPECYFIKA PRACY INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Jolanta Przyłuska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Naukowa przyjol@imp.lodz.pl Czy istnieje potrzeba

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl KURS CZASOPISMA ELEKTRONICZNE JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEJ FORMY EDUKACJI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZY. 11 LAT DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I OINT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Praca wyróniona w Ogólnopolskim 23.12.2004 r. Konkursie Piórem Logistyka organizowanym przez portal www.logistyka.net.pl NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Pod koniec ubiegłego roku ukazała si wiadomo o tym, e prestiow

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Olsztyn 20-22.09.2010 Społeczeństwo informacyjne - definicje

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Poznaska Fundacja Bibliotek Naukowych nikisch@pfsl.poznan.pl Wpływ globalizacji na dostp do informacji naukowej i wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych

Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych (FAQ) Europa Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych Europa Od padziernika

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Profesor Fundacji Fulbrighta 2004/05 University of Idaho Library Moscow, USA Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia (poz.. ) WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy, tel.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM W systemie ALEPH 500 udostępniono także inną bazę rejestrującą prace licencjackie, magisterskie i doktorskie AMB od 1960 roku. System umożliwia wyszukiwanie prac według roku obrony, autorów, promotorów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA OKNEM NA ŚWIAT?

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA OKNEM NA ŚWIAT? Urszula Posiada BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA OKNEM NA ŚWIAT? WPROWADZENIE Koniec XX wieku był czasem przełomowym dla sposobu komunikacji i transferu informacji. Upublicznienie Internetu, rozpowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

czasopism wydawców zagranicznych w prenumeracie na 2014 rok wraz z seriami i suplementami, wymienionych

czasopism wydawców zagranicznych w prenumeracie na 2014 rok wraz z seriami i suplementami, wymienionych 1 z 8 2013-12-16 16:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-79/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-79/13

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Krystyna Kaczmarczyk * Biblioteka Politechniki Krakowskiej BIBLIOTEKA AKADEMICKA W PROCESIE OTWARTEJ KOMUNIKACJI NAUKOWEJ: ZINTEGROWANY SYSTEM WYMIANY WIEDZY I UDOSTĘPNIANIA AKADEMICKICH PUBLIKACJI Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo