European Language Label

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European Language Label"

Transkrypt

1 European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

2

3 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych Laureaci konkursu

4 spis treści wstęp 4 Konkurs projektów uczniowskich Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów instytucjonlanych 2008 Konkurs projektów instytucjonalnych przedszkola 10 szkoły podstawowe 14 gimnazja 22 szkoły ponadgimnazjalne 26 szkoły wyższe 28 Konkurs indywidualny dla nauczycieli szkoły podstawowe 38 gimnazja 40 szkoły ponadgimnazjalne 42 instytucje inne 52 Konkurs projektów uczniowskich szkoły podstawowe 54 gimnazja 56 szkoły ponadgimnazjalne Konkurs projektów instytucjonalnych przedszkola 62 szkoły podstawowe 64 szkoły ponadgimnazjalne 70 instytucje inne 74 Konkurs indywidualny dla nauczycieli szkoły podstawowe 82 szkoły ponadgimnazjalne 86 szkoły wyższe 90 instytucje inne W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska zastąpiła funkcjonujące w latach logo European Language Label nowym znakiem. 2 PL

5 table of contents introduction Competition for Institutions pre 10 primary 14 lower secondary 22 upper secondary 26 higher education institutions 28 Competition for Individual Teachers primary school teachers 38 lower secondary school teachers 40 upper secondary school teachers 42 other institutions 52 Competition for Learners primary 54 lower secondary 56 upper secondary Competition for Institutions pre 62 primary 64 upper secondary 70 other institutions 74 Competition for Individual Teachers primary school teachers 82 lower secondary school teachers 86 upper secondary school teachers 90 other institutions 94 Competition for Institutions Competition for Individual Teachers Competition for Learners 2009 In June 2009 the European Commission introduced a new visualizations of the European Language Label which replaced the formerly used logo. ENG 3

6 European Language Label Szanowni Państwo, European Language Label (ELL) Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany od 1998 roku we wszystkich krajach uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu projektów. Polskie instytucje mogą ubiegać się o ten znak od 2002 roku. W roku 2005 po raz pierwszy przyznano European Language Label nauczycielom, a w roku 2008 wyróżnienie to otrzymali również uczniowie. W Polsce konkurs ELL jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Agencję Narodową Programu Uczenie się przez całe życie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji. Opisy nagrodzonych projektów są zamieszczane na polskiej stronie internetowej ELL: w publikacjach FRSE oraz w międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: cfm. Baza ta zawiera obecnie 1159 projektów z 27 krajów członkowskich UE. Ponadto co miesiąc na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Wielojęzyczności jest umieszczana prezentacja jednego projektu, wybranego ze wszystkich przedsięwzięć nagrodzonych w danym roku w całej Europie. Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany w trzech kategoriach: Konkurs projektów instytucjonalnych Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów uczniowskich pod hasłem Języki to moja pasja. W konkursie European Language Label mogą uczestniczyć wszystkie typy przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie zgłaszane do konkursu ELL projekty muszą spełniać ustalone przez KE następujące wymagania: Podejmowane inicjatywy muszą mieć wielostronny charakter. Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu powinny być wykorzystywane w sposób twórczy, aby motywować do uczenia się języków obcych. Realizowane projekty powinny wnosić wartość dodaną do dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych. Działania podejmowane w ramach projektów powinny mieć wymiar europejski i promować językową różnorodność UE. Projekty powinny być źródłem inspiracji dla innych i dawać możliwość ich zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup wiekowych w innych krajach i kontekstach kulturowych. Ponadto co dwa lata KE ustala priorytety konkursu European Language Label. W latach był to: dialog międzykulturowy oraz języki i biznes. 4 PL

7 W roku 2008 komitet selekcyjny VII edycji konkursu European Language Label obradujący pod przewodnictwem pani prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej wyróżnił 23 projekty. Przyznano 14 nagród dla projektów instytucjonalnych, 6 w konkursie indywidualnym dla nauczycieli oraz 3 w konkursie projektów uczniowskich. Laureaci to: 2 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 szkół ponadgimnazjalnych, 4 wyższe uczelnie, muzeum oraz stowarzyszenie. Po raz pierwszy jury przyznało nagrody w kategorii projektów uczniowskich, nagradzając laureatów tytułem European Learner of the Year. W roku 2009, w ramach VIII edycji konkursu ELL, wyróżniono 13 projektów. Komitet selekcyjny nie przyznał żadnej nagrody w konkursie uczniowskim. Wszystkie nagrodzone projekty dotyczyły, zgodnie z regulaminem konkursu ELL, podnoszenia jakości nauczania i uczenia się języków obcych, a cel ten realizowały za pomocą różnorodnych metod i zagadnień. Uczestniczący w projektach językowych uczniowie, studenci, dorośli i seniorzy poznawali kulturę swojego regionu i krajów sąsiednich, uczyli się współpracy, zgłębiali tajniki fotografii, nagrywali filmy, pogłębiali znajomość zasad biznesu i przedsiębiorczości, zdobywali wiedzę o historii Europy i UE, pomagali młodszym kolegom w nauce języka obcego. Ponadto wśród rezultatów wyróżnionych przedsięwzięć można wymienić: opracowanie kursu języka polskiego dla obcokrajowców oraz kursu języka angielskiego dla informatyków. Zgłoszone projekty charakteryzowały się wielo- i różnojęzycznością. Prym nadal wiodą przedsięwzięcia służące doskonaleniu znajomości języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, jednak w roku 2008 duża część projektów dotyczyła również nauki języków mniejszości narodowych oraz języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak: litewski, chorwacki, słowacki, hebrajski, rosyjski, łużycki, hiszpański, włoski, szwedzki oraz polski jako język obcy. Przy wielu projektach współpracowali nauczyciele uczący różnych języków. W projektach instytucjonalnych szczególną uwagę zwraca ich interdyscyplinarny charakter. Podnoszenie kwalifikacji językowych uczestników projektów łączy się ze zdobywaniem wiedzy z historii, matematyki, muzyki i ochrony środowiska oraz kształtowaniem postaw obywatelskich i umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego. Nauka języka obcego nie jest więc postrzegana jako realizacja programu nauczania odrębnego przedmiotu, lecz stanowi integralny element wszystkich sfer życia szkoły i społeczności lokalnej (w niektórych projektach szkoły współpracowały z lokalnymi władzami, organizacjami i stowarzyszeniami). Kolejną cechą wyróżnionych przedsięwzięć jest przenikanie się różnych poziomów nauczania oraz aktywne włączanie w proces kształcenia samych uczniów, np. gimnazjaliści jako nauczyciele przedszkolaków. Wielopoziomowość działań podejmowanych w projektach, które zdobyły European Language Label, jest widoczna również na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły wyższe. Tu innowacyjność metod i programów nauczania języków obcych tworzonych przez kadrę akademicką jest od razu sprawdzana w praktyce we współpracujących z daną uczelnią szkołach i przedszkolach. W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy opisy przedsięwzięć nagrodzonych w ramach konkursu European Language Label w roku 2008 i Mamy nadzieję, że posłużą one Państwu jako przykłady dobrej praktyki i zachęcą twórczych nauczycieli języków do ubiegania się o Europejski znak inowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, potwierdzając motto konkursu, że nauka języków obcych może być prawdziwą pasją, a nie tylko obowiązkiem. Anna Grabowska Koordynatorka programu European Language Label PL 5

8 European Language Label Ladies and Gentlemen, European Language Label (ELL) is a European quality label for innovative initiatives in language teaching and learning awarded since 1998 in all countries participating in the Lifelong Learning Programme. ELL is awarded in a competition for individual projects, and institutions in Poland can apply for it since In 2005, European Language Labels were awarded to individual teachers, and this year pupils were nominated for the award for the first time. In Poland, ELL competition is managed by the Foundation for the Development of the Education System (FRSE), which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education. Laureates of the competition obtain certificates signed by EU Commissioner for Multilingualism and Minister for Education in our country. Descriptions of award winning projects are published on the Polish website of ELL at in the publications of FRSE, and in an international database of award winning projects at the European Commission s portal: eu/education/language/label/index.cfm. At present, the database features 1,159 projects from 27 EU Member States. Moreover, each month, a presentation of one project out of all awarded in a given year across Europe, is posted on the website of the Directorate General for Multilingualism. European Language Label is awarded in three distinct categories: Competition for institutions, Competition for individual teachers, Competition for learners under the banner Languages are my Passion. All types of pre, primary and secondary, higher education institutions, as well as other educational institutions and providers focused on language teaching to children, youth and adults can participate in the European Language Label competition. All the projects submitted for ELL must meet the criteria set by the European Commission: Initiatives should be comprehensive in their approach. Educational methods and materials should be used in a creative manner during project implementation in order to provide motivation for foreign language learning. Projects should provide added value to the teaching and learning of foreign languages in a given country. Initiatives should have European dimension and promote linguistic diversity of the European Union. Projects should serve as a source of inspiration for others and provide opportunities for adapting them for the purpose of teaching foreign languages to different age groups in various countries and in diversified cultural contexts. Moreover, every two years, the EC sets European priorities for the European Language Label. In 2008 and 2009, these are: intercultural dialog and languages and business. 6 ENG

9 In 2008, the national jury of the 7th European Language Label in Poland chaired by prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska has selected 23 projects and awarded 14 projects implemented by institutions, 6 projects implemented by individual teachers and 3 projects implemented by learners. The laureates included 2 pre, 6 primary, 4 lower secondary, 5 upper secondary, 4 HEIs, 1 museum and 1 association. In 2008, for the first time, the jury granted awards to projects implemented by learners. In 2009, the national jury of the 8th European Language Label in Poland has selected 13 projects. None of the 3 projects submitted by pupils were awarded the ELL. In accordance with the regulations of ELL competition, all awarded projects focused on improving the quality of foreign language teaching and learning. However, they applied different methods and topics to achieve this goal. Pupils, students, adult and senior learners became acquainted with cultures of their respective regions and neighbouring countries, learnt how to cooperate, explored the secrets of photography, recorded videos, learnt the rules of business and entrepreneurship, the history of Europe and the EU, and helped younger learners to learn a foreign language. The results of awarded projects included: the development of a Polish as a foreign language course and English course for IT specialists. The submitted projects focused on various languages. Although the leading project languages are English, German and French. a large share of them were devoted to the teaching and learning of national minority and less frequently used and taught languages, such as: Lithuanian, Croatian, Slovak, Hebrew, Russian, Lusatian, Spanish, Italian, Swedish and Polish as a foreign language. Teachers of various languages have cooperated within several projects. Interdisciplinary character is the distinguishing feature of projects implemented by individual institutions. Raising linguistic qualifications by project participants is combined with acquiring knowledge in the field of history, mathematics, music and environmental protection, along with shaping civic attitudes and intercultural dialogue skills. Learning a foreign language is not perceived as mere following of a curriculum for a given subject, but constitutes an integral element of all spheres of life of a given school and local community (in several projects, cooperated with local authorities, organisations and associations). Another distinguishing feature of the ELL initiatives is the merging of various levels of education and active inclusion of pupils in the teaching process. In one project, for example, secondary school students acted as teachers of preschool pupils. Multilevel character of activities taken as part of the projects which were awarded with European Language Label is also visible in initiatives taken by higher education institutions. In this case, the innovative foreign language teaching methods and programmes developed by the academic staff are immediately verified in practice by and pre who cooperate with a given university. We present below brief descriptions of initiatives awarded in We hope that they will serve as examples of good practice and will encourage creative foreign language teachers to submit applications for European Language Label to prove the motto of the competition that foreign language learning may be a true passion, and not only an obligation. Anna Grabowska European Language Label coordinator ENG 7

10 Znakiem szczególnym Europy jest jej ogromna różnorodność językowa i kulturowa. Każdy język odzwierciedla specyficzne myślenie, przechowuje wspomnienia, określa dziedzictwo literackie i konstytuuje kulturową tożsamość. Poszanowanie naszej językowej i kulturowej różnorodności to podstawowa idea europejska. Wspólne poczucie przynależności, otwartość na różnorodność to silne czynniki przeciwdziałania nietolerancji i konfliktom. Fakt, że Europejczycy posługują się wieloma językami otwiera ich na innych ludzi, kraje, kultury, przy jednoczesnym promowaniu wzajemnego zrozumienia. Leonard Orban Komisarz UE ds. Wielojęzyczności

11 What marks Europe out is the great variety of languages and cultures within its boundaries. Each language reflects a particular way of thinking, carries a memory, a literary heritage, and is the legitimate basis of cultural identity. Respect for our linguistic and cultural diversity is the very basis of the European ideal. A shared sense of belonging, welcoming this diversity, is a powerful antidote to intolerance and conflicts. The many languages spoken in Europe can serve as a bridge to other people and open access to other countries and cultures, promoting mutual understanding. Leonard Orban European Commissioner for Multilingualism

12 Konkurs projektów instytucjonlanych laureat 2008 przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe tytuł projektu Nauczanie języka francuskiego według modelu UPUL (Une personne, une langue) w grupach przedszkolnych dwujęzycznych i wielokulturowych język projektu francuski Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne La Fontaine w Warszawie Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów uczniowskich nauczyciel koordynator Anna Nowacka-Devillard Iwona Werczyńska Cele projektu: zastosowanie częściowej immersji (early partial immersion) język drugi jest używany jako środek komunikacji i interakcji w co najmniej połowie wszystkich sytuacji komunikacyjnych. Dzieci podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej przyswajają język w sposób naturalny wielokulturowe i wielonarodowe klasy dają uczniowi bodźce pionowe nauczyciel uczeń i poziome między uczniami język francuski jest narzędziem komunikacji oraz ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dzieci poznają wielokulturowy wymiar swojego otoczenia, rozumieją kulturę innych narodów, są otwarte na różnorodność etniczną, kulturową i religijną krajów obszaru frankofońskiego. Opis projektu: dwujęzyczna kadra w każdej grupie: polskojęzyczni nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują polski program wychowania przedszkolnego, francuskojęzyczni nauczyciele native speakerzy (Francja, Senegal, Szwajcaria), posiadający kwalifikacje pedagogiczne, realizują program językowy dostosowany do potrzeb programu wychowania przedszkolnego (programy są komplementarne). Dzieci korzystają z dwóch podręczników: polskiego ABC przedszkolaka (WSiP) i francuskiego Toute ma maternelle (Hachette) warsztaty artystyczne i rytmiczno-muzyczne realizowane są w dwóch językach, dwujęzyczne spektakle na podstawie dorobku kulturowego Polski i Francji obowiązkowe zajęcia z frankofonii: ukazanie bogactwa języka francuskiego oraz różnorodności krajów i ludzi posługujących się nim, odkrywanie zwyczajów krajów Afryki, Maghrebu, Azji, Europy i Quebecu projekt Jean de la Fontaine nasz patron, podczas którego jest organizowane Quinzaine de la Fontaine: zapoznanie z literaturą, ilustrowanie bajek oraz warsztaty biblioteczne organizacja dwujęzycznej biblioteki i medioteki (236 książek i 216 czasopism francuskich, 238 książek polskich, 51 CD/DVD) prenumerata francuskich czasopism: Pomme d Api, Tralalire, Popi, Education Enfantine (dla nauczycieli). 10 PL

13 laureate 2008 project title Teaching French to nursery school bilingual and multicultural groups with the use of the UPUL (Une personne, une langue) method. pre project language French La Fontaine French-Polish Private Preschool in Warsaw primary lower secondary upper secondary higher education institutions Competition for Institutions Project description: Bilingual teaching staff; Polish-speaking preschool education teachers implement Polish preschool education programme and French-speaking teachers who are native-speakers from France, Senegal and Switzerland and hold relevant teaching qualifications implement language teaching programme that is adapted to the needs of preschool education (these are complementary programmes). Children use two textbooks: a Polish one (ABC przedszkolaka, WSiP) and French one (Toute ma Maternelle, Hachette). Artistic, eurhythmics and music classes are conducted in two languages, and bilingual performances based on cultural heritage of Poland and France are played, compulsory francophone classes designed to show the richness of the French language and variety of countries and people using it, customs and traditions of countries in Africa, Asia, Europe, as well as Maghreb and Quebec. Jean de la Fontanie, Our Patron project Quinzaine de la Fontaine, during which children become acquainted with French literature, prepare illustrations for fairy tales and participate in library workshops, Bilingual library and media library (236 books and 216 magazines in French, 238 books in Polish, 51 CD/ DVD), Subscription magazines in French: Pomme d Api, Tralalire, Popi, Education Enfantine (for teachers) Project objectives: The use of early partial immersion the second language is used as a means of communication and interaction in at least 50% of all communication situations. Just like is the case with bilingual families, children acquire language in a natural way, Multicultural and international character of classes creates a situation where a pupil not only is exposed to teacher-pupil vertical stimuli, but also enters into horizontal peer to peer interaction, The French language is used as a tool for general, cognitive, intellectual, social and emotional development of children who become acquainted with multicultural dimension of their environment, understand cultures of other nations, and are open to ethnic, cultural and religious diversity of the francophone area. teacher coordinator Anna Nowacka-Devillard Iwona Werczyńska Competition for Individual Teachers Competition for Learners ENG 11

14 laureat 2008 Konkurs projektów instytucjonlanych Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów uczniowskich przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe nauczyciel koordynator Marzena Słowińska-Maćkiewicz Aneta Włodarczyk tytuł projektu Przedszkolaki na tęczowym pomoście przedszkolaki bez barier językowych język projektu niemiecki Przedszkole nr 71 Chatka Małego Skrzatka we Wrocławiu Cele projektu: rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim u dzieci i ich rodziców oraz pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego metodą teatralną i przez edukację regionalną kształtowanie i rozwój wrodzonych zdolności dziecka i naturalnych predyspozycji językowych wsparcie rodziców w procesie nauczania języka niemieckiego na etapie przedszkolnym wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego nauczających języka niemieckiego w przedszkolu i doskonalenie ich umiejętności z zakresu metodyki kształtowanie umiejętności współpracy dzieci i nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych przedszkole i gimnazjum. Opis projektu: udział dzieci przedszkolnych w warsztatach teatralnych w języku niemieckim (dwa razy w miesiącu, wrzesień 2007 kwiecień 2008), przygotowanie etiud teatralnych i zaprezentowanie nabytych w trakcie warsztatów umiejętności językowych podczas pokazu finałowego (maj 2008) udział chętnych rodziców w warsztatach teatralnych: obserwowanie nabywanych przez ich dzieci umiejętności językowych, opracowanie i nagranie w formie CD słowniczka języka niemieckiego dla rodziców wychowanków i nauczycieli biorących udział w projekcie cykliczne spotkania nauczycieli wychowania przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka niemieckiego: wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych, literatury wspomagającej, wspólne wypracowanie materiału edukacyjnego warsztaty multimedialne przedszkolaków i gimnazjalistów zapoznanie dzieci z historią i tradycjami Wrocławia; wspólne wycieczki, podczas których gimnazjaliści, wykorzystując umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i opracowane przez siebie karty pracy, oprowadzają przedszkolaki po wybranych rejonach Wrocławia (Psie Pole, Ostrów Tumski kolebka Wrocławia, Nowe Miasto i Rynek Wrocławski); warsztaty plastyczne i teatralne podsumowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej (galeria prac plastycznych) i teatralnej (przygotowanie spektaklu Kluskowa brama). 12 PL

15 laureate 2008 Project description: Participation of preschool children in theatre workshop staged in German (two times a month, from September 2007 to April 2008), preparation of short theatre performances and presentation of linguistic skills acquired during the workshop during a show in May 2008, Participation of parents in the workshop on voluntary basis: observing the acquisition of linguistic skills by children, developing and recording on a CD a German dictionary for parents and teachers participating in the project, Regular meetings of preschool language teachers: exchange of experiences, teaching aids and literature, joint development of teaching materials, Multimedia workshop for preschool pupils and lower secondary school students making children acquainted with the history and traditions of Wrocław; excursions, during which lower secondary school students with using their German skills and pre-developed work charts gave sightseeing tours to preschool pupils in selected landmarks of Wrocław (Psie Pole, Ostrów Tumski the cradle of Wrocław, Nowe Miasto and the Old Market Square in Wrocław); arts and theatre workshop summing up the acquired knowledge in the form of arts works (gallery of paintings and drawings) and a theatre performance entitled Kluskowa Gate. project title Preschool Pupils on a Rainbow Bridge Preschool Pupils without Language Barriers project language German No. 71 Chatka Małego Skrzatka Preschool in Wrocław Project objectives: Stimulating interest in the German language in children and their parents and shaping positive approach to foreign language learning with the use of theatre and through regional education, Shaping and developing innate talents of children and their natural linguistic predispositions, Supporting parents during the process of German teaching at preschool, Exchange of experiences and improving methodology skills by preschool teachers of German, Developing the skill of cooperation between children and teachers at various stages of education; from preschool to lower secondary school. pre primary lower secondary upper secondary higher education institutions teacher coordinator Marzena Słowińska-Maćkiewicz Aneta Włodarczyk Competition for Institutions Competition for Individual Teachers Competition for Learners ENG 13

16 laureat 2008 tytuł projektu Kultura nie taka straszna, gości nie tylko w miastach Konkurs projektów instytucjonlanych przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe język projektu łużycki, angielski i niemiecki Szkoła Podstawowa w Trzebielu Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów uczniowskich nauczyciel koordynator Sylwia Ksiuk-Kursa Anna Nowak Magdalena Kulik Cele projektu: rozwijanie zainteresowania nauką języków i muzyki, rozbudzanie motywacji dodawanie wiary we własne możliwości językowe, taneczne i wokalne kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, zwyczajów, religii i tradycji przybliżenie historii, kultury, zwyczajów i obyczajów Łużyczan zainspirowanie uczniów do własnych działań tanecznych, muzycznych i plastycznych korzystanie z różnych źródeł informacji (wydawnictwa popularnonaukowe Płomyje, Nowy Casnik, podręczniki lub ćwiczenia do nauki języka łużyckiego, np.: Grajom a wuknjom serbski, teksty kultury, wykłady, wycieczki tematyczne, opera, teatr) współpraca z zespołem ludowym Żurawianki motywowanie uczniów do działań twórczych i rozbudzanie autonomii ucznia dzięki możliwości wybrania tematyki działań, sposobów realizacji, prezentacji i popularyzacji wyniku końcowego. Opis projektu: W szkole powstało koło języka łużyckiego oraz taneczno-wokalne. Uczniowie wybrali tematykę, a następnie repertuar oraz uczyli się pieśni łużyckich. Nawiązali również współpracę z zespołem ludowym Żurawianki z Żarek Wielkich. Wzięli udział w ćwiczeniach emisyjnodykcyjnych i wyjeździe do teatru w Zielonej Górze i do opery w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w konkursie kultury łużyckiej i w Powiatowym Przeglądzie Grup Tanecznych w Żarach. Wykonali makietę osady łużyckiej i plakaty. Zapoznali się z różnorodnymi strojami ludowymi na terenie Dolnych Łużyc i życiem Łużyczan w dawnych czasach. Podczas zajęć uczniowie prezentowali stroje łużyckie wykonali zdjęcia i krótkie filmy z pokazu. W okresie świąt wielkanocnych malowali jaja, poznali zwyczaj turlania jajek z górki (zabawa w terenie nagranie krótkiego filmu). Wykonali szablony postaci w strojach łużyckich. Pracowali także nad choreografią tańca, który jest połączeniem elementów różnych tańców ludowych. Uczestniczyli w konkursie podczas obchodów tysiąclecia Żar w 2007 r. wystawili scenkę teatralną przedstawiającą zwyczaje i tradycje staropolskie. Uczniowie śpiewali pieśni łużyckie, przygotowali wiele rekwizytów z dawnych czasów oraz zaprezentowali życie Łużyczan. 14 PL

17 laureate 2008 project title Culture is not dreadful and it can be found outside the city. pre project language Lusatian, English and German Primary School in Trzebiel primary lower secondary upper secondary higher education institutions Competition for Institutions Project description: Lusatian language and dance and singing clubs have been established at the school. Pupils have chosen the topics, repertoire and learnt Lusatian songs. They have started cooperation with the Żurawianki folk group in Żarki Wielkie. Moreover, they have attended vocal emission and stage delivery training, went to see a theatre performance in Zielona Góra and opera in Poznań. The pupils have participated in a Lusatian culture competition and county-level review of dance groups in Żary. They have made a model of a Lusatian settlement and posters. They have learnt about different regional dresses from the Lower Lusatia region and about the life of Lusatians in the old times. During classes, they presented to their peers photos and short videos featuring Lusatian dresses. During Easter, they painted eggs, learnt a local outdoor game consisting in rolling eggs down the hill (they made a short video thereof). They have made silhouettes of individuals wearing Lusatian dresses. They have also worked on choreography of a dance combining elements of different folk dances. They have taken an active part in the celebrations of millenary of Żary in 2007, where they have given a short performance featuring historic customs and traditions. They sang Lusatian songs, prepared several historic props and presented the life of Lusatians. Project objectives: stirring interest in foreign language and music learning, inciting motivation, boosting confidence in one s linguistic, dance and singing talents, shaping the attitude of curiosity, tolerance and openness towards other cultures, customs, religions and traditions, introducing history, culture, customs and traditions of Lusatians, inspiring pupils to dance, play music and create works of arts, using various sources of information (academic publications for general public: Płomyje and Nowy Casnik, the Lusatian language textbooks and exercise books: Grajom a wuknjom serbski, articles of culture, lectures, exercises, opera, theatre), cooperation with the Żurawianki folk group, motivating pupils to pursue creative activity and stimulating their autonomy by letting them to choose the topics for their actions, as well as methods for realisation, presentation and popularisation of end results. teacher coordinator Sylwia Ksiuk-Kursa Anna Nowak Magdalena Kulik Competition for Individual Teachers Competition for Learners ENG 15

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce Anna Osiak Edyta Witak Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. Johann Wolfgang von Goethe OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOŁA

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Prywatne Gimnazjum nr 2 Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 Ul. Zielona 14 05-500 Piaseczno Piaseczno, 01. 09. 2009 r. ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 1. Zespół humanistyczny: 1.Korelacja programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5.

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Piotr Urbanek Krosno, 2011 Szkolenie w UK 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Wnioski JOB SHADOWING Czas i miejsce szkolenia 03 21

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu European Language Label 2015

Regulamin konkursu European Language Label 2015 Regulamin konkursu European Language Label 2015 1. Ogólne informacje o konkursie a. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1)

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) RPR Nazwa, numer szkoły SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW Rok szkolny: 2016/2017 ADRES Ulica Chopina Nr 4 Kod pocztowy 8 2-5 0 0 Miejscowość Kwidzyn Województwo

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Podogrocki, Uniwersytet Łódzki Seminarium Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016 Cele: podniesienie umiejętności językowych nauczycieli przedmiotowców, dążenie do wielojęzyczności, wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru 4. Raport z badania Edukacja regionalna w mojej szkole przeprowadzonego wśród dyrektorów ze szkół miasta Egeru w ramach projektu współpracy polsko węgierskiej Our modern city is what we can rely on the

Bardziej szczegółowo