Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie"

Transkrypt

1

2

3 MSAP AE

4 Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE) jest jedną z dynamicznie rozwijających się instytucji edukacyjnodoradczych w Polsce. Specjalizuje się w problematyce spraw publicznych. Powstała w 1997 r. na mocy decyzji Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cele i wartości Celem MSAP AE jest oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez doskonalenie jakości polityk publicznych i poprawę funkcjonowania administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Cele i Nadrzędną wartością, którą kieruje się MSAP AE w realizacji tak wyznaczonego celu, jest świadomość misji i odpowiedzialności społecznej. Zadania, które realizujemy są wykonywane rzetelnie, przy zachowaniu wysokich standardów tak, aby spełniały oczekiwania partnerów.

5 Who we are / MSAP mission and values eśmy? Who we are The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics (abbreviated to MSAP) is one of the dynamically developing educational and consultancy institutions in Poland that specialises in public issues. The School was founded in 1997 by the Senate of the Cracow University of Economics. MSAP mission and values wartości The mission of MSAP is to influence the social and economic development of the Malopolska Region as well as Poland and other European regions through improved public policy practices, strengthened public administration along with improved competitiveness and innovativeness of local and regional economies. The most important value championed by MSAP in the process of achievement of such goals is the awareness of its mission and social responsibility. All duties are performed competently, to high professional and academic standards, and that the effects will satisfy the expectations of our partners. The Malopolska School of Public Administration 5

6 Dla kogo pracujemy / Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 6 Dla kogo pracujemy MSAP AE wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą następujące podmioty: organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, osoby fizyczne. Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna (gospodarka społeczna) to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Idea ta jest rozwijana w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście problemów bezrobocia, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jej zwolennikami (ambasadorami) są także instytucje międzynarodowe, tj. Bank Światowy czy OECD. Zalecają one, aby państwa szukały sposobów na pogodzenie wzrostu gospodarczego z działaniami na rzecz redukowania nierówności społecznych. MSAP AE popiera tezę, iż ekonomia społeczna obok tradycyjnych zadań (orientacji na integrację społeczną przez aktywizację zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych) pełni szersze funkcje (prorozwojowe), które mogą przyczyniać się do modyfikacji zachowań rynkowych i politycznych.

7 Who we work for / Strategic areas of MSAP activity Who we work for tegiczne MSAP s experience and expertise supports the following: public administration institutions, units providing public services, public and private enterprises, non-government organisations, business environment institutions, individual persons. Strategic areas of MSAP activity Social economy Social economy is a unique system of action that consists in achieving social aims using economic means. The idea is being developed by a number of European Union countries, especially in the context of unemployment, marginalisation and social exclusion. Its proponents (ambassadors) are also international institutions, such as the World Bank and OECD. They recommend that countries look for ways to reconcile economic growth with activities geared towards reducing social inequality. MSAP subscribes to the view that social economy, apart from its traditional responsibilities (orientation towards social integration through professional involvement and empowerment of excluded persons), has broader, pro-development functions to perform, which may contribute to the modification of market and political behaviours. The Malopolska School of Public Administration 7

8 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 8 W obrębie tego obszaru działania MSAP AE biegną dwutorowo. Z jednej strony aktywność MSAP AE koncentruje się na uruchamianiu i prowadzeniu prac badawczych (analizowanie i diagnozowanie obszarów problemowych, formułowanie celów, itd.) oraz stworzeniu systemu kształcenia, szkolenia i doradztwa. Z drugiej natomiast, MSAP AE realizuje działania zorientowane na wzbudzenie zainteresowania tą problematyką wśród różnych środowisk (np. poprzez organizowanie debat, upowszechnianie dobrych praktyk). Celem tych działań jest budowanie regionalnego porozumienia społecznego na rzecz ekonomii społecznej. Innowacje i transfer technologii Poziom innowacyjności gospodarki i zdolność do transferu technologii decydują o jej konkurencyjności, a więc w dłuższym okresie o poziomie życia ludzi. Z tego też względu dziedziny innowacji i transferu technologii znajdują się w centrum uwagi władz publicznych, co znajduje wyraz w konkretnych przedsięwzięciach, np. w tworzonych na poziomie województw Regionalnych Strategiach Innowacji (RSI). W obrębie tego obszaru MSAP AE interesują zwłaszcza następujące zagadnienia: mechanizmy wspierające rozwój innowacji i ułatwiające transfer technologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora publicznego, analiza zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wspieranie regionalnych systemów innowacyjnych.

9 Strategic areas of MSAP activity tegiczne In this area, MSAP is involved in two-tier activities. On the one hand, the School focuses on the start-up and execution of research (analysing and diagnosing problem areas, formulating aims, etc.) and the construction of a system that combines education, training and consultation. On the other hand, MSAP generates interest in these issues among various communities (e.g. by organising debates and disseminating best practices). The aim of these activities is to build a regional social agreement for social economy. Innovations and transfer of technology Innovativeness of an economy as well as its capacity to transfer technology are key to its competitive edge, which is tantamount to its long-term impact on people s quality of life. Therefore, the issues of innovativeness and transfer of technology constitute the main area of interest of public authorities, which finds its manifestation in tangible undertakings, e.g. the development of Regional Innovation Strategies (RIS). In this area, MSAP is mainly interested in the following issues: mechanisms to support the development of innovation and to facilitate the transfer of technology with special focus on the role of the public sector, analysis of institutional capacity to absorb innovation and support to regional systems of innovation. The Malopolska School of Public Administration 9

10 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 10 MSAP AE aktywnie uczestniczy w realizacji celów zapisanych w małopolskiej Regionalnej Strategii Innowacji. W przyszłości MSAP AE planuje kontynuację zaangażowania w projektach badawczo-wdrożeniowych realizujących założenia RSI, opracowanie autorskiego programu audytu innowacyjnego, monitorowanie realizacji założeń polityki innowacyjnej na szczeblu regionalnym, a także prowadzenie kształcenia profilowanego w zakresie problematyki transferu technologii i innowacyjności. Systemy zarządzania w administracji publicznej Od jakości działania instytucji publicznych w coraz większym stopniu zależy potencjał rozwojowy współczesnych państw, a także poziom ich konkurencyjności i jakość życia ich obywateli. Dobra administracja to również źródło budowania legitymizacji społecznej dla porządku demokratycznego. Rozumienie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej zostało wyprowadzone z zasad aksjologicznych i prakseologicznych nowego zarządzania publicznego oraz rządzenia współuczestniczącego. Pod pojęciem tym należy rozumieć: zintegrowane rozwiązania dotyczące struktur organizacyjnych, procedury działania i mechanizmy zapewniające udział społeczności w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

11 Strategic areas of MSAP activity tegiczne MSAP is actively involved in the pursuit of goals incorporated in Malopolska s Regional Innovation Strategy. In the future MSAP plans to do the following: to continue our involvement in research and development projects that implement the RIS guidelines, to develop our own programme for the auditing of innovation, to monitor the implementation of the policy of innovation at the regional level, and to conduct specialist training in the area of transfer of technology and innovativeness. Management systems in public administration The performance of public institutions exercises an ever-growing impact on the growth potential of present-day countries as well as their competitive edge and quality of life of their citizens. Good administration also constitutes a source for public legitimacy of the democratic order. Insight into modern management systems in public administration derives from the axiological and pragmatic principles of new public management and participatory governance. These are integrated solutions for organisational structures, procedures and mechanisms to ensure civic participation in managing public affairs, as well as competent and effective officials. The Malopolska School of Public Administration 11

12 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 12 W ramach tego obszaru MSAP AE zamierza opracować, zweryfikować i wdrożyć zasady, mechanizmy oraz narzędzia (w tym informatyczne) służące podniesieniu sprawności działania urzędów administracji publicznej w podstawowych dziedzinach ich aktywności, tj.: zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansowym, zarządzaniu zasobami ludzkimi, świadczeniu usług publicznych, komunikacji społecznej oraz tworzeniu ram i warunków dla wspierania przedsiębiorczości. Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych jest zbiorem działań, których celem jest zwiększenie sprawności interwencji podejmowanych przez władze publiczne wszystkich szczebli. Prowadzenie zróżnicowanych przedsięwzięć związanych z wdrożeniem skutecznych i trwałych mechanizmów doskonalenia jakości regulacji oraz programów publicznych jest tendencją w wielu krajach świata. Znaczenie tej problematyki wzrasta również i w naszym kraju, głównie za sprawą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych to działania polegające na definiowaniu problemu, tworzeniu alternatywnych rozwiązań, dokonywaniu wyboru rozwiązań, formułowaniu polityki (programów, projektów), prowadzeniu monitoringu polityk (programów, projektów) oraz dokonywaniu ich ewaluacji. Sprawność interwencji publicznych zależy od dobrze zaprojektowanych i właściwie funkcjonujących wszystkich elementów cyklu polityki publicznej odnoszonych do określonej polityki, czy programu publicznego.

13 Strategic areas of MSAP activity tegiczne In this area, MSAP plans to develop, validate and implement the principles, mechanisms and instruments (including information technology) that serve to improve the effectiveness of public administration offices in their central areas of activity, i.e. strategic management, financial management, human resources management, provision of public services, public communication as well as the promotion of entrepreneurship. Design and evaluation of public policies Design and evaluation of public policies is a name given to a collection of activities whose goal is to improve the efficiency of interventions undertaken by public authorities at all levels. The implementation of a variety of actions geared towards more effective and lasting mechanisms for quality improvement and public programmes is a tendency observed in a number of countries worldwide. The significance of these issues also increases in Poland owing to its accession to the European Union. MSAP construes the design and evaluation of public policies as activities that include defining the problem, developing alternative solutions, making choices among solutions, formulating policies (programmes and projects), monitoring of practices (programmes and projects) and performing their evaluation. In our opinion, the effectiveness of public interventions depends on well-designed and properly operating all elements of the public policy or programme cycle. The Malopolska School of Public Administration 13

14 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Formy działalności Przedsięwzięcia MSAP AE realizowane są w następujących formach: Działalność doradcza MSAP AE wypracowała własną kulturę pracy, która wyraża się gotowością do realizacji projektów nietypowych, inspirowania władz publicznych do aktywności i samodoskonalenia, poszukiwania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów, a także otwartością na realizację projektów o niekomercyjnym charakterze. Specyfiką aktywności MSAP AE jest dbałość o poprawę jakości świadczonych usług, która wyraża się stałym podnoszeniem wiedzy i umiejętności ekspertów MSAP AE, usprawnianiem stosowanych technik i narzędzi, a także doskonaleniem metod współpracy z naszymi partnerami. Działalność naukowo-badawcza Przedsięwzięcia naukowo-badawcze są dla MSAP AE strategiczne. Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego oraz z własnego doświadczenia, MSAP AE poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych i regionalnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie, w szczególności jednostek sektora publicznego, ale także firm, organizacji i instytucji. Działalność naukowo-badawcza służy zarówno podnoszeniu jakości pomocy doradczej świadczonej przez MSAP AE, jak i wzbogaceniu prowadzonych przez nią szkoleń. 14

15 Forms of activity Forms of activity łalności MSAP pursues its mission through the actions: Consultancy activities MSAP has developed its own unique work culture that manifests itself as readiness to engage in novel projects, to inspire public institutions to be more proactive in terms of their own development and self-improvement, to search for innovative ways of solving problems as well as openness to non-commercial projects. MSAP activities in this area focus on ongoing improvement of the quality of services that manifests itself as on-the-job training of MSAP experts, continuous improvements of techniques and instruments as well as improving methods of cooperation with our partners. Research and development activity Research and development activities are of strategic importance to MSAP. Utilising the expertise and creativity of the academic community along with our own experience, MSAP seeks out solutions that serve to strengthen local government capacity to initiate, support and implement development projects. Such projects identify innovative solutions that may improve and rationalise the operation of especially public sector units and also companies, organisations and institutions. Research and development activities not only improve the quality of consultancy services rendered by MSAP but also enhance the training courses offered. The Malopolska School of Public Administration 15

16 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Działalność edukacyjna Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, MSAP AE stymuluje proces ustawicznej edukacji poprzez szkolenia branżowe realizowane na zlecenie różnych instytucji i firm. Programy szkoleń budowane są na podstawie analiz potrzeb szkoleniowych oraz pod kątem identyfikacji umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. Jednocześnie MSAP AE realizuje autorskie programy studiów podyplomowych łączące elementy kształcenia ogólnego i profilowanego, aby kształcić nowoczesne kadry, przygotowane do pełnienia funkcji w warunkach zmieniającego się otoczenia i zaostrzającej się konkurencji. Zarządzanie w Administracji Publicznej (ZAP) Studia adresowane są zarówno do urzędników administracji publicznej, jak i do tych osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę w szeroko rozumianej administracji. Istotą programu jest nowatorskie połączenie zagadnień ze sfery ekonomi i nauki o zarządzaniu, socjologii, prawa i psychologii. Podejście to umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności warunkujących skuteczne oraz efektywne przygotowanie, a następnie implementację przedsięwzięć i programów prowadzonych przez jednostki sektora publicznego. Absolwenci tych studiów to osoby wykonujące zawód urzędnika publicznego oraz specjaliści z zakresu analizy sektora publicznego. 16

17 Forms of activity łalności Educational activities In order to respond to market expectations, MSAP stimulates the process of continuous education through specialised training courses commissioned by various institutions and companies. Training programmes are based on needs analyses adjusted with respect to the needs of the labour market. In order to train modern staff ready to act in an ever-changing environment and amongst growing competition, MSAP implements its own post-graduate courses that combine elements of general and specialised syllabi. Below, follows an overview of post-graduate courses offered by MSAP. Management in Public Administration The course is recommended both for public administration officials and those who only wish to start their career in broadly conceived administration. A key feature of its syllabus is a unique combination of issues in the area of economics, management science, sociology, law and psychology. Such an approach permits the students to acquire knowledge and skills that are crucial in effective and efficient development and implementation of initiatives as well as programmes executed by public-sector units. Graduates of these courses are public officials and specialists in the area of analysing the public sector. The Malopolska School of Public Administration 17

18 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Master of Public Administration (MPA) Studia prowadzone są we współpracy z Grand Valley State University (USA). Umożliwiają one zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz pozarządowego. Wiodącymi przedmiotami podczas pierwszego roku studiów są: ekonomia, nauki polityczne, organizacja i zarządzanie oraz public relations. W roku drugim, nabyte umiejętności są praktycznie wykorzystywane w trakcie zajęć. W programie studiów znalazły się także dwa przedmioty, które przybliżają uczestnikom zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz sposób przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Ekonomia społeczna (ES) Studia stanowią część projektu pt. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej finansowanego ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Ich celem jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobywają wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa wiedzę niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna adresowane są do osób zaangażowanych lub pragnących zaangażować się w tworzenie i rozwój podmiotów szeroko rozumianego sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych, pracowników i liderów organizacji pozarządowych oraz spółdzielni, jednostek administracji publicznej wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny oraz inicjatorów lokalnych przedsięwzięć społecznych (w tym polityków). 18

19 Forms of activity łalności Master of Public Administration The course is offered in conjunction with Grand Valley State University (USA). Its syllabus focuses on modern methods of managing public sector and non-government units. The most important subjects in the first year are: economics, political science, organisation and management, and public relations. Throughout the second year, the skills acquired by students are practised during classes. The course syllabus includes two subjects whose aim is to familiarise students with EU structural funds and help them prepare and implement projects co-financed with these. Social Economy The course constitutes part of the project titled: Searching for a Polish model of the social economy, financed with ESF as part of the EU Initiative EQUAL for Poland in Its aim is to improve the skills and professional qualifications of people whose main area of interest is to support social ventures. Students learn about these aspects of economics, management, finance and law that are indispensable to manage public initiatives and foster the development of social economy units. A Post-graduate course in Social Economy is offered to students who are involved or wish to become involved in the establishment of agents of the broadly conceived social economy sector, including social entrepreneurs, staff and leaders of non-government organisations and cooperatives, public administration units that support the development of the social economy sector, entrepreneurs who wish to develop their acitvities in a socially responsible manner, as well as originators of social undertakings at the local level (including politicians). The Malopolska School of Public Administration 19

20 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 20 Formy dzia Zarządzanie Rozwojem Społeczno- Gospodarczym w Regionie (ZRSG) Celem tych studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych. Integralnych elementem programu dydaktycznego jest wykorzystanie nabytej przez słuchaczy wiedzy do budowania i wdrażania innowacyjnych programów służących rozwiązywaniu określonych problemów, przed którymi stoją społeczności lokalne i regionalne. Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa to studia podyplomowe prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej teorii dziedzictwa, historii kultury, prawa, ekonomii, marketingu i zarządzania, polityki regionalnej, polityki kulturalnej i planowania przestrzennego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do: pracowników służb ochrony zabytków, urzędników administracji państwowej i samorządowej, pracowników muzeów i placówek kulturalnych, pracowników akademickich, nauczycieli, inwestorów. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE Celem studiów jest dostarczenie ich słuchaczom wiedzy z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych. Zamiarem towarzyszącym prowadzeniu tych studiów jest także kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy poprzez tworzenie i implementację programów społeczno-gospodarczych adresowanych do wspólnot lokalnych i regionalnych.

21 Forms of activity łalności Managing Regional Social and Economic Development This course offers training in the area of management in public administration, in the area of acquisition and use of European Union structural funds for the social and economic development of local communities. A core element of the syllabus is a practical application of students skills to develop and implement innovative programmes that serve to solve specific problems faced by local and regional communities. The Heritage Academy This is a post-graduate course offered in conjunction with the International Cultural Centre. Its syllabus includes issues in contemporary theory of heritage, history of culture, law, economics, marketing and management, regional policy, cultural policy and development planning. The course is recommended for: historic monuments conservation agencies, central and local administration officials, staff of museums and cultural institutions, academic staff, teachers and investors. Managing Projects Financed with EU Funds The main aim of the course is to develop students skills in the area of acquisition and use of structural funds. The subsidiary aim is to help students apply the skills in the development and implementation of social and economic programmes targeted at local and regional communities. The Malopolska School of Public Administration 21

22 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy działa Działalność wydawnicza Istotnym elementem działań MSAP AE jest aktywność wydawnicza. Jest ona na ogół powiązana z projektami realizowanymi przez Szkołę. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje adresowane do pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz szerokiego grona Czytelników zainteresowanych tematyką funkcjonowania sektora publicznego. Są to zwykle: podręczniki, poradniki, materiały szkoleniowe, a także materiały informacyjne i promocyjne. W ramach realizowanych projektów MSAP AE przygotowuje publikacje także w wersji anglojęzycznej. Na przestrzeni 10 ostatnich lat wydano ponad 50 książek, w tym wiele monografii i poradników. Działalność społeczna MSAP AE inicjuje i realizuje przedsięwzięcia innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Jednocześnie promuje ideę aktywności społecznej i społecznego zaangażowania poprzez: wspieranie młodych artystów i twórców kultury, w tym m.in.: organizację koncertów, konkursów i działalność fonograficzną, aktywne uczestnictwo w produkcji filmów dokumentalnych (o tematyce społecznej i gospodarczej) oraz reportaży, promowanie wolontariatu studenckiego, wspieranie studenckich inkubatorów przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości studentów i absolwentów, a także angażowanie najlepszych studentów w realizowane projekty. 22

23 Forms of activity Publishing activities Publishing activities constitute an important element of MSAP s mission. They are usually linked with projects in which School is involved. The offer includes publications for University research staff and students, representatives of local government units and a broad spectrum of Readers interested in the issues of the public sector, such as handbooks, manuals, guides, training materials as well as information and promotional materials. Project-related publications are also prepared in English. During the last decade, MSAP has published over 50 books, including a number of monographs and manuals. lności Social activities MSAP initiates innovative and technologically advanced projects. At the same time, it promotes the idea of public activity and social involvement through supporting young artists and culturally active people, including organising concerts, competitions and recording sessions, through active participation in the production of documentaries (focussing on social and economic issues) and reports, promoting student voluntary service, supporting students enterprise incubators as well as student and graduate entrepreneurship, and involving the best students in implemented projects. The Malopolska School of Public Administration 23

24 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ul. Szewska 20/ Kraków tel./faks (12) tel. (12) , The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics Szewska 20/ Kraków tel./fax (+48 12) tel. (+48 12) ,

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1 THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1. Wprowadzenie 2. Przykładowe obszary badań w FRP-ISW 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-418 Fundusze UE Module code Module name Module name in English EU Funds Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN.

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Hanna Lewandowska, 6 listopada 2012, Bydgoszcz www.cobraman-ce.eu Konferencja projektu SHIFT-X Dziedzictwo poprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo