Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie"

Transkrypt

1

2

3 MSAP AE

4 Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE) jest jedną z dynamicznie rozwijających się instytucji edukacyjnodoradczych w Polsce. Specjalizuje się w problematyce spraw publicznych. Powstała w 1997 r. na mocy decyzji Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cele i wartości Celem MSAP AE jest oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez doskonalenie jakości polityk publicznych i poprawę funkcjonowania administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Cele i Nadrzędną wartością, którą kieruje się MSAP AE w realizacji tak wyznaczonego celu, jest świadomość misji i odpowiedzialności społecznej. Zadania, które realizujemy są wykonywane rzetelnie, przy zachowaniu wysokich standardów tak, aby spełniały oczekiwania partnerów.

5 Who we are / MSAP mission and values eśmy? Who we are The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics (abbreviated to MSAP) is one of the dynamically developing educational and consultancy institutions in Poland that specialises in public issues. The School was founded in 1997 by the Senate of the Cracow University of Economics. MSAP mission and values wartości The mission of MSAP is to influence the social and economic development of the Malopolska Region as well as Poland and other European regions through improved public policy practices, strengthened public administration along with improved competitiveness and innovativeness of local and regional economies. The most important value championed by MSAP in the process of achievement of such goals is the awareness of its mission and social responsibility. All duties are performed competently, to high professional and academic standards, and that the effects will satisfy the expectations of our partners. The Malopolska School of Public Administration 5

6 Dla kogo pracujemy / Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 6 Dla kogo pracujemy MSAP AE wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą następujące podmioty: organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, osoby fizyczne. Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna (gospodarka społeczna) to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Idea ta jest rozwijana w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście problemów bezrobocia, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jej zwolennikami (ambasadorami) są także instytucje międzynarodowe, tj. Bank Światowy czy OECD. Zalecają one, aby państwa szukały sposobów na pogodzenie wzrostu gospodarczego z działaniami na rzecz redukowania nierówności społecznych. MSAP AE popiera tezę, iż ekonomia społeczna obok tradycyjnych zadań (orientacji na integrację społeczną przez aktywizację zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych) pełni szersze funkcje (prorozwojowe), które mogą przyczyniać się do modyfikacji zachowań rynkowych i politycznych.

7 Who we work for / Strategic areas of MSAP activity Who we work for tegiczne MSAP s experience and expertise supports the following: public administration institutions, units providing public services, public and private enterprises, non-government organisations, business environment institutions, individual persons. Strategic areas of MSAP activity Social economy Social economy is a unique system of action that consists in achieving social aims using economic means. The idea is being developed by a number of European Union countries, especially in the context of unemployment, marginalisation and social exclusion. Its proponents (ambassadors) are also international institutions, such as the World Bank and OECD. They recommend that countries look for ways to reconcile economic growth with activities geared towards reducing social inequality. MSAP subscribes to the view that social economy, apart from its traditional responsibilities (orientation towards social integration through professional involvement and empowerment of excluded persons), has broader, pro-development functions to perform, which may contribute to the modification of market and political behaviours. The Malopolska School of Public Administration 7

8 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 8 W obrębie tego obszaru działania MSAP AE biegną dwutorowo. Z jednej strony aktywność MSAP AE koncentruje się na uruchamianiu i prowadzeniu prac badawczych (analizowanie i diagnozowanie obszarów problemowych, formułowanie celów, itd.) oraz stworzeniu systemu kształcenia, szkolenia i doradztwa. Z drugiej natomiast, MSAP AE realizuje działania zorientowane na wzbudzenie zainteresowania tą problematyką wśród różnych środowisk (np. poprzez organizowanie debat, upowszechnianie dobrych praktyk). Celem tych działań jest budowanie regionalnego porozumienia społecznego na rzecz ekonomii społecznej. Innowacje i transfer technologii Poziom innowacyjności gospodarki i zdolność do transferu technologii decydują o jej konkurencyjności, a więc w dłuższym okresie o poziomie życia ludzi. Z tego też względu dziedziny innowacji i transferu technologii znajdują się w centrum uwagi władz publicznych, co znajduje wyraz w konkretnych przedsięwzięciach, np. w tworzonych na poziomie województw Regionalnych Strategiach Innowacji (RSI). W obrębie tego obszaru MSAP AE interesują zwłaszcza następujące zagadnienia: mechanizmy wspierające rozwój innowacji i ułatwiające transfer technologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora publicznego, analiza zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wspieranie regionalnych systemów innowacyjnych.

9 Strategic areas of MSAP activity tegiczne In this area, MSAP is involved in two-tier activities. On the one hand, the School focuses on the start-up and execution of research (analysing and diagnosing problem areas, formulating aims, etc.) and the construction of a system that combines education, training and consultation. On the other hand, MSAP generates interest in these issues among various communities (e.g. by organising debates and disseminating best practices). The aim of these activities is to build a regional social agreement for social economy. Innovations and transfer of technology Innovativeness of an economy as well as its capacity to transfer technology are key to its competitive edge, which is tantamount to its long-term impact on people s quality of life. Therefore, the issues of innovativeness and transfer of technology constitute the main area of interest of public authorities, which finds its manifestation in tangible undertakings, e.g. the development of Regional Innovation Strategies (RIS). In this area, MSAP is mainly interested in the following issues: mechanisms to support the development of innovation and to facilitate the transfer of technology with special focus on the role of the public sector, analysis of institutional capacity to absorb innovation and support to regional systems of innovation. The Malopolska School of Public Administration 9

10 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 10 MSAP AE aktywnie uczestniczy w realizacji celów zapisanych w małopolskiej Regionalnej Strategii Innowacji. W przyszłości MSAP AE planuje kontynuację zaangażowania w projektach badawczo-wdrożeniowych realizujących założenia RSI, opracowanie autorskiego programu audytu innowacyjnego, monitorowanie realizacji założeń polityki innowacyjnej na szczeblu regionalnym, a także prowadzenie kształcenia profilowanego w zakresie problematyki transferu technologii i innowacyjności. Systemy zarządzania w administracji publicznej Od jakości działania instytucji publicznych w coraz większym stopniu zależy potencjał rozwojowy współczesnych państw, a także poziom ich konkurencyjności i jakość życia ich obywateli. Dobra administracja to również źródło budowania legitymizacji społecznej dla porządku demokratycznego. Rozumienie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej zostało wyprowadzone z zasad aksjologicznych i prakseologicznych nowego zarządzania publicznego oraz rządzenia współuczestniczącego. Pod pojęciem tym należy rozumieć: zintegrowane rozwiązania dotyczące struktur organizacyjnych, procedury działania i mechanizmy zapewniające udział społeczności w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

11 Strategic areas of MSAP activity tegiczne MSAP is actively involved in the pursuit of goals incorporated in Malopolska s Regional Innovation Strategy. In the future MSAP plans to do the following: to continue our involvement in research and development projects that implement the RIS guidelines, to develop our own programme for the auditing of innovation, to monitor the implementation of the policy of innovation at the regional level, and to conduct specialist training in the area of transfer of technology and innovativeness. Management systems in public administration The performance of public institutions exercises an ever-growing impact on the growth potential of present-day countries as well as their competitive edge and quality of life of their citizens. Good administration also constitutes a source for public legitimacy of the democratic order. Insight into modern management systems in public administration derives from the axiological and pragmatic principles of new public management and participatory governance. These are integrated solutions for organisational structures, procedures and mechanisms to ensure civic participation in managing public affairs, as well as competent and effective officials. The Malopolska School of Public Administration 11

12 Obszary strategiczne działalności MSAP AE Obszary stra Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 12 W ramach tego obszaru MSAP AE zamierza opracować, zweryfikować i wdrożyć zasady, mechanizmy oraz narzędzia (w tym informatyczne) służące podniesieniu sprawności działania urzędów administracji publicznej w podstawowych dziedzinach ich aktywności, tj.: zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansowym, zarządzaniu zasobami ludzkimi, świadczeniu usług publicznych, komunikacji społecznej oraz tworzeniu ram i warunków dla wspierania przedsiębiorczości. Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych jest zbiorem działań, których celem jest zwiększenie sprawności interwencji podejmowanych przez władze publiczne wszystkich szczebli. Prowadzenie zróżnicowanych przedsięwzięć związanych z wdrożeniem skutecznych i trwałych mechanizmów doskonalenia jakości regulacji oraz programów publicznych jest tendencją w wielu krajach świata. Znaczenie tej problematyki wzrasta również i w naszym kraju, głównie za sprawą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych to działania polegające na definiowaniu problemu, tworzeniu alternatywnych rozwiązań, dokonywaniu wyboru rozwiązań, formułowaniu polityki (programów, projektów), prowadzeniu monitoringu polityk (programów, projektów) oraz dokonywaniu ich ewaluacji. Sprawność interwencji publicznych zależy od dobrze zaprojektowanych i właściwie funkcjonujących wszystkich elementów cyklu polityki publicznej odnoszonych do określonej polityki, czy programu publicznego.

13 Strategic areas of MSAP activity tegiczne In this area, MSAP plans to develop, validate and implement the principles, mechanisms and instruments (including information technology) that serve to improve the effectiveness of public administration offices in their central areas of activity, i.e. strategic management, financial management, human resources management, provision of public services, public communication as well as the promotion of entrepreneurship. Design and evaluation of public policies Design and evaluation of public policies is a name given to a collection of activities whose goal is to improve the efficiency of interventions undertaken by public authorities at all levels. The implementation of a variety of actions geared towards more effective and lasting mechanisms for quality improvement and public programmes is a tendency observed in a number of countries worldwide. The significance of these issues also increases in Poland owing to its accession to the European Union. MSAP construes the design and evaluation of public policies as activities that include defining the problem, developing alternative solutions, making choices among solutions, formulating policies (programmes and projects), monitoring of practices (programmes and projects) and performing their evaluation. In our opinion, the effectiveness of public interventions depends on well-designed and properly operating all elements of the public policy or programme cycle. The Malopolska School of Public Administration 13

14 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Formy działalności Przedsięwzięcia MSAP AE realizowane są w następujących formach: Działalność doradcza MSAP AE wypracowała własną kulturę pracy, która wyraża się gotowością do realizacji projektów nietypowych, inspirowania władz publicznych do aktywności i samodoskonalenia, poszukiwania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów, a także otwartością na realizację projektów o niekomercyjnym charakterze. Specyfiką aktywności MSAP AE jest dbałość o poprawę jakości świadczonych usług, która wyraża się stałym podnoszeniem wiedzy i umiejętności ekspertów MSAP AE, usprawnianiem stosowanych technik i narzędzi, a także doskonaleniem metod współpracy z naszymi partnerami. Działalność naukowo-badawcza Przedsięwzięcia naukowo-badawcze są dla MSAP AE strategiczne. Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego oraz z własnego doświadczenia, MSAP AE poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych i regionalnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie, w szczególności jednostek sektora publicznego, ale także firm, organizacji i instytucji. Działalność naukowo-badawcza służy zarówno podnoszeniu jakości pomocy doradczej świadczonej przez MSAP AE, jak i wzbogaceniu prowadzonych przez nią szkoleń. 14

15 Forms of activity Forms of activity łalności MSAP pursues its mission through the actions: Consultancy activities MSAP has developed its own unique work culture that manifests itself as readiness to engage in novel projects, to inspire public institutions to be more proactive in terms of their own development and self-improvement, to search for innovative ways of solving problems as well as openness to non-commercial projects. MSAP activities in this area focus on ongoing improvement of the quality of services that manifests itself as on-the-job training of MSAP experts, continuous improvements of techniques and instruments as well as improving methods of cooperation with our partners. Research and development activity Research and development activities are of strategic importance to MSAP. Utilising the expertise and creativity of the academic community along with our own experience, MSAP seeks out solutions that serve to strengthen local government capacity to initiate, support and implement development projects. Such projects identify innovative solutions that may improve and rationalise the operation of especially public sector units and also companies, organisations and institutions. Research and development activities not only improve the quality of consultancy services rendered by MSAP but also enhance the training courses offered. The Malopolska School of Public Administration 15

16 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Działalność edukacyjna Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, MSAP AE stymuluje proces ustawicznej edukacji poprzez szkolenia branżowe realizowane na zlecenie różnych instytucji i firm. Programy szkoleń budowane są na podstawie analiz potrzeb szkoleniowych oraz pod kątem identyfikacji umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. Jednocześnie MSAP AE realizuje autorskie programy studiów podyplomowych łączące elementy kształcenia ogólnego i profilowanego, aby kształcić nowoczesne kadry, przygotowane do pełnienia funkcji w warunkach zmieniającego się otoczenia i zaostrzającej się konkurencji. Zarządzanie w Administracji Publicznej (ZAP) Studia adresowane są zarówno do urzędników administracji publicznej, jak i do tych osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę w szeroko rozumianej administracji. Istotą programu jest nowatorskie połączenie zagadnień ze sfery ekonomi i nauki o zarządzaniu, socjologii, prawa i psychologii. Podejście to umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności warunkujących skuteczne oraz efektywne przygotowanie, a następnie implementację przedsięwzięć i programów prowadzonych przez jednostki sektora publicznego. Absolwenci tych studiów to osoby wykonujące zawód urzędnika publicznego oraz specjaliści z zakresu analizy sektora publicznego. 16

17 Forms of activity łalności Educational activities In order to respond to market expectations, MSAP stimulates the process of continuous education through specialised training courses commissioned by various institutions and companies. Training programmes are based on needs analyses adjusted with respect to the needs of the labour market. In order to train modern staff ready to act in an ever-changing environment and amongst growing competition, MSAP implements its own post-graduate courses that combine elements of general and specialised syllabi. Below, follows an overview of post-graduate courses offered by MSAP. Management in Public Administration The course is recommended both for public administration officials and those who only wish to start their career in broadly conceived administration. A key feature of its syllabus is a unique combination of issues in the area of economics, management science, sociology, law and psychology. Such an approach permits the students to acquire knowledge and skills that are crucial in effective and efficient development and implementation of initiatives as well as programmes executed by public-sector units. Graduates of these courses are public officials and specialists in the area of analysing the public sector. The Malopolska School of Public Administration 17

18 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy dzia Master of Public Administration (MPA) Studia prowadzone są we współpracy z Grand Valley State University (USA). Umożliwiają one zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz pozarządowego. Wiodącymi przedmiotami podczas pierwszego roku studiów są: ekonomia, nauki polityczne, organizacja i zarządzanie oraz public relations. W roku drugim, nabyte umiejętności są praktycznie wykorzystywane w trakcie zajęć. W programie studiów znalazły się także dwa przedmioty, które przybliżają uczestnikom zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz sposób przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Ekonomia społeczna (ES) Studia stanowią część projektu pt. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej finansowanego ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Ich celem jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobywają wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa wiedzę niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna adresowane są do osób zaangażowanych lub pragnących zaangażować się w tworzenie i rozwój podmiotów szeroko rozumianego sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych, pracowników i liderów organizacji pozarządowych oraz spółdzielni, jednostek administracji publicznej wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny oraz inicjatorów lokalnych przedsięwzięć społecznych (w tym polityków). 18

19 Forms of activity łalności Master of Public Administration The course is offered in conjunction with Grand Valley State University (USA). Its syllabus focuses on modern methods of managing public sector and non-government units. The most important subjects in the first year are: economics, political science, organisation and management, and public relations. Throughout the second year, the skills acquired by students are practised during classes. The course syllabus includes two subjects whose aim is to familiarise students with EU structural funds and help them prepare and implement projects co-financed with these. Social Economy The course constitutes part of the project titled: Searching for a Polish model of the social economy, financed with ESF as part of the EU Initiative EQUAL for Poland in Its aim is to improve the skills and professional qualifications of people whose main area of interest is to support social ventures. Students learn about these aspects of economics, management, finance and law that are indispensable to manage public initiatives and foster the development of social economy units. A Post-graduate course in Social Economy is offered to students who are involved or wish to become involved in the establishment of agents of the broadly conceived social economy sector, including social entrepreneurs, staff and leaders of non-government organisations and cooperatives, public administration units that support the development of the social economy sector, entrepreneurs who wish to develop their acitvities in a socially responsible manner, as well as originators of social undertakings at the local level (including politicians). The Malopolska School of Public Administration 19

20 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie 20 Formy dzia Zarządzanie Rozwojem Społeczno- Gospodarczym w Regionie (ZRSG) Celem tych studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych. Integralnych elementem programu dydaktycznego jest wykorzystanie nabytej przez słuchaczy wiedzy do budowania i wdrażania innowacyjnych programów służących rozwiązywaniu określonych problemów, przed którymi stoją społeczności lokalne i regionalne. Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa to studia podyplomowe prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej teorii dziedzictwa, historii kultury, prawa, ekonomii, marketingu i zarządzania, polityki regionalnej, polityki kulturalnej i planowania przestrzennego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do: pracowników służb ochrony zabytków, urzędników administracji państwowej i samorządowej, pracowników muzeów i placówek kulturalnych, pracowników akademickich, nauczycieli, inwestorów. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE Celem studiów jest dostarczenie ich słuchaczom wiedzy z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych. Zamiarem towarzyszącym prowadzeniu tych studiów jest także kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy poprzez tworzenie i implementację programów społeczno-gospodarczych adresowanych do wspólnot lokalnych i regionalnych.

21 Forms of activity łalności Managing Regional Social and Economic Development This course offers training in the area of management in public administration, in the area of acquisition and use of European Union structural funds for the social and economic development of local communities. A core element of the syllabus is a practical application of students skills to develop and implement innovative programmes that serve to solve specific problems faced by local and regional communities. The Heritage Academy This is a post-graduate course offered in conjunction with the International Cultural Centre. Its syllabus includes issues in contemporary theory of heritage, history of culture, law, economics, marketing and management, regional policy, cultural policy and development planning. The course is recommended for: historic monuments conservation agencies, central and local administration officials, staff of museums and cultural institutions, academic staff, teachers and investors. Managing Projects Financed with EU Funds The main aim of the course is to develop students skills in the area of acquisition and use of structural funds. The subsidiary aim is to help students apply the skills in the development and implementation of social and economic programmes targeted at local and regional communities. The Malopolska School of Public Administration 21

22 Formy działalności Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie Formy działa Działalność wydawnicza Istotnym elementem działań MSAP AE jest aktywność wydawnicza. Jest ona na ogół powiązana z projektami realizowanymi przez Szkołę. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje adresowane do pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz szerokiego grona Czytelników zainteresowanych tematyką funkcjonowania sektora publicznego. Są to zwykle: podręczniki, poradniki, materiały szkoleniowe, a także materiały informacyjne i promocyjne. W ramach realizowanych projektów MSAP AE przygotowuje publikacje także w wersji anglojęzycznej. Na przestrzeni 10 ostatnich lat wydano ponad 50 książek, w tym wiele monografii i poradników. Działalność społeczna MSAP AE inicjuje i realizuje przedsięwzięcia innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Jednocześnie promuje ideę aktywności społecznej i społecznego zaangażowania poprzez: wspieranie młodych artystów i twórców kultury, w tym m.in.: organizację koncertów, konkursów i działalność fonograficzną, aktywne uczestnictwo w produkcji filmów dokumentalnych (o tematyce społecznej i gospodarczej) oraz reportaży, promowanie wolontariatu studenckiego, wspieranie studenckich inkubatorów przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości studentów i absolwentów, a także angażowanie najlepszych studentów w realizowane projekty. 22

23 Forms of activity Publishing activities Publishing activities constitute an important element of MSAP s mission. They are usually linked with projects in which School is involved. The offer includes publications for University research staff and students, representatives of local government units and a broad spectrum of Readers interested in the issues of the public sector, such as handbooks, manuals, guides, training materials as well as information and promotional materials. Project-related publications are also prepared in English. During the last decade, MSAP has published over 50 books, including a number of monographs and manuals. lności Social activities MSAP initiates innovative and technologically advanced projects. At the same time, it promotes the idea of public activity and social involvement through supporting young artists and culturally active people, including organising concerts, competitions and recording sessions, through active participation in the production of documentaries (focussing on social and economic issues) and reports, promoting student voluntary service, supporting students enterprise incubators as well as student and graduate entrepreneurship, and involving the best students in implemented projects. The Malopolska School of Public Administration 23

24 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ul. Szewska 20/ Kraków tel./faks (12) tel. (12) , The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics Szewska 20/ Kraków tel./fax (+48 12) tel. (+48 12) ,

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo