Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]"

Transkrypt

1 Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć Niniejsza publikacja w wersji anglo- i polskojęzycznej zawiera definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych oraz indeksy tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej oraz Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. ul. Zakopiańska Kraków, Polska tel. +48 (12) (12) fax +48 (12) Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami W publikacji przedstawiono definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych, uzupełnione ilustracjami (głównie autorskimi) oraz indeks tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej. Rok wydania: 2012 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji Piękno zaklęte w metalu Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy metal stanowi jedno z tworzyw najbardziej przydatnych ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują takie cechy, jak wytrzymałość, odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne. Właściwości te zależą od budowy wewnętrznej metalu, czyli mikrostruktury, badanej przy użyciu mikroskopów. Autorka proponuje Czytelnikowi spotkanie z niewidocznym gołym okiem pięknem, zaklętym wewnątrz otaczających nas wyrobów metalowych. Zaprezentowane w tym albumie kolorowe fotografie mikrostruktury mogłyby być z pewnością inspiracją dla malarzy, czego kilka przykładów przytoczono w danej publikacji. Casting in the development of civilization ( ) Jest to znakomite opracowanie skrótowe historii rozwoju odlewnictwa aż do zadziwiającej współczesności. Bardzo cenne jest sięganie do odlewnictwa chińskiego i w części do hinduskiego (indyjskiego), dotychczas prawie nieznanego w opisach i opracowaniach europejskich. Również na podkreślenie zasługuje przytoczenie niektórych rozwiązań Instytutowych dla podkreślenia roli i znaczenia tej instytucji w umiejętnym adaptowaniu rozwoju światowego i własnych cennych osiągnięć cząstkowych, ale i również nowatorskich w skali światowej. Bogato ilustrowano to, co składa się na rozwój techniki wytwarzania, jaką jest odlewnictwo... (Fragment recenzji p. prof. Zbigniewa Górnego). Wersja polska i angielska

2 Odlewnictwo w filatelistyce Zamierzeniem autorów jest wskazanie, że odlewnictwo oprócz wszelkiego rodzaju wydawnictw albumowych, plakatów, środków multimedialnych, prezentowane jest również w szerokim zakresie tematycznym na walorach filatelistycznych. Znaczki ilustrują dzieje danego kraju, najistotniejsze wydarzenia historyczne, gospodarcze, społeczno-kulturalne, sportowe i polityczne. Rok wydania: 2006 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji od zarania ludzkości po dzień dzisiejszy Przedstawiając Czytelnikowi niniejszą publikację chcieliśmy wskazać, w jaki sposób rozwój odlewnictwa pozytywnie wpływał na życie ludzkie oraz uformowanie większości naszych rzekomo odwiecznych przekonań i zachowań, postaw a nawet praw. Rok wydania: 2003 Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Przedstawiona monografia jest syntetyczną prezentacją wyników badań i działań związanych z realizacją wybranych, ważniejszych projektów z zakresu badań i ich wspomagania, realizowanych w 2011 roku w obszarze działalności statutowej. Tematyka działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa jest opracowywana zgodnie z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej badań podstawowych i stosowanych, związanych z procesem wytwarzania odlewów. Rok wydania: 2012 Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w roku Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej, technicznej i logistycznej. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Proponowana publikacja jest trzecią z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego, europejskiego rynku odlewów w 2010 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (43%), Indie (10%) oraz USA (9%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (23,8%), Polska plasuje się na ósmym miejscu (4,5%). W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2011 r. i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2012 r. Wersja polska i angielska. Rok wydania: 2012 Publikowanie - w formie wydawnictwa zwartego - najnowszych informacji nt. stanu aktualnego oraz prognoz rozwoju światowego i krajowego przemysłu odlewniczego zapoczątkowane zostało przez Instytut Odlewnictwa w 2010 roku. Proponowana publikacja jest drugą z kolei z danej tematyki. Przeanalizowano w niej światowy rynek odlewów w 2009 r. (w porównaniu do 2008 r.), wykorzystując dane z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa (AFS American Foundry Society), dane otrzymywane z instytucji europejskich oraz wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wersja polska i angielska.

3 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. Na wstępie wydawnictwa przedstawiono w skrócie historię odlewania pod ciśnieniem, przechodząc następnie do tematów dotyczących współczesnego odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak: odlewanie ciśnieniowe w próżni: oddziaływanie bilansu cieplnego, resztkowej wilgoci i pozostałości smaru we wnęce formy w procesie odlewania ciśnieniowego w próżni; główne problemy związane ze stalami na formy ciśnieniowe i ich rozwiązywanie; wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu; innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu; odlewanie ciśnieniowe siluminów niskokrzemowych z dodatkami niklu i miedzi. Zaprezentowano również nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Rok wydania: 2012 Publikacja jest zbiorem artykułów poruszających zagadnienia z zakresu odlewnictwa ciśnieniowego. W niniejszym wydawnictwie przedstawiono: badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji; analizę termowizyjną procesów odlewniczych; wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe i system ich kontroli; ujawnianie ziarna w stopach magnezu; eksperymenty technologiczne i analizę numeryczną procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym; proces prasowania w stanie ciekłym jako technologię umożliwiającą wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. W wydawnictwie przedstawiono: zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy, opis matematyczny wytwarzania zawiesiny metalowej, odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym, określenie próżni w formie za pomocą ilości powietrza, modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91, OL-S nową technologię otrzymywania wysokojakościowych odlewów ciśnieniowych. Rok wydania: 2010 W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii odlewnictwa ciśnieniowego, wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, maszyny i rozwiązania procesowe dla odlewnictwa ciśnieniowego, umocnienie ciśnieniowych odlewów kompozytowych na osnowie stopu AlSi13Cu2 ciętymi włóknami węglowymi, pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, technologia Control Volume jako najnowszy postęp dla usprawnienia symulacji odlewania, wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe z siluminów. Rok wydania: 2009 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i przyszłość odlewnictwa ciśnieniowego stopów magnezu, nowe tworzywa magnezowe oraz nowe siluminy do odlewania ciśnieniowego, metody odlewania ciśnieniowego (odlewanie tiksotropowe, odlewanie pod niskim ciśnieniem), stale na formy ciśnieniowe, maszyny ciśnieniowe oraz zastosowanie symulacji komputerowej i technik szybkiego prototypowania w procesie wytwarzania odlewów.

4 Innowacje w odlewnictwie. Cz. III Innowacje w odlewnictwie. Cz. II W danej książce zamieszczono wyniki ostatniego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Badano materiały na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty odlewane na bazie Al, Fe i Mg zawierające różnorodne fazy zbrojące, dichalkogenidki metali przejściowych jako potencjalne materiały smarne, a także szereg materiałów ceramicznych w kontakcie z ciekłymi metalami i stopami. W odróżnieniu od pozostałych tomów danej serii, w niniejszej publikacji zawarto głównie studia badawcze, opisujące praktyczne aspekty otrzymywania konkretnych wyrobów technikami ciekło-fazowymi z zawansowanych materiałów innowacyjnych. Rok wydania: 2009 Publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Obiektem badań były głównie stopy na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty aluminiowe z fazami zbrojącymi w postaci węgla oraz ceramiki na bazie szeregu tlenków, węglików i azotków, w tym tworzyw mulitowych (również o strukturze gradientowej) oraz popiołu lotnego, a także cyrkonianu wapnia jako potencjalnego materiału na tygle. Miedź i jej stopy Proponowana monografia jest unikatowym kompendium wiedzy nt. miedzi i jej stopów, opracowanym na podstawie liczącej 260 pozycji literatury. Początkowe rozdziały poświęcono miedzi, przewodowym stopom miedzi i tworzywom z dużym udziałem miedzi, w dalszych rozdziałach przedstawiono przygotowanie ciekłego metalu, topienie (ogółu stopów), obróbkę ciekłego metalu oraz stosowane technologie odlewania. Publikacja zawiera bogaty zestaw rysunków i tabel. Odlewnictwo metali nieżelaznych. Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach Jest to retrospektywny przegląd artykułów z badań, analiz oraz opracowań wąskotematycznych z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych wykonanych w Instytucie Odlewnictwa w latach Omówiono w sposób skrótowy: stopy, metody odlewania, analizy stanu odlewnictwa czy prognozy jego rozwoju. Są to opracowania autorskie i współautorskie, w zakresie badawczym, poświęcone głównie miedzi i jej stopom. Opracowanie wykonano z okazji 65-lecia Instytutu Odlewnictwa. Odlewnicze stopy kobaltu Wydawnictwo jest opracowaniem monograficznym, które w pełni obejmuje problemy związane z otrzymywaniem kobaltu (w recyklingu), właściwości kobaltu, stopy kobaltu i ich struktury, obróbkę cieplną (w tym izostatyczne prasowanie IHP), topienie i odlewanie, kształtowanie warstwy wierzchniej (w tym metodą GTAW) oraz stosowane powłoki. Bardziej szczegółowo omówiono stopy o zdeterminowanych kierunkach zastosowania, jak: stopy żaroodporne i żarowytrzymałe, odporne na korozję, odporne na zużycie, stosowane w medycynie oraz na magnesy trwałe (w tym stopy Alnico). Publikacja ta oparta na światowej literaturze fachowej przybliża sam kobalt i jego stopy stosowane na odlewy, może w niewielkim, ale bardzo istotnym zastosowaniu, jak: łopatki i inne elementy turbin gazowych i implanty stawów kolanowych, elementy urządzeń chemicznych, stellity i inne. Ta unikatowa pozycja wydawnicza, o objętości 168 stron, zawiera 71 tablic oraz 97 rysunków. Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji sterowania efektem grawitacji w cieczach elektroprzewodzących dzięki zastosowaniu siły Lorentza. Przedyskutowano wyniki uzyskane wstępnie w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, dotyczące praktycznego wykorzystania tej koncepcji. Główny nacisk położono na zastosowanie siły generowanej przez jednoczesne oddziaływanie zewnętrznego stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Aplikacyjny aspekt tej koncepcji omówiono w oparciu o proces wytwarzania gradientowych (w tym niejednorodnych) kompozytów o osnowie metalowej. Wersja angielska. Rok wydania: 2010

5 ATLAS of microstructures of solder/metal interfaces. Part 1: Optical Microscopy O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich Wersja angielska. Rok wydania: 2010 Atlas zawiera wyniki charakterystyki strukturalnej szerokiej grupy propozycji lutowi bezołowiowych i złącz lutowanych, wykonanej na podstawie obserwacji metodami kolorowej mikroskopii optycznej. Uwagę skoncentrowano na stopach Sn, jako głównej rodzinie lutowi bezołowiowych dla mikroelektroniki. W książce przedstawiono wnikliwą i szczegółową analizę uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich. Jest ona oparta na najnowszych osiągnięciach z tego obszaru, w tym na badaniach Autora i jego zespołu. Pierwsza część pracy jest poświęcona charakterystyce fizykochemicznej uwodnionego krzemianu sodu, budowie jego cząsteczki oraz strukturze, wraz z podaniem wskaźników opisujących tę strukturę. Rok wydania: 2009 Rozwój żeliwa ADI w Polsce GASARS. A specific class of porous materials W publikacji, która ma na celu spopularyzowanie tego tworzywa w Polsce, przedstawiono właściwości żeliwa ADI i jego odmiany stosowane jako nowoczesne stopy konstrukcyjne, możliwość produkcji supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI, przykłady zastosowania ADI w różnych gałęziach przemysłu, prognozy rozwoju, a także badania i doświadczenia w zakresie obróbki cieplnej tego tworzywa oraz jego rozwój w Polsce. Rok wydania: 2009 Elementy mikrostruktury materiału takie jak porowatość, wywołana obecnością gazu w wytworzonych odlewach, od wieków uznawana za wadę materiałową z powodu obniżania wytrzymałości okazuje się być cechą pożądaną w zastosowaniach niszowych: filtry wysokiego ciśnienia, separatory płynów, tłumiki itp. Podczas gdy wcześniej cała inżynierska pomysłowość była zaprzęgnięta do tego, aby opracować metody usuwania gazów ze stopionych metali, obecnie nowatorskie technologie doskonalone są w taki sposób, by właśnie umożliwić nasycanie metali gazem dla uzyskania odpowiednio porowatych części, w których owe pory będą miały pożądany kształt, rozmiar i będą zorientowanie przestrzennie w ściśle określony sposób stanowi to podstawę nowej klasy materiałów wspólnie nazywanych GAZARAMI, które są tematem tej książki. Wersja angielska. Rok wydania: 2009 Physical and chemical processes in metalcasting Przedstawiono wyniki badań, będące istotną częścią szerokiego spektrum zagadnień związanych z wytwarzaniem odlewów. Dotyczą one mas ceramicznych stosowanych w produkcji odlewów precyzyjnych (szczególnie o wysokiej biokompatybilności), odlewów ze stopów magnezu oraz mas ceramicznych o korzystniejszych właściwościach technologicznych i ekologicznych. Istotna grupa zagadnień jest związana z optymalizacją procesów sferoidyzacji, modyfikacji, filtracji, globularyzacji austenitu, czy też hartowności żeliw. Dużo uwagi poświęcono także ochronnym powłokom tlenkowym, nanoszonym na powierzchnie odlewów ze stopów aluminium, pracujących w ciężkich warunkach otoczenia. Wersja angielska. Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Przedstawiono przegląd literaturowy z zakresu najczęściej stosowanego sposobu wytwarzania kompozytów - infiltracji ciśnieniowej. Stan teorii i praktyki omówiono na przykładzie kompozytów na bazie aluminium, miedzi, żelaza, niklu oraz innych metali a także materiałów wysokoporowatych. Skompletowano opisy konkretnych wyrobów kompozytowych otrzymywanych drogą infiltracji ciśnieniowej przez wybranych producentów wraz z podaniem szczegółów stosowanych procesów wytwórczych i poziomu osiąganych właściwości. W części ilustracyjnej zaprezentowano otrzymane według omawianej metody w kraju i zagranicą produkty kompozytowe, już stosowane w przemyśle lub gotowe do aplikacji praktycznej.

6 Synthesis of alloys. compendium of engineering knowledge Publikacja obejmuje podstawy zagadnień związanych z teorią projektowania stopów metali według Borysa Gulaeva. Skrótowo omawia całokształt zagadnień związanych z optymalnym doborem składników stopów, wykorzystując dostępne dane fizykochemiczne celem ich późniejszej analizy pod kątem działań synergicznych. Zaproponowane kryteria odsiewu komponentów stopu, uwzględniając żądane parametry końcowe materiału, w tym jego zastosowanie, już na poziomie projektowania pozwalają w sposób wiarygodny wyselekcjonować stosowne pierwiastki, z których możliwe będzie otrzymanie materiału spełniającego określone wymagania. Przedstawione dane pozwalają Czytelnikowi zapoznać się z charakterystykami zmian wybranych właściwości fizyko-chemicznych, które są podstawowym parametrem branym pod uwagę w przypadku projektowania nowych materiałów. Poznawczym i źródłowym dodatkiem do publikacji jest autorski program komputerowy zawierający zbiór danych o właściwościach wszystkich pierwiastków układu okresowego oraz punktach charakterystycznych wykresów równowagi fazowej większości stopów podwójnych, wraz z nowymi wykresami klasyfikacyjnymi (pozwalających m.in. na identyfikację głównych i pomocniczych dodatków stopowych oraz domieszek szkodliwych). Wersja angielska. Functionally Graded Materials. Processing and Modeling Celem niniejszej książki jest w miarę wszechstronny przegląd podstawowych technik wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Specjalną uwagę poświęcono metodom ilościowego oszacowania głównych parametrów struktury i właściwości tych materiałów. Zamieszczono zwięzły opis doświadczalnych metod i analizy rodzaju wytwarzanych struktur. Aby ułatwić Czytelnikowi percepcję zawartości poświęconej modelowaniu matematycznemu struktur gradientowych, typowych dla metalowych materiałów kompozytowych, stosowne opisy umieszczono w załącznikach w postaci oddzielnych bloków tematycznych. Opis ruchu cząsteczek w cieczy w polu grawitacyjnym i odśrodkowym poddano analizie odpowiednio w aneksie A i B. Podstawowe równania, opisujące zachowanie się cząsteczek w przypadku poddania ich wpływowi siły Lorentza w przypadku jej wykorzystania do kreacji funkcjonalnej struktury gradientowej umieszczono w aneksie C. Kompleksowy model zjawisk fizycznych, występujących w praktyce wytwarzania gazarów Czytelnik może znaleźć z aneksie D. Wersja angielska.

7 Pełny wykaz publikacji Autor K. Regulski, S. Kluska- Nawarecka Tytuł Knowledge integration computer tools and algorithms in the improvement of the production processes of cast-steel castings Forecast and development trends in global and national foundry industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 114 s ,00 zł 101 s ,00 zł 103 s ,00 zł 89 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. 95 s ,00 zł J.J. Sobczak, R. Asthana, B. Coleman, R.M. Purgert Vademecum of cast metal matrix composite materials a set of basic concepts (ang.-pol.) 94 s ,00 zł J.J. Sobczak J.J. Sobczak Casting in the development of civilization (oprawa twarda) Casting in the development of civilization (oprawa miękka) 244 s ,00 zł 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa twarda) 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa miękka) 244 s ,00 zł E. Czekaj Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej 220 s ,00 zł J.J. Sobczak Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami 92 s ,00 zł J.M. Radzikowska Piękno zaklęte w metalu 105 s ,00 zł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia 122 s ,00 zł Z. Górny Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności. Struktura i właściwości. Topienie i odlewanie 294 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. 130 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Forecasts and development trends in global and national industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field 92 s ,00 zł 100 s ,00 zł 63 s ,00 zł

8 Autor Tytuł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2008 i 2009 Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 213 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym Cz. III. 74 s ,00 zł Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym 113 s ,00 zł Statistical research in the Polish foundry industry 52 s ,00 zł ATLAS of microstructures of solder alloys and solder/ metal interfaces. Part I: Optical Microscopy 252 s euro Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. 330 s ,00 zł A. Baliński O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich 184 s ,00 zł Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego 312 s ,00 zł Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce 85 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Gasars a specific class of porous materials (advenced porous materials by konwledge-based design) 98 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. 78 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie. Cz. II. 403 s ,00 zł Współczesne odlewnictwo. Studium literaturowe Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2007 roku. Wybrane zagadnienia 185 s ,00 zł 81 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze stopy kobaltu 168 s ,00 zł Physical and chemical processes in metalcasting 76 s ,00 zł J. Sobczak, A. Wojciechowski, D. Rudnik J. Sobczak, P. Darłak J. Sobczak, L. Drenchev Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Synthesis of alloys. Compendium of engineering knowledge Functionally graded materials. Processing and modeling 134 s ,00 zł 53 s ,00 zł 79 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. 147 s ,00 zł

9 Autor Tytuł Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) J. Sobczak, N. Sobczak, R. Asthana, K. Pietrzak, A. Wojciechowski D. Rudnik J. Krokosz, J. Tybulczuk, J. Wierzbicki Atlas of cast metal-matrix composites structures 144 s ,00 zł Odlewnictwo w filatelistyce 63 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze brązy aluminiowe. Cz. I i II. 305 s ,00 zł Materiały wysokoporowate 155 s ,00 zł Z. Górny, J. Sobczak J. German, M. Biel-Gołaska Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych Podstawy i zastosowanie mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich 479 s ,00 zł 216 s ,00 zł Atlas wad odlewów 312 s ,00 zł + 8% VAT D. Myszka, M. Kaczorowski, J. Tybulczuk J. Tybulczuk, A. Kowalski Modele matematyczne i symulacyjne w badaniach stopów miedzi i aluminium Zastosowanie techniki LOM do wykonywania odlewów. Możliwości, szanse, problemy Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne bezpośrednio hartowane izotermicznie Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów żelaza Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju technologii odlewania Żeliwo ADI własności i zastosowanie w przemyśle atlas odlewów Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego Odlewnictwo XXI w.: Przykłady wykorzystania techniki komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów 142 s ,00 zł 74 s ,00 zł 87 s ,00 zł 147 s ,00 zł 147 s ,00 zł 78 s ,00 zł 133 s ,00 zł 34 s ,00 zł R. Korzec, A. Fajkiel, E. Czekaj Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy miedzi 81 s ,00 zł P. Dudek, A. Fajkiel, G. Sęk-Sas Odlewnictwo XXI w.: Kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów metali lekkich. Stopy aluminium stopy magnezu 60 s ,00 zł M. Warmuzek Atlas mikrofraktografii. Odlewnicze stopy Al-Si 131 s ,00 zł A. Baliński Wybrane zagadnienia technologii mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi. Struktura uwodnionego krzemianu sodu i jej wpływ na wiązanie mas formierskich 212 s ,00 zł

10 Autor Z. Adamczyk, A. Karwinski, G. Para Tytuł Charakterystyka fizyko-chemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 162 s ,00 zł J. Sobczak, N. Sobczak, G. Przystaś Zastosowanie materiałów odpadowych w odlewnictwie na przykładzie popiołów lotnych 110 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy cynku. 42 s ,00 zł Z. Wójcicki, S. Truś S. Kluska- Nawarecka Przegląd nowoczesnych rozwiązań w konstrukcji odlewów. Materiały - technologia - zastosowanie Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów 140 s ,00 zł 146 s ,00 zł Chemoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe 130 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy aluminium 80 s ,00 zł Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.IV. Oczyszczanie i wykańczanie odlewów. Jakość. Koszty i organizacja produkcji. Wspomaganie komputerowe. Wskaźniki 130 s ,00 zł Z. Górny Z. Górny, M. Szweycer Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.III. Odlewanie. Specjalne metody odlewania Odlewnictwo metali i stopów. T.II. Przygotowanie ciekłego metalu Odlewnictwo metali i stopów. T.I. Wykonanie formy odlewniczej 126 s ,00 zł 120 s ,00 zł 156 s ,00 zł J. Sobczak Podstawy syntezy stopów 283 s ,00 zł M. Szweycer Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych 136 s ,00 zł H.J. Bauck Progresywny marketing w odlewnictwie 76 s ,00 zł Odlewnictwo dla motoryzacji 69 s M. Gawlikowska Bentonitowe masy formierskie 52 s ,00 zł + 8% VAT 10,00 zł + 8% VAT K. Sękowski, J. Piaskowski Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych 371 s ,00 zł + 8% VAT K. Sękowski Odlewnictwo krakowskie w pierwszej połowie XVI w. 60 s K. Sękowski Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce 88 s ,00 zł + 8% VAT 9,00 zł + 8% VAT Simulation designing and control of foundry processes Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Żeliwo sferoidalne XXI wieku 198 s ,00 zł 194 s ,00 zł

11 Wydawnictwa przesyłamy za zaliczeniem pocztowym. Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia. Wydawnictwa można zamówić: -- listownie - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków -- faxem (12) em - lub Szczegółowe informacje na temat wydawnictw można uzyskać na stronie

12 Prace Instytutu Odlewnictwa (kwartalnik) ISSN ISSN (on-line) X Prace Instytutu Odlewnictwa ukazują się od 2008 r. i zawierają artykuły naukowo-badawcze pracowników Instytutu Odlewnictwa i osób z nimi współpracujących, jak również sprawozdania z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. Wszystkie artykuły są recenzowane i mają dwujęzyczne (w jęz. pol. i ang.) streszczenia oraz podpisy tabel i rysunków. W celu popularyzacji badań i prac naukowych realizowanych w Instytucie Odlewnictwa zeszyty kwartalnika są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu.

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta Wrocław 2005 Dla rodziców, dzįeki których pomocy udałomisįetakłatwoprzebyćtak

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 17 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo