Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]"

Transkrypt

1 Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć Niniejsza publikacja w wersji anglo- i polskojęzycznej zawiera definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych oraz indeksy tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej oraz Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. ul. Zakopiańska Kraków, Polska tel. +48 (12) (12) fax +48 (12) Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami W publikacji przedstawiono definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych, uzupełnione ilustracjami (głównie autorskimi) oraz indeks tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej. Rok wydania: 2012 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji Piękno zaklęte w metalu Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy metal stanowi jedno z tworzyw najbardziej przydatnych ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują takie cechy, jak wytrzymałość, odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne. Właściwości te zależą od budowy wewnętrznej metalu, czyli mikrostruktury, badanej przy użyciu mikroskopów. Autorka proponuje Czytelnikowi spotkanie z niewidocznym gołym okiem pięknem, zaklętym wewnątrz otaczających nas wyrobów metalowych. Zaprezentowane w tym albumie kolorowe fotografie mikrostruktury mogłyby być z pewnością inspiracją dla malarzy, czego kilka przykładów przytoczono w danej publikacji. Casting in the development of civilization ( ) Jest to znakomite opracowanie skrótowe historii rozwoju odlewnictwa aż do zadziwiającej współczesności. Bardzo cenne jest sięganie do odlewnictwa chińskiego i w części do hinduskiego (indyjskiego), dotychczas prawie nieznanego w opisach i opracowaniach europejskich. Również na podkreślenie zasługuje przytoczenie niektórych rozwiązań Instytutowych dla podkreślenia roli i znaczenia tej instytucji w umiejętnym adaptowaniu rozwoju światowego i własnych cennych osiągnięć cząstkowych, ale i również nowatorskich w skali światowej. Bogato ilustrowano to, co składa się na rozwój techniki wytwarzania, jaką jest odlewnictwo... (Fragment recenzji p. prof. Zbigniewa Górnego). Wersja polska i angielska

2 Odlewnictwo w filatelistyce Zamierzeniem autorów jest wskazanie, że odlewnictwo oprócz wszelkiego rodzaju wydawnictw albumowych, plakatów, środków multimedialnych, prezentowane jest również w szerokim zakresie tematycznym na walorach filatelistycznych. Znaczki ilustrują dzieje danego kraju, najistotniejsze wydarzenia historyczne, gospodarcze, społeczno-kulturalne, sportowe i polityczne. Rok wydania: 2006 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji od zarania ludzkości po dzień dzisiejszy Przedstawiając Czytelnikowi niniejszą publikację chcieliśmy wskazać, w jaki sposób rozwój odlewnictwa pozytywnie wpływał na życie ludzkie oraz uformowanie większości naszych rzekomo odwiecznych przekonań i zachowań, postaw a nawet praw. Rok wydania: 2003 Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Przedstawiona monografia jest syntetyczną prezentacją wyników badań i działań związanych z realizacją wybranych, ważniejszych projektów z zakresu badań i ich wspomagania, realizowanych w 2011 roku w obszarze działalności statutowej. Tematyka działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa jest opracowywana zgodnie z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej badań podstawowych i stosowanych, związanych z procesem wytwarzania odlewów. Rok wydania: 2012 Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w roku Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej, technicznej i logistycznej. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Proponowana publikacja jest trzecią z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego, europejskiego rynku odlewów w 2010 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (43%), Indie (10%) oraz USA (9%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (23,8%), Polska plasuje się na ósmym miejscu (4,5%). W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2011 r. i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2012 r. Wersja polska i angielska. Rok wydania: 2012 Publikowanie - w formie wydawnictwa zwartego - najnowszych informacji nt. stanu aktualnego oraz prognoz rozwoju światowego i krajowego przemysłu odlewniczego zapoczątkowane zostało przez Instytut Odlewnictwa w 2010 roku. Proponowana publikacja jest drugą z kolei z danej tematyki. Przeanalizowano w niej światowy rynek odlewów w 2009 r. (w porównaniu do 2008 r.), wykorzystując dane z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa (AFS American Foundry Society), dane otrzymywane z instytucji europejskich oraz wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wersja polska i angielska.

3 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. Na wstępie wydawnictwa przedstawiono w skrócie historię odlewania pod ciśnieniem, przechodząc następnie do tematów dotyczących współczesnego odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak: odlewanie ciśnieniowe w próżni: oddziaływanie bilansu cieplnego, resztkowej wilgoci i pozostałości smaru we wnęce formy w procesie odlewania ciśnieniowego w próżni; główne problemy związane ze stalami na formy ciśnieniowe i ich rozwiązywanie; wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu; innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu; odlewanie ciśnieniowe siluminów niskokrzemowych z dodatkami niklu i miedzi. Zaprezentowano również nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Rok wydania: 2012 Publikacja jest zbiorem artykułów poruszających zagadnienia z zakresu odlewnictwa ciśnieniowego. W niniejszym wydawnictwie przedstawiono: badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji; analizę termowizyjną procesów odlewniczych; wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe i system ich kontroli; ujawnianie ziarna w stopach magnezu; eksperymenty technologiczne i analizę numeryczną procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym; proces prasowania w stanie ciekłym jako technologię umożliwiającą wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. W wydawnictwie przedstawiono: zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy, opis matematyczny wytwarzania zawiesiny metalowej, odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym, określenie próżni w formie za pomocą ilości powietrza, modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91, OL-S nową technologię otrzymywania wysokojakościowych odlewów ciśnieniowych. Rok wydania: 2010 W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii odlewnictwa ciśnieniowego, wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, maszyny i rozwiązania procesowe dla odlewnictwa ciśnieniowego, umocnienie ciśnieniowych odlewów kompozytowych na osnowie stopu AlSi13Cu2 ciętymi włóknami węglowymi, pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, technologia Control Volume jako najnowszy postęp dla usprawnienia symulacji odlewania, wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe z siluminów. Rok wydania: 2009 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i przyszłość odlewnictwa ciśnieniowego stopów magnezu, nowe tworzywa magnezowe oraz nowe siluminy do odlewania ciśnieniowego, metody odlewania ciśnieniowego (odlewanie tiksotropowe, odlewanie pod niskim ciśnieniem), stale na formy ciśnieniowe, maszyny ciśnieniowe oraz zastosowanie symulacji komputerowej i technik szybkiego prototypowania w procesie wytwarzania odlewów.

4 Innowacje w odlewnictwie. Cz. III Innowacje w odlewnictwie. Cz. II W danej książce zamieszczono wyniki ostatniego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Badano materiały na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty odlewane na bazie Al, Fe i Mg zawierające różnorodne fazy zbrojące, dichalkogenidki metali przejściowych jako potencjalne materiały smarne, a także szereg materiałów ceramicznych w kontakcie z ciekłymi metalami i stopami. W odróżnieniu od pozostałych tomów danej serii, w niniejszej publikacji zawarto głównie studia badawcze, opisujące praktyczne aspekty otrzymywania konkretnych wyrobów technikami ciekło-fazowymi z zawansowanych materiałów innowacyjnych. Rok wydania: 2009 Publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Obiektem badań były głównie stopy na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty aluminiowe z fazami zbrojącymi w postaci węgla oraz ceramiki na bazie szeregu tlenków, węglików i azotków, w tym tworzyw mulitowych (również o strukturze gradientowej) oraz popiołu lotnego, a także cyrkonianu wapnia jako potencjalnego materiału na tygle. Miedź i jej stopy Proponowana monografia jest unikatowym kompendium wiedzy nt. miedzi i jej stopów, opracowanym na podstawie liczącej 260 pozycji literatury. Początkowe rozdziały poświęcono miedzi, przewodowym stopom miedzi i tworzywom z dużym udziałem miedzi, w dalszych rozdziałach przedstawiono przygotowanie ciekłego metalu, topienie (ogółu stopów), obróbkę ciekłego metalu oraz stosowane technologie odlewania. Publikacja zawiera bogaty zestaw rysunków i tabel. Odlewnictwo metali nieżelaznych. Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach Jest to retrospektywny przegląd artykułów z badań, analiz oraz opracowań wąskotematycznych z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych wykonanych w Instytucie Odlewnictwa w latach Omówiono w sposób skrótowy: stopy, metody odlewania, analizy stanu odlewnictwa czy prognozy jego rozwoju. Są to opracowania autorskie i współautorskie, w zakresie badawczym, poświęcone głównie miedzi i jej stopom. Opracowanie wykonano z okazji 65-lecia Instytutu Odlewnictwa. Odlewnicze stopy kobaltu Wydawnictwo jest opracowaniem monograficznym, które w pełni obejmuje problemy związane z otrzymywaniem kobaltu (w recyklingu), właściwości kobaltu, stopy kobaltu i ich struktury, obróbkę cieplną (w tym izostatyczne prasowanie IHP), topienie i odlewanie, kształtowanie warstwy wierzchniej (w tym metodą GTAW) oraz stosowane powłoki. Bardziej szczegółowo omówiono stopy o zdeterminowanych kierunkach zastosowania, jak: stopy żaroodporne i żarowytrzymałe, odporne na korozję, odporne na zużycie, stosowane w medycynie oraz na magnesy trwałe (w tym stopy Alnico). Publikacja ta oparta na światowej literaturze fachowej przybliża sam kobalt i jego stopy stosowane na odlewy, może w niewielkim, ale bardzo istotnym zastosowaniu, jak: łopatki i inne elementy turbin gazowych i implanty stawów kolanowych, elementy urządzeń chemicznych, stellity i inne. Ta unikatowa pozycja wydawnicza, o objętości 168 stron, zawiera 71 tablic oraz 97 rysunków. Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji sterowania efektem grawitacji w cieczach elektroprzewodzących dzięki zastosowaniu siły Lorentza. Przedyskutowano wyniki uzyskane wstępnie w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, dotyczące praktycznego wykorzystania tej koncepcji. Główny nacisk położono na zastosowanie siły generowanej przez jednoczesne oddziaływanie zewnętrznego stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Aplikacyjny aspekt tej koncepcji omówiono w oparciu o proces wytwarzania gradientowych (w tym niejednorodnych) kompozytów o osnowie metalowej. Wersja angielska. Rok wydania: 2010

5 ATLAS of microstructures of solder/metal interfaces. Part 1: Optical Microscopy O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich Wersja angielska. Rok wydania: 2010 Atlas zawiera wyniki charakterystyki strukturalnej szerokiej grupy propozycji lutowi bezołowiowych i złącz lutowanych, wykonanej na podstawie obserwacji metodami kolorowej mikroskopii optycznej. Uwagę skoncentrowano na stopach Sn, jako głównej rodzinie lutowi bezołowiowych dla mikroelektroniki. W książce przedstawiono wnikliwą i szczegółową analizę uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich. Jest ona oparta na najnowszych osiągnięciach z tego obszaru, w tym na badaniach Autora i jego zespołu. Pierwsza część pracy jest poświęcona charakterystyce fizykochemicznej uwodnionego krzemianu sodu, budowie jego cząsteczki oraz strukturze, wraz z podaniem wskaźników opisujących tę strukturę. Rok wydania: 2009 Rozwój żeliwa ADI w Polsce GASARS. A specific class of porous materials W publikacji, która ma na celu spopularyzowanie tego tworzywa w Polsce, przedstawiono właściwości żeliwa ADI i jego odmiany stosowane jako nowoczesne stopy konstrukcyjne, możliwość produkcji supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI, przykłady zastosowania ADI w różnych gałęziach przemysłu, prognozy rozwoju, a także badania i doświadczenia w zakresie obróbki cieplnej tego tworzywa oraz jego rozwój w Polsce. Rok wydania: 2009 Elementy mikrostruktury materiału takie jak porowatość, wywołana obecnością gazu w wytworzonych odlewach, od wieków uznawana za wadę materiałową z powodu obniżania wytrzymałości okazuje się być cechą pożądaną w zastosowaniach niszowych: filtry wysokiego ciśnienia, separatory płynów, tłumiki itp. Podczas gdy wcześniej cała inżynierska pomysłowość była zaprzęgnięta do tego, aby opracować metody usuwania gazów ze stopionych metali, obecnie nowatorskie technologie doskonalone są w taki sposób, by właśnie umożliwić nasycanie metali gazem dla uzyskania odpowiednio porowatych części, w których owe pory będą miały pożądany kształt, rozmiar i będą zorientowanie przestrzennie w ściśle określony sposób stanowi to podstawę nowej klasy materiałów wspólnie nazywanych GAZARAMI, które są tematem tej książki. Wersja angielska. Rok wydania: 2009 Physical and chemical processes in metalcasting Przedstawiono wyniki badań, będące istotną częścią szerokiego spektrum zagadnień związanych z wytwarzaniem odlewów. Dotyczą one mas ceramicznych stosowanych w produkcji odlewów precyzyjnych (szczególnie o wysokiej biokompatybilności), odlewów ze stopów magnezu oraz mas ceramicznych o korzystniejszych właściwościach technologicznych i ekologicznych. Istotna grupa zagadnień jest związana z optymalizacją procesów sferoidyzacji, modyfikacji, filtracji, globularyzacji austenitu, czy też hartowności żeliw. Dużo uwagi poświęcono także ochronnym powłokom tlenkowym, nanoszonym na powierzchnie odlewów ze stopów aluminium, pracujących w ciężkich warunkach otoczenia. Wersja angielska. Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Przedstawiono przegląd literaturowy z zakresu najczęściej stosowanego sposobu wytwarzania kompozytów - infiltracji ciśnieniowej. Stan teorii i praktyki omówiono na przykładzie kompozytów na bazie aluminium, miedzi, żelaza, niklu oraz innych metali a także materiałów wysokoporowatych. Skompletowano opisy konkretnych wyrobów kompozytowych otrzymywanych drogą infiltracji ciśnieniowej przez wybranych producentów wraz z podaniem szczegółów stosowanych procesów wytwórczych i poziomu osiąganych właściwości. W części ilustracyjnej zaprezentowano otrzymane według omawianej metody w kraju i zagranicą produkty kompozytowe, już stosowane w przemyśle lub gotowe do aplikacji praktycznej.

6 Synthesis of alloys. compendium of engineering knowledge Publikacja obejmuje podstawy zagadnień związanych z teorią projektowania stopów metali według Borysa Gulaeva. Skrótowo omawia całokształt zagadnień związanych z optymalnym doborem składników stopów, wykorzystując dostępne dane fizykochemiczne celem ich późniejszej analizy pod kątem działań synergicznych. Zaproponowane kryteria odsiewu komponentów stopu, uwzględniając żądane parametry końcowe materiału, w tym jego zastosowanie, już na poziomie projektowania pozwalają w sposób wiarygodny wyselekcjonować stosowne pierwiastki, z których możliwe będzie otrzymanie materiału spełniającego określone wymagania. Przedstawione dane pozwalają Czytelnikowi zapoznać się z charakterystykami zmian wybranych właściwości fizyko-chemicznych, które są podstawowym parametrem branym pod uwagę w przypadku projektowania nowych materiałów. Poznawczym i źródłowym dodatkiem do publikacji jest autorski program komputerowy zawierający zbiór danych o właściwościach wszystkich pierwiastków układu okresowego oraz punktach charakterystycznych wykresów równowagi fazowej większości stopów podwójnych, wraz z nowymi wykresami klasyfikacyjnymi (pozwalających m.in. na identyfikację głównych i pomocniczych dodatków stopowych oraz domieszek szkodliwych). Wersja angielska. Functionally Graded Materials. Processing and Modeling Celem niniejszej książki jest w miarę wszechstronny przegląd podstawowych technik wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Specjalną uwagę poświęcono metodom ilościowego oszacowania głównych parametrów struktury i właściwości tych materiałów. Zamieszczono zwięzły opis doświadczalnych metod i analizy rodzaju wytwarzanych struktur. Aby ułatwić Czytelnikowi percepcję zawartości poświęconej modelowaniu matematycznemu struktur gradientowych, typowych dla metalowych materiałów kompozytowych, stosowne opisy umieszczono w załącznikach w postaci oddzielnych bloków tematycznych. Opis ruchu cząsteczek w cieczy w polu grawitacyjnym i odśrodkowym poddano analizie odpowiednio w aneksie A i B. Podstawowe równania, opisujące zachowanie się cząsteczek w przypadku poddania ich wpływowi siły Lorentza w przypadku jej wykorzystania do kreacji funkcjonalnej struktury gradientowej umieszczono w aneksie C. Kompleksowy model zjawisk fizycznych, występujących w praktyce wytwarzania gazarów Czytelnik może znaleźć z aneksie D. Wersja angielska.

7 Pełny wykaz publikacji Autor K. Regulski, S. Kluska- Nawarecka Tytuł Knowledge integration computer tools and algorithms in the improvement of the production processes of cast-steel castings Forecast and development trends in global and national foundry industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 114 s ,00 zł 101 s ,00 zł 103 s ,00 zł 89 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. 95 s ,00 zł J.J. Sobczak, R. Asthana, B. Coleman, R.M. Purgert Vademecum of cast metal matrix composite materials a set of basic concepts (ang.-pol.) 94 s ,00 zł J.J. Sobczak J.J. Sobczak Casting in the development of civilization (oprawa twarda) Casting in the development of civilization (oprawa miękka) 244 s ,00 zł 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa twarda) 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa miękka) 244 s ,00 zł E. Czekaj Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej 220 s ,00 zł J.J. Sobczak Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami 92 s ,00 zł J.M. Radzikowska Piękno zaklęte w metalu 105 s ,00 zł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia 122 s ,00 zł Z. Górny Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności. Struktura i właściwości. Topienie i odlewanie 294 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. 130 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Forecasts and development trends in global and national industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field 92 s ,00 zł 100 s ,00 zł 63 s ,00 zł

8 Autor Tytuł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2008 i 2009 Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 213 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym Cz. III. 74 s ,00 zł Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym 113 s ,00 zł Statistical research in the Polish foundry industry 52 s ,00 zł ATLAS of microstructures of solder alloys and solder/ metal interfaces. Part I: Optical Microscopy 252 s euro Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. 330 s ,00 zł A. Baliński O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich 184 s ,00 zł Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego 312 s ,00 zł Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce 85 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Gasars a specific class of porous materials (advenced porous materials by konwledge-based design) 98 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. 78 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie. Cz. II. 403 s ,00 zł Współczesne odlewnictwo. Studium literaturowe Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2007 roku. Wybrane zagadnienia 185 s ,00 zł 81 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze stopy kobaltu 168 s ,00 zł Physical and chemical processes in metalcasting 76 s ,00 zł J. Sobczak, A. Wojciechowski, D. Rudnik J. Sobczak, P. Darłak J. Sobczak, L. Drenchev Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Synthesis of alloys. Compendium of engineering knowledge Functionally graded materials. Processing and modeling 134 s ,00 zł 53 s ,00 zł 79 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. 147 s ,00 zł

9 Autor Tytuł Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) J. Sobczak, N. Sobczak, R. Asthana, K. Pietrzak, A. Wojciechowski D. Rudnik J. Krokosz, J. Tybulczuk, J. Wierzbicki Atlas of cast metal-matrix composites structures 144 s ,00 zł Odlewnictwo w filatelistyce 63 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze brązy aluminiowe. Cz. I i II. 305 s ,00 zł Materiały wysokoporowate 155 s ,00 zł Z. Górny, J. Sobczak J. German, M. Biel-Gołaska Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych Podstawy i zastosowanie mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich 479 s ,00 zł 216 s ,00 zł Atlas wad odlewów 312 s ,00 zł + 8% VAT D. Myszka, M. Kaczorowski, J. Tybulczuk J. Tybulczuk, A. Kowalski Modele matematyczne i symulacyjne w badaniach stopów miedzi i aluminium Zastosowanie techniki LOM do wykonywania odlewów. Możliwości, szanse, problemy Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne bezpośrednio hartowane izotermicznie Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów żelaza Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju technologii odlewania Żeliwo ADI własności i zastosowanie w przemyśle atlas odlewów Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego Odlewnictwo XXI w.: Przykłady wykorzystania techniki komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów 142 s ,00 zł 74 s ,00 zł 87 s ,00 zł 147 s ,00 zł 147 s ,00 zł 78 s ,00 zł 133 s ,00 zł 34 s ,00 zł R. Korzec, A. Fajkiel, E. Czekaj Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy miedzi 81 s ,00 zł P. Dudek, A. Fajkiel, G. Sęk-Sas Odlewnictwo XXI w.: Kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów metali lekkich. Stopy aluminium stopy magnezu 60 s ,00 zł M. Warmuzek Atlas mikrofraktografii. Odlewnicze stopy Al-Si 131 s ,00 zł A. Baliński Wybrane zagadnienia technologii mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi. Struktura uwodnionego krzemianu sodu i jej wpływ na wiązanie mas formierskich 212 s ,00 zł

10 Autor Z. Adamczyk, A. Karwinski, G. Para Tytuł Charakterystyka fizyko-chemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 162 s ,00 zł J. Sobczak, N. Sobczak, G. Przystaś Zastosowanie materiałów odpadowych w odlewnictwie na przykładzie popiołów lotnych 110 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy cynku. 42 s ,00 zł Z. Wójcicki, S. Truś S. Kluska- Nawarecka Przegląd nowoczesnych rozwiązań w konstrukcji odlewów. Materiały - technologia - zastosowanie Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów 140 s ,00 zł 146 s ,00 zł Chemoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe 130 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy aluminium 80 s ,00 zł Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.IV. Oczyszczanie i wykańczanie odlewów. Jakość. Koszty i organizacja produkcji. Wspomaganie komputerowe. Wskaźniki 130 s ,00 zł Z. Górny Z. Górny, M. Szweycer Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.III. Odlewanie. Specjalne metody odlewania Odlewnictwo metali i stopów. T.II. Przygotowanie ciekłego metalu Odlewnictwo metali i stopów. T.I. Wykonanie formy odlewniczej 126 s ,00 zł 120 s ,00 zł 156 s ,00 zł J. Sobczak Podstawy syntezy stopów 283 s ,00 zł M. Szweycer Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych 136 s ,00 zł H.J. Bauck Progresywny marketing w odlewnictwie 76 s ,00 zł Odlewnictwo dla motoryzacji 69 s M. Gawlikowska Bentonitowe masy formierskie 52 s ,00 zł + 8% VAT 10,00 zł + 8% VAT K. Sękowski, J. Piaskowski Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych 371 s ,00 zł + 8% VAT K. Sękowski Odlewnictwo krakowskie w pierwszej połowie XVI w. 60 s K. Sękowski Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce 88 s ,00 zł + 8% VAT 9,00 zł + 8% VAT Simulation designing and control of foundry processes Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Żeliwo sferoidalne XXI wieku 198 s ,00 zł 194 s ,00 zł

11 Wydawnictwa przesyłamy za zaliczeniem pocztowym. Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia. Wydawnictwa można zamówić: -- listownie - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków -- faxem (12) em - lub Szczegółowe informacje na temat wydawnictw można uzyskać na stronie

12 Prace Instytutu Odlewnictwa (kwartalnik) ISSN ISSN (on-line) X Prace Instytutu Odlewnictwa ukazują się od 2008 r. i zawierają artykuły naukowo-badawcze pracowników Instytutu Odlewnictwa i osób z nimi współpracujących, jak również sprawozdania z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. Wszystkie artykuły są recenzowane i mają dwujęzyczne (w jęz. pol. i ang.) streszczenia oraz podpisy tabel i rysunków. W celu popularyzacji badań i prac naukowych realizowanych w Instytucie Odlewnictwa zeszyty kwartalnika są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu.

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Odlewnictwo stopów metali nieżelaznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kompozyty odlewane Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 L. A. Dobrzański*, K. Labisz*, J. Konieczny**, J. Duszczyk*** * Zakład Technologii Procesów Materiałowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T. 60-2010 SPIS TREŚCI Nr 1/2 8 Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych - zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (rozwiązanie stuletniego problemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Konferencja techniczno szkoleniowa Oszczędność energii i materiałów w produkcji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych dr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo Techniki wytwarzania - odlewnictwo Główne elementy układu wlewowego Układy wlewowe Struga metalu Przekrój minimalny Produkcja odlewów na świecie Odbieranie ciepła od odlewów przez formę Krystalizacja Schematyczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 62-2012 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie - stan aktualny i prognozy / J. J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek 28 Jakie są perspektywy rynku metali ziem

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Inżynieria materiałowa studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12 Listopada 2014 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępuje jedynie srebru. Z tego powodu miedź znalazła duże zastosowanie w elektrotechnice na przewody. Miedź charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Witold K. Krajewski STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie Kraków 2013 Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Opiniodawcy:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, lab.

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, lab. Nazwa przedmiotu NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Opracowali: dr inż. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności

Bardziej szczegółowo

OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)*

OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)* OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)* EN ISO 18273: S Al 1070 (Al99,7) Drut do spawania czystego aluminium, odporny na działanie czynników chemicznych i korozję atmosferyczną. Posiada dobre właściwości spawalnicze.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r.

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Inteligentny rozwój - Nowoczesna technika i technologia (inwestowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej

RECENZJA rozprawy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak tadeusz.pacyniak@p.lodz.pl Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Światowy kryzys lat 2008 i 2009 wyraźnie odbił się na wielkości produkcji odlewów 16 Sytuacja odlewnictwa światowego. Stan aktualny i prognozy / J.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Książka adresowa 9. Wprowadzenie 11. Część I Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego Technologia Ekonomika Ekologia 21

Książka adresowa 9. Wprowadzenie 11. Część I Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego Technologia Ekonomika Ekologia 21 Spis treści Książka adresowa 9 Wprowadzenie 11 Część I Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego Technologia Ekonomika Ekologia 21 Rozdział 1 Stan polskiego przemysłu nieorganicznego na tle sytuacji w

Bardziej szczegółowo