Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek"

Transkrypt

1 Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1

2 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności zapisu algorytmów w wybranym języku programowania Nauka czytania i analizy prostych programów w celu przewidywania ich wyniku oraz poszukiwania błędów 2

3 WPROWADZENIE 3

4 Literatura do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Code::Blocks 4

5 Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ tom pierwszy S. Prata Szkoła programowania, Język C++ Robert Lafore Programowanie w języku C przy użyciu Turbo C++ S. Lippman Podstawy języka C++ K. Jamsa Wygraj z C++ 5

6 Co to jest programowanie Ogólnie: Tworzenie mechanizmów pozwalających na automatyzację pracy danego urządzenia W informatyce: Proces projektowania, tworzenia i poprawiania kodu źródłowego programu z użyciem wybranego języka programowania 6

7 Algorytm a program Algorytm - opis czynności, które mają na celu rozwiązanie postawionego problemu lub realizację zadania. Typowe formy zapisu algorytmów to - opis słowny - lista kroków - schemat blokowy - diagramy NS - pseudokod - kod źródłowy programu Program - algorytm zapisany w postaci umożliwiającej (zwykle po przetworzeniu) jego automatyczną realizację za pomocą systemu komputerowego. Postać ta zależy od użytego języka programowania. Kodowanie - proces tłumaczenia algorytmu z dowolnej postaci na wybrany język programowania 7

8 Od problemu do programu 1. Sformułowanie problemu (definicja zadania) 2. Analiza problemu 3. Wybór metody (metod) rozwiązania 4. Opracowanie algorytmu 5. Kodowanie (implementacja) programu 6. Testowanie programu 7. Sporządzenie dokumentacji 8

9 Definicje Język programowania - Zrozumiały dla komputera sposób przekazywania poleceń przez człowieka. Symbol - najmniejszy element języka Alfabet - zbiór wszystkich symboli danego języka Kod źródłowy programu - napis rozumiany jako ciąg symboli należących do alfabetu Program wykonywalny - kod źródłowy przetworzony na postać zrozumiałą dla komputera Składnia - kolejność występowania symboli w programie Gramatyka - zbiór reguł definiujących zbiór wszystkich możliwych ciągów symboli poprawnych z punktu widzenia danego języka Semantyka - znaczenie poprawnego składniowo ciągu symboli czyli akcja, która została zakodowana 9

10 Cechy programów Skuteczność - czy program dla różnych danych wejściowych realizuje postawione zadanie Dokładność - stopień, w jakim uzyskane rozwiązanie problemu odpowiada postawionemu celowi Wydajność - odpowiada szybkości działania programu dla określonego sprzętu, na jakim działa. Często jest przedmiotem porównania różnych rozwiązań, czasem odnosi się do wymogów tzw. czasu rzeczywistego Czytelność - odnosi się do kodu źródłowego programu, oznacza zrozumiałość i przejrzystość kodu Zużycie zasobów - konieczność dostępu programu do różnych zasobów sprzętowych systemu, zwłaszcza pamięci RAM 10

11 Klasyfikacje języków programowania Paradygmat: Imperatywny, Strukturalny, Obiektowy, Funkcyjny, Logiczny Poziom (generacja) Asemblery, Języki wysokiego poziomu, Języki 4 generacji Przeznaczenie Języki ogólnego przeznaczenia i specjalizowane Tryb interpretacji Języki interpretowane i kompilowane 11

12 Poziom języka: Kod maszynowy i asembler Zależność od sprzętu (procesora), nieprzenośność Wysoka wydajność Duża pracochłonność tworzenia programów Przykładowy fragment Interpretacja w postaci programu w pamięci: symboli asemblera 8D 7D C0 lea edi,[ebp-40h] B mov ecx,10h B8 CC CC CC CC mov eax,0cccccccch F3 AB rep dword ptr [edi] C6 05 D A mov byte ptr [c (004225d8)],0Ah A0 D mov al,[c (004225d8)] add al,5 A2 D mov [c (004225d8)],al B mov eax,1 12

13 Poziom języka: Języki wysokiego poziomu (3G) Dużo większa zrozumiałość tekstu programu dla człowieka niż w przypadku asemblera Możliwość operowania zarówno na prostych danych, jak i tworzenia złożonych struktur Konieczność przetworzenia kodu źródłowego na postać wykonywalną (kod maszynowy) Przenośność Stosunkowo duża wydajność przy dużo krótszym czasie tworzenia programu niż dla asemblera Duża uniwersalność w porównaniu z językami 4G 13

14 Poziom języka: Języki wysokiego poziomu (3G) - c.d. Poprzedni fragment programu zapisany w języku C++: c=10; c+=5; return 1; Fragment innego programu w języku Pascal: for i:=1 to N do begin for j:=1 to m do write(macierz[i,j]:4); writeln; end; 14

15 Poziom języka: Języki wysokiego poziomu (3G) - c.d. Przykładowe języki wysokiego poziomu to: C, C++, C# Pascal, Fortran, Cobol, Algol Java, Python Basic PHP SmallTalk HTML 15

16 Poziom języka: Języki czwartej generacji (4G) Instrukcje symbolizują bardzo złożone działania Bardzo krótki kod źródłowy (kilka linijek programu może odpowiadać nawet tysiącom linii kodu w języku 3G) Specjalizacja Przykładowe języki: SQL Matlab TEX, LATEX PostScript 16

17 Tryby wykonania programu: Interpretacja i interpreter Interpreter - system pobierający instrukcje kodu źródłowego, dekodujący je i wykonujący na bieżąco (po jednej). Jego obecność w pamięci jest niezbędna do wykonania programu. Umożliwia to programiście interaktywną pracę poprzez podawanie pojedynczych rozkazów. Niska wydajność (konieczność dekodowania poleceń) Typowe języki interpretowane: BASIC Większość języków 4G Języki skryptowe Polecenia systemu operacyjnego 17

18 Tryby wykonania programu: Kompilacja i kompilator Kompilator - program tłumaczący kod źródłowy w całości na postać wykonywalną. Zwykle odbywa się to w 4 etapach: Analiza leksykalna - kontrola poprawności oraz rozpoznanie poszczególnych symboli (znaków) kodu źródłowego Analiza składniowa (syntaktyczna) - analiza i kontrola poprawności kodu źródłowego pod względem zgodności z gramatyką języka Analiza semantyczna - analiza znaczenia (sensu) poszczególnych struktur programu (częściowa kontrola) Generacja kodu - tworzenie kodu maszynowego, przeznaczonego na konkretną platformę sprzętową, realizującego zapisany program 18

19 Tryby wykonania programu: Kompilacja i kompilator - c.d. Wysoka wydajność Możliwości optymalizacji kodu Brak możliwości pracy interaktywnej Postać skompilowana jest samodzielnym programem i do wykonania nie wymaga obecności innych programów Przykładowe języki kompilowane: Większość języków wysokiego poziomu, w tym C, C++, Pascal Szczególnym przypadkiem są koncepcje typu Java lub.net, gdzie kod źródłowy podlega skompilowaniu do tzw. postaci pośredniej, która do pracy wymaga specjalnego programu zwanego maszyną wirtualną 19

20 Tryby wykonania programu: Maszyna wirtualna Nowe koncepcje programowania (np. Java) wprowadziły tryb pracy polegający na: kompilacji programu do postaci pośredniej, niezrozumiałej bezpośrednio dla komputera ale niezależnej od platformy sprzętowo-programowej interpretacji i wykonaniu programu w postaci pośredniej przez zainstalowany program, zwany maszyną wirtualną Języki wykorzystujące ten tryb pracy to: Java (Java Virtual Machine) C# (.NET) Python 20

21 Paradygmaty programowania Programowanie imperatywne: Program to sekwencja poleceń wpływających na stan maszyny aż do uzyskania oczekiwanego wyniku Programowanie obiektowe: Program to zbiór obiektów porozumiewających się ze sobą. Obiekty to dane oraz operacje, jakie można na tych danych wykonać Programowanie funkcyjne: Program to funkcja, której wynik należy obliczyć. Z reguły bazuje ona na wynikach innych funkcji Programowanie logiczne: Program to zbiór przesłanek i hipoteza, którą należy udowodnić 21

22 Języki proceduralne i funkcyjne Są to podstawowe odmiany języków, pozwalające na programowanie strukturalne. Procedura - fragment kodu programu opatrzony nazwą, który można wywoływać poprzez jej podanie Funkcja - od procedury różni ją jedynie fakt zwracania wartości określonego typu Definiowanie takich struktur pozwala na budowanie większych, złożonych programów z gotowych elementów Program jest zazwyczaj ciągiem deklaracji oraz instrukcji lub wyrażeń 22

23 Języki obiektowe Podstawowymi elementami języka obiektowego są: Klasa - opis formalny zestawu danych oraz operacji, jakie można wykonać na tych danych Obiekt - konkretny egzemplarz danej klasy Możliwości definiowania klas obejmujące: Zawieranie się innych klas wewnątrz danej klasy Dziedziczenie, oznaczające zdefiniowanie podklasy powodują, że sposób definiowania struktur danych jest zbliżony do ludzkiego postrzegania obiektów świata rzeczywistego Duża efektywność tworzenia złożonych systemów Wymagają specyficznego podejścia przy projektowaniu oprogramowania 23

24 Dlaczego C++? Uniwersalność (język ogólnego przeznaczenia) Możliwość programowania zarówno strukturalnego jak i obiektowego Język wysokiego poziomu, ale z możliwościami dostępu do zasobów sprzętowych Wydajność kodu wynikowego Przenośność (w części niezależnej od systemu) Liczne biblioteki Popularność 24

25 Budowa programu wykonywalnego Główne typy plików związane z C++: Moduł źródłowy (.CPP) Plik nagłówkowy (.H) Biblioteka statyczna (.LIB) Skompilowany moduł (.OBJ) Program wykonywalny (.EXE) (na platformie PC) Biblioteka dołączana dynamicznie (.DLL) Zwykle programista tworzy pewną liczbę modułów oraz plików nagłówkowych Następnie uruchamia on kompilator, który tworzy plik wykonywalny programu 25

26 Tworzenie programu wykonywalnego.h.h.cpp.cpp.h.h Kompilacja.OBJ Kompilacja.OBJ.LIB.LIB Konsolidacja (linkowanie).exe,.lib lub.dll 26

27 Systemy SDK (Sofware Development Kit) Wspomaganie dla tworzenia złożonych projektów Kontrola nad procesem tworzenia programu wykonywalnego, prezentacja błędów i ostrzeżeń Wspomaganie pisania kodu źródłowego Podświetlanie kolorami poszczególnych symboli Podpowiadanie kolejnych elementów programu Wyświetlanie informacji o wskazanym symbolu Kontekstowa pomoc dotycząca wybranego języka programowania Biblioteki standardowe i dodatkowe (w tym GUI) Debugger 27

28 Komunikaty o błędach kompilacji Podczas kompilacji generowane są komunikaty: Błędów (Error) - wskazują miejsca w programie niezgodne z alfabetem lub gramatyką języka i niemożność dokonania pełnej kompilacji. Ostrzeżeń (Warning) - wskazują miejsca, które pomimo poprawności leksykalnej i składniowej, nasuwają przypuszczenie, że programista popełnił błąd semantyczny, a program może działać błędnie Błąd wskazywany jest za pomocą numeru linii lub bezpośrednio w tekście programu i zwykle pokazuje początek fragmentu, który nie odpowiada specyfikacji języka. W rzeczywistości często zdarza się, że właściwy błąd popełniono znacznie wcześniej. 28

29 Co to jest Debugger? Debugger - (ang. bug - pluskwa - błąd) program umożliwiający interaktywne śledzenie wykonania programu znacznie ułatwiając odnalezienie źródeł błędów. Typowe możliwości debuggera: Ręczne uruchamianie kolejnych instrukcji (trace into, step over) Ustawianie tzw. pułapek (breakpoints) Wyświetlanie wartości dowolnych wyrażeń (watch) Zatrzymanie programu na dowolnym etapie Użycie debuggera wymaga włączenia do programu wykonywalnego dodatkowych informacji na etapie jego kompilacji 29

30 PRZETWARZANIE DANYCH W C++ 30

31 Podstawy tworzenia kodu w C++ Case-sensitive czyli rozmiar ma znaczenie Ignorowanie odstępów (whitespace - białe znaki) Spacje Tabulacje Znaki nowej linii Komentarze: symbol // lub para /* - */ Układ graficzny i wielkość liter w służbie czytelności Konwencje Układ graficzny Nadawane nazwy Język Komentarze z grafiką 31

32 Kolejność kompilacji i wykonania Podstawową zasadą programowania jest zapis poleceń w kolejności, w jakiej mają być wykonywane, od góry do dołu, a jeżeli kilka instrukcji znajduje się w jednej linii kodu: od lewej do prawej Kolejność ta nie zawsze dotyczy całości pliku programu ze względu na strukturę programu w języku C++, można jednak założyć, że obowiązuje wewnątrz każdego wydzielonego bloku Kompilacja: zgodna z kolejnością znaków w pliku, a więc od góry do dołu i od lewej do prawej 32

33 Proceduralna i obiektowa komunikacja z użytkownikiem /* proceduralnie: C / C++ */ #include <stdio.h> void main(void) { printf( Dzien ); printf( dobry!\n ); getchar(); } // obiektowo: C++ #include <iostream> void main(void) { std::cout << Dzien ; std::cout << dobry << endl ; std::cin.get(); } 33

34 Proceduralna i obiektowa komunikacja z użytkownikiem #include dyrektywa dołączenia tekstu zawartego w pliku stdio.h (StandardInputOutput) plik definicji funkcji Wej/Wyj iostream (InputOutputStream) plik definicji strumieni obiektowych main zastrzeżona nazwa głównej funkcji programu void typ danej pustej \n przejscie do nowego wiersza \t znak tabulacji \ znak cudzysłowu \\ jeden znak \ endl manipulator przejścia do nowej linii 34

35 Proceduralna i obiektowa komunikacja z użytkownikiem // 2 przykład -proceduralnie #include <stdio.h> int x,y,s; void main( ) { printf ( Podaj x = ); scanf ( %d, &x ); printf ( Podaj y = ); scanf ( %d, &y ); s = x+y; printf( Suma x+y = %d\n, s); fflush(stdin); getchar(); } // 2 przykład -obiektowo #include <iostream> using namespace std; int x,y,s; void main( ) { cout << Podaj x = ; cin >> x ; cout << Podaj y = ; cin >> y ; s = x+y; cout<< Suma x+y= << s <<endl; cin.ignore( INT_MAX, \n ); cin.get(); } 35

36 Dane i ich rodzaje Pracę programu należy rozumieć jako przetwarzanie danych Przykłady danych różnych rodzajów: liczba tekst znak adres w pamięci data i czas obraz, dźwięk, video Kodowanie w postaci kombinacji (ciągu) bitów interpretowanych jako liczby Sposób kodowania danych to reprezentacja 36

37 Typy danych w C++ Wszystkie dane w programie muszą mieć określony typ definiujący jednoznacznie ich zapis w pamięci Typy całkowite Typy zmiennoprzecinkowe Typ znakowy Typy pochodne Wskaźnik Referencja Typy złożone Tablica Rekord lub klasa Unia Pole bitowe 37

38 Typy całkowitoliczbowe Stosowane do zapisu wartości niewymagających użycia ułamków; ilości, numerów porządkowych itp. Typ int Zakres liczb - modyfikatory: short, long typy: short int = short, long int = long Określenie znaku - modyfikatory: signed, unsigned typy: signed int = signed unsigned int = unsigned signed/unsigned short [int] signed/unsigned long [int] Typ znakowy char może być również traktowany jako liczba całkowita 38

39 Typy całkowite i ich zakresy Znak Rozmiar 1B = 8b char 2B = 16b short (int) 4B = 32b long (int) Ze znakiem signed Bez znaku unsigned Rozmiar typu int zależy od kompilatora i z założenia powinien odpowiadać szerokości szyny danych komputera, (obecnie 32b) Typy int, short i long domyślnie posiadają znak (signed) Dla typu char własność ta zależy od kompilatora 39

40 Typy zmiennoprzecinkowe Zapis wartości zawierających ułamki lub zbyt dużych aby reprezentować je za pomocą typów całkowitych Typy float, double i long double Różnią się one precyzją zapisu i zakresem dopuszczalnych wartości oraz liczbą bajtów zajętej pamięci: Typ Rozmiar Precyzja Zakres wartości float 4B 7-8 cyfr (1.5* * ) double 8B cyfr ( 5* * ) long double 10B cyfr ( 3.4* * ) 40

41 Stałe liczbowe w programie Liczby całkowite wpisane wprost w tekście programu traktowane są jako typ int, chyba że ich wartość wykracza poza zakres tego typu. Wtedy stosowany jest typ całkowity o większym zakresie (np. long lub int64) lub kompilacja kończy się błędem Znak U po liczbie wymusza utworzenie stałej o typie nieznakowanym (unsigned) Znak L wymusza utworzenie stałej o typie long Para znaków UL po liczbie wymusza utworzenie stałej o typie unsigned long Liczba zawierająca kropkę dziesiętną lub wartość w tzw. notacji naukowej traktowana jest jako double 41

42 Stałe liczbowe - przykłady 100 // int U // unsigned int! 1L // long (5mld) // int64! 50UL // unsigned long // double 26. // double, // double, e25 // double, *10^25 1e6 // double, 1 mln 5e-1 // double,

43 Stałe ósemkowe i szesnastkowe Liczby całkowite można podawać, oprócz postaci dziesiętnej, również w kodzie ósemkowym lub szesnastkowym Stała całkowita rozpoczynająca się od 0 traktowana jest jako liczba ósemkowa, a od 0x jako szesnastkowa, np. 010 // // -63 0xff // 255-0x10 //

44 Zmienne Jeżeli w programie zachodzi potrzeba zapamiętania pewnej wartości lub jej przetwarzania należy zarezerwować odpowiedni obszar w pamięci nadając mu nazwę oraz typ. Obszar taki wraz z nazwą i typem nazywa się zmienną. Zmienna zawsze zawiera wartość Składnia deklaracji (utworzenia) zmiennej: typ nazwa_zmiennej; typ nazwa_zmiennej1, nazwa_zmiennej2,...; Ograniczenia nazwy: litery wielkie i małe (bez polskich znaków), cyfry oraz znak _, nie może zaczynać się od cyfry, zwykle max. 32 znaki Przykłady: int x; unsigned long _Bardzo_Dluga_Nazwa_Zmiennej; float Pole_Kola1, Pole_Kola2; 44

45 Korzystanie ze zmiennej Zapamiętanie wartości w zmiennej odbywa się dzięki operatorowi przypisania = Składnia: zmienna = wartość; Od chwili utworzenia zmiennej użycie jej nazwy (za wyjątkiem lewej strony przypisania) oznacza odczyt wartości w niej zapisanej Przykłady int x,y; x=25; y=x; // utworzenie zmiennych // przypisanie wartości zmiennej x // odczyt wartości ze zmiennej x // i przypisanie tej wartości zmiennej y 45

46 Inicjalizacja zmiennej Jeżeli chcemy nadać zmiennej pewną wartość początkową, możemy dokonać zwykłego przypisania po jej utworzeniu, np.: int x; x=5; Możliwe jest jednak połączenie obu czynności czyli nadanie wartości zmiennej już w chwili tworzenia - inicjalizacja, np.: int x=5; float f, d=0.5; long a1=100l, a2, a3=5; Powoduje to skrócenie zapisu, a w niektórych przypadkach może być jedyną szansą nadania wartości zmiennej (np. zmienne typu const) 46

47 Wyrażenia Wyrażenie to ciąg symboli, któremu w danej chwili działania programu można przypisać konkretną wartość określonego typu Do budowy wyrażeń używa się operatorów oraz m.in. stałych i zmiennych odgrywających rolę operandów Przykłady wyrażeń: 1 x // wyrażenia bez operatora -a 2*x+(a-1) // działania arytmetyczne a>1 a==x+1 // relacje x &&(a>1) // działania logiczne 47

48 Operatory Operator to symbol oznaczający wykonanie pewnego działania. Obiektem działania jest symbol lub symbole sąsiadujące z operatorem, zwane operandami. Operatory arytmetyczne jednoargumentowe: + - Przykłady: -a +b // + nie daje efektu Operatory arytmetyczne dwuargumentowe: + - * / % (tylko całkowite) Przykłady: a+b x-y 2*p rok/12.0 // dzielenie arytmetyczne 10/3 10%3 // dzielenie całkowite i reszta 48

49 Typ wyniku działań arytmetycznych Jeżeli operandy działań arytmetycznych są całkowite, wynik jest typu int, chyba że jeden z operandów był typu long Jeżeli chociaż jeden z operandów był zmiennoprzecinkowy, wynik jest zmiennoprzecinkowy (takiego typu jak ten operand) Jeżeli zakres wartości typów operandów jest różny, wynik posiada typ o zakresie odpowiadającym większemu z zakresów operandów Przykłady: short x; float f; x+2 // short + int = int // int + double = double f // float + double = double f + 1 // float + int = float 2 * 1L // int + long = long 49

50 Operator konwersji Opisane wyżej sytuacje dotyczą tzw. konwersji niejawnych czyli zmian typu niezależnych od programisty Możliwa jest również zmiana typu poprzez konwersję jawną (tzw. rzutowanie) za pomocą operatora () Składnia: (typ) wyrażenie Przykłady: short x=1; float f; f= x / 5; // 0 dzielenie całkowite f= (float) x / 5; // 0.2, dzielenie zwykłe x= f * 5; // 0.2 * 5 = 1.0 x= (int) f * 5; // 0 * 5 = 0 x= 2* (int)(1.0/10+1);// 2*(int) 1.1 = 2*1=2 50

51 Operatory relacji Operatory relacji: > (większe) < (mniejsze) >= (większe lub równe) <= (mniejsze lub równe) oraz porównania: == (równe)!= (różne) Są to operatory dwuargumentowe generujące wartość typu int równą 1 (prawda) lub 0 (fałsz) w zależności od prawdziwości relacji dla podanych operandów Przykłady: 1==0 // 0 2>=2 // 1 2<1 // 0 0!=0 // 0 x+1 > 2*y-5 // wynik zależy od zmiennych // dla x=5 i y=2: 1 51

52 Operatory logiczne Operatory logiczne:! (negacja/not) && (i/and) (lub/or) Negacja jest jednoargumentowa, pozostałe są dwuargumentowe. Wykonują działania logiczne przy założeniu, że wartość operandu równa jest: 1 (prawda) jeżeli jest on różny od zera 0 (fałsz) jeżeli jest on równy zero x y!x x && y x y

53 Operatory bitowe Operatory bitowe: ~ (negacja/not) & (i/and) (lub/or) ^ (xor) Działanie jest bardzo podobne do działania operatorów logicznych, jednak w tym przypadku działania wykonywane są na każdej z odpowiadających sobie par bitów. x y ~x x & y x y x ^ y

54 Operatory logiczne i bitowe Przykład: 10 && 25 // 1(nie-zero) && 25(nie-zero) = 1 10 & 25 // // & // // = // = 16 54

55 Operatory przesunięć bitowych Operatory: >> (przesunięcie bitowe w prawo) << (przesunięcie bitowe w lewo) powodują przesunięcie wszystkich bitów lewego operandu o liczbę miejsc określoną przez prawy operand. Oba operandy muszą być całkowite. Wypadające bity giną, a wchodzące przyjmują wartość 0 (Przy operatorze >> dla wartości ujemnych, z lewej strony wchodzą 1 - powielenie bitu znaku) Efekt działania operatora >> jest zbliżony do podzielenia liczby przez 2, a operatora << do pomnożenia. Przykłady: 50 << 1 // 50(32b): // 100 : >> 2 // -50: // -12:

56 Operatory działań z przypisaniem Operator += (operator zwiększenia) Zapis: x += 5; oznacza: x = x + 5; Zaletą tego podejścia jest skrócenie zapisu oraz przyspieszenie działania tej operacji (wygenerowany kod maszynowy jest krótszy). Nieco obniża się czytelność tych operacji. Analogiczne operatory to: -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= Przykład: int x=5; x+=10; // x=x+10; 15 x/=2; // x=x/2; 7 (dzielenie całkowite) x%=5; // x=x%5; 2 (reszta z dzielenia) x>>=1; // x=x>>1; 1 56

57 Wartość operacji przypisania Wartość operacji przypisania równa jest zmiennej po przypisaniu, np. wyrażenie a=5+5 ma wartość 10. Operacja przypisania może być więc użyta w wyrażeniach, np.: zapis: y = 3+ (a=10); // nawias konieczny oznacza: a = 10; y = 3+a; // czyli 13 Powoduje to skrócenie zapisu oraz przyspieszenie działania tych operacji kosztem spadku czytelności Analogicznie działają operatory: -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= Przykłady: int x, y; y= 1+ (x=4); // x=4, y=1+4=5; y= 2* (x+=11); // x=15, y=2*15=30; y+= 5+(x/=3); // x=5, y=y+5+5=40 y= (x*=2) + (x+=3); // wartości niepewne (kolejność)! 57

58 Inkrementacja i dekrementacja Inkrementacja to zmiana pewnej wartości na następną. W praktyce zwykle oznacza to jej zwiększenie o 1 Dekrementacja to operacja odwrotna (zmniejszenie o 1) W języku C i C++ operatory tych działań to: ++ i -- Zapis: ++x; lub x++; oznacza: x = x+1; --x; lub x--; oznacza: x = x-1; Preinkrementacja Predekrementacja: y = ++x Postinkrementacja x = x+1; y = x; y = x++ y = x; x = x+1; y = --x; Postdekrementacja: x = x-1; y = x; y = x--; y = x; x = x-1; Przykłady: int x, y=5; x= y++ +1; // x= 6; y=6; x= --y *10 // x=50; y=5 58

59 Operator warunkowy Wykorzystuje się go w sytuacji gdy chcemy przypisać zmiennej jedną z dwóch wartości w zależności od pewnego warunku. Jest to jedyny operator trzyargumentowy (warunek oraz dwie wartości alternatywne) Zapisywany jest za pomocą symboli:? i : Składnia: (warunek)? wartosc_gdy_niezero : wartosc_gdy_zero Warunek to dowolne wyrażenie, istotne jest czy jego wartość wynosi zero czy nie. Nawias jest obowiązkowy. Przykłady: int x, y=5; x= (y>0)? 1 : 0; // x=1, y=5 y= (x--)? 100 : 0; // x=0, y=100 y= 25 + ((x<5)? 25 : 10)); // x=0, y=25+25=50 59

60 Operator, Umożliwia on podanie kilku wyrażeń w sytuacji, gdy oczekiwane jest tylko jedno, np. x= (1, b=2); Wartość całego wyrażenia w nawiasie równa jest wartości najbardziej prawego z wyrażeń oddzielonych przecinkami: 2 Wartości wyrażeń wyliczane są w kolejności od lewej do prawej Przykłady: int x, y; x= (y=1, y+5); // x=6, y=1 y= (1,2,3,4,5); // y=5 x+= (++x, y++); // x=12, y=6 60

61 Operator sizeof Operator ten pozwala uzyskać liczbę bajtów konieczną do zapisania podanej wartości lub podanego typu Składnia: sizeof(wyrażenie) sizeof(nazwa typu) Przykłady: int x,y; x= sizeof (int); // zwykle 4 x= sizeof(10.0/3); // sizeof(double), zwykle 8 x= sizeof(y)*8; /// liczba bitów dla int: 32 61

62 Priorytety operatorów Kolejność interpretowania operatorów nie jest dowolna, regulują ją tzw. priorytety Na przykład w wyrażeniu: x + 5 * a pierwsze zostanie wykonane mnożenie (ma wyższy priorytet), kolejność ta jest w tym wypadku podyktowana zasadami algebry Jeżeli oba działania dotyczące pewnego operandu mają jednakowy priorytet, kolejność ich wykonania zależy od kompilatora, zazwyczaj od lewej do prawej Zmianę kolejności można wymusić za pomocą nawiasów ( ) 62

63 Priorytety poznanych operatorów 1 ( ) nawiasy postfix ~! sizeof + - prefix oraz jednoargumentowe 4 (typ) konwersja 5 * / % multiplikatywne addytywne 7 << >> przesunięcie bitowe 8 < > <= >= relacje 9 ==!= porównanie 10 & bitowe and 11 ^ bitowe xor 12 bitowe or 13 && logiczne and 14 logiczne or 15? : warunkowy 16 = *= /= %= += -= >>= <<= &= ^= = przypisanie 17, przecinek 63

64 PROGRAM W JĘZYKU C++ 64

65 Elementy programu w C++ Deklaracja symbolu - informacja dla kompilatora o rodzaju symbolu i jego typie. Rodzaje deklaracji: Deklaracje typów (m.in. struktury danych) Deklaracje zmiennych Deklaracje funkcji Definicja symbolu - oznacza utworzenie elementu opisywanego przez symbol Często deklaracja symbolu jest zarazem jego definicją, np. int x; informuje kompilator o tym, że x to będzie wartość typu int, ale zarazem nakazuje utworzenie miejsca w pamięci na odpowiednią zmienną. Program w C++ składa się z ciągu deklaracji i definicji 65

66 Funkcja main Instrukcje definiujące działanie programu (akcje) mogą wystąpić jedynie wewnątrz funkcji, program musi więc zawierać co najmniej jedną funkcję. Program musi koniecznie zawierać funkcję o nagłówku int main() lub main() albo void main() W pierwszej wersji program musi zwrócić wartość do OS W pewnych sytuacjach nagłówek funkcji main przyjmuje bardziej złożoną postać Wykonanie programu rozpoczyna się na początku funkcji main Najkrótszy prawidłowy program w C++: void main() { } // Niektóre kompilatory wymagają typu int! 66

67 Deklaracje globalne Symbole globalne są deklarowane na zewnątrz funkcji Są dostępne od miejsca deklaracji aż do końca pliku programu (we wszystkich funkcjach i deklaracjach występujących poniżej) Są tworzone na początku programu (jeszcze przed rozpoczęciem wykonania funkcji main) i istnieją aż do jego zakończenia Zmienne globalne zawsze są inicjalizowane wartością 0 Przykład: int zero; // nie trzeba pisać =0 float pi = ; float dwa_pi = 2*pi; // już tu można użyć void main() { float P, r=10; P = pi*r*r; } // użycie zmiennej pi 67

68 Instrukcje Instrukcje służą do opisu działań, akcji wykonywanych przez program, a także do sterowania procesem ich wykonania. Każda instrukcja musi być zakończona znakiem ; Podstawowym działaniem programu są obliczenia, a instrukcja, która je wykonuje przyjmuje postać wyrażenia, (zwykle w postaci przypisania) Przykłady: x=a*b; a+=(x>3); i++; a+1; // przypisanie // działanie z przypisaniem // inkrementacja // bez efektu ale prawidłowe 68

69 Instrukcja blokowa W wielu sytuacjach potrzebne jest wydzielenie grupy instrukcji (lub deklaracji) poprzez ich zgrupowanie w jeden blok. Służą do tego znaki { (początek bloku) i } (koniec bloku) W składni języka C++ blok jest rodzajem instrukcji Symbole zadeklarowane wewnątrz bloku zwane są lokalnymi, są ważne tylko do końca bloku i istnieją tymczasowo Przykład: int x=5,y; { // początek bloku int a,b; int z=3*x; y=2*x; // zmienne lokalne } // koniec bloku x=z; // błąd - zmienna z straciła ważność 69

70 Instrukcja pusta ; Instrukcja pusta oznacza, że w danej sytuacji nie ma być wykonywane żadne działanie. Jej użycie bywa przydatne podczas korzystania z innych, bardziej złożonych instrukcji Składnia: ; // instrukcja pusta ; ; // dwie instrukcje puste x=5; // nie każdy średnik to instrukcja pusta! 70

71 Instrukcja warunkowa Pozwala na wykonanie pewnych instrukcji w zależności od spełnienia podanych warunków Składnia: if (wyrażenie) jedna_instrukcja; // jeżeli wyrażenie!=0 zero wyrażenie nie-zero instrukcja 71

72 Instrukcja warunkowa (2) Wersja instrukcji warunkowej z klauzulą else: if (wyrażenie) jedna_instrukcja1; // jeżeli wyrażenie!=0 else jedna_instrukcja2; // jeżeli wyrażenie==0 zero wyrażenie nie-zero instrukcja2 instrukcja1 72

73 Przykłady instrukcji warunkowych if (delta==0) x0=-b/(2*a); if (delta<=0) ; // instrukcja pusta else { // jedna instrukcja (blokowa)!!! } x1=(-b-sqrt(delta)) / (2*a); x2=(-b+sqrt(delta)) / (2*a); if (alfa) // czyli: if (alfa!=0) x=1/sin(alfa); else // w przeciwnym wypadku x=0; // czyli jeżeli alfa==0 73

74 Przykłady instrukcji warunkowych (2) Jedna instrukcja (warunkowa) Wybór największej spośród trzech liczb a, b, c: if (a>b) else if (a>c) else if (b>c) else max=a; max=c; max=b; max=c; // tzn. jeżeli c>=a // tzn. jeżeli b>=a // tzn. jeżeli c>=b 74

75 Przykłady instrukcji warunkowych (3) Klauzula else wiązana jest zawsze z ostatnim if if (a>0) if (a>0) if (a<b) else x=a; x=0; // czyli jeżeli a>=b { // blok wymusi inne wiązanie else } else if (a<b) x=0; x=a; // czyli jeżeli a<=0 75

76 Instrukcja wielokrotnego wyboru W sytuacji, gdy w zależności od wartości pewnego wyrażenia chcemy podjąć jedną z kilku wersji działania, należy sprawdzić kolejno wszystkie możliwe wartości, np.: if (x==wartosc1) else instrukcja1; if (x==wartosc2) else instrukcja2; if (x==wartosc3) else instrukcja3; instrukcja_domyślna; 76

77 Instrukcja wielokrotnego wyboru (2) Zamiast serii instrukcji if można zastosować instrukcję wielokrotnego wyboru switch Składnia: switch (wyrażenie) { case wartość1: instrukcje1; // nawias obowiązkowy break; // wyskok case wartość2: instrukcje2; break; // wyskok case wartość3: instrukcje3; default: break; // wyskok instrukcje_domyślne; }; // obowiązkowe nawiasy klamrowe i średnik 77

78 Instrukcja wielokrotnego wyboru (3) Klauzulę default można pominąć Instrukcje dla danego przypadku nie muszą być połączone w blok switch (wyrażenie) { case wartość1: case wartość2: case wartość3: }; instrukcja11; instrukcja12; instrukcja13; break; instrukcje2; break; instrukcje3; break; // to można pominąć 78

79 Instrukcja wielokrotnego wyboru (4) Można również pominąć podanie jakiejkolwiek instrukcji dla danego przypadku. Zostanie wykonana pierwsza napotkana instrukcja. switch (x) { }; case 1: case 2: ; // instrukcja pusta case 3: instrukcja123; // wykona się dla 1,2 i 3 case 4: break; case 5: instrukcja45; // wykona się dla 4 i 5 79

80 Instrukcja wielokrotnego wyboru (5) Pominięcie break powoduje, że wykonywane są kolejne instrukcje z listy (inne przypadki!). Przykład: x=0; switch (a) { }; case 1: x++; case 2: x+=2; case 3: x+=3; Po wykonaniu powyższej instrukcji: dla a=1 -> x=6, dla a=2 -> x=5, dla a=3 -> x=3 80

81 Pętle W wielu sytuacjach istnieje potrzeba zaprogramowania pewnej czynności, która powtarza się wielokrotnie w identycznej lub podobnej postaci Konstrukcje programistyczne pozwalające na opis takich sytuacji nazywają się pętlami Każda pętla pozwala na opis powtarzanej czynności (tzw. wnętrze pętli) oraz posiada warunek powtórzenia lub warunek wyjścia, który decyduje o zakończeniu powtarzania Warunek może być sprawdzany przed (na początku) lub po (na końcu) wykonaniu wnętrza pętli W języku C++ istnieją trzy instrukcje pętli: while do while for 81

82 Instrukcja while Pętla while używana jest w sytuacjach, gdy określone działanie ma być wykonywane wielokrotnie dopóty, dopóki podany warunek jest spełniony Sprawdzenie warunku odbywa się przed wykonaniem wnętrza, więc możliwa jest sytuacja, że nie wykona się ono ani razu. wyrażenie zero nie-zero działanie 82

83 Instrukcja while (2) Składnia: while (wyrażenie) jedna_instrukcja; // wykonaj jeżeli wyrażenie!=0 Jeżeli chcemy wykonać więcej instrukcji, łączymy je w blok: while (wyrażenie) { // jedna instrukcja (blokowa) instrukcja1; instrukcja2;... } 83

84 Przykłady użycia instrukcji while while (1) // pętla nieskończona while (0) instrukcja; instrukcja; // nie wykona się ani razu while (a<10) { // instrukcja blokowa x=a*2; a++; } int i=1, x=0; while (x+=i++ < 10) // sumowanie liczb aż będzie 10 ; // instrukcja pusta 84

85 Instrukcja do while Pętla do while różni się od pętli while tym, że sprawdzenie warunku odbywa się po wykonaniu wnętrza Zawartość tej pętli zawsze wykona się co najmniej jednokrotnie działanie wyrażenie nie-zero zero 85

86 Instrukcja do while (2) Składnia: do jedna_instrukcja; while (wyrażenie); // jeżeli wyrażenie==0 -> zakończ Dla grupy instrukcji: do { // jedna instrukcja (blokowa) } instrukcja1; instrukcja2;... while (wyrażenie); 86

87 Przykłady użycia instrukcji do while int a=6; // Obliczanie silni z wartości a unsigned long silnia=1; do { silnia=silnia*a; a--; } while (a>0); do cin >> x; while (x<=0); // wczytywanie liczby dodatniej // z klawiatury // jeżeli ujemna - jeszcze raz 87

88 Instrukcja for Instrukcja for w większości języków programowania zwana jest instrukcją iteracyjną i stosowana w przypadku, gdy znana jest raczej liczba powtórzeń pętli niż warunek jej zakończenia Jej cechą szczególną jest fakt kontroli numeru iteracji (powtórzenia) Typowa postać (język Pascal): for i:=a to b do instrukcja (dla i zmieniającego się od a do b wykonuj instrukcję) W języku C++ instrukcja for również najczęściej stosowana jest jako instrukcja iteracyjna ale jej składnia jest bardzo elastyczna i pozwala na bardzo szeroki wachlarz zastosowań 88

89 Instrukcja for (2) Składnia: for (instr_początkowa; wyrażenie; instr_iteracyjna) jedna_instrukcja; Instrukcja początkowa - instrukcja wykonywana jednokrotnie, przed wykonaniem pętli i sprawdzeniem warunku Wyrażenie - warunek kontynuacji pętli, sprawdzany przed wyrażenie==0 - wnętrze pętli wykona się, wyrażene!= 0 - pętla się zakończy (jak w pętli while). Warunek sprawdzany jest przed wykonaniem pętli, a więc wnętrze pętli i instrukcja iteracyjna mogą nie zostać wykonane ani razu (podobnie jak w instrukcji while) Instrukcja iteracyjna - dodatkowa instrukcja wykonywana po każdym wykonaniu wnętrza pętli 89

90 Instrukcja for (3) Instrukcja początkowa zero wyrażenie nie-zero Działanie Instrukcja iteracyjna 90

91 Przykłady użycia instrukcji for Typowe zastosowania pętli for jako instrukcji iteracyjnej: for (i=0; i<10; i++) // kolejność rosnąca x=i*10; // i zawiera numer powtórzenia (od 0) for (x=100; x>0; x--) { } if (x==50) x--; // kolejność malejąca // instrukcja warunkowa // ominięcie iteracji // wykorzystaj x //odliczanie 100 do 1 oprócz 50 silnia=1; for (x=10; x; x--) silnia*=x; // warunek nie musi być relacją 91

92 Inne przykłady użycia instrukcji for for (;a!=5;a++) // bez instrukcji początkowej instrukcja; for (a=0;;a++) instrukcja; // bez warunku (nieskończona) for (i=0;i<10;) i+=3; // bez instrukcji iteracyjnej // lepiej użyć pętli while for (;;) instrukcja; // prosta pętla nieskończona 92

93 Instrukcja break Instrukcja break (wyskok) powoduje natychmiastowe przerwanie wykonania instrukcji: for, while, do while lub switch i przejście do instrukcji następnej Umożliwia ona zakończenie pętli niezależne od narzuconego warunku, zwłaszcza przydatne przy pętlach nieskończonych. Przydatna w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie pętli straciło z jakiegoś powodu sens Przykład: liczba=57; // szukamy pierwiastka z 'liczba' for (i=1; i<=10000; i++) // szukamy aż do if (i*i>=liczba) { x=i; break; // już znaleźliśmy // dalej nie ma sensu } 93

94 Instrukcja continue Instrukcja continue powoduje natychmiastowe przerwanie wykonania wnętrza pętli for, while i do while i przejście do wykonania następnego powtórzenia pętli Przydatna w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie działań dla tego powtórzenia nie ma sensu lub gdy chcemy ominąć któreś z powtórzeń Przykład while (x<100) { if (x%10==0) // x podzielne przez 10 { } } a=x+5; x++; x++; continue; // ominięcie okrągłych x 94

95 Instrukcja return Instrukcja return powoduje natychmiastowe przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji. Jeżeli jest to funkcja main, następuje zakończenie programu Jeżeli nagłówek funkcji tego wymaga, należy po słowie return podać zwracaną wartość odpowiedniego typu Jeżeli nagłówek funkcji main ma postać: void main() wystarczy samo return;, Jeżeli ma postać: int main()lub main() należy wywołać return wartość_typu_int; 95

96 Wyklęta instrukcja goto Instrukcja goto powoduje skok do miejsca programu oznaczonego podaną etykietą. Nie zaleca się użycia tej instrukcji ze względu na to, że jest sprzeczne z zasadami programowania strukturalnego i ma negatywny wpływ na czytelność kodu. Składnia: goto etykieta; W dokładnie jednym miejscu programu powinna znajdować się instrukcja poprzedzona podaną etykietą i znakiem :, np.: if (x==0) a=1/x; zero: a=1; goto zero; // skok do etykiety zero // etykieta 96

97 Zestawienie poznanych instrukcji 1. Wyrażenie (obliczenia) 2. Warunek (if) 3. Wielokrotny wybór (switch) 4. Pętla (while, do while, for) 5. Skoki (break, continue, return, goto) 6. Instrukcja pusta 7. Instrukcja blokowa 97

98 FUNKCJE 98

99 Co to jest funkcja? Funkcja to wydzielony fragment programu (podpogram), któremu nadano nazwę. Może on zawierać deklaracje lokalne oraz instrukcje. Funkcję można wywołać w dowolnym miejscu programu (poniżej jej deklaracji!) podając tylko jej nazwę z nawiasami ( ) Funkcji używa się w sytuacji, gdy: Pewien niemały fragment programu powtarza się kilkakrotnie w jednakowej lub zbliżonej formie Program jest długi i skomplikowany, dobrze jest wtedy podzielić go na mniejsze zadania, budować całość z mniejszych klocków W języku C++ działanie każdej funkcji wiąże się z wygenerowaniem (zwracaniem) pewnej wartości, której typ musi zostać określony w jej nagłówku. 99

100 Składnia definicji funkcji typ nazwa() // nagłówek (nawiasy konieczne) { // nawiasy klamrowe konieczne } deklaracje lokalne instrukcje Jeżeli funkcja ma nie zwracać żadnej wartości, nadajemy jej typ void. Można ją wtedy nazwać procedurą. Jeżeli zwracany jest typ inny niż void, przed zakończeniem działania funkcji musi pojawić się instrukcja return wyrażenie; // typ zgodny z nagłówkiem! Jeżeli funkcja jest typu void, można (ale nie trzeba) w dowolnym jej miejscu użyć instrukcji return; która powoduje natychmiastowe zakończenie działania funkcji. 100

101 Przykłady definicji funkcji (1) void pusta() // funkcja minimum { } float pi() { return ; } // funkcja minimum z typem int signum() // sprawdzenie znaku { // globalnej zmiennej a if (a<0) // (musi być zadeklarowana) return -1; else return (a>0); } 101

102 Przykłady definicji funkcji (2) void odliczanie() // wypisanie na ekranie { // liczb od 10 do 1 int i; for (i=10; i>0; i--) cout << i << endl; // zmienna lokalna // wypisanie elementu } // tu nie musi być return void wypisz_dodatnia() { int liczba; cout << "Podaj liczbę dodatnią: "; cin >> liczba; if (liczba <=0) return; // wyskoczenie z funkcji cout << liczba; // wypisanie liczby } 102

103 Typowe błędy w definicji funkcji Brak return w funkcji innej niż void int BrakReturn1() { cout >> "Działa funkcja" } // funkcja zwróci wartość przypadkową!!! int BrakReturn2() // nie ma return dla { if (i==5) // wszystkich możliwych return 1; } // przypadków Zły typ zwracanej wartości void ZlyTyp1() { return 1; } // funkcja jest typu void! int ZlyTyp2() { return "abc"; } // niezgodność typów int ZlyTyp3() { return 2.5; } // funkcja zwróci 2!!! 103

104 Wywołanie funkcji W celu uruchomienia gotowej funkcji należy umieścić jej wywołanie wewnątrz innej funkcji (np. w funkcji main) Składnia: nazwa_funkcji(); // nawiasy konieczne! W tym przypadku wartość zwracana przez funkcję jest ignorowana. Jeżeli funkcja jest innego typu niż void, można jej wywołanie umieścić w wyrażeniu w celu wykorzystania wartości zwracanej przez tę funkcję, np. x=2*nazwa_funkcji()+1; Oznacza to wykonanie funkcji i użycie zwróconej przez nią wartości do obliczeń. 104

105 Wywołanie funkcji - schemat Ustaw() a1=b1=1; a2=b2=2; Zeruj() a1=b1=0; a2=b2=0; main() Ustaw(); Zeruj(); Ustaw(); Zeruj(); 105

106 Przykłady wywołania funkcji (1) int a1, a2, b1, b2; void Ustaw() { a1=b1=1; a2=b2=2; } void Zeruj() { a1=b1=a2=b2=0; } // zmienne globalne void main() { Ustaw(); // wywołanie funkcji Ustaw Zeruj(); // wywołanie funkcji Zeruj Ustaw(); Zeruj(); } 106

107 Przykłady wywołania funkcji (2) float pi() // ta funkcja musi być pierwsza { return ; } float dwapi() { return 2* pi(); } // wywołanie pi void main() { float Pole, Obwod, r=5; Pole = pi() * r*r; // wywołanie pi Obwod= dwapi() * r; // wywołanie dwapi } 107

108 Przekazywanie danych z/do funkcji Większość funkcji potrzebuje do swego działania danych wejściowych. Przekazanie ich do funkcji może odbywać się poprzez: Zmienne globalne, które są dostępne zarówno w funkcji wywołującej jak i w funkcji wywoływanej Parametry wywołania funkcji Dane wyjściowe, "wyprodukowane" przez funkcję wywoływaną, można przekazać do funkcji wywołującej poprzez: Wartość zwracaną w instrukcji return (tylko jedna wartość) Zmienne globalne Zapisanie danych pod adresem (wskaźnik lub referencja) otrzymanym od funkcji wywołującej. 108

109 Przekazywanie wartości przez zmienne globalne float a,b,c,delta, x1,x2; void Obliczdelta() // funkcja wymaga danych! { delta=b*b-4*a*c; } void ObliczDwa() { x1=(-b-sqrt(delta)) / (2*a); // wynik do zmiennych x2=(-b+sqrt(delta)) / (2*a); // globalnych } void main() { a=2, b=3, c=-1; Obliczdelta(); // dane dla funkcji!!! if (delta>0) { ObliczDwa(); cout << "x1=" << x1 << endl; // wypis wyniku cout << "x2=" << x2 << endl; } 109

110 Zmienne globalne i lokalne Nie wolno w tym samym zakresie zdefiniować dwóch symboli o tej samej nazwie, bez względu na ich typ Symbole definiowane wewnątrz funkcji nazywane są lokalnymi Symbole lokalne tworzone są podczas rozpoczęcia wykonania bloku i niszczone przy opuszczeniu najwęższego bloku, w którym zostały zadeklarowane Zmienne lokalne powstają na tzw. stosie i po utworzeniu mogą zawierać wartości przypadkowe, podczas gdy zmienne globalne zawsze inicjalizowane są zerami. Symbol lokalny o mniejszym zakresie może mieć tę samą nazwę co symbol o szerszym zakresie (np. globalny), ale utrudnia lub uniemożliwia jego wykorzystanie, przesłania go Do przesłoniętego symbolu globalnego można uzyskać dostęp dzięki operatorowi zakresu :: umieszczonemu przed nazwą, np. ::zmienna 110

111 Przykłady deklaracji zmiennych globalnych i lokalnych int a=1,b=2; float a; int b() {} // deklaracje symboli globalnych // błąd: powtórzona nazwa a // błąd: powtórzona nazwa b void { fun() int a=3; float b=5; { } // zmienne lokalne // przesłaniające globalne int a=10; // zmienna podwójnie lokalna cout << a; // 10 cout << a; // 3 cout << ::a; // 1 } 111

112 Parametry funkcji Parametry wywołania funkcji pozwalają na przekazanie danych wejściowych dla funkcji w sposób jawny i czytelny. Jeżeli funkcja została zadeklarowana z parametrami, podczas wywołania muszą być one podane Składnia definicji funkcji z parametrami: typ NazwaFunkcji(typ1 par1, typ2 par2, itd.) {... } Wywołanie funkcji z parametrami: NazwaFunkcji(wartość_typu1, wartość_typu2, itd.) Liczba wartości podanych w wywołaniu i ich typy muszą być zgodne z nagłówkiem funkcji Parametry funkcji można rozumieć jako deklaracje zmiennych lokalnych, które wypełniane są przy uruchomieniu funkcji kopiami przekazanych wartości 112

113 Przykłady funkcji z parametrami float PoleKola(float r) { } return *r*r; float Delta(float a, float b, float c) { } return b*b-4*a*c; void main() { } // funkcja z 1 parametrem // użycie parametru 'r // użycie parametrów float aa=1,bb=3,cc=-2, r=2; // inne r! float P, D, x; P=PoleKola(1); P=PoleKola(r+2); if (Delta(aa,bb,cc)==0) x=-b/(2*a); // 3 parametry 113

114 Przesłanianie zmiennych globalnych przez parametry funkcji int a=1; void funkcja(int a) { } // ta sama nazwa a (a=2) a=a+5; // a=7 cout << a; // 7, użycie zmiennej lokalnej void main() { } cout << a; funkcja(2); cout << a; // 1, użycie zmiennej globalnej // 1, zmienna globalna bez zmian 114

115 Deklaracja funkcji (prototyp) Do użycia istniejącej funkcji programiście (a także kompilatorowi podczas kompilacji) potrzebna jest tylko wiedza o jej nazwie, zwracanym typie oraz parametrach wywołania. Tzw. ciało funkcji niezbędne jest dopiero na etapie tzw. linkowania, a więc może znajdować się w dalszej części programu lub nawet w oddzielnym pliku (np. w bibliotece). Niezbędnego opisu funkcji dostarcza jej deklaracja, zwana też prototypem lub (ang. header - nagłówek). Składnia: typ NazwaFunkcji(typ1 par1, typ2 par2,...); // uwaga na średnik!!! Jeżeli taka deklaracja znajdzie się w programie, to w dalszym ciągu pliku można wywoływać tę funkcję normalnie, tak jakby była w pełni zdefiniowana. Kompletna definicja tej funkcji musi jednak gdzieś się znajdować: albo pod spodem albo w innym pliku projektu. 115

116 Przykład użycia prototypu float potega(float a, int wyk); void main() { } float x=potega(2,5); float potega(float a, int wyk) // prototyp // wywołanie funkcji // definicja funkcji { // zgodność nagłówków! } int i; float p=1; for (i=0; i<wyk; i++) p*=a; return p; 116

117 Biblioteki W wielu programach, jakie są tworzone powtarza się znaczna liczba różnych elementarnych zadań. W celu ułatwienia pracy programisty wiele z nich zostało już wcześniej zaprogramowane i zebrane w różnego rodzaju bibliotekach, zwykle dołączonych do kompilatora. Biblioteki zawierają przede wszystkim gotowe funkcje W celu skorzystania z funkcji bibliotecznej należy wcześniej albo samodzielnie wpisać jej prototyp (np. na podstawie dokumentacji) albo dokonać importu pliku nagłówkowego (ang. header file) za pomocą dyrektywy #include Próba wywołania w programie funkcji bibliotecznej bez podania wcześniej prototypu spowoduje błąd kompilacji (nieznany symbol) Zwykle domyślnie ustawiona jest opcja kompilatora nakazująca poszukiwanie we wskazanych bibliotekach tych funkcji, które w programie znalazły się jedynie w formie deklaracji (prototypu) 117

118 Preprocesor Integralną częścią koncepcji języka C/C++ jest preprocesor czyli moduł dokonujący pewnych operacji na tekście programu jeszcze przed jego kompilacją Działa on w oparciu o tzw. dyrektywy, które są poleceniami rozpoczynającymi się od znaku # (hash), który musi być pierwszym znakiem w danej linii programu (nie licząc spacji, tabulacji lub ewentualnie komentarza ograniczonego parą znaków /* i */ ) Standardowe dyrektywy to: #include #define #undef #if #ifdef #ifndef #else #elif #endif #line #error #pragma 118

119 Dyrektywa #include Składnia: #include <nazwa_pliku> lub #include nazwa_pliku Dyrektywa ta powoduje, że preprocesor w jej miejsce wkleja podany plik w całości Zazwyczaj wklejanymi plikami są pliki nagłówkowe z rozszerzeniem.h. Zawierają one m.in. prototypy funkcji Podany plik poszukiwany jest w katalogach wyszczególnionych w opcjach kompilatora jako include directories. Znajdują się tam pliki nagłówkowe związane z bibliotekami kompilatora Jeżeli nazwę pliku podano w cudzysłowach ( ), plik poszukiwany jest najpierw w katalogu, w którym znajduje się plik programu, a dopiero później w katalogach standardowych Wkleja się w ten sposób własne pliki nagłówkowe zawierające m.in. prototypy funkcji zdefiniowanych w różnych plikach 119

120 Dyrektywa #define Składnia: #define NAZWA ciąg znaków lub #define NAZWA // ciąg pusty Każde wystąpienie w tekście programu symbolu NAZWA zostanie przed kompilacją zamienione na podany ciąg znaków Jeżeli chcemy aby ciąg znaków zawierał więcej niż jedną linię, można go kontynuować w linii następnej pod warunkiem, że na końcu poprzedniej pojawi się znak \ (backslash), znak ten nie będzie wklejany jako część ciągu: #define NAZWA ciąg znaków \ kontynuacja ciągu znaków\ kontynuacja ciągu znaków Dyrektywę tę wykorzystuje się również do tworzenia tzw. makr 120

121 Przykłady użycia dyrektywy #define Tworzenie stałych #define PI float x=pi/2; #define N for (i=1; i<n; i++)... Zamiana wybranych słów na inne #define float double W programie poniżej tej dyrektywy wszystkie napisy float zmienią się na double Usuwanie wybranych słów #define unsigned // zamiana na ciąg pusty... unsigned int x; // unsigned zniknie 121

122 Biblioteka iostream Każdy algorytm czy program wymaga wprowadzania danych wejściowych i wyprowadzania wyniku Podstawowym sposobem wprowadzania danych jest ich wpisywanie z klawiatury, a wyprowadzania danych - wyświetlanie na ekranie Tzw. operacje wejścia-wyjścia realizowane są za pomocą funkcji (lub obiektów) z bibliotek. W języku C++ zwykle korzysta się w tym celu ze zbioru nagłówkowego iostream.h (W języku C stosowano raczej zbiór nagłówkowy stdio.h) Biblioteka ta umożliwia wprowadzanie danych z klawiatury oraz ich wyświetlanie na ekranie Biblioteka iostream.h jest skonstruowana w sposób obiektowy, udostępnia więc przede wszystkim klasy i obiekty, ale również funkcje (jako składniki klas) 122

123 Wyświetlanie tekstu: obiekt cout cout jest obiektem odpowiadającym standardowemu strumieniowi wyjściowemu, który domyślnie połączony jest z wyświetlaniem tekstu na ekranie. Wyświetlenie tekstu uzyskuje się dzięki przedefiniowanemu operatorowi << Składnia: cout << wyświetlany_element; cout << element1 << element2 << element3; W celu przechodzenia na początek następnej linii zdefiniowano symbol endl cout << << endl; Wyświetlenie tekstu podanego wprost w programie wymaga umieszczenia go w cudzysłowie: cout << Liczba PI= << 3.14 << endl; 123

124 Wprowadzanie danych: obiekt cin cin jest obiektem odpowiadającym standardowemu strumieniowi wejściowemu, który domyślnie połączony jest z wprowadzanie danych z klawiatury Wprowadzanie danych uzyskuje się dzięki specjalnie zdefiniowanemu operatorowi >> Wprowadzanie danych odbywa się zawsze do pamięci, a więc musimy podać nazwę zmiennej, która ma zapamiętać dane Składnia: int a,b,c; cin >> a; // po znaku >> musi być zmienna cin >> a >> b >> c; Zwykle najpierw wyświetla się żądanie podania danych, np. cout << Podaj swoją cenę: ; cin >> cena; 124

125 TABLICE I WSKAŹNIKI 125

126 Dane złożone Często do opisu pewnego obiektu lub grupy obiektów nie wystarcza pojedyncza zmienna konieczne jest wtedy zdefiniowanie zbioru różnych zmiennych, które tworzą pewną całość W języku C++ dla opisu takiej sytuacji stosuje się typy złożone, które pozwalają pod jedną nazwą zmiennej pozwalają ukryć wiele prostych wartości Najważniejsze typy złożone: tablica struktura (rekord) klasa (programowanie obiektowe) 126

127 Tablice Stosowane są gdy chcemy w sposób uporządkowany zapisać zbiór wartości tego samego typu, np. oceny poszczególnych studentów z grupy ceny produktów w ofercie nazwiska znajomych Każdy element tablicy ma swój indeks (numer), który jednoznacznie go identyfikuje Można powiedzieć, że tablica to uporządkowany zbiór zmiennych jednakowego typu Zdefiniowanie tablicy wymaga podania typu elementu oraz liczby elementów Ze względu na sposób uporządkowania elementów można wyróżnić tablice jednowymiarowe, dwuwymiarowe, itd. Rozmiar tablicy (liczba elementów) musi być określona już w trakcie pisania programu 127

128 Deklaracja tablicy jednowymiarowej Składnia: typ nazwa[liczba_elementów]; // całkowita>0 Przykłady float oceny_grupy[30]; int duzy_lotek[6]; int a,b[10],c,d[2]; // b,d - tablice Inicjalizacja tablicy: float punkt3d[3] = {0, 2, 1.5 }; int duzy_lotek[3+3]= {2,4,6,7}; // można mniej Nie można podać więcej wartości niż zdefiniowano w tablicy. b[0] b[1] b[2] b[3] b[4] b[5] b[6] b[7] b[8] b[9] tablica b:

129 Korzystanie z tablicy Dostęp do tablicy odbywa się dla każdego elementu osobno, każdy z nich można wykorzystywać jak normalną zmienną, należy w tym celu podać nazwę tablicy oraz wyrażenie określające indeks pomiędzy znakami: [ i ] Indeksy elementów w C++ zaczynają się zawsze od 0!!! Jeżeli wielkość tablicy to N, indeksy elementów to 0... N-1 Nie wolno korzystać z elementów o indeksach wykraczających poza zadeklarowany zakres Przykłady: int x,tablica[10]; tablica[0]=1; tablica[5]=2; tablica[6]=tablica[5]+2; x=2*tablica[6]; tablica[x+1]=10; tablica[10]=0; // obliczenie indeksu // błąd: poza tablicą!!! jakie wartości są teraz w tablicy? 129

130 Algorytmiczny dostęp do tablicy Wykorzystanie zmiennych do określania indeksu umożliwia dostęp do poszczególnych elementów za pomocą pętli, zwykle jest to pętla for Przykładowy fragment programu: float tablica[10]; for (int i=0; i<5; i++) // zerowanie elementów 0-4 tablica[i]=0; for (i=5; i<10; i++) tablica[i]=i-1; // el. 5-9, wartości 4-8 indeks tablica po wykonaniu programu: wartość

131 Sumowanie elementów tablicy #include <iostream.h> #define N 10 void main() { int i, tab[n]; // N to nie zmienna! for (i=0; i<n; i++) // pobieranie danych { cout << "Podaj element " << i << ":"; cin >> tab[i]; } int suma=0; for (i=0; i<n; i++) suma+= tab[i]; // obowiązkowe wyzerowanie // czyli suma=suma+tab[i] cout << Średnia wartość: << (float)suma/n << endl; } 131

132 Wartość maksymalna / minimalna float tab[10];... // pomijamy wprowadzanie float min=tab[0], max=tab[0]; int nrmin=0, nrmax=0; for (int i=0; i<n; i++) // szukamy największego if (tab[i]>max) { max=tab[i]; nrmax=i; } for (i=0; i<n; i++) if (tab[i]<min) { min=tab[i]; nrmin=i; } // szukamy najmniejszego cout << Największy jest element: << nrmax; cout << ", wynosi: " << max << endl; cout << Najmniejszy jest element: << nrmin; cout << ", wynosi: " << min << endl; 132

133 Szukanie i zliczanie elementów spełniających podane kryterium float tab[10];... // pomijamy wprowadzanie int licznik=0; // wyzerowanie licznika for (int i=0; i<n; i++) { cout << "element " << i << ": "; if (tab[i]>0) // szukamy liczb dodatnich } { } cout << tab[i] << " jest dodatni\n"; licznik++; cout << "Dodatnie : " << licznik << endl; cout << "Niedodatnie: " << N-licznik << endl; 133

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ INE 2022 JĘZYKI PROGRAMOWANIA 1 INE 0050 WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Programowanie w języku C++ ( wykł. dr Marek Piasecki ) Literatura: do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Borland C++

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje liczba napis Ćwiczenia 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster Wykład nr 3 Temat: Wskaźniki i referencje. Cytaty: Mylić się jest rzeczą ludzką, ale żeby coś naprawdę spaprać potrzeba komputera. Edward Morgan Forster Gdyby murarze budowali domy tak, jak programiści

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 5 2/36 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część pierwsza Od języka symbolicznego do języka wysokiego poziomu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

#include void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 8: Procedury Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Linkowanie z bibliotekami zewnętrznymi Operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji 1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji Zadanie 1. roszę porównać następujące programy(efekt działania każdego z nich jest takisam). rzykład 1 przedstawia najbardziej typowy zapis, powodujący wykonanie

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki (3)

Podstawy informatyki (3) Podstawy informatyki (3) wykład : 15 godz. ćwiczenia : 15 godz. Prowadzący: dr inż. Jacek Piątkowski 1 Języki programowania Języki programowania - dają możliwość zapisu algorytmów w postaci zarówno wygodnej

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów PODSTAWY PROGRAMOWANIA 3-4 WYKŁAD 22-10-2015 ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów Dodanie pliku i konfiguracji startowej (każdy uruchamiany program powinien mieć własna konfigurację startową)

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I PROGRAMY

ALGORYTMY I PROGRAMY ALGORYTMY I PROGRAMY Program to ciąg instrukcji, zapisanych w języku zrozumiałym dla komputera. Ten ciąg instrukcji realizuje jakiś algorytm. Algorytm jest opisem krok po kroku jak rozwiązać problem, czy

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania komputerów Computer programming basics Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz 15 kwietnia 2014 Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz () Paradygmaty programowania 15 kwietnia 2014 1 / 12 Zadanie 1 Zadanie 1 Rachunek predykatów

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include #include using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie tablicy przypomina analogiczną operację dla zwykłych (skalarnych) zmiennych. Może zatem wyglądać na przykład tak:

Zadeklarowanie tablicy przypomina analogiczną operację dla zwykłych (skalarnych) zmiennych. Może zatem wyglądać na przykład tak: Tablice Tablice jednowymiarowe Jeżeli nasz zestaw danych składa się z wielu drobnych elementów tego samego rodzaju, jego najbardziej naturalnym ekwiwalentem w programowaniu będzie tablica. Tablica (ang.

Bardziej szczegółowo