Ubezpieczenia Mirosław Mróz tel Odwołanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ubezpieczenia.podhale.pl Ubezpieczenia Mirosław Mróz tel. 600-433-525 Odwołanie"

Transkrypt

1 ... wnioskodawca Nowy Targ, dnia Zakład Ubezpieczeń Odwołanie w związku z otrzymanym stanowiskiem...xyz Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. sprawie szkody z dnia.. w uprawie pszenżyta spowodowanej ujemnymi skutkami przezimowania tzw. wyprzeniem oraz opieszałym postępowaniem likwidacyjnym w niniejszej sprawie, składam odwołanie od ustalonej wysokości szkody i odmowy wypłaty odszkodowania oraz wnoszę o wypłatę wraz z odszkodowaniem ustawowych odsetek za spowodowane opóźnienie w realizacji odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Uzasadnienie W dniu... roku zawarłem z Państwa Towarzystwem umowę umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych (polisa nr... z okresem obowiązywania od... r. do... r. Z załączonej do wniosku kopii dokumentu ubezpieczenia obowiązkowego wynika, że przedmiotem ubezpieczenia są: zboża ozime. Pszenica i Pszenżyto o łącznej powierzchni... ha, z sumą ubezpieczenia (SU) ,00. Dowód: dokument ubezpieczenia z dnia 30 października 2010 roku, nr polisy XYZ W dniu 5 kwietnia 2011 r. stwierdziłem szkodę w uprawach związaną z ryzykiem ujemnych skutków przezimowania, polegającą na wyprzeniu roślin. W następstwie powyższego zdarzenia, w dniu 5 kwietnia 2011 r., zgłosiłem szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń (nr szkody: AGF ), licząc na szybkie i pełne pokrycie strat w uprawach. 1

2 Pismem z dnia 15 maja 2011 r. zostałem poinformowany o odmownym rozpatrzeniu roszczenia, gdyż według Towarzystwa Ubezpieczeń zaistniałe zdarzenie nie miało wpływu na wydajność uprawy z hektara. Zdaniem Towarzystwa Ubezpieczeń spadek plonu zachodzi dopiero wówczas, gdy obsada roślin na metrze kwadratowym zasiewu nie przekracza ilości granicznej roślin, która dla pszenżyta wynosi 100 roślin na metr kwadratowy, a dla pszenicy ozimej 140 roślin na metr kwadratowy. W mojej ocenie zastosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń kryterium spadku plonu jest niezgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz ze zm.). W ww. Ustawie dany parametr w ogóle nie występuje, zaś jedynym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczycieli jest wartość progowa 10% straty w plonie głównym art. 6 ust. 2 pkt 1) Ustawy. Dlatego też twierdzę, że Ubezpieczyciel w sprawie dotyczącej mojej osoby wykracza poza ramy ustawowe i stosuje własne - poza umowne - standardy oceny szkód, które działają na korzyść jednej strony umowy Towarzystwa Ubezpieczeń. Z analizy postępowania Towarzystwa Ubezpieczeń w niniejszej sprawie można wywnioskować, że zastosowane kryterium progu wydajności uprawy z hektara ogranicza odpowiedzialność Ubezpieczyciela jedynie do tzw. szkód całkowitych w uprawach, co nie odpowiada literze prawa, gdyż stosowanie do art. 3 ust. 2 pkt 11 Ustawy szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą występować w postaci całkowitej albo częściowej. Ponadto, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia ożenia zawiadomienia o szkodzie. W tym też terminie Ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko końcowe odnoszące się do odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń ma zatem 30 dni na udzielenie odpowiedzi czy odpowiada za dane zdarzenie i wypłaca odszkodowanie, czy też nie uznaje odpowiedzialności za powstałą szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania. W związku z powyższym termin rozpatrzenia roszczenia upłynął z końcem 30 dnia od momentu zgłoszenia szkody, tj. 5 maja 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, dodatkowo wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za zwłokę. Mając więc powyższe okoliczności na względzie, wnoszę o wypłatę odszkodowania, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego odwołania, w łącznej wysokości (słownie: piętnaście tysięcy otych 00/100 PLN) wraz z odsetkami za zwłokę. /-/ Jan Kowalski Załączniki: Dowody wymienione w piśmie dotyczy : szkody osobowej z dnia..., polisa nr... sprawca Pan/ Pani....kierujący/ a pojazdem marki..., nr rej.... 2

3 Niniejszym zgłaszam szkodę osobową wraz z roszczeniami. Należy opisać miejsce i okoliczności wypadku wzorując się na poniższym przykładzie: W dniu podczas podróży do... samochodem osobowym marki... nr rej.... doznałem/am poważnych szkód na osobie w wypadku drogowym. Pojazdem, w związku z ruchem którego zostałem/am poszkodowany/a kierował/a Pan/i..., właściciel/ka pojazdu marki..., nr rej...., której Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu (sygn. Akt.... ) postawiła zarzuty w postępowaniu karnym przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu. Sprawa sygn. Akt... w sądzie toczy się od dnia / zakończyła się w dniu uznaniem winnym oraz skazaniem kierującej w zawieszeniu. Omawiając szczegółowo okoliczności wypadku wyjaśniam, iż... leczenie,.: Następnie należy opisać od strony medycznej zakres doznanych obrażeń i ich 3

4 ... Poniżej należy opisać dolegliwości powypadkowe wzorując się na poniższym przykładzie: Od dnia wypadku moja sytuacja życiowa dramatycznie uległa pogorszeniu na co ożyły się problemy zdrowotne i finansowe. Od dnia... do dnia... byłem/am osobą leżącą nie mogłam wykonywać podstawowych czynności. Po hospitalizacji bowiem nadal nie odzyskałam pełnej sprawności ruchowej. Dłuższe stanie, chodzenie powoduje u mnie ogromne zmęczenie i dolegliwości bólowe, siedzenie wiąże się ze szczególnie silnymi bólami. Na ciele nadal mam ślady, blizny po stłuczeniach i odczuwam bóle przy poruszaniu się. Odczuwam też bóle głowy, które przed wypadkiem u mnie nie występowały. W związku z doznawanymi urazami czeka mnie długotrwała rehabilitacja. Od wypadku doświadczyłem/am wielu cierpień psychicznych ogromny stres (wypadek, przebywanie w szpitalu leczenie operacyjne), niemożność pomocy chorej mamie (do dnia wypadku ja wykonywałam większość prac domowych opieka nade mną odbiła się na zdrowiu mamy), dolegliwości bólowe, podczas przejazdu środkami lokomocji odczuwam olbrzymi lęk. Zahamowanie rozwoju zawodowego, naukowego, hobby można opisać wzorując się na poniższym przykładzie: 4

5 Dodatkowo moje praca i rozwój zawodowy zostały zahamowany (zawód wykonywany ) tuż przed wypadkiem ( r.) przełożony ożył mi propozycje wiążące się z awansem zawodowym. Mam.. lat i przed wypadkiem byłem/am u szczytu swej aktywności zawodowej, do której najprawdopodobniej w długo jeszcze nie wrócę w związku z dolegliwościami fizycznymi. Ponieważ praca, którą wykonuję głównie w pozycji stojącej bóle i zmęczenie są bardzo uciążliwe. Do czasu wypadku byłam bardzo aktywną osobą lubiłam sport, w ramach mojego hobby uczestniczyłemam w wielu zajęciach i obecnie dolegliwości bólowe nie pozwalają mi na powrót do tego trybu życia. Następnie należy określić swoje roszczenia w zależności od rodzaju i zakresu doznanej szkody, np.: Z powyższych względów wnoszę o przyznanie mi zadośćuczynienia w kwocie Instytucję zadośćuczynienia precyzuje art w związku z k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym stanowić sposób agodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Przy określaniu zadośćuczynienia, kierując się praktyką Sądu Najwyższego należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przysości. Przy ustalaniu zadośćuczynienia winno się brać pod uwagę takie elementy jak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego kalectwo, długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, poczucie bezradności życiowej, a także aktualną stopę życiową społeczeństwa na terenie w którym zamieszkuje poszkodowany. Ustalanie zadośćuczynienia nie może być mechanicznym obliczaniem musi być każdorazowo rozpatrywane w sposób indywidualny z uwzględnieniem wspomnianych powyżej czynników. Wydaje się, że kwota w moim przypadku nie stanowi nadmiernie wygórowanej kwoty a odzwierciedla całość negatywnych przeżyć i skutków wypadku. Na dowód powyższego przedkładam dokumentację medyczną związaną z wypadkiem. Dodatkowo wnoszę o zwrot dotychczasowych kosztów związanych z wypadkiem i leczeniem poniżej przedstawiam ich kalkulację na dzień zgłaszania roszczeń (na dowód ich 5

6 pokrycia w załączeniu przekazuję oryginały faktur i rachunków). Zaznaczam, iż nie wszystkie koszty jestem w stanie udokumentować, ponieważ stres związany z wypadkiem spowodował, że początkowo nie gromadziłam części rachunków. Jestem w posiadaniu opakowań lub przedmiotów na które nie posiadam rachunków, które wydają się wystarczającym dowodem na poniesienie kosztów związanych z łagodzeniem skutków wypadku. Informuję również, że nie są to wszystkie koszty, gdyż czeka mnie dalsza rehabilitacja, na potwierdzenie czego przedstawiam skierowanie na rehabilitację. W związku z tym proszę również o wypłatę zaliczki potrzebnej na porycie kosztów dalszego leczenia. Wnoszę także o pokrycie kosztów opiekunki w wysokości Należy podać wszystkie koszty, które były następstwem wypadku (przykłady poniżej) 6

7 Leki, maści, kremy Siedzenie rehabilitacyjne Sprzęty pielęgnacyjno pomocnicze, takie jak: chwytaki, specjalne fotele, drabinki, kaczka sanitarna, materac przeciwodleżynowy, kule, laski, ławka na wannę Mata antypoślizgowa Balsam na odleżyny Badanie usg jamy brzusznej w (wykonane w związku z bólami brzucha) Usługa mycia głowy (zakład fryzjerski ul. ) Przejazdy taksówką do szpitala, do przychodni i z powrotem do domu (należy podać także ilość przejazdów) Zakup obuwia niewymagającego zapinania, zawiązywania Zniszczone podczas wypadku: obuwie, rajstopy, spodnie dżinsowe RAZEM Suma kosztów w Ponadto wnoszę o zwrot utraconych zarobków w następstwie wypadku, na które składają się różnice w otrzymywanym w czasie leczenia i rehabilitacji wynagrodzeniu oraz utracone w tym okresie premie, nagrody. Miałam także następujące dodatkowe źródła dochodów 7

8 Utracone przychody w związku z obniżonym wynagrodzeniem Premie, nagrody, inne dochody z jakich tytułów Na dowód utraty zarobków przedkładam PIT za rok, zaświadczenie o zarobkach w okresie leczenia i rehabilitacji, tj. od dnia do dnia trzeba przedstawić dokumenty, które wskażą na różnicę w dochodach na skutek wypadku (np. zestawienie wypłat z zakładu pracy i ZUS) Reasumując wnoszę o wypłatę z umowy ubezpieczenia OC polisa nr. : 1. zadośćuczynienia; 2. zwrotu przedstawionych kosztów; 3. zwrotu utraconych zarobków; w wyżej określonych kwotach Jednocześnie celem usprawnienia likwidacji szkody wnoszę o rozpoczęcie czynności likwidacyjnych z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów ww. pojazdu. Licząc na pilne zajęcie się moją sprawą, jak również pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń, pozostaję z poważaniem,... 8

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW OGÓ LNE WARUNKI UBE ZP IE CZE NIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

infolinia 0801 000 303

infolinia 0801 000 303 kim jesteśmy DRB CENTRUM ODSZKODOWAŃ s.c. jest jedną z największych i najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań. Zajmujemy się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących oddalenia roszczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego

Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 4 419-424 Praca poglądowa Review Article Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego Liability laboratory diagnostician

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo