Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych"

Transkrypt

1 Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl dnieniem: a) praw i obowi zków pracowników i pracodawców w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy oraz odpowiedzialno ci za naruszenie przepisów i zasad bhp: zakres obowi zków i uprawnie pracodawcy, kierownika komórki organizacyjnej (wg art. 07 i art. 1 Kodeksu pracy), słu by bhp, społecznej inspekcji pracy, organizacji zwi zków zawodowych a tak e innych komórek organizacyjnych zakładu maj cych wpływ na bezpiecze stwo i higien pracy (np. słu by utrzymania ruchu), zakres obowi zków i uprawnie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy: znajomo i przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, zgłaszanie zagro e, domaganie si od pracodawcy zapewnienia minimalnych wymaga bhp, obowi zek szkole bhp i bada lekarskich (wg art. 10 i art. 11 Kodeksu pracy), odpowiedzialno za naruszenie przepisów lub zasad bezpiecze stwa i higieny pracy wynikaj ca z kodeksu pracy i regulaminów zakładowych, w tym kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp i tryb odwoławczy od nało onych kar; b) obowi zuj cych w firmie wewn trznych uregulowa : regulacje: zbiorowych układów pracy i regulaminów pracy; c) działalno ci organów kontroli zewn trznej: działalno : PIP, PIS, PSP oraz działalno Komisji bhp, społecznej inspekcji pracy, zagadnienie konsultowania działa w zakresie bhp z pracownikami lub ich przedstawicielami; d) odzie y i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej: zasady przydziału odzie y roboczej i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej, okularów koryguj cych wzrok, a tak e rodków czysto ci wg obowi zuj cych przepisów z uwzgl dnieniem zakładowych normatywów i zasad (jakim grupom pracowników co przysługuje, sposób post powania w sytuacji przedwczesnego zu ycia); e) ochrony pracy kobiet i młodocianych: ochrona pracy kobiet: uprawnienia zwi zane z rodzicielstwem, szczególna ochrona zatrudniania pracownic ci arnych, zasady zmiany warunków pracy ci arnych, urlop macierzy ski i wychowawczy, zasiłki i badania lekarskie, przerwy na karmienie i zwolnienie od pracy na opiek, dopuszczalne normy i ograniczenia w zatrudnianiu kobiet przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac, ochrony pracy młodocianych: czas pracy i nauki (zwolnienie na 1

2 wypełnianie obowi zku nauki), zatrudnianie przy pracach lekkich, badania lekarskie, zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, urlopy wypoczynkowe, ograniczenia w zatrudnianiu przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac, formy przygotowania zawodowego, kwalifikacje osób prowadz cych przygotowanie, obowi zek umowy pisemnej, zasady powiadamiania opiekunów prawnych, zatrudnienie w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy, zasady wynagradzania; f) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wiadcze z nimi zwi zanych: wiadczenia zwi zane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz wypadkami w drodze do i z pracy; g) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników: profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania: badania lekarskie wst pne, okresowe (w tym zalecenia, przeciwwskazania), badania okulistyczne osób pracuj cych na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe, terminy bada, obowi zek stosowania si do zalece lekarza, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników: ryzyko zawodowe, urz dzenia ograniczaj ce lub eliminuj ce szkodliwe dla zdrowia czynniki rodowiska pracy, rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, badania lekarskie, zapewnienie posiłków i napojów; h) bada i pomiarów czynników rodowiska pracy: jakie czynniki rodowiska pracy wymagaj kontroli; kto i z jak cz stotliwo ci dokonuje pomiarów; co to jest NDS i NDN; jak s wykorzystywane wyniki pomiarów; gdzie jest przechowywana dokumentacja pomiarów i kto mo e z niej korzysta ; stosowane ochrony zbiorowe i indywidualne przed zagro eniami rodowiska pracy (np. hałas, substancje szkodliwe w powietrzu); i) wymogów dotycz cych o wietlenia i mikroklimatu w pomieszczeniach pracy; j) wpływu o wietlenia na bezpiecze stwo wypadkowe oraz warunki i komfort pracy; k) wymaga dla pomieszcze i stanowisk pracy, zaplecze higienicznosanitarne; l) profilaktycznych posiłków i napojów: na jakich zasadach pracodawca powinien realizowa obowi zek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napoi.. Post p w zakresie oceny zagro e czynnikami wyst puj cymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagro eniami dla zdrowia i ycia pracowników: a) ocena ryzyka zawodowego, w tym: cel dokonywania oceny; dla jakich stanowisk pracy jest dokonywana ocena i kto jej dokonuje; opis metody oceny ryzyka stosowanej w firmie; karta oceny ryzyka ryzyko pocz tkowe, ko cowe, akceptowalne; jak powinien korzysta z karty oceny ryzyka pracodawca, a jak pracownik; którego stanowiska pracy ocena dotyczy;

3 stosowane w firmie zabezpieczenia dla ograniczania skutków poszczególnych zagro e ; b) wewn trzne, obowi zuj ce w firmie, uregulowania dotycz ce zagadnie bhp, w tym: zdarzenia potencjalnie wypadkowe sposób, cel zgłaszania i analizowania; System Zarz dzania Bezpiecze stwem Pracy **, inne zapisy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy obowi zuj cych procedurach uszczegóławiaj ce lub rozszerzaj ce wymagania przepisów ogólnych; c) zasady poruszania si po terenie zakładu pracy, w tym: na placach, parkingach, w obiektach produkcyjnych, ci gach komunikacyjnych zewn trznych i wewn trznych, schodach, windach, przy drzwiach automatycznych, itp.; z zaznaczeniem obowi zku stosowania tych samych zabezpiecze w miejscach wyst powania zagro e, jakie stosuj zatrudnieni tam pracownicy (np. hełm, okulary ochronne, ochrony górnych dróg oddechowych, ochronniki słuchu, kamizelka odblaskowa, itp.). 3. Problemy zwi zane z organizacj stanowisk pracy biurowej, z uwzgl dnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposa onych w monitory ekranowe i inne urz dzenia biurowe: a) porz dek i czysto w miejscu pracy ich wpływ na zdrowie i bezpiecze stwo pracownika: sposób składowania dokumentów i materiałów biurowych, komputer osadzaj cy si na ekranie monitora kurz powoduj cy pogorszenie ostro ci obrazu; mokra, liska podłoga stwarzaj ca zagro enie po lizgni cia i upadku; pozaginane wykładziny zagro enie potkni cia i upadku; porozci gane przedłu acze elektryczne zagro enie potkni cia i upadku; przedmioty poustawiane na górnych kraw dziach szaf, regałów mog ce spada, itp.; b) wymagania dotycz ce przestrzeni stanowiska pracy, przej, drabinek, podestów; c) oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urz dze elektrycznych, sprz tu i zabezpiecze przeciwpo arowych; d) wymagania dotycz ce warunków o wietlenia i wentylacji; e) wymagania przeciwpo arowe pomieszcze biurowych systemy sygnalizacji po aru, sprz t ga niczy; f) wymagania dotycz ce organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla pracownika pracuj cego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach s siednich (odległo mi dzy stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem); czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym; g) podstawowe zasady bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zane z obsług 3

4 urz dze technicznych, w tym: instrukcje zakładowe i producenta, zakaz wykonywania czynno ci, do których wymagane s szczególne kwalifikacje (np. naprawa urz dze zasilanych energi elektryczn ), obowi zek wył czania z sieci wszystkich urz dze zasilanych energi elektryczn lub posiadaj cych ruchome elementy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynno ci zwi zanych z usuwaniem zaci czy wykonywaniem czynno ci konserwacyjnych, obowi zek wył czania wszystkich odbiorników energii elektrycznej na koniec pracy; h) zagro enia i uci liwo ci wynikaj ce z: u ytkowania monitora ekranowego, pozycji przy biurku, u ywanych urz dze technicznych, wyposa enia biur, organizacji pracy i stanowisk pracy (instalacje elektryczne, urz dzenia techniczne, przej cia mi dzy meblami), mo liwo ci przewrócenia si wysokiego regału przy braku zabezpieczenia lub niewypoziomowaniu albo przy si ganiu do górnych półek i przytrzymywaniu si jego cianek, ostrych kraw dzi np.: papieru, opakowa, u ywania no y do rozcinania kopert czy kartek papieru, u ywania gilotyny do papieru; i) opis przyczyn i skutków zaistniałych wypadków i chorób zawodowych w firmie i innych jednostkach na podobnych stanowiskach pracy z omówieniem podj tych rodków zapobiegawczych; j) podstawowe rodki zapobiegawcze: znajomo i przestrzeganie przepisów i zasad bhp; znajomo ryzyka zawodowego i sposobów jego ograniczania; znajomo obowi zuj cych instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów d wigania dla m czyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do si gania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji. 4. Post powanie w razie wypadków i w sytuacjach zagro e (np. po aru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku: a) post powanie w razie wypadku: obowi zki poszkodowanego i wiadka wypadku, sposób zgłaszania wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, powiadamianie telefony alarmowe; b) zasady udzielania pomocy: ocena stanu zdrowia poszkodowanego kontrola czynno ci yciowych; sztuczne oddychanie; zewn trzny masa serca; urazy oka; urazy kr gosłupa; tamowanie krwawie ; złamania; poparzenia termiczne i chemiczne; pora enia pr dem elektrycznym; zasłabni cia; ewakuacja z miejsca zagro enia; c) apteczki pierwszej pomocy wyposa enie, korzystanie; d) obowi zki poszkodowanego w wypadku; obowi zki wiadka wypadku; 4

5 protokół powypadkowy; e) zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru: źródła pożarów i materiały łatwopalne: urządzenia elektryczne (uszkodzone gniazdka i przedłużacze), niedopałki papierosów, czajniki, grzejniki, kuchenki elektryczne, źródła światła, materiały biurowe, wykładziny, obowiązek wyłączania wszystkich odbiorników energii elektrycznej na koniec pracy, zgłaszanie pożaru, sygnalizacja pożarowa, telefony alarmowe, ewakuacja z miejsc zagrożonych, oznakowanie sprzętu ppoż. i dróg ewakuacyjnych, sposoby gaszenia pożaru z pokazem użycia podręcznego sprzętu ppoż.; f) postępowanie w sytuacjach innych zagrożeń i skutki postępowania, np.: awaria urządzeń elektrycznych; napad - dotyczy głównie osób mających do czynienia z gotówką; g) wewnętrzne uregulowania dotyczące powyższych postępowania w sytuacjach awaryjnych i sytuacjach zagrożeń: zarządzenia, polecenia, procedury, instrukcje, telefony alarmowe itp. h) przykłady najczęściej popełnianych w sytuacjach awaryjnych i w sytuacjach zagrożeń błędów, na podstawie doświadczeń z firmy lub literatury; i) wypadki w drodze do i z pracy: zgłaszanie, dokumentowanie, protokół, odszkodowania. 6. Razem: 8 * jedna godzina szkolenia = 45 minut **jeżeli jest **wprowadzony lub jest wprowadzany 5 5

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SUPERMARKETACH, HIPERMARKETACH I SKLEPACH DYSKONTOWYCH w latach 1999-2005 Warszawa, 2005 r. Kontrole przestrzegania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SUPERMARKETACH, HIPERMARKETACH I SKLEPACH DYSKONTOWYCH w latach 1999-2005 Warszawa, 2005 r. Kontrole przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo