SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2014, t. II, s Urszula Nowacka 1, Aleksandra Dród 2 1 Akademia im. Jana Długosza w Czstochowie al. Armii Krajowej 13/15, Czstochowa, e. mail: 2 MIALDRO Michał Dród al. 11 Listopada 14/25, Czstochowa, SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW Streszczenie. Artykuł jest prób analizy kosztów wypadków przy pracy (w wybranym przedsibiorstwie). Dokonano opisu składowych kosztów wypadków, zwracajc uwag na specyfik wybranego przedsibiorstwa oraz potrzeb głbszej analizy poniesionych faktycznie kosztów w zwizku zku z zaistniałymi wypadkami. Zwrócono uwag na koszty zdarze potencjalnie wypadkowych, nie powodujcych urazów, a jedynie straty ma- terialne. Szacowanie kosztów wypadków przy pracy moe by bardzo przydatne w plano- waniu nakładów finansowych zwizanych z bezpieczestwem i zdrowiem pracowników, w szczególnoci ci wysokoci nakładów na działania profilaktyczne, przyczyniajc si tym samym do zapewnienia wikszego bezpieczestwa w przedsibiorstwie. Słowa kluczowe: : bezpieczestwo pracy, wypadki przy pracy, działania prewencyjne. ESTIMATING THE COST OF ACCIDENTS AT WORK - ANALYSIS OF ERRORS Abstract. The article is an attempt to analyze the costs of accidents at work (in selected company). The article describes components of accident costs, paying attention to the specifics of the company and the need for a deeper analysis of the costs actually in- curred in connection with the accident-existing. existing. Drew attention to the cost of potentially accidental events that do not cause injuries, but property damage only. Estimating the cost of accidents at work can be very useful in planning financial outlays related to the safety and health of workers, in particular the amount of spending on preventive measures, thereby contributing to ensure greater security in the enterprise. Keywords: safety, accidents at work, prevention.

2 200 Urszula Nowacka, Aleksandra Dród Wprowadzenie Szacowanie kosztów wypadków przy pracy to trudne i pracochłonne zadanie. Brak danych, brak wiedzy na ten temat wród przedsibiorców, brak analiz pokazujcych zaleno pomidzy zaangaowaniem pienidzy w działania prewencyjne a widocznym spadkiem wydatków zwizanych z wypadkami przy pracy to czsta rzeczywisto w polskich przedsibiorstwach. Jak wynika z danych statystycznych dotyczcych wypadków przy pracy osób pracujcych w całej gospodarce narodowej w 2013 roku, opublikowanych przez GUS, liczba wypadków była znacznie nisza ni w latach ubiegłych. Liczba wypadków była nisza o w porównaniu z rokiem 2012 i wyniosła O ponad 15% mniej było równie wypadków miertelnych i cikich (805 wypadków), natomiast wypadków lekkich było Brane najbardziej wypadkowe to: dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami, górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna [1]. Podczas wypadków zaobserwowano przyczyn prowadzcych do wydarze powodujcych uraz. Naley zauway, e wypadek przy pracy jest wynikiem najczciej kilku przyczyn. Najczstsz przyczyn wypadku było nieprawidłowe zachowanie pracownika, niewłaciwy stan czynnika materialnego (np. wady materiałowe, konstrukcyjne lub niewłaciwa eksploatacja). Biorc pod uwag liczb wypadków w poszczególnych województwach, przoduje województwo lskie (ze wzgldu na du koncentracj zakładów przemysłowych, w których wystpuje due ryzyko zawodowe) oraz województwa wielkopolskie, mazowieckie i dolnolskie [2]. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe pracowników mog powodowa znaczny wzrost kosztów w przedsibiorstwie, szczególnie w przypadku małych przedsibiorstw. Składniki kosztów wypadków przy pracy Mona rozwaa w praktyce dwa rodzaje ocen zwizanych z wypadkami przy pracy i prewencj wypadkow: ocena kosztów pojedynczego wypadku przy pracy lub sumy wypadków w danym okresie (zwykle oceny takie przeprowadza si po fakcie); ocena wpływu ekonomicznego podjtych działa prewencyjnych lub zapobiegania wypadkom (zwykle w celu okrelenia wykonalnoci danej inwestycji lub wyboru pomidzy rónymi rozwizaniami) [3]. W artykule skupiono si na ocenie kosztów wypadków przy pracy ponoszonych przez przedsibiorstwo w danym okresie.

3 Szacowanie kosztów wypadków 201 Do obliczania wypadków przy pracy w przedsibiorstwie wykorzystano metod opracowan w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Wszystkie składniki kosztów wypadków przy pracy w tej metodzie s wyraone w formie pieninej. Obliczane t metod koszty wypadków przy pracy w firmie powinny by zestawiane i analizowane w rocznych okresach jako jeden z elementów kosztów BHP. Aby dokona oszacowania kosztu wypadku przy pracy w danym przedsibiorstwie, mona skorzysta z nastpujcego wzoru [4]: K ZO = (K CS + K PMiT + K N + K Z + K ZP + K SM + K NP + K OW + K I ) O gdzie: K ZO koszt wypadku ogółem ponoszony przez przedsibiorstwo K CS koszt czasu straconego K PMiT koszt pomocy medycznej i transportu K N koszt nadgodzin K Z koszt zastpstw K ZP koszt zakłóce w produkcji K SM koszt strat materialnych K NP koszt napraw K OW koszt odszkodowa finansowych ze rodków własnych K I koszty inne O odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowych. Naley podkreli, e bardzo rzadko przeprowadza si pełn ocen kosztów wypadku przy pracy, z uwagi na brak szacunkowych strat, szczególnie jeli chodzi o koszt czasu straconego, koszt zakłóce w produkcji oraz koszty inne. Koszt czasu straconego (K CS ) obejmuje zarówno czas utracony w dniu wypadku przy pracy, jak równie czas stracony w dniach absencji przez osob poszkodowan oraz czas stracony przez osoby organizujce pierwsz pomoc i organizujce ponownie prac. Jest to równie czas stracony w wyniku dochodzenia powypadkowego i zaplanowanie działa zapobiegawczych np. kierownika i pracownika działu BHP, pracownika nadzoru, wiadków wypadku, społecznego inspektora pracy. Koszt pomocy medycznej i transportu (K PMiT ) to suma koszów zwizanych z transportem poszkodowanego do domu lub/i lekarza, materiałami opatrunkowymi i lekarstwami zuytymi w ambulatorium zakładowym, oraz kosztów zwizanych z płatn pomoc lekarsk udzielon poza zakładem pracy. Do tego mona doda koszt wynikajcy z czasu pracy personelu medycznego w ambulatorium zakładowym i przy udzielaniu pierwszej pomocy przy wypadku.

4 202 Urszula Nowacka, Aleksandra Dród Koszt nadgodzin (K N ) to koszt nadgodzin w dniu wypadku przy pracy, jak i w dniach absencji, wynikajcy z dodatkowej pracy zwizanej z koniecznoci zastpienia pracy pracownika poszkodowanego na danym stanowisku pracy. Koszt zastpstw (K Z ) obejmuje koszt zastpstw w dniu wypadku oraz w dniach absencji i wynika z nieobecnoci pracownika na danym stanowisku pracy. Koszt zakłóce w produkcji (K ZP ) zwizany jest z przerwami w produkcji w miejscu wypadku przy pracy oraz na innych wydziałach w firmie. Przyjmuj one form pienin, wynikajc z pomnoenia czasu trwania zakłócenia, wyra- onego w godzinach pracy, oraz kosztu jednej godziny zakłócenia, np. godzinowego kosztu pracy linii technologicznej. Koszt strat materialnych (K SM ) zawiera w sobie warto zniszczonych surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz utracon warto maszyn i urzdze, jak równie koszt zwizany z zakupem nowych maszyn i urzdze. Koszt ten wyraany jest oczywicie w formie pieninej. Koszt napraw (K NP ), który uwzgldnia warto wszystkich napraw zwizanych z zaistniałym wypadkiem przy pracy, wyraa si zarówno w formie pieninej (koszty ksigowe faktury wystawiane przez przedsibiorstwa zewntrzne za usługi napraw lub dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników firmy za naprawy zwizane z wypadkiem), jak i w formie niepieninej (koszty alternatywne w przypadku wykonania napraw przez pracowników firmy w ramach swojej pracy, jako iloczyn liczby osób wykonujcych naprawy, czasu ich pracy w godzinach oraz przecitnej stawki godzinowej pracy tych osób). Koszt odszkodowa finansowych ze rodków własnych (K OW ) wynika z odszkodowa przysługujcych na podstawie Kodeksu pracy (koszty dodatku wyrównawczego, wypłacanego przez okres nie dłuszy ni sze miesicy, jeeli przeniesienie poszkodowanego pracownika do innej pracy spowodowało obnienie wynagrodzenia, oraz koszty odszkodowania za utrat lub uszkodzenie zwizane z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego uytku oraz przedmiotów niezbdnych do wykonywania pracy), jak równie z odszkodowa zarzdzonych przez sd z powództwa cywilnego (odszkodowania za poniesione rzeczywiste straty spowodowane wypadkiem oraz zadouczynienie pienine za doznan krzywd, jak równie renta wyrównawcza). Koszty inne (K I ) zwizane s np. z kosztami przeprowadzonej akcji ratowniczej, kar umownych poniesionych przez firm na skutek wystpienia wypadku, z powodu niewywizania si z umowy, kosztami opinii biegłych sdowych, kosztami spraw sdowych. Odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowych (O) to zwrot zasiłku chorobowego z ZUS oraz inne odszkodowania zwizane np. ze zniszczonym składnikiem majtku firmy, które były ubezpieczone.

5 Szacowanie kosztów wypadków 203 Koszty wypadku ponoszone przez przedsibiorstwo naley rozumie jako teoretyczn warto zwikszajc koszty własne przedsibiorstwa, o któr w zwizku z zaistniałym wypadkiem zmniejsza si wysoko zysków lub powiksza wysoko ponoszonych strat [5, s. 98.]. Koszty te mona okreli jako koszty kontrolowane (na które przedsibiorstwo ma wpływ i moe je ograniczy poprzez profilaktyk, tj. cz kosztów składki na społeczne ubezpieczenia wypadkowe, na które wpływa poziom bezpieczestwa pracy w przedsibiorstwie, wszystkie nieubezpieczone koszty wypadków) oraz koszty niekontrolowane (które nie zale od liczby wypadków, np. stałe składki ubezpieczeniowe). Tak zdefiniowane koszty powinny by powikszone o poniesione w wyniku pogorszenia wizerunku firmy straty wynikajce z wystpowania wypadków przy pracy. Dodatkowo powinno si rozway uwzgldnienie równie kosztów zdarze potencjalnie wypadkowych, które mimo e nie powoduj urazów, wywołuj straty materialne wynikajce równie z braku bezpieczestwa. Szacowanie kosztów wypadków przy pracy wymaga odpowiedniego systemu rejestracji danych zwizanych z wypadkami przy pracy. Takim dokumentem jest statystyczna karta wypadku, któr sporzdza si na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, e wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Wzór statystycznej karty wypadku zawarty jest w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U ). Wypełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy wymaga zebrania informacji dotyczcych: zakładu pracy, w którym wydarzył si wypadek, poszkodowanego, ogólnej informacji o wypadku, skutków wypadku, przyczyn i okolicznoci zaistniałego wypadku oraz szacunkowych kosztów poniesionych wskutek wypadku. Poniewa w dokumentacji powypadkowej znajduje si najwicej potrzebnych informacji, dlatego te obliczania kosztów zwizanych z wypadkiem przy pracy powinny dokonywa pracownicy działu BHP w przedsibiorstwie. Istotnym składnikiem kosztów zwizanych z bezpieczestwem i higien pracy w przedsibiorstwie, majcym wpływ na przyszłe koszty zwizane z wypadkami przy pracy, s koszty działa prewencyjnych. Wynikaj one z uwarunkowa prawnych i wymuszaj zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracowników na poziomie co najmniej wynikajcym z tych uwarunkowa. Do kosztów tych mona zaliczy koszty zwizane z zatrudnieniem pracowników słub BHP (lub koszty obsługi w tym zakresie przez firmy zewntrzne), monitorowania stanu bezpieczestwa w przedsibiorstwie, zwizane z zakupem rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym koszty urzdze i usprawnie zwizanych z popraw bezpieczestwa i ochron zdrowia), zakupu i prania odziey roboczej i zakupu rodków czystoci, zwizane z ocen ryzyka

6 204 Urszula Nowacka, Aleksandra Dród zawodowego, szkole BHP (w tym koszty kursu oraz koszty czasu na szkolenia pracowników), audytów, bada lekarskich, utrzymania słub ratowniczych, promocji bezpieczestwa i inne [6]. Ocena kosztów wypadków przy pracy dla wybranego przedsibiorstwa Firma ROSA Europe projektuje i produkuje czci techniczne z tworzyw sztucznych dla klientów firm elektrotechnicznych, przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn i sprztu gospodarstwa domowego. Główna siedziba firmy zlokalizowana jest we Włoszech, ale spółka posiada trzy zakłady produkcyjne w Polsce w Siewierzu, w Oławie i w Radomsku. Spółka posiada nowoczesny park maszynowy składajcy si z wtryskarek firmy Engel oraz Arburg oraz zgrzewarek firmy Branson. W najwikszym w Polsce oddziale w Siewierzu zatrudnionych jest ponad 200 pracowników na stanowiskach: pracownik produkcji (wtrysk plus monta), ustawiacz wtryskarek, pracownik utrzymania ruchu, pracownik logistyki (w tym operator wózków widłowych), młynarz, pracownik biurowy. Praca dotychczas odbywała si w systemie trzyzmianowym. Corocznie na przełomie czerwca/lipca firma zmienia system pracy z trzyzmianowego na czterozmianowy, w zwizku ze zwikszonymi zamówieniami kontrahentów na produkty. Dane, które uzyskano z firmy, potwierdzaj wczeniej postawion tez, e nie dokonuje si analizy wszystkich faktycznie ponoszonych kosztów zwizanych z wypadkami przy pracy. Brak jest danych na temat kosztów zakłóce, przerw w produkcji czy te kosztów zastpstw. Dlatego te koszty wypadków przedstawione poniej dla tego przedsibiorstwa s znacznie nisze ni w rzeczywistoci. W 2013 r. wypadkom przy pracy w prezentowanym przedsibiorstwie uległo 18 osób (12 kobiet, 6 mczyzn). Wykres 1 przedstawia liczb wypadków przy pracy w przedsibiorstwie, którym ulegli pracownicy w roku 2013 w zalenoci od zajmowanego stanowiska.

7 Szacowanie kosztów wypadków 205 $# $ $ $$!$ " - # Rys. 1. Liczba wypadków przy pracy w przedsibiorstwie, którym ulegli pracownicy w roku 2013 w zalenoci od zajmowanego stanowiska (opracowanie własne na podstawie danych z Firmy ROSA Europe) Pracownicy przedsibiorstwa w 2013 roku doznali nastpujcych urazów: & $&,;! )$ )$+ $ " B $ - Rys. 2. Rodzaje urazów doznanych przez pracowników przedsibiorstwa w roku 2013 (opraco- wanie własne na podstawie danych z Firmy ROSA Europe) Z powodu niezachowanej dostatecznej uwagi i ostronoci podczas pracy wystpiło 83,8% wypadków. W pozostałych przypadkach wypadek przy pracy nastpił z powodu niezastosowania przydzielonych pracownikowi rodków ochrony indywidualnej oraz niestosowania si do przepisów i zasad bhp. Praco- dawca zapewnił niezbdne rodki ochrony indywidualnej, lecz pracownik nie uywał przydzielonych rodków. Liczba godzin (dla osiemnastu osób) przepracowanych od podjcia pracy do chwili wypadku 71 godzin, co stanowi 49,3% ze 144 godzin, jakie powinni przepracowa w danym dniu. Szacujc redni stawk za godzin pracy na po-

8 206 Urszula Nowacka, Aleksandra Dród ziomie 25 złotych, koszt czasu straconego zwizany z absencj w dniach wy- padku wynosi 1825 złotych. Liczba dni niezdolnoci do pracy z tytułu wypadków przy pracy wynosi 634 dni. Wykres poniej przedstawia podział tych dni w zalenoci od przyczyny wypadku. $& )$ )$+ $ Rys. 3. Liczba dni niezdolnoci do pracy z tytułu wypadków przy pracy w zalenoci od przyczyn wypadku w roku 2013(opracowanie własne na podstawie danych z Firmy ROSA Europe) Szacunkowy koszt czasu straconego zwizany z absencj w tych dniach wynosi złotych (przyjmujc omiogodzinny dzie pracy i stawk 25 złotych za godzin). Poszkodowani transportowani byli do placówek słuby zdrowia, celem specjalistycznej opieki medycznej, samochodem słubowym, prywatnym oraz w jednym przypadku karetk pogotowia. Koszty z tym zwizane zane niestety nie zostały oszacowane. W roku 2013 firma wydała ,74 złotych na: zakup rodków ochrony indywidualnej (rkawice ochronne, zatyczki do uszu itp.), odziey roboczej oraz wyposaenia apteczek (jest to znacznie wicej ni w latach poprzednich). Ap- teczki zaopatrywane s w zakładzie według potrzeb, nie rzadziej ni raz w miesicu, przybliony koszt zuytych materiałów opatrunkowych w 2013 roku to 1700 złotych. Z powodu wypadku przy pracy, jakim ulegli pracownicy w zakładzie, nie nastpowały powane zakłócenia. Kierownik zmiany na dane stanowisko za osob poszkodowan wyznaczał innego pracownika sporód obecnych na zmianie pracowników danego działu. Przerw w produkcji, strat materialnych w zwizku zku z zaistniałymi wypadkami nie stwierdzono. Nie oszacowano kosztu zwizanego zanego z utracon korzyci zwizan z przekierowaniem pracowników na stanowiska pracy poszkodowanych.

9 Szacowanie kosztów wypadków 207 Zakład Ubezpiecze Społecznych w roku 2013 wypłacił pracownikom jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w łcznej liczbie 7 na łczn kwot złote. Podsumowanie Wyodrbnienie poszczególnych kosztów wypadków przy pracy jest czsto utrudnione, poniewa zwizki poszczególnych elementów z warunkami pracy nie s do koca ustalone. Naley jednak zauway, e kadej działalnoci przedsibiorstwa powinna towarzyszy analiza ekonomiczna, w tym analiza kosztów podejmowanych działa zwizanych z bezpieczestwem i ochron zdrowia oraz płyncych z okrelonych w tym zakresie decyzji korzyci. Wprowadzenie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 pa dziernika 2002 roku [7] (obowizujcej od 1 stycznia 2003 roku) doprowadziło do znacznego zmniejszenia ogólnych kosztów wypadków przy pracy ponoszonych przez przedsibiorstwa, z uwagi na fakt, e główne składniki wypadków przy pracy, które wczeniej obciały przedsibiorstwo, np. koszty absencji chorobowej oraz koszty jednorazowych odszkodowa, obecnie obciaj fundusz ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Dla prawidłowego szacowania kosztów wypadków przy pracy najwiksze znaczenie ma system rejestracji danych zwizanych z wypadkami przy pracy, który powinien uwzgldnia nie tylko wypadki przy pracy, ale równie zdarzenia potencjalnie wypadkowe niepowodujce urazów. Naley dokona szacowania wszystkich pozycji kosztów i nie zapomina równie o kosztach wynikajcych z utraty wizerunku firmy (w przypadku duej wypadkowoci). Brak uwzgldniania w analizie wszystkich składowych powoduje znaczne zanienie kosztów ponoszonych przez firm i w efekcie prowadzi do błdnej oceny nakładów ponoszonych na działania profilaktyczne. Prawidłowo prowadzona rejestracja pozycji kosztów wypadków przy pracy moe sta si wic przydatnym narzdziem systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy i umoliwi wyznaczenie właciwych proporcji pomidzy nakładami finansowymi zwizanymi z działaniami prewencyjnymi a kosztami powstałymi w wyniku zdarze wypadkowych (i zdarze potencjalnie wypadkowych). Obecny system rejestracji danych o wypadkach przy pracy, mimo e pozwala na okrelenie kosztów zwizanych z absencj poszkodowanego pracownika, kosztów wynikajcych z koniecznoci zastpienia poszkodowanego w pracy, czy te kosztów prowadzenia dochodzenia powypadkowego, nie jest w przedsibiorstwach właciwie prowadzony (dlatego te koszty te s czsto nieuwzgldniane w przeprowadzanych analizach kosztów wypadku przy pracy). Aby ta sytu-

10 208 Urszula Nowacka, Aleksandra Dród acja si zmieniała, naley wdroy właciwe procedury rejestrowania potrzebnych informacji, take skuteczne sposoby motywowania pracowników do zgłaszania wypadków i zdarze potencjalnie wypadkowych (bezurazowych). Powszechnie wystpuje przekonanie, e nakłady finansowe zwizane z zapewnieniem pracownikom właciwych warunków pracy nie daj wymiernych korzyci (uwidocznionych w rachunku wyników), a ponadto korzyci te nie s na ogół obliczane. Oczywicie przedsibiorstwa staraj si spełni minimalne wymagania wynikajce z obowizujcych przepisów prawa, ale nie staraj si doprowadzi do poprawy istniejcych warunków, co nie zapewnia skutecznego rozwizywania istniejcych problemów w badanym zakresie [8]. Niewtpliwie sytuacja ta ulega powoli zmianie, chociaby ze wzgldu na wprowadzenie zrónicowanej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która wpływa motywujco na pracodawców w celu zwikszenia poziomu bezpieczestwa (a w konsekwencji prowadzi do obnienia kosztów składki na ubezpieczenia wypadkowe). Kwestie społeczne zwizane z wypadkami przy pracy nie zawsze odpowiednio oddziałuj na pracodawców, ale dobrze przeprowadzona analiza ekonomiczna (ukazujca korzyci) moe by argumentem przemawiajcym za podjciem działa prewencyjnych, które poprawi poziom bezpieczestwa pracy w przedsibiorstwie. Literatura [1] GUS podsumował dane o wypadkach przy pracy osób pracujcych w całej gospodarce narodowej w 2013 r. (data dostpu: r.) [2] B. Opar, Ile wypadków przy pracy zdarzyło si w 2013 roku?, arzylo_sie_w_2013_roku_.html (data dostpu: r.) [3] Ocena ekonomiczna korzyci z zapobiegania wypadkom przy pracy na szczeblu przedsibiorstwa [w:] FACTS nr. 28, Europejska Agencja Bezpieczestwa i Zdrowia w Pracy, (data dostpu: r.) [4] J. Repecki, Społeczne koszty wypadków przy pracy [w:] Bezpieczestwo pracy 05/2012, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Warszawa 2012, s [5] Z. Pawłowska (red.), Podstawy prewencji wypadkowej, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa [6] Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy, CIOP-PIB, (data dostpu: r.)

11 Szacowanie kosztów wypadków 209 [7] Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 pa dziernika 2002 roku (Dz.U. nr 199, poz. 1673). [8] U. Nowacka, A. Gil, A. Idzikowski, Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, [w:] Inynieria bezpieczestwa a zagroenie cywilizacyjne wyzwania dla bezpieczestwa, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Wydawca: CSPSP w Czstochowie, Czstochowa 2013.

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, s. 2-4 mgr JAN RZEPECKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Koszty przy pracy w przedsiębiorstwach Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn.

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PIP. Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie - upadki, poślizgnięcia

KAMPANIA PIP. Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie - upadki, poślizgnięcia KAMPANIA PIP Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie - upadki, poślizgnięcia Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Fachową informację na temat przepisów, zasad i dobrych praktyk znaleźć można było w publikacjach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków przy pracy

Koszty wypadków przy pracy Koszty wypadków przy pracy dr Jan Rzepecki e-mail: jarze@ciop.pl Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, 26.10.2012 r. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN- N-18004:2001 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie roczne w przykładach.

Rozliczenie roczne w przykładach. Rozliczenie roczne w przykładach. Krok pierwszy: naley obliczy podwyszone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla kadego pracownika oddzielnie za okres sprawozdawczy Rozliczenie kosztów w sposób

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa. 14 kwietnia 2016

Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa. 14 kwietnia 2016 Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa 14 kwietnia 2016 Agenda I. Wprowadzenie / badanie EY II. Inwestowanie w BHP to się wszystkim opłaca! III. Różnicowanie wysokości stawki wypadkowej IV.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer SPIS TREŚCI do książki pt. Wypadki i choroby zawodowe dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer Wstęp... 9 Literatura... 10 Wykaz skrótów użytych w tekście... 11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy

Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy 1 PRZEPISY PRAWA EUROPEJSKIEGO Bezpieczeństwo i zdrowie przyszłych pokoleń pracowników zaleŝy od włączania problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy BHP BUD 2016 Konferencja BHP to się opłaca Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego Roman Wzorek Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy www.pip.gov.pl Bydgoszcz, 02 kwietnia 2016 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Majc na wzgldzie właciwe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo