$ 1 $ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚ REDNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$ 1 $ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚ REDNIKA"

Transkrypt

1 UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie, na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415 ze zm), pomiędzy: Polaris Usługi M orskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy placu Hołdu Pruskiego 9 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, RHB 1171 pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,- PLN pokryty w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 605, reprezentowaną przez:... zwaną dalej POŚREDNIKIEM, a Panem..., zamieszkałym w..., zwanym dalej M ARYNARZEM, 1. Rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia a także zakres wzajemnych obowiązków i uprawnień M ARYNARZA oraz pracodawcy zagranicznego określa zawarty pomiędzy nimi kontrakt (umowa o pracę). 2. M ARYNARZ oświadcza, że został poinformowany przez POŚREDNIKA o treści proponowanego przez zagranicznego pracodawcę kontraktu (umowy o pracę), zawierającego następujące warunki: warunki pracy, wynagradzania, ekwiwalentu chorobowego, warunki socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, oraz że warunki te akceptuje. 3. Kontrakt o którym mowa w ust. 2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. POŚREDNIK zobowiązuje się wobec M ARYNARZA do: 1. Przygotowania dokumentacji, zorganizowania wyjazdu M ARYNARZA za granicę i załatwienia związanych z rym formalności wizowych, biletów, skierowania na badania lekarskie, a także zapewnia pokrycie przez pracodawcę zagranicznego kosztu dojazdu na statek oraz kosztu powrotu MARYNARZA do miejsca wskazanego w kontrakcie. 2. Poinformowania M ARYNARZA o zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz o przysługujących mu uprawnieniach, wynikających z wymienionej na wstępie niniejszej umowy ustawy. Oświadczenie M ARYNARZA w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Poinformowania o możliwości dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia MARYNARZA u polskiego ubezpieczyciela od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, według wybranego przez siebie wariantu. 4. W razie zaistnienia wypadku objętego w/w ubezpieczeniem- zapewnienia pomocy w dochodzeniu roszczeń przez MARYNARZA, bądź jego spadkobierców, wobec zagranicznego pracodawcy, jego ubezpieczycieli oraz ubezpieczyciela krajowego. 5. Potwierdzenia, na podstawie posiadanej dokumentacji, okresów zatrudnienia za granicą. 6. Wydawania M ARYNARZOWI i członkom jego rodziny niezbędnych zaświadczeń, związanych z zatrudnieniem M ARYNARZA za granicą. 7. Udzielania M ARYNARZOWI pomocy, również w kontaktach z placówkami dyplomatyczno - konsularnymi R.P., w $ 1 PRZEDMIOT UMOWY POŚREDNIK kieruje M ARYNARZA do pracy za granicą i podejmuje się świadczyć na rzecz M ARYNARZA, przez okres trwania kontraktu, tj. od... na okres... miesięcy, wyszczególnione w 3 usługi związane z podjęciem przez MARYNARZA pracy zagranicą u pracodawcy zagranicznego... z siedzibą w..., w charakterze... za wynagrodzeniem miesięcznym całkowitym w wysokości:......, płaca zasadnicza $ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚ REDNIKA

2 razie zaistnienia nieprzewidzianych wypadków losowych i sytuacji konfliktowych w okresie zatrudnienia M ARYNARZA zagranicą. 8. Zbadania we własnym zakresie, czy umowa o pracę, układ zbiorowy lub ustawodawstwo państwa bandery statku lub inne prawo w tym przypadku właściwe, zapewniają M ARYNARZOWI : a) ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa spowodowanego wypadkiem przy pracy, choroby tropikalnej oraz utraty posiadanego na statku mienia osobistego; b) opiekę lekarską i środki utrzymania w razie pozostawienia go w obcym porcie na skutek wypadku lub choroby; c) prawo do bezpłatnej repatriacji do kraju w razie pozostawienia go za granicą bez własnej winy. 9. Zapoznania M ARYNARZA w miarę potrzeby i możliwości z warunkami klimatycznymi, zdrowotnymi, obyczajami lokalnymi oraz podstawowymi przepisami dotyczącymi jego zatrudnienia za granicą. 10. Poinformowania o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy (na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) M ARYNARZ zobowiązuje się wobec POŚREDNIKA do: 1. Wyjazdu do..., na statek... w dniu..., trasą wskazaną przez POŚREDNIKA oraz nie przerywania podróży z nieuzasadnionej przyczyny. Wszelkie konsekwencją łącznie z finansowymi, powstałe na skutek przedłużenia tej podróży, zmiany trasy, nie zgłoszenie się na czas wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz naruszenia dyscypliny pracy w trakcie podróży (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów armatora dotyczących nadużywania alkoholu) powstałe z winy marynarza, ponosi wyłącznie M ARYNARZ. 2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy - do natychmiastowego powiadomienia na piśmie kapitana statku o okolicznościach zdarzenia, a po wyokrętowaniu - do zgłoszenia wypadku, celem uzyskania skierowania do wyznaczonego przez firmę lekarza. 3. Niezwłocznego poinformowania POŚEDNIKA o sytuacjach konfliktowych, sporach indywidualnych i zbiorowych z pracodawcą zagranicznym oraz korzystania przy ich rozstrzyganiu z pomocy POŚREDNIKA z pominięciem osób trzecich. 4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji przez M ARYNARZA z podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, M ARYNARZ zobowiązany jest do zwrotu na rzecz POŚREDNIKA poniesionych kosztów pośrednictwa według zasad określonych w 7 niniejszej umowy. 1. POŚREDNIK nie ponosi odpowiedzialności finansowej w razie nie wywiązania się pracodawcy zagranicznego z kontraktu zawartego pomiędzy nim a MARYNARZEM. Ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu tego kontraktu M ARYNARZ może dochodzić wyłącznie od pracodawcy zagranicznego i na swój koszt. 2. POŚREDNIK podejmuje się udzielić M ARYNARZOWI pomocy w dochodzeniu wynikających z kontraktu, uzasadnionych roszczeń w stosunku do pracodawcy zagranicznego, jednakże bez ponoszenia wydatków i kosztów z tym związanych, w tym także wydatków na koszty sądowe i adwokackie, tak krajowe jak i zagraniczne. 3. POŚREDNIK nie ponosi kosztów i wydatków związanych z zawinioną postępowaniem M ARYNARZA repatriacją do kraju. Koszty i wydatki z tym związane ponosi w całości M ARYNARZ. 4. M arynarz nie ponosi żadnych kosztów związanych z niniejszym pośrednictwem w jego zatrudnieniu, natomiast armator pokrywa wyłącznie wydatki w wysokości faktycznie poniesionych przez POŚREDNIKA. 5. W rozumieniu prawa polskiego POŚREDNIK nie jest pracodawcą i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe marynarza ani w kraju, ani za granicą. 6. W przypadku nie wywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy o pracę, koszty dojazdu lub powrotu ponosi M ARYNARZ, który następnie uprawniony jest do dochodzenia tychże kosztów od pracodawcy zagranicznego, a POŚREDNIK zobowiązuje się do pomocy w trybie ust. 2 niniejszego paragrafu. $ 4 OBOWIĄZKI MARYNARZA $ 5 ODPOWIEDZIALNOŚ Ć CYWILNA S TRON $ 6 PRZEDŁUŻENIE KONTAKTU W przypadku przedłużenia kontraktu o pracę z pracodawcą zagranicznym M ARYNARZ upoważnia POŚREDNIKA do dalszego świadczenia usług, o których mowa w 3 niniejszej umowy na warunkach określonych niniejszą umową do czasu trwania zatrudniania u pracodawcy zagranicznego.

3 1. Jeżeli po podpisaniu niniejszej umowy M ARYNARZ zrezygnuje z podjęcia zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego na warunkach określonych w 1 niniejszej umowy, zobowiązany on będzie do zrekompensowania POŚREDNIKOWI lub pracodawcy zagranicznemu poniesionych przez nich przy aranżowaniu pośrednictwa kosztów, chyba, że odstąpienie od podjęcia zatrudnienia spowodowane zostało z przyczyn niezależnych od M ARYNARZA. 2. W przypadku określonym w ust. 1, POŚREDNIK lub pracodawca zagraniczny przedstawi pisemnie M ARYNARZOWI faktycznie poniesione koszty pośrednictwa wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na które M ARYNARZ zobowiązany jest wpłacić kwotę rekompensaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia zestawienia poniesionych kosztów. $ 7 NIEUZAS ADNIONA REZYGNACJA Z ZATRUDNIENIA $ 8 ZAS ADY ROZWIĄZANIA UMOWY Strony zgodnie zrzekają się prawa wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie, jednakże POŚREDNIK może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych, zawinionych przez M ARYNARZA powodów, a w szczególności: a) w razie popełnienia przestępstwa za granicą, b) w razie wprowadzenia w błąd co do faktów lub okoliczności, względnie ich zatajenia, które miały decydujący wpływ na niewykonanie postanowień kontraktu zawartego przez M ARYNARZA z pracodawcą zagranicznym; c) nie wykazania się wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi; d) w razie poważnego naruszenia dyscypliny. W przypadkach tych M ARYNARZ odpowiada ponadto w stosunku do pracodawcy zagranicznego na podstawie odpowiedniej umowy zbiorowej. $ 9 KOS ZTY POŚ REDNICTWA M ARYNARZ nie ponosi żadnych kosztów związanych z niniejszym pośrednictwem w zatrudnieniu. Koszty działalności POŚREDNIKA są w całości pokrywane przez armatora. $ 10 UPOWAŻNIENIE DO ODS ZKODOWANIA M ARYNARZ uprawnia następującą osobę/osoby do otrzymania odszkodowania (z tytułu umowy o pracę z armatorem) w razie jego śmierci:... POS TANOWIENIA KOŃCOWE $ 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności odpowiednio z tytułu XXI dotyczącego umowy zlecenia. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane odpowiednio przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla miasta Szczecina. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. $ 12 $ 13 $ 14 M ARYNARZ Polaris Usługi M orskie Sp. z o.o. Załączniki 1. Kopia standardowego kontraktu (umowy o pracę) 2. Informacja dotycząca ubezpieczeń społecznych marynarza 3. Oświadczenie M arynarza o rejestracji w rejonowym Urzędzie Pracy 4. Karta informacyjna Polaris Usługi M orskie Sp. z o.o.

4 Załącznik Nr 2 INFORMACJA dotycząca ubezpieczeń społecznych marynarzy Ja, niżej podpisany przyjmuję do wiadomości następujące informacje: I. W czasie trwania kontraktu pracodawca zagraniczny zapewnia marynarzowi ubezpieczenie w następującym zakresie: a) tylko w czasie trwania kontraktu b) pokrywa koszty leczenia za granicą c) wypłaca zasiłek chorobowy za okres nie dłuższy, niż przewiduje kontrakt na podstawie zwolnień od lekarza polskiego lub zagranicznego d) w przypadku zajścia wypadku przy pracy lub innej dolegliwości przewidzianej umową o pracę (Contract of Employment) wypłaca również odszkodowanie za trwałe inwalidztwo na podstawie wniosku komisji lekarskiej, na którą skieruje marynarza pracodawca lub jego ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej. Pracodawca zagraniczny nie zapewnia pracownikowi objęcia systemem ubezpieczenia społecznego państwa siedziby pracodawcy. II Pracodawca zagraniczny nie zapewnia w żadnym wypadku opłacania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce. W związku z tym marynarz sam powinien zadbać o zapewnienie sobie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego w kraju. W przypadku gdyby marynarz nie został objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym w kraju, musi liczyć się z tym, iż: - nie będzie mu przysługiwała emerytura ani renta - wszelkie świadczenia zdrowotne na rzecz jego i członków rodziny nie objętych osobnym ubezpieczeniem zdrowotnym i chorobowym (badania, zabiegi, lekarstwa, rehabilitacja) będzie musiał nabywać odpłatnie. III W związku z powyższym marynarz winien zawrzeć w ZUS dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe, chorobowe i wypadkowe, na podstawie art 7 pkt 3/Ustawy z dnia o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137 z 1998 roku. Poz. 887). Stosowne wnioski należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania marynarza. IV Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia takiego wniosku. Ubezpieczenie ustaje z dniem wskazanym we wniosku, lecz także z powodu niepłacenia składki za te ubezpieczenia należnych za jeden pełny miesiąc! (art. 14 w/w ustawy). V M arynarz finansuje wszystkie w/w składki z własny środków (art. 16 ust. 4 pkt 2/ustawy) VI Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w przypadku marynarzy stanowi dowolna kwota zadeklarowana przez marynarza, jednakże nie niższa niż kwota najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. VII Wysokości składek wynoszą odpowiednio (art 19 w/w ustawy): emerytalna 19,52 % podstawy wymiaru wskazanej w pkt. VI rentowa 13,00 % podstawy chorobowe 2,45 % podstawy wypadkowe od 0,4 % do 8,12 % podstawy VIIIDo końca roku 1998 okresy zatrudnienia marynarzy u pracodawców zagranicznych zaliczane były do okresów pracy w Polsce w zakresie: - uprawnień pracowniczych - pod warunkiem opłacania przez marynarzy składek na fundusz Pracy; - uprawnień emerytalnych, rentowych i wypadkowych - pod warunkiem opłacania składek na ZUS. IX Ponadto istnieje możliwość wykupienia polisy (polis) ubezpieczeniowych na życie, emerytalnych, wypadkowych, zdrowotnych i innych podobnych u ubezpieczyciela komercyjnego, co również jest rekomendowane. Szczecin, dnia...

5 Załącznik Nr OŚ WIADCZENIE osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej A. Niniejszym oświadczam, że: 1. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415 ze zmianami) 2. Nie jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Rejonowym Urzędzie Pracy Szczecin, dnia Podpis B. Oświadczam, że jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku / bez prawa do zasiłku w Rejonowym Urzędzie Pracy w... kod... ul... Szczecin, dnia Podpis

6 Załącznik Nr 4 S ZCZEGÓŁY KONTAKTU Z POLARIS I - Ogólna komunikacja biznesowa Personel Operator ds. M ustrowania Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Dyrektor Zarządzający UWAGA: Podczas godzin pracy 1-sza linia komunikacji klientów i statków Wszystkie sprawy administracyjne; generalnie dzień za dniem podczas nieobecności Kierownika Działu Załogowego Jakikolwiek aspekt związany z działaniem Systemu Jakości Wszystko związane z zarządzaniem Nagła potrzeba (podczas i poza godzinami pracy) 1-szy kontakt w nagłej potrzebie 2-gi kontakt w nagłej potrzebie 3-ci kontakt w nagłej potrzebie - Podczas normalnych godzin pracy, nagłą potrzebę (sprawę) i ogólną komunikację dotyczącą kontraktu przekazuje się do Agencji POLARIS; w normalnych kontaktach tel., telex, fax i jak powyżej, - Poza godzinami pracy, kontakty są dostępne tylko w sytuacjach nagłej potrzeby nie cierpiącej zwłoki. II - Określenie kontaktu poza godzinami pracy, tzw. nagłej potrzeby, tj.: wieczory, weekendy i święta Kontakt Personel Nazwisko Tel. Kom. 1-szy Operator ds. Mustrowania X. XXXXXXXXXXX +48 XXX XXX XXX 1-szy Operator ds. Mustrowania X. XXXXXXXXXXX +48 XXX XXX XXX 1-szy Operator ds. Mustrowania X. XXXXXXXXXXX +48 XXX XXX XXX 2-gi Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości X. XXXXXXXXXXX +48 XXX XXX XXX 3-ci Dyrektor Zarządzający X. XXXXXXXXXXX +48 XXX XXX XXX UWAGA: - Numery telefonów tylko dla klientów kontraktu, statków i personelu POLARIS;, - Numerami telefonów należy się posługiwać dyskretnie i wolno ich używać tylko w nagłej potrzebie, występującej poza normalnymi godzinami pracy i która wymaga natychmiastowej pomocy Agencji POLARIS;, - Wszystkie inne pytania i kontakty mają być kierowane do biura Agencji POLARIS; Proszę wypełnić powyższe potwierdzenie kontaktu,a kopię trzymać w miejscu dostępnym dla potrzeb nagłej sytuacji. Imię i nazwisko: Podpis:... Kontrakt / Statek... Data:...

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie, na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A. ustalone uchwałą nr UZ/12/2015 Zarządu PZU SA z dnia 22 stycznia 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/110/2015 Zarządu PZU SA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo