Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia"

Transkrypt

1 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2011

2 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wykłady zostały opracowane przez zespół pracowników Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Katedry Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w składzie: 1. dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw. AGH Kierownik Pracowni 2. dr inż. Mariusz Kapusta adiunkt, Z-ca Kierownika Pracowni 3. dr inż. Jacek Korski wykładowca w Pracowni 4. dr inż. Paweł Pytlik wykładowca w Pracowni 5. mgr inż. Barbara Bielowicz asystent w Pracowni 6. mgr inż. Dagmara Nowak Senderowska asystent w Pracowni 7. Marek Pers specjalista ds. dydaktyki

3 Wykład 2 z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Temat wykładu: Podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych, struktura wpłat i wydatków z funduszu wypadkowego, zasady ustalania składek na ubezpieczenie wypadkowe, ekonomiczne skutki wypadków przy pracy, działania prewencyjne.

4 W 1926 roku jako pierwsi do oceny ekonomicznych przystąpili amerykanie. Do prekursorów amerykańskich w tej dziedzinie zalicza się H.W. Heinrich, który w swoich pracach podzielił wszystkie koszty i straty wynikające z wypadków przy pracy na dwie kategorie, a mianowicie na : koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

5 Do kosztów bezpośrednich zaliczył te elementy kosztów i strat, od których przedsiębiorstwo ubezpiecza się w Zakładzie Ubezpieczeń. Głównie są to koszty leczenia, odszkodowań i wyrównania płac poszkodowanego straconych w czasie niezdolności do pracy, a ich wartość mierzy się wysokością płaconych składek ubezpieczeniowych Do kosztów pośrednich Heinrich zaliczył wszystkie straty, które zwiększają koszty własne przedsiębiorstwa bez płaconych ubezpieczeń.

6 Na podstawie swoich badań Heinrich ustalił, że koszty pośrednie są czterokrotnie wyższe niż koszty bezpośrednie. Pomimo tego, że metoda ta nie wyczerpuje wszystkich ekonomicznych skutków wypadków przy pracy to znając koszty bezpośrednie można określić koszty pośrednie bez obawy popełnienia większego błędu stosując wskaźnik 4 do 1.

7 Profesor Uniwersytetu Northwestem R.H. Simonds w miejsce kosztów bezpośrednich i pośrednich wprowadził tzw. koszty ubezpieczone i nie ubezpieczone Metoda Simondsa jest bardziej pracochłonna i ściślejsza od omawianej metody Heinricha i doprowadziła autora do wniosku, że koszty pośrednie są znacznie niższe niż ustalił Heinrich. Jego zdaniem stosunek kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich jest bliski 1 do 1.

8 W latach M.C. Heide zajął się problemem ustalenia rzeczywistych kosztów i strat spowodowanych wypadkami przy pracy w Niemczech. W zależności od tego kogo obciążały koszty spowodowane wypadkiem autor podzielił je na: koszty obciążające zakład pracy (stracony czas do końca dniówki, udzielenie pierwszej pomocy i transport poszkodowanego, zastępstwo i przeszkolenie nowego pracownika, straty związane ze wznowieniem produkcji);

9 W koszty ponoszone przez kasę chorych (koszty lekarza i leczenia, świadczenia za pierwszych 28 dni niezdolności do pracy) ; koszty ponoszone przez Berufsgenossenschaft przymusowego zrzeszenia branżowego pracodawców i pracowników o charakterze publiczno prawnym powołanego do kompensowania materialnych strat spowodowanych wypadkami przy pracy i prowadzenia prewencji przeciwwypadkowej (świadczenia powyżej 28 dnia lub trwałej niezdolności do pracy, renty, zasiłki pogrzebowe).

10 Po II wojnie światowej A. Brinkmann, F. Hofmann i A. Mansolff opierając się na metodzie Heinricha dokonali w 1953 roku analizy 394 wypadków Koszty bezpośrednie przyjęli: świadczenia ubezpieczalni (kas chorych): pomoc lekarska, zasiłek od 4 dnia niezdolności do pracy, zasiłek w razie śmierci, świadczenia związków zawodowych: opieka lekarska, zasiłek oraz renta rodzinna w razie śmierci, koszty leków i protez, świadczenia z tytułu ubezpieczenia od wypadków: jednorazowe odszkodowania.

11 W 1961 roku straty gospodarcze powstałe na skutek wypadków przy pracy E. Żebrowski podzielił na dwie grupy: straty produkcyjne powstałe w związku ze stratą czasu pracy lub zmniejszoną wydajnością, straty ekonomiczne określane jako koszty ponoszone przez państwo na rzecz poszkodowanego lub jego rodziny

12 Obliczenia kosztów i strat autor dokonał oddzielnie dla niżej przedstawionych kategorii wypadków: wypadki śmiertelne wypadki bardzo ciężkie powodujące kalectwo i bez inwalidztwa z absencją ponad 13 tygodni wypadki ciężkie z absencją 4 13 tygodni wypadki lekkie z absencją 4 28 dni wypadki drobne z absencją 1 3 dni

13 W 1970 roku R. Chylewski oparł swoją metodę na badaniach przeprowadzonych w Stoczni Szczecińskiej łącząc w niej elementy kosztów i strat w trzy grupy: ekonomiczne skutki długoterminowe, ekonomiczne skutki krótkoterminowe, ekonomiczne skutki związane ze zmianą struktury podziału dochodu narodowego i jego zmniejszeniem tzw. utracone możliwości.

14 Bazując na doświadczeniach amerykańskich za koszty pośrednie przyjęli: stracony czas pracy poszkodowanego, stracony czas pracy innych osób, nakłady na pierwszą pomoc i transport poszkodowanego, szkody materialne, straty w produkcji, dobrowolne świadczenia ze strony przedsiębiorstwa, inne (koszt sądowe, kary).

15 W Polsce zwłaszcza w zakresie świadczeń i odszkodowań wypłacanych pracownikom przez zakład pracy oraz uwzględniając system księgowania, w którym przy wyznaczaniu kosztów przedsiębiorstwa czynniki produkcji dzieli się na płace pracowników, materiały, majątek trwały i obrotowy składniki kosztów wypadków przy pracy można podzielić na następujące grupy: strata czasu, płatności bieżące, strata majątku trwałego i obrotowego, utrata przychodów, uzyskiwany dochód np. z tytułu odszkodowań.

16 Następstwem wypadku są zawsze straty czasu pracy, w których należy uwzględnić: czas stracony przez poszkodowanego w dniu wypadku i w dniach absencji, czas stracony w dniu wypadku przez inne osoby, czas przeznaczony na zastępstwo osoby poszkodowanej, czas przeznaczony na naprawy, czas poświęcony na dochodzenie powypadkowe oraz planowanie i prowadzenie prac badawczorozwojowych, Stracony czas wyrażany jest w formie pieniężnej.

17 Wypadek może powodować powstanie szeregu bezpośrednich płatności bieżących, do których należą: wypłaty jednorazowych odszkodowań, świadczenia wyrównawcze, zasiłki wyrównawcze z tytułu odbywania rehabilitacji zawodowej, dodatki wyrównawcze z tytułu przeniesienia do innej pracy, koszty związane z wynajęciem maszyn, zleceniem produkcji, koszty transportu poszkodowanego, koszty płatnej pomocy medycznej.

18

19 W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa starają się minimalizować koszty poprawy bezpieczeństwa pracy, a postawa taka wynika z nieznajomości rzeczywistych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych i ma na celu minimalizację kosztów przedsiębiorstwa, co jest niezadowalające z punktu widzenia organizacji i bezpieczeństwa pracy jest natomiast zrozumiałe z punktu widzenia zysków przedsiębiorstwa.

20 Metoda opracowaną przez A. Hebdę, która w sposób praktyczny może być stosowana w górnictwie, a po odpowiedniej adaptacji w całej gospodarce. Metoda ta obejmuje całokształt szkód gospodarczych spowodowanych wypadkami przy pracy uwzględniając zarówno koszty jak i straty z nimi związane.

21 Kosztami wypadku są wszystkie wydatki finansowe i rzeczowe, ponoszone z tytułu wypadku przez przedsiębiorstwo oraz inne podmioty na rzecz poszkodowanego, jego rodziny lub osób trzecich. Koszty wypadku, stanowiące wydatki finansowe wypłacone poszkodowanemu lub jego rodzinie określa się nazwą świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku przy pracy.

22 Stratami nazywa się utracone przez zakład pracy i gospodarkę narodową korzyści, które są skutkiem okresowej lub całkowitej niezdolności do pracy poszkodowanego. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy [K] w proponowanej metodzie są sumą poszczególnych składników strat i kosztów. K = K1 + K2 + K3 + K4 gdzie: K1 straty i koszty ponoszone przez zakład pracy K2 koszty ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, K3 straty i koszty ponoszone przez inne działy gospodarki, K4 straty i koszty ponoszone przez poszkodowanego i jego rodzinę.

23 Aby określić w sposób możliwie najdokładniejszy skutki jakie pociągają za sobą wypadki przy pracy podzielono je dla potrzeb opracowanej metody na sześć kategorii wypadków, w zależności od długości okresu niezdolności do pracy poszkodowanego pracownika: I kategoria - wypadki powodujące do 3 dni niezdolności do pracy, II kategoria - wypadki powodujące od 4 do 28 dni niezdolności do pracy, III kategoria wypadki powodujące od 29 do 90 dni niezdolności do pracy, IV kategoria wypadki powodujące ponad 90 dni niezdolności do pracy bez inwalidztwa, V kategoria - wypadki powodujące ponad 90 dni niezdolności do pracy z inwalidztwem, VI kategoria wypadki śmiertelne.

24 K1 = KA + KB + KC gdzie: K1 straty i koszty ponoszone przez zakład pracy, KA wypłaty dla poszkodowanych i jego rodziny, KA = ka1 + k A2 + k A3 + ka4 + RW + H1 gdzie: ka1 koszty za czas nieprzepracowany od chwili zajścia wypadku do końca dniówki, gdzie: ka1 = s1 x h1 s1 - stawka godzinowa pracownika [zł./godz.], h1 - ilość godzin do końca dniówki od chwili zajścia wypadku [godz.], ka2 - odszkodowanie za przedmioty jednorazowego użytku. Jest to odszkodowanie za przedmioty zniszczone lub utracone na skutek wypadku przy pracy. KA3 - odprawa pośmiertna.

25 W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania, po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu wypadku przy pracy, rodzinie przysługuje od zakładu pracy odprawa pośmiertna w wysokości: 1 o miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia był krótszy niż 10 lat, 3 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat, 6-o miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia wynosił co najmniej 20 lat.

26 Niezależnie od odprawy pośmiertnej przewidzianej Ustawą członkom rodziny pracownika zmarłego w wyniku wypadku przy pracy przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości 12-to krotnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego miesiąca na zasadach jak wyżej.

27 KA4 odprawa z tytułu inwalidztwa. Pracownikowi przechodzącemu na rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy przysługuje odprawa w wysokości nie niższej niż 200 % podstawy wymiaru niezależnie od okresu pracy. Jednakże po 20 latach pracy wynosi 250 % podstawy wymiaru, po 25 latach pracy 300 % podstawy wymiaru, po 30 latach pracy 400 % podstawy wymiaru, powyżej 35 lat pracy 500 % wymiaru [3]. KA4 = w1 x pw gdzie: w1 - miesięczne wynagrodzenie pracownika przed wypadkiem, pw - procentowa podstawa wysokości odszkodowania zależna jest od stażu pracy poszkodowanego, to znaczy 200 %, 250 %, 300 %, 400 % lub 500 %. Rw renty wyrównawcze.

28 Na mocy ustawy z dnia 24 maja 1990r. Pracownik może dochodzić swych roszczeń od zakładu pracy na drodze sądowej, jeśli świadczenia przyznane w oparciu o przepisy ustawy nie wyrównują jego szkody. Zakład pracy musi płacić poszkodowanemu wskutek wypadku przy pracy rentę wyrównawczą, jeżeli przyznana przez ZUS renta inwalidzka nie zapewnia dochodu, jaki pracownik mógłby osiągnąć gdyby nie uległ wypadkowi i nie stał się inwalidą.

29 Pracownikom, u których niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedną trzydziestą części tego wynagrodzenia. H1 = ch1 x w gdzie: ch1 ilość dni chorobowych związanych z wypadkiem [dn.] w - dzienny zarobek pracownika [zł./dn.]

30 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice W latach w KWK Mysłowice wydarzyło się 245 wypadków przy pracy. Wśród tych wypadków 2 zakwalifikowano jako ciężkie, pozostałe 243 jako lekkie. Nie odnotowano w tym czasie wypadku śmiertelnego i zbiorowego. Łącznie z tytułu wypadków przy pracy utracono w tym okresie roboczodniówek ( ; ; ).

31 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice Wykres ilości wypadków przyporządkowany do odpowiedniej kategorii I Kat II Kat II Kat IV Kat V Kat VI Kat 120

32 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice I Kategoria Wypadek nr 1 Ogólny opis wypadku: Wypadek zaistniał o godz ; poszkodowany górnik, zatrudniony 15 lat, kategoria zaszeregowania 10. Poszkodowany zatrudniony był na zmianie od godz. 600, w wyniku poślizgnięcia się upadł i rozciął lewą dłoń. Czas niezdolności do pracy 3 dni, poszkodowany nie starał się o odszkodowanie. Przedmioty jednorazowego użytku jak i przedmioty osobiste nie uległy zniszczeniu. Wypadek nie spowodował wstrzymania produkcji. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą K = 1108,80 zł.

33 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice Wypadek nr 2 Ogólny opis wypadku: Wypadek zaistniał o godz ; poszkodowany górnik, zatrudniony 18 lat, kategoria zaszeregowania 8. W wyniku nieszczelności lampy RC-12 nastąpił wyciek ługu, poszkodowany doznał poparzenia prawego uda. Czas niezdolności do pracy 3 dni, ZUS nie orzekł uszczerbku na zdrowiu. Przedmioty jednorazowego użytku jak spodnie drelichowe i pokrowiec na lampę uległy zniszczeniu. Wypadek nie spowodował wstrzymania produkcji. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą K = 1060,00 zł.

34 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice II Kategoria Wypadek nr 1 Ogólny opis wypadku: Wypadek zaistniał o godz ; poszkodowany górnik, zatrudniony 10 lat, kategoria zaszeregowania 7. W dniu wypadku poszkodowany zatrudniony był w brygadzie ścianowej do budynku stojaków drewnianych, podczas budowy kolejnego stojaka został uderzony kawałkiem węgla w twarz doznając rany tłuczonej wargi górnej. Przyczyną wypadku było niedokładne wykonanie obrywki stropu. Poszkodowany przebywał 16 dni na zwolnieniu lekarskim w tym 1 dzień w szpitalu, ZUS przyznał 3% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadek nie spowodował przerwy w produkcji, nie uległy zniszczeniu przedmioty jednorazowego użytku. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą 6320,56 zł

35 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice III Kategoria Wypadek nr 1 Ogólny opis wypadku: Wypadek zaistniał o godz ; poszkodowany ślusarz, zatrudniony 8 lat, kategoria zaszeregowania 7. W dniu wypadku poszkodowany zatrudniony był w brygadzie do transportu ręcznego drewna. Podczas transportu potknął się i upadł na siatkę MM doznając rany ciętej przedramienia lewego. Przebywał na zwolnieniu lekarskim 51 dni w tym 3 dni w szpitalu, ZUS orzekł 5%, PZU S.A 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadek nie wstrzymał produkcji, została zniszczona koszula flanelowa. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą 15825,97 zł

36 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice IV Kategoria Wypadek nr 1 Ogólny opis wypadku: Wypadek zaistniał o godz ; poszkodowany górnikkombajnista, zatrudniony 15 lat, kategoria zaszeregowania 10. W dniu wypadku poszkodowany zatrudniony był na zmianie od godz w brygadzie ścianowej. Podczas urabiania kombajnem został uderzony odspojonym ze stropu węglem doznając złamania palca pierwszego stopy prawej oraz rana tłuczona stopy prawej. Poszkodowany przebywał 123 dni na zwolnieniu lekarskim w tym 12 dni w szpitalu, ZUS przyznał 4% PZU S.A 5% uszczerbku na zdrowiu. Wypadek spowodował przerwę w wydobyciu ok. 2 godzin ze ściany o średnim wydobyciu 3000 t/dobę na dwóch zmianach wydobywczych, zniszczeniu uległy buty gumowe poszkodowanego. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą 87460,38 zł

37 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice V Kategoria Wypadek nr 1 Ogólny opis wypadku: O godz wypadkowi uległ górnik, zatrudniony 21 lat, kategoria zaszeregowania 10. Poszkodowany pracował w ścianie podsadzkowej, a zadaniem jego było przekładanie napędu głównego oraz zabudowa skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym. W chwili wypadku stał nad przenośnikiem ścianowym, jedną nogą na prowadzeniu koryta dołączonego, a drugą był rozparty o nagromadzony miał węglowy. W czasie zabijania klina pod jedną z prostek został uderzony łańcuchem przenośnika ścianowego, który wyszedł z prowadnic, stopa prawa została pochwycona przez zgrzebło łańcucha i noga poszkodowanego została wciągnięta pod napęd przenośnika. Dzięki przytomności pracujących w pobliżu pracowników udało się natychmiast zatrzymać przenośnik. Aby uwolnić nogę pracownika rozcięto łańcuch przenośnika u góry, a ratownicy po przytransportowaniu gazów technicznych przepalili łańcuch od dołu. Akcja trwała 1,5 godziny. Po wielogodzinnej operacji w szpitalu lekarze zmuszeni byli amputować nogę pod kolanem. Przerwa w produkcji trwała 5,5 godziny w oddziale o wydobyciu 2400 ton/dobę i spowodowana była koniecznością zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu wizji lokalnej przeprowadzonej przez OUG jak i ponownym uruchomieniu przenośnika. Zniszczeniu uległo ubranie robocze poszkodowanego. Czas niezdolności do pracy 180 dni, w tym pobyt w szpitalu 28 dni. Poszkodowany korzystał z leczenia rehabilitacyjnego. Komisja do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przyznała 50 % trwałego uszczerbku na zdrowiu i rentę stałą. PZU S.A. również przyznało 50 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Całkowite ekonomiczne skutki wypadku wynoszą ,08 zł

38 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice Średnie wartości ekonomicznych skutków wypadków w poszczególnych kategoriach , ,4 6130, , ,37 0 I Kat II Kat III Kat IV Kat V Kat VI Kat

39 Obliczenia ekonomicznych skutków wypadków przy pracy w latach w KWK Mysłowice Skutki ekonomiczne wypadków dla kopalni w rozbiciu na podstawowe składniki ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł , , ,9 K1 KC KB KA

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 Zawartość ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 DANE O PRACOWNIKACH... 14 ZAŁOŻENIA AKTUARIALNE... 17 METODA SZACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Świadczenia określone ustawą przysługują pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, s. 2-4 mgr JAN RZEPECKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Koszty przy pracy w przedsiębiorstwach Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn.

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

I 1 ' 1 * l ... PRZYJACIELA. i 1 * UJ. i «i. ALBIN MIROftCZUK ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY WYDAWNICTWO

I 1 ' 1 * l ... PRZYJACIELA. i 1 * UJ. i «i. ALBIN MIROftCZUK ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY WYDAWNICTWO I 1 ' 1 * l j!... PRZYJACIELA PRZY PRACY J i 1 * UJ i «i i ALBIN MIROftCZUK ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY WYDAWNICTWO Z W I Ą Z K O W E BIBLIOTECZKA PRZYJACIELA PRZY PRACY".. /V* * -. A. ALBIN MIROftCZUK

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3 a) osoby: wykonujące pracę umysłową, pracę w rzemiośle ręcznym, niepracujące; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA NNW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW. Zakł ad Ekonomiki. Umowa nr TRD/15/13 z dnia 18.07.2013 r.

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW. Zakł ad Ekonomiki. Umowa nr TRD/15/13 z dnia 18.07.2013 r. INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW Zakł ad Ekonomiki Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społecznoekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo