Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy"

Transkrypt

1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo kaŝdemu. Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w tym zakresie jest Kodeks Pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale dziesiątym Kodeksu pracydotyczącym bhp, w dziale ósmym- dotyczącym uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i w dziale dziewiątym- dotyczącym zatrudniania młodocianych. Natomiast art. 9 Kodeksu pracy wskazuje na inne źródła prawa pracy, szczególnie zaś porozumienia zbiorowe zawierane między partnerami społecznymi, tj. układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe, np. akty wewnątrzzakładowe stanowione w formie regulaminów i statutów. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY definicja bezpieczeństwa i higieny pracy: Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) określa stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i Ŝycia przed zagroŝeniami występującymi w środowisku pracy. cel bezpieczeństwa i higieny pracy: Zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy, zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej, przeprowadzanie okresowych inspekcji bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, motywowanie pracowników do bezpiecznej pracy. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP art. 207 Kodeksu Pracy Wśród obowiązków pracodawcy wymienianych w art. 94 Kodeksu Pracy znajduje się obowiązek (pkt. 4) dotyczący zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe obowiązki pracodawcy w tym zakresie zostały zamieszczone w rozdziale I działu dziesiątego Kodeksu pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca (art ). Rozpatrując tę kwestię na gruncie prawa, odpowiedzialność ta moŝe być odpowiedzialnością za wykroczenia popełnione przeciwko prawom pracownika (dział trzynasty K.p.), odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa (odpowiedzialność karna) oraz odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody.

2 Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w rozdziale I, działu dziesiątego Kodeksu Pracy. Zgodnie z zapisem art K.p., pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia i Ŝycia pracowników. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŝ w znowelizowanym Kodeksie pracy wyraźnie sprecyzowano, Ŝe wartością podlegającą ochronie jest zdrowie i Ŝycie pracowników. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To, czy dany pracodawca, w określonych warunkach, wykorzystał w sposób odpowiedni osiągnięcia nauki, podlega indywidualnej ocenie właściwych organów nadzoru, np. Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej lub sądu w toku postępowania sądowego. Ogólny obowiązek pracodawcy jest uszczegółowiony przez wymienienie obowiązków szczególnych, które zobowiązują pracodawcę do: organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń, zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy, zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. Wydzielenie obowiązku dotyczącego zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy wynikało z faktu, iŝ społeczny inspektor pracy nie jest organem nadzoru oraz było podyktowane potrzebą wyraźniejszego zaakcentowania roli społecznego nadzoru nad warunkami pracy jako trwałego elementu polskiego systemu ochrony pracy PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP W znowelizowanym Kodeksie pracy, w dziale dziesiątym dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje się pracownikowi szereg uprawnień związanych z ochroną jego Ŝycia i zdrowia. Do nowych praw pracowniczych, nie występujących w dotychczas obowiązującym prawie pracy, naleŝy prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy wówczas, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik ma takŝe prawo oddalić się z miejsca zagroŝenia, jeŝeli powstrzymanie się od pracy nie usunęło tego zagroŝenia. W obu przypadkach, tj. powstrzymania się od wykonywania pracy oraz oddalenia się z miejsca zagroŝenia, pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie przełoŝonego. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagroŝenia pracownik zachowuje prawo do (pełnego) wynagrodzenia (art , 2 i 3). ZagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia musi mieć charakter zagroŝenia bezpośredniego i moŝe takŝe dotyczyć innych pracowników lub

3 osób. Pracownik ma prawo podjąć decyzję w sprawie skorzystania z tego uprawnienia na podstawie samodzielnie dokonanej oceny sytuacji. Przy podejmowaniu decyzji pracownik powinien zwrócić uwagę na to, czy został naruszony konkretny przepis dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugie, nowe uprawnienie dotyczy pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, określone w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287). Pracownik wykonujący pracę wymienioną w tym załączniku moŝe, po uprzednim powiadomieniu przełoŝonego, powstrzymać się od jej wykonywania, jeŝeli stwierdzi, Ŝe jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagroŝenie dla innych osób. PoniewaŜ przyczyna powstrzymania się od wykonywania pracy leŝy po stronie pracownika, ustawodawca nie przewidział w tym przypadku prawa do zachowania wynagrodzenia. Uprawnienia określone w 1, 2 i 4 art. 210 nie dotyczą pracowników, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie Ŝycia ludzkiego lub mienia, np. straŝaków, ratowników górniczych, ratowników ratownictwa chemicznego, ratowników górskich. Zgodnie z brzmieniem art , pkt. 3 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać: przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały bardziej szczegółowo sprecyzowane w rozdziale II działu dziesiątego Kodeksu pracy. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy naleŝy do podstawowych obowiązków pracownika (art. 211 K.p.). W szczególności pracownik jest obowiązany: znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełoŝonych dbać o naleŝyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy stosować środki ochrony zbiorowej, a takŝe uŝywać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich niezwłocznie zawiadomić przełoŝonego o zauwaŝonym w zakładzie pracy wypadku albo zagroŝeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a takŝe inne osoby znajdujące się w rejonie zagroŝenia o groŝącym im niebezpieczeństwie współdziałać z pracodawcą i przełoŝonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE PRACY odpowiedzialność porządkowa (słuŝbowa) Pojęcie odpowiedzialności porządkowej obejmuje odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i przeciwpoŝarowych, a takŝe przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwionej nieobecności. Za wymienione wykroczenia pracodawca moŝe ukarać pracownika upomnieniem, nagana bądźw raŝących przypadkach zastosować karę pienięŝną, której wysokość reguluje Kodeks pracy. odpowiedzialność wykroczeniowa Pojęcie odpowiedzialności wykroczeniowej obejmuje odpowiedzialność pracodawcy bądź osoby działającej w jego imieniu za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Odpowiedzialność ta dotyczy wszelkich spraw związanych z dokumentowaniem stosunku pracy, wypłacaniem wynagrodzeń i udzielaniem urlopów oraz przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Za wykroczenia popełnione w wymienionych obszarach pracodawca podlega karze grzywny. Szczegółowe regulacje w tej kwestii zawiera dział trzynasty Kodeksu pracy odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. odpowiedzialność karna Pojęcie odpowiedzialności karnej dotyczy osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy, która nie dopełniła swoich obowiązków, co naraziło pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu. Za wskazane wykroczenia osoba taka moŝe zostać ukarana pozbawieniem wolności, ograniczeniem wolności lub grzywną, stosownie do przepisów Kodeksu karnego. OCHRONA PRACY KOBIET Kobiety w okresie ciąŝy podlegają szczególnej ochronie w pracy. Prawa chroniące zdrowie kobiet w okresie ciąŝy regulowane są stosownymi zapisami w Kodeksie pracy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem (wymiary urlopu macierzyńskiego) regulują zapisy działu ósmego Kodeksu pracy. Wymiary urlopu wychowawczego oraz zasady udzielania określają zapisy art. 186 Kodeksu pracy. Kodeks pracy określa zakres ochrony pracy kobiety w okresie trwania zatrudnienia. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia wprowadzony został przede wszystkim w związku z odmiennością biologiczną kobiety oraz jej funkcją macierzyńską. Te odmienności powodują Ŝe: kobieta o przeciętnej budowie posiada mniejsze moŝliwości niŝ męŝczyzna w zakresie wykonywania prac wymagających wysiłku fizycznego kobieta będąca w ciąŝy i w okresie karmienia powinna być chroniona przed niekorzystnym wpływem, na jej zdrowie i jej potomstwa, czynników związanych z wykonywaną pracą występujących w samej pracy i w środowisku pracy.

5 Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ( Dz. U. Nr 114 poz. 545 z późn. zm.), a mianowicie: 1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem cięŝarów oraz wymuszoną pozycją ciała ręczne podnoszenie i przenoszenie cięŝarów o masie przekraczającej: - 12 kg przy pracy stałej; dla kobiet w ciąŝy 3 kg - 20 kg przy pracy dorywczej; dla kobiet w ciąŝy 5 kg (praca dorywcza - do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej) ręczne przenoszenie pod górę- po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5 m cięŝarów o masie: - 8 kg przy pracy stałej; dla kobiet w ciąŝy 2 kg -15 kg przy pracy dorywczej; dla kobiet w ciąŝy 4 kg (praca dorywcza - do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej) przewoŝenie cięŝarów o masie przekraczającej: - przy przewoŝeniu na taczkach jednokołowych 50 kg, - przy przewoŝeniu na wózkach 2,3 i 4- kołowych 80 kg, - przy przewoŝeniu na wózkach po szynach 300 kg. 2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: - prace w warunkach, w których wskaźnik PMV ( przewidywana ocena średnia) określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5 - prace w warunkach, w których wskaźnik PMV ( przewidywana ocena średnia ) określany zgodnie z Polską Normą jest mniejszy od -1,5 - prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 C. 3. Prace w hałasie i drganiach kobietom w ciąŝy: - prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy przekracza wartość 65 db (decybela) - prace w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego przekracza dopuszczalne wartości - prace w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego przekracza dopuszczalne wartości

6 - prace w środowisku, w którym wartości waŝone przyspieszenia drgań oddziaływujących na organizm człowieka przez kończyny górne nie przekraczają wartości określonych w tab. 1- powyŝej 4 godz. na dobę - kaŝda praca w warunkach naraŝenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka. 4. Prace naraŝające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych kobietom w ciąŝy: - prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natęŝeniach przekraczających wartości dla strefy bezpieczne - prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie ¼ wartości najwyŝszych dopuszczalnych natęŝeń promieniowania nadfioletowego - prace w warunkach naraŝenia na promieniowanie jonizujące - prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyŝej 4 godzin na dobę. kobietom w okresie karmienia: - prace przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego. 5. Prace pod ziemią, poniŝej poziomu gruntu i na wysokości prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy: - na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej - w słuŝbie zdrowia - w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego - wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej. kobietom w ciąŝy: - prace na wysokości poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyŝszeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem, oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach - prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych. 6. Prace w podwyŝszonym lub obniŝonym ciśnieniu kobietom w ciąŝy i w okresie karmienia: - prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyŝszonego lub obniŝonego ciśnienia. 7. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi kobietom w ciąŝy i w okresie karmienia: - prace stwarzające ryzyko zakaŝenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem róŝyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą - prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

7 8. Prace w naraŝeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych kobietom w ciąŝy i w okresie karmienia: - prace w naraŝeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym - prace w naraŝeniu na substancje chemiczne niezaleŝnie od ich stęŝenia w środowisku pracy - prace w naraŝeniu na działanie rozpuszczalników organicznych jeŝeli ich stęŝenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 NDS. 9. Prace groŝące cięŝkimi urazami fizycznymi i psychicznymi Kobietom w ciąŝy i w okresie karmienia: - prace w wymuszonym rytmie pracy ( np. na taśmie ) - prace wewnątrz zbiorników i kanałów - prace stwarzające ryzyko cięŝkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenie poŝarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników. Pracodawca nie moŝe wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąŝy, a takŝe w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba Ŝe zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąŝy, ulega przedłuŝeniu do dnia porodu. Przepis ten nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąŝy lub urlopu macierzyńskiego moŝe nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Kobiety w ciąŝy nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej oraz bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak równieŝ delegować poza stałe miejsce pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąŝy lub karmiącą piersią przy pracach szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia, bez względu na stopień naraŝenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeŝeli jest to niemoŝliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Stan ciąŝy powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

8 RODZAJE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Zgodnie z przepisem art Kodeksu pracy, pracownik nie moŝe być dopuszczony do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŝe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić (organizować lub zlecać) okresowe szkolenia w tym zakresie (art ). Szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art ). Minister Gospodarki i Pracy rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określił szczegółowe zasady szkolenia w tej dziedzinie (Dz.U. Nr 180, poz ze zm.). W załączniku do rozporządzenia zamieszczono 8 ramowych programów szkolenia, stanowiących podstawę do opracowania odpowiednich programów szczegółowych przez organizatorów szkolenia. Pracodawca obowiązany jest zaznajomić pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki w tym zakresie. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art , 2 i 3). Zgodnie z rozporządzeniem szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone jest jako: 1. szkolenie wstępne, obejmujące: instruktaŝ ogólny (szkolenie wstępne ogólne) instruktaŝ stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowiska pracy) 2. szkolenie okresowe prowadzone w formie: instruktaŝu, seminarium, kursu, samokształcenia kierowanego. InstruktaŜ ogólny powinien zapoznać pracownika z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy zasadami udzielania pierwszej pomocy. InstruktaŜ ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu. InstruktaŜ ogólny przechodzą pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. InstruktaŜ stanowiskowy powinien zapoznać pracownika z: zagroŝeniami występującymi na określonym stanowisku pracy sposobami ochrony przed zagroŝeniami metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza się dla: pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z naraŝeniem na zagroŝenie zawodowe

9 pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków technicznoorganizacyjnych uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu studentów odbywających praktyki studenckie. InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku. InstruktaŜ stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie przez pracownika instruktaŝu stanowiskowego powinno być udokumentowane przez wydanie zaświadczenia o jego ukończeniu i przechowywane w aktach osobowych pracownika. Szkolenie okresowe Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym z przyswojonych przez uczestników szkolenia wiadomości objętych programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Odbycie przez pracownika szkolenia okresowego powinno być udokumentowane przez wydanie zaświadczenia o jego ukończeniu i przechowywane w aktach osobowych pracownika. Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego określa pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone: nie rzadziej niŝ raz w roku-dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niŝ raz na 3 lata - dla pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niŝ raz na 5 lat-dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami lub zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, inŝynieryjno-technicznych nie rzadziej niŝ raz na 6 lat - dla pracowników administracyjno-biurowych. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ORAZ ŚWIADCZENIA Z NIMI ZWIĄZANE Za wypadek przy pracy uwaŝa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione elementy (nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna uraz lub śmierć i związek z pracą) muszą zaistnieć równocześnie, aby dane zdarzenie, któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Brak choćby jednego z tych czynników uniemoŝliwia uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. Określenie sztywnych kryteriów, które pozwalałyby na jednoznaczne określenie związku wypadku z pracą jest niemoŝliwe. W związku z czym w przypadkach wątpliwych zaleca się korzystanie z bogatego orzecznictwa Sądu NajwyŜszego w tym zakresie.

10 Dobrym przykładem takiej sytuacji jest wypadek pracownika, który w trakcie wykonywania pracy, uległ wypadkowi będącego wynikiem napadu padaczkowego (uchwała SN z 23 stycznia 1977r. III PZP 16/76). Mimo zaistniałych obraŝeń ciała nie zostało to uznane za wypadek przy pracy. Nagłość zdarzenia kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifikuje się jako wypadek przy pracy czy teŝ jako chorobę zawodową. W orzecznictwie sądowym ustalono, Ŝe zdarzenie nagłe zachodzi wtedy, gdy nie trwa dłuŝej niŝ wynosi czas jednej zmiany roboczej. W praktyce, granicy czasowej nie naleŝy traktować sztywno, gdyŝ pracownik np. moŝe pracować w godzinach nadliczbowych, wtedy równieŝ traktowane będzie jako nagłość zdarzenia. Przyczyna zewnętrzna kryterium to określa, Ŝe dane zdarzenie jest tylko wtedy wypadkiem przy pracy, jeŝeli nastąpiło na skutek działania czynników zewnętrznych. Mogą to być: urazy spowodowane działanie elementów ruchomych, luźnych, ostrych i wystających, maszyn, urządzeń i narzędzi,; działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur (oparzenia, odmroŝenia), działanie energii elektrycznej (poraŝenie prądem elektrycznym), działanie substancji chemicznych (np. zatrucia), wysiłek fizyczny niezbędny do wykonania pracy(np. dźwiganie cięŝaru, nawet gdy nie są przekroczone dopuszczalne normy), urazy spowodowane potknięciem i upadkiem. NaleŜy pamiętać, Ŝe istnienie przyczyny zewnętrznej jest bezwzględnym warunkiem uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. JeŜeli niezdolność do pracy nastąpiła wyłącznie na skutek działania czynnika lub czynników wewnętrznych zdarzenie nie moŝe być zakwalifikowanie jako wypadek przy pracy. Uraz -uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Związek z pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim. W szczególności związek z pracą zachodzi: podczas lub w związku z wykonywaniem pracy przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełoŝonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Za wypadek śmiertelny przy pracy uwaŝa się wypadek w wyniku, którego nastąpiła śmierć pracownika w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek lekki przy pracy to wypadek powodujący niezdolność do pracy. Za wypadek cięŝki przy pracy uwaŝa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a takŝe choroba nieuleczalna lub zagraŝająca Ŝyciu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe powaŝne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za wypadek zbiorowy przy pracy uwaŝa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

11 Niektóre wypadki, jakim ulegają pracownicy, nie pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, jednakŝe związek ten zachodzi o tyle, Ŝe mogą im ulec tylko osoby będące pracownikami zakładu. Wypadki takie traktuje się na równi z wypadkami przy pracy. Są to wypadki, którym ulegają pracownicy: w czasie trwania podróŝy słuŝbowej w okolicznościach innych niŝ określone dla wypadku przy pracy, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, w związku z odbywaniem słuŝby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynaleŝnością do obowiązkowej lub ochotniczej straŝy poŝarnej działającej w zakładzie pracy i bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, czy wypadek nastąpił na terenie zakładu, czy poza nim, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje związkowe. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uwaŝa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeŝeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. JednakŜe uwaŝa się, Ŝe wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo Ŝe droga została przerwana, jeŝeli przerwa była Ŝyciowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a takŝe wówczas, gdy droga, nie będąc najkrótsza, była ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: zabezpieczyć miejsce wypadku, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagroŝenie, niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, cięŝkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, sporządzić właściwą dokumentację wypadku. Dokumentacja powypadkowa W wyniku przeprowadzonego postępowania sporządza się nie później niŝ w ciągu 14 dni od uzyskania wiadomości o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. KaŜdy z członków zespołu powypadkowego ma prawo złoŝyć odrębne zdanie do protokołu powypadkowego, które jednak wymaga uzasadnienia. W przypadku rozbieŝności zdań zespołu powypadkowego, o treści protokołu decyduje stanowisko pracodawcy. Do protokołu powypadkowego powinny zostać dołączone protokoły wysłuchania poszkodowanego i świadków, pisemne opinie lekarza i innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku oraz inne dokumenty wskazujące okoliczności i przyczyny wypadku. JeŜeli w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wystąpią uzasadnione przeszkody i trudności, które uniemoŝliwiają sporządzenie protokołu powypadkowego w ciągu 14 dni, zespół powypadkowy jest obowiązany podać w treści protokołu przyczyny tego opóźnienia. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza go niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego w wypadku pracownika z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany go pouczyć. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów oraz kopii. W razie wypadku śmiertelnego, zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz pouczyć ich o prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

12 Pracodawca powinien nie później niŝ w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu powypadkowego, zatwierdzić ten protokół. JeŜeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeŝenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika, albo gdy protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza nie później niŝ w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca powinien niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku. Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca powinien przechowywać w aktach pracownika przez okres 10 lat. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych, który powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informację o wypłaconych świadczeniach lub o przyczynach pozbawienia tych świadczeń, inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe. Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, Ŝe wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, pracodawca jest obowiązany sporządzić Z-KW statystyczną kartę wypadku przy pracy. CHOROBY ZAWODOWE Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy kaŝdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany: ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagroŝenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze zapewnić realizację zaleceń lekarskich. Za chorobę zawodową uwaŝa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeŝeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach Dz.U. nr 132, poz. 1115). Przy ocenie naraŝenia zawodowego uwzględnia się w odniesieniu do: czynników chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, wartość stęŝeń lub natęŝeń i okres naraŝenia zawodowego czynników biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stęŝenia tego czynnika

13 czynników o działaniu uczulającym (alergenów) - rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeŝeli występował on w środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stęŝenia tego czynnika sposobu wykonywania pracy - określenie stopnia obciąŝenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraŝ czynności, które mogą powodować nadmierne obciąŝenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego. Postępowanie dotyczące chorób zawodowych składa się z trzech zasadniczych etapów: zgłoszenia podejrzenia, rozpoznania, zakończonego wydaniem orzeczenia lekarskiego oraz stwierdzeniem choroby zawodowej. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w stosownym wykazie przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniŝeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej dodatek pielęgnacyjny pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Rodzaje świadczeń oraz zasady ich przyznawania regulują zapisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz ze zm.).ponadto z ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz ze zm.) przysługuje rodzinie w przypadku wypadku śmiertelnego zasiłek pogrzebowy. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje równieŝ odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego uŝytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pienięŝnych (K.p. art ).

14 ZDARZENIE POTENCJALNE WYPADKOWE Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. przykład: Dwie osoby jadące samochodem słuŝbowym, świadczyły pracę. Samochód ten uległ wypadkowi, jednak osoby te nie doznały Ŝadnych urazów. W związku z tym, kaŝde zdarzenie bezurazowe nie jest kwalifikowane jako wypadek przy pracy. Jest to tzw. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Przepisy prawne nie nakładają na pracodawcę ani obowiązku sporządzania protokółu, ani zgłaszania takiego zdarzenia. JednakŜe, ze względów profilaktycznych, wskazane jest rejestrowanie oraz ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzeń. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW Badania lekarskie pracowników Wpływ czynników szkodliwych i uciąŝliwych na organizm człowieka przez lata pracy moŝe spowodować zmiany chorobowe u pracownika z powstaniem choroby zawodowej włącznie, a takŝe obniŝenie wydajności pracy. Wczesne wykrycie tych zmian i podjęcie odpowiednich środków profilaktycznych powinno zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia pracownika. W tym celu stosuje się badania lekarskie. Badania lekarskie mają na celu stwierdzenie, czy zatrudniony pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik w czasie zatrudnienia przechodzi badania lekarskie, które dzielą się na: wstępne okresowe kontrolne Pracodawca nie moŝe dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dotyczy to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciąŝliwe. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w miarę moŝliwości w godzinach pracy.za czas niewykonywania pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia a w razie przejazdu na badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróŝy. Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni. Badanie lekarskie kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE Posiłki profilaktyczne Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŝliwych, odpowiednie posiłki i napoje, jeŝeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłek powinien posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Zasady wydawania posiłków profilaktycznych: 1. pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŝliwych nieodpłatnie: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie 1 dania gorącego, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 2. jeŝeli pracodawca nie ma moŝliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, moŝe zapewnić w czasie pracy: korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów 3. stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Pracodawca zapewnia posiłki profilaktyczne pracownikom wykonującym prace: związane z wysiłkiem fizycznym, gdy wydatek energetyczny wynosi powyŝej 2000 kcal u męŝczyzn i 1100 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej związane z wysiłkiem fizycznym, gdy wydatek energetyczny wynosi powyŝej 1500 kcal u męŝczyzn i 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej-przy pracach w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura poniŝej 10º C lub wskaźnik obciąŝenia termicznego wynosi powyŝej 25º C wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym ( od 01 listopada do 31 marca ), związane z wysiłkiem fizycznym, gdy wydatek energetyczny wynosi powyŝej 1500 kcal u męŝczyzn i 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej pod ziemią. Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny za posiłki i napoje. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŝej 10º C lub powyŝej 25º C, przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, gdy wydatek energetyczny wynosi powyŝej 1500 kcal u męŝczyzn i 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28º C. Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy (w zasadzie po 3-4 godzinach pracy). Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.

16 Do środków ochrony indywidualnej zalicza się: odzieŝ ochronną środki ochrony głowy, środki ochrony kończyn górnych, środki ochrony kończyn dolnych, środki ochrony twarzy i oczu, środki ochrony słuchu, środki ochrony układu oddechowego, środki izolujące cały organizm, środki ochrony przed upadkiem z wysokości, dermatologiczne środki ochrony skóry. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze stanowią własność jednostki organizacyjnej. Są one przydzielane bezpłatnie pracownikom zatrudnionym przy pracach wykonywanych stale lub dorywczo. Środki ochrony indywidualnej przydziela się pracownikom w warunkach, w których naraŝeni są na działanie niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. OdzieŜ i obuwie robocze przydziela się pracownikom wykonującym prace, przy których występuje intensywne brudzenie, przykra woń bądź czynniki mechaniczne powodujące przyspieszone niszczenie odzieŝy i obuwia. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z WYKONYWANĄ PRACĄ Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŝądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŝeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ocena ryzyka zawodowego polega na analizie wykonywanej pracy oraz miejsca, w którym jest ona wykonywana i ustaleniu, jakie czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników celem stwierdzenia, czy ryzyko związane z oddziaływaniem tych czynników jest dopuszczalne czy niedopuszczalne. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą naleŝą do obowiązków pracodawcy. Powinien on równieŝ stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąŝe się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagroŝeniami. ZagroŜenie jest to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę np. upadek z wysokości, hałas itp. Ocenę ryzyka zawodowego dokonują powołane w jednostkach organizacyjnych zespoły.

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Dz.U.96.114.545 2002.11.11 zm. Dz.U.02.127.1092 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 1 Źródła obowiązków i praw w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne :

Rozdział I Przepisy ogólne : Zatrudnianie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy Dz.U Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne : 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2057 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy Przepisy ogólne dot. służby medycyny pracy KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) 1 z 18 2011-02-14 00:32 Dziennik Ustaw rok 2004 nr 180 poz. 1860 wersja obowiązująca od 24.11.2007, ost.zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 196 poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 2. Pracodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki

USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. (174) Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona).

Kodeks pracy. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona). Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona). DZIAŁ X BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu LEKCJA 4 Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust.1.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust.1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy PWSZ w Elblągu RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU ( wyciąg z kodeksu pracy art. 18 3a, 18 3b, 18 3c, 18 3d i 18 3e ) 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza www.pip.gov.pl Dokumentacja osobowa Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Na dokumentację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO) Opracował: opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zatwierdził: Zaopiniował: Program

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły Stanisław Wójcik Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄśLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA KOBIET

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄśLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA KOBIET Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy PWSZ w Elblągu WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄśLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA KOBIET Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Nie wolno zatrudniać kobiet

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo