1. Jaką umowę ubezpieczenia oferujemy? Niniejszym oferujemy Państwu ubezpieczenie wymienionego jachtu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jaką umowę ubezpieczenia oferujemy? Niniejszym oferujemy Państwu ubezpieczenie wymienionego jachtu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków."

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRODUKTACH (CZĘŚĆ A), INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW (CZĘŚĆ B), WARUNKI UBEZPIECZENIA PANTAENIUS OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (WUPNNW) CZĘŚĆ A: INFORMACJA O UBEZPIECZENIU PANTAENIUS OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje te nie są jednak szczegółowe. Cała treść umowy wynika z wniosku, polisy ubezpieczeniowej i dołączonych warunków ubezpieczenia. Miarodajne dla ochrony ubezpieczeniowej są zawarte tam uregulowania. Dlatego prosimy o staranne przeczytanie wszystkich warunków ubezpieczenia. 1. Jaką umowę ubezpieczenia oferujemy? Niniejszym oferujemy Państwu ubezpieczenie wymienionego jachtu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Co obejmuje ubezpieczenie jachtu Pantaenius w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków? Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakich doznają osoby ubezpieczone podczas użytkowania ubezpieczonego jachtu, na przykład obrażenia spowodowane potknięciem się lub upadkiem. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje także wtedy, gdy nie ponoszą Państwo i winy za zaistniały wypadek, lub gdy sprawcą wypadku jest inna osoba. Wypadkiem nie są natomiast objawy zużycia aparatu podporowego lub ruchowego. Więcej informacji podano w 1, 2 i 4 WUPNNW. Świadczenia z z ubezpieczenia wypadkowego są realizowane z reguły w postaci pieniężnej. Wypłacana suma ubezpieczenia jest do dyspozycji osób, które przebywały na Państwa jachcie jako suma całkowita. W przypadku wystąpienia szkody należy ją zatem podzielić przez liczbę osób znajdujących się na pokładzie (patrz 4 WUPNNW). Jeżeli skutkiem wypadku będą trwałe fizyczne lub psychiczne uszkodzenia, czyli inwalidztwo (np. ograniczenia ruchowych funkcji kończyn lub obrażenia czaszkowo-mózgowe), wypłacamy jednorazową kwotę pieniężną (świadczenie inwalidzkie). Umowa obejmuje także świadczenie na wypadek śmierci. Prosimy o dopasowanie sumy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa do Państwa prywatnego ryzyka. 3. Ile wynosi składka i kiedy należy ją zapłacić? Wysokość składki oraz czas trwania umowy wynikają z wniosku oraz polisy ubezpieczeniowej. Składkę należy zapłacić w terminie dwóch tygodni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej. Jeśli składka nie zostanie opłacona z własnej winy, to ubezpieczyciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 4. Co nie podlega ubezpieczeniu? Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca wszystkie możliwe przypadki nie istnieje. I tak na przykład ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków spowodowanych przez energię jądrową ani spowodowanych bezpośrednio przez działania wojenne. Bliższe informacje o wyłączeniach podano w 6 WUPNNW. 5. Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy? Abyśmy mogli prawidłowo zweryfikować Państwa wniosek, prosimy o rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku oraz w dodatkowych dokumentach. Bliższe informacje znajdują się w specjalnych powiadomieniach będących podstawą wniosku, a dotyczących przedumownych obowiązków zawiadamiania. 6. Na co należy zwrócić uwagę w okresie ważności umowy ubezpieczenia? W efekcie zmiany okoliczności (zwiększenie ryzyka), o które pytaliśmy we wniosku lub innych dokumentach, ewentualnej zmianie musi ulec umowa ubezpieczenia. Dlatego o zmianach tych muszą nas Państwo informować. 7. Na co należy zwrócić uwagę w przypadku wystąpienia szkody? W przypadku wystąpienia szkody mają Państwo pewne obowiązki, które należy wypełnić, aby nie ryzykować utraty świadczenia ze strony ubezpieczyciela. Zobowiązania te wymienione zostały w 7 WUPNNW. 8. Jakie są skutki nieprzestrzegania punktów 5-7? Obowiązki wymienione w punktach 5-7 należy wypełniać starannie, ponieważ mają one duże znaczenie dla realizacji umowy ubezpieczenia. Dlatego też ich nieprzestrzeganie może mieć dla Państwa poważne konsekwencje. Zależnie od rodzaju naruszenia obowiązków częściowo, a nawet całkowicie można stracić ochronę ubezpieczeniową lub ubezpieczyciele mogą mieć prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia. Bliższe informacje zawarte są w warunkach ubezpieczenia. 9. Jak długo ważna jest umowa ubezpieczenia; w jaki sposób można ją zakończyć? Czas trwania umowy wynika z polisy ubezpieczeniowej. Umowę można wypowiedzieć na piśmie przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto możliwość wypowiedzenia umowy istnieje w wypadku zaistnienia szkody. Umowa kończy się także wtedy, gdy jacht zostanie sprzedany lub ulegnie całkowitej utracie. CZĘŚĆ B: INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW 1. Ponoszący ryzyko ACE European Group Limited Direktion Deutschland Lurgiallee Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Nr wpisu do rejestru handlowego: HRB Frankfurt Główna siedziba spółki: Londyn, Wielka Brytania. - Forma prawna: Limited (Ltd.), spółka z o.o. prawa angielskiego. - Ustawowy przedstawiciel ACE European Group Limited, dyrektorem na Niemcy jest główny Pantaenius GmbH & Co. KG Grosser Grasbrook Hamburg Tel Fax

2 pełnomocnik dr Dankwart von Schultzendorff, Frankfurt. - Główna działalność gospodarcza: Prowadzenie wszelkich branż ubezpieczeń rzeczowych i osobowych (poza ubezpieczeniami na życie, substytucyjnymi ubezpieczeniami chorobowymi oraz ubezpieczenie ochrony prawnej), reasekuracja oraz zbyt ubezpieczeń wszelkiego rodzaju. - Właściwy urząd nadzoru: ACE European Group Ltd. podlega nadzorowi Financial Services Authority (FSA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Dyrekcja w Niemczech podlega dodatkowo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [Federalne Centrum Nadzoru Usług Finansowych], Graurheindorfer Str. 108, Bonn. Tel: Pantaenius GmbH & Co. KG Grosser Grasbrook Hamburg Tel Fax Informacja o firmie Pantaenius GmbH & Co. KG Pantaenius GmbH & Co. KG Großer Grasbrook 10, D Hamburg (rejestr handlowy: HRA 72656) Osobiście odpowiedzialny wspólnik: Harald Baum GmbH Hamburg (rejestr handlowy: HRB 63869) Dyrektorzy zarządzający: Harald Baum, Martin Baum Status pośrednika ubezpieczeniowego Zgodnie z 34d ust. 1 GewO [ustawa o działalności gospodarczej] Pantaenius jako "zależny agent ubezpieczeniowy" działa na rzecz konsorcjum ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń casco, OC i czarterów jachtów oraz na rzecz ubezpieczycieli w zakresie ochrony prawnej, chorób w czasie podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia pasażerów od następstw wypadków. Działalność Pantaenius odpowiada działalności underwriting agent wyposażonego w daleko idące pełnomocnictwa ubezpieczycieli. Właściciel jachtu oraz czarterujący mogą więc być pewni, że oświadczenia złożone wobec Pantaenius uznawane są za doręczone ubezpieczycielowi, a zapłaty składek na rzecz Pantaenius są skuteczne wobec ubezpieczyciela. Pantaenius oferuje wszystko począwszy od zawarcia umowy po świadczenie w wypadku szkody jako kompetentny decydent. Rejestr agentów ubezpieczeniowych Zgodnie z przepisami prawa komplementariusz spółki Pantaenius, Harald Baum GmbH, wpisał ją do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem D-57B1-CBTDS-70. Rejestrację agentów ubezpieczeniowych sprawdzić można w następującej wspólnej instytucji: Deutscher Industrie- i Handelskammertag (DIHK) e.v., Breite Str. 29, Berlin, tel.: (14 centów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej; ceny z sieci komórkowych mogą być inne), Podstawowe informacje i informacje rynkowe Pantaenius jest jednym z przodujących w świecie specjalistów ubezpieczeń jachtów i czarterów. Bazując na ponad stuletnim doświadczeniu firmy, Pantaenius nie tylko projektuje oferowane ubezpieczenia, ubezpieczeniowe lecz również oferuje różnorodność produktów ubezpieczeniowych dla jachtingu wspólnie z konsorcjami ubezpieczycieli lub z poszczególnymi ubezpieczycielami. Konsorcja, z którymi współpracuje Pantaenius, są tworzone przez specjalistów Pantaeniusa po dokonaniu szczegółowych badań rynku, prowadzonych specjalnie w tym celu. Specjaliści Pantaeniusa będąc prekursorami - nieustannie opracowują nowe ulepszone warunki ubezpieczenia i dopasowują je do zmieniających się potrzeb amatorów sportów wodnych i rynkowych realiów. Ochrona ubezpieczeniowa jest więc dostosowana do potrzeb klientów. Zwraca się uwagę na to, że Pantaenius oferuje Państwu wyłącznie własne, wypracowane z wymienionymi ubezpieczycielami produkty ubezpieczeniowe i nie może reprezentować innych ubezpieczycieli czy oferować innych produktów. 3. Istotne cechy ubezpieczenia Istotne cechy zamówionego przez Państwo ubezpieczenia (jak np. rodzaj, zakres, początek ochrony ubezpieczeniowej i termin płatności naszego świadczenia) wymienione zostały w informacji o produkcie, we wniosku, w polisie ubezpieczeniowej, warunkach oraz niniejszej informacji dla konsumenta. 4. Ogólna cena ubezpieczenia Wysokość składki (wraz z opłatą w wysokości 2,50 euro i aktualnie obowiązującym podatkiem od ubezpieczeń) znajduje się w dołączonym zestawieniu oraz w Państwa wniosku. 5. Zapłata/realizacja, dojście umowy do skutku Umowa dochodzi do skutku poprzez przesłanie polisy ubezpieczeniowej. Wynikająca z umowy ochrona rozpoczyna się w momencie wskazanym w polisie. Składki opłaca się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej. Jeśli nie udzielą nam Państwo polecenia zapłaty, to składki należy przelać niezwłocznie w tym terminie. Jeżeli pierwsza składka zostanie zapłacona w terminie późniejszym, to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero od tego momentu. 6. Okres ważności Przekazane informacje i ceny dotyczące ochrony ubezpieczeniowej uważamy za wiążące dla nas przez okres trzech miesięcy od momentu otrzymania przez Państwo niniejszych dokumentów. 7. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy Deklarację ubezpieczeniową mogą Państwo odwołać pisemnie w ciągu 2 tygodni, bez konieczności podawania przyczyn. Bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu, po którym otrzymali Państwo polisę ubezpieczeniową, warunki umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz informacje o umowie zgodnie z 7 ust. 2 ustawy o umowach ubezpieczeniowych i niniejsze pouczenie w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarcza terminowe wysłanie odwołania. Odwołanie należy wysłać na adres: Pantaenius GmbH i Co. KG, Postfach , Hamburg. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Państwa ochrona ubezpieczeniowa zostaje zakończona a Państwo otrzymają zwrot części składki ubezpieczeniowej, jaka przypada na okres po wpłynięciu odwołania. Część składki przypadającą za okres do momentu wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy można zatrzymać, jeśli wyrazili Państwo zgodę na to, aby ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynała się przed upływem terminu odstąpienia. Jeśli nie wyrazili Państwo takiej zgody lub jeśli ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero po upływie terminu odstąpienia, to otrzymane przez obie strony świadczenia podlegają zwrotowi. Państwa prawo do odstąpienia od umowy wyklucza się, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa

3 została przez obie strony w pełni zrealizowana, zanim skorzystali Państwo z przysługującego prawa do odstąpienia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadku umów zawieranych na okres krótszy niż jeden miesiąc. 8. Okres ważności umowy Umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na jeden rok i ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok, jeśli najpóźniej trzy miesiące przed jej upływem nie zostanie wypowiedziana na piśmie. 9. Prawo do wypowiedzenia Postanowienia dotyczące prawa do wypowiedzenia zawarte są w warunkach ubezpieczenia. 10. Stosowane prawo Do umowy ubezpieczeniowej zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec. 11. Język umowy Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski. Wszelka komunikacja odbywa się w wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim. 12. Pozasądowa instytucja zażaleniowa W wypadku zażaleń dotyczących decyzji ubezpieczyciela mogą Państwo skorzystać z pozasądowej procedury składania zażaleń i zaskarżania przy Verein Versicherungsombudsmann e.v. [Stowarzyszenie Rzeczników Praw Ubezpieczonych]. Adres: Postfach , Berlin. Postępowanie jest dla Państwa bezpłatne. Decyzje pełnomocnika dotyczące wartości zażalenia do 5.000,- euro są dla ubezpieczyciela wiążące. Powyższe jednoznacznie nie narusza możliwości wykorzystania drogi prawnej. 13. Zażalenia kierowane do urzędu nadzoru Zażalenia mogą Państwo kierować również bezpłatnie do właściwego urzędu nadzoru, czyli do Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [Federalne Centrum Nadzoru Usług Finansowych], Graurheindorfer Str. 108, Bonn

4 WARUNKI UBEZPIECZENIA PANTAENIUS OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (WUPNNW) 11043/PO/ Zakres obowiązywania ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie dotyczy wypadków, które stoją w stosunku przyczynowym z użytkowaniem wymienionej w polisie jednostki pływającej i jej łodzi pomocniczych, do których doszło na całym świecie podczas prywatnej żeglugi, udziału w regatach, cumowania, postoju i użytkowania w porcie, podczas slipowania i wodowania jachtów, obsługi technicznej, konserwacji, przebudowy i napraw. Ubezpieczenie obejmuje także uprawianie sportów przy użyciu znajdującego się na jednostce sprzętu do sportów wodnych (skuterów wodnych, nart wodnych), pływania, nurkowania z fajką i nurkowania z aparatem oddechowym, pod warunkiem, że dzieje się to w związku z użytkowaniem jednostki. 2. Ubezpieczenie obejmuje także wypadki, do których dojdzie w związku z użytkowaniem wyczarterowanego przez Ubezpieczonego i dowodzonego przez niego jachtu, chyba że czas trwania czarteru przekracza 2 tygodnie, obejmuje udział w regatach lub komercyjne wykorzystanie jachtu. 2 Osoby ubezpieczone 1. Osobami ubezpieczonymi są właściciel jednostki pływającej oraz wymienione poniżej osoby upoważnione: skipper, członkowie załogi, osoby odwiedzające i goście, osoby wykonujące nieodpłatnie konserwację, obsługę techniczną, slipowanie i spuszczenia na wodę, przebudowę lub naprawy. 2. W przypadku użytkowania jachtu wyczarterowanego na podstawie 1 nr 2 ubezpieczenie obejmuje tylko skippera i członków załogi. 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Wypadkiem jest niedobrowolne doznanie przez osobę ubezpieczoną ubytku na zdrowiu spowodowane przez nagłe i oddziałujące z zewnątrz na jej ciało zdarzenie (zdarzenie wypadkowe). 2. Za wypadki uważa się także: a) Spowodowane przez nadmierny wysiłek w obrębie kończyn lub kręgosłupa zwichnięcie stawu albo naciągnięcie lub zerwanie mięśni, ścięgien, więzadeł lub torebek, lub powstanie przepuklin brzucha lub podbrzusza. Dotyczy to także wypadnięcia jądra galaretowatego, o ile nie istniały wcześniejsze uszkodzenia ani stany zwyrodnieniowe (patrz także 5); b) Śmierć przez utonięcie lub uduszenie pod wodą. Utonięcie przyjmuje się także, jeżeli osoba ubezpieczona wypadła za burtę i nie została odnaleziona w ciągu jednego miesiąca; c) Typowe dla nurków ubytki na zdrowiu w przypadku nurków posiadających licencje lub znajdujących się w fazie kształcenia jak choroba kesonowa lub barotrauma, nawet gdy nie można stwierdzić zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Koszty koniecznego leczenia w komorze dekompresyjnej są także ubezpieczone w ramach 4 nr 4; d) Ubytki na zdrowiu spowodowane przez nagle wypływające gazy, pary, opary, obłoki kurzu i chmury par kwasów; e) Gdy ubezpieczona osoba / ubezpieczone osoby na skutek wypadku zachoruje/zachorują na wściekliznę, tężec, infekcję rany. f) Zatrucia pokarmowe spowodowane jednorazowym spożyciem toksycznego pożywienia, przy założeniu, że wynikający stąd ubytek na zdrowiu nastąpi w ciągu 48 godzin i w tym czasie zostanie rozpoznany przez lekarza. g) Ubytki na zdrowiu osób ubezpieczonych spowodowane przez zgodną z prawem obronę lub powstałe w wyniku próby ratowania ludzi lub rzeczy. 3. Koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych także są objęte zakresem świadczenia według 4 nr Pojęcie wypadku obejmuje także sytuację, w której osoba ubezpieczona na skutek uprowadzenia lub wzięcia jako zakładnika, które rozpocznie się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, poniesie ubytek na zdrowiu spowodowany pozbawieniem żywności lub leków, lub niefachowym podawaniem koniecznych leków lub żywności. 4 Uzgodnione świadczenia Uzgodnione rodzaje świadczeń i sumy ubezpieczeniowe wynikają z umowy. Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem ryczałtowym. Udział kwoty odszkodowania na każdą ubezpieczoną osobę wynika zatem z podzielenia uzgodnionej sumy ryczałtowej przez liczbę ubezpieczonych osób na pokładzie jednostki. Udział ten jest ograniczony przez ustaloną maksymalną sumę ubezpieczenia na osobę. Powstanie roszczenia odszkodowawczego i wysokość odszkodowań regulują następujące postanowienia. 1. Świadczenie inwalidzkie a) Warunki wypłaty odszkodowania Zaistniały wypadek powoduje trwały uszczerbek fizycznej i umysłowej wydolności (inwalidztwo) ubezpieczonej osoby). Uszczerbek ten jest trwały, jeżeli przypuszczalnie potrwa ponad trzy lata i nie można oczekiwać zmiany tego stanu. Inwalidztwo musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy po wypadku a w ciągu 15 miesięcy po wypadku musi zostać pisemnie stwierdzone przez lekarza. Roszczenie musi zostać zgłoszone nam przez Państwa z przedłożeniem zaświadczenia lekarskiego. Roszczenie świadczenia inwalidzkiego nie występuje, jeżeli osoba ubezpieczona umrze z powodu wypadku w ciągu roku po jego zajściu. b) Rodzaj i wysokość świadczenia Świadczenie inwalidzkie zostaje wypłacone w formie kapitałowej. Podstawę naliczenia świadczenia stanowi suma ubezpieczenia i stopień spowodowanego przez wypadek inwalidztwa. Przy utracie wymienionych poniżej części ciała i organów zmysłu, lub przy całkowitej utracie ich funkcjonalności, obowiązują wyłącznie podane poniżej stopnie inwalidztwa: - ramię 75% - ramię do powyżej stawu łokciowego 70% - ramię poniżej stawu łokciowego 65% - ręka 60% - kciuk 25% - palec wskazujący 16% - inny palec ręki 10% - jednak kilka palców jednej ręki maksymalnie 60% - noga powyżej środka uda 75% - noga do środka uda 70% - noga do poniżej kolana 65% Pantaenius GmbH & Co. KG Grosser Grasbrook Hamburg Tel Fax

5 - noga do środka podudzia 60% - stopa 50% - duży palec stopy 8% - inny palec stopy 4% - oko 50% - o ile jednak przed wypadkiem utracono ostrość widzenia drugim oku 75% - słuch w jednym uchu 35% - o ile jednak przed wypadkiem utracono słuch w drugim uchu 50% - zmysł powonienia 15% - zmysł smaku 10% - głos 70% Przy częściowej utracie części ciała i organów zmysłu lub przy częściowym uszczerbku ich funkcjonalności, obowiązuje odpowiednia część danej stopy procentowej. c) Dla innych części ciała i organów zmysłu stopień inwalidztwa określa się na podstawie stopnia zmniejszenia ich normalnej fizycznej i psychicznej sprawności. Uwzględnia się przy tym tylko aspekty medyczne. d) Jeżeli funkcjonowanie relewantnych części ciała lub organów zmysłu było już przed wypadkiem objęte trwałym uszczerbkiem sprawności, to określany stopień inwalidztwa zmniejsza się o stopień inwalidztwa istniejącego przed wypadkiem. Określenie odbywa się według 4 nr 1 b) i c). Przy całkowitej utracie słuchu lub wzroku w wyniku wypadku, istniejący już wcześniej trwały uszczerbek nie jest uwzględniany zmniejszająco wskaźnikiem procentowym, o który uszczerbek ten usunięto przez zastosowanie pomocy akustycznych i optycznych (aparaty słuchowe, okulary, soczewki kontaktowe). e) Jeżeli w wyniku wypadku uszczerbek odniosło kilka części ciała lub organów zmysłu, to określone na podstawie powyższych postanowień stopnie inwalidztwa sumuje się. Suma ta nie może jednak przekroczyć 100%.Dodatkowe świadczenie od 90% inwalidztwa. Gdy spełnione są poniższe wymogi, wypłacone zostaje podwójne świadczenie inwalidzkie: Stopień inwalidztwa określa się według 4 nr 1 b) do e), do wypadku doszło przed ukończeniem 65 roku życia osoby ubezpieczonej a wypadek spowodował inwalidztwo o stopniu co najmniej 90%. f) Wysokość dodatkowego świadczenia jest ograniczona do maksymalnej kwoty ,- euro na jedną osobę. g) Jeżeli osoba ubezpieczona w ciągu jednego roku po wypadku umrze z przyczyny od niego niezależnej, lub z dowolnej przyczyny później niż jeden rok po wypadku, a powstało roszczenie na świadczenie inwalidzkie, ubezpieczanie zostaje wypłacone według stopnia inwalidztwa, z którym należało się liczyć w związku z lekarskim rozpoznaniem. 2. Świadczenie w przypadku śmierci a) Warunki wypłaty odszkodowania Warunkiem wypłaty odszkodowania jest śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku w ciągu jednego roku. Odsyła się do szczególnych obowiązków według 7 nr 6. b) Wysokość świadczenia Świadczenie w przypadku śmierci wypłaca się w wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia. 3. Koszty ratownictwa morskiego, akcji ratunkowych i poszukiwawczych. Do wysokości ,- euro zwracane są konieczne koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa publiczno-prawne i prawa prywatnego, jeżeli osoba ubezpieczona doznała wypadku na morzu, jeżeli wypadek na morzu jej groził lub według konkretnych okoliczności był prawdopodobny, nawet, jeżeli poszukiwania były bezowocne. 4. Koszty transportu chorych Zwrotowi podlegają uwarunkowane wypadkiem koszty transportu do sumy ,- euro: - powstałe koszty zaordynowanego przez lekarza transportu osoby z obrażeniami do szpitala lub do kliniki specjalistycznej; - dodatkowe koszty powrotu osoby z obrażeniami do jej miejsca zamieszkania, o ile koszty te wynikają z lekarskiego zaordynowania lub były nie do uniknięcia ze względu na rodzaj obrażeń; - w wypadku zagranicznym dodatkowe koszty podróży powrotnej lub zakwaterowania nieletnich dzieci i partnera, towarzyszących osobie ubezpieczonej w podróży; - w przypadku spowodowanej wypadkiem śmierci koszty transportu do ostatniego miejsca stałego pobytu; - w przypadku spowodowanej wypadkiem śmierci zagranicą do wyboru zamiast transportu do miejsca zamieszkania koszty pochowku zagranicą; - koszty koniecznego pobytu licencjonowanych i szkolących się nurków w komorze dekompresyjnej, o ile było to konieczne po zejściu na głębokość. 5. Koszty ratownictwa medycznego zagranicą Zwrotowi podlegają spowodowane przez wypadek konieczne koszty medyczne od 50,- do ,- euro (do ,- euro poza Europą) w nagłych przypadkach, to znaczy obrażenie doznane przez osobę ubezpieczoną poza granicami kraju ojczystego, które wymaga natychmiastowego stacjonarnego lub ambulatoryjnego leczenia przez uznanego lekarza, i którego nie można przesunąć w czasie do momentu powrotu tej osoby do kraju rodzinnego. 6. Koszty transportu powrotnego jachtu a) Warunki wypłaty świadczenia Bezpośrednio w wyniku objętego ubezpieczeniem wypadku nastąpiła konieczność stacjonarnego leczenia szpitalnego skippera jednostki pływającej. W tym przypadku nie ma wymogu inwalidztwa spowodowanego przez wypadek. Skipper jednostki nie jest w stanie przeprowadzić powrotnego transportu ubezpieczonego jachtu a brak jest osoby, która mogłaby go zastąpić. b) Rodzaj i wysokość świadczenia odszkodowawczego sięga do wysokości ,- euro na konieczne koszty powrotnego transportu wymienionego w polisie jachtu do portu macierzystego. 7. Operacje kosmetyczne a) Warunki wypłaty świadczenia Warunkiem wypłaty świadczenia jest poddanie się osoby ubezpieczonej po objętym umową wypadku operacji kosmetycznej. Za operację kosmetyczną uznaje się wykonane po zakończeniu leczenia podstawowego leczenie medyczne, którego celem jest odtworzenie spowodowanego przez wypadek uszczerbku na wyglądzie zewnętrznym ubezpieczonej osoby. Operacja kosmetyczna musi zostać przeprowadzona w ciągu trzech lat po wypadku, przy wypadkach osób niepełnoletnich najpóźniej przed ukończeniem 21-go roku życia. b) Rodzaj i wysokość świadczenia Ubezpieczyciel pokrywa ogółem do ,- euro udokumentowanych honorariów lekarskich, innych kosztów operacji, koniecznych kosztów zakwaterowania i opieki w szpitalu a także koszty leczenie zębów i protez uzębienia,

6 których przyczyną jest spowodowana przez wypadek całkowitą lub częściową utratę siekaczy i kłów. 8. Świadczenia dodatkowe Dla świadczeń wymienionych pod numerami 3 do 7 istnieje warunek, że żadna osoba trzecia (np. inny ubezpieczyciel) nie jest zobowiązana do świadczenia, neguje swój obowiązek świadczenia lub wypłacił świadczenie, które jednak nie wystarczyło na pokrycie kosztów. Jeżeli osoba ubezpieczona posiada kilka ubezpieczeń wypadkowych u ubezpieczycieli biorących udział w niniejszej umowie, to roszczenia można zgłosić tylko z jednej z tych umów. 5 Wcześniejsze choroby i dolegliwości Jeżeli istniejące choroby lub dolegliwości miały swój udział w spowodowanym przez zdarzenie wypadkowe ubytku na zdrowiu lub jego konsekwencjach, to w przypadku inwalidztwa zmniejsza się procentowy wskaźnik stopnia inwalidztwa, natomiast w przypadku śmierci i o ile nie ustalono inaczej we wszystkich pozostałych przypadkach zmniejsza się wysokość świadczenia odpowiednio do udziału choroby lub dolegliwości. Jeżeli jednak udział ten jest mniejszy niż 35%, zmniejszenia nie stosuje się. 6 Wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje w następujących przypadkach: 1. Wypadki, którym uległą osoba ubezpieczona, spowodowane chorobami umysłowymi lub zakłóceniami świadomości; tak że spowodowane nadużyciem substancji odurzających, także udarami, atakami epilepsji lub innymi napadami drgawek, które atakują całe ciało osoby ubezpieczonej. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, - jeżeli te zakłócenia lub ataki zostaną spowodowane przez zdarzenie wypadkowe objęte niniejszą umową; zasada ta nie dotyczy świadczeń według 4.3; - dla wypadków spowodowanych przez zakłócenia świadomości spowodowane nietrzeźwością; podczas prowadzenia sportowej jednostki wodnej tylko wtedy, gdy poziom alkoholu we krwi w chwili zaistnienia wypadku wynosił poniżej 1,1. 2. Wypadki, które przydarzyły się osobie ubezpieczonej dlatego, że umyślnie dokonał czynu karalnego lub usiłował go dokonać. 3. Wypadki spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działania wojenne lub wojny domowe. Ochrona ubezpieczeniowa istnienie jednak, jeżeli osoba ubezpieczona podczas podróży zagranicznej została zaskoczona przez działania wojenne lub wojnę domową. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa jednak z końcem 14-go dnia po wybuchu wojny lub wojny domowej na obszarze państwa, w którym osoba ubezpieczona przebywa. Klauzula ta nie dotyczy podróży do kraju lub przez kraj, na obszarze którego wojna lub wojna domowa już wybuchła. Nie dotyczy ona także aktywnego udziału w wojnie lub w wojnie domowej oraz wypadków spowodowanych oddziaływaniem bronią nuklearną, chemiczną i biologiczną, a także wypadków zaistniałych w związku z wojną lub konfliktem zbrojnym pomiędzy krajami: Chinami, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Japonią, Rosją lub USA. 4. Wypadki, którym osoba ubezpieczona uległa biorąc udział w wyścigach jednostek motorowych, w których jedynym celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości, lub w biegach próbnych do tych wyścigów. Ograniczenie to nie dotyczy udziału w regatach żeglarskich. 5. Wypadki spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez energię jądrową. 6. Wypadki odpłatnie zaangażowanych członków załogi. 7. Wypadki osoby ubezpieczonej, jakich doznała jako zawodowy nurek lub licencjonowany sportowiec. 8. Wypadki osób, które wyczarterowały wymienioną w polisie ubezpieczeniowej jednostkę pływającą, oraz osoby, które wraz z czarterującym wspólnie użytkują tę jednostkę, o ile nie uzgodniono inaczej. 9. Wykluczone są ponadto następujące uszczerbki na zdrowiu: a) Krwawienia narządów wewnętrznych i krwotoki mózgowe. ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli objęte niniejszą umową zdarzenie wypadkowe według 3 jest przeważającą przyczyną. a) Ubytki na zdrowiu spowodowane przez promieniowanie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak ubytki na zdrowiu, jeżeli były skutkiem spowodowanego przez wypadek oddziaływania promieniowania rentgenowskiego, laserowego, mikrofalowego i sztucznie wytworzonego promieniowania ultrafioletowego. b) Ubytki na zdrowiu spowodowane przez zabiegi lecznicze lub operacje na ciele osoby ubezpieczonej. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli zabiegi lecznicze lub operacje, także obejmujące diagnostykę i terapię promieniową, zostały zlecone w wyniku objętego niniejszą umową wypadku, lub dla ingerencji z użyciem siły przez osoby trzecie. c) Infekcje za wyjątkiem podanych w 3.2.e. d) Zatrucia spowodowane przez doustne zażycie stałych lub ciekłych substancji, za wyjątkiem zatruć pokarmowych wymienionych w 3.2.f. e) Chorobowe zaburzenia spowodowane reakcjami psychicznymi, których nie można przypisać bezpośrednio ani przyczynowo do żadnego organicznego obrażenia/uszczerbku, także wtedy, gdy zostało spowodowane przez wypadek. 7 Obowiązki w przypadku powstania obowiązku świadczenia i konsekwencje ich nieprzestrzegania 1. Po wypadku, który prawdopodobnie pociągnie za sobą obowiązek świadczenia, ubezpieczający lub osoba ubezpieczona ma obowiązek niezwłocznego skorzystania z pomocy lekarskiej, przestrzegania jego zaleceń oraz poinformowania Ubezpieczyciela. 2. Przesłany dokument zgłoszenia wypadku musi zostać wypełniony zgodnie z prawdą i niezwłocznie odesłany; analogicznie należy udzielić wymaganych i służących sprawie informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel zleci lekarzom wykonanie badań, osoba ubezpieczona musi się im poddać. Konieczne koszty, w tym utracone z tego powodu wynagrodzenie, pokrywa Ubezpieczyciel. 4. Jeżeli w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność nie można udokumentować wysokości utraconego wynagrodzenia, zwrócona zostaje stała kwota odpowiadająca 1 % ubezpieczonej sumy inwalidztwa, maksymalnie jednak 500,- euro. 5. Lekarzy, którzy leczyli i badali osobę ubezpieczoną z innych przyczyn, szpitale i inne instytucje służby zdrowia, innych ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń osobowych, ustawowe kasy chorych, ubezpieczycieli w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia wypadków przy pracy oraz urzędy należy upoważnić do udzielenia wszelkich wymaganych informacji. Ubezpieczyciel poinformuje osobę ubezpieczoną o gromadzeniu danych osobistych o stanie zdrowia, o ile już w momencie zajścia wypadku są w posiadaniu takiej zgody. Osoba ubezpieczona ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu takich informacji; może to jednak spowodować utratę prawa do zgłaszania roszczeń

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA SIT-0001/11.08

SIGNAL IDUNA SIT-0001/11.08 SIT-0001/11.08 po wypłaceniu świadczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 1. Wszelkie zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A.

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT Spis treści Postanowienia ogólne 3 Warunki odpowiedzialności 4 Obowiązki stron 6 Postanowienia końcowe 7 Klauzule 8 Klauzula ZK1 Trwała i całkowita niezdolność

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo