Journal. of Ecology nr 3 Aktualna punktacja MNiSW 6,0 ISSN Poprzednio / Formerly:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Journal. of Ecology. 2011 nr 3 Aktualna punktacja MNiSW 6,0 ISSN 2082-2634. Poprzednio / Formerly:"

Transkrypt

1 Journal of Ecology and Health ISSN nr 3 Aktualna punktacja MNiSW 6,0 Poprzednio / Formerly: Ukazuje się od / Founded in 1996

2 Lasów w Polsce przybywa Od zakończenia ostatniej wojny systematycznie rośnie w naszym kraju powierzchnia zajmowana przez las. W 1945 r. lesistość Polski (procentowy udział lasu w całkowitej powierzchni kraju) nie sięgała 21 proc. Dziś z lesistością na poziomie 29 proc. mieścimy się w środku stawki krajów europejskich. I choć nasz wskaźnik jest nieco niższy od średniej europejskiej (ok. 34 proc.), to jednak ponad 9 mln ha drzewostanów lokuje Polskę w gronie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie. Pod względem zasobów leśnych przypadających na jednego mieszkańca daleko nam wprawdzie do krajów skandynawskich, na statystycznego Fina przypada bowiem ponad 4 ha lasu, na Szweda ponad 3 ha, podczas gdy na Polaka zaledwie 0,24 ha, ale są to przecież kraje o wielokrotnie mniejszym zaludnieniu niż Polska. Nasza średnia, liczona na mieszkańca, bliska jest przeciętnej dla Starego Kontynentu statystyczny Europejczyk musi zadowolić się 0,3 ha lasu. Warto przy tym podkreślić, że pod względem walorów przyrodniczych i różnorodności biologicznej nasz zielony majątek zdecydowanie wyróżnia się na korzyść na tle zasobów leśnych, którymi dysponują inne kraje europejskie. W Polsce prawie 80 proc. lasów pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. To głównie dzięki jego aktywności lasów nam przybywa. Zwiększa się zresztą nie tylko ich powierzchnia, ale również zasobność, czyli miąższość 3 drewna przypadająca na hektar lasu. Wynosi ona ok. 260 m, zdecydowanie więcej niż średnia w Europie. Rośnie też tzw. zapas drewna na pniu, a więc miąższość wszystkich 3 drzew w lesie to obecnie 2,3 mld m. Jeśli uzmysłowimy sobie, że w roku 1967 zasoby 3 drzewne wynosiły 1 mld m, będziemy mieli obraz ogromnej zmiany, która dokonała się w ciągu niespełna pięćdziesięciu lat. A przy tym nasze lasy cały czas systematycznie wzbogacają się przyrodniczo, zwiększając swoją różnorodność biologiczną. Wszystko to dzięki trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej i proekologicznej gospodarce leśnej (zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o lasach z 1991 r. z późniejszymi zmianami), prowadzonej przez Lasy Państwowe. W 1945 r. lasy porastały w Polsce 6,5 mln ha, a lesistość nie sięgała 21 proc. W latach dzięki szeroko zakrojonej akcji zalesieniowej, wielkim nakładem sił i środków prowadzonej przez Lasy Państwowe, przybyło w kraju prawie milion hektarów lasów. W szczytowym okresie zalesiano rocznie ponad 55 tys. ha gruntów. Lasów przybywa głównie za sprawą zalesiania gruntów porolnych oraz nieużytków, chociaż od 2001 r. statystyki uwzględniają również formacje roślinne powstałe na skutek sukcesji naturalnej (samosiewu), oficjalnie uznane za las na podstawie stosownej kwalifikacji gruntu. W Polsce realizowany jest Krajowy program zwiększania lesistości (KPZL), przyjęty przez Radę Ministrów w 1995 r., który przewiduje wzrost lesistości kraju do 30 proc. w 2020 r. i 33 proc. w roku Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otwarło drogę do funduszy wspólnotowych. Ruszył, wspierany przez UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), przewidujący subwencjonowanie zalesień prywatnych gruntów porolnych. W pierwszej fazie PROW wywołał ożywienie wśród prywatnych właścicieli gruntów. W drugiej edycji programu, obejmującej lata , zainteresowanie zalesieniami osłabło, głównie w wyniku zaostrzenia kryteriów udzielania wsparcia finansowego. Lasy Państwowe wciąż jednak służą fachową pomocą właścicielom gruntów prywatnych, którzy zdecydują się sadzić las. Głównym problemem w realizacji KPZL na gruntach publicznych jest pogłębiający się niedostatek powierzchni porolnych i nieużytków przekazywanych Lasom Państwowym do zalesień przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). Stopniowo kurczy się w kraju areał leżący odłogiem, a że ziemia uprawna w Polsce drożeje, zasoby pozostające w dyspozycji ANR w pierwszej kolejności trafiają do użytkowania rolnego. Od początku obowiązywania Krajowego programu zwiększania lesistości do 2009 r. zalesiono ogółem 130 tys. ha gruntów Skarbu Państwa. Na prawie 3 tys. ha las pojawił się samorzutnie w wyniku sukcesji naturalnej. Na gruntach prywatnych i gminnych zalesiono w tym okresie ponad 120 tys. ha. Prowadzone w kraju inwestycje, w tym infrastrukturalne (np. budowa autostrad) nie powodują rozległych wylesień. Wszelkie decyzje lokalizacyjne poprzedza głęboka analiza oddziaływania na środowisko, uszczerbek zaś w drzewostanie kompensowany jest zalesianiem innych powierzchni (w 2008 r. w całym kraju zezwolono na wycięcie 621 ha lasu pod inwestycje). Do trwałego uszczuplenia powierzchni leśnej nie przyczynia się również wycinka prowadzona ze względów sanitarnych (np. drzewostanów zaatakowanych przez szkodniki) czy też wynikająca z przesłanek gospodarczych, zgodnie bowiem z ustawą o lasach z 1991 r. właściciele lasów są zobowiązani do trwałego ich utrzymywania i zapewnienia ciągłości użytkowania, w czym mieści się m.in. obowiązek ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w ciągu 5 lat od usunięcia dotychczasowego drzewostanu. Informacja prasowa Lasów Państwowych Journal of Ecology and Health wsew.edu.pl ul. Kruczkowskiego 12, Ruda Śląska tel. (32) , CENY ZAMIESZCZENIA REKLAM - DO UZGODNIENIA Z REDAKCJĄ Redakcja,,Jurnal od Ecology and Health, GWSP, 3 21,00 zł 126,00 zł ISSN

3 Redaktor naczelny Dr n. med. Wojciech Kozik Journal of Ecology and Health V 3 (87) maj-czerwiec 2011 tel. (32) , w. 104, Dr inż. Jan Pałasz Politechnika Śląska, Gliwice Prof. ndzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom Przewodniczący Prof. Dr. Gerhard Banse Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse /ITAS/, Karlsruhe, Niemcy Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc. Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre (Słowacja) Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło prof. ndzw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, Zakład Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Gaździk Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom Prof. dr Muhammad Iqbal Head Dep. of. Botany, Hamdard University, New Delhi, Indie Prof. Dr. Jürgen Kopfmüller Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse /ITAS/, Karlsruhe, Niemcy Dr n. chem. Violetta Kozik Uniwersytet Śląski, Katowice, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom Dr n. med. Wojciech Kozik Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom Prof. Yuriy Kundiev, MD Ph D Dr. Sci - Institute for Occupational Health of National AM of Ukraine, Kyiv, Ukraina Prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Malik Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska Prof. Dr. Sci (med) Antonina Nahorna - Institute for Occupational Health of National AMS of Ukraine, Kyiv, Ukraina Ph Dr. Zlatica Plašienková, CSc. Dep. of. Philosophy, Uniwersytet Comeniusa, Bratysława, Słowacja Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plech Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda, Mysłowice Prof. Martin Rusnák MD, PhD - Uniwersytet Trnawski w Trnawie Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom Prof. PhDr. Josef Šmajs, CSc. Katedra Filozofie Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Trzeciak - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda, Mysłowice Dr hab. Ligia Tuszyńska Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Wiesław Włoch prof. Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biosystematyki, prac. nauk. Ogrodu Botanicznego CZRP PAN w Warszawie-Powsinie Doc. dr Mirosław Wójcik Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda, Mysłowice Dorota Burchart-Korol: Application of Life Cycle Sustainability Assessment and Socio-Eco-Efficiency Analysis in Comprehensive Evaluation of Sustainable Development Zastosowanie zrównoważonej oceny cyklu życia i analizy socjoekoefektywności w kompleksowej ocenie rozwoju zrównoważonego... Karolina Szulc: Rodzime rasy zwierząt a rolnictwo ekologiczne w Polsce Native animal breeds and organic farming in Poland... Wiesław Koźlak: Badania układów szkła wodne sodowe wybrane sole ołowiu dla oceny możliwości zastosowania krzemianów do usuwania 2+ jonów Pb z zanieczyszczonych ekosystemów wodnych Studies on the systems containing sodium water glasses and selected lead salts in 2+ order to evaluate the possibility of use of silicates to remove Pb ions from contaminated aqueous ecosystems... Grzegorz Pasternak: Bioreaktory oraz ich zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska Bioreactors and their application in environmental protection and engineering... Antonina Nahorna: State of health of the working population in Ukraine Stan Zdrowia Ludności Zawodowo Czynnej Ukrainy... Valentin Kalnysh, Andrey Shvets: Effect of strained work on operators reliability in 24-hour shift work Wpływ stresującej pracy na niezawodność operatorów w 24-godzinnym systemie zmianowym... Ewa Nogaj, Jerzy Kwapuliński, Małgorzata Suflita, Marcin Babula, Piotr Szilman, Magdalena Szilman-Sprycha, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko, Maria Bażowska, Łukasz Krawczyk, Renata Musielińska: Bioindykacja kadmu u dzieci narażonych na wpływ biernego palenia papierosów, za pomocą migdałków gardłowych, w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania Bioindykation cadmium in children exposed to the effect of passive smoking, with help pharyngeal tonsil dependending on age, gender and place of residence... Eva Gallová, Jarmila Pekarčíková, Marek Majdan, Daniela Kállayová, Martin Rusnák: The occupational environment and its impact on occurrence of cancer cases among workers in nickel refinery Środowisko pracy i jego wpływ na występowanie przypadków raka wśród pracowników rafinerii niklu... Notki, omówienia, recenzje - Notes, Discussions, Reviews Beata Ostrowska, Krzysztof Konieczny: Energetyczni Obrączkarze z Grupy ENERGA po raz trzeci w akcji Energetic ringers from the ENERGA Group in action for the third time... Piotr Kowolik: Wojciech Baturo: Ekologia i ochrona środowiska... Małgorzata Głowacz: Od kiedy złom przestaje być odpadem? Since when scrap is no longer waste?... OTOP: Ginące gatunki ptaków - IUCN bije na alarm Extincting bird species IUCN alarms... Fot. na I okł. Mirosław Czapka: Barwy natury

4 Energetyczni Obrączkarze z Grupy ENERGA po raz trzeci w akcji ENERGA rozpoczęła trzecią edycję unikatowego na skalę Europy programu obrączkowania bocianów pt. Energetyczni obrączkarze. Przyrodnicy przeszkolili prawie 20 pracowników Grupy ENERGA, którzy otrzymali uprawnienia do znakowania ptaków. W tym roku energetycy planują zaobrączkować ponad piskląt. Tegoroczne szkolenie Energetycznych obrączkarzy odbyło się 7 czerwca br. w Straszynie pod Gdańskiem. Specjaliści ze Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody pro Natura zaprezentowali, jak poprawnie znakować młode boćki. Przeszkoleni energetycy w ciągu najbliższych tygodni będą obrączkować bociany, zanim te nauczą się fruwać i późnym latem opuszczą Polskę. Dotychczasowym rekordzistą w obrączkowaniu bocianów wśród energetyków jest Tomasz Królak pracownik ENERGI z Brodnicy, nazywany przez kolegów Batmanem. W zeszłym roku oznakował on ponad 100 ptaków. Za dwa miesiące okaże się, czy poprawi swój rekord także w tym roku. Projekt Energetyczni obrączkarze jest jednym z przejawów aktywności Grupy ENERGA w życiu społecznym w ramach programu ENERGA dla Ciebie. Dbanie o środowisko jest wartością, która wypływa z marki ENERGA. Zakłada inwestycje w odnawialne źródła energii i stosowanie technologii przyjaznych środowisku. Popierając inicjatywy takie jak Energetyczni Obrączkarze dajemy innym przykład, że dziś ekologia to już nie tylko słowa, ale styl życia i pracy. Dlatego nie tylko wprowadzamy proekologiczne i energooszczędne usługi oraz produkty w standardzie smart eco, ale i czynnie współpra- cujemy z przyrodnikami dla ochrony bociana białego. Celem prowadzonego od dwóch lat projektu Energetyczni Obrączkarze jest ochrona bociana białego. Zakłada on zaobrączkowanie około 5 tysięcy piskląt do końca 2012 r., aby umożliwić ornitologom śledzenie losów bocianów w trakcie ich wędrówek po Europie i Afryce. Zdobyte w ten sposób informacje pozwolą lepiej poznać zagrożenia, na które narażone są ptaki w środowisku nieustannie zmienianym przez człowieka. W ciągu dwóch lat pracownicy ENERGI zaobrączkowali ponad 2 tys. piskląt. Grupa ENERGA od lat angażuje się w ochronę polskich bocianów. Co roku pracownicy ENERGI montują specjal- ne platformy pod gniazda, które zapewniają ptakom bezpieczeństwo. Tym bardziej doceniamy współpracę z ener- getykami przy unikatowym na skalę Europy programie obrączkowania bocianów, ponieważ odkąd ptaki coraz częściej zaczęły budować gniazda na wysokich słupach energetycznych, ornitolodzy mają do nich utrudniony dostęp. Co 7-my bocian w Polsce wybiera ENERGĘ. I Ty dbaj o bociany! Bocianom można także pomóc, angażując się w akcję Dbaj o bociany na oraz Do tej pory, między innymi dzięki przychylności ponad 17 tys. internautów, wybudowano ponad dodatkowych platform pod bocianie gniazda. Dzisiaj na konstrukcjach zamontowanych przez Grupę ENERGA gniazduje już ponad pta- ków, czyli co 7-my przylatujący do Polski Bocian! Zdjęcia i filmy z obrączkowania bocianów w ramach akcji Energetyczni Obrączkarze Grupy ENERGA w 2009 i 2010 r.: ory_id=2162 widziane-w-sudanie Szkolenia i cała akcja ENERGI w ostatnim czasie spowodowała wzrost o 100 procent liczby zaobrączkowanych bocianów w Polsce. Dotąd już otrzymaliśmy 60 tzw. wiadomości powrotnych, czyli informacji o ponownym stwier- dzeniu ptaków. Najbardziej interesujące będą jednak wiadomości o ptakach obrączkowanych w pierwszym roku prowadzenia akcji (2008). Są to ptaki, które właśnie w tym roku pierwszy raz powrócą z Afryki na europejskie lęgowiska. Będzie można prześledzić w jakiej odległości od miejsca wyklucia bociany będą próbowały przystąpić do lęgu, a później na ile trwałe będą te lęgowiska. Jak widać dzięki kolejnym wiadomościom powrotnym efekty projektu będą widoczne przez lata. Beata Ostrowska, ENERGA SA Krzysztof Konieczny, PTTP pronatura 106

5 DOROTA BURCHART-KOROL Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Katowice Application of Life Cycle Sustainability Assessment and Socio-Eco-Efficiency Analysis in Comprehensive Evaluation of Sustainable Development Zastosowanie zrównoważonej oceny cyklu życia i analizy socjoekoefektywności w kompleksowej ocenie rozwoju zrównoważonego Abstract: The article presents an overview of a comprehensive evaluation methods for sustainable development. This paper summarizes the state-of-the art with regard to analysis of the environmental dimension, the economic dimension and the social dimension. It was presented two ways of comprehensive assessment of sustainability Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) and Socio-Eco-Efficiency Analysis. These methods integrate sustainability criteria. Comprehensive assessment of these three components enable the realization of the principles of sustainability. Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd metod kompleksowej oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju. W pracy przedstawiono stan wiedzy w zakresie analizy trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju: wymiaru środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Przedstawiono dwa sposoby kompleksowej oceny zrównoważonego rozwoju: zrównoważonej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment Sustainability LCSA) i socjoekoefektywności (Socio-Eco-Efficiency Analysis). Metody te integrują kryteria zrównoważonego rozwoju. Tylko kompleksowa analiza wszystkich trzech elementów umożliwi realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Keywords: Sustainability, Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA), Socio-Eco-Efficiency Analysis (SEEbalance), Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC), Social Life Cycle Assessment (SLCA) Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona ocena cyklu życia LSCA, analiza socjo-eko-efektywności (SEE balance), środowiskowa ocena cyklu życia LCA, koszty cyklu życia (LCC), społeczna analiza cyklu życia (SLCA) Sustainability means that manufacturing processes are technology is to be designed or an existing one is to be considered from the perspective of all the sustainable improved [1,2]. development factors environmental, economic and social aspects in whole life cycle (fig.1). One of the methods to comprehensive assessment processes, products or technologies at every stage of life is Life Cycle Sustainable Assessment (LCSA). The second method of the effectiveness assessing of taking into account all three components of sustainable development is Socio-Eco- -Efficiency Analysis (SEEbalance). Fig. 1. Sustainability components Sustainability was adopted by UNEP in Rio de Janeiro (1992) as the main political goal for the future development of humankind. It should also be the ultimate aim of product development. Sustainability comprises three components: environment, economy and social aspects. These components of sustainability have to be properly assessed and balanced if a new product or Dr inż. Dorota Burchart-Korol, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Plac Gwarków 1, Katowice, tel. (32) , Integration of sustainable development aspects into Life Sustainability Cycle Assessment Sustainability consists of the three dimensions for which society needs to find a balance or even an optimum [3,4]. The concept of sustainable development was first described in 1987 by the World Commission on Environment and Development under the leadership of the former Norwegian Prime Minister Brundtland [4]. It describes a development that is capable to cover today s 107

6 needs for an intact environment, social justice and economic prosperity, without limiting the ability of future generations to meet their needs. The preservation of the natural environment is a prerequisite for a well-functioning economy and social justice. Thus it is necessary to bring the three pillars of sustainability environment, economy, social well-being in harmony in all areas of life, both nationally and internationally. Finkbeiner et. al. [5] explore the current status of Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) for products and processes. For the environmental dimension well established tools like Life Cycle Assessment are available. For the economic and social dimension, there is still need for consistent and robust indicators and methods. In addition to measuring the individual sustainability dimensions, another challenge is a comprehensive, yet understandable presentation of the results. The first conceptual ideas leading to the LCSA approaches of today can be attributed to the German Oeko-Institut with their method called Product Line Analysis (German: Produktlinienanalyse) in 1987 [6] and later O Brian et al. [7]. Kloepffer put the LCSA (Life Cycle Sustainability Assessment) framework into the conceptual formula (1) in 2007 [8] which was improved into its current form (1) including editorial hints of Renner and Finkbeiner [9,10]. LCSA = LCA + LCC + SLCA (1) on the input side (use of resources) and on the output side (emissions to air, water and soil, including waste). According to ISO LCA is defined as compilation and evaluation of the inputs, outputs and the potential environmental impacts of a product system throughout its life cycle. Life cycle assessment and application of LCA in the analysis of industrial processes have been described by Burchart-Korol [14,15]. Economic Aspects For the economic dimension of sustainability, there are a variety of approaches for the calculation of cost and performance. The economic evaluation is usually done by considering manufacturing costs (from a business perspective) and life cycle costs (from the customer s perspective) [16]. The life cycle costs are the total costs of a system or product, produced over a defined life time [17,18]. The synonyms total costs or total life cycle costs indicate the coverage of all costs; without assigning them to a cost unit. Including further performance parameters can be addressed by life cycle costing in a broader sense. A key challenge for life cycle costing is the different possible perspectives when considering the life cycle costs [19]. The term life cycle costing is used for total-cost-of- -ownership assessments as well as external or social cost assessments. Life Cycle Costing (LCC) summarizes all costs associated where LCA is the SETAC/ISO Environmental Life Cycle with the life cycle of a product that are directly covered by Assessment, LCC is an LCA-type Life Cycle Costing one or more of the actors in that life cycle (e.g., supplier, assessment and SLCA stands for societal or social Life producer, user/consumer and those involved at the End-of- Cycle Assessment. -Life); these costs must relate to real money flows in order Environmental Aspects to avoid overlap between environmental LCA and LCC. Environmental LCC is performed on a basis analogous to LCA, with both being steady-state in nature. This includes LCA represents application relating to the environmental the definition of a functional unit and similar system dimension of sustainability. The international standards boundaries in both LCA and LCC. Ideally, an LCA or LCI ISO and are now the main reference system should be available for the same product system(s), but in performing LCA [11,12]. Structure of LCA consists of a LCC can also be performed as a stand alone assessment goal definition and scoping, inventory analysis, impact [10]. This environmental LCC is shaped according to the assessment and interpretation. LCA is a holistic, system structure of LCA, as defined in ISO It includes the analytic tool and is now an established and integral part of whole physical life cycle of a product with the use- and the environment management tools. LCA is distinguished end-of-life phases and avoids any monetization of external from other environmental assessment tools by two main costs, which may occur in the future due to environmental features [13]: damages in order to avoid double counting. In contrast! Life cycle perspective: all phases (from the cradle to the to LCA, LCC has no component Impact Assessment. grave) of the life cycle of a product (good or service) The aggregated result is a calculated cost per functional from the extraction and processing of the resources, unit expressed in one of the well known currencies. over production and further processing, distribution and transport, use and consumption to recycling and disposal have to be assessed with regard to all relevant Social Aspects material and energy flows. The social dimension of sustainability captures the impact! Cross-media environmental approach: all relevant of an organization, product or process on society. The environmental impacts are taken into account, i.e., both social benefits can be estimated by analyzing the effects of 108

7 the organization on stakeholders at local, national and global levels [20]. The majority of social indicators measure the degree to which societal values and goals in the particular areas of life or politics can be achieved. However, many social issues on which a performance measurement takes place are not easy to quantify. Therefore a number of social indicators contain qualitative standards of systems and activities of the organization, including operating principles, procedures and management practices. These indicators address needs specific to social issues such as forced labour, working hours or existence of trade unions. The SLCA captures the impact of an organization, product Fig. 2. Three sustainability dimensions in LCSA [5] or process on society. The area of research for SLCA is currently still in its infancy but an increasing number of Such an evaluation scheme has to address the scales and scholars does it. Social Life Cycle Assessment (SLCA) target levels of the indicators as well as the weighting explores social aspects throughout the product life cycle, between them. For LCSA the weighting problem exists on generally with the aim of improvement or in comparison to at least two levels: an alternative. The methodological framework, proposed! weighting of individual indicators within each of the by the UNEP-SETAC Life Cycle Initiative, is based on three sustainability dimensions, i.e., weighting between the ISO-LCA structure. The methodology is object of e.g., different environmental indicators, an increasing number of published papers [21-25]. SLCA is! weighting among the three dimensions of sustainability a social impact assessment technique that aims to assess the social aspects of products and their potential positive and Assessment of Sustainability in Socio-Eco-Efficiency negative impacts along their life cycle encompassing Analysis extraction and processing of raw materials, manufacturing, distribution, use, re-use, maintenance, recycling and final Eco-efficiency is a new concept in environmental managedisposal. SLCA complements LCA with social aspects. ment which integrates environmental considerations with A review and current challenges of SLCA have been economic analysis to improve products and technologies. published by Jørgensen et al. [24,26,27]. Recently, UNEP Eco-efficiency is a strategic tool and is one of the key published Guidelines for Social Life Cycle Assessment of factors of sustainable development. Eco-efficiency ana- Products [28] which address the overall concepts and lysis allows to find the most effective solution taking into methods of SLCA. The Guidelines for Social Life Cycle account economic aspects and environmental compati- Assessment of Products provides a map, a skeleton and bility of products or technologies [30,31]. According to a flash light for stakeholders engaging in the assessment of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) social and socio-economic impacts of products life cycle. companies operating in accordance with sustainable de- SLCA is at an early stage of development and a standard velopment should take into account three components and a Code of Practice for SLCA is under preparation. economic, environmental and social, therefore the analysis However, the selection of social criteria and their of eco-efficiency should also include a social element. quantification is still one of the major challenges when Extension of eco-efficiency analysis is to analyze the implementing the concept of sustainability. There are socio-eco- efficiency (SEEbalance ), which refers to the still research needs and consensus needs of the involved Socio-Eco-Efficiency Analysis developed by BASF. The stakeholders. There is currently no uniform usage of analysis considers the three dimensions of sustainability: a standardized set of indicators, but operationally economy, environment and society [32,33]. applicable indicators are available [29]. Socio-Eco-Efficiency Analysis is an innovative tool which Evaluation of Sustainability in Life Cycle Sustainimpact and costs of products and processes, but also of the not only provides an assessment of the environmental ability Assessment societal impact of products and processes. The aim is to unify and quantify performance of all three pillars of Apart from the components presented in this paper, LCSA sustainability with one integrated tool in order to direct requires an appropriate multi-criteria evaluation scheme. and measure sustainable development in companies. A general evaluation scheme of LCSA is presented in Since the method depends on weighing factors it should be Fig. 2. used for internal purposes only. The societal impact is 109

8 [14] Burchart-Korol D.: Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w analizie procesów przemysłowych. Problemy Ekologii 2009; 6: 300. [15] Burchart-Korol D.: Ekologiczna ocena cyklu życia nową techniką zarządzania środowiskowego, Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzę- dzi zarządzania procesami technologicznymi, monografia pod red. R. So- snowskiego, 2010: [16] Finkbeiner M., Saur K.: Ganzheitliche Bewertung in der Praxis. In Ökologische Bewertung von Produkten, Betrieben und Branchen; Symposium Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie indicators such as the number of jobs and the number of working accidents occurring during production. Special advantages or risks during the application of the products are also taken into account. The societal indicators are summarized in a societal fingerprint, similar to the ecological indicators. To the social criteria of the eco-efficiency as defined in particular: accidents at work, training, Österreich: Vienna, Austria expenditure on research and development. In 2009, the methodology has been extended for a further economic parameters, such as taxes and subsidies [34]. Conclusion [17] Wübbenhorst K.L.: Konzept der Lebenszykluskosten. Grundlagen, Problemstellungen und technologische Zusammenhänge; Verlag für Fachliteratur: Darmstadt, Germany [18] Kaufman R.J.: Life cycle costing: A Decision-Making Tool for Capital Equipment Acquisition. Cost Management 1970; March-April: [19] Franzeck J.: Methodik der Lebenszykluskostenanalyse und-planung (Life Cycle Costing) für dieentwicklung technischer Produktsysteme unter Berücksichtigung umweltlicher Effekte; University Stuttgart: Stuttgart, Germany Sustainable development is associated with comprehensive assessment of three components: environmental, Boston, MA, USA, social and economic. There are many techniques to assess each dimension separately, but the aim is to assess together 2006; 11: the three components of sustainability. Integration of these components enable the methods described in the article aspects into LCA, LSCA and Socio-Eco-Efficiency Analysis. LCSA integrates sustainability criteria: LCA for assess the environ- Journal of Life Cycle Assessment 2006; 11: mental aspects, LCC for assess the economic aspects and SLCA is used to assess the social aspects. Socio-Eco- Assessment 2008; 13: Efficiency Analysis also takes into account the three dimensions of sustainability: economy, environment and 2006; 11: society. Only comprehensive assessment of these three components enable the realization of the principles of sustainable development. R E F E R E N C E S [1] Hunkeler D., Rebitzer G.: The Future of Life Cycle Assessment. The International Journal of Life Cycle Assessment 2005; 10: [2] Remmen A., Jensen A.A., Frydendal J.: The Triple Bottom Line the Business Case of Sustainability: Life Cycle Management. A Business Guide to Sustainability. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. UNEP 2007: [3] Brand K.W.: Politik der Nachhaltigkeit; Edition sigma: Berlin, Germany, 1, [4] Bruntland G.H.: Our Common Future: The World Commission on Environment and Development; Oxford University Press: Oxford, UK, [5] Finkbeiner M., Schau E.M., Lehmann A., Traverso M.: Towards Life Cycle Sustainability Assessment. Sustainability 2010; 2: [6] Projektgruppe ökologische Wirtschaft (ed): Produktlinienanalyse: Bedürfnisse, Produkte und ihre Folgen. Kölner Volksblattverlag, Köln [7] O Brian M., Doig A., Clift R.: Social and Environmental Life Cycle Assessment (SELCA). The International Journal of Life Cycle Assessment 1996; 1: [8] Kloepffer W.: Life-Cycle Based Sustainability Assessment as Part of LCM. In Proceedings of the 3rd International Conference on Life Cycle Management, Zurich, Switzerland, August [9] Kloepffer W.: Life Cycle Sustainability Assessment of Products. The International Journal of Life Cycle Assessment 2008; 13: [10] Kloepffer W.: State-of-the-Art in Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) Life Cycle Sustainability Assessment of Products, The International Journal of Life Cycle Assessment 2008; 13: [11] Environmental Management Life Cycle Assessment Principles and Framework (ISO 14040); ISO: Geneva, Switzerland [12] Environmental Management Life Cycle Assessment Requirements and Guidelines (ISO 14044); ISO: Geneva, Switzerland [13] Finkbeiner M.: Produkt-Ökobilanzen Methode und Anwendung. In TÜV-Umweltmanagement-Berater; Myska, M., Ed.; TÜV Media: Cologne, Germany 1999: [20] Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines; GRI: [21] Dreyer, L., Hauschild M., Schierbeck J.: A Framework for Social Life Cycle Impact Assessment. International Journal of Life Cycle Assessment [22] Grießhammer R., Benoît C., Dreyer L.C., Flysjö A., Manhart A., Mazijn B., Méthot A.,Weidema B.P.: Feasibility Study: Integration of social [23] Hunkeler D.: Societal LCA Methodology and Case Study. International [24] Jǿrgensen A., Le Bocq A., Nazarkina L., Hauschild M.: Methodologies for Social Life Cycle Assessment. International Journal of Life Cycle [25] Weidema B.P.: The Integration of Economic and Social Aspects in Life Cycle Impact Assessment. International Journal of Life Cycle Assessment [26] Jørgensen A., Hauschild M., Jørgensen M., Wangel A.: Relevance and Feasibility of Social Life Cycle Assessment from a Company Perspective. International Journal of Life Cycle Assessment 2009; 14: [27] Jørgensen A., Finkbeiner M., Jørgensen M.S., Hauschild M.Z.: Defining the Baseline in Social Life Cycle Assessment. International Journal of Life Cycle Assessment 2010; 15: [28] UNEP. Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products; UNEP- -SETAC Life-Cycle Initiative: Paris, France, [29] Finkbeiner M., Günzel U.: Analyse von Methoden zur sozialen Produktbewertung und Verwendbarkeit im Kontext von Ökobilanzen; DaimlerChrysler AG: Stuttgart, Germany, [30] Czaplicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Krawczyk P.: Metodyka analizy ekoefektywności. Journal of Ecology and Health 2010; 6(84): [31] Czaplicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Krawczyk P.: Eco-efficiency Analysis Methodology on the Example of the Chosen Polyolefins Production. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2010; 43(1): [32] Kolsch D., Saling P., Kicherer A., Grosse-Sommer A., Schmidt I.: How to Measure Social Impacts? A Socio-Eco-Efficiency Analysis by the SEEBALANCE Method. International Journal of Sustainable Development 2008; 1. [33] Saling P., Misach R., Silvani R., König N.: Assessing the Environmental- -Hazard Potential for Life Cycle Assessment, Eco-Efficiency and SEEbalance, International Journal of Life Cycle Assessment 2005, p. 1-8 [34] [ ]. 110

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Journal. of Ecology. 2012 nr 3 Aktualna punktacja MNiSW 2,0 ISSN 2082-2634

Journal. of Ecology. 2012 nr 3 Aktualna punktacja MNiSW 2,0 ISSN 2082-2634 Journal of Ecology and Health ISSN 282-264 212 nr Aktualna punktacja MNiSW 2, Ukazuje się od / Founded in 1996 Szanowni Czytelnicy i Sympatycy pisma, prezentując kolejny jego numer pragnę podziękować wszystkim

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Dorota WYSZKOWSKA, Anna ROGALEWSKA 1 MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Pojęcie zielonej gospodarki, które ściśle

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WARSZAWA-GRUDZIEŃ 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WYKONAWCA FUNDEKO KORBEL, KROK-BAŚCIUK SP. J. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska, Tchon Li, Tadeusz Markowski, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Etyka w ekologii przemysłowej. Ethics in Industrial Ecology

Etyka w ekologii przemysłowej. Ethics in Industrial Ecology PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2011, vol. 6, no 2, 19-31 Etyka w ekologii przemysłowej Ethics in Industrial Ecology Martina Maria Keitsch Oslo School of Architecture and Design,

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH Ekonomia i Środowisko. 1 (41) 2012 Rafał Baum Karol Wajszczuk. Jacek Wawrzynowicz MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH Rafał Baum, dr - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej The Poznan School of Banking Research Journal 2013, Vol. 48, No. 3 The Financial Crisis

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo