Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa"

Transkrypt

1 Bruksela, dnia 10 grudnia 2013 r. Sprawozdanie nr 121/2013 Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa Nowy program Komisji Kreatywna Europa, zatwierdzony 19 listopada 2013 r. przez Parlament Europejski, oznacza większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR 1 w okresie najbliższych siedmiu lat o 9% wyższym niż obecnie program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, kin, 800 filmów i tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR. Przyjmując z zadowoleniem głosowanie Parlamentu Europejskiego, Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Ta inwestycja to doskonała wiadomość dla europejskiej branży filmowej, kultury i sztuki oraz dla obywateli. «Kreatyna Europa» pozwoli naszym dynamicznym sektorom tworzyć nowe miejsca pracy i wnieść większy wkład w gospodarkę UE. Umożliwi tysiącom utalentowanych artystów dotarcie do nowej publiczności w Europie i poza jej granicami, co także przyczyni do krzewienia różnorodności kulturowej i językowej. Nasz instrument gwarancyjny nie tylko zapewni znaczne wsparcie w postaci dotacji, ale także ułatwi licznym małym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania, dodała komisarz. Kreatywna Europa opiera się na sukcesie programów Kultura i MEDIA oraz doświadczeniach z nich wyniesionych. Sektor kultury i sektor audiowizualny korzystały z dofinansowania z tych programów przez ponad 20 lat. Nowy program obejmuje podprogram 1 Biorąc pod uwagę szacowaną inflację, kwota ta wynosi 1,46 mld euro, co odpowiada 1,3 mld EUR w cenach stałych z 2011 r.

2 Kultura i podprogram MEDIA. Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wspierania współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od 2016 r. Z nowego programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody Europa Nostra, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody European Border Breakers oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej). Przynamniej 56% budżetu programu zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA i co najmniej 31% na podprogram Kultura. Zasadniczo odzwierciedla to obecne proporcje w finansowaniu tych dwóch obszarów. Maksymalnie 13% budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy. Obejmuje on wsparcie sieci biur Kreatywna Europa, które mają powstać w każdym kraju uczestniczącym i doradzać potencjalnym beneficjentom. Ok. 60 mln EUR przeznaczono na współpracę w zakresie polityki oraz wspieranie innowacyjnych metod zdobywania publiczności i nowych modelów działalności. Kreatywna Europa - komu przynosi korzyści? Program Kreatywna Europa zapewni dofinansowanie: artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz ich dzieł. Dzięki temu będą oni mieli szansę dotrzeć do nowej publiczności poza granicami ich państw; - ponad 800 europejskich filmów może uzyskać dofinansowanie na dystrybucję, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie; - co najmniej europejskich kin skorzysta z finansowania, o ile filmy europejskie stanowią nie mniej niż 50% wyświetlanych w nich filmów; - dofinansowane zostanie tłumaczenie ponad książek i innych dzieł literackich, co pozwoli autorom przebić się na nowe rynki, a czytelnikom pozwoli na lekturę w ojczystym języku; - tysiące organizacji i osób zawodowo działających i pracujących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym skorzysta ze środków na szkolenia, by zdobyć nowe umiejętności i lepiej przygotować się do pracy na poziomie międzynarodowym.

3 Sektor kultury i sektor kreatywny tworzą do 4,5% PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób. Kreatywna Europa pomoże im skorzystać z możliwości, jakie stwarza globalizacja i era cyfrowa, i zwiększyć dzięki temu wkład tych sektorów w europejską gospodarkę. Ułatwi także pokonanie takich trudności, jak rozdrobnienie rynku i trudności w dostępie do finansowania. Przyczyni się także do lepszego kształtowania polityki poprzez ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń. Co to jest program Kreatywna Europa? Program Kreatywna Europa jest nowym programem UE, który będzie wspierał kino europejskie, sektor kultury i sektor kreatywny, co pozwoli zwiększyć ich udział w tworzeniu miejsc pracy i wzroście gospodarczym. Z budżetem w wysokości 1,46 mld euro 2 na lata , program będzie wspierał dziesiątki tysięcy artystów, osób zawodowo związanych z sektorem audiowizualnym i sektorem kultury, organizacji działających w dziedzinie sztuk widowiskowych. Dofinansowanie obejmie także sztuki piękne, działalność wydawniczą, produkcje filmowe i telewizyjne, muzykę, sztuki interdyscyplinarne, dziedzictwo kulturowe oraz sektor gier wideo. Dzięki środkom finansowym wspomniane osoby i podmioty będą mogły działać w całej Europie, zdobywać nową publiczność i rozwijać umiejętności niezbędne w epoce cyfrowej. Poprzez pomoc w dotarciu europejskich dzieł kultury do odbiorców w innych krajach program przyczyni się również do ochrony kulturowej i językowej różnorodności. Dlaczego Europa potrzebuje programu Kreatywna Europa? Kultura odgrywa ważną rolę w unijnej gospodarce. Badania wykazują, że udział sektora kultury i sektora kreatywnego w unijnym PKB wynosi blisko 4,5%, zaś udział w zatrudnieniu niemal 4% (8,5 miliona miejsc pracy, a o wiele więcej biorąc pod uwagę jego oddziaływania na inne sektory gospodarki). Europa jest światowym liderem w eksporcie produktów sektora kreatywnego. Aby utrzymać tę pozycję, musi inwestować w zdolność tych sektorów do działania poza granicami UE. Program Kreatywna Europa stanowi odpowiedź na tę właśnie potrzebę i za jego pośrednictwem inwestycje będą kierowane tam, gdzie możliwe będzie osiągnięcie najlepszych wyników. 2 Przy uwzględnieniu szacowanej inflacji, kwota ta wynosi 1,46 miliarda euro. Odpowiada to 1,3 miliarda EUR w cenach stałych z 2011 r.

4 W nowym programie uwzględnia się wyzwania powstałe na skutek globalizacji i technologii cyfrowych, które powodują zmianę sposobu tworzenia dóbr kultury, ich rozpowszechniania i udostępniania, i które prowadzą do przekształcenia modeli biznesowych i źródeł dochodów. Zmiany te stwarzają również nowe możliwości dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Program ma pozwolić im na wykorzystanie tych możliwości, tak aby mogły one skorzystać na digitalizacji i by mogły powstawać w nich nowe miejsca pracy i międzynarodowe kariery. Które państwa mogą ubiegać się o finansowanie z programu Kreatywna Europa? Program Kreatywna Europa będzie otwarty dla 28 państw członkowskich, a także o ile spełniają one szczególne warunki dla państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), dla krajów kandydujących do członkostwa w UE oraz potencjalnych krajów kandydujących (Czarnogóry, Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa) oraz do krajów objętych polityką sąsiedztwa (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, Algierii, Egiptu, Maroka, Tunezji, Jordanii, Libanu, Libii, Palestyny, Syrii i Izraela). Aby wziąć udział w programie, kraje spoza UE muszą opłacić bilet wstępu. Jego cena zależy od PKB (produkt krajowy brutto) danego kraju w stosunku do budżetu programu. Czy osoby indywidualne mogą ubiegać się o finansowanie z programu? W programie Kreatywna Europa nie będą przyjmowane wnioski składane przez osoby indywidualne. Poprzez projekty przygotowywane przez organizacje kulturalne środki finansowe dotrą jednak do około 250 tys. indywidualnych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem audiowizualnym. Jest to dużo bardziej opłacalny sposób osiągnięcia wyników i trwałych skutków. Komisja ocenia, że dzięki projektom wspieranym przez program Kreatywna Europa uda się dotrzeć bezpośrednio lub pośrednio do milionów osób. Co dokładnie wspierać będzie program Kreatywna Europa? Praktycznie wszystkie projekty otrzymujące wsparcie będą miały wymiar transgraniczny. Większość środków budżetowych zostanie wykorzystana na dotacje na indywidualne projekty. Z programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody Europa Nostra, nagroda UE w

5 dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody European Border Breakers oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej). Jakie wyzwania stoją przed programem? Sektor kultury i sektor kreatywny nie wykorzystują w pełni jednolitego rynku. Jednym z największych wyzwań, z jakimi musi zmagać się sektor, to rozdrobnienie rynku wynikające z różnorodności kulturowej i językowej: w Unii Europejskiej są 24 języki urzędowe, 3 różne alfabety, a także około 60 oficjalnie uznanych języków mniejszości i regionalnych. Ta różnorodność stanowi część bogactwa Europy, ale jednocześnie utrudnia autorom dotarcie do czytelników w innych krajach; widzom kinowym lub teatralnym utrudnia oglądanie zagranicznych dzieł, a muzykom zdobywanie nowych słuchaczy. Z przeprowadzonego miesiąc temu badania Eurobarometru wynika, że tylko 13% Europejczyków chodzi na koncerty z udziałem artystów z innego kraju europejskiego, a jedynie 4% ogląda sztuki teatralne z innego kraju w Europie. Większy nacisk na wsparcie w zakresie zdobywania publiczności oraz zdolności sektorów do interakcji z odbiorcami, na przykład poprzez inicjatywy związane z umiejętnością korzystania z mediów lub nowe interaktywne narzędzia internetowe, może potencjalnie zwiększyć dostęp publiczności do zagranicznych dzieł. W jaki sposób program Kreatywna Europa różni się od obecnych programów Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus? Czy nazwy te znikną? Program Kreatywna Europa połączy obecne oddzielne mechanizmy wspierania sektora kultury i sektora audiowizualnego w Europie w ramach pojedynczego punktu kontaktowego otwartego dla wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych. Program ten będzie jednak nadal uwzględniał szczególne potrzeby zarówno branży audiowizualnej, jak i innych sektorówkultury i sektorów kreatywnych poprzez swoje szczegółowe podprogramy Kultura i MEDIA. Będą one opierać się na sukcesie obecnych programów Kultura i MEDIA oraz będą dostosowane do przyszłych wyzwań. Program MEDIA Mundus, który obecnie wspiera współpracę między europejskimi i międzynarodowymi specjalistami oraz międzynarodową dystrybucję filmów europejskich, zostanie włączony do podprogramu MEDIA. Jeden program ramowy maksymalnie zwiększy efekty synergii między poszczególnymi sektorami i zwiększy przyrost wydajności.

6 Kreatywna Europa obejmie komponent międzysektorowy. Z czym to się wiąże? Komponent ten będzie się składać z dwóch części: instrumentu gwarancji finansowych, zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zacznie działać od 2016 r. i ma ułatwiać dostęp małych podmiotów do pożyczek bankowych. Z komponentu międzysektorowego wspierane będą również badania, analizy i lepsze gromadzenie danych w celu poprawy bazy informacyjnej dla kształtowania polityki, finansowanie projektów eksperymentalnych w celu zachęcania do współpracy między sektorem audiowizualnym i innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi; w ramach tego komponentu finansowane będą biura programu Kreatywna Europa zapewniające pomoc dla wnioskodawców. W jaki sposób zarządzany będzie program Kreatywna Europa? Program Kreatywna Europa stanowić będzie proste, dobrze rozpoznawalne i łatwo dostępne narzędzie otwierające drogę osobom zawodowo związanym z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w Europie, i to niezależnie od dziedziny artystycznej będącej ich specjalnością; będzie on też oferował możliwości działania na platformie międzynarodowej, zarówno w UE, jak i poza nią. Obecny system zarządzania za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego będzie kontynuowany. Dalsze działania Program Kreatywna Europa zostanie ostatecznie przyjęty przez Radę (28 państw członkowskich) w nadchodzących tygodniach, a w życie wejdzie w styczniu 2014 r. Komisja Europejska - Program Kreatywna Europa : Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou: Prezentacja Power Point: Opracowała: Dr Magdalena Skulimowska 3 3 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.

7 EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX COM(2011) 786/2 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Creative Europe - A new framework programme for the cultural and creative sectors ( ) EN EN

8 1. Introduction "Creative Europe", the new framework programme for the cultural and creative sectors (CCS) for the Multi-Annual Financial Framework (MFF) 1, will bring together the current, MEDIA and MEDIA Mundus programmes under a common framework and create an entirely new Facility to improve access to finance. By specifically targeting the needs of the cultural and creative sectors aiming to operate beyond national borders, and with a strong link to the promotion of cultural and linguistic diversity, the programme will complement other European Union (EU) programmes such as structural fund support for investment in the cultural and creative sectors, heritage restoration, cultural infrastructure and services, digitisation funds for cultural heritage and the enlargement and external relations instruments. Member States support numerous cultural initiatives many of which fall under state aid rules. For the MFF, the Commission proposes a significant increase in the budget devoted to the cultural and creative sectors, a total of billion (current prices), a 37% increase on current spending levels. This increase is fully in line with the rationale and priorities of the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives since investing in the cultural and creative sectors directly contributes to the Strategy's aim to promote smart, sustainable and inclusive growth. In 2008 the cultural and creative sectors contributed an estimated 4.5 % to EU GDP, and employed some 3.8% of Europe's workforce 2. Beyond this direct contribution to jobs and growth, these sectors trigger spill-overs in other areas such as tourism, content for ICT 3 and provide benefits for education, social inclusion and social innovation. They are therefore particularly important as Europe seeks to emerge from the current economic crisis. However, despite higher than average growth rates in many countries in recent years, these sectors are facing particular challenges and difficulties. If they are to realise their potential for further growth, a coherent strategic approach to address such constraints and put the right enablers in place is required: this is the core aim of the Creative Europe proposal. The new Programme will be a simple, easily recognisable and accessible gateway for European cultural and creative professionals, regardless of their artistic discipline, and it will offer scope for international activities within and outside of the EU. In preparing the proposal, the Commission has consulted widely with interested parties. It has also drawn on the interim evaluations of the current programmes, and independent studies. In addition, it takes into account the feedback to the Commission's Green paper "Unlocking the potential of cultural and creative industries" 4, as well as the recommendations made by experts in the context of the culture open method of coordination and structured dialogue with the sector over the period Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, "A Budget for Europe 2020", COM(2011) 500 final, "Building a Digital Economy: The importance of saving jobs in the EU's creative industries", TERA Consultants, March 2010 Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation, C(2011) 7579 final, Green Paper "Unlocking the potential of cultural and creative industries", COM(2010) 183; Commission Staff Working Document, "Analysis of the consultation launched by the Green Paper on "Unlocking the potential of cultural and creative industries", SEC(2011) 399 final, EN 2 EN

9 2. Learning from current programmes, meeting future needs To ensure the best use of the new and increased budget, the new programme builds on the many achievements of the current programmes while addressing the main drawbacks identified by evaluations or through direct experience of managing the programme. It also proposes to create an entirely new Facility to improve access by the cultural and creative sectors to finance in order to respond to a need which was strongly identified in both independent research and consultations Achievements of the current programmes The evaluation of current European Union programmes for the cultural and creative sectors shows that they have helped to strengthen the sector and to promote circulation of professionals and works of art, making a strong contribution to cultural and linguistic diversity. In the case of the Programme, with a small yearly average budget of 57 million - the equivalent to the annual budgets of many single national opera houses/companies 5 - EU spending is highly cost effective. It helps thousands of artists and cultural professionals an estimated 20,000 each year - to develop international careers by improving their skills and knowhow through informal peer learning, and through creating new professional pathways. It has provided thousands of cultural organisations well over 1,000 organisations each year - with the possibility to work together across borders, to learn from good practice through partnerships with operators from other countries. It has enabled operators to co-produce, to network and discover new professional opportunities, and to make their work and outlook more international. This has had a positive, structuring effect on the sector and its capacity to address wider markets. It has helped the development of sectors and art forms, the creation of new works and performances, promoted access and participation, research and education in the field, as well as information, advice and practical support. Thousands of works have been able to circulate, including some 500 translated literary works each year. Support from the programme is perceived as a quality label for cultural projects. Through the activities of the projects, many millions of citizens have been reached both directly and indirectly and enjoyed cultural works from other countries. The Programme has also contributed to developing a better evidence base for policy through studies which have fed into the work of the OMC. As projects are co-funded, mostly at a maximum rate of 50%, the Programme has leveraged a considerable amount of additional public and private investment. Finally, the European Capitals of, which receive an EU title and funding from the Programme ( 1.5 million per Capital), have in some cases had an eight-fold leverage effect on generated revenue, triggered between 15 and 100 million worth of investment in their operational programmes and served as a catalyst for additional capital investment. They have typically reached millions of people, involved hundreds as volunteers and left a long-term 5 To put this into perspective, this 57 million is also far below the level of the national public funding of arts and culture in the UK, FR, DE (respectively 590 million, 7.5 billion, 8.5 billion) EN 3 EN

10 legacy for the cities in terms of improved skills, cultural capacity and vibrancy, infrastructure and image. Regarding the MEDIA Programmes, with a relatively small annual budget of around 100 million in a market worth 1000 times more, MEDIA has produced significant results thanks to focused actions optimising the cost-benefit ratio and leverage of the programme. Actions have focused on activities with a positive impact on EU competitiveness and on needs that are not addressed at national level, such as transnational distribution. Thanks at least partly to MEDIA support, the proportion of European films amongst all first time released films in European theatres grew from 36% in 1989 to 54% in The network Europa Cinema, comprising over 2,000 screens in mostly independent cinemas across 32 countries, representing 20% of all first-run screens in Europe, provides a broad and diverse offer of films, thereby promoting cultural diversity in 475 cities. Their quality programming has attracted 59 million admissions (against 30 million in 2000) representing 5.6% of total admissions in Europe (2.8% in 2000). The proportion of box office generated by non-national European films programmed in the network reaches 36%, against an average of 7-8% in Europe. European films account for 57% of admissions to Europa Cinema screenings, against a European average of 27.7%. MEDIA strengthens the competitiveness of the sector through support for capacity-building such as training and development which helps to professionalise the sector and improve the quality of works. Some 1,800 professionals (producers, distributors, script-writers) are trained annually, enabling them to acquire relevant qualifications and skills and benefit from crossborder networking opportunities. Development support enables 400 quality European projects to be brought to market each year. The support to a portfolio of projects (slate funding) as opposed to purely single project support provides financial solidity and a longer term perspective to production companies (often small under-capitalised SMEs), with important structuring effects on the industry. Support to independent producers to produce specific genres of audiovisual works such as documentaries and animations for international television distribution has proven to be critical given the specific needs identified in these genres. Networking activities such as coproduction forums, international market and training initiatives have resulted in a significant increase in transnational co-productions (from 26% of European films in 1989 to 34% in 2009). These films have a 2.3 times higher circulation potential than national films 6. Networks such as EAVE, ACE, Cartoon, created with MEDIA support, now constitute the backbone of the European cinema industry. The MEDIA Production Guarantee Fund, which was launched in 2010, facilitates access to private sources of finance uniquely for film producers via a guarantee mechanism that encourages banks to grant them credits by sharing the risk incurred. With a total budget of 8 million for a four year duration, it is expected to generate over 100 million in bank credits, thanks to the leverage effect of the guarantee mechanism. The Fund was opened to applications in May 2011 and has been accepted favourably by the film industry and banks, resulting in more than a dozen guarantees with a loan value of around 15 million in ten different member states. However despite the achievements of the and MEDIA Programmes, more needs to be done to unleash the full potential of these sectors, which are facing similar problems of 6 Source: European Audiovisual Observatory, 2008 EN 4 EN

11 market fragmentation, challenges from globalisation and the digital shift, shortage of comparable data, and lack of private finance Lessons learned for the future The architecture of the new Programme has been designed taking into account the experience of its predecessors. Programme Drawing lessons from current experience, the objectives proposed for the future Framework Programme will be adapted to the real needs of project promoters, including cultural and creative SMEs. They will also promote the job and growth potential of these sectors, while continuing to have a strong link to the promotion of cultural and linguistic diversity. Regarding the different actions under the programme, numerous improvements and simplifications will be introduced. The large number of calls and categories, which increase complexity and reduce transparency, will be reduced from 9 to 4. Actions lacking critical mass, a long-term perspective, or which are over-subscribed due to their design will be discontinued. However the new measures will in principle be open to operators currently addressed by the discontinued strands, subject to meeting the necessary conditions and criteria. Another simplification will be the discontinuation of operating grants, which have proven insufficiently result-oriented and complicated for applicants and beneficiaries. All future actions will use project grants, which are simpler and foster a longer-term approach. Concerning the international dimension, the current annual call with a changing country focus will be abandoned in favour of a greater opening of the programme to acceding, candidate and potential candidate countries, countries of the European neighbourhood area and of the European Economic Area (EEA), and the Programme will continue to be open for long-term bilateral or multilateral cooperation actions targeted at selected countries or regions on the basis of additional appropriations. MEDIA 2007 Programme ( ) and MEDIA Mundus Programme ( ) The extent of the current changes to the audiovisual landscape (in particular digitisation and globalisation) necessitates a close analysis of the current support mechanisms, to ensure their adaptation to the prevailing conditions (and indeed to enable them to evolve over time). A number of simplification opportunities have been identified both on a strategic and operational level. These will include: a focus on structuring actions with a maximum systemic impact; creation of a financial facility to progressively replace direct grants where possible; increasing the leverage of EU funds; streamlining of the international dimension previously covered in the separate MEDIA Mundus Programme within the single legal basis; a crosscutting value chain approach which supports a number of film projects with high commercial and circulation potential ("champions") throughout the value chain, from training to distribution; transversal projects covering several segments and players of the value chain; and support to sales agents with broad market reach and a global market approach. As regards the regional scope of MEDIA, access should be simplified and offer the possibility to participate to "the greater European audiovisual area", i.e. all acceding, candidate and potential candidate countries, countries of the European neighbourhood area and of the EEA. Certain projects will be open to third country participants. Those countries in return would pay a participation fee which reflects the importance of their respective audiovisual sectors, EN 5 EN

12 following the example of Switzerland and Croatia who recently became members of MEDIA A new Financial Facility One serious problem facing the creative and cultural sectors which needs to be addressed, but cannot be tackled through grants, is the difficulty encountered by small cultural and creative enterprises and organisations in accessing finance. While this is a problem for SMEs in general, the situation is significantly more difficult for the cultural and creative sectors for five reasons. Firstly, the intangible nature of many of their assets, such as copyright, are usually not reflected in accounts (unlike patents). Secondly, unlike other industrial products, CCS products are generally not mass-produced. Every book, opera, theatre play, film and video game is unique prototype and the companies tend to be project-based, whereas investment often needs to be longer term to become profitable. Thirdly, "investment" readiness in the sector is extremely low, since cultural and creative entrepreneurs often lack the business skills to market their projects to financial institutions. Fourthly, there is a related problem of "investor" readiness as financial institutions for their part lack knowledge of these sectors, often fail to understand the risk profiles and are not ready to invest in building up the expertise required. Finally, there is often a shortage of reliable data which limits the possibilities of SMEs in the sector to get credit funding, as financial institutions often rely on statistical evidence in their analysis of loan applications. Small under-capitalised enterprises find it therefore very difficult to finance their activities and to grow and maintain their competitiveness. It is estimated that there is a funding gap of some 2.8 billion to 4.8 billion in terms of bank loans for these SMEs. The problem is more acute in some Member States than in others: well-developed expertise on the part of financial institutions is only to be found in a limited number of countries. The programme will therefore set up for the first time a financial Facility for the cultural and creative sectors. It will be complementary to other EU facilities under the Structural Funds or the Competitiveness and Innovation Programme, which has a transversal approach and very limited impact on extending activities in sectors in which intermediaries (financial institutions) have little activity, such as the cultural and creative sectors. This Facility will provide strong European added value and enable valuable networking and peer learning. It will seek to achieve a systemic impact by increasing the number of financial institutions with expertise in the cultural and creative sectors, broadening their geographical spread and helping to leverage significant private investment. It will also seek to change behaviour among some parts of the sector by encouraging a shift from a mentality of grants to loans, strengthening their competitiveness while reducing reliance on public funding. 3. Key actions and priorities of the Programme A single framework programme will be the most coherent and cost-effective solution for supporting the cultural and creative sectors and to help promote their important contribution at EU level. It offers the best basis to focus attention on the challenges currently facing these sectors and to target EU support on those measures that provide EU added value by helping them optimise their potential for economic growth, job creation and social inclusion. There will be significant benefits in terms of easier knowledge sharing and cross-fertilisation of ideas on common problems. In management terms, a single framework programme will bring EN 6 EN

13 benefits in terms of streamlining, simplification and cost-efficiency, thanks to the merging of information points and committees, and fewer work programmes Architecture of the Creative Europe Programme The design of the programme recognises the complexity and heterogeneity of the cultural and creative sectors, which include publically funded organisations, non-profit organisations as well as commercial enterprises. In addition, the various sub-sectors have very diverse value chains. For example, in most cultural sub-sectors the value chains are more interconnected than in the audiovisual industry (the main exception being the publishing and book retail chain and popular music production, distribution and retain chain), since the development, production, distribution and sale of a work and the related customer/audience relations are normally the responsibility of the producer of the work. This means that generic calls and actions for the entire programme would not be adapted to the needs of the different actors and would lack clarity and in some cases even generate confusion. This is why the option of a framework programme has been chosen, comprised of three Strands: An Cross-sectoral Strand addressed to all cultural and creative sectors; A Strand addressed to the cultural and creative sectors; A MEDIA Strand addressed to the audiovisual sector. The indicative budgetary allocation will be 15 % for the Cross-sectoral Strand, 30 % for the Strand and 55% for the MEDIA Strand. The and MEDIA Strands will be the successors to the existing and MEDIA/MEDIA Mundus programmes. The new Cross-sectoral Strand will have two parts. The first will establish a Facility to improve the access of cultural and creative SMEs and organisations to finance by providing credit risk protection to financial intermediaries building portfolios of loans; it will also support capacity/expertise building to correctly analyse the relevant risks. The second part of this Strand will include measures for the support of: transnational policy cooperation and exchanges of experience between policy-makers and operators; new approaches to audience-building and business models; cultural and media literacy; and data collection including membership of the European Audiovisual Observatory. Funding will also be provided for the network of Creative Europe Desks (former Cultural Contact Points and MEDIA Desks). The measures under this second section are mostly covered by the current and MEDIA programmes, but, given the cross-cutting elements, there are benefits both in terms of knowledge transfer and administrative efficiency to be gained from a joint, transversal approach Expected impact of the programme The impact sought for the programme will be to strengthen the adaptation of the cultural and creative sectors to globalisation and the digital shift. Overall, the more targeted focus on transnational circulation of works should lead to higher level of circulation of works, more trade within the internal market, more international trade and increased revenues for the sector. In the Strand, this will include a clearer focus on capacity-building and transnational circulation, including international touring, new European platforms with a EN 7 EN

14 large-scale structuring effect, and more strategic packages of support for literary translation for publishing houses including promotional support. The MEDIA Strand will increase resources for distribution, including increased and more focused funding for sales agents to allow for the emergence of stronger sales agents with higher buying and selling power on the international market. Strengthening support to Europe-based international co-production funds will boost co-production between European and non-european producers, increasing the number and improving the quality of the works, and thereby contributing to further opening international markets. Independent video games developers will benefit from new growth markets through facilitated access to funding. The result would be increased competitiveness of SMES, increased revenues, bigger market share, and widening the audience. As well as increasing the global competitiveness of the European cultural and creative sectors and their scale, the and MEDIA Strands will improve the offer of content available for consumers, with positive impacts on cultural diversity and European cultural identity. New direct and focused support to audience-building measures is expected to generate new audiences and thereby increase consumer demand, although the scale of this effect is uncertain and will require a long-term approach. By reaching previously excluded social groups, this could also have benefits for social cohesion. The benefits of increased demand would flow through the value chain to stimulate increased circulation of works, new revenue streams and to improve the competitiveness of the sectors. By improving access to finance for the cultural and creative sectors through improved investment and investor readiness, the new financial Facility will increase the capacity of these sectors to attract private finance, strengthen their financial capacity and the commercial potential of works, thereby strengthening their competitiveness and opening up new opportunities for growth and employment. It will also lessen SMEs' dependence on public subsidies in some cases, while opening up new revenue streams in others. The support for transnational policy cooperation will help to increase the availability of comparable data which will facilitate more effective evidence-based policy-making. This can strengthen national policy environments for the cultural and creative sectors and contribute to systemic change. The possibility to test and share experience and knowledge on new business models will contribute to helping the sectors adapt to the digital shift, bringing new employment and growth opportunities EU added value EU intervention will aim to deliver systemic impact and to support policy development. In this respect the European added value will consist of: the transnational character of activities and their impact which will complement national, international and other EU programmes; the economies of scale and critical mass which EU support can foster, creating a leverage effect on additional funds; transnational cooperation can stimulate more comprehensive, rapid and effective responses to global challenges and have long-term systemic effects on the sector; EN 8 EN

15 ensuring a more level playing field in the European cultural and creative sectors by taking account of low production capacity countries and/or countries or regions with a restricted geographical and linguistic area. 4. Key aspects of programme implementation 4.1. Management mode The vast majority of grants under the and MEDIA Strands will continue to be managed through the Executive Agency for Education, Audiovisual and (EACEA) through calls for proposals. As confirmed by various evaluations this has proved to be a costeffective management mode for cross-border projects. A network of information points (the current Cultural Contact Points and MEDIA Desks) will continue to provide information and advice on applying under the programme. They will not redistribute funds. Some aspects of the programme will be managed directly by the Commission, notably the special actions, including prizes, cooperation with international institutions including international audiovisual co-production funds, and the funding for the European Capitals of and the European Heritage Label. Management of the cultural and creative sector financial Facility will be mandated to a third party financial institution, most likely the European Investment Fund (EIF) due to the nature of the expertise required for the running of such an facility Budget distribution The programme committee will assist in the preparation of the annual work programme. In line with the current practice, after consultation of the Committee, more detailed calls for proposals will be issued specifying the exact criteria, deliverables, target publics, planned budgets Simplification A considerable number of simplifications were already introduced for the management of the current and MEDIA programmes. However further improvements will be introduced in Creative Europe. As stated earlier, the number of calls for proposals managed by the EACEA under the Strand will be reduced from 9 to 4. Greater use will be made in general of flat rates, more grant decisions and framework partnership agreements, electronic application and reporting for all actions, and an electronic portal to reduce paperwork for applicants and beneficiaries. Another significant simplification measure will be the merging of the two information networks to reap economies of scale, greater transparency for the public by having only one EU entry point, and a higher quality service. The establishment of a single Programme Committee would also contribute to a more costeffective and lean management of the programme, not only via savings in implementation costs but also through more effectiveness resulting from stronger synergies among relevant policies and sectors. EN 9 EN

16 The financial Facility will lead to improved use of EU funds through the financial leverage it will generate and its re-use of revolving funds, which will offer the Commission greater efficiency than traditional grants to beneficiaries. *** In preparing the proposal for the new programme, the Commission has consulted widely. It will continue to engage with these stakeholders, and above all with Member States and the European Parliament to take forward this new vision and strategy for the cultural and creative sectors in Europe. EN 10 EN

17 Co wspiera program? Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym w UE i poza nią. Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność. Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym. Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki. Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej. Kreatywna Europa wspiera także Europejskie Stolice Kultury i Znak Dziedzictwa Europejskiego. Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie literatury, architektury, ochrony dziedzictwa, kina oraz muzyki rock i pop. Od 2016 roku Kreatywna Europa będzie dysponować także nowym instrumentem w formie gwarancji finansowych o łącznej kwocie 121 mln euro. Co pomoże sektorom kultury i kreatywnym w uzyskaniu bardziej skutecznego dostępu do środków finansowych. Gdzie znajdę więcej informacji? #CreativeEurope Gdzie mogę złożyć wniosek? Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego NC PL-C Unijny program wspierania sektora kultury i sektora kreatywnego Rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform. Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami. Festiwale filmowe promujące filmy europejskie. Międzynarodowe koprodukcje filmowe. Budowanie publiczności mające na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń. Unia Europejska, 2013 W przypadku wykorzystywania lub powielania zdjęć nieobjętych unijnym prawem autorskim, należy uzyskać zgodę bezpośrednio od właściciela lub właścicieli praw autorskich. Zdjęcia: pochodzą z zasobów Shutterstock, o ile nie podano inaczej ISBN doi: /59075

18 Les Films d ici / Looks Filmproduktionen 2013 Zdjęcie dostarczone przezefa - BBC Proms - zdjęcie BBC-Chris Christodoulou Sektor kultury i sektor kreatywny mają ogromny potencjał do zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Fundusze unijne pomagają tysiącom artystów i pracowników sektora kultury pracować za granicą i docierać do nowych grup odbiorców. Bez tego wsparcia przedarcie się na nowe rynki byłoby dla nich trudne albo wręcz niemożliwe. Dlaczego Kreatywna Europa? Sektory kultury i kreatywne odzwierciedlają niezwykle bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe Europy i przyczyniają się do rozwoju społeczeństw. Sektory te odgrywają znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i pomagają generować wzrost gospodarczy oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Program Kreatywna Europa w ciągu siedmiu lat przeznaczy 1,46 mld euro na wzmocnienie europejskich sektorów kultury i kreatywnych. Program: Chroni i promuje europejską różnorodność kulturową i językową, a także wspiera bogactwo kulturowe Europy. Przyczynia się do osiągania przez Europę celów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomaga sektorom kultury i kreatywnym w dostosowaniu się do cyfryzacji i globalizacji. Stwarza nowe możliwości do działań o zasięgu międzynarodowym, skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Opiera się na sukcesie programów MEDIA, MEDIA Mundus oraz Kultura. Kto skorzysta z Programu Kreatywna Europa? Filmowcy, dystrybutorzy, agenci sprzedaży i inni specjaliści z sektora audiowizualnego skorzystają z finansowania rozwoju, promocji i dystrybucji tysięcy filmów europejskich Miłośnicy kina będą mogli obejrzeć filmy z całej Europy zarówno w setkach kin, jak i na festiwalach europejskich. Prawie artystów i pracowników sektora kultury otrzyma wsparcie finansowe przeznaczone na prezentację swoich prac poza granicami kraju. Tysiące organizacji i profesjonalistów z sektora kreatywnego i branży audiowizualnej uzyska nowe umiejętności i zwiększy efektywność działań na arenie międzynarodowej. Wydawcy skorzystają ze środków finansowych na przetłumaczenie ponad utworów literackich. Miłośnicy książek będą mogli cieszyć się dziełami ulubionych autorów zagranicznych w swoim ojczystym języku. Odbiorcami projektów finansowanych ze środków Programu będą miliony osób z całej Europy. Androulla Vassiliou Europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Wymyślaj. Twórz. Dziel się.

19 Creative Europe Programme, Karel Bartak Head of Unit, European Commission

20 - Background Overview - The cultural and creative sectors (CCS) - How Creative Europe will seek to tackle the sectors' challenges - The objectives and budget of Creative Europe - The lines of action supported - Timetable

21 Legal background Internal market shall respect EU s cultural and linguistic diversity (article 3 of EU Treaty) Fully-fledged reference to culture in EU Treaty since 1993 (article 167 of EU Treaty) Strong subsidiarity and complementarity elements (EU complements national action)

22 Conceptual basis for a new programme Policy initiatives Green Paper on CCIs, Council conclusions Studies, research Public consultations CREATIVE EUROPE MEDIA 2007 interim evaluation Programme interim evaluation Impact Assessments Open Method of Coordination with Member States Structured dialogue with the sector Pilot projects on artist mobility

23 High potential sectors In addition to the intrinsic value of culture... Driver of economic growth and employment (4.5% of EU GDP, 3.8% of EU workforce) Greater contribution than many other sectors Higher than average growth rates in recent years But facing common challenges and could contribute even more

24 Challenge 1: Fragmented market/cultural space Fragmented area, many small markets due largely to language Difficulties for artists and cultural works to break into new countries Cultural and linguistic diversity a challenge, but also a richness and value the EU is committed to safeguarding and promoting

25 Challenge 2: The digital shift Changing how art is made, disseminated, distributed, accessed, consumed and monetised Challenges, but also big opportunities Change in paradigm: need to engage audiences as active participants, not just passive observers Some excellent examples, but knowledge is fragmented across Europe and under-developed

26 Challenge 3: Access to finance Chronic difficulties for SMEs in the sector to access bank loans (60% are micro enterprises) Estimated funding gap of billion Banks don t understand the sector, its risk profile and assets, and lack an incentive to invest; the sector is suspicious of banks

27 Challenge 4: Lack of data Very little comparable data in cultural field Makes it difficult to pinpoint problems and their scale Makes it difficult to develop evidence based policies But we need to design the best possible policies at national and European level to help these sectors

28 Creative Europe will seek to tackle these challenges Bringing together, MEDIA and MEDIA Mundus Building on long term experience Featuring new, refocused objectives and priorities Simplifying funding schemes

29 How Creative Europe will seek to tackle these challenges (1) Challenge 1: Fragmented market/cultural space Capacity-building to help artists develop international careers and foster international networks to create professional opportunities Support for the transnational circulation of works, including international touring, literary translation, and development of longterm audiences for European cultural works Challenge 2: The digital shift New focus on audience development Capacity-building to facilitate peer learning, knowledge transfer and faster adjustment to new technologies

30 How Creative Europe will seek to tackle these challenges (2) Challenge 3: Access to finance Would create an entirely new financial guarantee facility (as of 2016) The 121 million financial facility could generate 5-fold worth of loans Capacity-building to increase number and geographical scope of banks willing to develop portfolios of loans The money is «revolving» Economies of scale and savings from having a Europe-wide scheme Challenge 4: Lack of data Support better and more comparable data collection, studies, evaluation, statistical surveys Extension of mandate of European Audiovisual Observatory to other cultural and creative sectors

31 General objectives Fostering the safeguarding and promotion of European cultural and linguistic diversity In accordance with articles 3 and 167 of EU Treaty Strengthening the competitiveness of the cultural and creative sectors with a view to promoting smart, sustainable and inclusive growth Contribution to Europe 2020 strategy

32 Specific objectives Support the capacity of European CCS to operate transnationally Promote the transnational circulation of cultural and creative works and operators and reach new audiences in Europe and beyond Strengthen the financial capacity of CCS, in particular SMEs Support transnational policy cooperation in order to foster policy development, innovation, audience building and new business models Combine effort with other sources of EU funding

33 Creative Europe billion total budget (+9% on current levels) 31% MEDIA 56% Cross-sectoral 13%

34 Lines of action supported (MEDIA sub-programme) Support to Training Support to the Development of Single Projects and Slate Funding Support to the Development of European Video Games Support to Television Programming of Audiovisual European Works Support to co-production funds Support to Market access Support for the Distribution of non-national films The Cinema Automatic Scheme Support for the Distribution of non-national films The Cinema Selective Scheme Support to the international Sales Agents of European Cinematographic films Cinema Networks Support to Festivals Audience Development Video on demand (VOD)

35 Lines of action supported ( sub-programme) Support to Cooperation projects Support to Literary translation projects Support to Networks Support to Platforms Special actions - Organisation of EU prizes in the field of culture Special actions - European Capitals of Spocial actions European Heritage Label Special actions - Cooperation with International organisations

36 Lines of action supported (Cross-sectoral strand) Support to Creative Europe Desks Support to EU Presidency conferences Policy development activities Studies and evaluations Communication and valorisation activities Financial guarantee facility (as of 2016)

37 Who can participate Operators from the cultural and creative sectors, having legal personality (individuals are not eligible) and established in any of the following countries: EU Member States EFTA/EEA countries*: Lichtenstein, Norway, Switzerland Candidate and potential candidate countries to EU membership*: Turkey, FYROM, Serbia, Iceland, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Albania Novelty! Countries taking part in the European Neighbourhood Policy (ENP)*: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine (ENP East); Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, the occupied Palestinian territory, Syria and Tunisia (ENP South) * = Under specific conditions

38 Behind us Timetable European Commission's proposal for Creative Europe (November 2011) Partial agreement of EU Council of Ministers (May 2012) Vote of European Parliament's Committee (December 2012) Informal agreement between Commission, Parliament and Council (July 2013) Consultation of EU Member States on 2014 work programme and budget Ahead of us Final agreement on EU overall budget, scheduled in November 2013 Final adoption of the Regulation establishing Creative Europe in November Conditional publication of calls for proposals in December 2013 Entry into force in January 2014

39 Thank you for your attention Karel Bartak Wish to know more? Wish to subscribe to our newsletter?

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Raport końcowy Opole 19.12.2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo