Solutions. Without compromise.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solutions. Without compromise."

Transkrypt

1 Containerboard Mondi Swiecie S.A. PM 7 No compromise mondigroup.com Solutions. Without compromise.

2 PM 7 takes off Fast Light Central Green generation The lightweight recycled specialist The Mondi Group is a major European containerboard producer and Mondi Swiecie S.A. is a leading supplier of lightweight kraftliner products. In response to fast-growing demand for lightweight paper in Central Europe, Swiecie s new paper machine PM 7 will strengthen our position in one of the world s most exciting markets, by adding lightweight recycled paper to our portfolio. PM 7 is cost-effective and environmentally sound, with no compromise on quality and performance. Fast With a design speed of 1,800 m/min, PM 7 will be one of the world s fastest containerboard machines. Its efficiency and short production cycles will result in shorter lead times and high and fast availability of standard grades. Excellent fibre formation and outstanding quality ensure optimum runability and maximum speed in converting. Light PM 7 is our response to the growing trend towards lightweight corrugated case material, driven by the demand for higher cost efficiency, European packaging legislation and environmental concerns. PM 7 s product range offers lightweight recycled fluting and testliner from 75 to 140 gsm. Excellent product performance combined with the advantages of low basis weight result in more cost-effective packaging, improving profitability for our customers. Specjalista w dziedzinie niskogramaturowych papierów makulaturowych Grupa Mondi jest głównym europejskim producentem produktów opakowaniowych a Mondi Świecie S.A. utrzymuje wiodącą pozycję w zakresie dostarczania niskogramaturowych papierów z włókna pierwotnego. W odpowiedzi na szybko rozwijający się w Europie Wschodniej i Środkowej segment papierów niskogramaturowych nowa maszyna papiernicza MP 7 pozwoli na umocnienie tej pozycji na jednym z najbardziej rozwijających się rynków świata poprzez dodanie do naszej oferty niskogramaturowego papieru makulaturowego. MP 7 oferuje oszczędności materiałowe i kosztowe poprzez zastosowanie rozwiązań ekonomicznych i środowiskowych bez kompromisu dla jakości i wykonania. Szybko Z prędkością projektową na poziomie 1,800 m/min MP 7 będzie jedną z najszybszych maszyn produkujących papiery opakowaniowe na świecie. Jej efektywność i krótkie cykle produkcyjne pozwolą na skrócenie czasu realizacji zamówienia oraz zwiększenie dostępności standardowych asortymentów. Doskonałe formowanie i wspaniała jakość zapewnią optymalną przerabialność i maksymalną prędkość przerobu. Lekko MP 7 jest odpowiedzią na rosnący trend konsumpcji niskogramaturowych papierów do produkcji opakowań, napędzany koniecznością zwiększania efektywności kosztowej, wdrażania ustawodawstwa europejskiego dotyczącego przemysłu opakowaniowego oraz troską o środowisko. Zakres produktów oferowanych przez MP 7 obejmuje niskogramaturowy fluting i testliner w gramaturze od 75 do 140 g/m 2. Duże możliwości produktu w połączeniu z korzyściami wynikającymi z zastosowania niskich gramatur pozwalają na bardziej ekonomiczną produkcję opakowań i zwiększenie sukcesu klienta. Central PM 7 means no more capacity bottlenecks of lightweight recycled containerboard. And since it is located in Poland, the new machine is ideally positioned to serve customers in Central Eastern Europe as well as neighbouring countries such as Germany, Scandinavia and Benelux. Centralnie Dzięki MP 7 możliwe będzie wyeliminowanie dotyczasowych ograniczeń wydajnościowych w obszarze produkcji niskogramaturowych papierów makulaturowych. Dzięki umiejscowieniu w Polsce maszyna daje możliwość dostarczania papieru zarówno na rynek Europy Środkowo Wschodniej jak również do krajów sąsiadujących z Polską takich jak Niemcy, Skandynawia czy kraje Beneluxu.

3 Economy meets ecology Kiedy ekonomia styka się z ekologią EcoSeven: the green generation Maximum product quality with minimum environmental impact are the result of the stateof-the-art technology of PM 7. Compared to other paper machines at Swiecie, the production of one ton of paper on PM 7 will consume 20% less steam 30% less electricity 40% less water To optimise power generation systems and effluent treatment processes we have taken a series of non-standard, proactive and pro-ecological measures going beyond the conventional. EcoSeven: zielone pokolenie Gwarancją najwyższej jakości produktu oraz możliwie najmniejszego oddziaływania na środowisko jest najnowocześniejsza technologia MP 7. W porównaniu z innymi maszynami w Świeciu, produkcja jednej tony papieru na siódemce będzie wymagała zużycia o 20% mniej pary 30% mniej elektryczności 40% mniej wody Celem zoptymalizowania systemów energetycznych oraz procesów oczyszczania ścieków podjęliśmy serię niestandardowych, proaktywnych i proekologicznych kroków wykraczających poza konwencjonalne metody działania. No compromise on air Recent investments enable us to minimise our carbon footprint substantially by reducing CO 2 emissions by more than 100,000 tpy, which is in addition to the 400,000 tpy already achieved in previous years. This means a reduction of over 60%, despite paper production increasing significantly. This extraordinarily low emission level will rank us among the world s top companies on air emissions. Zero kompromisu dla zanieczyszczania powietrza Inwestycje poczynione w ostatnich latach umożliwiają nam znaczne zminimalizowanie śladu węglowego poprzez redukcję emisji CO 2 o ponad ton rocznie, w dodatku do poziomu ton rocznie uzyskanego już w latach poprzednich. Oznacza to ponad 60% redukcję przy rosnącej znacznie wielkości produkcji. Osiągając tak niezwykle niski poziom emisji, plasujemy się w światowej czołówce. No compromise on water We are continuing our work, begun a decade ago, to reduce the effluent discharged into the Vistula river. Discharge levels are already below the most recent targets set by the European Union. Total water consumption, and notably freshwater consumption, have been reduced by 73% from 96 to 26 m 3 /t. Zero kompromisu dla zanieczyszczania wody Podobnie jak w ciągu ostatnich 10 lat nadal podejmujemy działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do Wisły, uzyskując poziom, który już w chwili obecnej przewyższa cele przyszłościowe stawiane przez Unię Europejską, jak również redukcję całkowitego zużycia wody, a zwłaszcza wody świeżej, które spadło o 73% - z 96 do 26 m 3 /t. No compromise on resources Using about 420,000 tpy of secondary fibre, Mondi Swiecie is Poland s largest consumer of waste paper. When PM 7 reaches full capacity, its total waste paper consumption will increase to around 900,000 tpy, equating to over 40% of collected wastepaper in Poland. Zero kompromisu dla zużycia surowca Przy zużyciu surowca makulaturowego na poziomie około ton rocznie, Mondi Świecie jest największym w Polsce konsumentem makulatury. Kiedy MP7 osiągnie pełną wydajność, całkowite zużycie makulatury wzrośnie do około ton rocznie, co stanowi ponad 40% makulatury gromadzonej w Polsce.

4 Your advantage PM 7: No compromise on quality Efficient production Fast delivery Highest service quality Environmental awareness Getting it right from the start The OptiFlo II double stream headbox and the OptiFormer gap former are the key components that to a great extent determine paper quality, ensuring excellent sheet uniformity a perfect combination of formation and strength no more delamination ideal converting on the corrugator without surface defects optimum runability Odpowiednio od samego początku Dwustrumieniowy wlew typu OptiFlo II oraz jednostka formująca typu OptiFormer są kluczowymi elementami, które mają ogromny wpływ na jakość papieru, gwarantując jednorodne formowanie i doskonałe przezrocze papieru doskonałe połączenie formowania i wytrzymałości koniec z delaminacją idealny przerób na tekturnicy bez wad powierzchni optymalną przerabialność OptiFormer & OptiFlow II SymPress B Technical features of paper machine PM 7 Start-up 2009 Total production (t/y) Machine width (m) Design machine speed (m/min) 2nd half 2 połowa Główne dane techniczne MP 7 Rozruch ,000 Całkowita produkcja (t/r) 7.80 Szerokość maszyny (m) 1,800 Projektowa prędkość maszyny (m/min) Manufacturer Metso Producent Products & specifiactions Lightweight testliner and fluting (g/m 2 ) ProVantage Fluting WB (g/m 2 ) Asortymenty & specyfikacja Niskogramaturowy testliner i fluting makulaturowy (g/m 2 ) ProVantage Fluting WB (g/m 2 ) CMT-30 ISO 7236 (N) CMT-30 ISO 7236 (N) SCT-CD ISO 9895 (kn/m) 1,62 1,80 2,16 SCT-CD ISO 9895 (kn/m) Moisture ISO 287 (%) 8 Moisture ISO 287 (%) ProVantage Testliner 3 (g/m 2 ) ProVantage Testliner 3 (g/m 2 ) Burst ISO 2758 (kpa) Burst ISO 2758 (kpa) SCT-CD ISO 9895 (kn/m) 1,80 2,16 2,43 SCT-CD ISO 9895 (kn/m) Investment volume (m EUR) 305 Wielkość inwestycji (mln EUR) Moisture ISO 287 (%) 7,8 Moisture ISO 287 (%) COBB-60 top ISO 535 g/m 2 35 COBB-60 top ISO 535 g/m 2 Dennison No. 14 Dennison No.

5 MP 7: Zero kompromisu dla jakości Strong For PM 7, which is dedicated to high speeds and lightweight containerboard from recycled fibre, the Sympress B Section is the perfect combination of a proven concept with modern shoe press technology for optimum dryness optimum strength Wytrzymałość... Dla MP7, która pracując z bardzo dużą prędkością będzie wytwarzać niskogramaturowe makulaturowe papiery do produkcji opakowań sekcja prasowa typu Sympress B jest doskonałym połączeniem sprawdzonego już pomysłu z technologią nowoczesnej prasy o zwiększonej strefie docisku co pozwoli uzyskać optymalną suchość optymalne parametry wytrzymałościowe SymRun pre-dryer Everything under control Optimum paper quality is subject to constant monitoring of the entire production process. The Metso IQ system ensures that only paper of the highest quality is delivered to our customers, boasting even surface optimum strength excellent converting properties Wszystko pod kontrolą Produkcja papieru o optymalnej jakości jest możliwa dzięki stałemu monitoringowi całego procesu produkcji. Zastosowanie systemów kontrolnych typu Metso IQ gwarantuje, że do naszych klientów dotrze tylko papier o najwyższej jakości, charakteryzujący się jednorodną powierzchnią optymalnymi parametrami wytrzymałościowymi doskonałymi właściwościami przetwórczymi Leadership through innovation Innovative products in the area of packaging and a high quality of our products and services are the prerequisite for the success of our clients. With cutting edge technology and state-of-the-art machinery, we have created the ideal technical conditions for satisfying our customers demands with regard to excellent paper of outstanding runability. Przywództwo dzięki innowacjom Innowacyjne produkty opakowaniowe oraz wysoka jakość produktów i usług są podstawowymi warunkami sukcesu naszych klientów. Wykorzystując innowacyjną technologię i najnowocześniejsze urządzenia udało nam się stworzyć warunki techniczne idealne dla zaspakajania oczekiwań naszych klientów w postaci doskonałego papieru i świetnej przerabialności.

6 Recycled lightweight products. Excellent product performance, converting economics and environmental benefits.... and stronger The SymRun dryer section enables us to produce excellent quality even at high running speeds. The OptiSizer size press allows the control of paper quality through surface sizing providing increased burst increased Short Span Compressive Strength (SCT) increased Flat Crush Strength of Medium (CMT)... wytrzymałość i jeszcze raz wytrzymałość Sekcja susząca typu SymRun umożliwia uzyskanie doskonałej jakości nawet przy najwyższych prędkościach operacyjnych. Prasa zaklejająca typu OptiSizer umożliwia poprawę parametrów papieru poprzez zaklejanie powierzchniowe tym samym wpływając na podniesienie odporności na przepuklenie podniesienie SCT podniesienie CMT OptiSizer SymRun after-dryer Beyond product quality True success depends on the people who embrace innovation and team spirit, their competence and expertise. Extensive training programmes for our skilled teams combining experienced employees and young talent will make sure that highest quality is available from the first Jumbo reel. Building further on our reputation for service, we guarantee prompt and competent advice and a fast response to our customers requirements from our skilled and responsive sales team and dedicated technical service crew. An excellent knowledge of our customers requirements is essential for our mutual success. Benefitting from the extensive know-how and converting expertise within the Mondi Group, we provide innovative solutions and deliver added value to meet and exceed our customers expectations, today and in the future. Oprócz jakości Prawdziwy sukces zależy od ludzi, pełnych ducha innowacji i współdziałania, od ich kompetencji i wiedzy. Program rozległych i wszechstronnych szkoleń dla zespołu MP 7 składającego się z uzdolnionych doświadczonych pracowników oraz młodych talentów gwarantuje najwyższą jakość papieru już od pierwszego tambora. Aby umocnić silną pozycję Mondi Świecie w zakresie jakości świadczonych usług wyszkoleni pracownicy działu obsługi klienta oraz zaangażowany zespół serwisu technicznego gwarantują natychmiastową, kompetentną pomoc oraz jeszcze szybszą reakcję na wymagania naszych klientów. Doskonała znajomość oczekiwań klienta jest niezbędna aby uzyskać obustronny sukces. Czerpiąc korzyści z szerokiej wiedzy i doświadczeń związanych z procesami przetwórczymi w Grupie Mondi jesteśmy w stanie dostarczać innowacyjne rozwiązania generując jednocześnie wartość dodaną tak, aby spełniać obecne i przyszłe oczekiwania naszych klientów.

7 Niskogramaturowe produkty makulaturowe. Doskonała przerabialność, korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Made to measure The finished paper web is reeled onto a fully automated OptiReel plus parent roll and the jumbo reels are transferred to the high-capacity and high-precision WinDrum Pro winder, where the machine-width paper web is cut to desired reel widths and diameters. Stworzone do mierzenia Gotowy papier jest nawijany przy użyciu całkowicie automatycznego nawijaka OptiReel plus po czym tambor jest podawany na wysoko wydajnościową i niezwykle precyzyjną krajarkę typu WinDrum Pro, gdzie wstęga jest cięta na rolki o wymaganej szerokości i średnicy. OptiReel Plus WinDrum Pro winder Ready to go A new fully automatic warehouse built to modern EU standards will substantially improve our service. The storage hall will house both standard stock grades and widths as well as customer specific reels. Three cranes equipped with vacuum-lifting devices transfer the reels to a belt conveyor that transports up to 60 reels per hour to seven docking stations. Gotowy do startu Nowy, całkowicie automatyczny magazyn wykonany zgodnie z nowoczesnymi standardami UE znacznie poprawi jakość serwisu magazynowego, jeszcze bardziej spełniając oczekiwania naszych klientów. W hali magazynowej oprócz standardowych asortymentów i szerokości będą przechowywane również rolki pod zamówienie klienta. Trzy dźwigi wyposażone w próżniowe układy podnośnikowe będą umieszczały rolki na taśmociągu, który ma możliwość transportowania do 60 zwojów na godzinę, na siedem stanowisk ładowania. Warehouse Magazyn Storage area (m 2 ) 2,345 Powierzchnia magazynowa (m 2 ) Storage height (m) 15 Wysokość składowania (m) Storage volume (to) 34,500 Pojemność magazynowania (to) Truck docking stations 6 Stanowiska do załadunku samochodowego Train docking station 1 Stanowiska do załadunku wagonowego Follow the construction progress Postęp prac budowlanych można śledzić dzięki kamerze internetowej:

8 ProVantage range ProVantage for every packaging application różne papiery dla różnych opakowań Kraftliner Testliner Fluting Mondi Swiecie S.A. Your single source solution for corrugated case material Mondi Świecie S.A. wszystkie papiery do produkcji opakowań z tektury falistej dostępne z jednego źródła Kraftliner to ProVantage Kraftliner ProVantage Kraftliner Aqua ProVantage Kraftliner XLite ProVantage KraftTop Liner X Strength and versatility: The ideal choice for a wide range of packaging applications Higher grammages for fruit vegetables chemicals electronics heavy duty packaging Lower grammages for cosmetics pharmaceuticals pizza boxes internet sales industrial packaging coating Wysoka wytrzymałość i wszechstronność: Idealny wybór dla różnego rodzaju opakowań Wyższe gramatury zastosowanie: owoce warzywa produkty chemiczne produkty elektroniczne produkty ciężkie packaging Niższe gramatury zastosowanie: kosmetyki produkty farmaceutyczne pudełka na pizzę sprzedaż internetowa opakowania przemysłowe powlekanie Mondi Packaging Paper Sales GmbH 2009, printed on MAESTRO PRINT, 250 gsm Testliner to ProVantage Testliner 2 ProVantage Testliner 3 ProVantage WB Economical boxes for high-strength packaging applications for merchants chemicals beverages furnitures Mondi Packaging Paper Sales GmbH Kelsenstraße Vienna, Austria Tel: Fax: Ekonomiczne rozwiązania dla opakowań wymagających wysokich parametrów wytrzymałościowych artykuły ciężkie artykuły chemiczne napoje meble Mondi Swiecie S.A. Bydgoska Swiecie, Poland Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) Fluting to ProVantage Fluting Aqua ProVantage Fluting Fresco Keeps your goods fresh and cool: fruit vegetables meat flowers chemicals heavy duty packaging Świeżość i odpowiednie warunki dla przechowywania: owoców warzyw mięsa kwiatów chemikaliów artykułów ciężkich Concept: CCS Marketing Services, Graz; Graphic design: Herwig Steiner, Graz With the kind permission of Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. PLAYMOBIL is a proprietary trademark of Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, which has also trademarked the PLAYMOBIL figures shown.

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Containerboard ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Photo flower: TopTropicals.com SOLUTIONS. FOR YOUR SUCCESS. Our passion for customer satisfaction has opened up new horizons for innovative

Bardziej szczegółowo

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener Challenges in Modern Packing Printing Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener 0 Welcome & 1 Agenda 09:30 Registeration Coffee 10:00 Welcome / news from VAPack PrintCity Project Ilka Grabener 10:20 RFID

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

en/pl Visionary green energy

en/pl Visionary green energy en/pl Visionary green energy The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrownia to prawdziwy dar niebios. There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless.

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Papier do wyrobu tektury falistej

Papier do wyrobu tektury falistej Containerboard Papier do wyrobu tektury falistej Globalne, niezawodne i wszechstronne rozwiązania, zapewniające oszczędność surowców. ROZWIĄZANIA. TWÓJ SUKCES. Nasze zaangażowanie Nasze zaangażowanie na

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Jakość Quality. Dostawca podstawowych artykułów tekstylnych General Textile Supplier. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa Corporate Responsibility

Jakość Quality. Dostawca podstawowych artykułów tekstylnych General Textile Supplier. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa Corporate Responsibility Stopka: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Modrzewskiego 15/17 50-156 Wrocław Kontakt: Telefon: + 48 (0) 71 377 44 00 Faks: + 48(0) 71 377 44 01 E-Mail: info.pl@kik-textilien.com www.kik-textilien.com Dostawca

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo