Przewodnik po systemach sieciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po systemach sieciowych"

Transkrypt

1 Przewodnik po systemach sieciowych LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP

2 Strony Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony T³umiki mocy sygna³u optycznego o sta³ej i regulowanej wartoœci Strona 34 Narzêdzia do instalacji systemów opartych o kable miedziane Strony Systemy ekranowane EMT Klasy E/F (Kat.6/7) Quantum/Platinum Strona 16 System 110Connect XC Strona 39 NETCONNECT Solarum Panele, gniazda, kable krosowe MT-RJ Strona 40 Œwiat³owodowe kable krosowe

3 Firma AMP - producent znany z najwy szej jakoœci z³¹cz i systemów po³¹czeñ ma przyjemnoœæ dostarczyæ Pañstwu Przewodnik po systemach sieciowych opracowany przez firmê LANSTER - Dystrybutora Systemów Sieciowych AMP w Polsce. Mamy nadziejê, e bêdzie on pomocny w okreœlaniu specyfikacji i projektowaniu systemów okablowania. Œwiat³owodowy system okablowania o doskona³ych parametrach dla obecnych i przysz³ych superszybkich aplikacji. AMP NetConnect Solarum jest kompleksowym rozwi¹zaniem œwiat³owodowego systemu okablowania, który zawiera wszystkie komponenty jakich mo e potrzebowaæ u ytkownik wykorzystuj¹cy gigabitowe szybkoœci. Efekt ten zosta³ uzyskany przez dwie podstawowe w³asnoœci: 50 mikrometrowe w³ókno œwiat³owodowe posiadaj¹ce ponad 2.5 razy szersze pasmo przenoszenia przy krótkiej fali i nowy interfejs MT-RJ wraz z ca³ym osprzêtem po³¹czeniowym. NetConnect Solarum to równie ró norodnoœæ standardowych z³¹cz zakoñczanych mechanicznie bez u ycia ywic i klejów. Dodatkowo ca³y system jest korzystny cenowo, bardzo ³atwy w instalacji i prosty w u yciu. NetConnect Solarum to system, który uwielbia du e szybkoœci. Co wiêcej móg³byœ chcieæ od swojej sieci? Przysz³oœæ dla przesy³u danych NetConnect Platinum to ekranowany system okablowania oparty na kablu PiMF i systemie ACO firmy AMP gwarantuj¹cy parametry na klasê F. W tym rozwi¹zaniu nie wa ne jest czy przysz³y u ytkownik bêdzie chcia³ przes³aæ Gigabit Ethernet, 1.2 Gigabit ATM czy inny protokó³. Instaluj¹c go przekona siê, e jest posiadaczem sieci adoptowalnej do ka dego œrodowiska pracy i najtañszej w d³ugotrwa³ym u ytkowaniu. Nie wiedz¹c co przyniesie jutro, ma mo liwoœæ skorzystania z najwiêkszego marginesu pracy jaki jest obecnie dostêpny. Mo liwy jest równoczeœnie rozdzia³ par pod wspóln¹ os³on¹ redukuj¹c koszty, a je eli zaistnieje potrzeba wykorzystania przysz³ych technologii korzystaj¹cych z czteroparowych protoko³ów, aden problem. Elastycznoœæ systemu Platinum w przechodzeniu pomiêdzy klasami okablowania w po³¹czeniu z systemem wymiennych wk³adek to jego najmocniejsza strona. Pocz¹tek nowej ery w transmisji danych NetConnect Quantum to kompletne rozwi¹zania systemów okablowania na klasê E zarówno w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej, z du ym zapasem w stosunku do wymagañ komitetów normalizacyjnych. I nie ma znaczenia czy obecnie bêdzie przesy³any Fast Ethernet, TP-PMD lub 155Mbps ATM a w przysz³oœci szybkie protoko³y jak Gigabit Ethernet czy 1.2 Gigabit ATM. Je eli u ytkownik nie wie jakich protoko³ów bêdzie u ywa³ - dwuparowych czy czteroparowych - nie musi siê martwiæ. Decyduj¹c siê na AMP Communication Outlet System i zastosowanie wk³adek pojedynczych lub podwójnych bêdzie móg³ ³atwo przechodziæ z jednego protoko³u na drugi. Kompleksowe rozwi¹zania dla Twojej sieci NetConnect Momentum jest kompleksowym rozwi¹zaniem systemu okablowania przekraczaj¹cym wymagania istniej¹cych i proponowanych standardów dla klasy D do 100MHz. Pozwala wiêc przes³aæ wiêkszoœæ istniej¹cych standardowych protoko³ów sieci LAN. Niemniej jednak wybieraj¹c system NetConnect Momentum w wersji ekranowanej lub nieekranowanej u ytkownik uzyskuje coœ wiêcej, a mianowicie dodatkowy margines pracy (wszystkie oferowane komponenty spe³niaj¹ podwy szone parametry tzn. minimum kat. 5+), pozwalaj¹cy z powodzeniem przesy³aæ szybkie protoko³y, w tym równie Gigabit Ethernet. Decyduj¹c siê na dostawcê jakim jest firma AMP mo esz byæ pewny, e propozycje systemów s¹ rozwi¹zaniami typowo in ynierskimi, poniewa od pocz¹tku do koñca ka dy element zosta³ zaprojektowany jako ca³oœæ. St¹d te ich instalacja odbywa siê bez ryzyka utraty parametrów transmisyjnych okreœlonych przez standard zarówno na po³¹czenie (link), jak i kana³ (channel). 3

4 Copyright 2000 Lanster Sp. z o.o. Kraków, marzec 2001 Opracowanie, projekt graficzny i przygotowanie do druku: Lanster Sp. z o.o. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wszystkie znaki handlowe i towarów wystêpuj¹ce w niniejszej publikacji s¹ znakami towarowymi zastrze onymi lub nazwami zastrze onymi odpowiednich firm odnoœnych w³aœcicieli. Wykorzystanie znaków handlowych lub terminów serwisowych zawartych w tej publikacji nie powinno byæ uznawane za naruszenie praw jakiegokolwiek znaku handlowego lub serwisowego. LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Kraków, tel./fax: (012) Warszawa, tel./fax: (022)

5 SPIS TREŒCI AMP Netconnect Systems... 7 Co warto wiedzieæ proponuj¹c system okablowania?... 8 Systemy gwarancyjne firmy AMP NETCONNECT MOMENTUM Kable Momentum Kable krosowe i stacyjne Momentum System nieekranowany 110Connect Momentum UTP Panele nieekranowane Gniazda nieekranowane Panele i gniazda telefoniczne nieekranowane System 110 XC Panele krosowe XC Akcesoria do systemu 110 XC Kable krosowe do systemu 110 XC ROZWI ZANIA IN YNIERSKIE - Systemy ekranowane System ekranowany 110 Connect EconoLink Opis systemu AMP Communications Outlet (ACO) Zarabianie kabli na z³¹czach krawêdziowych ACO Elementy uniwersalne systemu ACO - niezale ne od Klasy/Kategorii Panele AMP Communications Outlet (ACO) Gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adki ACO Momentum NETCONNECT QUANTUM Kable transmisyjne Quantum Kable nieekranowane (UTP Quantum) Kable ekranowane (Quantum PIMF 300MHz) Kable krosowe nieekranowane UTP Quantum Kable krosowe ekranowane Quantum PIMF 300MHz System nieekranowany 110Connect Quantum UTP, kat Panele UTP Quantum, kat Gniazda UTP Quantum, kat Systemy ekranowane EMT Quantum FTP, kat Panele i gniazda ekranowane Quantum, kat ACO Quantum, (PIMF 300MHz) Panele i gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adki ACO Quantum NETCONNECT PLATINUM - System ACO 600MHz Kable Platinum (PIMF 600MHz) Kable krosowe Panele i gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adka ACO Platinum AKCESORIA DODATKOWE Prowadnice kabli (wieszaki) Wtyki Wtyki RJ Obudowy wtyków RJ Wtyki 25 parowe CHAMP Puszki natynkowe i akcesoria Puszka natynkowa DIN Ramki do puszek natynkowych DIN Adaptery/Gniazda do systemu Mosaic Puszki natynkowe Office Box Panele nieza³adowane Elementy oznaczeniowe NARZÊDZIA DO INSTALACJI SYSTEMÓW OPARTYCH O KABLE MIEDZIANE Narzêdzia do systemu AMP Communications Outlet (ACO) Narzêdzia do z³¹cz RJ Narzêdzia do z³¹cz 110 (system 110Connect) Narzêdzia do systemu CHAMP SYSTEMY ŒWIAT OWODOWE DO SIECI LAN Kable œwiat³owodowe Kable œwiat³owodowe wewnêtrzne

6 Kable wewnêtrzne w œcis³ym buforze oraz kable o konstrukcji Easy Strip Kable œwiat³owodowe uniwersalne Kable uniwersalne dystrybucyjne Mini Breakout konstrukcja o œcis³ym buforze Kable uniwersalne dystrybucyjne z luÿn¹ tub¹ Kable œwiat³owodowe zewnêtrzne Kable zewnêtrzne z os³on¹ "antygryzoñ" i luÿn¹ tub¹ Kable zewnêtrzne zbrojone (samonoœne) z os³on¹ "antygryzoñ" i luÿn¹ tub¹ System NETCONNECT Solarum Kable krosowe i stacyjne MT-RJ Panele i gniazda MT-RJ Œwiat³owodowe kable krosowe Kable krosowe dopasowuj¹ce do Gigabit Ethernetu Œwiat³owodowe panele krosowe, szafki naœcienne i gniazda Panele krosowe z gniazdami SC i ST Œwiat³owodowe szafki naœcienne Zestawy œwiat³owodowych gniazd naœciennych Adaptery do z³¹cz œwiat³owodowych - couplery (gniazda) Z³¹cza œwiat³owodowe zaciskane mechanicznie LightCrimp PLUS Z³¹cza œwiat³owodowe zaciskane mechanicznie LightCrimp LightCrimp XTC (ST) LightCrimp SC Zestawy narzêdziowe do z³¹cz LightCrimp PLUS (oraz z³¹cz MT-RJ, Corelink Splice MM) Rozszerzenie zestawów narzêdziowych LightCrimp do LightCrimp PLUS Zestawy narzêdziowe do z³¹cz LightCrimp Narzêdzia monta owe do z³¹cz LightCrimp Z³¹cza œwiat³owodowe klejone Z³¹cza ST klejone Z³¹cza SC klejone Z³¹cza FSD (FDDI-MIC) klejone Zestawy i narzêdzia do monta u z³¹cz klejonych Z³¹cza mechaniczne Corelink Splice Mikroskopy i adaptery do mikroskopów TECHNIKA ŒWIAT OWODOWA JEDNOMODOWA SC-PC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami SC-PC Adaptery (Couplery) do z³¹cz SC-PC SC-APC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami SC-APC Adaptery (Couplery) do z³¹cz SC-APC FC-PC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami FC-PC Adaptery (Couplery) do z³¹cz FC-PC FC-APC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami FC-APC Adaptery (Couplery) do z³¹cz FC-APC Wykonania hybrydowe Kable krosowe - hybrydy Adaptery (Couplery) - wykonania hybrydowe Z³¹cza jednomodowe Z³¹cza FC Z³¹cza SC T³umiki mocy sygna³u optycznego T³umiki nasadowe o sta³ej wartoœci t³umienia T³umiki o regulowanej wartoœci t³umienia Multipleksery Splitery (rozdzielacze sygna³u) UNIWERSALNA SZAFA KABLOWA CZNIKI TELEKOMUNIKACYJNE Modu³y po³¹czeniowe AMP STACK ¹czniki Tel-Splice PRZYK ADOWE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW AMP Przyk³ad 1: 110 Connect System Przyk³ad 2: ACO - AMP Communications Outlet System Przyk³ad 3: Po³¹czone systemy Solarum i Platinum Przyk³ad 4: Budowa szkieletu sieci LANSTER - Dystrybutor systemów sieciowych AMP SKOROWIDZ

7 NETCONNECT Open Cabling Systems - kompletne rozwi¹zania Kilkudziesiêcioletnie doœwiadczenie w pracach nad doskonaleniem technologii przesy³ania danych na miedzi i œwiat³owodach sprawia, e systemy AMP NETCONNECT oferuj¹ wszystko, co jest wymagane przez normy ISO/IEC IS11801, EN50173 czy EIA/TIA 568A do budowy systemu okablowania strukturalnego, poczynaj¹c od punktów dystrybucyjnych: osiedlowych, budynkowych, i piêtrowych, a koñcz¹c na punktach przejœciowych i gniazdach koñcowych. Wszystkie oferowane w tym katalogu komponenty produkowane s¹ zgodnie z najnowszymi wymaganiami (minimum to Enhanced Category 5 - parametry takie s¹ obecnie minimaln¹ rekomendacj¹ do przesy³u danych). Komponenty miedziane, œwiat³owodowe oraz ca³e systemy dostêpne s¹ w dowolnych wykonaniach na ka d¹ klasê okablowania: nieekranowane - klasa D i E, ekranowane - klasa D, E i F. W sk³ad systemów wchodz¹: kable liniowe i krosowe STP-A (IBM typ 1A), FTP, S-FTP, PiMF 300 i 600MHz, panele krosowe, szafki, wtyki i standardowe 8-pozycyjne gniazda koñcowe ekranowane i nieekranowane, jak równie 4-pozycyjne wtyki i gniazda EMC do systemów zbudowanych w oparciu o kabel STP-A (IBM typ 1A). Systemy œwiat³owodowe do sieci LAN oparte s¹ o trzy rodzaje kabli: wielomodowe 50/125, 62.5/125 oraz jednomodowe. Ofertê uzupe³niaj¹ kable krosowe, z³¹cza, panele, szafki naœcienne oraz narzêdzia do wykonywania po³¹czeñ i zarabiania z³¹cz. W zwi¹zku z tym, e AMP mo e dostarczyæ ka dy system okablowania indywidualnie: ekranowany, nieekranowany czy œwiat³owodowy lub wszystkie po³¹czone razem, klient ma gwarancjê, e otrzyma dobrze zaprojektowany, oszczêdny system, który spe³nia nie tylko aktualne, ale równie przysz³e wymagania sieci teleinformatycznych. NETCONNECT Open Cabling Systems to prosty wybór dla przedsiêbiorstw, które musz¹ zaplanowaæ przysz³oœæ bez ograniczania swoich wymagañ. Dziêki tym zaletom AMP mo e dostarczyæ rozwi¹zania na sieæ ka dej wielkoœci, poczynaj¹c od ma³ej liczby u ytkowników w jednym budynku, do sieci osiedlowych o œrednicy 3km, 1 miliona m 2 i 50,000 u ytkowników. Najwa niejszy jest fakt, e ka dy system NETCONNECT jest niezale ny od aplikacji oraz obs³uguje wszystkie typy mediów transmisyjnych. Jakoœæ, niezawodnoœæ i doskona³oœæ w produkcji - dewizy AMP Produkty AMP s¹ wysoko cenione ze wzglêdu na doskona³¹ jakoœæ i pewnoœæ dzia³ania, co wynika z zaawansowanej technologii wykonania. Dziewiêædziesi¹t procent zak³adów produkcyjnych na œwiecie posiada certyfikat ISO9000, a po³owa otrzyma³a nawet bardziej rygorystyczny certyfikat MRPII Klasa A. Dzieje siê tak dlatego, e AMP zwraca szczególn¹ uwagê na detale w ka dym etapie projektowania, produkcji, oraz inwestycji. 11 procent corocznych przychodów jest inwestowanych w badania, rozwój i opracowywanie nowych technologii. Najnowsze badania rynku stawiaj¹ AMP wœród 25 korporacji posiadaj¹cych najwiêkszy potencja³ technologiczny. Rozwój technologii AMP postêpuje w szybkim tempie. Obecnie jest to ponad przyznanych lub oczekuj¹cych patentów na ca³ym œwiecie. Opatentowane produkty stanowi¹ 15 do 20 procent ca³oœci sprzeda y. Od z³¹cz do kompletnych systemów Od chwili powstania w 1941 roku firma AMP specjalizowa³a siê w koñcówkach i z³¹czach. Rozszerzenie dzia³alnoœci nast¹pi³o w 1970 roku, kiedy AMP rozpoczê³o pierwsze badania nad rozwojem kabli, paneli i elemetów œwiat³owodowych. Dzisiaj AMP jest jednym z g³ównych dostawców komponentów pasywnych i systemów okablowania strukturalnego, opartych o miedÿ i œwiat³owody. Proponowane rozwi¹zania mog¹ zaspokoiæ wszystkie potrzeby u ytkownika sieci telekomunikacyjnej. Œwiadomoœæ tych potrzeb nie rozwinê³a siê w ci¹gu jednej nocy, ale przez dziesi¹tki lat. AMP wie, e klienci nie lubi¹ ograniczaæ siê do konkretnych technologii i rodzajów sieci, ale wymagaj¹ rozwi¹zañ uniwersalnych i niezawodnych, które obejmuj¹ wszystkie g³ówne technologie, gwarantuj¹ bezproblemow¹ pracê i s¹ w pe³ni zgodne z odpowiednimi standardami krajowymi, europejskimi i miêdzynarodowymi. AMP sprzedaje systemy i komponenty ekranowane, nieekranowane i œwiat³owodowe. Oferuje klientom prawdziwy wybór tego, czego potrzebuj¹, tym samym likwiduje koniecznoœæ pracy z wieloma dostawcami. Systemy z solidn¹ techniczn¹ podstaw¹ AMP nie tylko spe³nia wymagania norm, ale aktywnie pomaga w ich ustanawianiu. Wraz z innymi producentami i grupami roboczymi komitetów normalizacyjnych kszta³tuje technologie jutra. Firma jest aktywnym cz³onkiem wiêkszoœci komitetów miêdzynarodowych zajmuj¹cych siê systemami okablowania i standardami sieciowymi, w tym: ATM Forum i oczywiœcie ISO/IEC, CENELEC oraz TIA/EIA. W chwili obecnej AMP wraz z innymi europejskimi producentami pracuje nad zdefiniowaniem parametrów transmisyjnych dla elementów na Klasê E/Kategoriê 6 oraz Klasê F/Kategoriê 7 - nastêpne generacje okablowania miedzianego. Przedstawione propozycje rozwi¹zañ AMP na Klasy E i F zosta³y ju wstêpnie zatwierdzone przez CENELEC. 7

8 Co warto wiedzieæ proponuj¹c system okablowania - Co to jest Standard i dlaczego wszyscy dostawcy powinni siê do niego stosowaæ? - Jakie parametry systemu okablowania wp³ywaj¹ na wydajnoœæ i mo liwoœci transmisyjne dla aktualnych i przysz³ych aplikacji? - Jak zbudowaæ dobr¹ sieæ i nie straciæ pieniêdzy? Nie wa ne czy jesteœ inwestorem, klientem koñcowym, in ynierem sieciowym czy dystrybutorem, problematyka dynamicznego rozwoju sieci dotyka równie Ciebie. Wchodz¹ce nowe szybkie protoko³y sieciowe ³¹cz¹ siê bezpoœrednio z parametrami systemów okablowania i ich mo liwoœciami transmisyjnymi. Du ¹ strat¹ pieniêdzy by³by zakup nowego systemu okablowania, który nie spe³nia aktualnych i przysz³ych wymagañ u ytkowników systemów teleinformatycznych. W celu przybli enia rozwoju technologii sieciowych i wyjaœnienia klasyfikacji parametrów transmisyjnych dla systemów okablowania odwo³amy siê do historii powstawania systemów kablowych opartych na symetrycznym kablu miedzianym. Zwrócimy uwagê na aktualnie istniej¹ce ju standardy, jak równie opiszemy nowe klasy okablowania, które w 2000 roku po weryfikacji zostan¹ zawarte w standardzie ISO Historia, Normy, ich postrzeganie i definicje. Pierwsze powa niejsze próby zdefiniowania normy dotycz¹cej otwartego systemu okablowania pojawi³y siê w po³owie lat osiemdziesi¹tych. Wszystkie wczeœniejsze standardy dotyczy³y okreœlonych systemów okablowania tzn. systemów ca³kowicie zale nych od konkretnych aplikacji i producentów. EIA/TIA-568 W lipcu 1991, Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association opublikowa³o ANSI/EIA/ TIA " Commercial Building Telecommunications Wiring Standard" w celu formalnego zdefiniowania parametrów mechanicznych i elektrycznych dla kabli i z³¹cz maj¹cych wchodziæ w sk³ad systemów okablowania budowanych w USA. Standard ten zawiera³ specyfikacjê dla 4-parowego kabla 100 Ohm UTP, 2-parowego 150 Ohm STP, 50 Ohm kabla koncentrycznego i dla œwiat³owodu 62.5/125µm. Symetryczny kabel skrêtkowy i urz¹dzenia przy³¹czeniowe zosta³y okreœlone elektrycznie jako komponenty od 1 do 16MHz. Pomimo tego, e szczegó³owe parametry kabla zosta³y zaproponowane, to zabrak³o czasu na w³¹czenie ich do standardu. TSB 36 W listopadzie 1991 w Technical System Bulletin 36 (TSB 36), przedstawione zosta³y parametry kabli i ich klasyfikacja na kategorie. TSB 36 zawiera³ definicje odpowiednio dla kabli od kategorii 1 do 5; dodatkowo okreœla³ parametry elektryczne i mechaniczne dla kategorii 3, 4 i 5. Uwaga: W biuletynie TSB36 150Ohm 5kategorii kabel ekranowany zast¹piony zosta³ 100Ohm kablem ekranowanym, dla którego zaostrzono wymagania dotycz¹ce NEXT i ACR przy 100MHz. 8

9 TSB40 LANSTER Formalne okreœlenie parametrów dla urz¹dzeñ przy³¹czeniowych spe³niaj¹cych wymagania kabli w odpowiednich kategoriach zosta³o zawarte w biuletynie TSB40. TSB40 sklasyfikowa³ urz¹dzenia przy³¹czeniowe wed³ug kategorii odpowiednio 3, 4 i 5, podaj¹c dla nich równoczeœnie wymagania parametrów NEXT i ACR przy 100 MHz. Zaznaczy³, e praktyki instalatorskie mog¹ mieæ bardzo du y wp³yw na parametry kabli, poda³ równie zasady postêpowania w trakcie instalacji systemów okablowania w kategorii 4 i 5 np. d³ugoœæ rozplotu par czy d³ugoœæ zdjêcia os³ony zewnêtrznej. ANSI/TIA/EIA-568-A W paÿdzierniku 1995, TSB 36, TSB 40 i TSB 40A zosta³y do³¹czone do ANSI/TIA/EIA-568 jako Wydanie A (Poprawka A). Poprawka ta specyfikowa³a najni sze wymagane parametry elektryczne dla odpowiednich kategorii, równie definiowa³a kana³ transmisyjny oraz jego elementy sk³adowe. Kana³ rozpoczyna siê od karty sieciowej, a koñczy na koncentratorze lub innym urz¹dzeniu aktywnym. ANSI/TIA/EIA-568-A by³ pierwszym publicznym standardem specyfikuj¹cym parametry elektryczne dla czegoœ wiêcej ni tylko pojedyncze sk³adowe systemu okablowania. Standard ten szczególnie podkreœla³ wagê dzia³ania systemu jako ca³oœci jak równie fakt, e specyfikacja dla pojedynczych komponentów nie zapewnia pewnoœci dzia³ania. ISO/IEC W 1995 roku pojawi³ siê jeszcze jeden standard, tym razem miêdzynarodowy, wydany przez International Organisation for Standardization (ISO) i International Electrotechnical Commission (IEC) jako standard miêdzynarodowy ISO/IEC Podobnie jak TIA/EIA-568-A, ISO/IEC zdefiniowa³ kana³ transmisyjny jako ca³oœæ okablowania poziomego ³¹cznie z kablami krosowymi, ale bez wtyków koñcowych. ISO wprowadzi³ równie drug¹ wa n¹ definicjê nazywan¹ po³¹czeniem. Po³¹czeniem nazwano elementy od panelu do gniazda koñcowego; innymi s³owy za po³¹czenie uznano wszystko to, co wykonawca powinien zostawiaæ w œcianie. W sk³ad po³¹czenia wchodz¹ równie kable krosowe (pomiêdzy dwiema po³owami szafy krosuj¹cej) bez kabli stacyjnych. Model po³¹czenia zosta³ wykorzystany do okreœlenia minimum wydajnoœci systemu. Ustalono cztery klasy wydajnoœci dla systemów okablowania (klasy A,B,C i D). Klasa D stawia³a najwy sze wymagania i okreœlona zosta³a do 100MHz. Inn¹ ró nic¹ pomiêdzy ISO/IEC11801 i TIA/EIA-568A by³o do³¹czenie do standardu ISO kabli ekranowanych 100 i 120Ohm. Pomimo tego, e ISO/IEC nie by³ pierwszym opublikowanym standardem, to w³aœnie on podawa³ podstawy dla otwartych systemów okablowania, które mia³y zapewniæ ca³kowit¹ zgodnoœæ systemów. Obecnie na podstawie tego w³aœnie standardu regionalne komitety normalizacyjne opracowuj¹ swoje standardy, w³¹czaj¹c w to American National Standard ANSI/TIA/EIA-568-A, European Standard CENELEC EN 50173, Canadian Standard CSA T 529, i Australian/ New Zeland Standard AS/NZS 3080:1996. TSB67 Bezpoœrednio po TIA/EIA-568-A w 1995 roku wydano Technical System Bulletin 67. TSB67 poda³ w bardziej przejrzysty sposób wymagania dotycz¹ce wydajnoœci systemów okablowania, dodatkowo okreœli³ sposoby pomiarów parametrów transmisyjnych. W biuletynie tym zawarte zosta³y definicje dla kana³u i dla po³¹czenia podstawowego (rysunek) wraz ze specyfikacj¹ ró nych wartoœci parametrów dla obydwu. Wartoœci parametrów dla po³¹czenia podstawowego zaostrzono aby w przysz³oœci umo liwiæ dodanie kabli krosowych i utrzymanie efektywnoœci systemu dla kana³u. TSB 67 okreœli³ dla przyrz¹dów pomiarowych rêcznych dok³adnoœæ pomiarow¹, daj¹c w ten sposób mo liwoœæ kontroli rozbie noœci wyników. Spokój i stabilnoœæ dla producentów? W tym czasie pojawi³a siê stabilnoœæ w przemyœle okablowania strukturalnego. Standardy by³y ustalone, okreœla³y wymagania wydajnoœci dla komponentów i dla ca³ych systemów, dostarczaj¹c tym samym zasad postêpowania dla: - producentów kabli i elementów przy³¹czeniowych, - producentów systemów okablowania daj¹cych gwarancje na komponenty lub system, - producentów urz¹dzeñ pomiarowych, - wykonawców instaluj¹cych i sprawdzaj¹cych dzia³anie systemów. Stabilnoœæ ta jest jednak wzglêdna. Jak mo na by³o zauwa yæ w tym raporcie, wymagania dla wydajnoœci systemów ci¹gle siê zmieniaj¹. Pierwsza seria standardów zosta³a opracowana dla systemów kablowych wspieraj¹cych protoko³y sieciowe takie jak 10BASE-T, 4 lub 16 Mb/s Token Ring, 100 Mb/s FDDI, 100 Mb/s Fast Ethernet i nawet 155 Mb/s ATM. Wydawa³oby siê, e te aplikacje, a szczególnie najpóÿniejsze s¹ ca³kowicie wystarczaj¹ce dla u ytkowników. Czy tak? Nale y siê zastanowiæ, poniewa to nic nadzwyczajnego e: - co rok lub dwa zachodzi koniecznoœæ wymiany stacji roboczej (komputera) u ytkownika, - aby byæ "najszybszym na rynku" nale y trzy razy unowoczeœniaæ swój PC ju po pó³ roku od zakupu, - mimo tego zawsze wykorzystywane jest 90% zasobów pamiêci komputera, 9

10 - konieczny jest zakup nowych urz¹dzeñ i oprogramowania aby pracowaæ wydajniej i byæ kompatybilnym z innymi, - firmy produkuj¹ce software wydaj¹ coraz nowsze i doskonalsze programy, które staj¹ siê szybko standardem, a tym samym obiektem po ¹dania klienta, - firmy produkuj¹ce hardware ci¹gle wypuszczaj¹ na rynek szybsze komputery, karty graficzne, sieciowe i inne, - normalne jest, e przedsiêbiorstwa przemys³owe, szpitale, instytucje edukacyjne, banki i rz¹dy chc¹ instalowaæ okablowanie strukturalne o najwy szej wydajnoœci, aby móc spe³niaæ wszystkie punkty wymienione powy ej. Opieraj¹c siê na faktach, e pojawia siê coraz szybszy sprzêt komputerowy, e nowe aplikacje programowe wykorzystuj¹ wiêcej pamiêci, wymagaj¹c tym samym wiêkszego pasma przenoszenia i e u ytkownik koñcowy jeœli chce byæ konkurencyjny na rynku jest zmuszony do zakupu tych produktów, ³atwo jest przewidzieæ, e wymagania wzglêdem pasma przenoszenia systemów okablowania bêd¹ szybko ros³y. Pojêcia takie jak "Cat5+", "High-End Cat5", "Kategoria 6", "Kategoria 7", "Klasa E", "Klasa F", oraz stwierdzenia: "okreœlony do 350 MHz", "zdolny przes³aæ 622 Mbps bezpoœrednio do stacji koñcowej" coraz czêœciej zaczynaj¹ towarzyszyæ systemom okablowania strukturalnego, które zosta³y zaprojektowane z ró nymi wartoœciami marginesów pracy. Aby lepiej wyjaœniæ te pojêcia i stwierdzenia nale y przeœledziæ sk¹d pochodzi³y i co dok³adnie opisywa³y. E DIN Zwiêkszaj¹ce siê wymagania dla pasma przenoszenia w sieciach strukturalnych i niepewnoœæ czy systemy klasy D bêd¹ mia³y doœæ dobre parametry transmisyjne dla nowo powstaj¹cych protoko³ów, np. ATM 622Mbps wywo³a³y potrzebê opracowania nowych klas okablowania zapewniaj¹cych wysok¹ szybkoœæ transmisji danych na kablach miedzianych. Podkomisja Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego (Deutsches Instiutut fur Normung DIN) opracowa³a swój w³asny standard okreœlaj¹cy wymagania dla systemów okablowania z pasmem przenoszenia 600MHz. Projekt ten opiera³ siê na kablu ekranowanym, który jest produkowany przez wiêkszoœæ europejskich producentów kabli. Jedynym kablem spe³niaj¹cym wymagania tego standardu by³ i jest kabel PiMF (Pairs in Metal Foil), który sk³ada siê z czterech skrêconych par, ka da para dodatkowo zapakowana jest w metalow¹ foliê, a na wszystkich czterech parach za³o ony jest metalowy oplot. Standard niemiecki wzorowa³ siê na zalecenich normy europejskiej EN50173, dodaj¹c tylko wymagania dla wydajnoœci po³¹czenia podstawowego do 600MHz. Zgodnie z teori¹ powinno to daæ mo liwoœæ przesy³ania 622Mbps na dwóch parach przy u yciu prostego kodowania NRZ. Dodatkowe wymagania dla kategorii 5 i kategorii 5+ W Ameryce Pó³nocnej pojawi³y siê próby ustanowienia standardu podwy szonej kategorii 5. Kable okreœlone w tym projekcie oznaczone s¹ jako kable o podwy szonej wydajnoœci lub "Cat5+". Jedna z prób ustanowienia "Cat5+" wysz³a od dystrybutorów okablowania strukturalnego. Opublikowali oni dokument klasyfikuj¹cy okablowanie strukturalne oparte o wysokiej jakoœci kable nieekranowane wed³ug poziomów. Wydanie tego dokumentu oparte zosta³o na potrzebach jakie zg³aszali klienci. Zosta³y zdefiniowane nastêpuj¹ce trzy poziomy okablowania: - Poziom 5, podobny do kategorii 5 tylko z dodatkowymi wymaganiami dla ACR para wzglêdem pary 10dB przy 100MHz i dla ACR para wzglêdem pozosta³ych par 10dB przy 80MHz. - Poziom 6, nowy uwzglêdniaj¹cy kable z ACR para wzglêdem pary do 10dB przy 155MHz i ACR 10dB para wzglêdem pozosta³ych przy 100MHz. - Poziom 7, równie nowy podaj¹cy nastêpuj¹ce parametry dla kabli: ACR para wzglêdem pary 10dB przy 200MHz i 10dB ACR para wzglêdem par pozosta³ych przy 160MHz. Najwiêkszym problemem tego opracowania jest fakt, e podaje ono tylko parametry dla kabli, natomiast protoko³y sieciowe pracuj¹ na systemie z³o onym z kabli i z urz¹dzeñ przy³¹czeniowych. Aby zape³niæ t¹ lukê ANSI/TIA/EIA-568-A UTP STK (System Task Grup) opracowa³ dwa dodatki do ANSI/TIA/EIA-568-A: jeden pod tytu³em "Aditional Transmition Performance Specification for 100Ohm 4-Pair Category 5 Cabling" i drugi "Aditional Transmition Performance Specification for 100Ohm 4-Pair Enhanced Category 5 Cabling". Kategoria 6/Klasa E i Kategoria 7/Klasa F (ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3) Grupa robocza 3 ISO/IEC we wrzeœniu 1997 na konferencji w Monachium zdecydowa³a, e konieczne jest wprowadzenie nowych klas o znacznie lepszych parametrach ni klasa D. WG3 postanowi³o e nowe dwa standardy okablowania strukturalnego rozwijane bêd¹ w obrêbie istniej¹cego ju standardu IS i zdecydowano, e klasa E bêdzie okreœla³a parametry dla kana³u o przepustowoœci na 200MHz. Klasa F natomiast bêdzie specyfikowa³a parametry kana³u transmisyjnego o przepustowoœci na 600MHz. Dodatkowo zatwierdzono dla klasy E, e modularny interfejs powinien byæ traktowany jako obowi¹zuj¹cy dla wszystkich interfejsów u ytkownika w gnieÿdzie koñcowym. Dla klasy F nowy interfejs dla gniazda koñcowego zostanie opracowany w terminie póÿniejszym. Do tego czasu modularny interfejs RJ45 pozostaje standardowym obowi¹zuj¹cym dla klasy F. Podsumowanie Mamy nadziejê, e przybli ona historia powstawania standardów obowi¹zuj¹cych wszystkich dostawców pomo e Pañstwu w lepszym zrozumieniu istoty problemu w systemach okablowania oraz u³atwi wybór rozwi¹zania najbardziej optymalnego. Przy podejmowaniu decyzji rodzaju systemu warto pamiêtaæ, e jedn¹ z dewiz AMP jest wyprzedzanie wymagañ Klientów, aby w odpowiednim momencie dostarczyæ system, który ca³kowicie spe³ni ich oczekiwania. 10

11 PROGRAMY GWARANCYJNE FIRMY AMP Podstawow¹ zalet¹ proponowanych rozwi¹zañ sieciowych firmy AMP jest niezale noœæ od obecnych i przysz³ych aplikacji. Dzisiaj gor¹cym tematem jest Gigabit Ethernet, jutro bêdzie coœ innego. Dlatego AMP udziela gwarancji na parametry transmisyjne, czyli na klasê okablowania zgodnie z normami. Nie jest wa ne jakie protoko³y bêd¹ przesy³ane danym systemem. Dopóki u ytkownik bêdzie korzysta³ z protoko³ów zaprojektowanych do pracy w danej klasie okablowania, tak d³ugo systemy AMP bêd¹ spe³nia³y jego oczekiwania. AMP oferuje klientom trzy rodzaje gwarancji na systemy okablowania strukturalnego: ogóln¹ piêcioletni¹ gwarancjê na komponenty, piêtnastoletni¹ rozszerzon¹ gwarancjê na komponenty oraz piêtnastoletni¹ gwarancjê na system. AMP udziela tych gwarancji bezpoœrednio u ytkownikowi koñcowemu, a nie integratorowi systemów czy instalatorowi sieciowemu, który sieæ wykona³. Jest to zasadnicza cecha wyró niaj¹ca gwarancje udzielane przez firmê AMP. Programy gwarancyjne AMP wybiegaj¹ daleko poza mo liwoœci gwarancyjne innych producentów. Dziêki nim klienci mog¹ mieæ ca³kowite zaufanie do mo liwoœci swoich sieci, które spe³ni¹ ich dzisiejsze, jak i przysz³e potrzeby. 5 letnia Gwarancja Materia³owa Wszystkie komponenty u ywane do budowy systemów okablowania strukturalnego objête s¹ ogóln¹ 5 letni¹ gwarancj¹ materia³ow¹ na zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi standardami IS i EN Gwarancja rozpoczyna siê od daty zakupu i mo e j¹ otrzymaæ ka dy klient, który przedstawi fakturê zakupu u autoryzowanego dystrybutora AMP. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad fabrycznych lub niezgodnoœci z normami w okresie gwarancyjnym firma AMP poddaje produkt naprawie albo dostarcza bezp³atnie czêœæ zamienn¹. 25 letnia Rozszerzona Gwarancja Materia³owa Dla systemów okablowania, które w 100% sk³adaj¹ siê z produktów AMP, firma proponuje rozszerzon¹ 25 letni¹ gwarancjê materia³ow¹. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji ca³y system musi byæ zainstalowany przez LPI (Licencjonowane Przedsiêbiorstwo Instalacyjne - Autoryzacja AMP) oraz zarejestrowany. Rejestracja wymaga przedstawienia faktury zakupu podpisanej przez osobê odpowiedzialn¹ za instalacjê oraz listy instalatorów (25%) posiadaj¹cych certyfikaty ukoñczenia kursu AMP ACT I - numery licencyjne. 25 letnia Gwarancja Systemowa Jest to najwa niejszy program gwarancyjny, zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ parametrów elektrycznych i transmisyjnych, okreœlonych w normach ISO/IEC11801 oraz EN50173 dla ca³oœci zainstalowanego systemu. Zawiera on równie w sobie wszystkie korzyœci wynikaj¹ce z 5 i 25 letniej gwarancji materia³owej. W przeciwieñstwie do innych dostawców jest to gwarancja na zgodnoœæ z normami, a nie gwarancja na aplikacje. Oznacza to, e jakiekolwiek aplikacje, które bêd¹ wykorzystywa³y pasmo przenoszenia jakie jest zagwarantowane w normie mog¹ byæ wykorzystywane bez obaw o koniecznoœæ zmiany okablowania. U ytkownicy nie musz¹ okreœlaæ aplikacji, dla których ma zostaæ zbudowany system okablowania, co wiêcej nie ma potrzeby odnawiania gwarancji przy zmianie aplikacji. 25 letnia gwarancja systemowa obejmuje swoim zakresem ca³oœæ systemu okablowania od g³ównego punktu dystrybucyjnego do stacji koñcowej, zawiera wiêc okablowanie szkieletowe, jak i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji ca³y system musi byæ zainstalowany przez LPI (Licencjonowane Przedsiêbiorstwo Instalacyjne - Autoryzacja AMP) oraz zarejestrowany. Rejestracja wymaga przedstawienia: faktury zakupu podpisanej przez osobê odpowiedzialn¹ za instalacjê, listy instalatorów (50%) posiadaj¹cych certyfikaty ukoñczenia kursu AMP ACT I - numery licencyjne, dokumentacji powykonawczej podpisanej przez projektanta-instalatora (ukoñczony kurs AMP ACT I i AMP ACT II - nr licencyjny), wyniki testów z pomiarów dynamicznych po³¹czenia (link) wg ISO/IEC11801 i EN Oferta firmy nie ogranicza siê tylko do samej sprzeda y systemów i komponentów sieciowych, lecz tak e obejmuje doradztwo techniczne i szkolenia. Nasi in ynierowie s³u ¹ pomoc¹ nie tylko na temat specyfikacji technicznych produktów i narzêdzi, ale równie pomagaj¹ w realizacji projektów. Zg³aszaj¹c siê do nas uzyskasz zaproszenie na bezp³atne wstêpne szkolenie i prezentacjê systemów NETCONNECT, a tym samym bêdziesz móg³ poznaæ rozwi¹zania, które stawiaj¹ firmê AMP na 1 miejscu w rankingu dostawców produktów sieciowych. Otrzymasz najnowsze informacje na temat rozwoju technologii sieciowych oraz odpowiedzi na wszelkie nurtuj¹ce Ciê pytania. Skontaktuj siê, a przeœlemy Ci homologacje Ministerstwa ¹cznoœci na elementy okablowania strukturalnego AMP. 11

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo