Przewodnik po systemach sieciowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po systemach sieciowych"

Transkrypt

1 Przewodnik po systemach sieciowych LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP

2 Strony Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony T³umiki mocy sygna³u optycznego o sta³ej i regulowanej wartoœci Strona 34 Narzêdzia do instalacji systemów opartych o kable miedziane Strony Systemy ekranowane EMT Klasy E/F (Kat.6/7) Quantum/Platinum Strona 16 System 110Connect XC Strona 39 NETCONNECT Solarum Panele, gniazda, kable krosowe MT-RJ Strona 40 Œwiat³owodowe kable krosowe

3 Firma AMP - producent znany z najwy szej jakoœci z³¹cz i systemów po³¹czeñ ma przyjemnoœæ dostarczyæ Pañstwu Przewodnik po systemach sieciowych opracowany przez firmê LANSTER - Dystrybutora Systemów Sieciowych AMP w Polsce. Mamy nadziejê, e bêdzie on pomocny w okreœlaniu specyfikacji i projektowaniu systemów okablowania. Œwiat³owodowy system okablowania o doskona³ych parametrach dla obecnych i przysz³ych superszybkich aplikacji. AMP NetConnect Solarum jest kompleksowym rozwi¹zaniem œwiat³owodowego systemu okablowania, który zawiera wszystkie komponenty jakich mo e potrzebowaæ u ytkownik wykorzystuj¹cy gigabitowe szybkoœci. Efekt ten zosta³ uzyskany przez dwie podstawowe w³asnoœci: 50 mikrometrowe w³ókno œwiat³owodowe posiadaj¹ce ponad 2.5 razy szersze pasmo przenoszenia przy krótkiej fali i nowy interfejs MT-RJ wraz z ca³ym osprzêtem po³¹czeniowym. NetConnect Solarum to równie ró norodnoœæ standardowych z³¹cz zakoñczanych mechanicznie bez u ycia ywic i klejów. Dodatkowo ca³y system jest korzystny cenowo, bardzo ³atwy w instalacji i prosty w u yciu. NetConnect Solarum to system, który uwielbia du e szybkoœci. Co wiêcej móg³byœ chcieæ od swojej sieci? Przysz³oœæ dla przesy³u danych NetConnect Platinum to ekranowany system okablowania oparty na kablu PiMF i systemie ACO firmy AMP gwarantuj¹cy parametry na klasê F. W tym rozwi¹zaniu nie wa ne jest czy przysz³y u ytkownik bêdzie chcia³ przes³aæ Gigabit Ethernet, 1.2 Gigabit ATM czy inny protokó³. Instaluj¹c go przekona siê, e jest posiadaczem sieci adoptowalnej do ka dego œrodowiska pracy i najtañszej w d³ugotrwa³ym u ytkowaniu. Nie wiedz¹c co przyniesie jutro, ma mo liwoœæ skorzystania z najwiêkszego marginesu pracy jaki jest obecnie dostêpny. Mo liwy jest równoczeœnie rozdzia³ par pod wspóln¹ os³on¹ redukuj¹c koszty, a je eli zaistnieje potrzeba wykorzystania przysz³ych technologii korzystaj¹cych z czteroparowych protoko³ów, aden problem. Elastycznoœæ systemu Platinum w przechodzeniu pomiêdzy klasami okablowania w po³¹czeniu z systemem wymiennych wk³adek to jego najmocniejsza strona. Pocz¹tek nowej ery w transmisji danych NetConnect Quantum to kompletne rozwi¹zania systemów okablowania na klasê E zarówno w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej, z du ym zapasem w stosunku do wymagañ komitetów normalizacyjnych. I nie ma znaczenia czy obecnie bêdzie przesy³any Fast Ethernet, TP-PMD lub 155Mbps ATM a w przysz³oœci szybkie protoko³y jak Gigabit Ethernet czy 1.2 Gigabit ATM. Je eli u ytkownik nie wie jakich protoko³ów bêdzie u ywa³ - dwuparowych czy czteroparowych - nie musi siê martwiæ. Decyduj¹c siê na AMP Communication Outlet System i zastosowanie wk³adek pojedynczych lub podwójnych bêdzie móg³ ³atwo przechodziæ z jednego protoko³u na drugi. Kompleksowe rozwi¹zania dla Twojej sieci NetConnect Momentum jest kompleksowym rozwi¹zaniem systemu okablowania przekraczaj¹cym wymagania istniej¹cych i proponowanych standardów dla klasy D do 100MHz. Pozwala wiêc przes³aæ wiêkszoœæ istniej¹cych standardowych protoko³ów sieci LAN. Niemniej jednak wybieraj¹c system NetConnect Momentum w wersji ekranowanej lub nieekranowanej u ytkownik uzyskuje coœ wiêcej, a mianowicie dodatkowy margines pracy (wszystkie oferowane komponenty spe³niaj¹ podwy szone parametry tzn. minimum kat. 5+), pozwalaj¹cy z powodzeniem przesy³aæ szybkie protoko³y, w tym równie Gigabit Ethernet. Decyduj¹c siê na dostawcê jakim jest firma AMP mo esz byæ pewny, e propozycje systemów s¹ rozwi¹zaniami typowo in ynierskimi, poniewa od pocz¹tku do koñca ka dy element zosta³ zaprojektowany jako ca³oœæ. St¹d te ich instalacja odbywa siê bez ryzyka utraty parametrów transmisyjnych okreœlonych przez standard zarówno na po³¹czenie (link), jak i kana³ (channel). 3

4 Copyright 2000 Lanster Sp. z o.o. Kraków, marzec 2001 Opracowanie, projekt graficzny i przygotowanie do druku: Lanster Sp. z o.o. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wszystkie znaki handlowe i towarów wystêpuj¹ce w niniejszej publikacji s¹ znakami towarowymi zastrze onymi lub nazwami zastrze onymi odpowiednich firm odnoœnych w³aœcicieli. Wykorzystanie znaków handlowych lub terminów serwisowych zawartych w tej publikacji nie powinno byæ uznawane za naruszenie praw jakiegokolwiek znaku handlowego lub serwisowego. LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Kraków, tel./fax: (012) Warszawa, tel./fax: (022)

5 SPIS TREŒCI AMP Netconnect Systems... 7 Co warto wiedzieæ proponuj¹c system okablowania?... 8 Systemy gwarancyjne firmy AMP NETCONNECT MOMENTUM Kable Momentum Kable krosowe i stacyjne Momentum System nieekranowany 110Connect Momentum UTP Panele nieekranowane Gniazda nieekranowane Panele i gniazda telefoniczne nieekranowane System 110 XC Panele krosowe XC Akcesoria do systemu 110 XC Kable krosowe do systemu 110 XC ROZWI ZANIA IN YNIERSKIE - Systemy ekranowane System ekranowany 110 Connect EconoLink Opis systemu AMP Communications Outlet (ACO) Zarabianie kabli na z³¹czach krawêdziowych ACO Elementy uniwersalne systemu ACO - niezale ne od Klasy/Kategorii Panele AMP Communications Outlet (ACO) Gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adki ACO Momentum NETCONNECT QUANTUM Kable transmisyjne Quantum Kable nieekranowane (UTP Quantum) Kable ekranowane (Quantum PIMF 300MHz) Kable krosowe nieekranowane UTP Quantum Kable krosowe ekranowane Quantum PIMF 300MHz System nieekranowany 110Connect Quantum UTP, kat Panele UTP Quantum, kat Gniazda UTP Quantum, kat Systemy ekranowane EMT Quantum FTP, kat Panele i gniazda ekranowane Quantum, kat ACO Quantum, (PIMF 300MHz) Panele i gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adki ACO Quantum NETCONNECT PLATINUM - System ACO 600MHz Kable Platinum (PIMF 600MHz) Kable krosowe Panele i gniazda AMP Communications Outlet (ACO) Wk³adka ACO Platinum AKCESORIA DODATKOWE Prowadnice kabli (wieszaki) Wtyki Wtyki RJ Obudowy wtyków RJ Wtyki 25 parowe CHAMP Puszki natynkowe i akcesoria Puszka natynkowa DIN Ramki do puszek natynkowych DIN Adaptery/Gniazda do systemu Mosaic Puszki natynkowe Office Box Panele nieza³adowane Elementy oznaczeniowe NARZÊDZIA DO INSTALACJI SYSTEMÓW OPARTYCH O KABLE MIEDZIANE Narzêdzia do systemu AMP Communications Outlet (ACO) Narzêdzia do z³¹cz RJ Narzêdzia do z³¹cz 110 (system 110Connect) Narzêdzia do systemu CHAMP SYSTEMY ŒWIAT OWODOWE DO SIECI LAN Kable œwiat³owodowe Kable œwiat³owodowe wewnêtrzne

6 Kable wewnêtrzne w œcis³ym buforze oraz kable o konstrukcji Easy Strip Kable œwiat³owodowe uniwersalne Kable uniwersalne dystrybucyjne Mini Breakout konstrukcja o œcis³ym buforze Kable uniwersalne dystrybucyjne z luÿn¹ tub¹ Kable œwiat³owodowe zewnêtrzne Kable zewnêtrzne z os³on¹ "antygryzoñ" i luÿn¹ tub¹ Kable zewnêtrzne zbrojone (samonoœne) z os³on¹ "antygryzoñ" i luÿn¹ tub¹ System NETCONNECT Solarum Kable krosowe i stacyjne MT-RJ Panele i gniazda MT-RJ Œwiat³owodowe kable krosowe Kable krosowe dopasowuj¹ce do Gigabit Ethernetu Œwiat³owodowe panele krosowe, szafki naœcienne i gniazda Panele krosowe z gniazdami SC i ST Œwiat³owodowe szafki naœcienne Zestawy œwiat³owodowych gniazd naœciennych Adaptery do z³¹cz œwiat³owodowych - couplery (gniazda) Z³¹cza œwiat³owodowe zaciskane mechanicznie LightCrimp PLUS Z³¹cza œwiat³owodowe zaciskane mechanicznie LightCrimp LightCrimp XTC (ST) LightCrimp SC Zestawy narzêdziowe do z³¹cz LightCrimp PLUS (oraz z³¹cz MT-RJ, Corelink Splice MM) Rozszerzenie zestawów narzêdziowych LightCrimp do LightCrimp PLUS Zestawy narzêdziowe do z³¹cz LightCrimp Narzêdzia monta owe do z³¹cz LightCrimp Z³¹cza œwiat³owodowe klejone Z³¹cza ST klejone Z³¹cza SC klejone Z³¹cza FSD (FDDI-MIC) klejone Zestawy i narzêdzia do monta u z³¹cz klejonych Z³¹cza mechaniczne Corelink Splice Mikroskopy i adaptery do mikroskopów TECHNIKA ŒWIAT OWODOWA JEDNOMODOWA SC-PC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami SC-PC Adaptery (Couplery) do z³¹cz SC-PC SC-APC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami SC-APC Adaptery (Couplery) do z³¹cz SC-APC FC-PC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami FC-PC Adaptery (Couplery) do z³¹cz FC-PC FC-APC Pigtaile i kable krosowe ze z³¹czami FC-APC Adaptery (Couplery) do z³¹cz FC-APC Wykonania hybrydowe Kable krosowe - hybrydy Adaptery (Couplery) - wykonania hybrydowe Z³¹cza jednomodowe Z³¹cza FC Z³¹cza SC T³umiki mocy sygna³u optycznego T³umiki nasadowe o sta³ej wartoœci t³umienia T³umiki o regulowanej wartoœci t³umienia Multipleksery Splitery (rozdzielacze sygna³u) UNIWERSALNA SZAFA KABLOWA CZNIKI TELEKOMUNIKACYJNE Modu³y po³¹czeniowe AMP STACK ¹czniki Tel-Splice PRZYK ADOWE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW AMP Przyk³ad 1: 110 Connect System Przyk³ad 2: ACO - AMP Communications Outlet System Przyk³ad 3: Po³¹czone systemy Solarum i Platinum Przyk³ad 4: Budowa szkieletu sieci LANSTER - Dystrybutor systemów sieciowych AMP SKOROWIDZ

7 NETCONNECT Open Cabling Systems - kompletne rozwi¹zania Kilkudziesiêcioletnie doœwiadczenie w pracach nad doskonaleniem technologii przesy³ania danych na miedzi i œwiat³owodach sprawia, e systemy AMP NETCONNECT oferuj¹ wszystko, co jest wymagane przez normy ISO/IEC IS11801, EN50173 czy EIA/TIA 568A do budowy systemu okablowania strukturalnego, poczynaj¹c od punktów dystrybucyjnych: osiedlowych, budynkowych, i piêtrowych, a koñcz¹c na punktach przejœciowych i gniazdach koñcowych. Wszystkie oferowane w tym katalogu komponenty produkowane s¹ zgodnie z najnowszymi wymaganiami (minimum to Enhanced Category 5 - parametry takie s¹ obecnie minimaln¹ rekomendacj¹ do przesy³u danych). Komponenty miedziane, œwiat³owodowe oraz ca³e systemy dostêpne s¹ w dowolnych wykonaniach na ka d¹ klasê okablowania: nieekranowane - klasa D i E, ekranowane - klasa D, E i F. W sk³ad systemów wchodz¹: kable liniowe i krosowe STP-A (IBM typ 1A), FTP, S-FTP, PiMF 300 i 600MHz, panele krosowe, szafki, wtyki i standardowe 8-pozycyjne gniazda koñcowe ekranowane i nieekranowane, jak równie 4-pozycyjne wtyki i gniazda EMC do systemów zbudowanych w oparciu o kabel STP-A (IBM typ 1A). Systemy œwiat³owodowe do sieci LAN oparte s¹ o trzy rodzaje kabli: wielomodowe 50/125, 62.5/125 oraz jednomodowe. Ofertê uzupe³niaj¹ kable krosowe, z³¹cza, panele, szafki naœcienne oraz narzêdzia do wykonywania po³¹czeñ i zarabiania z³¹cz. W zwi¹zku z tym, e AMP mo e dostarczyæ ka dy system okablowania indywidualnie: ekranowany, nieekranowany czy œwiat³owodowy lub wszystkie po³¹czone razem, klient ma gwarancjê, e otrzyma dobrze zaprojektowany, oszczêdny system, który spe³nia nie tylko aktualne, ale równie przysz³e wymagania sieci teleinformatycznych. NETCONNECT Open Cabling Systems to prosty wybór dla przedsiêbiorstw, które musz¹ zaplanowaæ przysz³oœæ bez ograniczania swoich wymagañ. Dziêki tym zaletom AMP mo e dostarczyæ rozwi¹zania na sieæ ka dej wielkoœci, poczynaj¹c od ma³ej liczby u ytkowników w jednym budynku, do sieci osiedlowych o œrednicy 3km, 1 miliona m 2 i 50,000 u ytkowników. Najwa niejszy jest fakt, e ka dy system NETCONNECT jest niezale ny od aplikacji oraz obs³uguje wszystkie typy mediów transmisyjnych. Jakoœæ, niezawodnoœæ i doskona³oœæ w produkcji - dewizy AMP Produkty AMP s¹ wysoko cenione ze wzglêdu na doskona³¹ jakoœæ i pewnoœæ dzia³ania, co wynika z zaawansowanej technologii wykonania. Dziewiêædziesi¹t procent zak³adów produkcyjnych na œwiecie posiada certyfikat ISO9000, a po³owa otrzyma³a nawet bardziej rygorystyczny certyfikat MRPII Klasa A. Dzieje siê tak dlatego, e AMP zwraca szczególn¹ uwagê na detale w ka dym etapie projektowania, produkcji, oraz inwestycji. 11 procent corocznych przychodów jest inwestowanych w badania, rozwój i opracowywanie nowych technologii. Najnowsze badania rynku stawiaj¹ AMP wœród 25 korporacji posiadaj¹cych najwiêkszy potencja³ technologiczny. Rozwój technologii AMP postêpuje w szybkim tempie. Obecnie jest to ponad przyznanych lub oczekuj¹cych patentów na ca³ym œwiecie. Opatentowane produkty stanowi¹ 15 do 20 procent ca³oœci sprzeda y. Od z³¹cz do kompletnych systemów Od chwili powstania w 1941 roku firma AMP specjalizowa³a siê w koñcówkach i z³¹czach. Rozszerzenie dzia³alnoœci nast¹pi³o w 1970 roku, kiedy AMP rozpoczê³o pierwsze badania nad rozwojem kabli, paneli i elemetów œwiat³owodowych. Dzisiaj AMP jest jednym z g³ównych dostawców komponentów pasywnych i systemów okablowania strukturalnego, opartych o miedÿ i œwiat³owody. Proponowane rozwi¹zania mog¹ zaspokoiæ wszystkie potrzeby u ytkownika sieci telekomunikacyjnej. Œwiadomoœæ tych potrzeb nie rozwinê³a siê w ci¹gu jednej nocy, ale przez dziesi¹tki lat. AMP wie, e klienci nie lubi¹ ograniczaæ siê do konkretnych technologii i rodzajów sieci, ale wymagaj¹ rozwi¹zañ uniwersalnych i niezawodnych, które obejmuj¹ wszystkie g³ówne technologie, gwarantuj¹ bezproblemow¹ pracê i s¹ w pe³ni zgodne z odpowiednimi standardami krajowymi, europejskimi i miêdzynarodowymi. AMP sprzedaje systemy i komponenty ekranowane, nieekranowane i œwiat³owodowe. Oferuje klientom prawdziwy wybór tego, czego potrzebuj¹, tym samym likwiduje koniecznoœæ pracy z wieloma dostawcami. Systemy z solidn¹ techniczn¹ podstaw¹ AMP nie tylko spe³nia wymagania norm, ale aktywnie pomaga w ich ustanawianiu. Wraz z innymi producentami i grupami roboczymi komitetów normalizacyjnych kszta³tuje technologie jutra. Firma jest aktywnym cz³onkiem wiêkszoœci komitetów miêdzynarodowych zajmuj¹cych siê systemami okablowania i standardami sieciowymi, w tym: ATM Forum i oczywiœcie ISO/IEC, CENELEC oraz TIA/EIA. W chwili obecnej AMP wraz z innymi europejskimi producentami pracuje nad zdefiniowaniem parametrów transmisyjnych dla elementów na Klasê E/Kategoriê 6 oraz Klasê F/Kategoriê 7 - nastêpne generacje okablowania miedzianego. Przedstawione propozycje rozwi¹zañ AMP na Klasy E i F zosta³y ju wstêpnie zatwierdzone przez CENELEC. 7

8 Co warto wiedzieæ proponuj¹c system okablowania - Co to jest Standard i dlaczego wszyscy dostawcy powinni siê do niego stosowaæ? - Jakie parametry systemu okablowania wp³ywaj¹ na wydajnoœæ i mo liwoœci transmisyjne dla aktualnych i przysz³ych aplikacji? - Jak zbudowaæ dobr¹ sieæ i nie straciæ pieniêdzy? Nie wa ne czy jesteœ inwestorem, klientem koñcowym, in ynierem sieciowym czy dystrybutorem, problematyka dynamicznego rozwoju sieci dotyka równie Ciebie. Wchodz¹ce nowe szybkie protoko³y sieciowe ³¹cz¹ siê bezpoœrednio z parametrami systemów okablowania i ich mo liwoœciami transmisyjnymi. Du ¹ strat¹ pieniêdzy by³by zakup nowego systemu okablowania, który nie spe³nia aktualnych i przysz³ych wymagañ u ytkowników systemów teleinformatycznych. W celu przybli enia rozwoju technologii sieciowych i wyjaœnienia klasyfikacji parametrów transmisyjnych dla systemów okablowania odwo³amy siê do historii powstawania systemów kablowych opartych na symetrycznym kablu miedzianym. Zwrócimy uwagê na aktualnie istniej¹ce ju standardy, jak równie opiszemy nowe klasy okablowania, które w 2000 roku po weryfikacji zostan¹ zawarte w standardzie ISO Historia, Normy, ich postrzeganie i definicje. Pierwsze powa niejsze próby zdefiniowania normy dotycz¹cej otwartego systemu okablowania pojawi³y siê w po³owie lat osiemdziesi¹tych. Wszystkie wczeœniejsze standardy dotyczy³y okreœlonych systemów okablowania tzn. systemów ca³kowicie zale nych od konkretnych aplikacji i producentów. EIA/TIA-568 W lipcu 1991, Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association opublikowa³o ANSI/EIA/ TIA " Commercial Building Telecommunications Wiring Standard" w celu formalnego zdefiniowania parametrów mechanicznych i elektrycznych dla kabli i z³¹cz maj¹cych wchodziæ w sk³ad systemów okablowania budowanych w USA. Standard ten zawiera³ specyfikacjê dla 4-parowego kabla 100 Ohm UTP, 2-parowego 150 Ohm STP, 50 Ohm kabla koncentrycznego i dla œwiat³owodu 62.5/125µm. Symetryczny kabel skrêtkowy i urz¹dzenia przy³¹czeniowe zosta³y okreœlone elektrycznie jako komponenty od 1 do 16MHz. Pomimo tego, e szczegó³owe parametry kabla zosta³y zaproponowane, to zabrak³o czasu na w³¹czenie ich do standardu. TSB 36 W listopadzie 1991 w Technical System Bulletin 36 (TSB 36), przedstawione zosta³y parametry kabli i ich klasyfikacja na kategorie. TSB 36 zawiera³ definicje odpowiednio dla kabli od kategorii 1 do 5; dodatkowo okreœla³ parametry elektryczne i mechaniczne dla kategorii 3, 4 i 5. Uwaga: W biuletynie TSB36 150Ohm 5kategorii kabel ekranowany zast¹piony zosta³ 100Ohm kablem ekranowanym, dla którego zaostrzono wymagania dotycz¹ce NEXT i ACR przy 100MHz. 8

9 TSB40 LANSTER Formalne okreœlenie parametrów dla urz¹dzeñ przy³¹czeniowych spe³niaj¹cych wymagania kabli w odpowiednich kategoriach zosta³o zawarte w biuletynie TSB40. TSB40 sklasyfikowa³ urz¹dzenia przy³¹czeniowe wed³ug kategorii odpowiednio 3, 4 i 5, podaj¹c dla nich równoczeœnie wymagania parametrów NEXT i ACR przy 100 MHz. Zaznaczy³, e praktyki instalatorskie mog¹ mieæ bardzo du y wp³yw na parametry kabli, poda³ równie zasady postêpowania w trakcie instalacji systemów okablowania w kategorii 4 i 5 np. d³ugoœæ rozplotu par czy d³ugoœæ zdjêcia os³ony zewnêtrznej. ANSI/TIA/EIA-568-A W paÿdzierniku 1995, TSB 36, TSB 40 i TSB 40A zosta³y do³¹czone do ANSI/TIA/EIA-568 jako Wydanie A (Poprawka A). Poprawka ta specyfikowa³a najni sze wymagane parametry elektryczne dla odpowiednich kategorii, równie definiowa³a kana³ transmisyjny oraz jego elementy sk³adowe. Kana³ rozpoczyna siê od karty sieciowej, a koñczy na koncentratorze lub innym urz¹dzeniu aktywnym. ANSI/TIA/EIA-568-A by³ pierwszym publicznym standardem specyfikuj¹cym parametry elektryczne dla czegoœ wiêcej ni tylko pojedyncze sk³adowe systemu okablowania. Standard ten szczególnie podkreœla³ wagê dzia³ania systemu jako ca³oœci jak równie fakt, e specyfikacja dla pojedynczych komponentów nie zapewnia pewnoœci dzia³ania. ISO/IEC W 1995 roku pojawi³ siê jeszcze jeden standard, tym razem miêdzynarodowy, wydany przez International Organisation for Standardization (ISO) i International Electrotechnical Commission (IEC) jako standard miêdzynarodowy ISO/IEC Podobnie jak TIA/EIA-568-A, ISO/IEC zdefiniowa³ kana³ transmisyjny jako ca³oœæ okablowania poziomego ³¹cznie z kablami krosowymi, ale bez wtyków koñcowych. ISO wprowadzi³ równie drug¹ wa n¹ definicjê nazywan¹ po³¹czeniem. Po³¹czeniem nazwano elementy od panelu do gniazda koñcowego; innymi s³owy za po³¹czenie uznano wszystko to, co wykonawca powinien zostawiaæ w œcianie. W sk³ad po³¹czenia wchodz¹ równie kable krosowe (pomiêdzy dwiema po³owami szafy krosuj¹cej) bez kabli stacyjnych. Model po³¹czenia zosta³ wykorzystany do okreœlenia minimum wydajnoœci systemu. Ustalono cztery klasy wydajnoœci dla systemów okablowania (klasy A,B,C i D). Klasa D stawia³a najwy sze wymagania i okreœlona zosta³a do 100MHz. Inn¹ ró nic¹ pomiêdzy ISO/IEC11801 i TIA/EIA-568A by³o do³¹czenie do standardu ISO kabli ekranowanych 100 i 120Ohm. Pomimo tego, e ISO/IEC nie by³ pierwszym opublikowanym standardem, to w³aœnie on podawa³ podstawy dla otwartych systemów okablowania, które mia³y zapewniæ ca³kowit¹ zgodnoœæ systemów. Obecnie na podstawie tego w³aœnie standardu regionalne komitety normalizacyjne opracowuj¹ swoje standardy, w³¹czaj¹c w to American National Standard ANSI/TIA/EIA-568-A, European Standard CENELEC EN 50173, Canadian Standard CSA T 529, i Australian/ New Zeland Standard AS/NZS 3080:1996. TSB67 Bezpoœrednio po TIA/EIA-568-A w 1995 roku wydano Technical System Bulletin 67. TSB67 poda³ w bardziej przejrzysty sposób wymagania dotycz¹ce wydajnoœci systemów okablowania, dodatkowo okreœli³ sposoby pomiarów parametrów transmisyjnych. W biuletynie tym zawarte zosta³y definicje dla kana³u i dla po³¹czenia podstawowego (rysunek) wraz ze specyfikacj¹ ró nych wartoœci parametrów dla obydwu. Wartoœci parametrów dla po³¹czenia podstawowego zaostrzono aby w przysz³oœci umo liwiæ dodanie kabli krosowych i utrzymanie efektywnoœci systemu dla kana³u. TSB 67 okreœli³ dla przyrz¹dów pomiarowych rêcznych dok³adnoœæ pomiarow¹, daj¹c w ten sposób mo liwoœæ kontroli rozbie noœci wyników. Spokój i stabilnoœæ dla producentów? W tym czasie pojawi³a siê stabilnoœæ w przemyœle okablowania strukturalnego. Standardy by³y ustalone, okreœla³y wymagania wydajnoœci dla komponentów i dla ca³ych systemów, dostarczaj¹c tym samym zasad postêpowania dla: - producentów kabli i elementów przy³¹czeniowych, - producentów systemów okablowania daj¹cych gwarancje na komponenty lub system, - producentów urz¹dzeñ pomiarowych, - wykonawców instaluj¹cych i sprawdzaj¹cych dzia³anie systemów. Stabilnoœæ ta jest jednak wzglêdna. Jak mo na by³o zauwa yæ w tym raporcie, wymagania dla wydajnoœci systemów ci¹gle siê zmieniaj¹. Pierwsza seria standardów zosta³a opracowana dla systemów kablowych wspieraj¹cych protoko³y sieciowe takie jak 10BASE-T, 4 lub 16 Mb/s Token Ring, 100 Mb/s FDDI, 100 Mb/s Fast Ethernet i nawet 155 Mb/s ATM. Wydawa³oby siê, e te aplikacje, a szczególnie najpóÿniejsze s¹ ca³kowicie wystarczaj¹ce dla u ytkowników. Czy tak? Nale y siê zastanowiæ, poniewa to nic nadzwyczajnego e: - co rok lub dwa zachodzi koniecznoœæ wymiany stacji roboczej (komputera) u ytkownika, - aby byæ "najszybszym na rynku" nale y trzy razy unowoczeœniaæ swój PC ju po pó³ roku od zakupu, - mimo tego zawsze wykorzystywane jest 90% zasobów pamiêci komputera, 9

10 - konieczny jest zakup nowych urz¹dzeñ i oprogramowania aby pracowaæ wydajniej i byæ kompatybilnym z innymi, - firmy produkuj¹ce software wydaj¹ coraz nowsze i doskonalsze programy, które staj¹ siê szybko standardem, a tym samym obiektem po ¹dania klienta, - firmy produkuj¹ce hardware ci¹gle wypuszczaj¹ na rynek szybsze komputery, karty graficzne, sieciowe i inne, - normalne jest, e przedsiêbiorstwa przemys³owe, szpitale, instytucje edukacyjne, banki i rz¹dy chc¹ instalowaæ okablowanie strukturalne o najwy szej wydajnoœci, aby móc spe³niaæ wszystkie punkty wymienione powy ej. Opieraj¹c siê na faktach, e pojawia siê coraz szybszy sprzêt komputerowy, e nowe aplikacje programowe wykorzystuj¹ wiêcej pamiêci, wymagaj¹c tym samym wiêkszego pasma przenoszenia i e u ytkownik koñcowy jeœli chce byæ konkurencyjny na rynku jest zmuszony do zakupu tych produktów, ³atwo jest przewidzieæ, e wymagania wzglêdem pasma przenoszenia systemów okablowania bêd¹ szybko ros³y. Pojêcia takie jak "Cat5+", "High-End Cat5", "Kategoria 6", "Kategoria 7", "Klasa E", "Klasa F", oraz stwierdzenia: "okreœlony do 350 MHz", "zdolny przes³aæ 622 Mbps bezpoœrednio do stacji koñcowej" coraz czêœciej zaczynaj¹ towarzyszyæ systemom okablowania strukturalnego, które zosta³y zaprojektowane z ró nymi wartoœciami marginesów pracy. Aby lepiej wyjaœniæ te pojêcia i stwierdzenia nale y przeœledziæ sk¹d pochodzi³y i co dok³adnie opisywa³y. E DIN Zwiêkszaj¹ce siê wymagania dla pasma przenoszenia w sieciach strukturalnych i niepewnoœæ czy systemy klasy D bêd¹ mia³y doœæ dobre parametry transmisyjne dla nowo powstaj¹cych protoko³ów, np. ATM 622Mbps wywo³a³y potrzebê opracowania nowych klas okablowania zapewniaj¹cych wysok¹ szybkoœæ transmisji danych na kablach miedzianych. Podkomisja Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego (Deutsches Instiutut fur Normung DIN) opracowa³a swój w³asny standard okreœlaj¹cy wymagania dla systemów okablowania z pasmem przenoszenia 600MHz. Projekt ten opiera³ siê na kablu ekranowanym, który jest produkowany przez wiêkszoœæ europejskich producentów kabli. Jedynym kablem spe³niaj¹cym wymagania tego standardu by³ i jest kabel PiMF (Pairs in Metal Foil), który sk³ada siê z czterech skrêconych par, ka da para dodatkowo zapakowana jest w metalow¹ foliê, a na wszystkich czterech parach za³o ony jest metalowy oplot. Standard niemiecki wzorowa³ siê na zalecenich normy europejskiej EN50173, dodaj¹c tylko wymagania dla wydajnoœci po³¹czenia podstawowego do 600MHz. Zgodnie z teori¹ powinno to daæ mo liwoœæ przesy³ania 622Mbps na dwóch parach przy u yciu prostego kodowania NRZ. Dodatkowe wymagania dla kategorii 5 i kategorii 5+ W Ameryce Pó³nocnej pojawi³y siê próby ustanowienia standardu podwy szonej kategorii 5. Kable okreœlone w tym projekcie oznaczone s¹ jako kable o podwy szonej wydajnoœci lub "Cat5+". Jedna z prób ustanowienia "Cat5+" wysz³a od dystrybutorów okablowania strukturalnego. Opublikowali oni dokument klasyfikuj¹cy okablowanie strukturalne oparte o wysokiej jakoœci kable nieekranowane wed³ug poziomów. Wydanie tego dokumentu oparte zosta³o na potrzebach jakie zg³aszali klienci. Zosta³y zdefiniowane nastêpuj¹ce trzy poziomy okablowania: - Poziom 5, podobny do kategorii 5 tylko z dodatkowymi wymaganiami dla ACR para wzglêdem pary 10dB przy 100MHz i dla ACR para wzglêdem pozosta³ych par 10dB przy 80MHz. - Poziom 6, nowy uwzglêdniaj¹cy kable z ACR para wzglêdem pary do 10dB przy 155MHz i ACR 10dB para wzglêdem pozosta³ych przy 100MHz. - Poziom 7, równie nowy podaj¹cy nastêpuj¹ce parametry dla kabli: ACR para wzglêdem pary 10dB przy 200MHz i 10dB ACR para wzglêdem par pozosta³ych przy 160MHz. Najwiêkszym problemem tego opracowania jest fakt, e podaje ono tylko parametry dla kabli, natomiast protoko³y sieciowe pracuj¹ na systemie z³o onym z kabli i z urz¹dzeñ przy³¹czeniowych. Aby zape³niæ t¹ lukê ANSI/TIA/EIA-568-A UTP STK (System Task Grup) opracowa³ dwa dodatki do ANSI/TIA/EIA-568-A: jeden pod tytu³em "Aditional Transmition Performance Specification for 100Ohm 4-Pair Category 5 Cabling" i drugi "Aditional Transmition Performance Specification for 100Ohm 4-Pair Enhanced Category 5 Cabling". Kategoria 6/Klasa E i Kategoria 7/Klasa F (ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3) Grupa robocza 3 ISO/IEC we wrzeœniu 1997 na konferencji w Monachium zdecydowa³a, e konieczne jest wprowadzenie nowych klas o znacznie lepszych parametrach ni klasa D. WG3 postanowi³o e nowe dwa standardy okablowania strukturalnego rozwijane bêd¹ w obrêbie istniej¹cego ju standardu IS i zdecydowano, e klasa E bêdzie okreœla³a parametry dla kana³u o przepustowoœci na 200MHz. Klasa F natomiast bêdzie specyfikowa³a parametry kana³u transmisyjnego o przepustowoœci na 600MHz. Dodatkowo zatwierdzono dla klasy E, e modularny interfejs powinien byæ traktowany jako obowi¹zuj¹cy dla wszystkich interfejsów u ytkownika w gnieÿdzie koñcowym. Dla klasy F nowy interfejs dla gniazda koñcowego zostanie opracowany w terminie póÿniejszym. Do tego czasu modularny interfejs RJ45 pozostaje standardowym obowi¹zuj¹cym dla klasy F. Podsumowanie Mamy nadziejê, e przybli ona historia powstawania standardów obowi¹zuj¹cych wszystkich dostawców pomo e Pañstwu w lepszym zrozumieniu istoty problemu w systemach okablowania oraz u³atwi wybór rozwi¹zania najbardziej optymalnego. Przy podejmowaniu decyzji rodzaju systemu warto pamiêtaæ, e jedn¹ z dewiz AMP jest wyprzedzanie wymagañ Klientów, aby w odpowiednim momencie dostarczyæ system, który ca³kowicie spe³ni ich oczekiwania. 10

11 PROGRAMY GWARANCYJNE FIRMY AMP Podstawow¹ zalet¹ proponowanych rozwi¹zañ sieciowych firmy AMP jest niezale noœæ od obecnych i przysz³ych aplikacji. Dzisiaj gor¹cym tematem jest Gigabit Ethernet, jutro bêdzie coœ innego. Dlatego AMP udziela gwarancji na parametry transmisyjne, czyli na klasê okablowania zgodnie z normami. Nie jest wa ne jakie protoko³y bêd¹ przesy³ane danym systemem. Dopóki u ytkownik bêdzie korzysta³ z protoko³ów zaprojektowanych do pracy w danej klasie okablowania, tak d³ugo systemy AMP bêd¹ spe³nia³y jego oczekiwania. AMP oferuje klientom trzy rodzaje gwarancji na systemy okablowania strukturalnego: ogóln¹ piêcioletni¹ gwarancjê na komponenty, piêtnastoletni¹ rozszerzon¹ gwarancjê na komponenty oraz piêtnastoletni¹ gwarancjê na system. AMP udziela tych gwarancji bezpoœrednio u ytkownikowi koñcowemu, a nie integratorowi systemów czy instalatorowi sieciowemu, który sieæ wykona³. Jest to zasadnicza cecha wyró niaj¹ca gwarancje udzielane przez firmê AMP. Programy gwarancyjne AMP wybiegaj¹ daleko poza mo liwoœci gwarancyjne innych producentów. Dziêki nim klienci mog¹ mieæ ca³kowite zaufanie do mo liwoœci swoich sieci, które spe³ni¹ ich dzisiejsze, jak i przysz³e potrzeby. 5 letnia Gwarancja Materia³owa Wszystkie komponenty u ywane do budowy systemów okablowania strukturalnego objête s¹ ogóln¹ 5 letni¹ gwarancj¹ materia³ow¹ na zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi standardami IS i EN Gwarancja rozpoczyna siê od daty zakupu i mo e j¹ otrzymaæ ka dy klient, który przedstawi fakturê zakupu u autoryzowanego dystrybutora AMP. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad fabrycznych lub niezgodnoœci z normami w okresie gwarancyjnym firma AMP poddaje produkt naprawie albo dostarcza bezp³atnie czêœæ zamienn¹. 25 letnia Rozszerzona Gwarancja Materia³owa Dla systemów okablowania, które w 100% sk³adaj¹ siê z produktów AMP, firma proponuje rozszerzon¹ 25 letni¹ gwarancjê materia³ow¹. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji ca³y system musi byæ zainstalowany przez LPI (Licencjonowane Przedsiêbiorstwo Instalacyjne - Autoryzacja AMP) oraz zarejestrowany. Rejestracja wymaga przedstawienia faktury zakupu podpisanej przez osobê odpowiedzialn¹ za instalacjê oraz listy instalatorów (25%) posiadaj¹cych certyfikaty ukoñczenia kursu AMP ACT I - numery licencyjne. 25 letnia Gwarancja Systemowa Jest to najwa niejszy program gwarancyjny, zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ parametrów elektrycznych i transmisyjnych, okreœlonych w normach ISO/IEC11801 oraz EN50173 dla ca³oœci zainstalowanego systemu. Zawiera on równie w sobie wszystkie korzyœci wynikaj¹ce z 5 i 25 letniej gwarancji materia³owej. W przeciwieñstwie do innych dostawców jest to gwarancja na zgodnoœæ z normami, a nie gwarancja na aplikacje. Oznacza to, e jakiekolwiek aplikacje, które bêd¹ wykorzystywa³y pasmo przenoszenia jakie jest zagwarantowane w normie mog¹ byæ wykorzystywane bez obaw o koniecznoœæ zmiany okablowania. U ytkownicy nie musz¹ okreœlaæ aplikacji, dla których ma zostaæ zbudowany system okablowania, co wiêcej nie ma potrzeby odnawiania gwarancji przy zmianie aplikacji. 25 letnia gwarancja systemowa obejmuje swoim zakresem ca³oœæ systemu okablowania od g³ównego punktu dystrybucyjnego do stacji koñcowej, zawiera wiêc okablowanie szkieletowe, jak i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji ca³y system musi byæ zainstalowany przez LPI (Licencjonowane Przedsiêbiorstwo Instalacyjne - Autoryzacja AMP) oraz zarejestrowany. Rejestracja wymaga przedstawienia: faktury zakupu podpisanej przez osobê odpowiedzialn¹ za instalacjê, listy instalatorów (50%) posiadaj¹cych certyfikaty ukoñczenia kursu AMP ACT I - numery licencyjne, dokumentacji powykonawczej podpisanej przez projektanta-instalatora (ukoñczony kurs AMP ACT I i AMP ACT II - nr licencyjny), wyniki testów z pomiarów dynamicznych po³¹czenia (link) wg ISO/IEC11801 i EN Oferta firmy nie ogranicza siê tylko do samej sprzeda y systemów i komponentów sieciowych, lecz tak e obejmuje doradztwo techniczne i szkolenia. Nasi in ynierowie s³u ¹ pomoc¹ nie tylko na temat specyfikacji technicznych produktów i narzêdzi, ale równie pomagaj¹ w realizacji projektów. Zg³aszaj¹c siê do nas uzyskasz zaproszenie na bezp³atne wstêpne szkolenie i prezentacjê systemów NETCONNECT, a tym samym bêdziesz móg³ poznaæ rozwi¹zania, które stawiaj¹ firmê AMP na 1 miejscu w rankingu dostawców produktów sieciowych. Otrzymasz najnowsze informacje na temat rozwoju technologii sieciowych oraz odpowiedzi na wszelkie nurtuj¹ce Ciê pytania. Skontaktuj siê, a przeœlemy Ci homologacje Ministerstwa ¹cznoœci na elementy okablowania strukturalnego AMP. 11

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okablowania monitoringu CCTV IP oraz kontroli dostępu. I. Okablowanie strukturalne powinno

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 1. Cechy: Interfejs ethernetowy systemu HAPCAN Napięcie zasilania z magistrali 10-24V Pobór prądu z magistrali 65mA Wbudowany moduł EM202, EM203 lub EM203A

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X-100 1 Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X-100 3 Instrukcja obs ugi Konwertery 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-300. Instrukcja obs ugi. Charakterystyka SCALANCE X-300 1. Modu y MM990 2. Instalacja Switchy X-300 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-300. Instrukcja obs ugi. Charakterystyka SCALANCE X-300 1. Modu y MM990 2. Instalacja Switchy X-300 3 SIEMENS SIMATIC NET Charakterystyka SCALANCE X-300 1 Modu y MM990 2 Instalacja Switchy X-300 3 SCALANCE X-300 Instrukcja obs ugi Spis tre ci: 1. Charakterystyka switchy SCALANCE X-300....3 1.1. Switche

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo