INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ"

Transkrypt

1 SPWRKI INWERTOROWE INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ Q Zak ad paratury Spawalniczej

2 PrzedsiêbiorstwoSPistnieje na rynku od ponad piêædziesiêciu lat. ObecnieSP to grupa firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ zgrzewarek rezystancyjnych, sprzêtu spawalniczego, odlewów metali kolorowych oraz silników elektrycznych ma³ej mocy. Wieloletnie doœwiadczenie i wiedza w po³¹czeniu z nowoczesnymi rozwi¹zaniami uplasowa³y SPÊ na pozycji najwiêkszego w Polsce producenta zgrzewarek do metali o mocach od 0, do 00 kv. W odpowiedzi na oczekiwania odbiorców wyspecjalizowaliœmy siê w produkcji zadaniowych urz¹dzeñ zgrzewalniczych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Maszyny takie pracuj¹ w wielu fabrykach bran y motoryzacyjnej i budowlanej. Oferta SPY obejmuje tak e pe³n¹ gamê inwertorowych urz¹dzeñ spawalniczych o pr¹dach spawania od 0 do 00 oraz manipulatory spawalnicze o udÿwigu od 0 do.000 kg. Ze wzglêdu na swoj¹ wytrzyma³oœæ i znakomite parametry spawarki SPY znajduj¹ szerokie zastosowanie miêdzy innymi w zak³adach przemys³owych i kopalniach. Ponadto SP posiada w³asn¹ odlewniê metali nie elaznych, która specjalizuje siê w odlewaniu metod¹ odœrodkow¹ pierœcieni o ciê arze od do 0kg. Wytwarzane tutaj tuleje mosiê ne s¹ wykorzystywane przez œwiatowe koncerny do produkcji ³o ysk tocznych. Company SP has been on the market for more than fifty years. Nowadays SP is a group of companies specializing in manufacturing of resistance welding machines, arc welding equipment, nonferrous metals casts as well as small power electric motors. Thanks to decades of experience and specialist knowledge, coupled with modernday solutions, SP is Poland's largest manufacturer of welding machines for metals with resistance of power between 0. and 00 kv. In response to customer expectation SP has become expert in the manufacture of specialtask welding equipment, in accordance with individual demand. The machines operate in many automotive and construction industry factories. SP's offer also includes the full range of inverter arc welding equipment with welding currents of between 0 and 00 and welding manipulators with lifting capacity of 0 to,000 kg. Thanks to their durability and excellent parameters SP welding machines are widely used in industrial plants and mines. Furthermore, SP has its own nonferrous metal foundry, which specializes in the centrifugal casting of rings weighing between and 0 kg. Brass sleeves, manufactured by SP, are used by global companies for the production of antifriction bearings. Ïðåäïðèÿòèå SP S.. ñóùåñòâóåò íà ðûíêå óæå áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò îáîðóäîâàíèå äëÿ ñâàðêè äàâëåíèåì è ïëàâëåíèåì, îòëèâêè èç öâåòíûõ ìåòàëëîâ è ýëåêòðîäâèãàòåëè íåáîëüøîé ìîùíîñòè. Áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíåìó îïûòó, çíàíèÿì, à òàêæå èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ ðåøåíèé, SP ÿâëÿåìñÿ êðóïíåéøèì â Ïîëüøå ïðîèçâîäèòåëåì àïïàðàòîâ äëÿ ñâàðêè äàâëåíèåì ìîùíîñòüþ îò 0, äî 00 êâà. Èäÿ íàâñòðå ó îæèäàíèÿì íàøèõ ïîòðåáèòåëåé, SP âûñïåöèàëèçèðîâàëàñü â ïðîèçâîäñòâå ñâàðî íûõ àïïàðàòîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà åíèÿ, îòâå àþùèõ èíäèâèäóàëüíûì òðåáîâàíèÿì çàêàç èêà. Òàêèå ìàøèíû ðàáîòàþò óæå íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ìàøèíîñòðîåíèÿ. Ïðåäëîæåíèå SP ñîäåðæèò øèðîêóþ ãàììó èíâåðòîðíûõ ñâàðî íûõ àïïàðàòîâ ñ òîêîì ñâàðêè îò 0 äî 00 À, à òàêæå ñâàðî íûå ìàíèïóëÿòîðû ãðóçîïîäú ìíîñòüþ îò 0 äî.000 êã. Áëàãîäàðÿ íàä æíîñòè è èñêëþ èòåëüíûì ïàðàìåòðàì ñâàðî íûå àïïàðàòû ôèðìû SP øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è øàõòàõ. SP S.. ðàñïîëàãàåò òàêæå ñîáñòâåííûì ëèòåéíûì öåõîì è ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â öåíòðîáåæíîé îòëèâêå êîëåö âåñîì îò äî 0 êã èç öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Ëàòóííûå âòóëêè ôèðìû SP èñïîëüçóþòñÿ âåäóùèìè ìèðîâûìè êîíöåðíàìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîäøèïíèêîâ. NSZ OFERT: Zgrzewarki rezystancyjne: zgrzewarki punktowe stacjonarne zgrzewarki garbowe zgrzewarki punktowe kleszczowe z transformatorem przy kleszczach zgrzewarki punktowe kleszczowe z transformatorem podwieszonym zgrzewarki doczo³owozwarciowe zgrzewarki liniowe zgrzewarki tarciowe zgrzewarki wielopunktowe zgrzewarki specjalizowane transformatory do zgrzewarek przewody niskoindukcyjne uk³ady sterowania do zgrzewarek Inwertorowe Ÿród³a pr¹du do spawania metodami: MIG/MG Manipulatory spawalnicze. Odlewy metali kolorowych. Us³ugi ciêcia metali metod¹ plazmow¹. Produkcja elektrod i obsad. Silniki elektryczne ma³ej mocy. OUR OFFER: Resistance welding machines: stationary spot welders projection welders guntype spot welders with suspended transformer buttupset welders seam welders friction welders multipoint spot welders special task welders welding machine transformers lowinduction leads welding machine control systems Inverter welding sources employed in the following welding methods: MIG/MG Welding manipulators. Nonferrous metal casts. Metal plasmacutting services. Manufacture of electrodes and holders. Small power electric motors. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ: Àïïàðàòû äëÿ ñâàðêè äàâëåíèåì: còàöèîíàðíûå ìàøèíû äëÿ òî å íîé ñâàðêè màøèíû äëÿ ðåëüåôíîé ñâàðêè câàðî íûå êëåùè ñ òðàíñôîðìàòîðîì ïðè êëåùàõ câàðî íûå êëåùè ñ ïîäâåñíûì òðàíñôîðìàòîðîì màøèíû äëÿ ñòûêîâîé ñâàðêè ëèíåéíîðîëèêîâûå ìàøèíû màøèíû äëÿ ñâàðêè òðåíèåì míîãîòî å íàÿ êîíòàêòíûå ìàøèíû màøèíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà åíèÿ tðàíñôîðìàòîðû äëÿ ñâàðî íûõ àïïàðàòîâ hèçêî èíäóêöèîííûå ïðîâîäà áëîêè óïðàâëåíèÿ äëÿ êîíòàêòíûõ ìàøèí Èíâåðòîðíûå èñòî íèêè äëÿ ñâàðêè: MIG/MG Ñâàðî íûå ìàíèïóëÿòîðû Îòëèâêè èç öâåòíûõ ìåòàëëîâ Ïëàçìåííàÿ ðåçêà ìåòàëëà Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîäîâ è äåðæàòåëåé Od roku SPposiada Certyfikat Jakoœci ISO 00.W d¹ eniu do ci¹g³ego podnoszenia jakoœci oraz œwiadomoœci ekologicznej na pocz¹tku lipca 00 zosta³ przeprowadzony audit certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Œrodowiskiem zgodnego z norm¹ PNEN ISO 00 oraz ISO 00:000. SP has held the ISO 00 Quality Certificate since. Striving after permanent quality and environment awareness improvement the Environmental Management System, in keeping with the PNEN ISO 00 and ISO 00:000 norm was implemented recently. Îò ã SP èìååò ñåðòèôèêàò êà åñòâà ISO 00. Ñòðåìÿñü ê ïîñòîÿííîìó ïîäíÿòèþ êà åñòâà è ñîçíàòåëüíîñòè ïî ñîõðàíåíèþ ýêîëîãèè, â íà àëå 00 ã., áûë ïðîâåäåí ñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò ïî Ñèñòåìå Èíòåãðèðîâàííîãî Ðóêîâîäñòâà Êà åñòâîì è Îêðóæàþùåé Ñðåäîé, ñîãëàñíî íîðìàì PNEN ISO 00 è ISO 00:000.

3 Dodatkowe funkcje urz¹dzeñ spawalniczych. Welding machines additional functions. Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè äóãîâûõ ñâàðî íûõ àïïàðàòîâ. HotStart rc Force HOT STRT funkcja u³atwia rozpoczêcie spawania poprzez chwilowe zwiêkszenie natê enia pr¹du w momencie zajarzenia ³uku. HOT STRT temporary current increase while arc initiation. HOT STRT ýòà ôóíêöèÿ àêòèâíà ïðè çàæèãàíèè äóãè. Îáëåã àåò íà àëî ñâàðî íûõ ðàáîò, óâåëè èâàÿ íàïðÿæåíèå òîêà ïðè çàæèãàíèè. RC FORCE regulacja dynamiki ³uku. Zapobiega miêdzy innymi przyklejaniu siê elektrody do spawanego materia³u przy jego dotkniêciu. Mechanizm dzia³ania polega na automatycznym zwiêkszeniu pr¹du spawania przy chwilowym zbli eniu elektrody do materia³u. RC FORCE arc dynamics regulation. Prevents electrode from sticking to the welded material when touched. The welding current automatically increases when the electrode nears to the material. RC FORCE ðåãóëèðîâêà äèíàìèêè äóãè, ôóíêöèÿ àêòèâíà âî âðåìÿ âàðî íûõ ðàáîò. Ïðåäîõðàíÿåò îò ïðèëèïàíèÿ ýëåêòðîäû ê ìàòåðèàëó ïðè ïðèêîñíîâåíèè. Ìåõàíèçì ðàáîòû îñíîâàí íà àâòîìàòè åñêîì óâåëè åíèè ñâàðî íîãî òîêà ïðè ñáëèæåíèè ýëåêòðîäà ê ìàòåðèàëó. t PreGas PostGas Punktowe PRE GS, POST GS funkcje stosowane w urz¹dzeniach spawaj¹cych metod¹ oraz MIG/MG. Zawór gazu automatycznie steruje dop³ywem gazu tu przed zajarzaniem ³uku oraz chwilê po jego wygaœniêciu co zapewnia wysok¹ jakoœæ spoiny na ca³ej d³ugoœci. PRE GS, POST GS and MIG/MG functions. The gas valve controls the gas inflow shortly before the arc initiation and after it stops, which ensures good quality of the weld on both ends. PRE GS, POST GS ôóíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñâàðî íûõ àïïàðàòàõ ñâàðèâàþùèõ ìåòîäîì è MIG/MG. Ãàçîâûé âåíòèëü àâòîìàòè åñêè ðåãóëèðóåò ïðîõîä ãàçà ïåðåä ñàìûì çàæèãàíèåì äóãè, à ïîñëå åå ïîòóõàíèÿ, ïîäãîòàâëèâàåò ñðåäó ê ñâàðî íûì ðàáîòàì. Ïîñëå îêîí àíèÿ ðàáîòû îõëàæäàåò øîâ, òî ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà åñòâî íà âñåé åãî äëèíå. SPWNIE PUNKTOWE s³u y do punktowego ³¹czenia materia³u. SPOT WELDING spot welding method. ÒÎ Å ÍÀß ÑÂÀÐÊÀ ñëóæèò äëÿ òî å íîãî ñîåäèíåíèÿ ìàòåðèàëà. nti Stick Slope down Slope up Lift HF NTI STICK automatyczne wy³¹czenie pr¹du w sytuacji, gdy elektroda przyklei siê do spawanego materia³u. NTI STICK automatic current turn off when the electrode sticks to the welded material. NTI STICK àâòîìàòè åñêîå îòêëþ åíèå ïîäà è òîêà â ñèòóàöèè, êîãäà ýëåêòðîä ïðèëèï ê ñâàðèâàåìîìó ìàòåðèàëó. SLOPE UP, SLOPE DOWN funkcje stosowane w urz¹dzeniach spawaj¹cych metod¹. P³ynne narastanie oraz opadanie pr¹du przy rozpoczêciu i zakoñczeniu spawania warunkuj¹ce dobr¹ jakoœæ pocz¹tku i koñca spoiny. SLOPE UP, SLOPE DOWN welding functions. Fluent increase and decrease of the current at the beginning and the end of welding process which conditions the good weld quality on both ends. SLOPE UP I SLOPE DOWN ôóíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñâàðî íûõ àïïàðàòàõ ñâàðèâàþùèõ ìåòîäîì. Ðåãóëèðóåò ïëàâíóþ ïîäà ó òîêà â íà àëå è êîíöå ñâàðî íûõ ðàáîò, òî ïîçâîëÿåò ïîëó èòü âûñîêîå êà åñòâî â íà àëå è â êîíöå øâà. LIFT dotykowy sposób zajarzania ³uku przy spawaniu metod¹. LIFT welding function. Contact method of the welding arc initiation. LIFT êîíòàêòíûé ñïîñîá çàæèãàíèÿ äóãè ïðè ñâàðêå ìåòîäîì. HF bezdotykowy sposób zajarzania ³uku przy spawaniu metod¹. Zajarzanie nastêpuje poprzez uk³ad wytwarzaj¹cy wysokie napiêcie o du ej czêstotliwoœci w momencie rozpoczynania spawania. HF welding function. Noncontact method of the welding arc initiation. The arc initiation is provoked by device generating a high frequency voltage. HF áåñêîíòàêòíûé ñïîñîá çàæèãàíèÿ äóãè ïðè ñâàðêå ìåòîäîì. Çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò ïðè ïîìîùè áëîêà, êîòîðûé âûðàáàòûâàåò âûñîêî àñòîòíîå âûñîêîå íàïðÿæåíèå â íà àëå ñâàðî íûõ ðàáîò. Pulse Zdalne sterowanie SPWNIE PULSCYJNE funkcja stosowana przy spawaniu metod¹ stali chromowoniklowych oraz materia³ów rzadkop³ynnych jak miedÿ, czy aluminium. Puls zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu materia³u i zapewnia jego odpowiednie stopienie dla uzyskania po ¹danej jakoœci spoiny. PULSE WELDING function for chromenickel, copper and aluminium. Puls prevents the material form overheating and enables it's proper melting level ensuring the good weld quality. ÏÓËÜÑÈÐÓÞÙÀß ÑÂÀÐÊÀ ôóíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñâàðî íûõ àïïàðàòàõ ñâàðèâàþùèõ ìåòîäîì ïðè ñâàðêå õðîìíèêèëåâîé ñòàëè è æèäêîòåêó èõ ìàòåðèàëîâ, òàêèõ êàê ìåäü èëè àëþìèíèé. Ïóëüñ ïðåäîõðàíÿåò îò ðåçìåðíîãî íàãðåâà ìàòåðèàëà è ãàðàíòèðóåò ïîëó åíèå íóæíîãî ñïëàâà è êà åñòâåííîãî øâà. ZDLNE STEROWNIE umo liwia sterowanie podstawowymi parametrami spawania bezpoœrednio z miejsca spawania. Konieczne jest zastosowanie przystawki zdalnego sterowania, któr¹ mo na nabyæ za specjalnym zamówieniem. REMOTE CONTROL enables the control of welding parameters directly from the work place. The remote control device required. ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ äàåò âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü îñíîâíûå ïàðàìåòðû, íåïîñðåäñòâåííî â ìåñòå ðàáîòû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè ïðèñòàâêó äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî çàêàçó. STEROWNIE SPWNIEM takt: w trakcie spawania przycisk na uchwycie trzyma siê wciœniêty, w celu zakoñczenia spawania przycisk siê zwalnia. takt: w celu rozpoczêcia spawania przycisk na uchwycie wciska siê i puszcza, w celu zakoñczenia spawania nale y jeszcze raz wcisn¹æ i puœciæ przycisk. WELDING CONTROL T: during welding the button on the torch is kept pushed, in order to finish welding the button must be released. T: to start welding the button on the torch must be pushed and released, to finish welding it must be pushed and released again. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÂÀÐÎ ÍÛÌÈ ÐÀÁÎÒÀÌÈ õ: òàêò âî âðåìÿ ñâàðî íûõ ðàáîò êíîïêà äîëæíà áûòü íàæàòîé, äëÿ îêîí àíèÿ ðàáîòû, êíîïêà îòïóñêàåòñÿ. õ: òàêò äëÿ íà àëà ñâàðî íûõ ðàáîò íåîáõîäèìî íàæàòü è îòïóñòèòü êíîïêó. Äëÿ îêîí àíèÿ ðàáîò íåîáõîäèìî åùå ðàç íàæàòü è îòïóñòèòü êíîïêó. Stick Out STICK OUT funkcja aktywna w niektórych urz¹dzeniach do spawania metod¹ MIG/MG polegaj¹ca na powtarzalnym wysuniêciu drutu z uchwytu po zakoñczeniu spawania. STICK OUT MIG/MG function. The wire advance after welding. STIUK OUT ôóíêöèÿ àêòèâíà â íåêîòîðûõ ñâàðî íûõ àïïàðàòàõ ñâàðèâàþùèõ ìåòîäîì MIG/MG. Ïîñëå îêîí àíèÿ ðàáîòû, èç ãîðåëêè âûäâèãàåòñÿ ñâàðî íàÿ ïðîâîëîêà. WY SZE NPIÊCIE BIEGU J OWEGO umo liwia spawanie równie takimi gatunkami elektrod, które wymagaj¹ specjalnego napiêcia biegu ja³owego np. elektrodami celulozowymi. HIGHER IDLE VOLTGE enables welding with electrodes which require special idle voltage, ex. cellulose. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ ÕÎËÎÑÒÎÃÎ ÕÎÄÀ: ïîçâîëÿåò ñâàðèâàòü òàêèìè ýëåêòðîäàìè, äëÿ êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíîå íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà, íàïð. Ýëåêòðîäàìè ñ öåëëþëîçíûì ïîêðûòèåì.

4 SPWRKI INWERTOROWE INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ Spawarki PIU0 i 0C to przenoœne Ÿród³a inwertorowe przeznaczone do spawania metod¹ elektrodami otulonymi, 0C równie elektrodami celulozowymi. Po zastosowaniu uchwytu z zaworem gazu umieszczonym w rêkojeœci mo liwe jest spawanie elektrod¹ wolframow¹ w atmosferze gazu obojêtnego stali oraz miedzi i ich stopów. Obydwa urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê wysok¹ kultur¹ i precyzj¹ pracy, a tak e znakomitymi parametrami spawania, co sprawia, e œwietnie nadaj¹ siê do prac monta owych i remontowych. Niezaprzeczalnym atutem s¹ równie niewielkie wymiary i ciê ar urz¹dzeñ, co czyni je szczególnie mobilnymi. Nowym produktem w tej grupie urz¹dzeñ jest mini spawarka Start., która dostarczana jest w zestawie pozwalaj¹cym na natychmiastowe rozpoczêcie pracy. W sk³ad zestawu wchodz¹: przewód masowy, przewód z uchwytem elektrody, maska spawalnicza, oraz szt. elektrod o œrednicy, mm. PIU0 and 0 C welding machines are portable inverter sources for welding with all types of covered electrodes, cellulose electrode in particular. By means of torch with gas valve located in handle welding of steel, copper and their alloys is possible. Both devices are featured by operation comfort and precision and by excellent welding parameters which make these devices ideal for any assembly and overhaul works. Small dimensions and weight of the devices are unquestionable advantages making them easy to relocate. The new product within this group is Start., which comes in a set allowing an immediate work start. The set comprises: earth cable, electrode gun cable, mask and electrodes d., mm. Ñâàðî íûå àïïàðàòû PIU0 è 0C ýòî ïåðåíîñíûå èíâåðòîðíûå èñòî íèêè, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ñâàðêè ìåòîäîì âñåìè âèäàìè ïîêðûòûõ ýëåêòðîäîâ, â îñîáåííîñòè öåëëþëîçíûìè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãîðåëêè ñ ãàçîâûì âåíòèëåì, ðàñïîëîæåííûì íà ðóêîÿòêå, âîçìîæíà ñâàðêà âîëüôðàìîâûì ýëåêòðîäîì â ñðåäå èíåðòíîãî ãàçà ñòàëè, ìåäè è èõ ñïëàâîâ. Îáà àïïàðàòà îòëè àþòñÿ âûñîêîé òî íîñòüþ ðàáîòû è îòëè íûìè ïàðàìåòðàìè ñâàðêè, è íåçàìåíèìû ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè íîãî ðîäà ìîíòàæíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò. Èõ íåîîñïîðèìûì äîñòîèíñòâîì ÿâëÿåòñÿ òàêæå íåáîëüøàÿ ìàññà è ðàçìåðû, òî äåëàåò èõ èñêëþ èòåëüíî óäîáíûìè â ýêñïëóàòàöèè. Íîâûì ïðîäóêòîì â ýòîé ãðóïïå îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äóãîâîé ìèíè ñâàðî íûé àïïàðàò Start.. Àïïàðàò ïîñòàâëÿåòñÿ â íàáîðå, òî ïîçâîëÿåò íà àòü ðàáîòå ñðàçó æå ïîñëå åãî ïîêóïêè.  íàáîð âõîäèò: êàáåëü ñ êëåììîé çàçåìëåíèÿ, êàáåëü ñ ýëåêòðîäîäåðæàòåëåì, ìàñêà ñâàðùèêà, ýëåêòðîäà òîëùèíîé, ìì. PRMETRY TECHNICZNE TECHNICL PRMETRS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Napiêcie zasilania (czêstotliwoœæ) Supply voltage (frequency) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ( àñòîòà) Liczba faz Phases Ôàçû Napiêcie stanu ja³owego Idle voltage Íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà Zakres regulacji pr¹du spawania Welding current adjustment range Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà ñâàðêè Pr¹d spawania Welding current Òîê ñâàðêè Wspó³czynnik mocy cosö Power factor cosö Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè cosö Stopieñ ochrony obudowy Casing protection degree Óðîâåíü çàùèòû êîðïóña Wymiary (dxsxw) Dimensions (LxWxH) Ðàçìåðû (äë. õ øèð. õ âûñ.) Ciê ar Weight Ìàññà STRT. PIU0 0C 0 V (0/0 Hz) V 0 0P0% 0P0% P00% 0, IP 0x0x0 mm, kg 0 V (0/0 Hz) V 0 0P0% 0P00% 0, IP 0x0x0 mm, kg 00 V (0/0 Hz) 0 V 0 0P% 0P0% 0P00% 0, IP 00x00x mm kg Urz¹dzenie Device Àïïàðàò Dostêpne metody spawania Possible welding methods Âîçìîæíûå ìåòîäû ñâàðêè HOT STRT RC FORCE NTI STICK SLOPEDOWN LIFT Zdalne sterowanie Remote control Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå PIU0 * 0C * * spawanie metod¹ dostêpne po zastosowaniu uchwytu spawalniczego z zaworem gazu. * welding available with use of the torch with gas valve. * ñâàðêà ìåòîäîì âîçìîæíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ñâàðî íîãî ïèñòîëåòà ñ ãàçîâûì êëàïàíîì.

5 PIU0, 0C, STRT, Pokrêt³o nastawiania pr¹du WskaŸnik za³¹czenia spawarki do sieci WskaŸnik zadzia³ania zabezpiecznia termicznego Prze³¹cznik metody spawania, Pokrêt³o funkcji rc Force ()/Slope Down () Current regulation Machine live indication Thermal alarm indication Function selector, rc Force () / Slop down () regulation Ðó êà ðåãóëèðîâêè ïîäà è òîêà Èíäèêàòîð ïîäêëþ åíèÿ ñâàðî íîãî àïïàðàòà ê ñåòè Èíäèêàòîð ñðàáàòûâàíèÿ òåðìè åñêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ Ïåðåêëþ àòåëü ìåòîäà ðàáîòû / Ïåðåêëþ àòåëü ôóíêöèè c Force ()/Slope Down () Pokrêt³o funkcji rc Force Pokrêt³o nastawiania pr¹du spawania WskaŸnik gotowoœci spawarki do pracy WskaŸnik zadzia³ania zabezpieczenia termicznego Prze³¹cznik miejsca sterowania: miejscowo/zdalnie Wy³¹cznik g³ówny rc Force regulation Welding current regulation Machine enabled for work indication Thermal alarm indication Internal/remote control switch OnOff switch Ïåðåêëþ àòåëü ôóíêöèè rc Force/ Ðó êà ðåãóëèðîâêè ïîäà è òîêà Èíäèêàòîð ãîòîâíîñòè ñâàðî íîãî àïïàðàòà ê ðàáîòå Èíäèêàòîð ñðàáàòûâàíèÿ òåðìè åñêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ Ïåðåêëþ àòåëü òèïà óïðàâëåíèÿ: ìåñòíîå/äèñòàíöèîííîå Ãëàâíûé âûêëþ àòåëü INT Zestaw spawalniczy: Ÿród³o pr¹du STRT. przewód masowy przewód z uchwytem elektrody maska spawalnicza szt. elektrod o œrednicy. mm Welding kit: Welding source STRT. Earth cable Electrode gun cable Welding mask electrodes diameter. mm Ñâàðî íûé íàáîð: èñòî íèê ïèòàíèÿ STRT. êëåììû çàçåìëåíèÿ êàáåëü ñ ýëåêòðîäîäåðæàòåëåì ñâàðî íàÿ ìàñêà ýëåêòðîä øò., òîëùèíà, ìì

6 MULTI RÓD INWERTOROWE INVERTER MULTISOURCES ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÈÑÒÎ ÍÈÊÈ Spawarki Ri00, Ri00U, Ri0, Ri0U to rodzina uniwersalnych urz¹dzeñ spawalniczych zbudowanych na bazie nowoczesnej techniki inwertorowej oraz mikroprocesorowego sterowania. Cechy te daj¹ mo liwoœæ spawania wieloma metodami przy wykorzystaniu szerokiej gamy funkcji u³atwiaj¹cych spawanie. Mikroprocesorowe sterowanie pozwala na precyzyjn¹ kontrolê i p³ynn¹ regulacjê parametrów ³uku spawalniczego, dziêki czemu osi¹ga siê doskona³¹ jakoœæ spoin. Rodzina Ri zaprojektowana jest do spawania metod¹ podstawow¹ wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, w tym elektrodami celulozowymi. Zastosowanie podajnika drutu PD w spawarkach Ri00U i 0U powoduje automatyczne jego rozpoznanie i prze³¹czenie Ÿród³a na tryb pracy MIG/MG. Podczas spawania t¹ metod¹ istnieje mo liwoœci¹ precyzyjnej regulacji charakterystyki ³uku od bardzo delikatnej, z minimalnym rozpryskiem do bardzo twardej. Podajnik umo liwia regulacjê napiêcia spawania, prêdkoœci podawania drutu oraz wybór rodzaju pracy lub taktowej. Ri00, Ri00U, Ri0, Ri0U welding machines belong to a family of allpurpose welding devices based on modern inverter technology and microprocessor control. These features make it possible to weld by means of many methods and profit from a wide range of functions facilitating welding process. Microprocessor control provides a precise monitoring and variable adjustment of welding arc parameters, therefore securing an excellent quality of fusion welds. Ri family is designed for basic method welding with all kinds of covered electrodes, including cellulose electrodes. pplication of PD wire feeder in Ri00U and 0U causes its automatic recognition and source switch into MIG/MG operation mode. While welding it is possible to adjust precisely arc characteristics from very delicate with a minimal spatter up to very hard. The feeder enables welding voltage adjustment, speed of wire feeding and operation mode selection between or stroke. Each of welding machines belonging to Ri family with use of 00 unit gives possibility of welding with touch arc ignition HF. The unit enables current ramp and drop time adjustment and operation mode selection between or stroke. Ñâàðî íûå àïïàðàòû Ri00, Ri00U, Ri0, Ri0U ýòî ñåìüÿ óíèâåðñàëüíûõ ìàøèí, èçãîòîâëåííûõ íà áàçå ñîâðåìåííîé èíâåðòîðíîé òåõíèêè ñ ñ ìèêðîïðîöåññîðíûì óïðàâëåíèåì, êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü ñâàðêè ìíîãèìè ìåòîäàìè ïðè èñïîëüçîâàíèè øèðîêîé ãàììû ôóíêöèé, îáëåã àþùèõ ïðîöåññ ñâàðêè. Ìèêðîïðîöåññîðíîå óïðàâëåíèå ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü è òùàòåëüíî ðåãóëèðîâàòü äóãó ñâàðêè, áëàãîäàðÿ åìó äîñòèãàåòñÿ ïðåâîñõîäíîå êà åñòâî øâîâ. Ñåìüÿ Ri çàïðîåêòèðîâàíà äëÿ ñâàðêè ìåòîäîì, âñåìè âèäàìè ïîêðûòûõ ýëåêòðîäîâ, à â îñîáåííîñòè öåëëþëîçíûìè. Ïðè ïîäêëþ åíèè ìåõàíèçìà ïîäà è ïðîâîëîêè PD ê àïïàðàòàì Ri00U è 0U ïðîèñõîäèò àâòîìàòè åñêîå ïåðåêëþ åíèå èñòî íèêà â ðåæèì ðàáîòû MIG/MG. Âî âðåìÿ ñâàðêè äàííûì ìåòîäîì âîçìîæíà òî íàÿ ðåãóëèðîâêà õàðàêòåðèñòèêè äóãè, îò î åíü ìÿãêîé, ñ ìèíèìàëüíûì ðàçáðûçãèâàíèåì, äî î åíü òâ ðäîé. Ïîäà à îáåñïå èâàåò ðåãóëèðîâêó íàïðÿæåíèÿ ñâàðêè, ñêîðîñòè ïîäà è ïðîâîëîêè è âûáîð èëè òàêòíîãî ðåæèìà ðàáîòû. Êàæäûé ñâàðî íûé àïïàðàò èç ñåìüè Ri ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèñòàâêè 00 äà ò âîçìîæíîñòü ñâàðêè ìåòîäîì ñ áåñêîíòàêòíûì çàæèãàíèåì HF. Ïðèñòàâêà äà ò âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè âðåìåíè óâåëè åíèÿ è óìåíüøåíèÿ òîêà, à òàêæå âûáîð èëè òàêòíîãî ðåæèìà ðàáîòû. PRMETRY TECHNICZNE TECHNICL PRMETRS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Napiêcie zasilania (czêstotliwoœæ) Supply voltage (frequency) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ( àñòîòà) Liczba faz Phases Ôàçû Napiêcie stanu ja³owego Idle voltage Íàïðÿæåíèå â õîëîñòîì ñîñòîÿíèè Zakres regulacji pr¹du spawania Welding current adjustment range Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà ñâàðêè Pr¹d spawania Welding current Òîê ñâàðêè Wspó³czynnik mocy cosö Power factor cosö Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè cosö Stopieñ ochrony obudowy Casing protection degree Óðîâåíü çàùèòû êîðïóñà Wymiary (dxsxw) Dimensions (LxWxH) Ðàçìåðû (äë. õ øèð. õ âûñ.) Ciê ar Weight Ìàññà Ri00 Ri00U R0 Ri0U 00 V (0/0 Hz) 0 V 00 00P% 0P0% 0P00% 0, IP 00x0x00 mm kg 00 V (0/0 Hz) V 00 00P% 0P0% 0P00% 0, IP 00x0x00 mm kg 00 V (0/0 Hz) 0 V 0 0P% 00P0% 0P00% 0, IP 00x0x00 mm kg 00 V (0/0 Hz) V 0 0P% 00P0% 0P00% 0, IP 00x0x00 mm kg

7 Ri00, 00U, Ri0, 0U Pokrêt³o funkcji rc Force Pokrêt³o nastawiania pr¹du spawania Wyœwietlacz Sygnalizacja zdalnego sterowania Sygnalizacja przeci¹ enia Wy³¹cznik g³ówny rc Force regulation Welding current regulation Display Remote control indication Overload indication OnOff switch PRZECI ENIE ZDLNE STEROWNIE 0 Ïåðåêëþ àòåëü ôóíêöèè rc Force Ðó êà ðåãóëèðîâêè ïîäà è òîêà Òàáëî Ñèãíàëèçàöèÿ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Èíäèêàòîð ïåðåíàãðóçêè Ãëàâíûé âûêëþ àòåëü RC FORCE PR D SPWNI Pokrêt³o funkcji rc Force Wyœwietlacz Pokrêt³o nastawiania pr¹du spawania Prze³¹cznik rodzaju pomiaru: "Napiêcie"/"Pr¹d" Pokrêt³o nastawienia indukcyjnoœci Sygnalizacja przeci¹ enia Wy³¹cznik g³ówny rc Force regulation Display Welding current regulation "Voltage"/"Current" visualisation switch Induction regulation Overload indication OnOff switch NPIÊCIE PRZECI ENIE PR D Ïåðåêëþ àòåëü ôóíêöèè rc Force Òàáëî Ðó êà ðåãóëèðîâêè ïîäà è òîêà Ïåðåêëþ àòåëü òèïà èçìåðåíèé: "Íàïðÿæåíèå"/"Òîê" Ïåðåêëþ àòåëü ðåãóëèðîâêè èíäóêöèè Èíäèêàòîð ïåðåíàãðóçêè Ãëàâíûé âûêëþ àòåëü RC FORCE PR D SPWNI INDUKCYJNOŒÆ Urz¹dzenie Device Àïïàðàò Dostêpne metody spawania Possible welding methods Âîçìîæíûå ìåòîäû ñâàðêè HOT STRT RC FORCE SLOPEUP SLOPEDOWN HF PREGS POSTGS STICK OUT Zdalne sterowanie Remote control Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå Ri00 Ri Ri00U Ri00U + 00 Ri00U + PD MIG/ Ri0 Ri Ri0U Ri0U + 00 Ri0U + PD MIG/MG

8 MULTI RÓD INWERTOROWE 0/00V, 0U/00V INVERTER MULTISOURCES ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÈÑÒÎ ÍÈÊÈ Ri0/00V I Ri0U/00V s¹ nowoczesnymi inwertorowymi multiÿród³ami przeznaczonymi do profesjonalnych prac spawalniczych w ciê kich warunkach, w szczególnoœci w podziemnych zak³adach górniczych. Posiadaj¹ dopuszczenie WUG nr GE/0 Cechy charakterystyczne urz¹dzeñ to: napiêcie zasilania x 00V (0/0 Hz); precyzyjna regulacja pr¹du miejscowa i zdalna; funkcje dodatkowe; dodatkowe zabezpieczenie przed wp³ywem wilgoci poprzez impregnacje; uk³ad automatycznego obni ania napiêcia biegu ja³owego do napiêcia V; mo liwoœæ zasilania z sieci o napiêciu 00V; zasilanie spawarki przez kabel górniczy; wytrzyma³a konstrukcja i ma³e wymiary. Ri0/00V and Ri0U/00V are modern inverter multisources designer for professional welding in heavy conditions, especially in underground mines. Certyfied by polish mining institute. The characteristic traits of these welders are: power supply voltage x 00V (0/0 Hz); fine current adjustment local and remote; additional functions additional moisture protection; automatic idling voltage reduction to V; capability of supplying from 00V; power grid; supplying by mining cable; strong construction and small dimensions. Ri0/00V I Ri0U/00V ýòî ñîâðåìåííûå èíâåðòîðíûå ìóëüòèñòî íèêè, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñâàðî íûõ ðàáîò â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ, îñîáåííî â øàõòàõ. C äîïóñêîì WUG. Õàðàêòåðèñòè åñêèå îñîáåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ: ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå x 00 (0/0 Ãö); òî íàÿ äèñòàíöèîííàÿ è ëîêàëüíàÿ ðåãóëèðîâêà ïîäà è òîêà; äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè; äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà îò âëàæíîñòè, ïóòåì ïðîïèòêè; àâòîìàòè åñêîå ïîíèæåíèå íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà äî íàïðÿæåíèÿ Â; âîçìîæíîñòè ïèòàíèÿ îò ñåòè ñ íàïðÿæåíèåì 00Â; ïèòàíèå ñâàðî íîãî àïïàðàòà åðåç êàáåëü äëÿ øàõò; âûíîñëèâàÿ êîíñòðóêöèÿ è íåáîëüøèå ðàçìåðû. PRMETRY TECHNICZNE TECHNICL PRMETRS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Napiêcie zasilania (czêstotliwoœæ) Supply voltage (frequency) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ( àñòîòà) Napiêcie stanu ja³owego Idle voltage Íàïðÿæåíèå â õîëîñòîì ñîñòîÿíèè Napiêcie zajarzania Striking voltage Íàïðÿæåíèå ïîäæîãà Pr¹d spawania Welding current Òîê ñâàðêè Zakres regulacji pr¹du spawania Welding current adjustment range Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè ñâàðî íîãî òîêà Sprawnoœæ Efficiency ÊÏÄ Wspó³czynnik mocy Power factor Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè Moc max pobierana z sieci Max. input power Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Stopieñ ochrony obudowy Casing protection degree Óðîâåíü çàùèòû êîðïóñà Wymiary (dxsxw) Dimensions (LxWxH) Ðàçìåðû (äë. õ øèð. õ âûñ.) Ciê ar Weight Ìàññà Ri0/00V x00v; 00V* (0/0 Hz) V 0V 0 % 00 0% 0 00% /0.V 0/V % 0.. kv IP 00x0x00 mm *opcja dostêpna na zamówienie klienta; *option for the customer order; *âîçìîæíîñòü íà çàêàç êëèåíòà kg Ri0U/00V POSIDJ DOPUSZCZENIE WUG CERTYFIED BY POLISH ING INSTITUTE Ñ ÄÎÏÓÑÊÎÌ WUG Urz¹dzenie Device Àïïàðàò Dostêpne metody spawania Possible welding methods Âîçìîæíûå ìåòîäû ñâàðêè HOT STRT RC FORCE SLOPEUP SLOPEDOWN HF PREGS POSTGS STICK OUT Zdalne sterowanie Remote control Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå Obni enie napiêcia biegu ja³owego Reduced idle voltage Ïîíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õîäà Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym za³¹czeniem Not authorized use protection Çàùèòà îò ïîñòîðîííèõ Ri0/00V Ri0/00V + 00 Ri0U/00V Ri0U/00V + 00 Ri0U/00V + PD MIG/

9 PÓ UTOMTY INWERTOROWE MIGGY0 MIGi0 SEMIUTOMTIC INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÅ ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÛ W grupie urz¹dzeñ do spawania metod¹ MIG/MG oferujemy spawarki MIGGY0, MIGi0 oraz HIMIG00P. Wykonane z zastosowaniem technologii inwertorowej i mikroprocesorowego sterowania urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê wysok¹ kultur¹ pracy, doskona³¹ dynamik¹ oraz znakomitymi parametrami spawania. Spawarka MIGGY0 jest przenoœnym Ÿród³em pr¹du przeznaczonym do spawania metod¹ MIG/MG drutem stalowym, drutem o rdzeniu proszkowym (bez gazu os³onowego) oraz drutem aluminiowym. Dodatkowo istnieje mo liwoœæ spawania elektrodami otulonymi, a tak e po pod³¹czeniu uchwytu metod¹. tutem urz¹dzenia jest niewielka waga oraz zasilanie 0V. MIGi0 to inwertorowy pó³automat spawalniczy typu compact, z wbudowanym lub rolkowym podajnikiem drutu, przeznaczony do spawania metod¹ MIG/MG oraz stali niskowêglowych, niskostopowych i stopowych. Dziêki doskona³ej charakterystyce oraz szeregowi funkcji u³atwiaj¹cych spawanie ten profesjonalny i uniwersalny zarazem pó³automat œwietnie nadaje siê do wszelkich prac monta owych i remontowych. Pó³automat HIMIG00P jest synergicznym Ÿród³em pr¹du, umo liwiaj¹cym spawanie wszystkimi metodami, spawanie punktowe oraz spawanie pr¹dem pulsacyjnym. Mikroprocesorowy sterownik umo liwia zaprogramowanie kilkunastu nastaw w zale noœci od warunków spawania. Urz¹dzenie posiada uk³ad WC do ch³odzenia wod¹ w obiegu zamkniêtym uchwytów MIG i. Szeroki zakres zastosowania, du e mo liwoœci oraz doskona³e parametry spawania sprawiaj¹, e HIMIG00P jest niezast¹piony i niezawodny szczególnie w warunkach produkcji seryjnej. MIG/MG welding machines offer comprises MIGGY0, MIGi0 and HIMIG00P types. Devices built using the inverter technologies and microprocessor control are characterized by operation comfort, excellent dynamics and optimum welding parameters. MIGGY0 welding machine is a portable current source for steel wire MIG/MG welding, welding with fluxcored wire (without shielding gas) and with aluminium wire. There is an additional possibility of covered electrode welding and welding after connecting a handle with gas valve. Small weight and 0 V power supply are the advantages of the device. MIGi0 is an inverter, semiautomatic compact welding machine, with builtin or roll wire feeder for MIG/MG welding and welding of lowcarbon steel, lowalloy steel and alloy steel. Thanks to excellent characteristics and many functions facilitating welding process this professional and at the same time allpurpose semiautomat is ideal for any assembly and overhaul works. Semiautomatic device HIMIG00P is a synergic current supply, making it possible to apply all welding methods, spot welding and pulse current welding. Microprocessor controller enables several setpoints setting depending on welding conditions. Wide range of applications, great capacities and excellent welding parameters make HIMIG00P exceptionally useful for industrial maters.  ãðóïïå àïïàðàòîâ äëÿ ñâàðêè ìåòîäîì MIG/MG ïðåäëàãàåì àïïàðàòû MIGGY0, MIGi0 è HIMIG00P. Èçãîòîâëåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíâåðòîðíîé òåõíîëîãèè è ìèêðîïðîöåññîðíîãî óïðàâëåíèÿ, îòëè àþòñÿ óäîáñòâîì â ýêñïëóàòàöèè, äèíàìèêîé è âûñîêèìè ïàðàìåòðàìè ñâàðêè. Ñâàðî íûé àïïàðàò MIGGY0 ÿâëÿåòñÿ ïåðåíîñíûì èñòî íèêîì òîêà, ïðåäíàçíà åííûì äëÿ ñâàðêè ìåòîäîì MIG/MG ñòàëüíîé ïðîâîëîêîé, ïðîâîëîêîé ñ ïîðîøêîâûì ñòåðæíåì (áåç ãàçà), à òàêæå àëþìèíèåâîé ïðîâîëîêîé. Âîçìîæíà òàêæå ñâàðêà ïîêðûòûìè ýëåêòðîäàìè, à ïðè ïîäêëþ åíèè ãîðåëêè ñ ãàçîâûì âåíòèëåì ìåòîäîì. Îñíîâíoì äocòîèícòâîì ÿâëÿåòñÿ íåáîëüøàÿ ìacca àïïàðàòà è ïèòaíèå èç ñåòè 0Â. MIGi0 ýòî èíâåðòîðíûé ñâàðî íûé ïîëóàâòîìàò êîìïàêòíîãî òèïà ñî âñòðîåííûì èëè ðîëèêîâûì ìåõàíèçìîì ïîäà è ïðîâîëîêè, ïðåäíàçíà åííûì äëÿ ñâàðêè ìåòîäîì MIG/MG è íèçêîóãëåðîäèñòîé, ëåãèðîâàííîéè íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè. Áëàãîäàðÿ âûñîêèì õàðàêòåðèñòèêàì è ðÿäó ôóíêöèé, îáëåã àþùèõ ñâàðêó, ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé è îäíîâðåìåííî óíèâåðñàëüíûé ïîëóàâòîìàò íåçàìåíèì ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè íîãî ðîäà ìîíòàæíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ïîëóàâòîìàò HIMIG00P ÿâëÿåòñÿ ñèíåðãè åñêèì èñòî íèêîì òîêà, äàþùèì âîçìîæíîñòü ñâàðêè âñåìè ìåòîäàìè, òî å íîé ñâàðêè è ñâàðêè ïóëüñèðóþùèì òîêîì. Ìèêðîïðîöåññîðíîå óïðàâëåíèå äà ò âîçìîæíîñòü çàïðîãðàììèðîâàíèÿ áîëåå 0 íàñòðîåê â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñâàðêè. Øèðîêèå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è ïðåâîñõîäíûå ïàðàìåòðû äåëàþò HIMIG00P íàä æíûì è íåçàìåíèìûì, îñîáåííî â óñëîâèÿõ ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà. PRMETRY TECHNICZNE TECHNICL PRMETRS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Napiêcie zasilania (czêstotliwoœæ) Supply voltage (frequency) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ( àñòîòà) Liczba faz Phases Ôàçû Napiêcie stanu ja³owego Idle voltage Íàïðÿæåíèå â õîëîñòîì ñîñòîÿíèè Zakres regulacji pr¹du spawania Welding current adjustment range Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà ñâàðêè Pr¹d pobierany z sieci Current input Ïîòðåáëÿåìûé òîê Pr¹d spawania Welding current Òîê ñâàðêè Stopieñ ochrony obudowy Casing protection degree Óðîâåíü çàùèòû êîðïóñà Wymiary (dxsxw) Dimensions (LxWxH) Ðàçìåðû (äë. õ øèð. õ âûñ.) Ciê ar Weight Ìàññà 0 V (0/0 Hz) 0 V 0 0,0%,00% 00% 000% MIGGY0,0%,00% 0% 000% IP,0%,00% 00% 000%,0%,00% 00% 000% 0,00% 0000% 0%,00% 000% 000%,0% 00% 000% 0000% 0x00x0 mm 00x0x00 mm 00x0x00 mm kg MIGi0 MIG/MG MIG/MG MIG/MG 00 V (0/0 Hz) V V V IP HIMIG00P 00 V (0/0 Hz) 0 kg 0 kg IP,0%,00% 000% 000%

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG

BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG 2013 BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG Serdecznie witamy i zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. Zajmujemy siê produkcj¹ tzw. osprzêtu samochodowego jakim s¹ ró nego rodzaju baga niki. Nasz¹ dewiz¹ jest

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT ALIEN User Manual PY-GPS5004BT Românã 87-132 Polski 43-86 English 1-42 ALIEN PY-GPS5004BT PY-GPS5004BT User's Manual Welcome to use our GPS navigator - We are reserves the final explanation right on this

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ. Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski

S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ. Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski S OWNIK SKRÓTÓW I POJÊÆ DOTYCZ CYCH DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ Angielsko-polski Niemiecko-polski W³osko-polski A S³ownik ANGIELSKO-POLSKI AAC a actual - rzeczywisty, faktyczny, np. kod usterki wystêpuj¹cej

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo