Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet"

Transkrypt

1 Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999

2 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego Definicja okablowania strukturalnego Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego 8 2. R&M freenet - opis struktury Uniwersalne Okablowanie Strukturalne - wymagania Koncepcja systemu okablowania R&M freenet Podsystem magistrali terenowej Podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej Podsystem okablowania poziomego R&M freenet - opis systemu Cechy i zalety atwa integracja ró nych mediów transmisyjnych Ochrona urz¹dzeñ koñcowych - system kodowania Data Safe Lock Funkcjonalnoœæ i administracja Beznarzêdziowa i szybka technika Easy Lock do zakoñczania kabla Nowoczesne rozwi¹zanie ekranowania Organizacja kabli System uziemienia Niezawodnoœæ Technologia przy³¹czeniowa R&M freenet dla gniazd RJ Pod³¹czenie kabla - technika Easy Lock Efektywne pod³¹czenie ekranu Os³ona ekranuj¹ca modu³u przy³¹czeniowego Rozwi¹zanie problemu monta u równoleg³ych y³ Kable instalacyjne Tablice rozdzielcze RJ Gniazda Kasety œwiat³owodowe Systemy integracji us³ug telefonicznych Adaptery i baluny R&M freenet - Rozszerzona Gwarancja Niezawodnoœci Podsumowanie 37 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

3 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 1.1. Definicja okablowania strukturalnego Idea okablowania strukturalnego powsta³a w latach 70-tych. Celem tego rozwi¹zania jest zbudowanie systemu modularnego, pozwalaj¹cego na realizacjê okreœlonej konfiguracji po³¹czeñ dla wyjœciowego systemu teleinformatycznego na miarê aktualnych potrzeb, z mo liwoœci¹ dokonywania daleko id¹cych zmian konfiguracji oraz rozbudowy z u yciem takich samych elementów. Sieæ taka umo liwia ka demu u ytkownikowi w³¹czenie dowolnego sprzêtu i skorzystanie z dowolnej us³ugi systemu. System okablowania strukturalnego z ka dego punktu telekomunikacyjnego pozwala na dostêp do us³ug telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu pomiêdzy stanowiskami pracy. Jest to mo liwe je eli system okablowania strukturalnego posiada o wiele wiêcej punktów przy³¹czeniowych, ni jest to niezbêdne w danym momencie przy danym zatrudnieniu. Punkty te (gniazda instalacji okablowania strukturalnego) s¹ rozmieszczone w regularnych odstêpach w ca³ym budynku, w taki sposób aby ich rozmieszczenie obejmowa³o wszystkie obszary w budynku, gdzie mo e istnieæ potrzeba dostêpu do sieci komputerowej i telefonów. Zapewnienie dostêpu do ka dego systemu do³¹czonego do sieci okablowania strukturalnego jest realizowane przez proste prze³¹czenie kabla w prze³¹cznicy piêtrowej lub g³ównej. Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla okreœlonego systemu informatycznego, dlatego te spe³nia ono wymagania dotycz¹ce transmisji sygna³ów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Celem strukturalnego okablowania budynków jest dostarczenie uniwersalnego rozwi¹zania, spe³niaj¹cego wszystkie wymagania potencjalnych u ytkowników bez koniecznoœci zmian w okablowaniu. System taki jest dla u ytkownika ca³kowicie przezroczyst¹ sieci¹ po³¹czeñ zgodnych z wykorzystywan¹ przez niego aplikacj¹ (ró n¹ przez ró nych u ytkowników). Cel ten realizowany jest przez zastosowanie hierarchicznego modelu okablowania, w którym ostatecznie wszystkie po³¹czenia zbiegaj¹ siê w jednym punkcie. U ytkownicy zajmuj¹cy przewidziany dla nich obszar roboczy, korzystaj¹ z urz¹dzeñ pod³¹czonych do odpowiednich gniazd telekomunikacyjnych. Okablowanie poziome ³¹czy gniazda telekomunikacyjne z piêtrowym punktem dystrybucyjnym (prze³¹cznic¹ piêtrow¹) usytuowan¹ w szafie telekomunikacyjnej i ma topologiê gwiazdy zbiegaj¹cej siê w prze³¹cznicy. Piêtrowe punkty dystrybucyjne po³¹czone s¹ przy pomocy okablowania pionowego z prze³¹cznic¹ g³ówn¹ (g³ównym punktem dystrybucyjnym). Okablowanie pionowe równie ma topologiê Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

4 gwiazdy zbiegaj¹cej siê w prze³¹cznicy g³ównej. Ramiona gwiazdy okablowania pionowego koñcz¹ siê w prze³¹cznicach piêtrowych. Je eli system okablowania strukturalnego obejmuje wiêcej ni jeden budynek, to w systemie wydziela siê prze³¹cznicê g³ówn¹ zbiorcz¹ i ³¹czy z ni¹ prze³¹cznice g³ówne poszczególnych budynków okablowaniem miêdzybudynkowym równie wykonywanym w topologii gwiazdy Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego Normy EIA/TIA 568, ISO/IEC IS i EN50173 Pierwsz¹ norm¹ definiuj¹c¹ zasady budowy sieci teleinformatycznych by³a amerykañska norma EIA/TIA 568, opracowana przez Electronic Industries Association i Telecom Comunications Industries Association w czerwcu 1991 roku, przyjêta nastêpnie w wielu krajach. Dokument ten okreœla wymagania odnosz¹ce siê do okablowania budynków, przeznaczonego do przesy³ania sygna³ów akustycznych i transmisji danych. Norma EIA/TIA 568 jest norm¹ ogóln¹ i nie odnosi siê specjalnie do adnego konkretnego standardu transmisji, np. Ethernet, Token Ring, natomiast okreœla, jakie funkcjonalne kryteria techniczne maj¹ spe³niaæ instalowane kable i z³¹cza oraz podaje wytyczne dotycz¹ce dopuszczalnych technik instalowania. Norma EIA/TIA 568 okreœla kryteria o przydatnoœci wyrobów oferowanych przez ró ne firmy do odpowiedniego, wspólnego wykorzystania. Ze wzglêdu na tempo zmian w tej dziedzinie norma ta jest stale aktualizowana. Dla kabli do 100 MHz zatwierdzono warunki techniczne TSB 36, a dla z³¹cz TSB 40. Norma EIA/TIA 568 jest wytyczn¹ przy wyborze systemów, umo liwia okreœlenie parametrów technicznych, jakie powinien spe³niaæ wyrób, eby by³ zgodny z wymogami innych systemów. W czerwcu 1994 roku zatwierdzono w Genewie miêdzynarodow¹ normê okreœlaj¹c¹ standard budowy systemów okablowania strukturalnego jako ISO/IEC IS Norm¹ dla okablowania strukturalnego obowi¹zuj¹c¹ w Unii Europejskiej jest standard EN wydany w sierpniu 1995 roku. Normy EIA/TIA 568 i ISO/IEC IS 11801i EN50173 nie okreœlaj¹ zasad fizycznej budowy systemów okablowania strukturalnego. Zasady takie okreœlone s¹ w normie EIA/TIA 569. Norma ta okreœla techniki i zasady jakimi powinni kierowaæ siê projektanci i technicy przy budowie systemów kablowych dla transmisji danych. 8 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

5 2. R&M freenet - opis struktury 2.1. Uniwersalne Okablowanie Strukturalne - wymagania Uniwersalne okablowanie strukturalne budynku jest niezbêdne dla zapewnienia w³aœciwej transmisji sygna³ów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych. System takiego okablowania ³¹czy ró ne urz¹dzenia koñcowe (telefony, terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery systemów informatycznych, a tak e zapewnia dostêp do zewnêtrznych sieci WAN, polskich i œwiatowych. Kana³ transmisyjny pomiêdzy przy³¹czem telekomunikacyjnym i dystrybutorem budynkowym nie jest zwi¹zany z jak¹kolwiek aplikacj¹ i mo e byæ wykorzystany w wielu zastosowaniach. Wymagania w stosunku do nowoczesnego systemu uniwersalnego okablowania strukturalnego budynków. W dobie wzrastaj¹cego zastosowania zdecentralizowanych systemów informatycznych w ró nych sektorach gospodarki, okablowanie staje siê powa nym problemem. Jego nieelastyczna konfiguracja i przepe³nione kana³y kablowe czyni¹ koniecznym przyjêcie rozwi¹zañ prowizorycznych, nie zaspakaj¹cych d³ugoterminowych potrzeb. Maj¹c na uwadze wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na wy sze szybkoœci przesy³ania danych w po³¹czeniu z niskimi kosztami eksploatacji, zaadoptowano infrastrukturê transmisyjn¹ do zmieniaj¹cych siê wymagañ stawianych przez nowe systemy informatyczne. W tym samym czasie pojawi³y siê standardy miêdzynarodowe w zakresie systemów uniwersalnego okablowania budynków dla aplikacji telekomunikacyjnych i teledacyjnych. Celem standaryzacji jest dostarczenie projektantom i u ytkownikom wskazówek umo liwiaj¹cych budowê systemów kablowych, które mog¹ byæ adoptowane w dowolnym czasie do zmieniaj¹cych siê potrzeb bez koniecznoœci dok³adania nowych kabli. Rozleg³a specyfikacja kompletnego systemu uniwersalnego okablowania budynków zosta³a zawarta w miêdzynarodowym standardzie ISO/IEC Powy sze wymagania s¹ spe³nione przez system zbudowany na bazie symetrycznych kabli miedzianych typu skrêtka czteroparowa o impedancji 100 (i parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 5 wed³ug standardu ISO/IEC Dla bardziej wymagaj¹cych u ytkowników sieci komputerowych istnieje mo liwoœæ budowy okablowania strukturalnego zgodnego z topologi¹ opisan¹ w normie ISO/IEC 11801, ale o podwy szonych parametrach transmisyjnych. Systemy transmisyjne Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

6 kategorii 5+ o paœmie 125 MHz oraz kategorii 6 i 7 transmituj¹cych odpowiednio z czêstotliwoœciami 200 MHz i 600 MHz nie s¹ jeszcze formalnie opisane w normach, jednak e system okablowania strukturalnego otwarty na coraz wiêksze wymagania nowoczesnych protoko³ów transmisyjnych powinien byæ budowany w oparciu o elementy spe³niaj¹ce co najmniej parametry kategorii 5+. Oprócz kabli decyduj¹c¹ rolê w bezb³êdnej transmisji sygna³ów odgrywa odpowiedni dobór wtyczek i systemu krosowania po³¹czeñ. Poni ej podsumowano podstawowe wymagania dla uniwersalnego systemu okablowania: Ÿ jednolity system wtyczek i przy³¹czy, Ÿ wtyczki 8-stykowe, Ÿ pasmo przenoszenia do 600 MHz, Ÿ uniwersalny podsystem okablowania poziomego dla aplikacji telekomunikacyjnych i sieci komputerowych, Ÿ wysoka gêstoœæ upakowania w szafach dystrybucyjnych, Ÿ mo liwoœæ implementacji podstawowych topologii sieciowych, Ÿ efektywny system ekranowania i uziemienia, Ÿ zapas parametrów dla aplikacji przesz³oœciowych, Ÿ ³atwy monta, Ÿ prosta konserwacja, niskie koszty obs³ugi Koncepcja systemu okablowania R&M freenet R&M freenet jest nowoczesnym systemem okablowania budynków zbudowanym w oparciu o symetryczne kable miedziane typu para skrêtna o impedancji 100 (i parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 5 wed³ug standardów ISO/IEC kategoria 5, EN50173 i EIA/TIA 568A. Standard ISO/IEC wyró nia trzy kategorie elementów do budowy okablowania strukturalnego. W praktyce u ywane s¹ elementy kategorii 5, gdy sprzêt ten spe³nia tak e wymagania dla ni szych kategorii. Obecnie prowadzone s¹ prace nad rozszerzeniem normy ISO/IEC o specyfikacje systemów kategorii 6 i 7. Ze wzglêdu na przyjêty w standardzie letni czas eksploatacji instalacji okablowania nowoczesny system okablowania musi posiadaæ rozwi¹zania, które sprostaj¹ wymaganiom przygotowywanych specyfikacji. 10 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

7 Tabela 1. Klasy ³¹czy transmisyjnych Maj¹c na uwadze coraz wy sze wymagania protoko³ów transmisyjnych system R&M freenet dostarcza równie rozwi¹zania wykraczaj¹ce ponad standardy opisane w w/w normach. Wszystkie elementy systemu posiadaj¹ podwy szone parametry spe³niaj¹ce wymagania specyfikacji dla kategorii 5+ o paœmie 125 MHz, w celu zabezpieczenia wymagañ u ytkowników sieci stosuj¹cych najbardziej wymagaj¹ce systemy transmisyjne np. Gigabit Ethernet. Dostêpne s¹ równie komponenty pozwalaj¹ce na budowê okablowania kategorii 6 i 7. Koncepcja R&M freenet opiera siê na technologiach ekranowanych S-STP, S-FTP oraz FTP i nieekranowych UTP. System ca³kowicie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej EMC EN5022/Class B i EN Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

8 Telefon/Fax Gniazdo Œwiat³owód Szafa piêtrowa Szafa budynkowa Komputer Prze³¹cznica g³ówna Centrala Serwer Rysunek 1. Schemat ideowy systemu okablowania strukturalnego R&M freenet R&M freenet jest systemem okablowania budynków opracowanym pod k¹tem realizacji idei modularnoœci, dziêki której mo liwe jest swobodne budowanie systemów opartych o po³¹czenia wykonywane w ró nych technologiach miedzianych: S-STP, S-FTP, FTP oraz UTP i œwiat³owodowych. Sposób zaprojektowania systemu pozwala na ³¹czenie ró nych systemów transmisyjnych w panelach jednolitej konstrukcji, co daje dodatkow¹ mo liwoœæ swobodnej rozbudowy systemu. Jako interfejs dla urz¹dzeñ koñcowych i aktywnego sprzêtu sieciowego wybrano szeroko rozpowszechniony na œwiecie system przy³¹czeniowy RJ45 opisany w standardzie ISO W systemie okablowania strukturalnego u ywane jest równie z³¹cze RJ45. Wszystkie modu³y produkowane w systemie R&M freenet, zarówno w panelach dystrybucyjnych, jak i w gniazdach posiadaj¹ najwy sze parametry transmisyjne mo liwe do osi¹gniêcia przy u yciu sprzêtu RJ45 i spe³niaj¹ wymagania dla przysz³ej kategorii 6 w wersji nieekranowanej i kategorii 7 w wersji ekranowanej. W przypadku u ycia modu³u RJ45 dla systemu kategorii 7 mamy mo liwoœæ uzyskania transmisji z czêstotliwoœci¹ 600 MHZ jedynie przy wykorzystaniu dwóch par: 1&2 i 7&8. Pe³na transmisja z wykorzystaniem czterech par jest mo liwa przy czêstotliwoœci sygna³u do 350 MHz. Dla zakoñczania okablowania opartego o kable œwiat³owodowe stosowane s¹ z³¹cza standardu ST i SC. Asortyment systemu R&M freenet mo emy podzieliæ ze wzglêdu na wykorzystanie w ró nych podsystemach okablowania na nastêpuj¹ce elementy: Ÿ podsystem okablowania poziomego - tablice rozdzielcze RJ45 - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe 12 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

9 - kable instalacyjne - kable krosowe - gniazda RJ45 - gniazda œwiat³owodowe - system kodowania - adaptery i baluny dla ró nych systemów komputerowych Ÿ podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej - system SRV i system paneli RJ45 kat 3 dla integracji us³ug telefonicznych - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe dla szybkich kana³ów transmisyjnych magistrali pionowej - tablice rozdzielcze RJ45 dla kana³ów transmisyjnych magistrali pionowej o niskich wymaganiach transmisyjnych Ÿ podsystem magistrali terenowej - system VS Standard dla budowy prze³¹cznic telekomunikacyjnych - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe dla szybkich kana³ów transmisyjnych magistrali terenowej Poszczególne podsystemy zosta³y poni ej opisane bardziej szczegó³owo. Rysunek 2. Struktura okablowania strukturalnego Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

10 Podsystem magistrali terenowej Podstawowym elementem systemu okablowania strukturalnego jest podsystem okablowania magistralnego terenu. Stanowi on szkielet sieci. Zapewnia po³¹czenie pomiêdzy terenowym punktem dystrybucyjnym bêd¹cym centralnym punktem sieci ze wszystkimi budynkowymi punktami dystrybucyjnymi. Podstawowymi elementami tego podsystemu s¹: prze³¹cznica telekomunikacyjna budowana w oparciu o system VS Standard wraz z kablami wieloparowymi tworz¹cymi magistrale, oraz œwiat³owodowe tablice rozdzielcze dla zakoñczenia magistral œwiat³owodowych przeznaczonych do tworzenia ³¹czy dla szybkiej transmisji danych Podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej Sekcja sieci komputerowych: Kolejnym podsystemem systemu okablowania strukturalnego jest podsystem okablowania magistralnego budynku. Podsystem ten realizuje po³¹czenia magistralne pomiêdzy budynkowym punktem dystrybucyjnym a piêtrowymi punktami dystrybucyjnymi rozmieszczonymi w ca³ym budynku. Do tworzenia podsystemu okablowania pionowego u ywane s¹ kable œwiat³owodowe dla budowy kana³ów transmisyjnych o du ej prêdkoœci lub kabli miedzianych typu skrêtka w przypadku po³¹czeñ o ni szych wymaganiach, a sprzêt zakoñczeniowy stanowi¹ tablice rozdzielcze RJ45 i œwiat³owodowe. Sekcja telekomunikacyjna: Dla transmisji sygna³ów telefonicznych w podsystemie okablowania pionowego stosowane s¹ wieloparowe kable miedziane ³¹cz¹ce modu³y SRV w dystrybutorach piêtrowych z g³ówn¹ prze³¹cznic¹ telekomunikacyjn¹ budynku budowan¹ w oparciu o system VS Standard Podsystem okablowania poziomego Podsystem okablowania poziomego realizuje pod³¹czenie poszczególnych gniazd sieci z piêtrowym punktem dystrybucyjnym. Okablowanie poziome jest realizowane przy u yciu kabli miedzianych typu skrêtka czteroparowa lub kabli œwiat³owodowych w przypadku budowy sieci fiber to the desk. Piêtrowy punkt dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizuj¹cym dystrybucjê sygna³ów bezpoœrednio do u ytkowników sieci okablowania strukturalnego. Podsystem ten jest najwa niejsz¹ czêœci¹ okablowania strukturalnego budynku, poniewa dobór odpowiednich komponentów okablowania minimalizuje póÿniejsze problemy techniczne i gwarantuje niskie koszty rozbudowy okablowania. 14 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

11 3. R&M freenet - opis systemu 3.1. Cechy i zalety atwa integracja ró nych mediów transmisyjnych Stela 19 3U, który jest g³ównym elementem wyposa enia wszystkich punktów dystrybucyjnych systemu, mo e byæ wype³niony modu³ami RJ45, kasetami œwiat³owodowymi lub elementami systemu SRV do zakañczania wieloparowych kabli telefonicznych. Konstrukcja stela y dla okablowania miedzianego w wersji nieekranowanej i ekranowanej jest identyczna ze wzglêdu na innowacyjn¹ technologiê ekranowania Ochrona urz¹dzeñ koñcowych - system kodowania Data Safe Lock System kodowania mechanicznego Data Safe Lock zapewnia 8 ro nych kombinacji kodu dla wszystkich elementów systemu opartych na z³¹czu RJ45, zarówno w tablicach rozdzielczych jak i w gniazdach. System kodowania pozwala zabezpieczyæ gniazda i panele krosowe przed niepowo³anym dostêpem lub pod³¹czeniem niew³aœciwego urz¹dzenia (np. ochrona przed pod³¹czeniem stacji roboczej sieci LAN do przy³¹cza dostarczaj¹cego us³ugê telefonii, gdzie wystêpuj¹ napiêcia mog¹ce uszkodziæ kartê sieciow¹ w komputerze) Funkcjonalnoœæ i administracja Kable krosowe s¹ dostêpne z kolorowymi, likwiduj¹cymi naprê enie kabla, os³onami wtyku w celu w³aœciwej identyfikacji pod³¹czonych kabli i realizowanych funkcji. Os³ony te mo na zdejmowaæ i zamieniaæ. Tablice rozdzielcze i gniazda mog¹ byæ wyposa ane w otwierane zaœlepki przeciwkurzowe dostêpne w kolorach odpowiadaj¹cych kolorom os³on wtyków. Zastosowanie kolorystycznych oznaczeñ u³atwia organizacjê i administracjê systemem okablowania strukturalnego. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

12 Beznarzêdziowa i szybka technika Easy Lock do zakoñczania kabla Modu³y RJ45 wyposa ono w kontakty samotn¹ce IDC pozwalaj¹ce na beznarzêdziow¹ instalacjê kabla czteroparowego w module. Technika ta nie wymaga stosowania adnych specjalistycznych urz¹dzeñ, pozwala oszczêdziæ czas podczas instalacji i daje mo liwoœæ sprawnego usuniêcia ewentualnych usterek Nowoczesne rozwi¹zanie ekranowania Technologia ekranowania opiera siê na konstrukcji zamykaj¹cej ekranem ka dy pojedynczy modu³ RJ45. Taka konstrukcja ekranu powoduje brak koniecznoœci stosowania ciê kich i niepraktycznych os³on ekranuj¹cych dla tablic rozdzielczych. Wszystkie modu³y przy³¹czeniowe zosta³y zaprojektowane tak, aby rozszerzyæ efektywne ekranowanie przewodów sygna³owych na osprzêt przy³¹czeniowy i wyeliminowaæ zjawisko wewnêtrznej anteny powstaj¹ce w przypadku ³¹czenia ekranu kabla tylko drutem drenu. Tablice rozdzielcze i przy³¹cza telekomunikacyjne posiadaj¹ bagnet w celu szybkiego i ³atwego pod³¹czenia kabla ekranowanego poprzez przewodz¹c¹ powierzchniê ekranu i drut drenu. Sposób pod³¹czenia ekranu kabla do modu³u poprzez bagnet pozwala na efektywne ekranowanie ca³ego toru transmisyjnego zapewniaj¹c separacjê elektromagnetyczn¹ poszczególnych linii okablowania na ca³ej d³ugoœci ich przebiegu Organizacja kabli System R&M freenet posiada pe³en zakres elementów do organizacji kabli zarówno z przodu jak i z ty³u szaf dystrybucyjnych. Poziome, pionowe i przelotowe organizatory kabla pozwalaj¹ na organizacjê kabli z przodu szafy, daj¹c mo liwoœæ ³atwej i sprawnej administracji systemem okablowania. Dostêpne pó³ki kablowe zapewniaj¹ efektywne uk³adanie kabli instalacyjnych z ty³u tablic rozdzielczych System uziemienia Efektywnoœæ systemu ekranowania zale y w du ej mierze od prawid³owego i sprawnego systemu uziemienia. System uziemienia zastosowany w systemie R&M freenet jest prosty w instalacji oraz gwarantuje efektywne uziemienie wszystkich modu³ów RJ45 w systemie zapewniaj¹c nisk¹ rezystancjê uziemienia dla indukowanych napiêæ. Zastosowany sposób ³¹czenia ekranów zapewnia utrzymanie w³aœciwej symetrii kabla w miejscu po³¹czenia ekranów kabla i modu³u RJ 45 a w konsekwencji niskiej 16 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

13 impedancji transferowej. Dziêki temu system okablowania R&M freenet jest efektywny w usuwaniu wszelkich szumów interferencyjnych, a konstrukcja modu³ów przy³¹czeniowych zapewnia sprawny i nisko rezystancyjny mechanizm uziemienia Niezawodnoœæ Technika Easy Lock zakañczania kabla, nowoczesny system pod³¹czania ekranu, niezale ne testowanie wszystkich produktów z oferty R&M freenet zapewniaj¹ wysok¹ niezawodnoœæ wykonywanego okablowania Technologia przy³¹czeniowa R&M freenet dla gniazd RJ45 Miêdzynarodowe standardy kablowe dla sieci strukturalnych w budynkach biurowych zalecaj¹ stosowanie technologii przy³¹czeniowej opartej na gniazdach i wtykach RJ45 w gniazdach i w tablicach krosowych. Gniazdo RJ45 systemu Freenet spe³nia wysokie wymagania obowi¹zuj¹cych standardów dla transmisji w paœmie do 100MHz (ISO/EIC 11801, EN50173, kategoria 5, klasa D, EN itp.) i mo e byæ pod³¹czone szybko i niezawodnie dziêki zastosowanym technikom przy³¹czeniowym. Równie w przygotowywanych aktualizacjach norm dla wy szych kategorii dyskutowane jest zastosowanie z³¹cza opartego na tym standardzie. Chc¹c sprostaæ wymaganiom obecnych i przysz³ych sieci okablowania strukturanego wszystkie modu³y RJ45 w systemie R&M freenet zosta³y opracowane pod k¹tem spe³niania bardzo wysokich parametrów transmisyjnych, zgodnych ze standardami przysz³oœci. Ka dy nieekranowany modu³ RJ45 pozwala na transmisjê z czêstotliwoœci¹ do 200 MHz z wykorzystaniem wszystkich par skrêtki czretoparowej i spe³nia tym samym wymagania dla przysz³ej kategorii 6. Modu³y ekranowane pozwalaj¹ na osi¹gniêcie czêstotliwoœci 600 MHz z wykorzystaniem dwóch skrajnych par: 1&2 i 7&8. Transmisja po czterech parach jest mo liwa z czêstotliwoœci¹ do 350 MHz. Tak wiêc w oparciu o modu³y ekranowane istnieje mo liwoœæ budowy systemów odpowiadaj¹cych standardom kategorii 7. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

14 Rysunek 3. Wtyczka i gniazdo systemu przy³¹czeniowego RJ45 stosowanego w okablowaniu R&M freenet Pod³¹czenie kabla - technika Easy Lock W obecnie projektowanych i wykonywanych sieciach istotn¹ spraw¹ staje siê minimalizacja kosztów wykonywanego okablowania, realizowana poprzez stosowanie nowych, szybkich technologii przy³¹czeniowych. Technologia monta u z³¹cza Easy lock, stosowana do pod³¹czania kabla do modu³ów RJ45, jest rozwi¹zaniem, które sprawia, e system jest ³atwy w monta u i pozwala na bardzo sprawne usuwanie ewentualnych usterek Rysunek 4. Technika beznarzêdziowego monta u Easy Lock 18 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

15 Technologia Easy Lock posiada wiele zalet w porównaniu do innych metod: Ÿ nie wymaga trudnej i czasoch³onnej pracy zwi¹zanej z odizolowywaniem koñcówek y³ kabla; Ÿ zapewnia szybkie wykonywanie okablowania; Ÿ zapobiega zwarciom y³ na odizolowanych odcinkach; Ÿ nie uszkadza y³ kabla; Ÿ uzyskany kontakt pozwala na transmisjê sygna³ów o wysokich czêstotliwoœciach; Ÿ wbudowany system redukcji naprê eñ zapewnia trwa³y kontakt mechaniczny. Pod³¹czenie poszczególnych y³ kabla odbywa siê w technologii Easy-Lock tzn. przy pomocy zestyków szczelinowych wyposa onych w nó do nacinania izolacji (IDC). y³y umieszczane s¹ bezpoœrednio w szczelinach, bez uprzedniej koniecznoœci ich odizolowywania. Nastêpnie, po odciêciu koñcóweki y³y wciskane s¹ w zestyk za pomoc¹ zaœlepek IDC. Zaœlepki te s³u ¹ jako narzêdzie do monta u kabla i adne inne narzêdzia nie s¹ wymagane. Dziêki zastosowaniu opasek samozaciskowych i trwa³emu mocowaniu kabla zredukowano naprê enia jakim poddawane s¹ y³y kabla w czasie instalacji i eksploatacji. Modu³ przy³¹czeniowy z gniazdem RJ45 pozwala na pod³¹czenie kabla o œrednicy y³ 0,5-0,65 mm Efektywne pod³¹czenie ekranu Pod³¹czenie ekranu kabla realizowane jest za pomoc¹ tzw. bagnetu, który jest wprowadzany pomiêdzy y³y a przewodz¹c¹ stronê ekranu we wszystkich rodzajach kabla (FTP, S-FTP i S-STP). Jednoczeœnie drut drenu w kablach FTP jest zwarty z bagnetem s³u ¹cym do mocowania kabla. W przypadku kabla FTP przewodz¹ca strona ekranu znajduje siê po wewnêtrznej stronie, wówczas bagnet umieszczany jest pomiêdzy taœm¹ poliestrow¹ oplataj¹c¹ pary i foli¹ ekranu. Taki rodzaj kontaktu zapewnia utrzymanie w³aœciwej symetrii kabla w miejscu po³¹czenia ekranów kabla i modu³u RJ 45, a co za tym idzie, niskiej impedancji transferowej. Kabel mocowany jest do bagnetu za pomoc¹ opaski samozaciskowej zapewniaj¹cej trwa³y kontakt o du ej powierzchni. W przypadku gniazd podwójnych, ekranowanie poszczególnych modu³ów RJ45 mo e byæ ³atwo odseparowane przy u yciu wk³adki izoluj¹cej, co pozwala na realizacjê dowolnej koncepcji uziemienia. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

16 1 Bagnet 3 2 Rysunek 5. Efektywne zakoñczenie ekranu - bagnet wprowadzany jest miêdzy y³y a foliê aluminiow¹ kabla Os³ona ekranuj¹ca modu³u przy³¹czeniowego Dla spe³nienia wysokich wymagañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹ EMC okreœlonych w normie EN klasa B, pojedynczy modu³ przy³¹czeniowy obudowany jest os³on¹ ekranow¹, która po³¹czona jest bezpoœrednio z ekranem kabla. W ten sposób uzyskano w pe³ni ekranowany (360 o ) modu³ przy³¹czeniowy. Taka technologia ekranowania pozwala na zapewnienie ekranowania pe³nego toru transmisyjnego i jednoczesn¹ separacjê elektromagnetyczn¹ poszczególnych po³¹czeñ w sieci Rysunek 6. Efektywne ekranowanie ka dego modu³u 20 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

17 Rozwi¹zanie problemu monta u równoleg³ych y³ W wyniku równoleg³ego monta u pojedynczych y³, mo e wyst¹piæ problem wysokich wartoœci przes³uchu zbli nego NEXT. W systemie R&M freenet zakoñczanie y³ odbywa siê na bardzo krótkim odcinku rozplotu par kabla. Sposób umieszczania poszczególnych y³ kabla w module opisany jest na kolorowej naklejce, zawieraj¹cej oznaczenia kodowe y³, co zapobiega b³êdnemu monta owi. Naklejka pokazuje kolory y³ i ich lokalizacjê, zgodnie ze sposobem monta u odpowiadaj¹cego normom EIA/TIA 568 A i 568 B Kable instalacyjne Oferta okablowania strukturalnego R&M freenet zawiera wszystkie rodzaje kabli do budowy okablowania poziomego i magistralnego. Dla okablowania poziomego system R&M freenet oferuje ró ne rodzaje kabli przeznaczone do budowy po³¹czeñ o ró nych parametrach transmisyjnych: Ÿ Kategoria 5 i 5+: - kabel nieekranowany UTP - kable ekranowane: FTP i S-FTP Ÿ Kategoria 6: - kabel nieekranowany UTP Ÿ Kategoria 7: - kabel ekranowany S-STP Dla po³¹czeñ magistralnych stosowane s¹ kable: Ÿ Wieloparowe kategorii 3: - kabel nieekranowany UTP * 20,25, 40, 50 lub 100 par - kabel ekranowany FTP - 20,25, 40, 50 lub 100 par Ÿ Œwiat³owodowe: - wewnêtrzne - jednomodowe - wielomodowe - zewnêtrzne - jednomodowe - wielomodowe Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

18 Rysunek 7. Ró ne konstrukcje kabli Poni ej przedstawione zosta³y cechy kabli oferowanych w systemie okablowania strukturalnego R&M freenet: Ÿ Wszystkie kable spe³niaj¹ wymagania norm ISO/IEC IS 11801, EN 50173, EN 50167, EN i EIA/TIA 568A Ÿ Wszystkie kable s¹ przetestowane przez niezale ne laboratoria 3P Ÿ Spe³niaj¹ normy EMC Ÿ Impedancja 100 Ohm Ÿ Oznaczenie kolorystyczne wg IEC Ÿ Temperatura pracy: -20 C do +60 C Ÿ Wersje z pow³ok¹ PVC: Spe³niaj¹ zalecenia normy IEC (Flame-retrandant). Ÿ Wersje z pow³ok¹ LSOH: Spe³niaj¹ zalecenia norm IEC (Low smoke), IEC (Flame-retardant) i IEC (Halogen-free). Ÿ Wersje z pow³ok¹ LSFROH: Spe³niaj¹ zalecenia norm IEC (Low smoke), IEC c (Flame-retardant) i IEC (Halogen-free). 22 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

19 3.4. Tablice rozdzielcze RJ45 System okablowania strukturalnego R&M freenet posiada w swojej ofercie piêæ ró nych rodzajów tablic rozdzielczych stanowi¹cych wyposa enie punktów dystrybucyjnych sieci Najnowszy z nich to system paneli dystrybucyjnych R&M Global, który zosta³ po raz pierwszy zaprezentowany podczas Miêdzynarodowych Targów CeBIT 99 i od marca 1999 znajduje siê w ofercie firmy Reichle&De-Massari. System ten dostarcza pe³ne rozwi¹zanie do budowy sieci okablowania strukturalnego kategorii 5, 5+, 6 i 7 oferuj¹c rozwi¹zania ekranowane i nieekranowane, umo liwiaj¹c jednoczeœnie instalacjê œwiat³owodów i dystrybucjê sygna³ów telefonicznych. Pozosta³e typy paneli dystrybucyjnych oraz ich charakterystyczne cechy przedstawiono poni ej: Ÿ Tablice rozdzielcze Standard - Wersja 3U o pojemnoœci 48 portów RJ45 - Konstrukcja uchylna pozwalaj¹ca na ³atwy dostêp do modu³ów zainstalowanych w panelu - Umo liwienie zainstalowania elementów œwiat³owodowych i systemu SRV - Wersja 1U o pojemnoœci 16 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Budowa modularna z zastosowaniem modu³ów 4xRJ45 - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze High Density - Wersja 3U o du ej pojemnoœci 48 lub 60 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Budowa modularna z zastosowaniem modu³ów 4xRJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze Modular 5 - Wersja 1U pojemnoœci 15 portów RJ45 - Wersja 2U pojemnoœci 30 portów RJ45 - Wersja 3U o du ej pojemnoœci 60 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Modularna budowa wykorzystuj¹ca elementy uniwersalne, w których mieœci siê piêæ modu³ów RJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

20 - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze Modular 6 - Wersja 4U o du ej pojemnoœci 84 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Modularna budowa wykorzystuj¹ca elementy uniwersalne, w których mieœci siê szeœæ modu³ów RJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela - Nowoczesny system ³¹czenia ekranów poprzez ramê stela a - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy System R&M Global wywodzi siê z systemu paneli Standard i High Density i Modular i wykorzystuje rozwi¹zania opracowane w tych typach paneli, bêd¹cych w ofercie firmy od pocz¹tku powstania systemu. ¹cz¹c w sobie cechy wszystkich typów paneli R&M Global posiada wiele dodatkowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na budowê systemu okablowania strukturalnego spe³niaj¹cego wymagania teraÿniejszych i przysz³ych standardów. Rysunek 8. Tablica rozdzielcza Global - obs³uga ró nych mediów transmisyjnych Modularnoœæ Nowe panele zosta³y zaprojektowane w sposób w 100% modularny, co oznacza, e zbudowane s¹ z pojedynczych modu³ów RJ45 daj¹c pe³n¹ swobodê konfiguracji panela i umo liwiaj¹c budowê sieci dostosowanej dok³adnie do potrzeb u ytkownika. Zastosowanie systemu R&M Global pozwala na wyposa enie szafy dystrybucyjnej np. w 38 gniazd bez koniecznoœci zakupu panela o pojemnoœci 48 portów lub 2x32 porty. 24 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo