Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet"

Transkrypt

1 Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999

2 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego Definicja okablowania strukturalnego Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego 8 2. R&M freenet - opis struktury Uniwersalne Okablowanie Strukturalne - wymagania Koncepcja systemu okablowania R&M freenet Podsystem magistrali terenowej Podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej Podsystem okablowania poziomego R&M freenet - opis systemu Cechy i zalety atwa integracja ró nych mediów transmisyjnych Ochrona urz¹dzeñ koñcowych - system kodowania Data Safe Lock Funkcjonalnoœæ i administracja Beznarzêdziowa i szybka technika Easy Lock do zakoñczania kabla Nowoczesne rozwi¹zanie ekranowania Organizacja kabli System uziemienia Niezawodnoœæ Technologia przy³¹czeniowa R&M freenet dla gniazd RJ Pod³¹czenie kabla - technika Easy Lock Efektywne pod³¹czenie ekranu Os³ona ekranuj¹ca modu³u przy³¹czeniowego Rozwi¹zanie problemu monta u równoleg³ych y³ Kable instalacyjne Tablice rozdzielcze RJ Gniazda Kasety œwiat³owodowe Systemy integracji us³ug telefonicznych Adaptery i baluny R&M freenet - Rozszerzona Gwarancja Niezawodnoœci Podsumowanie 37 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

3 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 1.1. Definicja okablowania strukturalnego Idea okablowania strukturalnego powsta³a w latach 70-tych. Celem tego rozwi¹zania jest zbudowanie systemu modularnego, pozwalaj¹cego na realizacjê okreœlonej konfiguracji po³¹czeñ dla wyjœciowego systemu teleinformatycznego na miarê aktualnych potrzeb, z mo liwoœci¹ dokonywania daleko id¹cych zmian konfiguracji oraz rozbudowy z u yciem takich samych elementów. Sieæ taka umo liwia ka demu u ytkownikowi w³¹czenie dowolnego sprzêtu i skorzystanie z dowolnej us³ugi systemu. System okablowania strukturalnego z ka dego punktu telekomunikacyjnego pozwala na dostêp do us³ug telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu pomiêdzy stanowiskami pracy. Jest to mo liwe je eli system okablowania strukturalnego posiada o wiele wiêcej punktów przy³¹czeniowych, ni jest to niezbêdne w danym momencie przy danym zatrudnieniu. Punkty te (gniazda instalacji okablowania strukturalnego) s¹ rozmieszczone w regularnych odstêpach w ca³ym budynku, w taki sposób aby ich rozmieszczenie obejmowa³o wszystkie obszary w budynku, gdzie mo e istnieæ potrzeba dostêpu do sieci komputerowej i telefonów. Zapewnienie dostêpu do ka dego systemu do³¹czonego do sieci okablowania strukturalnego jest realizowane przez proste prze³¹czenie kabla w prze³¹cznicy piêtrowej lub g³ównej. Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla okreœlonego systemu informatycznego, dlatego te spe³nia ono wymagania dotycz¹ce transmisji sygna³ów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Celem strukturalnego okablowania budynków jest dostarczenie uniwersalnego rozwi¹zania, spe³niaj¹cego wszystkie wymagania potencjalnych u ytkowników bez koniecznoœci zmian w okablowaniu. System taki jest dla u ytkownika ca³kowicie przezroczyst¹ sieci¹ po³¹czeñ zgodnych z wykorzystywan¹ przez niego aplikacj¹ (ró n¹ przez ró nych u ytkowników). Cel ten realizowany jest przez zastosowanie hierarchicznego modelu okablowania, w którym ostatecznie wszystkie po³¹czenia zbiegaj¹ siê w jednym punkcie. U ytkownicy zajmuj¹cy przewidziany dla nich obszar roboczy, korzystaj¹ z urz¹dzeñ pod³¹czonych do odpowiednich gniazd telekomunikacyjnych. Okablowanie poziome ³¹czy gniazda telekomunikacyjne z piêtrowym punktem dystrybucyjnym (prze³¹cznic¹ piêtrow¹) usytuowan¹ w szafie telekomunikacyjnej i ma topologiê gwiazdy zbiegaj¹cej siê w prze³¹cznicy. Piêtrowe punkty dystrybucyjne po³¹czone s¹ przy pomocy okablowania pionowego z prze³¹cznic¹ g³ówn¹ (g³ównym punktem dystrybucyjnym). Okablowanie pionowe równie ma topologiê Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

4 gwiazdy zbiegaj¹cej siê w prze³¹cznicy g³ównej. Ramiona gwiazdy okablowania pionowego koñcz¹ siê w prze³¹cznicach piêtrowych. Je eli system okablowania strukturalnego obejmuje wiêcej ni jeden budynek, to w systemie wydziela siê prze³¹cznicê g³ówn¹ zbiorcz¹ i ³¹czy z ni¹ prze³¹cznice g³ówne poszczególnych budynków okablowaniem miêdzybudynkowym równie wykonywanym w topologii gwiazdy Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego Normy EIA/TIA 568, ISO/IEC IS i EN50173 Pierwsz¹ norm¹ definiuj¹c¹ zasady budowy sieci teleinformatycznych by³a amerykañska norma EIA/TIA 568, opracowana przez Electronic Industries Association i Telecom Comunications Industries Association w czerwcu 1991 roku, przyjêta nastêpnie w wielu krajach. Dokument ten okreœla wymagania odnosz¹ce siê do okablowania budynków, przeznaczonego do przesy³ania sygna³ów akustycznych i transmisji danych. Norma EIA/TIA 568 jest norm¹ ogóln¹ i nie odnosi siê specjalnie do adnego konkretnego standardu transmisji, np. Ethernet, Token Ring, natomiast okreœla, jakie funkcjonalne kryteria techniczne maj¹ spe³niaæ instalowane kable i z³¹cza oraz podaje wytyczne dotycz¹ce dopuszczalnych technik instalowania. Norma EIA/TIA 568 okreœla kryteria o przydatnoœci wyrobów oferowanych przez ró ne firmy do odpowiedniego, wspólnego wykorzystania. Ze wzglêdu na tempo zmian w tej dziedzinie norma ta jest stale aktualizowana. Dla kabli do 100 MHz zatwierdzono warunki techniczne TSB 36, a dla z³¹cz TSB 40. Norma EIA/TIA 568 jest wytyczn¹ przy wyborze systemów, umo liwia okreœlenie parametrów technicznych, jakie powinien spe³niaæ wyrób, eby by³ zgodny z wymogami innych systemów. W czerwcu 1994 roku zatwierdzono w Genewie miêdzynarodow¹ normê okreœlaj¹c¹ standard budowy systemów okablowania strukturalnego jako ISO/IEC IS Norm¹ dla okablowania strukturalnego obowi¹zuj¹c¹ w Unii Europejskiej jest standard EN wydany w sierpniu 1995 roku. Normy EIA/TIA 568 i ISO/IEC IS 11801i EN50173 nie okreœlaj¹ zasad fizycznej budowy systemów okablowania strukturalnego. Zasady takie okreœlone s¹ w normie EIA/TIA 569. Norma ta okreœla techniki i zasady jakimi powinni kierowaæ siê projektanci i technicy przy budowie systemów kablowych dla transmisji danych. 8 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

5 2. R&M freenet - opis struktury 2.1. Uniwersalne Okablowanie Strukturalne - wymagania Uniwersalne okablowanie strukturalne budynku jest niezbêdne dla zapewnienia w³aœciwej transmisji sygna³ów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych. System takiego okablowania ³¹czy ró ne urz¹dzenia koñcowe (telefony, terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery systemów informatycznych, a tak e zapewnia dostêp do zewnêtrznych sieci WAN, polskich i œwiatowych. Kana³ transmisyjny pomiêdzy przy³¹czem telekomunikacyjnym i dystrybutorem budynkowym nie jest zwi¹zany z jak¹kolwiek aplikacj¹ i mo e byæ wykorzystany w wielu zastosowaniach. Wymagania w stosunku do nowoczesnego systemu uniwersalnego okablowania strukturalnego budynków. W dobie wzrastaj¹cego zastosowania zdecentralizowanych systemów informatycznych w ró nych sektorach gospodarki, okablowanie staje siê powa nym problemem. Jego nieelastyczna konfiguracja i przepe³nione kana³y kablowe czyni¹ koniecznym przyjêcie rozwi¹zañ prowizorycznych, nie zaspakaj¹cych d³ugoterminowych potrzeb. Maj¹c na uwadze wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na wy sze szybkoœci przesy³ania danych w po³¹czeniu z niskimi kosztami eksploatacji, zaadoptowano infrastrukturê transmisyjn¹ do zmieniaj¹cych siê wymagañ stawianych przez nowe systemy informatyczne. W tym samym czasie pojawi³y siê standardy miêdzynarodowe w zakresie systemów uniwersalnego okablowania budynków dla aplikacji telekomunikacyjnych i teledacyjnych. Celem standaryzacji jest dostarczenie projektantom i u ytkownikom wskazówek umo liwiaj¹cych budowê systemów kablowych, które mog¹ byæ adoptowane w dowolnym czasie do zmieniaj¹cych siê potrzeb bez koniecznoœci dok³adania nowych kabli. Rozleg³a specyfikacja kompletnego systemu uniwersalnego okablowania budynków zosta³a zawarta w miêdzynarodowym standardzie ISO/IEC Powy sze wymagania s¹ spe³nione przez system zbudowany na bazie symetrycznych kabli miedzianych typu skrêtka czteroparowa o impedancji 100 (i parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 5 wed³ug standardu ISO/IEC Dla bardziej wymagaj¹cych u ytkowników sieci komputerowych istnieje mo liwoœæ budowy okablowania strukturalnego zgodnego z topologi¹ opisan¹ w normie ISO/IEC 11801, ale o podwy szonych parametrach transmisyjnych. Systemy transmisyjne Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

6 kategorii 5+ o paœmie 125 MHz oraz kategorii 6 i 7 transmituj¹cych odpowiednio z czêstotliwoœciami 200 MHz i 600 MHz nie s¹ jeszcze formalnie opisane w normach, jednak e system okablowania strukturalnego otwarty na coraz wiêksze wymagania nowoczesnych protoko³ów transmisyjnych powinien byæ budowany w oparciu o elementy spe³niaj¹ce co najmniej parametry kategorii 5+. Oprócz kabli decyduj¹c¹ rolê w bezb³êdnej transmisji sygna³ów odgrywa odpowiedni dobór wtyczek i systemu krosowania po³¹czeñ. Poni ej podsumowano podstawowe wymagania dla uniwersalnego systemu okablowania: Ÿ jednolity system wtyczek i przy³¹czy, Ÿ wtyczki 8-stykowe, Ÿ pasmo przenoszenia do 600 MHz, Ÿ uniwersalny podsystem okablowania poziomego dla aplikacji telekomunikacyjnych i sieci komputerowych, Ÿ wysoka gêstoœæ upakowania w szafach dystrybucyjnych, Ÿ mo liwoœæ implementacji podstawowych topologii sieciowych, Ÿ efektywny system ekranowania i uziemienia, Ÿ zapas parametrów dla aplikacji przesz³oœciowych, Ÿ ³atwy monta, Ÿ prosta konserwacja, niskie koszty obs³ugi Koncepcja systemu okablowania R&M freenet R&M freenet jest nowoczesnym systemem okablowania budynków zbudowanym w oparciu o symetryczne kable miedziane typu para skrêtna o impedancji 100 (i parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 5 wed³ug standardów ISO/IEC kategoria 5, EN50173 i EIA/TIA 568A. Standard ISO/IEC wyró nia trzy kategorie elementów do budowy okablowania strukturalnego. W praktyce u ywane s¹ elementy kategorii 5, gdy sprzêt ten spe³nia tak e wymagania dla ni szych kategorii. Obecnie prowadzone s¹ prace nad rozszerzeniem normy ISO/IEC o specyfikacje systemów kategorii 6 i 7. Ze wzglêdu na przyjêty w standardzie letni czas eksploatacji instalacji okablowania nowoczesny system okablowania musi posiadaæ rozwi¹zania, które sprostaj¹ wymaganiom przygotowywanych specyfikacji. 10 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

7 Tabela 1. Klasy ³¹czy transmisyjnych Maj¹c na uwadze coraz wy sze wymagania protoko³ów transmisyjnych system R&M freenet dostarcza równie rozwi¹zania wykraczaj¹ce ponad standardy opisane w w/w normach. Wszystkie elementy systemu posiadaj¹ podwy szone parametry spe³niaj¹ce wymagania specyfikacji dla kategorii 5+ o paœmie 125 MHz, w celu zabezpieczenia wymagañ u ytkowników sieci stosuj¹cych najbardziej wymagaj¹ce systemy transmisyjne np. Gigabit Ethernet. Dostêpne s¹ równie komponenty pozwalaj¹ce na budowê okablowania kategorii 6 i 7. Koncepcja R&M freenet opiera siê na technologiach ekranowanych S-STP, S-FTP oraz FTP i nieekranowych UTP. System ca³kowicie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej EMC EN5022/Class B i EN Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

8 Telefon/Fax Gniazdo Œwiat³owód Szafa piêtrowa Szafa budynkowa Komputer Prze³¹cznica g³ówna Centrala Serwer Rysunek 1. Schemat ideowy systemu okablowania strukturalnego R&M freenet R&M freenet jest systemem okablowania budynków opracowanym pod k¹tem realizacji idei modularnoœci, dziêki której mo liwe jest swobodne budowanie systemów opartych o po³¹czenia wykonywane w ró nych technologiach miedzianych: S-STP, S-FTP, FTP oraz UTP i œwiat³owodowych. Sposób zaprojektowania systemu pozwala na ³¹czenie ró nych systemów transmisyjnych w panelach jednolitej konstrukcji, co daje dodatkow¹ mo liwoœæ swobodnej rozbudowy systemu. Jako interfejs dla urz¹dzeñ koñcowych i aktywnego sprzêtu sieciowego wybrano szeroko rozpowszechniony na œwiecie system przy³¹czeniowy RJ45 opisany w standardzie ISO W systemie okablowania strukturalnego u ywane jest równie z³¹cze RJ45. Wszystkie modu³y produkowane w systemie R&M freenet, zarówno w panelach dystrybucyjnych, jak i w gniazdach posiadaj¹ najwy sze parametry transmisyjne mo liwe do osi¹gniêcia przy u yciu sprzêtu RJ45 i spe³niaj¹ wymagania dla przysz³ej kategorii 6 w wersji nieekranowanej i kategorii 7 w wersji ekranowanej. W przypadku u ycia modu³u RJ45 dla systemu kategorii 7 mamy mo liwoœæ uzyskania transmisji z czêstotliwoœci¹ 600 MHZ jedynie przy wykorzystaniu dwóch par: 1&2 i 7&8. Pe³na transmisja z wykorzystaniem czterech par jest mo liwa przy czêstotliwoœci sygna³u do 350 MHz. Dla zakoñczania okablowania opartego o kable œwiat³owodowe stosowane s¹ z³¹cza standardu ST i SC. Asortyment systemu R&M freenet mo emy podzieliæ ze wzglêdu na wykorzystanie w ró nych podsystemach okablowania na nastêpuj¹ce elementy: Ÿ podsystem okablowania poziomego - tablice rozdzielcze RJ45 - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe 12 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

9 - kable instalacyjne - kable krosowe - gniazda RJ45 - gniazda œwiat³owodowe - system kodowania - adaptery i baluny dla ró nych systemów komputerowych Ÿ podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej - system SRV i system paneli RJ45 kat 3 dla integracji us³ug telefonicznych - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe dla szybkich kana³ów transmisyjnych magistrali pionowej - tablice rozdzielcze RJ45 dla kana³ów transmisyjnych magistrali pionowej o niskich wymaganiach transmisyjnych Ÿ podsystem magistrali terenowej - system VS Standard dla budowy prze³¹cznic telekomunikacyjnych - tablice rozdzielcze œwiat³owodowe dla szybkich kana³ów transmisyjnych magistrali terenowej Poszczególne podsystemy zosta³y poni ej opisane bardziej szczegó³owo. Rysunek 2. Struktura okablowania strukturalnego Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

10 Podsystem magistrali terenowej Podstawowym elementem systemu okablowania strukturalnego jest podsystem okablowania magistralnego terenu. Stanowi on szkielet sieci. Zapewnia po³¹czenie pomiêdzy terenowym punktem dystrybucyjnym bêd¹cym centralnym punktem sieci ze wszystkimi budynkowymi punktami dystrybucyjnymi. Podstawowymi elementami tego podsystemu s¹: prze³¹cznica telekomunikacyjna budowana w oparciu o system VS Standard wraz z kablami wieloparowymi tworz¹cymi magistrale, oraz œwiat³owodowe tablice rozdzielcze dla zakoñczenia magistral œwiat³owodowych przeznaczonych do tworzenia ³¹czy dla szybkiej transmisji danych Podsystem magistrali wewn¹trzbudynkowej Sekcja sieci komputerowych: Kolejnym podsystemem systemu okablowania strukturalnego jest podsystem okablowania magistralnego budynku. Podsystem ten realizuje po³¹czenia magistralne pomiêdzy budynkowym punktem dystrybucyjnym a piêtrowymi punktami dystrybucyjnymi rozmieszczonymi w ca³ym budynku. Do tworzenia podsystemu okablowania pionowego u ywane s¹ kable œwiat³owodowe dla budowy kana³ów transmisyjnych o du ej prêdkoœci lub kabli miedzianych typu skrêtka w przypadku po³¹czeñ o ni szych wymaganiach, a sprzêt zakoñczeniowy stanowi¹ tablice rozdzielcze RJ45 i œwiat³owodowe. Sekcja telekomunikacyjna: Dla transmisji sygna³ów telefonicznych w podsystemie okablowania pionowego stosowane s¹ wieloparowe kable miedziane ³¹cz¹ce modu³y SRV w dystrybutorach piêtrowych z g³ówn¹ prze³¹cznic¹ telekomunikacyjn¹ budynku budowan¹ w oparciu o system VS Standard Podsystem okablowania poziomego Podsystem okablowania poziomego realizuje pod³¹czenie poszczególnych gniazd sieci z piêtrowym punktem dystrybucyjnym. Okablowanie poziome jest realizowane przy u yciu kabli miedzianych typu skrêtka czteroparowa lub kabli œwiat³owodowych w przypadku budowy sieci fiber to the desk. Piêtrowy punkt dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizuj¹cym dystrybucjê sygna³ów bezpoœrednio do u ytkowników sieci okablowania strukturalnego. Podsystem ten jest najwa niejsz¹ czêœci¹ okablowania strukturalnego budynku, poniewa dobór odpowiednich komponentów okablowania minimalizuje póÿniejsze problemy techniczne i gwarantuje niskie koszty rozbudowy okablowania. 14 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

11 3. R&M freenet - opis systemu 3.1. Cechy i zalety atwa integracja ró nych mediów transmisyjnych Stela 19 3U, który jest g³ównym elementem wyposa enia wszystkich punktów dystrybucyjnych systemu, mo e byæ wype³niony modu³ami RJ45, kasetami œwiat³owodowymi lub elementami systemu SRV do zakañczania wieloparowych kabli telefonicznych. Konstrukcja stela y dla okablowania miedzianego w wersji nieekranowanej i ekranowanej jest identyczna ze wzglêdu na innowacyjn¹ technologiê ekranowania Ochrona urz¹dzeñ koñcowych - system kodowania Data Safe Lock System kodowania mechanicznego Data Safe Lock zapewnia 8 ro nych kombinacji kodu dla wszystkich elementów systemu opartych na z³¹czu RJ45, zarówno w tablicach rozdzielczych jak i w gniazdach. System kodowania pozwala zabezpieczyæ gniazda i panele krosowe przed niepowo³anym dostêpem lub pod³¹czeniem niew³aœciwego urz¹dzenia (np. ochrona przed pod³¹czeniem stacji roboczej sieci LAN do przy³¹cza dostarczaj¹cego us³ugê telefonii, gdzie wystêpuj¹ napiêcia mog¹ce uszkodziæ kartê sieciow¹ w komputerze) Funkcjonalnoœæ i administracja Kable krosowe s¹ dostêpne z kolorowymi, likwiduj¹cymi naprê enie kabla, os³onami wtyku w celu w³aœciwej identyfikacji pod³¹czonych kabli i realizowanych funkcji. Os³ony te mo na zdejmowaæ i zamieniaæ. Tablice rozdzielcze i gniazda mog¹ byæ wyposa ane w otwierane zaœlepki przeciwkurzowe dostêpne w kolorach odpowiadaj¹cych kolorom os³on wtyków. Zastosowanie kolorystycznych oznaczeñ u³atwia organizacjê i administracjê systemem okablowania strukturalnego. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

12 Beznarzêdziowa i szybka technika Easy Lock do zakoñczania kabla Modu³y RJ45 wyposa ono w kontakty samotn¹ce IDC pozwalaj¹ce na beznarzêdziow¹ instalacjê kabla czteroparowego w module. Technika ta nie wymaga stosowania adnych specjalistycznych urz¹dzeñ, pozwala oszczêdziæ czas podczas instalacji i daje mo liwoœæ sprawnego usuniêcia ewentualnych usterek Nowoczesne rozwi¹zanie ekranowania Technologia ekranowania opiera siê na konstrukcji zamykaj¹cej ekranem ka dy pojedynczy modu³ RJ45. Taka konstrukcja ekranu powoduje brak koniecznoœci stosowania ciê kich i niepraktycznych os³on ekranuj¹cych dla tablic rozdzielczych. Wszystkie modu³y przy³¹czeniowe zosta³y zaprojektowane tak, aby rozszerzyæ efektywne ekranowanie przewodów sygna³owych na osprzêt przy³¹czeniowy i wyeliminowaæ zjawisko wewnêtrznej anteny powstaj¹ce w przypadku ³¹czenia ekranu kabla tylko drutem drenu. Tablice rozdzielcze i przy³¹cza telekomunikacyjne posiadaj¹ bagnet w celu szybkiego i ³atwego pod³¹czenia kabla ekranowanego poprzez przewodz¹c¹ powierzchniê ekranu i drut drenu. Sposób pod³¹czenia ekranu kabla do modu³u poprzez bagnet pozwala na efektywne ekranowanie ca³ego toru transmisyjnego zapewniaj¹c separacjê elektromagnetyczn¹ poszczególnych linii okablowania na ca³ej d³ugoœci ich przebiegu Organizacja kabli System R&M freenet posiada pe³en zakres elementów do organizacji kabli zarówno z przodu jak i z ty³u szaf dystrybucyjnych. Poziome, pionowe i przelotowe organizatory kabla pozwalaj¹ na organizacjê kabli z przodu szafy, daj¹c mo liwoœæ ³atwej i sprawnej administracji systemem okablowania. Dostêpne pó³ki kablowe zapewniaj¹ efektywne uk³adanie kabli instalacyjnych z ty³u tablic rozdzielczych System uziemienia Efektywnoœæ systemu ekranowania zale y w du ej mierze od prawid³owego i sprawnego systemu uziemienia. System uziemienia zastosowany w systemie R&M freenet jest prosty w instalacji oraz gwarantuje efektywne uziemienie wszystkich modu³ów RJ45 w systemie zapewniaj¹c nisk¹ rezystancjê uziemienia dla indukowanych napiêæ. Zastosowany sposób ³¹czenia ekranów zapewnia utrzymanie w³aœciwej symetrii kabla w miejscu po³¹czenia ekranów kabla i modu³u RJ 45 a w konsekwencji niskiej 16 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

13 impedancji transferowej. Dziêki temu system okablowania R&M freenet jest efektywny w usuwaniu wszelkich szumów interferencyjnych, a konstrukcja modu³ów przy³¹czeniowych zapewnia sprawny i nisko rezystancyjny mechanizm uziemienia Niezawodnoœæ Technika Easy Lock zakañczania kabla, nowoczesny system pod³¹czania ekranu, niezale ne testowanie wszystkich produktów z oferty R&M freenet zapewniaj¹ wysok¹ niezawodnoœæ wykonywanego okablowania Technologia przy³¹czeniowa R&M freenet dla gniazd RJ45 Miêdzynarodowe standardy kablowe dla sieci strukturalnych w budynkach biurowych zalecaj¹ stosowanie technologii przy³¹czeniowej opartej na gniazdach i wtykach RJ45 w gniazdach i w tablicach krosowych. Gniazdo RJ45 systemu Freenet spe³nia wysokie wymagania obowi¹zuj¹cych standardów dla transmisji w paœmie do 100MHz (ISO/EIC 11801, EN50173, kategoria 5, klasa D, EN itp.) i mo e byæ pod³¹czone szybko i niezawodnie dziêki zastosowanym technikom przy³¹czeniowym. Równie w przygotowywanych aktualizacjach norm dla wy szych kategorii dyskutowane jest zastosowanie z³¹cza opartego na tym standardzie. Chc¹c sprostaæ wymaganiom obecnych i przysz³ych sieci okablowania strukturanego wszystkie modu³y RJ45 w systemie R&M freenet zosta³y opracowane pod k¹tem spe³niania bardzo wysokich parametrów transmisyjnych, zgodnych ze standardami przysz³oœci. Ka dy nieekranowany modu³ RJ45 pozwala na transmisjê z czêstotliwoœci¹ do 200 MHz z wykorzystaniem wszystkich par skrêtki czretoparowej i spe³nia tym samym wymagania dla przysz³ej kategorii 6. Modu³y ekranowane pozwalaj¹ na osi¹gniêcie czêstotliwoœci 600 MHz z wykorzystaniem dwóch skrajnych par: 1&2 i 7&8. Transmisja po czterech parach jest mo liwa z czêstotliwoœci¹ do 350 MHz. Tak wiêc w oparciu o modu³y ekranowane istnieje mo liwoœæ budowy systemów odpowiadaj¹cych standardom kategorii 7. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

14 Rysunek 3. Wtyczka i gniazdo systemu przy³¹czeniowego RJ45 stosowanego w okablowaniu R&M freenet Pod³¹czenie kabla - technika Easy Lock W obecnie projektowanych i wykonywanych sieciach istotn¹ spraw¹ staje siê minimalizacja kosztów wykonywanego okablowania, realizowana poprzez stosowanie nowych, szybkich technologii przy³¹czeniowych. Technologia monta u z³¹cza Easy lock, stosowana do pod³¹czania kabla do modu³ów RJ45, jest rozwi¹zaniem, które sprawia, e system jest ³atwy w monta u i pozwala na bardzo sprawne usuwanie ewentualnych usterek Rysunek 4. Technika beznarzêdziowego monta u Easy Lock 18 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

15 Technologia Easy Lock posiada wiele zalet w porównaniu do innych metod: Ÿ nie wymaga trudnej i czasoch³onnej pracy zwi¹zanej z odizolowywaniem koñcówek y³ kabla; Ÿ zapewnia szybkie wykonywanie okablowania; Ÿ zapobiega zwarciom y³ na odizolowanych odcinkach; Ÿ nie uszkadza y³ kabla; Ÿ uzyskany kontakt pozwala na transmisjê sygna³ów o wysokich czêstotliwoœciach; Ÿ wbudowany system redukcji naprê eñ zapewnia trwa³y kontakt mechaniczny. Pod³¹czenie poszczególnych y³ kabla odbywa siê w technologii Easy-Lock tzn. przy pomocy zestyków szczelinowych wyposa onych w nó do nacinania izolacji (IDC). y³y umieszczane s¹ bezpoœrednio w szczelinach, bez uprzedniej koniecznoœci ich odizolowywania. Nastêpnie, po odciêciu koñcóweki y³y wciskane s¹ w zestyk za pomoc¹ zaœlepek IDC. Zaœlepki te s³u ¹ jako narzêdzie do monta u kabla i adne inne narzêdzia nie s¹ wymagane. Dziêki zastosowaniu opasek samozaciskowych i trwa³emu mocowaniu kabla zredukowano naprê enia jakim poddawane s¹ y³y kabla w czasie instalacji i eksploatacji. Modu³ przy³¹czeniowy z gniazdem RJ45 pozwala na pod³¹czenie kabla o œrednicy y³ 0,5-0,65 mm Efektywne pod³¹czenie ekranu Pod³¹czenie ekranu kabla realizowane jest za pomoc¹ tzw. bagnetu, który jest wprowadzany pomiêdzy y³y a przewodz¹c¹ stronê ekranu we wszystkich rodzajach kabla (FTP, S-FTP i S-STP). Jednoczeœnie drut drenu w kablach FTP jest zwarty z bagnetem s³u ¹cym do mocowania kabla. W przypadku kabla FTP przewodz¹ca strona ekranu znajduje siê po wewnêtrznej stronie, wówczas bagnet umieszczany jest pomiêdzy taœm¹ poliestrow¹ oplataj¹c¹ pary i foli¹ ekranu. Taki rodzaj kontaktu zapewnia utrzymanie w³aœciwej symetrii kabla w miejscu po³¹czenia ekranów kabla i modu³u RJ 45, a co za tym idzie, niskiej impedancji transferowej. Kabel mocowany jest do bagnetu za pomoc¹ opaski samozaciskowej zapewniaj¹cej trwa³y kontakt o du ej powierzchni. W przypadku gniazd podwójnych, ekranowanie poszczególnych modu³ów RJ45 mo e byæ ³atwo odseparowane przy u yciu wk³adki izoluj¹cej, co pozwala na realizacjê dowolnej koncepcji uziemienia. Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

16 1 Bagnet 3 2 Rysunek 5. Efektywne zakoñczenie ekranu - bagnet wprowadzany jest miêdzy y³y a foliê aluminiow¹ kabla Os³ona ekranuj¹ca modu³u przy³¹czeniowego Dla spe³nienia wysokich wymagañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹ EMC okreœlonych w normie EN klasa B, pojedynczy modu³ przy³¹czeniowy obudowany jest os³on¹ ekranow¹, która po³¹czona jest bezpoœrednio z ekranem kabla. W ten sposób uzyskano w pe³ni ekranowany (360 o ) modu³ przy³¹czeniowy. Taka technologia ekranowania pozwala na zapewnienie ekranowania pe³nego toru transmisyjnego i jednoczesn¹ separacjê elektromagnetyczn¹ poszczególnych po³¹czeñ w sieci Rysunek 6. Efektywne ekranowanie ka dego modu³u 20 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

17 Rozwi¹zanie problemu monta u równoleg³ych y³ W wyniku równoleg³ego monta u pojedynczych y³, mo e wyst¹piæ problem wysokich wartoœci przes³uchu zbli nego NEXT. W systemie R&M freenet zakoñczanie y³ odbywa siê na bardzo krótkim odcinku rozplotu par kabla. Sposób umieszczania poszczególnych y³ kabla w module opisany jest na kolorowej naklejce, zawieraj¹cej oznaczenia kodowe y³, co zapobiega b³êdnemu monta owi. Naklejka pokazuje kolory y³ i ich lokalizacjê, zgodnie ze sposobem monta u odpowiadaj¹cego normom EIA/TIA 568 A i 568 B Kable instalacyjne Oferta okablowania strukturalnego R&M freenet zawiera wszystkie rodzaje kabli do budowy okablowania poziomego i magistralnego. Dla okablowania poziomego system R&M freenet oferuje ró ne rodzaje kabli przeznaczone do budowy po³¹czeñ o ró nych parametrach transmisyjnych: Ÿ Kategoria 5 i 5+: - kabel nieekranowany UTP - kable ekranowane: FTP i S-FTP Ÿ Kategoria 6: - kabel nieekranowany UTP Ÿ Kategoria 7: - kabel ekranowany S-STP Dla po³¹czeñ magistralnych stosowane s¹ kable: Ÿ Wieloparowe kategorii 3: - kabel nieekranowany UTP * 20,25, 40, 50 lub 100 par - kabel ekranowany FTP - 20,25, 40, 50 lub 100 par Ÿ Œwiat³owodowe: - wewnêtrzne - jednomodowe - wielomodowe - zewnêtrzne - jednomodowe - wielomodowe Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

18 Rysunek 7. Ró ne konstrukcje kabli Poni ej przedstawione zosta³y cechy kabli oferowanych w systemie okablowania strukturalnego R&M freenet: Ÿ Wszystkie kable spe³niaj¹ wymagania norm ISO/IEC IS 11801, EN 50173, EN 50167, EN i EIA/TIA 568A Ÿ Wszystkie kable s¹ przetestowane przez niezale ne laboratoria 3P Ÿ Spe³niaj¹ normy EMC Ÿ Impedancja 100 Ohm Ÿ Oznaczenie kolorystyczne wg IEC Ÿ Temperatura pracy: -20 C do +60 C Ÿ Wersje z pow³ok¹ PVC: Spe³niaj¹ zalecenia normy IEC (Flame-retrandant). Ÿ Wersje z pow³ok¹ LSOH: Spe³niaj¹ zalecenia norm IEC (Low smoke), IEC (Flame-retardant) i IEC (Halogen-free). Ÿ Wersje z pow³ok¹ LSFROH: Spe³niaj¹ zalecenia norm IEC (Low smoke), IEC c (Flame-retardant) i IEC (Halogen-free). 22 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

19 3.4. Tablice rozdzielcze RJ45 System okablowania strukturalnego R&M freenet posiada w swojej ofercie piêæ ró nych rodzajów tablic rozdzielczych stanowi¹cych wyposa enie punktów dystrybucyjnych sieci Najnowszy z nich to system paneli dystrybucyjnych R&M Global, który zosta³ po raz pierwszy zaprezentowany podczas Miêdzynarodowych Targów CeBIT 99 i od marca 1999 znajduje siê w ofercie firmy Reichle&De-Massari. System ten dostarcza pe³ne rozwi¹zanie do budowy sieci okablowania strukturalnego kategorii 5, 5+, 6 i 7 oferuj¹c rozwi¹zania ekranowane i nieekranowane, umo liwiaj¹c jednoczeœnie instalacjê œwiat³owodów i dystrybucjê sygna³ów telefonicznych. Pozosta³e typy paneli dystrybucyjnych oraz ich charakterystyczne cechy przedstawiono poni ej: Ÿ Tablice rozdzielcze Standard - Wersja 3U o pojemnoœci 48 portów RJ45 - Konstrukcja uchylna pozwalaj¹ca na ³atwy dostêp do modu³ów zainstalowanych w panelu - Umo liwienie zainstalowania elementów œwiat³owodowych i systemu SRV - Wersja 1U o pojemnoœci 16 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Budowa modularna z zastosowaniem modu³ów 4xRJ45 - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze High Density - Wersja 3U o du ej pojemnoœci 48 lub 60 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Budowa modularna z zastosowaniem modu³ów 4xRJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze Modular 5 - Wersja 1U pojemnoœci 15 portów RJ45 - Wersja 2U pojemnoœci 30 portów RJ45 - Wersja 3U o du ej pojemnoœci 60 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Modularna budowa wykorzystuj¹ca elementy uniwersalne, w których mieœci siê piêæ modu³ów RJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

20 - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy Ÿ Tablice rozdzielcze Modular 6 - Wersja 4U o du ej pojemnoœci 84 portów RJ45 - Dostêpne w wersji ekranowanej i nieekranowanej - Modularna budowa wykorzystuj¹ca elementy uniwersalne, w których mieœci siê szeœæ modu³ów RJ45 - atwy dostêp do modu³ów od frontu panela - Nowoczesny system ³¹czenia ekranów poprzez ramê stela a - Posiadaj¹ mo liwoœæ instalacji systemu kodowania Data Safe Lock - Posiadaj¹ przejrzysty system opisowy System R&M Global wywodzi siê z systemu paneli Standard i High Density i Modular i wykorzystuje rozwi¹zania opracowane w tych typach paneli, bêd¹cych w ofercie firmy od pocz¹tku powstania systemu. ¹cz¹c w sobie cechy wszystkich typów paneli R&M Global posiada wiele dodatkowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na budowê systemu okablowania strukturalnego spe³niaj¹cego wymagania teraÿniejszych i przysz³ych standardów. Rysunek 8. Tablica rozdzielcza Global - obs³uga ró nych mediów transmisyjnych Modularnoœæ Nowe panele zosta³y zaprojektowane w sposób w 100% modularny, co oznacza, e zbudowane s¹ z pojedynczych modu³ów RJ45 daj¹c pe³n¹ swobodê konfiguracji panela i umo liwiaj¹c budowê sieci dostosowanej dok³adnie do potrzeb u ytkownika. Zastosowanie systemu R&M Global pozwala na wyposa enie szafy dystrybucyjnej np. w 38 gniazd bez koniecznoœci zakupu panela o pojemnoœci 48 portów lub 2x32 porty. 24 Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wa³brzyska 3/5, tel. (22) , fax (22)

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 4540-0 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI STRUKTURALNEJ I DEDYKOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Migracja w stronę infrastruktury sieci PON. Szymon Jaros Solution Manager

Migracja w stronę infrastruktury sieci PON. Szymon Jaros Solution Manager Migracja w stronę infrastruktury sieci PON Szymon Jaros Solution Manager AGENDA Rozwój sieci FTTH w Europie Porównanie sposobów budowy FTTH MDU Rozwiązanie FTTH VECTOR Rozwój sieci FTTH * źródło FTTH Council

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo