INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA"

Transkrypt

1 Paweł Tatarzycki INFORMATYKA NIE TYLKO DLA LAIKA Materiały edukacyjne W niniejszej publikacji położono nacisk na wskazanie praktycznych zastosowań rozwiązań informatycznych w wybranych aspektach życia. Czytelnik poprzez samodzielną pracę będzie mógł wykonać na komputerze wprowadzone przykłady i przekonać się, w jakim stopniu opanował dany dział. Ponieważ uczymy się tego, co uznajemy za przydatne w życiu, dlatego ukazanie praktycznych zastosowań komputera ma na celu zmotywowanie Czytelnika do dalszego pogłębiania wiedzy z obszernej dziedziny wiedzy, jaką jest informatyka. Wrocław 2008

2 Spis treści Zagadnienia teoretyczne... 3 Prawo autorskie...3 Podstawowy model komunikacji... 4 Asertywność jako element skutecznej komunikacji... 5 Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania...6 Wprowadzenie do algorytmów... 7 Edytor tekstu...9 Zasady formatowania tekstu... 9 Formatowanie tekstu w edytorze... 9 Ustawienie marginesów i wstawianie numeracji stron... 9 Justowanie tekstu, ustawianie akapitów oraz interlinii Tabulatory, wypunktowania i numerowanie Automatyczne wstawianie spisu treści...13 Wstawianie przypisów dolnych i podpisów...14 Wstawianie tabeli i ilustracji...15 Arkusz kalkulacyjny Formatowanie komórek Adresowanie względne i bezwzględne Praktyczne zastosowanie wybranych funkcji...17 Raport tabeli przestawnej...19 World Wide Web...21 Zagrożenia w sieci, czyli skok w blog Zagrożenia związane z kradzieżą danych Zagrożenia związane z komunikacją w sieci Nękanie w sieci Wprowadzenie do HTML-a i XHTML-a...23 Składnia i wybrane znaczniki w części meta Wybrane znaczniki w części body Tworzenie formularzy Wprowadzenie do PHP Deklarowanie zmiennych Operatory Instrukcje warunkowe Pętla for a pętla while Obsługa formularzy w PHP Obliczenia matematyczne w PHP Bibliografia...32 Lista zagadnień egzaminacyjnych

3 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne Prawo autorskie Przedmiotem prawa autorskiego w myśl art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) 1. Należy podkreślić, iż utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, nawet gdy jest nieukończony oraz fakt, że ochrona własności intelektualnej przysługuje twórcy niezależnie od tego czy dokonał jakichkolwiek formalności. W praktyce oznacza to, że prawnie chronione są publikacje, które nie zostały zgłoszone do wydawnictwa celem ich publikacji. Podobnie autor strony internetowej, który zamierza ją rozbudować także jest objęty cytowaną ustawą. Zgodnie z art. 6 ustawy utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na treść art. 8 Ustawy: Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu 2. Prawa autorskie dzielą się na 3 : 1. osobiste prawa autorskie, 2. majątkowe prawa autorskie. Osobiste prawa autorskie mają służyć ochronie więzi, jaka powstaje pomiędzy twórcą a jego dziełem. Są to prawa do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawa osobiste chronią wartości niematerialne, ponieważ nie da się ich wycenić w pieniądzu. Stworzenie dzieła to bowiem coś więcej niż zarabianie pieniędzy to także kwestia prestiżu, swoisty rodzaj godności. Stąd prawa te są niezbywalne, nierozerwalnie związane z osobą twórcy, nieograniczone w czasie wieczne Majątkowe prawa autorskie trwają przez 70 lat po śmierci twórcy (współtwórcy, który przeżył pozostałych). Zatem jeszcze przez ten okres czasu spadkobiercy mogą sobie rościć prawa majątkowe do danego utworu. Prawa te w odróżnieniu od osobistych są zbywalne. Oznacza to, że tylko ten, kto posiada prawa majątkowe do utworu może decydować, komu je odstąpi i za jaką cenę. Wyłączność oznacza, że tylko twórca danego utworu może decydować o tym, jak i gdzie zostanie on udostępniony. 1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). 2 Tamże. 3 Por. Motorola Polska Electronics, Konkurs Diversity.Pl, com_content&task=view&id=200&itemid=643&lang=pl 3

4 Podstawowy model komunikacji Sprawny przepływ informacji, w tym wspomagany komputerowo, stanowi klucz do sukcesu niejednego przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest prezentacja podstawowego modelu komunikacji: Rysunek 1. Podstawowy mechanizm komunikowania. Źródło: A. Wajda: Organizacja i zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2003, s Nadawca (źródło) posiada potrzebę podzielenia się informacją z inną osobą lub grupą osób. Odbiorca osoba, której zmysły postrzegają komunikat nadawcy. Komunikat fizyczna forma zakodowania informacji. Komunikat przyjmuje każdą postać, którą może pojąć jeden lub więcej zmysłów odbiorcy (mowa słuch; słowo pisane wzrok, gesty wzrok/dotyk). Kodowanie proces przekształcania przez nadawcę informacji w odpowiednie symbole. Ważne jest, aby zapewnić wspólnotę znaczeń z odbiorcą wybierając symbole (zazwyczaj w postaci słów i gestów), które mają to samo znaczenie dla odbiorcy (np. gest TAK ). Kanał środek przekazu informacji od nadawcy do odbiorcy (np. ruch cząsteczek powietrza mowa; papier list tradycyjny; łącza internetowe ). Dekodowanie polega na interpretowaniu przez odbiorcę komunikatu i przetwarzaniu go w zrozumiałą sytuację. Im bardziej dekodowanie przez odbiorcę odpowiada zamierzonemu komunikatowi nadawcy, tym skuteczniejsza jest komunikacja. Sprzężenie zwrotne reakcja na komunikat nadawcy (bezpośrednie/pośrednie). Ponieważ odbiorca staje się nadawcą, sprzężenie zwrotne obejmuje takie same etapy, jak komunikowanie się pierwotne 4. Szum to wszelkie zakłócenia utrudniające bądź uniemożliwiające skuteczne porozumiewanie się nadawcy z odbiorcą (zakłócenia wewnętrzne/zewnętrzne). Przykładem komunikowania się według przedstawionego schematu może być komunikacja za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. GG ). Nadawcą informacji jest osoba, która za pośrednictwem komunikatora chce przesłać pewną wiadomość wybranej z listy kontaktów osobie odbiorcy. W tej sytuacji kanałem informacyjnym są łącza internetowe. Jednak wprowadzony tekst musi zostać najpierw przetłumaczony na język zrozumiały dla komputera, czyli ciąg zer i jedynek. Kodowanie polega na przeliczeniu liczby w systemie dziesiętnym (ang. decimal system) na liczbę dwójkową (binarną ang. binary operation). Przykładowo, liczbę dziesiętną 100 możemy zapisać jako sumę: 4 A. Wajda: Organizacja i zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2003, s

5 = = = 100 Liczbę w systemie binarnym zapiszemy jako ciąg zer i jedynek w następującej kolejności: Natomiast dekodowanie będzie polegało na zamianie ciągu zer i jedynek, tj. liczb w systemie dwójkowym, na liczby dziesiętne, którym np. przypisano poszczególne symbole liter. W ten sposób możemy sprawdzić, czy ciąg znaków jest liczbą 100 : = = 100 Sposób przeliczania liczb binarnych na dziesiętne i vice versa zaprezentowano w pliku przeliczanie_liczb_bin_i_dec.xls. Sprzężenie zwrotne polega na odpisywaniu nadawcy (bezpośrednie). Dla porównania odpisanie na a to przykład sprzężenia zwrotnego pośredniego. Oczywiście niekiedy występują zakłócenia, czyli szum. Przykładem zakłócenia zewnętrznego może być chwilowy brak dostępu do Internetu. Asertywność jako element skutecznej komunikacji Aby usprawnić system komunikowania się w organizacji zwłaszcza w przedsiębiorstwach prywatnych wprowadza się szkolenia dotyczące kształtowania postaw asertywnych. Zdaniem A. Townend, autorki poradnika adresowanego do kadry zarządzającej pt. Jak doskonalić asertywność, asertywności należy się nauczyć. Być asertywnym to znaczy umiejętnie znosić krytykę, jasno określać swoje zdanie, wolę, bez naruszenia godności czy interesów drugiego człowieka. Być asertywnym to znaczy być tolerancyjnym Autorka wyróżniła cztery typy postaw: Ty nie jesteś OK jesteś OK Ja nie jestem OK jestem OK postawa manipulująca postawa agresywna postawa pasywna postawa asertywna Ludzie rodzą się z postawą pasywną (bierną). Jednak wskutek szeregu doświadczeń niekiedy utrwalają ten typ postawy bądź wskutek reakcji obronnych zmieniają typ postawy na agresywny bądź manipulujący. Nie ma jednak możliwości samoczynnego przekształcenia się jednej z wymienionych postaw na asertywną. Punktem wyjścia jest identyfikacja typu postawy służy do tego opracowany przez autorkę kwestionariusz autopercepcji. Dzięki niemu Czytelnik dowie się jaki typ postawy wykazuje najczęściej. Narzędzia informatyczne mogą usprawnić zliczanie punktów 5. W kształtowaniu postawy asertywnej stosuje się szereg pomocnych technik, w szczególności istnieją techniki ułatwiające przyjmowanie krytyki w zależności od jej typu (konstruktywna bądź służąca manipulacji). 5 Zob. A. Townend: Jak doskonalić asertywność. Praktyczny poradnik asertywności dla menedżerów. Zysk i S- ka Wydawnictwo s.c. Poznań 1996, s

6 Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania System informacyjny to zbiór elementów, dla których przedmiotem wejścia są dane, zaś na wyjściu otrzymywana jest informacja. W ramach systemu informacyjnego można wyodrębnić system informatyczny, czyli system, w którym przetwarzanie danych realizowane jest za pomocą systemów komputerowych 6. Schematycznie system informacyjny można przedstawić w następujący sposób: Rysunek 2. Schemat systemu informacyjnego (wariant uproszczony). Źródło: Por. A. Nowicki (red.): Informatyka dla ekonomistów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s. 37. Informacja to przetworzone dane do zrozumiałej dla odbiorcy postaci 7. Przykładowo, na wejściu znajdują się dane dotyczące wielkości oprocentowania lokaty bankowej (r), okresu oszczędzania pieniędzy (n) oraz wielkość powierzonej kwoty (K 0 ). Informacją dla odbiorcy klienta banku jest to, ile pieniędzy zgromadzi on po n latach, a nie wzór na procent składany będący elementem procesu przetwarzania danych. Wzór ten ma postać: n ( r ) n K = K 1 + W praktyce gospodarczej z uwagi na wielość przeprowadzanych transakcji sprawny przepływ informacji mogą zapewnić jedynie systemy informatyczne (przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem komputerów). W ostatnich latach daje się zaobserwować trend, jakim jest spadek znaczenia autonomicznych, niepowiązanych ze sobą systemów informatycznych zarządzania (np. systemów typu kadry i płace, finanse i księgowość, gospodarka materiałowa, środki trwałe itd.) na rzecz wzrostu liczby wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Systemy te charakteryzują się w odróżnieniu do autonomicznych systemów kompleksowym ujmowaniem procesów gospodarczych, przy czym powiązanie pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności usprawnia przepływ informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i organizacji z otoczeniem 8. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania ewoluowały w czasie. Najwcześniej pojawiły się tzw. systemy MRP (Material Requirements Planning planowanie potrzeb materiałowych). Systemy te pozwalają dokładnie określić wielkość surowców i półproduktów w zależności od zmian popytu na poszczególne wyroby gotowe (zob. prosty model systemu MRP zawarty w pliku mrp.xls). Ponadto możliwe jest ustalenie harmonogramu dostaw surowców tak, aby zachować ciągłość produkcji. 6 A. Nowicki (red.): Informatyka dla ekonomistów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s Por. S. M. H. Collin, C. Głowiński: Słownik komputerów i Internetu. Wyd. WILGA. Warszawa 1999, s Por. C. M. Olszak, H. Sroka (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2001, s

7 Rozszerzeniem systemów klasy MRP są systemy MRP II (planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w tzw. zamkniętej pętli procesu produkcyjnego). System MRP stał się jednym z modułów MRP II. Systemy klasy MRP II pozwalają na koordynację planowania i sterowania, zaopatrzenia, produkcji, marketingu, dystrybucji i sprzedaży przedsiębiorstwa zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku. Jeszcze bardziej złożoną budowę posiadają systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning wysoko zintegrowany system planowania zasobów przedsiębiorstwa). Systemy ERP stanowią rozbudowę systemów klasy MRP II o podsystemy wspomagania decyzji, dodatkowo wzbogacone o moduły z zakresu sztucznej inteligencji (np. EIS Executive Information Systems). Systemy klasy ERP mają przede wszystkim zapewnić jak największą integrację poszczególnych poziomów zarządzania przedsiębiorstwem, tj. poziomu strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Dzięki narzędziom do symulacji możliwa stała się szybka i dokładna analiza różnych wariantów decyzyjnych, co poprawiło skuteczność zarządzania na poziomie strategicznym (zob. zarządzanie strategiczne). Z wymienionymi klasami systemów współpracuje oprogramowanie typu CRM (Consumer Relationship Management zarządzanie relacjami z klientami). Są to jedne z najnowszych systemów ułatwiają one analizę danych i przepływ informacji o Kliencie. System klasy CRM zapewnia w szczególności obsługę handlu elektronicznego z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Działanie systemów CRM opiera się na filozofii indywidualnego podejścia do klienta oraz utrzymywania z nim długotrwałych powiązań, opartych na partnerstwie i lojalności 9. Przykładem takiego podejścia mogą być różnego rodzaju programy lojalnościowe (np. niższe ubezpieczenie dla stałych klientów). Wprowadzenie do algorytmów Algorytm (ang. algorithm) to reguły stosowane do definiowania i rozwiązywania specyficznych problemów 10. W ujęciu graficznym można prezentować algorytm z wykorzystaniem tzw. schematów blokowych. Schematy blokowe rysuje się poprzez łączenie strzałkami odpowiednich elementów graficznych (w Ms Word należy wybrać na pasku rysowania Autokształty, a następnie Schemat blokowy). Oto charakterystyka podstawowych kształtów: Tabela 1. Charakterystyka podstawowych kształtów stosowanych w sporządzaniu schematów blokowych. Symbol graficzny Charakterystyka symbolu graficznego Element służący do zaznaczenia rozpoczęcia algorytmu (start) i informujący o jego zakończeniu (stop). Kształt, w którym zaznacza się, jakie zmienne zostaną wczytane na wejściu (wczytaj) oraz jakie wartości otrzymamy na wyjściu (wypisz). Blok decyzyjny po sprawdzeniu warunku wyprowadza się z tego kształtu dwie strzałki informujące co się stanie jeśli warunek nie zostanie spełniony (NIE), a co jeśli jest spełniony (TAK). Proces zamieszcza się tu instrukcje przypisania zmiennym wartości oraz algorytmy obliczeniowe Źródło: Opracowanie na podstawie: M. Knaszecki: Schematy blokowe. Algorytm.Org, option=com_content&task=view&id=66&itemid=26 Poniżej zamieszczono przykładowe schematy blokowe: 9 Por. M. Dolińska: Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem. Agencja Wydawnicza PLACET. Warszawa 2003, s Por. S. M. H. Collin, C. Głowiński: Słownik komputerów i Internetu. Wyd. WILGA. Warszawa 1999, s

8 Rysunek 3. Schemat blokowy ukazujący algorytm obliczania silni. Źródło: Opracowanie na podstawie: M. Knaszecki: Schematy blokowe. Algorytm.Org, option=com_content&task=view&id=66&itemid=26 Przedstawiony algorytm oblicza silnię (n!) z podanej liczby według zasady: 0! = 0, 1! = 1, 2! = 1*2 = 2, 3! = 1*2*3 = 6, 4! = 1*2*3*4 = 24 itd. Kolejny przykład przedstawia schemat blokowy ilustrujący sposób obliczania miejsc zerowych funkcji kwadratowej (y = ax 2 +bx +c): Rysunek 4. Schemat blokowy ukazujący algorytm obliczania miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Źródło: Opracowanie własne. Jeśli parametr a jest równy zeru, to mamy do czynienia z funkcją liniową. Pierwiastki trójmianu kwadratowego (miejsca zerowe x 1 i x 2 ) obliczymy, gdy wyróżnik kwadratowy (delta) jest nieujemny. 8

9 Rozdział 2 Edytor tekstu Zasady formatowania tekstu Pisząc dokument w dowolnym edytorze tekstu należy zachować pewne standardy powszechnie przyjęto, że strona A4 tzw. znormalizowanego maszynopisu liczy sobie ok znaków (30 linijek po 60 znaków w danej linii). Aby pisać dokument w ogólnie przyjętym standardzie należy przestrzegać kilku reguł 11 : domyślny rozmiar czcionki rozdziałów to 16 pt, podrozdziałów 14 pt, zaś tekstu podstawowego 12 pt (możliwe jest zwiększenie rozmiaru tekstu do pt), nagłówki (rozdziały i podrozdziały) piszemy stylem Arial, zaś tekst podstawowy stylem Times New Roman, tekst powinien być wyjustowany, czyli wyrównany do lewego i prawego marginesu, interlinie, czyli odstępy między wierszami powinny wynosić 1,5 wiersza, należy stosować wcięcia, czyli akapity (domyślna wielkość to 1,25 cm). Pisząc dokument w edytorze tekstu mogą pojawić się trudności natury technicznej (ustawianie marginesów, wstawianie numeracji stron, określanie rozmiarów i stylów czcionki, interlinii, justowania tekstu itp.). Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, czy tworzymy pismo urzędowe, kilkustronicowe wypracowanie, czy obszerny raport na kilkadziesiąt stron. Formatowanie tekstu w edytorze Ustawienie marginesów i wstawianie numeracji stron Jeżeli piszemy niewielki dokument lub pismo urzędowe, to możemy pozostać przy domyślym ustawieniu marginesów (standardowo marginesy są ustawione po 2,5 cm każdy) w przypadku obszernych prac (załóżmy powyżej 30 stron) należy dodać margines na oprawę 1 cm. W edytorze Ms Word wystarczy z menu Plik wybrać funkcję Ustawienia strony: W oknie Ustawienia strony można też określić czy dany układ marginesów ma się odnosić do całego dokumentu, czy do tzw. sekcji (np. pierwszego rozdziału). Analogicznie jedną stronę możemy ustawić w poziomie, zaś pozostałe w pionie. 11 Por. A. Kaszyńska: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Wyd. Złote Myśli. Gliwice

10 Numeracji stron w zasadzie nie ma sensu wstawiać w piśmie urzędowym. Warto podkreślić to, aby w opracowaniach naukowych unikać wstawiania numeracji na pierwszych stronach rozdziałów wystarczy pozostawić niezaznaczone pole wyboru Pokaż numer na pierwszej stronie jak to pokazano na poniższym rysunku: Powyższe okno wywołamy wybierając Wstaw, a następnie Numery stron. Klikając przycisk Format możemy rozpocząć numerację od dowolnej strony bądź rozpocząć numerację od nowa (np. dla poszczególnych rozdziałów). Justowanie tekstu, ustawianie akapitów oraz interlinii W niewielkich dokumentach przy formatowaniu tekstu warto korzystać z dostępnych skrótów, ikon bądź funkcji Czcionka oraz Akapit (w menu wybieramy najpierw Format). Dostępne klawisze skrótu są następujące: Tabela 2. Dostępne klawisze skrótów w MS Word ułatwiające formatowanie tekstu. Opis działania Zaznaczenie fragmentu tekstu w danej linii Zaznaczenie większego fragmentu tekstu Pogrubienie tekstu (bold) Kursywa (Italic) Podkreślenie tekstu (Underline) Wyjustowanie tekstu Odstępy między wierszami (interlinie) 1,5 wiersza Wstawianie podziału strony (np. dla rozdziału 2) Cofnięcie wprowadzonej zmiany Źródło: Opracowanie własne. Klawisze skrótów Shift + strzałki (lewa/prawa) Klikamy na początek fragm., przytrzymujemy Shift, a następnie klikamy koniec fragmentu tekstu CTRL + B CTRL + I CTRL + U CTRL + J CTRL + 5 (cyfra 5, a nie F5 ) CTRL + ENTER CTRL + Z Punktem wyjścia jest zaznaczenie fragmentu tekstu, a następnie skorzystanie z ikonki bądź danego klawisza skrótu. Należy zaznaczyć, że wstawienie podziału strony sprawi, że np. rozdział drugi zawsze będzie na górze strony nawet jak w rozdziale poprzednim będą nanoszone zmiany nie będzie już konieczności operowania ENTERem!). Wybór funkcji Format, a następnie Czcionka lub Akapit stwarza szereg dodatkowych możliwości. I tak w oknie Czcionka można od razu określić styl i rozmiar czcionki, a ponadto indeks górny bądź indeks dolny. Dzięki temu bez problemu napiszemy równanie funkcji kwadratowej (najpierw musimy zaznaczyć 2 ): y = ax2 + bx + c W przypadku bardziej zaawansowanych wzorów należy skorzystać z narzędzia zwanego Edytorem równań (konieczne doinstalowanie z płyty CD). Wybieramy: Pojawi się pasek: Wstaw >> Obiekt >> Microsoft Equation

11 Dobrym ćwiczeniem jest napisanie wzoru na procent składany prezentowanego w poprzednim rozdziale: 1. K0 wykorzystaj indeks dolny. 2. K 0 = ( ) wykorzystaj nawiasy okrągłe: możesz użyć kombinacji CTRL + (. 3. W nawiasie wpisz: 1 + r. 4. Kliknij za nawiasem i wybierz indeks górny w małym okienku wpisz n. Używaj kursorów góra/dół, aby przejść do pola indeksu i odwrotnie. Kolejnym oknem jest Akapit. W oknie tym możemy od razu określić: interlinię z pojedynczej na 1,5 wiersza, wyrównanie z do lewej na wyjustowany, akapit (pierwszy wiersz) automatycznie wpisane zostanie 1,25 cm. Oto układ tego okna: Ponadto można ustalać odstępy od góry (przed) i od dołu (po), co jest bardzo przydatne w przypadku tabel, a także w przypadku określania odstępów rozdziałów od podrozdziałów i podrozdziałów od tekstu. Określanie odstępów poprzez podawanie ich w powyższym oknie dialogowym jest profesjonalnym rozwiązaniem przy sporządzaniu pism urzędowych (stosowanie ENTER-a jako separatora nie jest już tak precyzyjne). Należy zwrócić jeszcze uwagę na przycisk w lewym dolnym roku w oknie Akapit, tj. tabulatory... 11

12 Tabulatory, wypunktowania i numerowanie Tabulatory są szczególnie pomocne przy stosowaniu w dokumentach wyliczeń bądź wypunktowań. Najpierw wybieramy Format, a następnie Punktory i numeracja: Po kliknięciu przycisku Dostosuj przejdziemy do okna dialogowego, w którym będzie możliwe wprowadzenie wartości tabulatora oraz wcięć: Na pasku linijki będzie to wyglądało tak (możliwe jest ręczne przesuwanie tych elementów, co może ułatwić zrozumienie za co odpowiada tabulator, a za co dane wcięcie): Na powyższym rysunku tabulatorowi odpowiada znaczek w kształcie L. Odpowiada on za to jak bardzo napisy oddalone są od danego punktora. Odrębną kwestią są wcięcia dolne i górne. Analogiczne ustawienia dotyczą wypunktowań. 12

13 Automatyczne wstawianie spisu treści W sytuacji gdy mamy stworzyć obszerne opracowanie (zał. ponad 30 stron), przydatnym jest skorzystanie z możliwości ustawienia poszczególnych stylów nagłówków jeszcze przed pisaniem dokumentu. Najpierw należy otworzyć okno stylów w tym celu wybieramy: Format >> Style i formatowanie Jeśli chodzi o style nagłówków, to domyślnie jest ustawiony styl Arial oraz wielkość czcionek pt, co jest zgodne z zasadami pisania dokumentów. Można ewentualnie ściągnąć pogrubienie stylów, a także kursywę ze stylu Nagłówek 2. Należy unikać podwójnego wyróżnienia tekstu typu kursywa + pogrubienie. Konieczna jest modyfikacja stylu, w jakim będzie pisana treść dokumentu ( Normalny, zwany też standardowym ). W tym celu trzeba wybrać Modyfikuj W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk Format, który po kliknięciu pozwoli na wybór funkcji formatowania: Konieczny jest wybór funkcji Akapit, który pozwoli na przejście do omówionego wcześniej okna Akapit. Wprowadzamy w nim analogiczne ustawienia. Warto dodać, że nie ma konieczności formatu czcionki stylu standardowego (domyślnie ustawiono bowiem 12 pt, Times New Roman). Po określeniu formatu poszczególnych stylów należy zaznaczyć fragment tekstu (np. Rozdział X ), a następnie wybrać z listy rozwijanej odpowiedni styl (np. Nagłówek 1 ): Kopiując teksty np. ze stron internetowych należy zastosować: Edycja>> Wklej specjalnie Następnie zaznaczamy opcję tekst niesformatowany. Dzięki temu tekst automatycznie zostanie sformatowany do zdefiniowanego wcześniej stylu. Mając określone style nagłówków możemy nie tylko zachować jednolity ich wygląd w całym dokumencie, ale przede wszystkim na ich podstawie wstawić automatyczny spis treści. W tym celu wybieramy: Wstaw >> Odwołanie >> Indeks i spisy W oknie dialogowym Indeks i spisy najpierw wybierzemy zakładkę Spis treści, a następnie określimy ewentualnie szablon spisu treści (zob. automatyczny_spis_treści.doc). Aby dokonać aktualizacji spisu należy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy rozwinie się menu podręczne, z którego wybieramy funkcję Aktualizuj pole. Pojawi się okno, gdzie trzeba wskazać jedną z dwóch możliwości: aktualizacja wyłącznie numerów stron oraz aktualizacja całego spisu: 13

14 Jeśli chcemy zaktualizować tylko numerację stron (np. treści rozdziałów się nie zmieniły), to zaznaczamy pierwszą opcję. Cały spis zaktualizujemy, gdy np. dopisaliśmy rozdział. Wstawianie przypisów dolnych i podpisów Przypis dolny wstawimy wybierając: Wstaw >> Przypis dolny Zasada zamieszczania przypisu do literatury jest następująca: Inicjał imienia i nazwisko autora: Tytuł dzieła. Wydawnictwo. Miasto i rok wydania, strona. Podpisy dotyczą tabel bądź ilustracji. Wstawiamy je wybierając funkcję: Wstaw >> Odwołanie >> Podpis Można też wstawić np. podpis do schematu. W tej sytuacji najpierw klikamy przycisk Nowa etykieta, po czym wpisujemy nazwę tej etykiety (np. Schemat ). Aktualizacja numerów tabel/rysunków następuje poprzez wybór z menu podręcznego funkcji Aktualizuj pole. Nietrudno zauważyć, iż np. napis Rysunek 1. xxxx pisany jest stylem legendy, który wcześniej można ustawić według własnych preferencji. Styl ten jest konieczny po to, aby automatycznie wstawić spis tabel/rysunków. Wywołajmy okno dialogowe Indeks i spisy: Wstaw >> Odwołanie >> Indeks i spisy Następnie ustawiamy zakładkę Spis ilustracji (przypomnijmy: w przypadku automatycznego wstawiania spisu treści ustawiono zakładkę na Spis treści): Teraz wybieramy odpowiednią etykietę, co ukazuje fragment okna Indeks i spisy: Jeśli wybierzemy Rysunek, to zostanie wstawiony automatyczny spis ilustracji, a jeśli Tabela automatyczny spis tabel (zob. Automatyczny_spis_tabel_i_rysunków.doc). Aktualizacji tych spisów dokonamy w analogiczny sposób jak aktualizacji spisu treści. 14

15 Wstawianie tabeli i ilustracji Aby wstawić do dokumentu MS Word ilustrację należy wybrać: Wstaw >> Obraz >>Z pliku Natomiast jeśli chcemy stawić tabelę, to wybieramy: Tabela >> Wstaw >> Tabela W tym miejscu należy określić liczbę wierszy i kolumn: W odniesieniu do tabel można zastosować formatowanie polegające m.in. na zmianie obramowania, wypełniania komórek kolorem, scalania i dzielenia komórek, określania odstępów między znakami i rodzaju czcionki itp. Aby scalić komórki należy je zaznaczyć, a następnie z menu Tabela wybrać Scal komórki (w analogiczny sposób postępujemy z dzieleniem komórek): Ms Word posiada szeroką gamę wbudowanych stylów tabel, które są dostępne po wybraniu funkcji: Tabela >> Autoformatowanie tabeli Oczywiście, aby zastosować dany auto styl najpierw trzeba zaznaczyć obszar tabeli. Aby ściągnąć obramowanie tabeli należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać z menu podręcznego Obramowanie i cieniowanie Alternatywną metodą jest wybór odpowiedniego przycisku z paska narzędzi: Wstawienie tabeli składającej się z dwóch kolumn i jednego wiersza to dobry sposób na sformatowanie górnej części pisma urzędowego, gdzie po lewej stronie wpiszemy dane osobowe, zaś po prawej miejscowość i dzień (zob. pismo_urzędowe.doc). Innym praktycznym przykładem zastosowania tabel bez obramowania jest tworzenie życiorysu. Na zakończenie warto wspomnieć o przydatnej funkcji, jaką jest nakładanie haseł na dokument. W tym celu wybieramy: Narzędzia >> Opcje. Zaznaczamy zakładkę Zabezpieczenia. Wpisujemy hasło ochrony przed otwarciem i potwierdzamy je w nowym oknie dialogowym. Można też podać hasło ochrony przed zmianami. 15

16 Rozdział 3 Arkusz kalkulacyjny Formatowanie komórek Okno formatowania komórki w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel może wywołać na kilka sposobów: wybór z menu głównego funkcji Format >> Komórki, wybór z menu podręcznego funkcji Formatuj komórki, wybór kombinacji klawiszy: CTRL + 1, W zakładce Liczby możemy określić format liczb. Najpierw zaznaczamy komórkę, a następnie wywołujemy okno dialogowe. Wybieramy typ liczbowy (np. walutowe ) i określamy liczbę miejsc dziesiętnych. Analogicznie postępujemy przy zamianie wielkości rzędu 0,2356 ma 23,56% (format procentowe ). Wybierając zakładkę Wyrównanie możemy m.in. zawinąć tekst. Jest to przydatna funkcja w sytuacji, gdy tekst nie mieści się w komórce o z góry określonej szerokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest dostosowanie szerokości komórki do jej zawartości możemy to łatwo osiągnąć dwukrotnie klikając na złączeniu kolumn tak, jak to pokazano na poniższym rysunku: W oknie dialogowym Wyrównanie można ponadto określić wyrównanie tekstu w poziomie i w pionie, jak również określić dowolny kąt nachylenia tekstu. Inną możliwością jest scalanie/dzielenie komórek. W tym celu zaznaczamy komórki, które chcemy połączyć i zaznaczamy pole scalaj komórki. Jeśli chodzi o zakładki czcionka, obramowanie, desenie (tło), to nie ma tu potrzeby komentarza. Na zakończenie warto jednak zwrócić uwagę na ostatnią zakładkę Ochrona. Domyślnie jest w niej zaznaczone pole zablokuj po wybraniu Narzędzia >> Ochrona >> Chroń arkusz do tak oznaczonych komórek nie będzie można wprowadzić zmian. 16

17 Adresowanie względne i bezwzględne Komórki arkusza oznaczane są literą (kolumna) i liczbą (wiersz), np. A1. Do poszczególnych komórek możemy odwoływać się poprzez tzw. adres względny bądź bezwzględny w tej sytuacji literę lub liczbę należy poprzedzić znakiem $. W ten sposób zostanie zablokowany wiersz i/lub kolumna, w której znajduje się np. dana wartość liczbowa, co ma istotne znaczenie przy wykonywaniu szeregu operacji matematycznych. Dla usprawnienia pracy wpisujemy pewną formułę w jednej komórce, a następnie kopiujemy ją do innych komórek. Przykładem ukazującym różnicę pomiędzy adresowaniem względnym a bezwzględnym jest obliczanie struktury sprzedaży: Poszczególne wskaźniki struktury obliczamy dzieląc poszczególne wartości przychodów przez ich sumę, stąd zablokowano wiersz nr 5. Praktyczne zastosowanie wybranych funkcji Wróćmy do przykładu na procent składany. Na wejściu znajduje się oprocentowanie lokaty bankowej, kapitał początkowy oraz liczba lat inwestycji. Załóżmy, że chcemy zaprojektować arkusz, który będzie obliczał kapitał w zależności od liczby lat (n). W Excelu do zapisu potęgowania liczb a n stosuje się znak ^, zaś do pierwiastkowania funkcję: =pierwiastek(liczba) bądź =pierwiastek(adres_komórki) Adres bezwzględny stosujemy do wartości rocznego oprocentowania lokaty oraz do wprowadzonej wartości kapitału początkowego (zob. kalkulator_inwestora.xls). Kopiując w dół musimy zablokować wiersze, stąd znaki dolara. Warto zaznaczyć, iż nie stawiamy znaku dolar dla lat (odwołanie względne do komórki B11), ponieważ zmieniają się one w kolejnych wierszach. Innymi słowy, najpierw podnosimy do zerowej potęgi, następnie do pierwszej, drugiej itd. Na podstawie tak opracowanych danych ponadto sporządzono wykres XY (Punktowy). W tym celu najpierw zaznaczamy obszar od B11 do C14, a następnie klikamy ikonę wykresu. 17

18 Innym przykładem praktycznego zastosowania funkcji arkusza kalkulacyjnego jest funkcja logiczna: JEŻELI(warunek; prawda; fałsz). Funkcję tę możemy wykorzystać np. do sprawdzania różnego rodzaju testów czy quizów. Oto propozycja układu arkusza: Sprawdzian polega na tym, że jeśli odpowiedź równa jest odpowiedzi z klucza, to przypisywany jest 1 punkt, a jeśli nie, to 0 punktów. Kolejnym przykładem praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jest biznes plan. Integralną częścią biznes planu jest opracowanie tzw. planu finansowego. Chodzi o to, aby sporządzić rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow). Należy tego dokonać w kilkunastu krokach. Oto algorytm postępowania: 1.Oszacuj wartość inwestycji. 2.Zaplanuj potrzeby kapitałowe. 3.Określ poziom rentowności sprzedaży/wskaźnik poziomu kosztów. 4.Oszacuj przychody ze sprzedaży (zob. rachunek zysków i strat). 5.Oblicz koszty zmienne zależą od sprzedaży. 6.Podsumuj koszty stałe (nie zależą od wielkości produkcji). 7.Oblicz amortyzację (wartość inwestycji bez gruntów * stawka amortyzacji). 8.Oblicz EBIT (zysk przed spłatą odsetek i podatkowaniem). 9.Określ wartość odsetek od kredytu (opcjonalnie). 10.Oblicz podatek dochodowy od zysku brutto według wprowadzonej stawki. 11.Oblicz zysk netto. 12.Przepisz zysk netto do Cash Flow. 13.Skoryguj zysk netto o amortyzację i odsetki od kredytu. 14.Oblicz według podanego wzoru stan zapasów, należności i zobowiązań. 15.Określ zmiany stanu zapasów i należności (zob. Cash Flow). 16.Przepisz wartość inwestycji do Cash Flow. 17.Przepisz wartość kredytu bankowego do Cash Flow. 18.Wpisz ze znakiem minus raty i odsetki od kredytu. 19.Oblicz przepływy pieniężne netto jako sumę trzech przepływów (I, II, III). 20.Na podstawie obliczonych w pkt. 19 przepływów netto oblicz NPV oraz IRR. IRR (ang. Income Rate Ratio wewnętrzna stopa zwrotu) to wartość informująca o oczekiwanej stopie zysku (np. 25 proc.). Im wyższy poziom IRR, tym bardziej obiecująca inwestycja. Wartość IRR jest wyznaczona przy poziomie NPV (ang. Net Present Value wartość bieżąca netto) równym zeru. Ujemna wartość NPV oznacza, że inwestycja jest nieopłacalna przy danej stopie dyskontowej. Plan finansowy można łatwo sporządzić w pliku biznes_plan.xls. 18

19 Raport tabeli przestawnej Raport tabeli przestawnej to narzędzie przydatne przy zliczaniu danych ankietowych. Badania zależności pomiędzy cechami jakościowymi dokonuje się z wykorzystaniem tzw. tablic dwudzielnych, zwanych też korelacyjnymi, krzyżowymi bądź kontyngencyjnymi. Punktem wyjścia jest odpowiednie zakodowanie danych w oparciu o wypełniony kwestionariusz ankiety. Oto przykładowy kwestionariusz ankiety internetowej: Rysunek 5. Ankieta dotycząca asertywności. Źródło: Opracowanie własne. Kodowanie danych dla wypełnionego kwestionariusza zestawiono w tabeli: Tabela 3. Kodowanie danych dla pierwszego respondenta (ankieta dotycząca asertywności). LP PYT_1 PYT_2 PAS AGR MAN ASE PLEC 1 e K Źródło: Opracowanie własne. Zliczanie danych wykonujemy następująco: 1.Zaznaczamy dane wraz z nagłówkiem tabeli. 2.Wybieramy: Dane >> Raport tabeli przestawnej. 3.Przechodzimy do kroku 3 z 3 klikając dwa razy pod rząd Dalej 4.Klikamy przycisk Układ 5.Pojawi się okno układu tabeli, w którym najpierw przeciągamy przycisk LP. 6.Zmieniamy Sumę z LP na Licznik z LP poprzez podwójne kliknięcie na Suma z LP. 7.Przeciągamy dowolny przyciski (np. PYT_1) na obszar wierszy oraz na obszar kolumn (np. PŁEĆ) 8.Akceptujemy układ i tworzymy tabelę (domyślnie w nowym arkuszu). 19

20 Raport tabeli przestawnej (zob. raport_tabeli_przestawnej.xls) aktualizujemy wywołując menu podręczne, w którym wybieramy funkcję Kreator. Po zliczeniu danych według dwóch cech możliwe jest zastosowanie tzw. jakościowych miar korelacji (zależności). Innym praktycznym zastosowaniem omawianego narzędzia jest obliczanie oczekiwanych stóp zwrotu np. Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Wielkości te informują o średnim zysku w danym okresie (np. 12 proc. rocznie). Najpierw należy przygotować tabelę danych, a następnie jak poprzednio zaznaczyć ją wraz z wierszem nagłówka. Tabela 4. Arkusz danych finansowych zawierających roczne stopy zwrotu OFE. Źródło: Dane umowne. OFE ROK Roczna_stopa_zwrotu Nazwa ,0 Następnie powtarzamy kroki, aż do pojawienia się okna układu: Powyższy układ pozwoli na zestawienie oczekiwanych stóp zysku w przekroju poszczególnych OFE i lat (zob. Raport_tabli_przestawnej.xls; Raport OFE). 20

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Formatowanie długich dokumentów tekstowych

Formatowanie długich dokumentów tekstowych Formatowanie długich dokumentów tekstowych Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. STRESZCZENIE...3 2. WYKORZYSTANIE STYLÓW TEKSTU DO FORMATOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury II 1. znam prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze 2. znam nazwy poszczególnych palców u rąk 3. 4. 5. w piątej klasie znaki (czyli: a, d, e, f, g, h,

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo