SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L."

Transkrypt

1 SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L. Zamawiający: Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa NIP Wymagania dotyczące postępowania Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa NIP Tryb udzielania zamówienia. Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie nieograniczonym Wspólny słownik zamówień CPV: Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży Pakiety oprogramowania edukacyjnego Pakiety oprogramowania administracyjnego Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego Pakiety oprogramowania prezentacyjnego Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania Strona 1 z 13

2 Pakiety oprogramowania statystycznego Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Pakiety oprogramowania użytkowego Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami Pakiety oprogramowania do zarządzania kontaktami Pakiety oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami Pakiety oprogramowania do wymiany danych Pakiety oprogramowania do zarządzania przechowywaniem Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika Usługi programowania pakietów oprogramowania Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania Usługi w zakresie oprogramowania Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM), 1.4. Wykonawcy mogący ubiegać się o wykonanie zamówienia: Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania, a w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2004r. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz r. Dz. U. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 225, poz. 1636, Nr 235, poz r. Dz. U. Nr 120, poz. 818 z późniejszymi zmianami) wykonują określoną działalność i posiadają stosowne 2- letnie doświadczenie realizowane wyłącznie na bazie stosownego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców lub Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie usług PKD 2007, z późniejszymi zmianami OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Nazwa przedmiotu zamówienia: Strona 2 z 13

3 BUDOWA APLIKACJI INTEGRACYJNEJ SYSTEMU B2B Koncept-L pod nazwą projektu Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesówb2b w obszarach transakcyjnych zgodnie z Umową o dofinansowanie: UDA- POIG / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Na podstawie projektu funkcjonalnego przygotowanego przez firma doradczą wykonanie prac programistycznych modułów systemu B2B Koncept-L : Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu Optima, CRM (moduły CRM, System Zamówieniowy, UPC Konwerter, K-Mag, RMA i innych podmodułów) Podział plików do automatycznego pobrania transmisja odpowiednio jedno lub dwukierunkowa Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu systemów i pod-modułów współpracujących z ERP, Partnerów Koncept-L, U wszystkich Partnerów Koncept-L zakres i sposób realizacji procesów biznesowych będzie przebiegał podobnie. Informacje biznesowe będące przedmiotem komunikacji: - Informacje finansowe związane z elementami rozliczeniowymi i wartościowania poszczególnych transakcji, - dane zamówieniowe i realizacyjne związane z proceduralną stroną zamawiania towarów, logistyki, potwierdzania dostaw, kompletności, etc. - dane składowania, magazynowo-towarowe dotyczą informacji związanych ze statusem towarów, danymi towarowymi, dostępnością, lokalizacją, procedurą wydawania, etc, - dane projektowo-techniczne sprzedawanych towarów i systemów związane są z informacjami które są istotne z punktu widzenia technicznego, parametrycznego, tworzenia zestawów, sposobu komunikacji, posiadanych interface, adekwatności do zastosowania w środowiskach pracy, etc, - dane dokumentowe i ewidencji rejestrowej dotyczą informacji sekretariatu i ewidencji, czyli prowadzenia rejestrów i danych rejestrowych wymiany i obszarów współpracy, Strona 3 z 13

4 - dane serwisowo-wdrożeniowe dotyczą informacji przyjęcia do serwisu, statusów serwisowych, projektowych technicznych i systemowych, elementów komunikacji interface urządzeń z serwisem, - dane edukacyjno-produktowe dotyczą informacji tzw. około produktowej, a dotyczącej edukacji poprzez listy artykułów, kartoteki artykułów, kartoteki zdjęciowe, kartoteki artykułów edukacyjnych. W praktyce komunikacja polegać będzie na wymianie nośników informacji biznesowych, między innymi takich jak: zapytania ofertowe, zamówienia, potwierdzenie wysyłki, potwierdzenie numerów seryjnych, potwierdzenie numeru listu przewozowego, potwierdzenie dostarczenia i zrealizowania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zgłoszenie reklamacji, zgłoszenie zrealizowania reklamacji, faktury, delivery, kartoteki produktowe, kartoteki danych edukacyjnych i inne kartoteki, dokument konfiguracji produktowej, dokumenty projektowania, dokumenty serwisowe, dokumenty proceduralne wdrożeniowe, rejestry. Przewidywane do obsłużenia zdarzenia gospodarcze: - efektywność relacji dostarczania informacji (przedsprzedażnych projektowych, edukacyjnych, logistycznych w trakcie kontraktacji, dowodów księgowych i innych towarzyszących kontraktacji, lepszego wsparcia serwisowego i wdrożeniowego, lepszej obsługi posprzedażnej w okresie użytkowania Auto ID) - efektywność aktualizacji danych, - efektywność kontaktu i danych informacyjnych stanowiskowych pomiędzy pracownikami Kancept L a Partnerami, -efektywność i zdolność do szybkiego wprowadzania nowych produktów Auto ID, - efektywność i poprawności projektowania systemów Auto ID, - efektywność inna wynikającą ze szczegółowości procesów w obszarach wymiany danych. Cele biznesowe do osiągnięcia w relacjach Koncept-L a Partnerami przedstawiamy poniżej: - automatyzacja wymiany, - szybkości działania wymienianych informacji i dokumentów, - zminimalizowanie wymiany papierowej, - autorytarność przesyłanych danych, - aktualizacja nieaktualnych danych szczególnie w danych produktowych, edukacyjnych, serwisowych, wdrożeniowych i projektowych, Strona 4 z 13

5 - zmniejszenie kosztu nadzoru operacyjnego ludzkiego stanowiskowego w obszarach wyżej wymienionych, - zwiększanie asortymentu i poziomu współpracy z Koncept-L, - wdrożenie stałych procedur stanowiskowych w obszarach współpracy, - inne które zostały wymienione, a stanowią uszczegółowienie w obszarach i korzyściach już wymienionych, - wdrożenie możliwości handlu towarami szybko-rotującymi Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu Mechanizmu Systemu Zamówieniowego Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu Archiwum Baz Danych, Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu modułów Zarządzanie Użytkownikami Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu Wymiana dla Wersji Mobilnej Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu Rejestr Ewidencji/Sekretariatu Wykonanie przygotowania struktury i danych integracyjnych elementu danych logistycznych innych niż wymienione w modułach powyższych Wykonanie konwertera wymiany na dokumentach w standardzie EDI Opracowanie i wykonanie modułów szyfrowania danych z użyciem podpisu elektronicznego Opracowanie modułu do zarządzania rozwojem modułów oprogramowania B2B Wdrożenie adekwatnych założeń dostosowania zmian do modułu wymiany danych, Wdrożenie adekwatnego do zadania, projektu technicznego i funkcjonalnego systemu w/w wymiany danych, Wdrożenie adekwatnego dla zakresu, projektu technicznego i funkcjonalnego oprogramowania systemu, Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej Założenia zbiorcze dla systemu zamawianego do wykonania Systemu B2B Koncept-L przez Wykonawcę: Strona 5 z 13

6 Każdy z modułów powinien posiada możliwość wymiany statusów, poleceń i protokołów. Każdy z modułów powinien być oparty o możliwość konwersji danych do wymiany standardów pomiędzy systemami Koncept-L a systemami Partnerów, a także do utrzymywania wyników, statusów, koordynacji procesowej dokumentów, koordynacji zapisów ewidencyjnych, wymiany pakietu logów, etc. Każdy z modułów powinien pracować z zakresem on-linowej wymiany danych z możliwością out-line owego postawienia danych zbiorczych na wydzielonym boksie (mini portalu) dla Partnera, dostępnego z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Budowa i Wdrożenie Oprogramowania B2B Koncept-L, który składa się z następujących modułów funkcjonalnych (pakietów funkcjonalności procesowej): Moduł dwukierunkowy wymiany danych transakcyjnych, Moduł dwukierunkowej wymiany danych produktowych i okołoproduktowych, Moduł dwukierunkowej wymiany danych projektowych, serwisowych i edukacyjnych, Moduł dwukierunkowej wymiany danych rejestru ewidencji i sekretariatu, Moduł dwukierunkowej wymiany danych logistycznych Moduł szyfrowania transmisji z użyciem technologii podpisu elektronicznego, Moduł rozwoju struktury oprogramowania Projekt przewiduje integracje z 23 Partnerami biznesowymi Koncept-L na różnych poziomach wymiany danych, uzależnionych od posiadanych przez Partnerów możliwościach modułów ERP w obszarach zbiorczych możliwości niżej podanych: dane finansowe, dane zamówieniowe i realizacyjne, dane składowania, magazynowo-towarowe, dane projektowo-techniczne sprzedawanych towarów i systemów, dane dokumentowe i ewidencji rejestrowej, dane serwisowo-wdrożeniowe, dane edukacyjno-produktowe Zaimplementowanie modułów na urządzeniach serwerowych, portalach, nośnikach wskazanych przez Koncept-L z wykorzystaniem wspólnie uzgodnionych narzędzi baz danych i innych baz niezbędnych do funkcjonowania modułów Ze względu, iż rozwiązania będą wykonywane na indywidualne potrzeby Koncept, uzależnione będą także od środowiska technicznego Partnerów Koncept-L, przy Strona 6 z 13

7 szacowaniu wartości oferty, prosimy posłużyć się szacowanym potencjałem Wykonawcy niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia SZACOWANY POTENCJAŁ WYKONAWCY NIEZBĘDNY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Koncept-L w zakresie wykonania usługi przez Wykonawcę Przygotowanie projektu funkcjonalnego modułów B2B Koncept-L ocenił potencjał zaangażowania Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia na maksymalnie do 303 dni-roboczodni. Roboczodzień, to średni dzień ośmiogodzinnej pracy specjalisty Założenia osobowe - Grupa specjalistów Wykonawcy powinna składać się ze specjalistów dysponujących doświadczeniem w zakresie programowania (DOTnet, PHP, Programista baz danych SQL, Delphi i inne w miarę potrzeb. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZACOWANY CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ Czas realizacji przedmiotu zamówienia: Maksymalny do dnia 30 września 2013 roku Oczekiwany do dnia 15 sierpnia 2013 roku. 4. SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 4.1. Usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą świadczone w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy na podstawie indywidualnych roboczych uzgodnień Wykonawca zobowiązany będzie do: Przekazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie informacji i wyjaśnień na temat przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także do przedkładania wymaganych dokumentów, Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach projektowych Kierownik projektu po stronie Wykonawcy będzie zobowiązany do odbywania cyklicznych spotkań z członkami zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego. Harmonogram spotkań będzie opracowywany przy współudziale wyłonionego Wykonawcy po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga, aby tworzone dokumenty i zapisy programistycznoinformatyczne charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będzie miał wpływ Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, między innymi na: Strukturę dokumentów i zapisów programistycznych, Strukturę baz wymiany danych, Strukturę protokołów, Strona 7 z 13

8 Inżynierie programowania, Kompletność zapisów i wyników działania zakresu modułu, Bezpieczeństwo danych, Proces dalszego serwisowania przedmiotu zamówienia, Otwartość źródeł i zrozumiałość zawartych w nich zapisów, Kompletność przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga uczestnictwa i wsparcia merytorycznego delegowanego pracownika Wykonawcy w dniach kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji zakresu wykonania przedmiotu zamówienia / realizacji projektu B2B Koncept-L. 5. WARUNKI PŁATNOŚCI: Płatność będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym przez obie strony harmonogramem realizacji umowy Płatności będą realizowane w PLN Szczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostaną określone w warunkach umowy. 6. CENA OFERTY: Należy podać cenę brutto oferty całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku); Należy podać cenę oferty netto całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku); Należy podać średnią cenę netto doby roboczej (ośmiogodzinny dzień pracy) specjalisty Waluta ceny ofertowej PLN Cena brutto podana w ofercie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia, chyba, że za porozumieniem stron poprzez podpisanie aneksu do umowy pomiędzy stronami lub na warunkach spełnienia/niespełnienia zapisów umowy pomiędzy stronami Do porównania ofert będzie brana pod uwagę, cena całkowita brutto za przedmiot zamówienia (wyrażona w PLN). 7. WADIUM: Nie przewiduje się wniesienia wadium. 8. ZASADY OCENY OFERT 8.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza negocjacje związane z warunkami realizacji przedmiotu umowy. Strona 8 z 13

9 8.3. Zamawiający odrzuci oferty z rażącą niską ceną Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty: Które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, Które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, W których Wykonawca zgodnie z Wzorem Formularza Oferty zaznaczy odpowiedź twierdzącą we wszystkich punktach Kryteriów Formalnych Sposób wyliczenia punktów w kryterium Cena ( C ). W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: C min Po (C) = * Max (C) C o gdzie: Po(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena" Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert C o cena brutto oferty Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium Cena". 9. OKRES ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ 9.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30 czerwca 2013 roku. 10. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym dokumencie SIWZ, Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru zasady oceny ofert Wykonawca poprzez złożenie oferty uznaje bezwarunkowo akceptuje terminy realizacji i warunki niniejszego dokumentu SIWZ Wykonawca zaakceptuje warunki umowy pomiędzy stronami poprzez złożenie podpisu na stosownej umowie. 11. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany Strona 9 z 13

10 udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie powyższym Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania Zaleca się, aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej zamawiającego, Wykonawca przesłał zamawiającemu mailem - swoje dane adresowe oraz numery telefonu i faksu, w celu umożliwienia przesyłania ewentualnych zmian w SIWZ przed terminem składania ofert. Brak spełnienia tego warunku uniemożliwia ze strony Zamawiającego, jakikolwiek kontakt informacyjny z Wykonawcą Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy zamawiającego tj. 8:00 16:00) w sprawach przedmiotu zamówienia upoważnieni są: Przemysław Lasocki - mail: 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Oferta System B2B Koncept-L - należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12, Warszawa Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do adresu innego niż wskazany powyżej Oferty należy składać do Sekretariatu Zamawiającego. 13. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22 maja 2013 roku do godz. 10: TERMIN WYŁONIENIA WYKONAWCY: do dnia 30 maja 2013 roku. 15. TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ: do dnia 30 maja 2013 roku 16. INNE INFORMACJE: Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Strona 10 z 13

11 16.3. Wykonawca składa OFERTĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego, bądź w formie własnej z sygnaturą treści oznaczoną, jako OFERTA Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Dopuszcza się w przypadku podmiotów zagranicznych (siedziba Wykonawcy) złożenie oferty w języku angielskim lub niemieckim Każda zapisana strona Oferty powinna być parafowana. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich Każda zapisana strona Oferty powinna być kolejno ponumerowana Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych dodatkowo należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna (tłumaczenie) jest wersją wiążącą Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości Jeżeli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty: Załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami albo Strona 11 z 13

12 Na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i mailem Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego 8:00 16:00 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (mailem) przez przekazującego Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną, jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie i w okresie postępowania (do dnia i godziny składania ofert przez Wykonawców) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści informacje Specyfikacja Istotnych Warunków niniejszego Zamówienia do postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.Nr 153, poz z późn. zmianami) 17. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12, Warszawa, 22 maja od godz. 10:30 Warunki SIWZ zakończono. Strona 12 z 13

13 Podpisano. Prezes Przemysław Lasocki Strona 13 z 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) dla potrzeb LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo