Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu"

Transkrypt

1 Katarzyna Mizera* Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu Streszczenie Koncepcja odpowiedzialnego biznesu coraz mocniej funkcjonuje w polskich realiach gospodarczych, niemniej jednak nadal wyniki przeprowadzanych na gruncie rodzimego biznesu badań wykazują słabą orientację przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, w idei CSR. O ile ogólnie koncepcja społecznej odpowiedzialności jest dosyć znana, o tyle jej szczegóły, sposoby formułowania strategii oraz instrumentarium, a nawet płynące z niej korzyści, to kwestia nadal mało rozpowszechniona. Stąd wielu przedsiębiorców na po ty ka na ba rie rę nie wie dzy i bra ku in for ma cji, któ re z jed nej stro ny uła twia ją rozpowszechnianie i utrwalanie się błędnych stereotypów dotyczących tej koncepcji, a poza tym oddalają przedsiębiorców od zamiaru wdrożenia CSR w swoich firmach. Przedmiotem artykułu są przykłady instrumentów realizujących strategię społecznej odpowiedzialności. Wprowadzenie Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) to koncepcja, w której istnieje obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu społecznego (Davis, Bloomstrom, 1975, za: Rybak 2004: 28). To, innymi słowy, filozofia prowadzenia działalności w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (interesariuszami, ang. stakeholders), czyli pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, społecznością lokalną, administracją państwową itp. (Rok, 2004: 18) * Doktorantka, Uniwersytet Opolski. 83

2 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) Można wymienić wiele powodów, dla których społeczna odpowiedzialność staje się coraz bardziej powszechna. To np. globalizacja (i związany z tym wzrost poziomu konkurencji), zwiększające się rozmiary i wpływy przedsiębiorstw, zróżnicowanie i zawrotne tempo zmian na rynkach, zmiana charakteru konsumenta, różnorodność form konkuren cji po za ce no wej, wzrost zna cze nia nie rze czo wych za so bów fir my, zmie nia ją ce się wymagania inwestorów itp. (Grzegorzewska-Ramocka, 2005: 27; Żemigała, 2007: 101). Po wydarzeniach takich jak np. tragedia w Czarnobylu czy rozlanie przez amerykański tankowiec 50 mln litrów oleju u wybrzeży Alaski, przy rosnącej świadomości galopującej degradacji środowiska naturalnego (wycinania lasów, zanieczyszczenia wód i powietrza, wy mie ra nia ga tun ków zwie rząt i ro ślin) i ro sną cej ogrom nej dys pro por cji po mię - dzy bogatymi a biednymi regionami na świecie (oraz wykorzystywaniu biednych przez bogatych), globalne społeczeństwo zaczęło zmuszać przedsiębiorstwa do przyjmowania odpowiedzialności za te zdarzenia. O presji społeczności na wzrost odpowiedzialności przedsiębiorstw pisze L. Jakubów (2000). Poprzez literaturę naukową, raporty, kodeksy, działania organizacji międzynarodowych, nauki kościoła, oraz odczucia ludzi, za pośrednictwem środków masowego przekazu, następuje zmiana świadomości społecznej. Tworzące się wokół przedsiębiorstwa grupy nacisku oceniają działalność firm, zgłaszają zastrzeżenia i protesty, domagają się partycypacji w procesach decyzyjnych itp. (Jakubów, 2000: 79). Punkt wi dze nia przed sta wi cie li biz ne su jest po dob ny. J.Y. Wind i J. Ma in (1998) piszą, że według 53 menedżerów amerykańskich, japońskich i europejskich przedsiębiorstw, przyszłość należy do tych, którzy stworzą organizację dynamiczną, zintegrowaną, zdolną do osiągania konkretnych efektów i odpowiedzialną społecznie (Wind, Main, 1998, za: Brat nic ki, 2000: 12). Organizacje, które chcą przetrwać na rynku w długim horyzoncie czasowym muszą sto so wać stra te gie obej mu ją ce trzy wy mia ry: eko no micz ny, eko lo gicz ny i spo łecz ny 1. Aby działalność firmy można było określić jako ekonomicznie wartościową, ekologiczną i społecznie odpowiedzialną jednocześnie, należy drogą dialogu ze wszystkimi interesariuszami opracować i realizować swoją strategię odpowiedzialności. Przedsiębiorstwa mogą stosować wiele różnych instrumentów, dzięki którym zrealizują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Sukces stosowanej strategii zależy w du żej mie rze od traf no ści do bo ru od po wied nich in stru men tów. Ich do bór za le ży od pro fi lu i za kre su dzia łal no ści oraz kul tu ry or ga ni za cyj nej fir my. Co raz więk sza licz ba firm na świecie korzysta z szeregu instrumentów CSR, wymagając tego także od swoich partnerów: tworzą kampanie społeczne, angażują się w działania dla dobra wspólnego, ogłaszają polityki społecznej odpowiedzialności, deklarują wartości, jakie wyznaje firma, przy go to wu ją i wdra ża ją we wnętrz ne ko dek sy do brych prak tyk, przy stę pu ją do ini cja - tyw bran żo wych i spo łecz nie od po wie dzial nych in we sty cji, ra por tu ją swo je dzia ła nia w zakresie CSR czy też zrównoważonego rozwoju, poddają się audytom, weryfikacjom i certyfikacji. 1 Wynika to z popularnej koncepcji triple bottom line Johna Elkingtona (1998), zakładającej, że determinantą sukcesu firmy, obok wyników ekonomicznych, są jej poczynania w wymiarze ekologicznym i spo łecz nym, a po nad to wszyst kie te trzy wy mia ry po win ny być mie rzo ne, po rów ny wa ne i oce nia ne (J.Elkington, 1998, za: A.Lewicka-Strzałecka, 2004: 236). 84

3 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA 1. Kampanie społeczne Kampanią społeczną nazywamy działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań danej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu. W realizację kampanii społecznych oprócz firm angażują się też inne podmioty: media, organizacje społeczne, instytucje, które uczestniczą w rozmaitych formach, np. w formie wkładu finansowego, rzeczowego, osobistego (Rok, 2004: 34). Sposób ten służy najczęściej zwróceniu uwagi na dany problem społeczny, nagłośnieniu go, rozpropagowaniu metod rozwiązania czy przeciwdziałaniu problemowi. Przykładami takich kampanii społecznych są: 1. Zły do tyk kam pa nia prze ciw mo le sto wa niu sek su al ne mu dzie ci, w któ rej po - przez slogan Zły dotyk boli przez całe życie, autorzy uwrażliwiają społeczeństwo na problem, mający dużą skalę i wciąż pozostający tematem tabu Płytka wyobraźnia to kalectwo kampania przestrzega przed brawurowymi skokami do wody, które wielokrotnie kończą się tragicznie. Słynnego manekina skaczącego do basenu, a następnie bezwładnie siedzącego w nim na wózku inwalidzkim można było zobaczyć w większości mediów Warszawskie hospicjum dla dzieci apelując ze smutnych czarno-białych billboardów i spotów telewizyjnych: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, To nieprawda, że nie ma już nic do zrobienia, autorzy informowali o istnieniu hospicjum dla dzieci i zbierali pieniądze na jego potrzeby Młodzi kierowcy poprzez slogany typu: Twoja nowa laska, Twoja nowa bryka, Two je no we drin ki po wy pad ku, Co trze cia ofia ra lub spraw ca wy pad ku ma mniej niż 25 lat au to rzy na świe tla li pro blem bra wu ro wej, nie bez piecz nej jazdy młodych kierowców 5. Marketing społeczny nie wiąże się ze sprzedażą produktów, jest jedynie wykorzystaniem możliwości marketingowych i marki firmy dla osiągnięcia ważnego celu społecznego. Wpływa na pozytywny wizerunek i wiarygodność zaangażowanej organizacji. 2. Marketing zaangażowany społecznie (ang. cause related marketing, CRM) CRM to takie działania, podczas których firmy oraz organizacje non-profit lub organizacje dobroczynne tworzą ze sobą związki partnerskie dla osiągnięcia określonych celów 6. Instrument ten pozwala na wykreowanie produktu czy wizerunku firmy w połączeniu z ko rzy ścią dla da nej spra wy spo łecz nej. Łą czy w so bie pro gram spo łecz nej odpowiedzialności biznesu oraz aspekt czysto ekonomiczny, ponieważ jest swoistą strategią zwiększenia sprzedaży (strategia win-win, wszyst kie stro ny osią ga ją dla sie bie ko - 2 na.php?p=107 [do stęp 18 ma ja 2008]. 3 [dostęp 18 maja 2008]. 4 [dostęp 18 maja 2008]. 5 Ibidem. 6 [dostęp 18 maja 2008]. 85

4 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) rzyści). Najpopularniejszą formą CRM jest włączenie klientów firmy w dofinansowanie jakiegoś celu społecznego poprzez zakupy określonych produktów firmy zaangażowanej w kampanię. Dobrze przemyślana, zaprojektowana i prowadzona kampania CRM przynosi duże i wymierne zyski ekonomiczne i wizerunkowe przedsiębiorstwu, satysfakcję klien tom i środ ki fi nan so we na rzecz da ne go ce lu spo łecz ne go. Przy kła da mi kam pa nii CRM są: 1. Wielka kampania życia fir ma ko sme tycz na AVON kon tra rak pier si zysk ze sprzedaży określonych produktów przeznaczany jest na walkę z tą śmiertelną chorobą, a towarzyszy temu intensywna promocja kampanii w mediach i katalogach firmy, a przede wszystkim za pośrednictwem ponad 250 tysięcy konsultantek Podziel się posiłkiem kampania firmy Danone Polska i Polskiej Akcji Humanitar nej, opar ta na sprze da ży pro duk tów z lo go ak cji, ma ją ca na ce lu do ży wia nie dzieci w szkołach. Określona część zysku ze sprzedaży produktów przekazywana jest na zakup posiłków Po da ruj Dzie ciom Słoń ce ak cja Te le wi zji Pol sat oraz wio dą cych ma rek pro - duktów konsumpcyjnych (Ariel, Bonux, Blend-a-med., Pampers, Always, Gilette, Duracell i inne) polegająca na przekazaniu części dochodu ze sprzedaży produktów na rzecz konkretnego problemu zdrowotnego dzieci (np. pomoc dzieciom niewidomym i niedowidzącym) Programy etyczne dla pracowników Kodeks etyczny to zbiór przepisów regulujący sferę życia moralnego. Kodeks etyczny w dzia łal no ści go spo dar czej oprócz ogól nych wska zań mó wią cych o rze tel no ści i uczci wo ści wy ma ga nych w dzia łal no ści go spo dar czej i o po dej mo wa niu czyn no ści sprzyjających rozwojowi społecznemu i niesprzecznych z normami moralnymi oraz obyczajami zbiorowości, wskazuje na konkretne zachowania organizacji 10. Pro gram etycz ny musi mieć charakter długoterminowy i angażować wszystkich pracowników. W. Gasparski (2001) sklasyfikował elementy, które składają się na treść kodeksu etycznego. Są to (w porządku alfabetycznym): bezpieczeństwo wyrobów i usług, bezpieczeństwo w miejscu pracy, informowanie o nieprzestrzeganiu norm, inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot, jakość, konflikt interesów, likwidacja działalności i redukcje, molestowanie seksualne, nagradzanie i karanie, normy prawne, jakich należy przestrzegać, ochrona środowiska, poufność, praca a rodzina, przechowywanie dokumentów finansowych, przechowywanie i udostępnianie informacji, prywatność w miejscu pracy i poza nim, różnorodność i tolerancja, stosunki ze światem polityki, świadczenia na rzecz społeczności lo- 7 [dostęp 18 maja 2008]. 8 [dostęp 18 maja 2008]. 9 [dostęp 18 maja 2008]. 10 bry biz nes.in fo/?mo du le=glos sa ry&ac tion=ge twords&sec tio nid=62&lt=k [do stęp 18 maja 2008]. 86

5 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA kal nych, upo min ki i udział w przy ję ciach, zdro wie pra cow ni ków ba da nia okre so we i zwrot poniesionych kosztów (Gasparski, 2001: 184). Programy etyczne tworzone są w celu podnoszenia kultury oraz standardów etycznych firm na wyższy poziom. W wymiarze wewnętrznym program taki ma wskazywać pra cow ni kom etycz ne za sa dy po stę po wa nia fir my i lu dzi za trud nio nych w fir mie. Ma być wspólną koncepcją postępowania dla wszystkich ludzi, którzy charakteryzują się różną wrażliwością moralną, prezentują różne style postępowania w życiu i różne wartości. W wymiarze wewnętrznym natomiast program etyczny ma służyć podtrzymywaniu repu ta cji fir my. Nie jest to je dy nie czyn nik wspo ma ga ją cy dzia ła nia PR, ale in stru ment o randze strategicznej, przyczynia się do likwidacji przypadków korupcji, defraudacji czy sytuacji konfliktowych, zwiększa zaufanie klientów, kontrahentów i partnerów, powiększa wartość firmy i wreszcie stanowi znaczący pozytywny element motywujący dla pracowników (Cieślik, Gasparski, Etyczna firma: 6). Pro gra my etycz ne, jak uj mu je to A. Le - wic ka -Strza łec ka (1999: 78), po win ny słu żyć za po bie ga niu, wy kry wa niu, ujaw nia niu i korygowaniu nieetycznych zachowań (ang. pre vent de tect re port cor rect). Przy kła dem ko dek su etycz ne go mo że być Ko deks ABB, któ ry de kla ru je: W ABB dążymy do tego, aby być konkurencyjnym, ponieważ od tego zależy sukces nasz i naszych partnerów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sukces ten będzie krótkotrwały, jeżeli nie zbudujemy go na właściwych zasadach biznesowych. Chcemy, aby ten sukces opie rał się na przy ję tych przez ABB za sa dach: od po wie dzial no ści, sza cun ku i determinacji. Zasady te określają zachowanie, jakiego oczekujemy od naszych pracowników i naszych interesariuszy Zaangażowanie społeczne biznesu (ang. corporate community involvement/investment) Zaangażowanie społeczne biznesu jest to podejmowanie przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest pojęciem węższym od społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnosi się do różnych aktywności podejmowanych przez firmę w społeczności i obejmuje rozmaite metody zaangażowania firmy, takie jak: wsparcie finansowe, pomoc rzeczową, wolontariat pracowniczy. Zaangażowanie społeczne czyni firmę bardziej wiarygodną w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz Działalność filantropijna Są to różnego rodzaju dotacje przeznaczane na rzecz dobra wspólnego w odpowiedzi na prośby i apele organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych, osób indy- 11 Fred Kin dle, Pre zes i Dy rek tor Ge ne ral ny ABB Ltd, Ko deks ABB, - bal/plabb/plab b042.nsf/bf177942f19f4a 98c b7a 0a/5a9d d5f c0da a4199c1256e a00029e - be3/$file/kodeks_abb.pdf [dostęp 23 lipca 2008]. 12 bry biz nes.in fo/?mo du le=glos sa ry&ac tion=ge twords&sec tio nid=62&lt=c [do stęp 18 maja 2008]. 87

6 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) widualnych itp. W zależności od strategii firmy, charakteru jej działalności oraz możliwości, może to być stałe lub sporadyczne wspieranie określonego celu, np. akcji zorgani zo wa nej, w któ rą włą cza ją się tak że in ne przed się bior stwa. Fir ma mo że tak że sa ma znaleźć adresatów pomocy, np. okoliczne domy dziecka, wybrane instytucje (szkoły, szpitale, ośrodki pomocy), lub też sama organizować akcje mające na celu jakiś cel dobroczynny. Najbardziej powszechną formą filantropii firm jest sponsorowanie określonych in sty tu cji lub osób. Więk szość firm pre zen tu je w swo ich ma te ria łach in for ma cyj nych oraz na portalach internetowych mniej lub bardziej szczegółowe sprawozdania z działalności charytatywnej, wymieniając jej beneficjentów lub nawet kwoty przekazane na określone cele. Małe i średnie przedsiębiorstwa generalnie zajmują się wspieraniem potrzebu ją cych w swo im bli skim oto cze niu (szko ły, szpi ta le, do my dziec ka, do my opie ki, najuboższe rodziny) lub reagują na aktualne potrzeby (katastrofy, nagłośnione w mediach wypadki itp.). Duże przedsiębiorstwa raczej wybierają współpracę z organizacjami pozarządowymi lub same kreują duże, medialne akcje dobroczynne, do których mogą włączać tak że in ne fir my. Przykładami takich akcji mogą być: Akcja firmy Whirlpool i Fundacji Habitat for Humanisty, w ramach której firma wspiera rzeczowo, finansowo i czynnie budowę mieszkań dla najuboższych rodzin 13, Po moc. Plus GSM uru cho mił spe cjal ny ser wis, w ra mach któ re go każ dy mo że wysłać SMS o tre ści PO MOC z te le fo nu w sie ci Plus GSM, aby prze ka zać kwo tę 3 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenów dotkniętych bezrobociem. Abonenci wy sy ła jąc SMS do sta wa li z ko lei punk ty wy mie nial ne na atrak cyj ne na gro dy (Go lew - ska-stafiej, 2004: 62), Reklama Dzieciom. Akcja Telewizji Polskiej polegająca na przekazaniu dochodu z reklam emitowanych w wieczornym bloku w Wigilię Bożego Narodzenia na rzecz insty tu cji i pla có wek pro wa dzą cych dzia łal ność opie kuń czą, wy cho waw czą i zdro wot ną na rzecz dzieci (Golewska-Stafiej, 2004: 35) Zaangażowanie społeczne pracowników Poza działaniami wymienionymi powyżej, stosuje się też często zaangażowanie samych pracowników, którzy mogą czynnie wspomagać daną akcję poprzez: wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) to osobiste zaangażowanie pracowników w daną akcję społeczną poprzez świadczenie przez nich różnego rodzaju prac, wykorzystywaniu umiejętności i możliwości w czasie pracy lub przy wsparciu logistycznym czy finansowym firmy, pay roll polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy o przekazywaniu określonej przez pracownika, niewielkiej kwoty z pensji na rzecz wybranego programu społecznego, mat ching fo unds po le ga na po mna ża niu przez fir mę kwo ty ze bra nej przez pra - cowników na dany cel społeczny, [dostęp 8 października 2006].

7 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA matching time polega na tym, że każda godzina, którą pracownik przepracował na rzecz organizacji społecznej, jest wyceniana, a następnie firma przekazuje organizacji ekwiwalent finansowy przepracowanego przez pracownika czasu Przedsięwzięcia edukacyjne, rozwojowe i kulturalne na rzecz społeczności lokalnej Jest to szereg działań przedsiębiorstw, które mają na celu poprawę jakości życia społecznego poprzez organizowanie przedsięwzięć natury edukacyjnej, kulturalnej czy rozwo jo wej, np. spon so ro wa nie im prez kul tu ral nych, re ali za cja pro jek tów edu ka cyj nych, inicjowanie lub sponsorowanie projektów badawczych, wspieranie sportu itp. Celem takich przedsięwzięć jest, obok korzyści dla społeczności, także wspieranie rozwoju i interesów firmy poprzez kreowanie jej wizerunku i zdobywanie przychylności otoczenia. Przykładami takich działań są: Wybieramy zawód programie Master Foods Polska. Młodzież maturalna szkół śred nich z oko lic So cha cze wa od wie dza ła MFP, gdzie uczo no ich tech nik pi sa nia CV, prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, przeprowadzano przygotowanie do wyboru zawo - du, zapoznawanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego zakładu pracy 14 ; Telekomunikacja Polska SA od roku 2002 jest głównym sponsorem Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej 15 ; Da im ler Chry sler (wła ści ciel mar ki Mer ce des Benz) jest od lat me ce na sem kul - tury i sztuki sponsorował wiele wystaw malarskich (m.in. Leona Tarasiewicza w Warsza wie), wy daw nictw (np. ese je Frit za Ster na Nie miec ki Świat Ein ste ina), fe sti wal im. Ludwiga van Beethovena w Krakowie i Warszawie 16 ; Nutricia (producent żywności dla niemowląt i dzieci) poprzez swoją Fundację Badawczą Nutricia promuje nauki o żywieniu i sponsoruje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka 17 ; Czysty Biznes program edukacji ekologicznej firmy BP, który ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzić prekologiczne zmiany wewnątrz i wokół przedsię bior stwa. Po mysł pro gra mu po wstał na ba zie wie lo let nich bry tyj skich do świad czeń zna nych pod na zwą Business Environment Association 18 ; Sprzą ta nie Świa ta Pol ska pro gram fir my Sped pol, któ ry miał na ce lu za ini cjo - wanie działań i programów z zakresu edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów, oraz przedsięwzięcia edukacyjno informacyjne w szkołach, samorządach i innych organizacjach i instytucjach 19 ; 14 bry biz nes.in fo/?mo du le=com pa nies&ac tion=get Com pa ny&sec tio nid=112&com pa - ny=28 [do stęp 18 ma ja 2008]. 15 [dostęp 18 maja 2008]. 16 [dostęp 8 października 2006]. 17 [dostęp 18 maja 2008]. 18 bry biz nes.in fo/?mo du le=com pa nies&ac tion=get Com pa ny&sec tio nid=112&com pa - ny=19 [do stęp 18 ma ja 2008]. 19 bry biz nes.in fo/?mo du le=com pa nies&ac tion=get Com pa ny&sec tio nid=112&com pa - ny=37 [do stę p1 8 ma ja 2008]. 89

8 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) Ma ke a Con nec tion trzy let ni pro gram fir my No kia, skie ro wa ny do mło dzie ży, któ ry za kła da, że w cią gu trzech lat 2 ty sią ce mło dych lu dzi zo sta nie prze szko lo nych w zakresie zarządzania projektami, planowania budżetu i umiejętności pracy zespołowej. Następnie zrealizują oni zaproponowane przez siebie projekty na rzecz środowiska lokalnego. Na realizacje swoich projektów otrzymują do 6 tys. zł Przedsięwzięcia ukierunkowane na problemy międzynarodowe Jest to for ma za an ga żo wa nia do stęp na ra czej du żym mię dzy na ro do wym kor po ra - cjom. Opiera się na współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju lub rozwiązania takich świa to wych pro ble mów jak np. ubó stwo, ocie ple nie kli ma tu, AIDS. Przy kła da mi ta kiej ak tyw no ści biz ne su są: Glo bal Com pact, Bu si ness Ac tion for Su sta ina ble De ve - lopment, The World Economic Forum for Global Health Initiative itp. 5. Nadzór korporacyjny (ang. corporate goverance) Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i ko or dy no wa nia za cho wań róż nych, ma ją cych wła sne in te re sy udzia łow ców, któ rzy współdziałają z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką za dań (Rok, 2004: 36). Ina czej uj mu jąc jest to sys tem praw nych i eko no micz nych in - stytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych itp.) 21. W roku 1999 OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Orga ni sa tion for Eco no mic Co -ope ra tion and De ve lop ment) opra co wa ła Za sa dy nad zo ru kor po ra cyj ne go, któ re for mu łu ją sze reg do brych prak tyk nad zo ru kor po ra cyj ne go, np. rola wspólników/akcjonariuszy oraz najważniejsze funkcje właścicielskie, równe prawa wspólników/akcjonariuszy, rola interesariuszy, znaczenie jawności i przejrzystości oraz zakres odpowiedzialności organów spółki 22. W 2004 roku Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk Ładu Korporacyjnego, które określają szczegó ło we za sa dy za cho wa nia się np. wal nych zgro ma dzeń, za rzą dów, rad nad zor czych, relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi 23. Zasady te są uzupełnieniem obowiązujących norm prawnych dotyczących funkcjonowania spółek. Deklaracja spółek o przestrzeganiu Dobrych praktyk jest, obok przygotowania prospektu emisyjnego, uzyska- 20 bry biz nes.in fo/?mo du le=com pa nies&ac tion=get Com pa ny&sec tio nid=112&com pa - ny=29 [do stęp 18 ma ja 2008]. 21 [dostęp 18 maja 2008]. 22 Za sa dy nad zo ru kor po ra cyj ne go OECD 2004, Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa [do stęp 18 ma ja 2008]. Do stęp ny w In ter ne cie: dex_msp.php?dzial=99&id=2010&se arch= Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, War saw Stock Exchan ge [do stęp 18 ma ja 2008]. Do - stępny w Internecie: 90

9 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA nia zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz wypełniania ściśle określonych obowiązków informacyjnych, warunkiem wejścia na giełdę Zarządzanie środowiskowe Odpowiedzialność przedsiębiorstwa względem środowiska naturalnego to takie decyzje, które zminimalizują negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko. To bardzo istotny instrument, realizowany np. poprzez: a) eko znakowanie (ang. ecolabelling) i znakowanie społeczne dotyczy podawania na etykietach produktów dodatkowych, nie wymaganych przez prawo informacji z zakresu spo łecz nej lub eko lo gicz nej od po wie dzial no ści do ty czą cych np. wska zań zdro wot - nych dla klientów, respektowania praw zwierząt, poszanowania środowiska naturalnego, po sza no wa nia praw czło wie ka itp. Kon su men ci ma ją moż li wość świa do me go wy bo ru produktów znakowanych, a tym samym włączenia się w społeczną odpowiedzialność poprzez odpowiedzialny konsumeryzm. Na świecie występuje wiele mniej lub bardziej popularnych ekoetykiet, np. Błę kit ny Anioł (Der Blaue En gel) Niem cy, Margerytka, Produkcja Ekologiczna lub Uczciwy Handel kraje Unii Europejskiej. Przykładowe polskie ekoetykiety to m.in.: Ekoznak, Zielone Płuca Polski, Ekoland, Dbaj o czystość, Nie testowane na zwierzętach, Opakowanie nadaje się do recyklingu, Bezpieczny dla ozonu 25. b) programy ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko, np. realizowany w ponad 50 krajach świata program Odpowiedzialność i Troska 26, Polski Program Czystszej Produkcji 27 czy zna na od 1993 ro ku i bar dzo już po - wszech na De kla ra cja Czyst szej Pro duk cji UNEP (Uni ted Na tions Envi ron men tal Pro - gramme) 28. c) systemy zarządzania środowiskowego normy ISO serii (norma ISO wspomagająca działania związane ochroną środowiska w sposób skorelowany z aspektem społeczno-ekonomicznym), czy też EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) czyli dobrowolny udział firm we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu. 7. Inwestycje społecznie odpowiedzialne (ang. socially responsible investment, SRI) SRI to integracja dobra firmy z dobrem społecznym w podejmowaniu decyzji inwesty cyj nych. In we sto wa nie spo łecz ne za kła da za rów no uwzględ nia nie po trzeb fi nan so - wych przed się bior cy jak i spo łecz ny wpływ je go dzia łań. Po pu lar ność SRI re gu lar nie 24 [dostęp 18 ma ja 2008]. 25 [dostęp 18 maja 2008]. 26 [do stęp 18 ma ja 2008]. 27 [dostęp 18 maja 2008]. 28 [do stęp 18 ma ja 2008]. 91

10 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) wzrasta. Przestrzeganie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności to w oczach inwestorów (określanych mianem ethical investors) dowód na dobre wewnętrzne i zewnętrzne za rzą dza nie fir mą i zmniej sze nie ry zy ka in we sty cyj ne go. Fun du sze SRI in we stu ją w firmy spełniające określone kryteria, np. wykluczają przemysł tytoniowy, alkoholowy, zbrojeniowy, wybierają natomiast firmy społecznie i ekologicznie aktywne 29. Powstały indeksy giełdowe dla spółek społecznie odpowiedzialnych, np.: a) Dow Jones Sustainability Group Indexes (DJSGI) to globalny wskaźnik giełdowy skła da ją cy się z gru py pię ciu wskaź ni ków: jed ne go glo bal ne go, trzech kon ty nen - talnych dla Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz jednego krajowego dla USA, opracowa nych w ro ku 1998 w ce lu umoż li wie nia spół kom kie ru ją cym się kry te ria mi eko lo gicz ny mi, spo łecz ny mi i eko no micz ny mi osią ga nia ko rzy ści gieł do wych. W róż - nych kra jach sze reg in sty tu cji fi nan so wych mo ni to ru je spół ki gieł do we pod ką tem re - spektowania kryteriów zrównoważonego rozwoju, a następnie określa globalny Ekorozwojowy Wskaźnik Dow Jones a DJGSI. Tworzy też listę firm liderów w każdej branży. b) In deks FTSE 4Go od funk cjo nu je na lon dyń skiej gieł dzie pa pie rów war to ścio - wych od 2001r., skupia spółki, które spełniają surowe normy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Notowanie na tym indeksie to dla firmy nie tylko sprawa prestiżu. FTSE4Good oferuje szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorstw, chcących podjąć lub roz sze rzyć spo łecz ną od po wie dzial ność, a jest ona oce nia na za po mo cą po nad 40 róż - nych kry te riów z ob sza rów: sys te mu za rzą dza nia śro do wi sko we go, dia lo gu z in te re sa - riuszami i przestrzegania praw człowieka (Rok, 2004: 40). c) Powstały też specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych Socially Responsible Investing (lub Sustainable and Responsible Investing, SRI), czyli fundusze, gdzie obok po zio mu sto py zwro tu waż na jest wie dza o tym jak i gdzie pra cu je ich ka pi tał. Fun du sze te działają w sferze energii odnawialnej i gospodarce wodnej (Hope, 2008: 163). Przykładem może być amerykański Domini Social Investments 30 (So kół, 2006: 96). W ostatnich latach można zauważyć, że firmy odpowiedzialne społecznie i środowiskowo osiągają większy wzrost wartości akcji oraz większy zwrot na zainwestowanym kapitale (Rok, 2004: 40). Ponadto członkowstwo Polski w Unii Europejskiej stawia rodzime firmy w konfrontacji z funduszami z innych państw, dla których screening etyczny jest pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji o współpracy. 8. Standardy odpowiedzialnego biznesu Najczęściej spotykane standardy społecznej odpowiedzialności to: norma AA1000 i SA Norma AA1000 (AccountAbility1000) to międzynarodowy standard, opracowany przez londyński Institute of Social and Ethical Account Ability i zaprezentowany 29 [dostęp 18 maja 2008]. 30 W jego skład wchodzą: fundusz akcji (Domini Social Equity Fund), fundusz akcji przeznaczonych dla in sty tu cji skłon nych do po no sze nia mniej sze go ry zy ka (Do mi ni In sti tu tio nal So cial Equ ity Fund), fun dusz ob li ga cji (Do mi ni So cial Bond Fund) i ka sa de po zy to wa (Com mu ni ty De ve lop ment Ac co unt Domini Money Market Account). 92

11 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA po raz pierw szy w 1999 r. 31 Standard AA1000 określa zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności (obliczalności), przeprowadzaniu audytu etycznego i przygotowywaniu raportu służącego m.in. jako podstawa dla analizy strategicznej przedsiębiorstwa (Rok, 2001: 173). Jest on narzędziem służącym ocenie dzia łal no ści przed się bior stwa i for mu ło wa niu stra te gii po stę po wa nia w przy szło ści, z uwzględnieniem dialogu z interesariuszami, umożliwiającym mierzenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, zarządzanie zmianami w świetle szans i zagrożeń, wreszcie doskonalenie strategii rozwoju. B. Rok w Audyt etyczny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej prezentuje zbiór podstawowych zasad stosowanych w orga ni za cji przy go to wu ją cej się do prze pro wa dze nia au dy tu etycz ne go we dług AA1000: za sa da od po wie dzial no ści, ob li czal no ści (ac co un ta bi li ty), uczest nic twa (in c lu si vi ty), zupełności (completeness), wymierności (materiality), regularności (regularity), zapewnienia jakości (quality assurance), dostępności (accessibility), porównywalności (compara bi li ty), wia ry god no ści (re lia bi li ty), istot no ści (re le van ce), zro zu mia ło ści (un der stan - da bi li ty), kom plek so wo ści (em bed ded ness), cią głej po pra wy (con ti no us im pro ve ment) (Rok, 2001: ). Z kolei norma SA 8000 (Social Accountability 8000) to międzynarodowy standard służący do niezależnej weryfikacji wymogów odpowiedzialności społecznej, jakie dane przedsiębiorstwo powinno spełniać. Wymagania normy składają się z dziewięciu następujących kryteriów: nie zatrudnianie dzieci, nie stosowanie pracy przymusowej, spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy, wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych, nie stosowanie dyskryminacji, nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników, przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy, zapewnienie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo, włączenie polityki społecznej do systemu zarządzania firmą oraz stworzenie mechanizmów jej doskonalenia i weryfikacji 32. Stan dard ten zro dził się w ro ku 1997 w No wym Jor ku z ini cja ty wy Co un cil on Eco - no mic Prio ri ties, któ ra dro gą współ pra cy wie lu or ga ni za cji mia ła stwo rzyć i wdro żyć stan dar dy spo łecz nej od po wie dzial no ści w fir mach. W ro ku 2007 po ja wi ła się jej naj - nowsza wersja SA 8000:2007. Certyfikaty SA 8000 zostały już wydane sześciu firmom w Polsce (AVON Operations Polska, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Łaziska SA, Wall BDA, He inz Pla stics Pol ska Sp. z o.o., CN Pol ska Sp. z o.o.) oraz po nad 1300 fir - mom w 63 kra jach świa ta (Ża bic ki, 2007:33). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) rozpoczęła prace nad stworzeniem normy globalnej ISO w zakresie odpowiedzialności społecznej. Norma ISO ma zostać opublikowana w 2010 r Na bazie wcześniejszej wersji o nazwie Auditing for Small Organisations roku [dostęp 16 października 2006]. 33 ver num=0 [do stęp 2 ma ja 2008]. 93

12 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) Glo bal Com pact to ini cja ty wa Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ, Ko fi An na na, sta no - wiąca wezwanie skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony śro do wi ska i prze ciw dzia ła nia ko rup cji 34. Glo bal Com pact, kształ tu jąc no wą ro lę biznesu, zrzesza ponad 1000 firm z różnych regionów świata oraz organizacje pozarządowe. Nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziewięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochro ny śro do wi ska. Za sa dy, na któ rych opie ra się Glo bal Com pact wy ni ka ją z przyjętych dokumentów, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju Agenda 21, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy i kształtują się następująco: I. Prawa człowieka: 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę II. Standardy pracy: 1) Poszanowanie wolności stowarzyszania się. 2) Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. 3) Zniesienie pracy dzieci. 4. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia III. Środowisko naturalne: 1. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. 2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. 3. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii IV. Prze ciw dzia ła nie ko rup cji we wszyst kich for mach, w tym wy mu sze niom i ła - pówkarstwu 35. Glo bal Re por ting In i tia ti ve (GRI) słu ży do spra woz daw czo ści spo łecz nej, eko no - micznej i ekologicznej działalności przedsiębiorstwa. Celem wyznaczonym przed GRI jest stworzenie międzynarodowych standardów w zakresie raportowania, które są dobrowolnie wdrażane przez firmy i zawierają ogólne zasady, których przy pracy nad raportem na le ży prze strze gać, struk tu rę ogól ną sa me go ra por tu oraz re ko men da cje wskaź ni ków ilościowych i jakościowych. A. Lewicka-Strzałecka w artykule W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy wymienia ogólne zasady zrównoważonego raportowania: transparentność (transparency), otwar tość (inlusiveness), audytowalność (auditability, kompletność (completeness), relewancja (relevance), kontekst zrównoważonego rozwoju (sustainability context), precyzyjność (accuracy), neutralność (neutrality), porównywalność (comparability), klarowność (clarity), procesualność (timeliness), (Lewicka-Strzałecka, 2004: 238) [dostęp 16 października 2006]. 35 [dostęp 16 października 2006].

13 Nr 3/2008(7) WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Raporty zgodne z wymogami GRI zawierają takie informacje jak m.in. prezentacja wizji i strategii firmy, jej polityki społecznej odpowiedzialności, jej programy etyczne, zakres, procedury i wskaźniki polityki ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, relacje z interesariuszami oraz ocenę dokonaną przez firmę audytorską (Rok, 2004: 42). Zakończenie Realizowanie określonej strategii społecznej odpowiedzialności nie jest, jak sugerują prze ciw ni cy kon cep cji CSR, to pie niem pie nię dzy w enig ma tycz nych i nie ce lo wych ini cja ty wach, nie jest też przej ścio wą mo dą na pę dza ną przez śro do wi ska na uko we po - szu ku ją ce te ma tów do na uko wych roz wa żań. CSR nie jest utrud nie niem pro wa dze nia działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność jest długofalową strategią działania, opartą na szeregu różnorodnych instrumentów, z którą wiążą się liczne wewnętrzne, zewnętrzne i społeczne korzyści, a ich skala rośnie proporcjonalnie do wzrostu społecz nej świa do mo ści i wy ma gań. Współ cze sne fir my chcąc trwać na ryn ku mu szą skoncentrować się na budowaniu przewagi konkurencyjnej drogą działań ekonomicznie, ekologicznie i społecznie wartościowych. Dzięki społecznemu zaangażowaniu wzrasta zainteresowanie i lojalność klientów, co powoduje zwiększanie stabilności i pozycji firmy na rynku. Przychylność otoczenia pomaga kreować czy podtrzymywać popyt na produkty danej firmy, co powoduje zwiększenie sprzedaży. Dzięki lepszemu zmotywowaniu pracowników, lepszemu wykorzystaniu zasobów czy np. zmniejszeniu kar za zanieczyszczenia środowiska zmniejszają się koszty prowadzenia działalności. Dzięki inwestycjom w społeczność lokalną zwiększa się poziom jej zamożności, a w konsekwencji zwiększa się konsumpcja. Firma zyskuje odporność, możliwość łatwiejszego wybrnięcia z ewentualnej sytuacji kryzysowych. Wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności działalności i podniesienia konkurencyjności. A jak pisze sam Philip Kotler niewykluczone, że w przy szło ści, wraz z uni fi ka cją pro duk tów firm, pro spo łecz ne wi ze run ki przed się - biorstw mogą stać się jednymi z najistotniejszych czynników budowania preferencji klientów (Ko tler, 1998: 180). Bibliografia Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Triada, Dąbrowa Górnicza Cieślik J., Gasparski W., Etyczna firma. Pakiet narzędziowy dla wdrożenia standardów etycznych w małej i średniej firmie, Dostępny w Internecie: [dostęp 18 maja 2008]. Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Gasparski W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego, Warszawa Gasparski W., Programy etyczne firm i ich projektowanie [w:] Annales 2001, t. IV, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce Hope E., Czy korporacyjna kultura CSR może być wzorcem dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Bąk M., Kulawczyk P. (red.), IBnDiPP, EQUAL, Warszawa

14 WSPÓŁCZESNA E KONOMIA Nr 3/2008(7) Ko tler Ph., Kon ku ren cyj ność a cha rak ter spo łecz ny, [w:] Or ga ni za cja przy szło ści, F. Hes sel be in, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Business Press, Warszawa Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L. (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmie niać świat na lep sze, Golewska-Stafiej A.M. (red.), Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa Rok B., Audyt etyczny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej [w:] Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.) Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa Rok B., Partnerstwo społeczne jako strategiczny wymiar działalności przedsiębiorstw, Magazyn Ekologiczny Kropla nr 2/2004, Dostępny w Internecie: [dostęp 18 ma ja 2008]. Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sokół E., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) krytyczna analiza koncepcji, Optimum Studia Ekonomiczne 2006, nr 4. Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy strategie, standardy, Rok B. (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa Ża bic ki D., Za ło że nia sys te mu od po wie dzial no ści spo łecz nej SA In ter pre ta cja wy ma gań nor my Social Accountability 8000, Zarządzanie Jakością 2007, nr 3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wol ters Klu wer Pol ska Sp. z o.o., Kra ków Social Responsibility Instruments Summary Responsible business notion is more and more present in Polish economy, however the results of the research carried out in Polish business still shows a low level of CRS idea knowledge, especially in small and medium companies. Although responsible business notion is generally known, its details, ways of preparing strategy, instruments and what is more its benefits are still narrowly spread. Many business people face the lack of knowledge and information, which on one hand make it easier to spread and deepen wrong stereotypes connected with this notion and on the other hand make business people unwilling to implement CRS in their companies. The subjects of this article are examples of instruments which are responsible for realization of social responsibility strategy. 96

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo