Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i 10.2.1"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i

2 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

3 Spis treści 1. Rejestr zmian Wstęp Administracja Słownik stawek VAT tworzony podczas kreacji bazy Słownik: Incoterms symbole oraz lista krajów CRM Nowe kody zakooczenia etapu kampanii Nowe słowniki kategorii Oznaczanie kodów zakooczenia w etapie kampanii Wiązanie kampanii na podstawie nowych kodów sukcesu Filtrowanie działao CRM Księgowośd Deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług Wydruki rejestrów VAT Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) Zmiany związane z importem wyciągów bankowych Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL Logistyka Aktualizacja cen Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Produkcja/Projekty Import kosztorysu w programu NormaPro Łączenie czynności półproduktami wg kolejności ich ustawiania w technologii Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

4 1. Rejestr zmian Data Opis zmian Dodanie rozdziału: 5.5 Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL Dodanie rozdziału: 6.2 Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności Systemu Comarch CDN XL w wersji 10.2 i Szczegółowy opis możliwości i sposób działania programu został opisany w Dokumentacji Użytkownika. 3. Administracja 3.1. Słownik stawek VAT tworzony podczas kreacji bazy Podczas tworzenia słownika stawek VAT, dokonywanego w trakcie kreowania bazy System uwzględni nowe, obowiązujące od roku stawki podatku VAT. Powyższa zasada nie obowiązuje podczas konwersji bazy, w trakcie której system zachowuje dotychczasowe, zdefiniowane na konwertowanej bazie stawki VAT. Rysunek 1 Nowe stawki VAT dodawane podczas kreacji bazy 3.2. Słownik: Incoterms symbole oraz lista krajów W związku z udostępnieniem: Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeo Intrastat Wersja 1.00 na stronach Ministerstwa finansów (http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=416&wysw=4&sub=sub16) wprowadzającego w załączniku nr 5 nową listę kodów Incoterms 2010, zmodyfikowano słownik: Incoterms symbole oraz uaktualniono listę kodów krajów. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

5 4. CRM 4.1. Nowe kody zakooczenia etapu kampanii Funkcjonalnośd ma pozwolid na bardziej szczegółowe oznaczanie zakooczenia uczestnictwa kontrahenta w etapie kampanii, jeśli etap został zakooczony sukcesem. Dotychczas, szczegółową przyczynę zakooczenia można było wskazad tylko dla zakooczenia uczestnictwa kontrahenta w etapie porażką. Teraz identyczna możliwośd będzie dla zakooczenia uczestnictwa sukcesem Nowe słowniki kategorii W gałęzi CRM powstały dwa nowe słowniki: Kod porażki oraz Kod sukcesu. Do słownika: Kod porażki, zostały skopiowane wszystkie pozycje dotychczasowego słownika: Kody fiaska sprzedaż. Od wersji 10.2 na kontrahencie w etapie kampanii wykorzystywane będą nowe słowniki kodów zakooczenia Oznaczanie kodów zakooczenia w etapie kampanii W oknie stanu kontrahenta w etapie kampanii wybranie zakooczenia etapu bez względu na przyczynę uaktywnia pole: Kod zakooczenia (dotychczasowe pole: Kod fiaska). Wybranie właściwej przyczyny: Sukces lub Porażka, umożliwia korzystanie z odpowiedniego słownika kategorii. Jeśli w słowniku jakiś rekord został wskazany jako domyślny, to będzie podstawiał się automatycznie. Kod zakooczenia dla porażki jest nadal obowiązkowy (pole nie może byd puste). Nowe kody sukcesu są obligatoryjne, czyli dopuszczalne jest zapisanie okna bez wskazania pozycji słownika. W istniejących kampaniach, kontrahenci, którzy zakooczyli etapy sukcesem nie będą mieli wskazanego żadnego kodu zakooczenia. Rysunek 2 Oznaczanie kodów zakooczenia dla sukcesu na karacie kontrahenta w etapie Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

6 Analogiczne działanie kodów zakooczenia jest dostępne w oknie wołanym z pozycji: Zakoocz działania z kontrahentami, udostępnionej w menu kontekstowym na etapach kampanii Wiązanie kampanii na podstawie nowych kodów sukcesu Funkcjonalnośd wskazania nowych kodów sukcesu została udostępniona również w oknie powiązania z kampanią. Jeśli warunkiem dołączenia kontrahenta do innej kampanii jest zakooczenie sukcesem, to możliwe jest wskazanie kodu sukcesu ze słownika Filtrowanie działao CRM Rysunek 3 Kody sukcesu dostępne w oknie powiązania z kampanią Na liście: Działania CRM umożliwiono filtrowanie rekordów po nowych kodach sukcesu. 5. Księgowośd 5.1. Deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług Wprowadzenie W związku ze zmianą przepisów od obowiązują nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Ustawodawca dopuszcza składanie deklaracji na wzorach obowiązujących w 2010 r. do momentu rozliczenia za ostatni okres pierwszego półrocza 2011r. System COMARCH CDN XL pozwala na wyliczenie deklaracji wg starego i nowego wzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, do programu dodano możliwośd wyliczenia i wydrukowania nowych wzorów deklaracji VAT: VAT-7 (12) VAT-7 K (6) VAT-7 D (3) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

7 Rysunek 4 Deklaracja VAT-7 (12) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

8 UWAGA: Ze względu na brak aktulnych wzorów schematów do przesyłania deklaracji od podatku towrów i usług w momencie udostępniania wersji system nie posiada funkcjonalności przesyłania nowych wzorów deklaracji drogą elektroniczną. Dotyczy deklarcji VAT-7(12), VAT-7K(6) i VAT- 7D(3)) Stawki obowiązujące od na starych wzorach deklaracji Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 deklaracje będzie można składad również na starych wzorach deklaracji. W części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO: 1) w wierszu 4 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% należy wykazywad również: a) w poz. 25 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5%, b) w poz. 26 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a; 2) w wierszu 5 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% należy wykazywad również: a) w poz. 27 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8%, b) w poz. 28 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a; 3) w wierszu 6 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% należy wykazywad również: a) w poz. 29 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23%, b) w poz. 30 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a. Nowe stawki są uwzględnione zgodnie z opisem powyżej na wzorach deklaracji: VAT-7 (11) VAT-7 K (5) VAT-7 D (2) Naliczanie podatku dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług na nowych wzorach deklaracji zmieniono sposób kwalifikacji dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca poz. 41 i 42. Było - Poz. 41 i 42 wypełnia nabywca towarów, jeżeli zgodnie z art. 17 ustawy jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów. Jest - Poz. 41 wypełnia dostawca i nabywca, a poz.42 wypełnia tylko nabywca jeżeli zgodnie z art. 17 ustawy nabywca jest podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług. Na fakturach sprzedaży: FS, FSK, A FS, A FSK, FSE, FKE FSL, KSL oraz korektach do tych dokumentów udostępniono dla faktur krajowych rodzaj transakcji: a) Podatnikiem jest Nabywca Faktura sprzedaży, na której zostanie ustawiony parametr Podatnikiem jest Nabywca zostanie uwzględniona w poz. 41 na deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

9 Rysunek 5 Podatnikiem jest Nabywca UWAGA: Dostawa towarów oraz świadczenie usług zostanie ujęte tylko w poz. 41 jeżeli dana pozycja zostanie wprowadzona do systemu w stawce NP, ZW lub 0%. Jeżeli na FS, FSK, A FS, A FSK, FSE, FKE zostanie zastosowana inna stawka np. 23% i zaznaczony parametru dla rodzaju Kraj - Podatnikiem jest Nabywca, VAT od transakcji zostanie ujęty również w poz Wydruki rejestrów VAT Wprowadzenie Wprowadzono modyfikację pozwalającą na elastyczne definiowanie stawek VAT, które mają byd uwzględnione na wydrukach rejestrów VAT. Do tej pory stawki VAT na wydruku rejestru VAT były drukowane na sztywno. Zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo). UWAGA: Ze względu na udostępnienie nowej funkcjonalności w postaci definiowalnych szablonów dotyczących stawek VAT drukowanych na wydrukach rejestrów VAT, zalecane jest skonfigurowanie szablonów przed pierwszym wydrukiem w celu dostosowania do stawek VAT obowiązujących w danej firmie. W tym celu, w module: Administarator, z poziomu: Listy/Słowniki kategorii/grupa Księgowośd i Środki trwałe/wydruki rejestru sprzedaż i zakupu należy zmodyfikowad lub dodad szablony z wykorzystywanymi stawkami VAT Szablony wydruków rejestrów VAT w Słownikach uniwersalnych W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 obowiązują nowe stawki VAT. Dodatkowo, w okresie przejściowym będą występowad również stawki VAT obowiązujące przed zmianą przepisów (maksymalnie 11 stawek). W systemie COMARCH CDN XL zostały zmodyfikowane wydruki rejestrów VAT. Od nowej wersji Użytkownik może definiowad szablony rejestrów VAT, które pozwolą na ustawienie stawek VAT dostępnych na wydrukach. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

10 W module: Administrator, w Słownikach kategorii, w grupie: Księgowośd i Środki trwałe, dodano możliwośd definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT. W nowo dodanej grupie: Wydruki rejestrów VAT, dodane dwie gałęzie: Wydruki rejestrów sprzedaży i Wydruki rejestrów zakupu. W każdej z nowych gałęzi Użytkownik może zdefiniowad dowolną ilośd szablonów, gdzie określa, jakie stawki będą drukowane w danej kolumnie na wydrukach rejestrów VAT. Szablon pozwala określid stawki VAT dla sześciu kolumn wydruku przez wybór z listy stawek VAT zdefiniowanych w programie. Do programu, podczas kreacji i konwersji, dodawane są po jednym szablonie domyślnym dla rejestru sprzedaży oraz zakupu. Rysunek 6 Szablon wydruku rejestru zakupu VAT Oprócz standardowych stawek VAT dostępnych na liście w konfiguracji Użytkownik może wybrad dwie dodatkowe opcje: <BRAK> - kolumna na wydruku będzie pusta <O% ZW NP> - w jednej kolumnie będą drukowane trzy wartości w stawce: 0%, zwolnionej oraz nie podlega Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Przed wykonaniem wydruku rejestrów VAT dodano możliwośd wyboru z listy szablonów zdefiniowanych w Słownikach uniwersalnych. Użytkownik decyduje, jakie stawki będą uwzględnione na danym wydruku z rejestru VAT. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

11 Rysunek 7 Wybór szablonu stawek VAT Na wydruku rejestrów VAT będą drukowane tylko te pozycje faktury, dla których w tabelce VAT ustawiono stawki VAT uwzględnione w szablonie. UWAGA: Może wystąpid sytuacja wymuszająca wydrukowanie dwóch rejestrów VAT z różnymi stawkami, aby cała faktura została uwzględniona. Przykład: Użytkownik ma fakturę ze stawką 22% i 23%, Szablon 1 uwzględnia stawkę 23%, Szablon 2 stawkę 22%. Powyższe zmiany zostały uwzględnione na następujących wydrukach dostępnych z poziomy Rejestrów VAT: Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na ost. str. Rejestr sprzedaży VAT- pods. na ost. str. (szczeg.) Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na każdej str. Rejestry sprzedaży VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru sprzedaży Podsumowanie rejestru sprzedaży wg rejestrów Podsumowanie rejestru sprzedaży (za okres) Rej. Spr. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Spr. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Rejestr zakupu VAT- podsum. na ost. str. Rejestr zakupu VAT- podsum. na każdej str. Rejestry zakupu VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru zakupu Podsumowanie rejestru zakupu wg rejestrów Rej. Zak. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Zak. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

12 UWAGA: Zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie, tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo) Zestawienie sprzedaży W związku z udostępnieniem nowych deklaracji VAT uwzględniono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) na poniższych wydrukach: Zestawienie sprzedaży wg transakcji (za okres) Zestawienie sprzedaży wg transakcji Zestawienie sprzedaży wg proporcji (zakres dat) Zestawienie sprzedaży wg proporcji Zestawienie sprzedaży wg proporcji rozszerzone (zakres dat) Zestawienie sprzedaży wg proporcji rozszerzone 5.3. Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) Dostosowano pobieranie oraz wydruk UPO do nowej struktury (dodany element <KodUrzedu> w schemacie Potwierdzenie_v3-0.xsd). Dotyczy deklaracji w wersji: VAT-7 11 i 12 VAT-7K 5 i 6 VAT-7D 2 i 3 VAT-UE 5.4. Zmiany związane z importem wyciągów bankowych Obsługa lokat W wersji CDN XL 9.7, z poziomu modułu: Administrator, umożliwiono powiązanie definiowalnych formatów przelewów (np. formatu Elixir) z kodami operacji zakładającymi oraz likwidującymi lokaty. Kody pozwalały na identyfikację operacji założenia i likwidacji lokaty podczas importu wyciągu bankowego w formacie definiowalnym. Najpopularniejszy format MT940 nie jest formatem definiowalnym, lecz zaszytym w kodzie. W kodzie zapisano także wybrane kody operacji, po których były rozpoznawane operacje zakładające, likwidujące lokatę oraz dokumentujące naliczenie odsetek. Z uwagi na fakt, że bankom nie udało się wypracowad wspólnej nomenklatury cechowania typów transakcji, w wersji 10.2 z poziomu formatki banku udostępniono możliwośd zdefiniowania kodów dla operacji: założenie lokaty, likwidacja lokaty, odsetki od lokaty, likwidacja lokaty + odsetki dla formatu MT 940. Podsumowując: 1. W przypadku importu wyciągu bankowego w formacie MT 940, transakcje: założenie lokaty likwidacja lokaty odsetki od lokaty likwidacja lokaty + odsetki będą identyfikowane na podstawie kodów operacji zdefiniowanych z poziomu formatki banku. Definicję kodów operacji udostępniono z poziomu zakładki: Dodatkowe. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

13 Rysunek 8 Formatka Banku definiowanie kodów operacji transakcji 2. W przypadku importu wyciągu bankowego w formacie definiowalnym, np. Elixir, transakcje: założenie lokaty likwidacja lokaty odsetki od lokaty likwidacja lokaty + odsetki będą identyfikowane na podstawie kodów operacji zdefiniowanych z poziomu formatu przelewu. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

14 Rysunek 9 Formaty przelewów definiowanie kodów operacji transakcji 3. Jeżeli kody operacji nie zostaną zdefiniowane, Użytkownik będzie miał możliwośd wskazania odpowiedniego typu operacji z poziomu okna Import zapisów. W oknie tym dodano nową kolumnę Typ operacji w ramach, której użytkownik będzie miał możliwośd wyboru typ transakcji. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

15 Rysunek 10 Okno Import zapisów Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w celu zautomatyzowania procesu zakładania lokaty oraz jej likwidacji Inne zmiany Podczas wczytania pliku z wyciągiem bankowym odbywa się identyfikacja podmiotu. W najnowszej wersji udostępniona została możliwośd wskazania jako podmiotu kontrahenta nawet w sytuacji, gdy nie został poprawnie zidentyfikowany Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL W dniu na stronie w zakładce Struktury Dokumentów XML Ministerstwo Finansów opublikowało struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6). Od wersji system COMARCH CDN XL umożliwia eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną. 6. Logistyka 6.1. Aktualizacja cen Import cen z pliku Umożliwiono zaktualizowanie cen towarów na podstawie pliku.xls,.xlsx,.ods. Na liście towarów dodano dodatkową opcję dla przycisku: Aktualizacja cen, którą jest: Aktualizacja cen z pliku. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

16 Rysunek 11 Lista towarów, opcja: Aktualizacja cen z pliku Po wybraniu opcji: Aktualizacja cen z pliku, otwierane jest okno, w którym operator określa, która cena ma zostad zaktualizowana oraz wskazuje plik, z którego zostaną zaczytane wartości cen oraz lista towarów. Plik powinien mied następującą budowę Rysunek 12 Parametry importu z pliku 1. Wartości cen oraz lista towarów będą pobierane z arkusza o nazwie Cennik lub z pierwszego arkusza, który spełni poniżej opisane warunki. 2. W pierwszym wierszu muszą istnied kolumny, które mają nazwy: Kod towaru w kolumnie tej należy umieścid kody towarów, które istnieją w systemie Comarch CDN XL Cena wartośd ceny dla danego towaru Jeżeli wartości będą poniżej zera, to zostaną zamienione na: 0,00 Jeżeli wartości będą wprowadzone w niewłaściwym formacie (np. tekst), to zostaną zamienione na: 0,00 Waluta, w jakiej wartości zostaną zaczytane do okna: Aktualizacja cen z pliku, będzie ustalona na podstawie waluty ustawionej dla typu ceny w karcie towaru To, czy wartości zostaną pobrane jako Netto/Brutto będzie wynikało z definicji ceny, którą operator chce zaktualizowad Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

17 Rysunek 13 Przykładowy plik W przypadku Importu cen z pliku wszelkie zaznaczenia w liście towarów w systemie Comarch CDN XL widoczne przed otwarciem okna: Aktualizacji cen z pliku będą pomijane lista towarów w oknie: Aktualizacja cen będzie wynikała z towarów wyszczególnionych w pliku. Zaczytane wartości cen do okna: Aktualizacja cen z pliku można edytowad przed zapisaniem ich do kart towarowych Eksport cen do pliku Wprost z okna: Aktualizacja cen można wyeksportowad do pliku: Wartości wszystkich kolumn okna, za pomocą przycisku: Wartości tylko wybranych poniżej kolumn: Kod jako: Kod towaru Przed aktualizacją jako: Cena Tym samym zostanie uzyskany plik, który będzie można od razu zaimportowad (np. w innym oddziale firmy). Ten eksport można wykonad za pomocą przycisku: [Eksportuj ceny do pliku] Rysunek 14 Okno: aktualizacja cen z pliku, przycisk: [Eksportuj ceny do pliku] Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

18 Pytanie przed aktualizacją cen w kartach towarów Dla aktualizacji dodano ostrzeżenie, które jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj ceny w kartach towarów]. Dzięki niemu operator nie dokona przypadkowej aktualizacji cen w kartach towarów. Rysunek 15 Ostrzeżenie wyświetlane przy aktualizacji cen 6.2. Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Obsługę zamienników poszerzono o możliwośd definiowania zamienników obustronnych. Rysunek 16 Edycja zamiennika Od wersji Comarch CDN XL operator może dodawad następujące rodzaje zamienników: Jednostronny (bez zmian w porównaniu z obecną funkcjonalnością wersji 10.2) czyli jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik jednostronny T2, to będzie to oznaczało, że: W karcie towaru T1 będzie widad zamiennik: T2 Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

19 W karcie towaru T2 NIE będzie widad jako zamiennika towaru: T1 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to NIE będzie można go zamienid na T1 Obustronny (nowy typ zamiennika dostępny od wersji ) jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T3, to: W karcie towaru T1 będzie widad zamiennik T2, a NIE będzie widad: T3 W karcie towaru T2 będzie widad jako zamienniki towary: T1 i T2 W karcie towaru T3 będzie widad zamiennik T2, a NIE będzie widad: T1 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienid na T1 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienid na T2, a NIE będzie można go zamienid na T1 Równoważny wszystkim (bez zmian w porównaniu z obecną funkcjonalnością wersji 10.2) - jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważy T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważy T3, to: W karcie towaru T1 będzie widad zamienniki: T2 i T3 W karcie towaru T2 będzie widad zamienniki: T1 i T3 W karcie towaru T3 będzie widad zamienniki: T1 i T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienid na T1 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienid na T1 lub T2 7. Produkcja/Projekty 7.1. Import kosztorysu w programu NormaPro W wersji 10.2 zostanie udostępniona funkcjonalnośd umożliwiająca importowanie kosztorysów w formacie xml z programu kosztorysowego NormaPro. Z pliku kosztorysowego importowane są informacje o czynnościach oraz składnikach RMS. Składniki RMS interpretowane są w CDN XL jako: R funkcje typu Robocizna M materiały w technologii surowce S funkcje typu Sprzęt Podczas importu następuje sprawdzanie, czy dany składnik jest już zarejestrowany w systemie (w postaci karty magazynowej - dla M, lub funkcji dla R i S). W przypadku, gdy są już takie obiekty w systemie, podczas Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

20 importu podpinane są one do importowanych czynności. Jeśli takich obiektów nie ma, system zakłada je automatycznie. Dla czynności oraz składników importowane są wartości z pliku kosztorysowego, jednak bez uwzględnienia kosztów dodatkowych/narzutów. Import pliku kosztorysowego z NormaPro uruchamia się w ten sam sposób, jak import z programu Zuzia po naciśnięciu przycisku: Importuj kosztorys, w oknie: Kosztorysu projektu (KPR), zakładka: Czynności oraz wskazaniu odpowiedniego pliku kosztorysowego Łączenie czynności półproduktami wg kolejności ich ustawiania w technologii Na technologii została uelastyczniona funkcjonalnośd umożliwiająca łączenie czynności półproduktami. Do tej pory funkcjonalnośd ta łączyła półproduktami czynności, w takim porządku, w jakim czynności zostały dodane do tej technologii. W najnowszej wersji, nadal będzie można wiązad czynności półproduktami, ale według takiej kolejności, w jakiej Użytkownik ustawi je na technologii, za pomocą przycisków: Przesuo w dół, Przesuo w górę. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie stawek podatku VAT a system Comarch CDN XL

Zmiany w zakresie stawek podatku VAT a system Comarch CDN XL Zmiany w zakresie stawek podatku VAT a system Comarch CDN XL Spis treści Rejestr zmian w dokumencie... 4 1. Wstęp... 4 2. Nowe stawki VAT konfiguracja... 5 2.1. Nowe stawki VAT w Systemie... 5 2.2. Mapowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo