,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei"

Transkrypt

1 Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ A B H A 4flHHHHh» Dzś Knoteatrze Dźękoym ANDA", ś. Gertrudy 5. elk tryumf JEGO knematografj krajoej! P o ra n k sobotę, dna nedzelę, 7-go dna F IlH lo marca o godz. 3-cej 8 -go marca popot. o g przedp*,j 5, t o s e Ostatne Dn Pompe rolach głó nych: STEFAN JARACZ LENA ŻE LICH O SK A M c h a ł ZNICZ S t a n s ła SIELANSKI Ceny mejsc od 50 groszy. Dla Członkó Krakoskego Stoarzyszena Kupcó specjalne arunk. r z ą d o o u p o a ż n o n e.. O rganzacja n o oczesn ej koncesjon o ane ' K S I Ę G O O Ś C I BIURO ORGANIZACYJNE BUCH.-REMZTJtE' IK T O R STANDĆ Przysęgły Redent Ksąg p r z e b t k o e j Sądoy m K B B R l T Krakó - Tel Basztoa 5a Ostatn REIZJE KSIĄG - ORGANIZACJA ANALIZY BILANSÓ Oblczena rentonośc przeds. Rozlczena spólnkó yraz O ^ M technk - ^ I S T buchalteryjnej BILANSOANIE Spra y buchalteryjno blans o o-podatko e Nadzór Proadz k sęgo ość przedsęborst abonam ence mesęcznym e łasnem burze, łasnem slam buroem przy zastosoanu najnoszych urządzeń m aszynoych. U A G A na zmanę adresu: TARGI PRASKIE KRAKÓ BASZTOA 5 ] - parter CENTRALNY RYNEK CZECHOSŁOACKIEGO PRZEMYSŁU B ezp ośred n o p o Targach Lpskch OD 6 DO 15 MARCA 1936 r. 50% znżk na kolejach Bezpłatne zy czechosłoackch 3000 ystacó yjaśneń udzela Honoroy Przedstacel Targó ładysła BOLOŃSKI Krakó, ś. Anny 3, I. p. Najlepsze źródło zakupu na ysokogatunkoy toar czechosłoack. Tel.:

2 NASIONA burakó pastenych konczyn - tra końskego ząbu Noe obnżone ceny E N I I żądajce ofert F SHład N ason KRAKÓ, + u l. L u b cz Skutk braku nentarza T. t blansu z a m k n ę c a ' * ".' chl badana ksąg handloych ** * ; przez ładzę skarboą. Mnstersto Skarbu okólnkem z 7 styczna b. r. * Ł. D. V /1/35 podało do adomośc podległych Izb Urzędó skarboych ycąg z yroku Najyż szego Trybunału Admnstracyjnego z dna 4-go lsto pada 1935 r. 1. rej. 9587/ /33. Najyższy T ry bunał Admnstracyjny rozażał, czy brak formalnego nentarza rocznego psanego do osobnej ksęg nentarzoej oraz brak rocznego blansu zamknęca chl badana ksąg handloych przedsęborsta przez organ skarboy postępoanu ymaroern uzasadna, uznane tych ksąg za nepradłoe także postępoanu odołaczem, mmo, że brak te mędzyczase zostały usunęte. # ładza pozana stała na stanosku, że brak te mają moc petryfkującą raz ustalony stan rzeczy, że skutkem pranym ne mogą być usunęte. Przec nego zdana była skarżąca frma. Obyde strony zgodne zakalfkoały spomnane brak jako uchy bena natury formalnej z tern, że ładza uznała to uchybene za stotne bezzględne, skarżąca zaś frma za zględne przemjające. Kodeks handloy oboązujący na obszarze byłej Kongresók, gdze znajduje sę opodatkoany zakład handloy skarżącej, postanaa pradze, że han dlujący oboązany jest sporządzać coroczne nen tarz sego majątku ruchomego neruchomego oraz $ych należnośc długó kopjoać ten nentarz roczne osobnej na to przeznaczonej ksędze, lecz ne Stano żadnego termnu, do którego ten oboązek nen być dopełnony. ładza yodz pradze odpoedz na skargę tak termn z osnoy art. 9 cyt. kodeksu, mnemając, że nentarz majątkoy nen być sporządzony na dzeń 31-go grudna odno śnego roku. Ale ta konkluzja ne da sę z tego prze psu yproadzć. ynka z nego jedyne, że ostatn dzeń roku operacyjnego jest t. z. dnem blansoym, ale ne ynka, że już tym dnu nentarz nen być zestaony 1 do ksęg psany., % Róneż ustaa o państoym podatku przemy słoym terłnnu takego yraźne ne podajp. Należało zatem zbadać, czy ne można go ynoskoać z jej przepsó, szczególnośc zaś-z przepsu art ustay, skoro przedsęborcy penych kategoryj są oboązan do składana zeznań o obroce termne ustaą przedzanym już tern zeznanu mają zło żyć ośadczene o proadzenu ksąg handloych b goto ośc przedstaena tychże ksąg ładzy po datkoej. Okolcznośc te oczyśce upranają do nosku, że tym dnu szystke rachunk ksąg handloych nny być ostateczne zamknęte uzgod none osobnem zamknęcu rachuńkoem, poszech ne zanem blansem zamknęca, czyl blansem koń coym. Sps majątku, czyl nentarz stano jedną z głó n ych. podsta zamknęca rachunkoego, gdyż jest ażkm spradzanem ynkó mechancznym trybem ykazanych na poszczególnych rachunkach, złaszcza t. z. meszanych, a śród nch rachunku toaroego, który łaśne ujana obroty toaroe, głóne marodajne dla oblczena obrotu podatkoego przedsęborsta. Okolczność ta upoażna tylko do tezy, że sps majątkoy* nen być sporządzony na ostatn dzeń roku operacyjnego, czyl na t: z. dzeń blansoy trybe pradłoym. Ne uprana na tomast materjalna aga nentarza do nosku, że pradłoo dokonany sps nentarza nen być także termne zeznanoym psany do osobnej ksęg, t. z. ksęg nentarza. szczególnośc ne byłby uzasadnony -nosek, że późnejsze psane nentarza do ksęg sto na przeszkodze uznana ksąg za pradłoe; Poneaż blans zamknęca jest torem czynno śc mechancznych, opartym na zestaenu szyst kch rachunkó ksęg głónej, przeto może być bez ujmy dla pradłoośc proadzena ksąg, czyl po szczególnych psó do ksąg uskutecznony oczy śce także po upłye dna blansoego, jeżel tylko sporządzono należyty nentarz na dzeń blansoy. Brak przeto blansu zamknęca dnu urzędo ego badana ksąg kupca utrudna pradze nale żytą kontrolę obrotu na podstae ksąg, atol jedyną konsekencją takego stanu rzeczy może być uznane ksąg za nepradłoe zakrese tego postępoana ymaroego, dla którego celu to spradzene zostało dokonane. Jeżel zbadane mało mejsce postępoa nu przed ładzą perszej nstancj, to ujemne skutk sterdzonego stanu rzeczy ne mogą rozcągać sę zgóry już na postępoane odołacze. O le późnej zostane sps nentarza cągnęty do odnośnej ksęg, (Cąg dalszy na str. 11-tej)

3 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN Z IĄZK U S T O A R ZY SZE Ń Rok XIX. KUPIECKICH M AŁO PO LSK I ZACH ODN IEJ. Krakó, dna 7 marca 1936 G odzny urzędo e Redakcj od 6 do 7 Cena abon am en tu : Abonam ent kartalny» półroczny» roczny Nr zł ecz. R ękopsó R edakcja ne zraca. 8 zł R edakcja admn9tr. Krakó, Grodzka zł Telefon Nr Prenumeratę ogłoszena przyjmują szystke bura dzennkó ogłoszeń K onto P. K. O. Nr Ogłoszena: erc mlm. 1 szp. na okładce 40 groszy ersz mlm. 1 n p. na I str. okładk 60 groszy era* mlm. 1 szp. tekśce 60 groszy Cala strona okładk Z1 200 Pół strony okładk Z1 100 Ćerć strony Zł 50 Ósma stroby Zł 25 Cała strona tekśce Zł 450, Pół strony Zł 2S0 Ćerć strony Zł 120 Jedna ósma strony Zł 60 ^ e Polsce C. HARTIG S. A B I U R A : Florjańska 4 Telefon Transporty krajoe, mędzynarodoe zamorske. Przeproadzk ozam mebloem kraju zagrancę. przez szkolonych pakmstrzó. MAGAZ Y NY : Długa 72 Telefon K R A K O IE Składy żelazo-betonoe, Regularny ruch agonó zboroych. Opakoyan-e dzeł sztuk, mebl t. p. 4-ro pętroe, z ndam elektrycznem do przechoyana szelkch toaró, dzeł sztuk, mebl t. p. Znżk dla P. T. ojskoych Urzędnkó. K a ty K a k tu sy P a lm y Oszczędna gospodyn użya tylko znakomtej KAY SŁODOEJ" yrobu frm y: BROAR tc J lc u A KRAKOSKI Fabryka Przetoró Słodoych JANA OOTZA UJlm 0 2 TEL Krakoe, Lubcz 17. Tel szędze do nabyca. IVbre pesym stycznym ocenom de rezultató elkej narady gospodarczej, ne terdzmy jakoby Narada ta była mprezą nepotrzebną, albo dla życa Hospodar czego zgoła obojętną. G dyby naet rezolucje, U( Ualone na tej Naradze ne zostały natychmast realzo ane, gd yby pene praktyczne posunęca zakrese poltyk gospodarczej ne odpoadały na n ł. Artur Sulra et ducho przyjętych na Naradze uchal to jed nak uażamy sposobność zapoznana Rządu z postu latam przedstacel sfer gospodarczych za bardzo cenną. Uażamy ją za cenną dlatego, poneaż ustrój poltyczny, jakm żyjem y, ne daje nam ele moż nośc osobstego stykana sę z mnstram nakłone na ch do zanteresoana sę postulatam przemysłu,

4 B IU R O B U C H A L T E R Y JN O -R E IZY JN E Redenta ksąg ILHELMA LEINKRAMA zaprz. begł, sąd. K r a k ó, u l. L u b e ls k a 2 3, t e l O rganlaca A m e r y k a ń s k te J K s ę g o o ś c P r z e b tk o e! ksęgoość. Sporządza blansy zamknęca ksąg. Udzela porad buchalt. blansoo - podatkoych. Zakłada, proadz Rozlcza spólnkó nadzoruje oblcza rentoność przedsęb. handlu, fnansó rolncta. Memorjały, opracoane naet najbardzej rzeczoo przekony ująco, ne od noszą takego skutku, jake odnos ży e słoo. Bądźcobądź Naradze Gospodarczej brał udzał p. Premjer, p. Mnster Skarbu, p. Mnster Przemyślu Han dlu p. Mnster Rolncta. Zebral sę razem, nejako przy okrągłym stole przedstacele Rządu sfer o nteresach często kłócących sę ze sobą. szyscy mel możność ytoczena sych skarg żaló, szyscy mel sposobność ysunęca żądań, a przy porónanu tekstó uchalonych przez komsje Narady Gospodar czej rezolucyj z treścą ygłoszonych przez poszcze gólnych m ócó przemóeń dać, że przeażna ększość postulató, zgłoszonych przez sfery pry atno - gospodarcze, znalazła sę rezolucjach. tych samych rezolucjach, które Rząd przez usta p. prem jera. Koścalkoskego przyrzekł przychylne rozpatrzeć, a część z nch natychmast urzeczystnć. Uchalone rezolucje pokryają sę naogól ze znanem postulatam przemysłu handlu. Z ażnejszych rezolucyj ymenć należy przedeszystkem postulat dążena do udostępnena dogodnego kredytu dla drob nego przemysłu, kupecta rzemosła, postulat prze proadzena gruntonej reform y szystkch obcążeń publcznych, ażeby dostosoać ysokość ch do moż lośc płatnczych gospodarsta społecznego. Następ ne zrócono sę do Rządu o uporządkoane szeregu usta przepsó podatkoych, o zreformoanu ta ry fy śadect przem ysłoych, o proadzene dzedzne podatku dochodoego dg dla nestycj, ulg dla am ortyzacyj, potrącena t. z. zysk ó sana cyjn ych ; o rozszerzene ulg opłatach stemploych dla nteresó handloych; o obnżene podatku od na o oco ego; o obnżene podatku od środkó napędoych; o skasoane podatku ojsko ego; o uspranene postępoana ymaroego odoła czego; o skasoane utrudneń przy badanu ksąg handloych, oraz przy zbyt ucążlych ykazach żądanych spraach podatko ych; o uspranene postępoana spraach zaległośc podatko ych; o ujednostajnene sposobu nterpretoana przepsó podatko ych; o zmnejszene szeregu ucążlych opłat admnstracyjnych poberanych przez samorządy;\ I N a jn o s z y sy ste m I I o skasoane podatku od eksl zaprotestoanych, 0 zasadnczą reformę ubezpeczeń społecznych t. d. Dużo uag pośęcono na Naradze Gospodarczej róneż kestj etatyzmu nterencjonzmu państo ego. Komsja IV, która zajmoała sę tem zagadne nam skupła na sobe najększe zanteresoane 1 najększy udzał uczestnkó oraz mócó. Rezo lucja generalna tej Komsj postanaa, że ncjatya pryatna jest dźgną postępu gospodarczego. K o msja ta sterdzła, że nadmerna reglamentacja obro tó gospodarczych takż ntercjonzm stosunk gospodarcze płyają gospodarste polskem y soce hamująco na rozój ncjaty y pryatnej oraz na rentoność procesó gospodarczych. Należy dążyć Specjalna JEDYNAAROMATYCZNA KAA ZBOŻOA ęc do ułateń życa gospodarczego przez uproszcze ne ustaodasta, przyspeszene toku spra urzę dach sądach, zaostrzene kryterjó p)% zy szczyna nu spra spornych oraz znesene zbędnych nad merne rozbudoanych przepsó admnstracyjnych. Jak dzmy, olbrzyma ększość przyjętych re zolucyj jest tego rodzaju, że każdy obyatel, któremu roz ój gospodarczy Polsk leży na sercu, może sę pod tem rezolucjam podpsać bez ahana. Rząd otrzymał jeszcze jedną sposobność do zaznajomena sę z postu-

5 ÓDKI, n n e t o ś LIKIERY ORAZ l o c n os e łe b najprzednejszych gatunkach poleca: FABRYKA ÓDEK..A R K A D J A** KRAKÓ, GRZEGÓRZECKA 4. latam życzenam sfer gospodarczych. Otrzymał jeszeze jedną sposobność przekonana sę, że ołane o za penene gospodarce pryatnej arunkó rentonol * srb 2e ołane o zmnejszene morderczego nacsku Podatkoego, o usunęce zbędnych szykan burokra tycznych, o zmnejszene nkomu nepotrzebnej regla mentacj, ybujałej kontrol protekcjonzmu me -* frazeołogją malkontentó, /ec?, że stotną potrzebą sponeeranych przez zbędną poltykę g o,s7;or/arczą fskalną pry atnycl arsztató pracy. Teraz kolej na Rząd. Społeczeństo oczekuje, że TELEFON Nr ter/rf zrealzuje rezolucje Narady Gospodarczej, którą sam zołał której członkó sam manoał. Zaróno skład osobo y uczestnkó Narady, jak argumenty, kto rem posługal sę m ócy obradach kom syj musały Rząd przekonać o najlepszych ntencjach pań stoo -t órczych autoró tych rezolucyj. Zyce gospodarcze społeczeństo poedzały soje. K olej na Rząd. K olej na czyny. K olej na spra ozdane Rządu z tego, co jakm zakrese zostało urzeczystnone z skazań, które Rząd otrzymał od Narady Gospodarczej. Umorzene drobnych zaległośc podatkoych. Nrze 5 pod poz. 167 Dz. Urz. Mn. Skarbu Ukazał sę okólnk Mnstersta Skarbu, przynoszący, złaszcza drobnym płatnkom podatkoym bardzo po ażne ulg. Zaletą, togo okólnka jest, że ne uzależna 0,1 udzelana ulg od sobodnej oceny Urzędó skar boych,, lecz ulg te przyznaane będą z urzędu, bez specjalnych podań. Okólnk ten tyczy sę podatkó: gruntoego, od neruchomośc, przemysłoego e for me śadect przemysłoych, przemysłoego od obrotu, dochodoego, majątkoego, ód lokal,, óraz d placó budolanych. Ulg am objęte są zaległośc, pochodzące z yma ró za rok podatkoy 1932 lata poprzedne (z ter mnem płatnośc ne późnejszym, nż 31 grudna 1933). Elga polega na tern, że odpsuje, umarza sę szystke zaległośc za poyższe lata łącznej sume do 400 ał. Umorzene zale głośc pooduje róneż umorzene przypadających do każdym poszczególnym podatku. Buchalter-blanssta (rutynoana sła) zaproadza pradłoą ksęgoość, którą k u p e c osobśce proadzć potraf Zaproadza ksęg którą Urząd Skarboy uznaje. edług różnych systemó, ta k że : najnoszy System przebtkoy (automatyczna kontrola!) Eentualne proadz też ksęgoość godznoo. Prze proadza kontrolę zanedbanej ksęgoośc. Blanse. Sporządza Zgłoszena p o d : Garancja" do Przeglądu Kupeckego.". «datkó, państoych samorządoych, odsetek kosztó egzekucyjnych. Z dnem 1-go marca b. r. Urzędy skarboe mały oboązek zanechana egzekoana zaległośc, tych tym okólnkem ( korzystających obję z umorzena). Jeżel poszczególnym ypadku zaległość dajnym podatku za odnośne lata ynos ęcej, anżel 400 zł., natenczas Urzędy skarboe obejmą sumę 400 złotych od tych zaległośc, różncę będą egzekoały. Przykład: Płatnk zalega z zapłatą podatku przemysło ego za, rok 1931 koce zł Urząd skarboy umarza ęc z dnem 1. marca b. r. 400 zł., a ścąga tylko 65 złotych. szelke płaty, dokonane po dnu 1. marca 1936 r. na poczet zaległośc podatkach, podlegających umorzenu (za lata 1932 stecz ne przekraczających 400 zł.) będą proadzone jako nad płata zarachoane na poczet nnych płatnych na leżnośc podatkoych płatnka. CZEKOLADA A. PIASECKI s. a

6 ROK S M O le N IA Y T Ó R N I A M EBU YKINTNYCH FR. N A J D E R 33 K R A K Ó KROODERSKA TELEFON J H O o Ć 3daJco<h*cuxct 3 p tou fp tu u o& d & loa L ajj- k x ystl a ch p tou fn & ł.y Lokal ystaoy: P osad a ykonuje ulca Basztoa 13 F E N I K S na składze g o t o e meble zamóena edług najnoszych projektó CENY PRZYSTĘPNE II a, A e fh fr z y 'u jm C '! Przemysł przecko kplectu PRODUCENCI OSKARŻAJĄ HURTONIKÓ O SZKODLIĄ DZIAŁALNOŚĆ. Z Łodz donoszą: Na rynku ełnanym zanoto ano.ostatno antagonzm pomędzy producentam a hurtonkam składnkam. Producent sprzedaje hurtonko łódzkemu, zględne proncjonalnemu toar, który hurtonk odsprzedaje detalczne neco tanej. Napozór ynka łoby z tego, że hurtonk do tranzakcj dokłada. Ne płac on odrazu, a dopero pod konec sezonu nastę puje rozlczene. Hurtonk sterdza óczas, że jest nen producento mnej. ten sposób dla producenta postała poażna strata. Składncy cerpą na brak kaptału obrotoego. Kupują on toar u producenta na otarty rachu nek, detałstom odsprzedają go za gotókę, którą obracają dyskontują eksle. Dyskontoanym eks lam kryją on erzytelnośc producenta, a czasem naet dyskontują eksle producento, który sprze dał toar. Producent, ne posadając kaptału, zamrożonego toarze, który sprzedaje hurtonko, posada eksle nnych hurtonkó; eksle te dyskontuje on u sojego odborcy - składnka, który posada g o tókę, uzyskaną ze sprzedaży toaró nabytych na kredyt u tegoż producenta. Przy tych operacjach hurtonk, zdanem produ centó, nezależne od mnejszej ceny, zaraba jesz cze na dyskonce. Producenc stosunku do hurtonkó są ła śce komtentam, a hurtoncy komsantam. Szcze- golne jaskrao udaczna sę to przy zrotach. Zdanem producentó, są częścoo uspraedlone zroty toaró pod konec sezonu, jako całe nerapoczęte sztuk, ale ostatno nadchodzą resztk toa roe, zracane bez zględu na to, że producent ne sprzeda już tej resztk. Poyższe momenty zaognły stosunk pomędzy producentam a hurtomklam. kołach producentó mó sę naet o zbędnośc hurtu ełnanego o jego nepożądanej rol. Nektórzy producenc terdzą, że hurt proncjonalny może być uażany za pozytyny czynnk, jako koneczne ogno handlu pomędzy Łodzą a proncją. Hurt mejscoy, terdzą c pro ducenc, stosunku do ększej produkcj, odgrya raczej rolę nekorzystną, poneaż odborcy hurton kó mogą nabyać toar prost u producentó, którzy, ze zględu na ększe składy, są stane zaopatrzyć odborcó e szystke gatunk. Hurt mejscoy ma tylko znaczene dla drobnej produkcj, która ne jest stane produkoać ększej lośc artykułó różnych gatunkó dlatego składnk sku puje u nch poszczególne artykuły, torząc bogato zaopatrzony skład, gdze detalsta zaopatruje sój sklep. Hurt proncjonalny berze na sebe cężar rozproadzena toaru z fabryk do konsumentó. Dyskusj o hurce ne należy ne docenać; gdyby producenc chcel ycągnąć z tego praktyczne no sk, handlo grozłyby poażne strząsy. Buchalter - blanssta ykonuje szelke prace ksęgoe za skromnem honorarjum. Zgłoszena pod E. N. do Adm. Przeglądu Kupeckego.

7 A N T O N I P R O C N E R SKA FABRYKA YROBÓ KRAKÓ, Kątoa p o le c a p o c e n a c h k o n k u r e n c y jn y c h na sezon o s e n n y ś ą t e c z n y PAPIERNICZYCH Telefon Nr TOREBKI paperoe dla sklepó konfekcyjnych, galanteryjnych, toaró modnych, cukernczych manufakturoych, kolonjalnych, aptecznych. Specjalny dzał torebek dla przemysłu cukernczego, farmaceutycznego t. d. Prosmy zażądać telefonem lub pocztóką przybyca zastępcy. ypuszczene 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej arunk konersj państoych pożyczek enętrznych. Dzennku Usta R. P. nr. 12 z dn. 19. II. b. r. ukazało sę rozporządzene mnstra Skarbu z dna 17. II. b. r. o ypuszczenu 4 proc. pożyczk konsolda cyjnej o arunkach konersj państoych poży czek! enętrznych. Rozporządzene postanaa na stępe, że z dn. 15 maja br. ypuszcza sę 4 proc. Pożyczkę Konsol dacyjną na kotę menną 600 mljonó złotych złoce oblgacjach na okazcela po 50, 100, 500, 1.000, złotych złoce. S P Ł A T A PO ŻYC ZK I I PŁATNO ŚĆ O D SE T E K. Pożyczka podlega spłacenu do dna 15-go maja 1982 roku, drogą dukrotnego każdym roku tra na pożyczk, poczynając od dna 15 lstopada 1937 r. umarzana częśc oblgacyj, ylosoyanych tym celu dnach 15 maja 15 lstopada, podług planu umorzena, podanego załącznku do omaanego rozporządzena. Numery oblgacyj, ylosoanych do umorzena, będą ogłaszane Montorze Polskm". Zasady sposób przeproadzana losoań oblgacyj do umorzena ustal osobny regulamn. Odsetk stałe od pożyczk ysokośc 4 proc. roczne, płatne są za zrotem odpoednch kuponó półroczne z dołu, dnach 15 maja 15 lstopada, z yjątkem odsetek, przypadających za persze da kupony, z których perszy obejme odsetk od dna 15 styczna 1936 roku, za okres półroczny płatny bę dze 15 lpca 1936 r., drug zaś obejme odsetk za dalszy okres czteromesęczny płatny będze 15 l stopada 1936 r. Kaptał oblgacj przestaje przynosć odsetk z dnem, którym oblgacja stała sę płatną naskutek ylosoana jej do umorzena. Każda obl gacja zaopatrzona jest kupony talon. Oblgacje pożyczk, ylosoane do umorzena cągu perszych 10 lat trana pożyczk, podlegają ykupo z nadpłatą 20 proc,, ylosoane zaś la tach następnych z nadpłatą 15 procent ponad ch artość menną, z tem, że odnesenu do nadpłat czas trana pożyczk lczy sę od dna 15 maja 1937 roku. Spłata kaptału pożyczk oraz ypłata odsetek nadpłat nastąp złotych edług rónoartośc 900/5332 grama czystego złota za jednego złotego złoce. Kaptał odsetk oraz nadpłaty płatne są * kasach urzędó skarboych, Banku Polskm, Banku Gospodarsta Krajoego, Pocztoej Kase Oszczędnośc ch oddzałach. Oblgacje pożyczk ulegają przedanenu po upłye lat 20 od dna, którym stały sę one platnen naskutek ylosoana ch do umorzena, ku pony zaś oblgacyj }>o Upłye lat 5 od dna ch pła tnośc. /; A R U N K I K O N E R S JI. Na oblgacje 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej będą z tytułu konersj ymenane oblgacje pań stoych pożyczek enętrznych stosunku ICO za 100 artośc mennej z zachoanem przepsó ponż szych: Do ymany przyjmuje sę oblgacje: 1) 5 proc. Państoej Renty Zemskej, serj 1 z kuponem, pła tnym 1 czerca 1936 r., 2) 5 pół proc. Pożyczk Bu dolanej, serj 2 z kuponem, płatnym 15-go rześna 1936 r., 3) 5 proc. Państoej Renty eczystej, se rj 1 z kuponem, płatnym 15 grudna 1936 r., 4) 4 proc. Premjoej Pożyczk Inestycyjnej, 3 proc. Premjoej Pożyczk Budolanej serj 1 6 proc. Pożyczk n e stycyjnej bez żadnych kuponó, 5) 6 proc. Po-

8 BI URO B U C H A L T E R Y J N O - R E I Z Y J N E L E O P O L D A GOLDSTEINA Krakó, ul. Staroślna 64. Tel.: organzuje bura, zakłada ksęg, blansuje, przeproadza rozlczane spólnkó e lk e doś adczene spra ach buchał tery n o - p o d a tk o y ch. życzk Narodoej ze szystkem płatnem po dnu 15 styczna 1936 r. kuponam poczynając od kuponu, płatnego 1 Lpca 1936 r., tylko od peronabycó tych oblgacyj, oraz od osób, które otrzymały te obl gacje na zasadze przeleu myśl oboązujących przepsó o obroce oblgacjam tej pożyczk. Oblgacje 6 proc. Pożyczk Narodoej bez ku ponu, płatnego 1 lpca 1936 r., lecz ze szystkem ku ponam dalszem, oraz oblgacje 5 proc. Państcej Renty Zemskej serj 1 bez kuponu, płatnego 1 czer ca 1936 r., będą róneż przyjęte do ymany, z tem jednak, że z tytułu konersj zostaną za ne ydane oblgacje 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej bez per szych dóch kuponó, płatnych 15 lpca 15 lsto pada 1936 r. Czas trana ymany (konersj) ustala sę na 10 mesęcy od dna 15 lpca 1936 r. do dna 15 maja 1937 r., konersje przeproadzają kasy urzędó skar boych, Bank Polsk, Bank Gospodarsta Krajoego*, Pocztoa Kasa Oszczędnośc, Państoy Bank Pol ny ch oddzały oraz nne placók, upoażnone do tego przez mnstra Skarbu. Omaane rozporządzene eszło życe z dnem ogłoszena. Do rozporządzena dołączony został plan umorze na 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej. Noe ulg zakrese ubezpeczeń społecznych. N-rze 3 D zennka Usta" ukazały sę da dekrety Prezydenta Rzeczypospoltej z dna 14-go styczna 1936 r., odnoszące sę do dzedzny ubez peczeń społecznych, m anoce pozycj 24 de kret o czasoem obnżenu składek za ubezpecze ne emerytalne robotnkó praconkó um ysło ych oraz za ubezpeczene od ypadkó chorób za odo ych", a pozycj 25 dekret o zmane art. 36 ustay z dna 18 lpca 1924 r. o zabezpe czenu na ypadek bezroboca". Obnżka składek ubezpeczenu emerytalnem. Na okres od dna 1. lutego 1936 r. do dna 31-go grudna 1937 r. proadzono obnżkę składek ubezpeczenu emerytalnem robotnkó o 1 proc., a ubezpeczenu emerytalnem praconkó umy słoych o 1.5 proc. polczalnych do ubezpeczena zarobkó oraz upoażnono mnstra opek społecz nej d o obnżena za tenże okres czasu składek ubez peczenu ypadkoem stosunku do szystkch lub poszczególnych grup pracodacó. Noe składk ynoszą a) ubezpeczenu robotnkó, zatrudnonych górncte hutncte: składka ubezpeczonego 2.9 proc., składka pracoda cy 1.9 proc., b) ubezpeczenu pozostałych robot n k ó : składka pracodacy 1.6 proc., składka ubez Zastanó sę dobrze zanm peczonego 2.6 proc. ubezpeczenu oddasz do napray soją umysłoych no e składk ynoszą: maszynę do psana lub r a c h o a n a emerytalnem przy ynagrodzenu Pradzą rękojmą precyzyjnej trałej napray dają ybtne k alfko ane sły facho e le d n. arsztató UHER I ABSLER Krakó, ul. Jana 11 T7cfMor9k-o5 praconkó Składka m esęcznem ynoszącym ponad do zł zł łączne pracoda cy upezpe- razem czon ejjo 4,1 % 3,20/0 2,4 % 3,2 '/o 6,5 % 6,5 /o 2,5 % 4,0 % 6,5 % Jeśl chodz o ubezpeczene ypadkoe, obn-

9 GRAFITOE. KOPJOE I KOLOROE P ta SZKÓŁ. BIUR I RYSO NIKÓ POLECA] Polska Fabryka Ołókó L. C. HARDTMUTH-LECHISTAN SP. AKC. K R A K O I E» C en er. Do ' zastępsto: B ern ard Ratz K rakó, Czarno ejska TO nabyca 0. e szystkch składach p a p e r n c z o -p U a n e n n lc c y c h ^ żene lczby taryfoej nastąp drodze rozporzą dzena Mnstra Opek społecznej. Elekt fnansoy obnżena cężaru składko ego szacuje sę na ok oło 30 m ljonó zł. (dla pracoda có 15 mlj. zł. tyleż dla ubezpeczonych), z czego ubezpeczenu emerytalnem robotnkó m ljonó zł. ubezpeczenu emerytalnem praco nkó umysłoych ponad 13 mlj. zł. ubezpe czenu ypadkoem pra dopodobne ok oło 3.6 mlj. złotych. Ulg ubezpeczenu na ypadek bezroboca. D ekret o zmane art. 36 ustay o zabezpe czenu na ypadek bezroboca obnża odsetk zło k od neuszczonych termne płatnośc kładek zakładó pracy z 2 proc. na 0.75 proc. m esęczne oraz roszczena upranena dyrektora Funduszu Pracy, upoażnając go: a) do odraczana lub roz materjałó pśmennych. Do szystkch stoarzyszeń branży pśmennej całej Polsce zostały ysłane odp sy memorjału złożonego zbe przemysłoo-handloej poyższej sprae oraz propozycja spółpracy sto arzyszeń proncjonalnych branży pśmennej ze zązkem łódzkm. Należy zaznaczyć, że do zązku łódzkego z kl ku mast Polsk napłynęły już przedtem zaadome na, ż akcja przecko sklepkom szkolnym została tam róneż już podjęta. Przedstacele zązku kupcó matrejaló pśmennych zrócl sę do zby przemysłoo-handloej z prośbą o przyspeszene roz patrzena ch memorjału. odpoedz ośadczono delegacj, że spraa ta została przekazana do zązku ZA K ŁA D RYTO N ICZY, YTÓRNIA PIECZĄTEK E T Y K IE T T Ł O C Z O N Y C H A.FISCHH AB kładana na raty zaległych kładek (róneż co do częśc potraconej z zarobkó robotnka) oraz b ) do obnżana do 0.5 proc. m esęczne odsetek przypada G R O D ZK A * 6. { R jących od zaległośc. Obnżka odsetek do 0.75 proc. m esęczne b ę dze stosoana od najblższego termnu płatnośc kładek, t. j. od 26 styczna b. r. stosunku do zakładó górnczo - hutnczych od dna 21 styczna 1936 r. stosunku d o zakładó pracy. (D la unknę ca neporozum eń, zaznaczamy, że ubezpeczene na ypadek bezroboca praco nkó umysłoych pozo Onegdaj Dodz odbyło sę zebrane zązku kupcó materjałó pśmennych. Przeodnczący złożył spraozdane z dotychcza soej dzałalnośc zązku, podkreślając zmożoną jego dzałalność alce o znesene sklepkó szkol nych, które doproadzają do runy detalczne sklepy A K Ó TIEI~132'5fe» RYTUJE złoce, srebrze, mosądzu, stal tp: Ej YKONUJE: rec Z P KAUCZUKOI do sygnoana skrzyrt orkó staje bez zman). Sklepk szkolne rujnują cały handel detalczny. RÓŻNOKOLORO YCHI H O ETYKIETY TŁOCZONE oraz SZYLDY enljht metaloe.

10 zb przemysłoo-handloych arszae. Delegacja zązku kupcó materjałó pśmen nych zrócła sę róneż do starosta z prośbą, aby ładze zezolły na oterane sklepó materjałó pśmennych o godzne 7 zrana, a to celem umożl ena ucznom zaopatrzena sę potrzebne materjały pśmenne przed pójścem do szkołly. Delegacja zązku konferoała reszce róneż z hurtonkam branży papernczej,, żądając od nch, aby ne sprzeda al jak to sę ostatno zdarza konsumentom to aru po tej samej cene, jak kupcom detalstom, gdyż podaża to zupełne egzystencję sklepó materjałó pśmennych. K ro n k a. Ś IADECT A 2) Za sprytus suroy lub sprytus rektyfkoany poślednch gatunkó zł Do celó napędoych łączne ze środkem ska żającym: 1) Za rektyfkat I-go gatunku lub sprytus od odnony zł ) Za sprytus suroy lub sprytusy rektyfko ane poślednch gatunkó zł Ze denaturat detalu: a) o m ocy 92 łączne z butelką: 1 ltr: 0.95 zł., 0.75 ltra 0.75 zł., 0.5 ltra 0.55 zł; b) o m ocy 92 blaszankach (bez artośc opa koana) 0.75 zł. za ltr. Rozporządzene' eszło życe z dnem 15 lutego 1936 roku. Uaga yjeżdżający do edna! POCHODZENIA DLA TOARÓ Y S Y Ł A N Y C H DO PALESTYN Y PRZEZ PORTY ŁOSKIE. Izba przemysłoo - handloa Krakoe przypo mna, że ładze celne palestyńske zarządzły zązku z proadzenem sankcyjnych zakazó przyozu z łoch dołączane śadect pochodzena do szel kch transportó toaró polskch, ysyłanych do Palestyny przez łochy. Śadecto pochodzena nno być sporządzone języku angelskm, pośadczone przez Izbę przemysłoo - handlą przesłane do Palestyny, tak, by razem z fakturą mogło być przed łożone Urzędo celnemu. Śadecto to nno ster dzać, że toary są polskego pochodzena, oraz że zo stają ysyłane bezpośredno przez polskego eksportera palestyńskemu odborcy. nnych ypadkach, to znaczy, gdy toary polske przesyłane są do Palesty ny, ne przez łochy, śadecta pochodzena jak dotychczas ne będą ymagane. Zracamy uagę yjeżdżającym senne do edna, Krakoskego ofcjalna Stoarzyszena 10 z Krakoa dna Dla że na Targ o yceczka Kupcó członkó yjeżdża marca br. uczestnkó naszej yceczk uzyskalśmy następujące u lg : 1) O soby zameszkałe Krakoe ne muszą dostarczyć zezoleń Starosta (które kosztuje zł ll* -). 2) Bezpłatne dostarczamy karty uczestncta 8 *-). na Targ edeńske" (kosztuje zł 3) Każdy uczestnk korzysta z 33% znżek dojaz doych na kolejach polskch* 4) Kompletna cena uczestncta ynos zł. 9 5 # Zgłoszena przyjmuje do dna Stoarzyszena P. B. P. Kupcó, Unon 8. bm. Sekretarjat Krak. Krakó, Lloyd, Grodzka Krakó, ul. 43 Szptalna oraz 36, telefon yceczka nych yjeżdża agonach pod specjalne opeką zarezeroa przeodnka przez cały czas podróży. OBNIŻKA CEN SPRZEDAŻNYCH SPIRYTUSU NA CELE NIEKONSUMCYJNE. Rozporządzenem Mnstra Skarbu z 31 styczna 1936 roku ogłoszonem Dz. Usta Nr 11 z 15-go lutego b. r., pod poz. 110 ustalono następujące ceny sprytusu dla celó przemysłoych: Za sprytus suroy lub sprytusy rektyfkoane poślednch gatunkó do yrobu octu zł Za sprytus d;o yrobu: eteru, poltur, lakeró, syntentycznych środkó lecznczych, preparató orga noterapeutycznych, stablzacj zół, materjałó ybu choych na szelke nne cele przemysłoe z yłą czenem przemysłó artykułó spożyczych, oraz za sprytus skażony na cele dezynfekcyjne dla zakładó lecznczych (szptal, ambulatorjó, klnk, sanatorjó t. p.). 1) ny zł Zastępsta do oddana. Poszukuje sę reflektantó na objęce zastępsta frmy angelskej, eksportującej artykuły sportoe. Zgłoszena psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego" L K. Poszukuje sę reflektantó na nabyce ększej lośc hamakó konopnych oraz materacykó użyanych. Zgłoszena tylko psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego,, L: 2683/36/k at. Poszukuje sę reflektantó na objęce zastępsta lub przyozu na Korkstenplatten", zolacje łasny które chłodnach rachunek duńskch t. z* mogą być zastosoane jako mleczarnach oraz sprzedaży modelu duńskego poelacza Rex-Rotary, frmy Zeuthen A gard, Toldbodej Za rektyfkat I gatunku lub sprytus ododno Zgłoszena tylko 6. A. Kopenhagen na tut. okręg. psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego" L: /3 6 /K a t.

11 Dna 10-go marca b. r. Ofcjalna yceczka Kupecta Małopolskego na Targ osenne do edna organzoana przez Krakoske Stoarzyszene Kupcó Technczne keroncto P.B. P. Unon Lloyd" Cena St. 95"- Bezpłatna karta Uczestncta na Targ Szereg atrakcyj e ednu. Krakoske Sto. Kupcó P. B. P. UNION LLOYD Krakó, Grodzka 43, tel Krakó, Szptalna 36, tel ą blans zamknęca sporządzony sposób pradło y, t. zn. że przyczyną późnejszego sporządzena b lansu ne były brak ksęgoanu beżących psó, an brak zamknęca poszczególnych rachunkó, to przepsy ustay o państoym podatku przemysło ym, a złaszcza art. 89 ne stoją na przeszkodze pononemu zbadanu ksąg uznanu ch za pra dłoe. Nepsańe zatem nentarza do osobnej ksęg brak blansu zamknęca są pradze uchybenam zakrese formalnej pradłoośc ksąg, lecz ne mają cechy uchybena, którego ne możnaby usunąć, alboem ne ążą sę one bezpośredno z zagadne nem pradłoośc beżących psó do ksąg. Poneaż ładza yszła z odmennego błędnego zapatryana pranego, przeto Najyższy Trybunał Adnn. orzekł uchylene zaskarżonych orzeczeń. Samo zaadomene o zmane przedsęborcy bez uzyskana odpoednej adnotacj na śadecte przentysłoem ne uprana do proadzena przedsębor sta na zasadze tego śadecta (Izba karna S. N. z 26. IX. 1935, 3 K. 1022/35). OD ZEZNANIA DO POTRĄCALNY. NIEPOTRĄCALNE YDATKI NA IN E ST Y CJE. ydatk na ymanę częśc składoych, uzu pełnene lub ulepszene objektó całkoce zamor tyzoanych stanoą nepotrącalne ydatk na ne stycje (N. T. A. z 30. X. 1935, 1. rej. 8895/32). DOCHODEM Z BUDYNKU jest rzeczyśce osą* * * - * gnęty marodajnym okrese czysty czynsz z najmu bez zględu na tq, za jak okres czynsz ten został przez najmoborcę najmodacy ypłacony (N. T. A. z 9. X. 1935, 1. rej. 0458/34). ** *.* 1% PODSTAA OBLICZENIA PODATKU OD UPO SAŻEŃ. Użyte ustae o podatku dochodoym Orzeczncto sądoe. ZOLNIENIE K oszty zalesena gruntu poleśnego ramach pradłoej gospodark leśnej stanoą ydatek potrącalny nezależne od zmany osobe łaśccela gruntu (N. T. A. z 30. IX. 1935, 1. rej. 4934/32). YDATEK PODATKU OBROTOEGO. Poberane przy sprzedaży artykułó monopoloych scalonego podatku od obrotu przez ymerzane go od całkotej sumy prozj udze lanej przy sprzedaży tych artykułó, zalna przed sęborsto od podatku od obrotu odnośne do tych artykułó składane tym ypadku zeznań o obro ce jest tem samem zbędne (Izba karną S. N. 1. IV. 1935, 2 K. 122/35). DETALICZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓ Ł A SNEGO YROBU. Stosone do art. 14 ustay 0 po datku przemysłoym detajlczna drobna sprzedaż produktó łasnego yrobu ne stano oddzelnego przedsęborsta, o le dokonyana jest tym lokalu, gdze meśc sę zakład przemysłoy, naczej oba sta no ą da odrębne przedsęborsta ymagające za opatrzena ch szyldy (Izba karna S. N. z 4. X. 1935, 2 K. 1117/35). określene stosunku rocznym ne uzasadna mno''. U ' *1. żeną koty mesęcznej ypłaty przez 12, jeżel umó one roczne ynagrodzene płatne jest mnejszej lośc rat mesęcznych (N. T. A. z 30. X. 1935, 1. rej /32). / ZROT OPŁATY STEMPLOEJ. Sąd ne jest # łaścy do orzekana o zroce opłaty stemploej płaconej przez nabycę neruchomośc z lcytacj do kasy sądu raze uneażnena następne lcytacj (Orzeczene I. C. S. N. z 4. I. 1935, C. I. 1478/34). ARTOŚĆ POŻYCZKI MIEJSKIEGO TOA przyjętej do zapłaty przez nabycę neruchomośc określa sę do ymaru opłaty stemploej od przenesena łasnośc tejże neruchomośc jej artośc nomnalnej (N. T. A. z 16. X. 1935, 1. rej. 8885/33). R ZYST A KREDYTOEGO OBOIĄZEK UISZCZENIA OPŁATY OD PISM sterdzających ykonane umoy o śadczene usług cąży na ystacy psma bez zględu na to czy jest nm osoba, która sę do usług zoboązała, czy też osoba, która z usług korzystała (N. T. A. z 9. X. 1935, 1. rej. 3801/33).

12 DOROCZNE POSIEDZENIE Komunalnej Kasy Poatu Krakoskego Krakoe, ul. Plarska L. 1. Poatu Kasy dnu 13 lutego 1936 r. sal obrad K. K. O. Krakoskego pod ładysłaa odbyło przeodnctem nęka, na sę posedzene Rady Prezesa którem szystkch agend nstytucj. Rady głónym Mmo trudnośc życe gospodarcze kraju, obroty e szystkch dzałach punktem nstytucj zrosły. zmógł sę ruch! krąg osób ko rzystających z usług nstytucj. ca rachunkó za rok Głóny dzał pracy K. K. O. obszerne spraozdane ygłosł Dyrektor Zarządzający Stansła Kochanosk, Tak ze spraozdana ynka, że Dyrekcj, jak cągle Kasy Dra porządku obrad było spraozdane Dyrekcj z zamknę Szczegółoe z jakem alczy jeszcze oszczędnoścoych rozjał s;ę, osągając stan kła dó na 31. XII r. zł. 27, z blansu rok 1935 był dalszym etapem rozoju dzał kładó zrosły ęc kłady roku spraozdaczym o zł Ilość ksążeczek oszczędnoścoych: (zrost o 1.725) O brót dzale kładó: Zł. 47, ( r. zeszłym Zł. 37, ) dzale kładó załatono stron : ( r. zeszłym ) O brót dzale rachunkó beżących: Zł. 11, *18 ( r. zeszłym Zł. 11, *37) Suma udzelonych kredytó: Zł. 23, *06 ( r. zeszłym Zł. 21, *96) Fundusze rezeroe: Zł 3, *46 ( r. zeszłym Zł. 2, *43) Fundusz emerytalny: Zł 1, *75 ( r. zeszłym Zł. 1, *74) O brót ogóln y: Zł 252, *65 ( r. zeszłym Zł. 220, *57) Suma blansoa: Zł. 36, *51 ( r. zeszłym Zł. 32, *23 Zysk z roku spraozdaczego : Zł *99. yda ca Za Krak. Stó* K u p c ó : Samuel Schechter. Drukarna J Szefa FaoSerr, Krakó G rodzka 62. R edaktor odpo. Samuel Karzmaa Telefon

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji..

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji.. ,390 Dziennik Ustaw. Poz. 54. Nr. 23. 54. ROZPORZĄDZENE MNSTRA SKARBU _. ' o wypuszczeniu 3 J6 z dnia 29 marca 935 r. Premjowej Pożyczki nwestycyjnej. Na podstawie art., 3, 9, i 2 ustawy z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 2 Szanon Spółdzelcy, meszkańcy GSM Noym Starym Sączu. Mamy przyjemność przedstać Państu Buletyn Informacyjny Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zaerający podstaoe beżące nformacje o sytuacj fnsoej Spółdzeln,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 maja 2012 roku. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2011 rok

Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 maja 2012 roku. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2011 rok Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Miasta Hajnóka z dnia 22 maja 2012 roku spraie informacji o ykonaniu budżetu miasta za 2011 rok Na pstaie art.37 ust.1 pkt 2 ustay z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3.

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3. 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ Zapotrzebowane na moc ceplną dla ogrzewanych pomeszczeń naleŝy określać zgodne z wymaganam aktualne obowązującej normy PN-94/B-03406

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT PCE PGE D ystrybucja S.A. 44 ęgowano Z a p ia ć ono. r z e le w e m po#, A l S o J i a i. WB. E D A V p A :... PGE Dystrybucja S.A lo / O ul. Garbarska 21A, 20-340 KW») 5TAWCA: Biuro Obsługi Interesami'

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU TRYBUNA ROZMAWIA Z... ADAMEM GURGULEM z-cą dyrektora ds. techncznych BARIERA 6 MILIARDÓW Warunk, kótrych przyszło

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz Zaù¹cznk Nr 1 uchwaùy Nr XXVIII/167/2005 Rady Gmny Wolbórz z dna 30 marca 2005 r. Regulamn udzelana pomocy maeralnej o charakerze socjalnym dla ucznów zameszkaùych na erene Gmny Wolbórz I. Sposób usalana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

145 USTAWA BUDZETOWA NA ROK 1951 z dnia 23 marca 1951 r.

145 USTAWA BUDZETOWA NA ROK 1951 z dnia 23 marca 1951 r. 'Dzlelmk Ustaw Nr 18 162 Poz 143'144 14 ' ' ' : ' : j ' _ { l nych Mnster Fnans

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo