,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei"

Transkrypt

1 Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ A B H A 4flHHHHh» Dzś Knoteatrze Dźękoym ANDA", ś. Gertrudy 5. elk tryumf JEGO knematografj krajoej! P o ra n k sobotę, dna nedzelę, 7-go dna F IlH lo marca o godz. 3-cej 8 -go marca popot. o g przedp*,j 5, t o s e Ostatne Dn Pompe rolach głó nych: STEFAN JARACZ LENA ŻE LICH O SK A M c h a ł ZNICZ S t a n s ła SIELANSKI Ceny mejsc od 50 groszy. Dla Członkó Krakoskego Stoarzyszena Kupcó specjalne arunk. r z ą d o o u p o a ż n o n e.. O rganzacja n o oczesn ej koncesjon o ane ' K S I Ę G O O Ś C I BIURO ORGANIZACYJNE BUCH.-REMZTJtE' IK T O R STANDĆ Przysęgły Redent Ksąg p r z e b t k o e j Sądoy m K B B R l T Krakó - Tel Basztoa 5a Ostatn REIZJE KSIĄG - ORGANIZACJA ANALIZY BILANSÓ Oblczena rentonośc przeds. Rozlczena spólnkó yraz O ^ M technk - ^ I S T buchalteryjnej BILANSOANIE Spra y buchalteryjno blans o o-podatko e Nadzór Proadz k sęgo ość przedsęborst abonam ence mesęcznym e łasnem burze, łasnem slam buroem przy zastosoanu najnoszych urządzeń m aszynoych. U A G A na zmanę adresu: TARGI PRASKIE KRAKÓ BASZTOA 5 ] - parter CENTRALNY RYNEK CZECHOSŁOACKIEGO PRZEMYSŁU B ezp ośred n o p o Targach Lpskch OD 6 DO 15 MARCA 1936 r. 50% znżk na kolejach Bezpłatne zy czechosłoackch 3000 ystacó yjaśneń udzela Honoroy Przedstacel Targó ładysła BOLOŃSKI Krakó, ś. Anny 3, I. p. Najlepsze źródło zakupu na ysokogatunkoy toar czechosłoack. Tel.:

2 NASIONA burakó pastenych konczyn - tra końskego ząbu Noe obnżone ceny E N I I żądajce ofert F SHład N ason KRAKÓ, + u l. L u b cz Skutk braku nentarza T. t blansu z a m k n ę c a ' * ".' chl badana ksąg handloych ** * ; przez ładzę skarboą. Mnstersto Skarbu okólnkem z 7 styczna b. r. * Ł. D. V /1/35 podało do adomośc podległych Izb Urzędó skarboych ycąg z yroku Najyż szego Trybunału Admnstracyjnego z dna 4-go lsto pada 1935 r. 1. rej. 9587/ /33. Najyższy T ry bunał Admnstracyjny rozażał, czy brak formalnego nentarza rocznego psanego do osobnej ksęg nentarzoej oraz brak rocznego blansu zamknęca chl badana ksąg handloych przedsęborsta przez organ skarboy postępoanu ymaroern uzasadna, uznane tych ksąg za nepradłoe także postępoanu odołaczem, mmo, że brak te mędzyczase zostały usunęte. # ładza pozana stała na stanosku, że brak te mają moc petryfkującą raz ustalony stan rzeczy, że skutkem pranym ne mogą być usunęte. Przec nego zdana była skarżąca frma. Obyde strony zgodne zakalfkoały spomnane brak jako uchy bena natury formalnej z tern, że ładza uznała to uchybene za stotne bezzględne, skarżąca zaś frma za zględne przemjające. Kodeks handloy oboązujący na obszarze byłej Kongresók, gdze znajduje sę opodatkoany zakład handloy skarżącej, postanaa pradze, że han dlujący oboązany jest sporządzać coroczne nen tarz sego majątku ruchomego neruchomego oraz $ych należnośc długó kopjoać ten nentarz roczne osobnej na to przeznaczonej ksędze, lecz ne Stano żadnego termnu, do którego ten oboązek nen być dopełnony. ładza yodz pradze odpoedz na skargę tak termn z osnoy art. 9 cyt. kodeksu, mnemając, że nentarz majątkoy nen być sporządzony na dzeń 31-go grudna odno śnego roku. Ale ta konkluzja ne da sę z tego prze psu yproadzć. ynka z nego jedyne, że ostatn dzeń roku operacyjnego jest t. z. dnem blansoym, ale ne ynka, że już tym dnu nentarz nen być zestaony 1 do ksęg psany., % Róneż ustaa o państoym podatku przemy słoym terłnnu takego yraźne ne podajp. Należało zatem zbadać, czy ne można go ynoskoać z jej przepsó, szczególnośc zaś-z przepsu art ustay, skoro przedsęborcy penych kategoryj są oboązan do składana zeznań o obroce termne ustaą przedzanym już tern zeznanu mają zło żyć ośadczene o proadzenu ksąg handloych b goto ośc przedstaena tychże ksąg ładzy po datkoej. Okolcznośc te oczyśce upranają do nosku, że tym dnu szystke rachunk ksąg handloych nny być ostateczne zamknęte uzgod none osobnem zamknęcu rachuńkoem, poszech ne zanem blansem zamknęca, czyl blansem koń coym. Sps majątku, czyl nentarz stano jedną z głó n ych. podsta zamknęca rachunkoego, gdyż jest ażkm spradzanem ynkó mechancznym trybem ykazanych na poszczególnych rachunkach, złaszcza t. z. meszanych, a śród nch rachunku toaroego, który łaśne ujana obroty toaroe, głóne marodajne dla oblczena obrotu podatkoego przedsęborsta. Okolczność ta upoażna tylko do tezy, że sps majątkoy* nen być sporządzony na ostatn dzeń roku operacyjnego, czyl na t: z. dzeń blansoy trybe pradłoym. Ne uprana na tomast materjalna aga nentarza do nosku, że pradłoo dokonany sps nentarza nen być także termne zeznanoym psany do osobnej ksęg, t. z. ksęg nentarza. szczególnośc ne byłby uzasadnony -nosek, że późnejsze psane nentarza do ksęg sto na przeszkodze uznana ksąg za pradłoe; Poneaż blans zamknęca jest torem czynno śc mechancznych, opartym na zestaenu szyst kch rachunkó ksęg głónej, przeto może być bez ujmy dla pradłoośc proadzena ksąg, czyl po szczególnych psó do ksąg uskutecznony oczy śce także po upłye dna blansoego, jeżel tylko sporządzono należyty nentarz na dzeń blansoy. Brak przeto blansu zamknęca dnu urzędo ego badana ksąg kupca utrudna pradze nale żytą kontrolę obrotu na podstae ksąg, atol jedyną konsekencją takego stanu rzeczy może być uznane ksąg za nepradłoe zakrese tego postępoana ymaroego, dla którego celu to spradzene zostało dokonane. Jeżel zbadane mało mejsce postępoa nu przed ładzą perszej nstancj, to ujemne skutk sterdzonego stanu rzeczy ne mogą rozcągać sę zgóry już na postępoane odołacze. O le późnej zostane sps nentarza cągnęty do odnośnej ksęg, (Cąg dalszy na str. 11-tej)

3 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN Z IĄZK U S T O A R ZY SZE Ń Rok XIX. KUPIECKICH M AŁO PO LSK I ZACH ODN IEJ. Krakó, dna 7 marca 1936 G odzny urzędo e Redakcj od 6 do 7 Cena abon am en tu : Abonam ent kartalny» półroczny» roczny Nr zł ecz. R ękopsó R edakcja ne zraca. 8 zł R edakcja admn9tr. Krakó, Grodzka zł Telefon Nr Prenumeratę ogłoszena przyjmują szystke bura dzennkó ogłoszeń K onto P. K. O. Nr Ogłoszena: erc mlm. 1 szp. na okładce 40 groszy ersz mlm. 1 n p. na I str. okładk 60 groszy era* mlm. 1 szp. tekśce 60 groszy Cala strona okładk Z1 200 Pół strony okładk Z1 100 Ćerć strony Zł 50 Ósma stroby Zł 25 Cała strona tekśce Zł 450, Pół strony Zł 2S0 Ćerć strony Zł 120 Jedna ósma strony Zł 60 ^ e Polsce C. HARTIG S. A B I U R A : Florjańska 4 Telefon Transporty krajoe, mędzynarodoe zamorske. Przeproadzk ozam mebloem kraju zagrancę. przez szkolonych pakmstrzó. MAGAZ Y NY : Długa 72 Telefon K R A K O IE Składy żelazo-betonoe, Regularny ruch agonó zboroych. Opakoyan-e dzeł sztuk, mebl t. p. 4-ro pętroe, z ndam elektrycznem do przechoyana szelkch toaró, dzeł sztuk, mebl t. p. Znżk dla P. T. ojskoych Urzędnkó. K a ty K a k tu sy P a lm y Oszczędna gospodyn użya tylko znakomtej KAY SŁODOEJ" yrobu frm y: BROAR tc J lc u A KRAKOSKI Fabryka Przetoró Słodoych JANA OOTZA UJlm 0 2 TEL Krakoe, Lubcz 17. Tel szędze do nabyca. IVbre pesym stycznym ocenom de rezultató elkej narady gospodarczej, ne terdzmy jakoby Narada ta była mprezą nepotrzebną, albo dla życa Hospodar czego zgoła obojętną. G dyby naet rezolucje, U( Ualone na tej Naradze ne zostały natychmast realzo ane, gd yby pene praktyczne posunęca zakrese poltyk gospodarczej ne odpoadały na n ł. Artur Sulra et ducho przyjętych na Naradze uchal to jed nak uażamy sposobność zapoznana Rządu z postu latam przedstacel sfer gospodarczych za bardzo cenną. Uażamy ją za cenną dlatego, poneaż ustrój poltyczny, jakm żyjem y, ne daje nam ele moż nośc osobstego stykana sę z mnstram nakłone na ch do zanteresoana sę postulatam przemysłu,

4 B IU R O B U C H A L T E R Y JN O -R E IZY JN E Redenta ksąg ILHELMA LEINKRAMA zaprz. begł, sąd. K r a k ó, u l. L u b e ls k a 2 3, t e l O rganlaca A m e r y k a ń s k te J K s ę g o o ś c P r z e b tk o e! ksęgoość. Sporządza blansy zamknęca ksąg. Udzela porad buchalt. blansoo - podatkoych. Zakłada, proadz Rozlcza spólnkó nadzoruje oblcza rentoność przedsęb. handlu, fnansó rolncta. Memorjały, opracoane naet najbardzej rzeczoo przekony ująco, ne od noszą takego skutku, jake odnos ży e słoo. Bądźcobądź Naradze Gospodarczej brał udzał p. Premjer, p. Mnster Skarbu, p. Mnster Przemyślu Han dlu p. Mnster Rolncta. Zebral sę razem, nejako przy okrągłym stole przedstacele Rządu sfer o nteresach często kłócących sę ze sobą. szyscy mel możność ytoczena sych skarg żaló, szyscy mel sposobność ysunęca żądań, a przy porónanu tekstó uchalonych przez komsje Narady Gospodar czej rezolucyj z treścą ygłoszonych przez poszcze gólnych m ócó przemóeń dać, że przeażna ększość postulató, zgłoszonych przez sfery pry atno - gospodarcze, znalazła sę rezolucjach. tych samych rezolucjach, które Rząd przez usta p. prem jera. Koścalkoskego przyrzekł przychylne rozpatrzeć, a część z nch natychmast urzeczystnć. Uchalone rezolucje pokryają sę naogól ze znanem postulatam przemysłu handlu. Z ażnejszych rezolucyj ymenć należy przedeszystkem postulat dążena do udostępnena dogodnego kredytu dla drob nego przemysłu, kupecta rzemosła, postulat prze proadzena gruntonej reform y szystkch obcążeń publcznych, ażeby dostosoać ysokość ch do moż lośc płatnczych gospodarsta społecznego. Następ ne zrócono sę do Rządu o uporządkoane szeregu usta przepsó podatkoych, o zreformoanu ta ry fy śadect przem ysłoych, o proadzene dzedzne podatku dochodoego dg dla nestycj, ulg dla am ortyzacyj, potrącena t. z. zysk ó sana cyjn ych ; o rozszerzene ulg opłatach stemploych dla nteresó handloych; o obnżene podatku od na o oco ego; o obnżene podatku od środkó napędoych; o skasoane podatku ojsko ego; o uspranene postępoana ymaroego odoła czego; o skasoane utrudneń przy badanu ksąg handloych, oraz przy zbyt ucążlych ykazach żądanych spraach podatko ych; o uspranene postępoana spraach zaległośc podatko ych; o ujednostajnene sposobu nterpretoana przepsó podatko ych; o zmnejszene szeregu ucążlych opłat admnstracyjnych poberanych przez samorządy;\ I N a jn o s z y sy ste m I I o skasoane podatku od eksl zaprotestoanych, 0 zasadnczą reformę ubezpeczeń społecznych t. d. Dużo uag pośęcono na Naradze Gospodarczej róneż kestj etatyzmu nterencjonzmu państo ego. Komsja IV, która zajmoała sę tem zagadne nam skupła na sobe najększe zanteresoane 1 najększy udzał uczestnkó oraz mócó. Rezo lucja generalna tej Komsj postanaa, że ncjatya pryatna jest dźgną postępu gospodarczego. K o msja ta sterdzła, że nadmerna reglamentacja obro tó gospodarczych takż ntercjonzm stosunk gospodarcze płyają gospodarste polskem y soce hamująco na rozój ncjaty y pryatnej oraz na rentoność procesó gospodarczych. Należy dążyć Specjalna JEDYNAAROMATYCZNA KAA ZBOŻOA ęc do ułateń życa gospodarczego przez uproszcze ne ustaodasta, przyspeszene toku spra urzę dach sądach, zaostrzene kryterjó p)% zy szczyna nu spra spornych oraz znesene zbędnych nad merne rozbudoanych przepsó admnstracyjnych. Jak dzmy, olbrzyma ększość przyjętych re zolucyj jest tego rodzaju, że każdy obyatel, któremu roz ój gospodarczy Polsk leży na sercu, może sę pod tem rezolucjam podpsać bez ahana. Rząd otrzymał jeszcze jedną sposobność do zaznajomena sę z postu-

5 ÓDKI, n n e t o ś LIKIERY ORAZ l o c n os e łe b najprzednejszych gatunkach poleca: FABRYKA ÓDEK..A R K A D J A** KRAKÓ, GRZEGÓRZECKA 4. latam życzenam sfer gospodarczych. Otrzymał jeszeze jedną sposobność przekonana sę, że ołane o za penene gospodarce pryatnej arunkó rentonol * srb 2e ołane o zmnejszene morderczego nacsku Podatkoego, o usunęce zbędnych szykan burokra tycznych, o zmnejszene nkomu nepotrzebnej regla mentacj, ybujałej kontrol protekcjonzmu me -* frazeołogją malkontentó, /ec?, że stotną potrzebą sponeeranych przez zbędną poltykę g o,s7;or/arczą fskalną pry atnycl arsztató pracy. Teraz kolej na Rząd. Społeczeństo oczekuje, że TELEFON Nr ter/rf zrealzuje rezolucje Narady Gospodarczej, którą sam zołał której członkó sam manoał. Zaróno skład osobo y uczestnkó Narady, jak argumenty, kto rem posługal sę m ócy obradach kom syj musały Rząd przekonać o najlepszych ntencjach pań stoo -t órczych autoró tych rezolucyj. Zyce gospodarcze społeczeństo poedzały soje. K olej na Rząd. K olej na czyny. K olej na spra ozdane Rządu z tego, co jakm zakrese zostało urzeczystnone z skazań, które Rząd otrzymał od Narady Gospodarczej. Umorzene drobnych zaległośc podatkoych. Nrze 5 pod poz. 167 Dz. Urz. Mn. Skarbu Ukazał sę okólnk Mnstersta Skarbu, przynoszący, złaszcza drobnym płatnkom podatkoym bardzo po ażne ulg. Zaletą, togo okólnka jest, że ne uzależna 0,1 udzelana ulg od sobodnej oceny Urzędó skar boych,, lecz ulg te przyznaane będą z urzędu, bez specjalnych podań. Okólnk ten tyczy sę podatkó: gruntoego, od neruchomośc, przemysłoego e for me śadect przemysłoych, przemysłoego od obrotu, dochodoego, majątkoego, ód lokal,, óraz d placó budolanych. Ulg am objęte są zaległośc, pochodzące z yma ró za rok podatkoy 1932 lata poprzedne (z ter mnem płatnośc ne późnejszym, nż 31 grudna 1933). Elga polega na tern, że odpsuje, umarza sę szystke zaległośc za poyższe lata łącznej sume do 400 ał. Umorzene zale głośc pooduje róneż umorzene przypadających do każdym poszczególnym podatku. Buchalter-blanssta (rutynoana sła) zaproadza pradłoą ksęgoość, którą k u p e c osobśce proadzć potraf Zaproadza ksęg którą Urząd Skarboy uznaje. edług różnych systemó, ta k że : najnoszy System przebtkoy (automatyczna kontrola!) Eentualne proadz też ksęgoość godznoo. Prze proadza kontrolę zanedbanej ksęgoośc. Blanse. Sporządza Zgłoszena p o d : Garancja" do Przeglądu Kupeckego.". «datkó, państoych samorządoych, odsetek kosztó egzekucyjnych. Z dnem 1-go marca b. r. Urzędy skarboe mały oboązek zanechana egzekoana zaległośc, tych tym okólnkem ( korzystających obję z umorzena). Jeżel poszczególnym ypadku zaległość dajnym podatku za odnośne lata ynos ęcej, anżel 400 zł., natenczas Urzędy skarboe obejmą sumę 400 złotych od tych zaległośc, różncę będą egzekoały. Przykład: Płatnk zalega z zapłatą podatku przemysło ego za, rok 1931 koce zł Urząd skarboy umarza ęc z dnem 1. marca b. r. 400 zł., a ścąga tylko 65 złotych. szelke płaty, dokonane po dnu 1. marca 1936 r. na poczet zaległośc podatkach, podlegających umorzenu (za lata 1932 stecz ne przekraczających 400 zł.) będą proadzone jako nad płata zarachoane na poczet nnych płatnych na leżnośc podatkoych płatnka. CZEKOLADA A. PIASECKI s. a

6 ROK S M O le N IA Y T Ó R N I A M EBU YKINTNYCH FR. N A J D E R 33 K R A K Ó KROODERSKA TELEFON J H O o Ć 3daJco<h*cuxct 3 p tou fp tu u o& d & loa L ajj- k x ystl a ch p tou fn & ł.y Lokal ystaoy: P osad a ykonuje ulca Basztoa 13 F E N I K S na składze g o t o e meble zamóena edług najnoszych projektó CENY PRZYSTĘPNE II a, A e fh fr z y 'u jm C '! Przemysł przecko kplectu PRODUCENCI OSKARŻAJĄ HURTONIKÓ O SZKODLIĄ DZIAŁALNOŚĆ. Z Łodz donoszą: Na rynku ełnanym zanoto ano.ostatno antagonzm pomędzy producentam a hurtonkam składnkam. Producent sprzedaje hurtonko łódzkemu, zględne proncjonalnemu toar, który hurtonk odsprzedaje detalczne neco tanej. Napozór ynka łoby z tego, że hurtonk do tranzakcj dokłada. Ne płac on odrazu, a dopero pod konec sezonu nastę puje rozlczene. Hurtonk sterdza óczas, że jest nen producento mnej. ten sposób dla producenta postała poażna strata. Składncy cerpą na brak kaptału obrotoego. Kupują on toar u producenta na otarty rachu nek, detałstom odsprzedają go za gotókę, którą obracają dyskontują eksle. Dyskontoanym eks lam kryją on erzytelnośc producenta, a czasem naet dyskontują eksle producento, który sprze dał toar. Producent, ne posadając kaptału, zamrożonego toarze, który sprzedaje hurtonko, posada eksle nnych hurtonkó; eksle te dyskontuje on u sojego odborcy - składnka, który posada g o tókę, uzyskaną ze sprzedaży toaró nabytych na kredyt u tegoż producenta. Przy tych operacjach hurtonk, zdanem produ centó, nezależne od mnejszej ceny, zaraba jesz cze na dyskonce. Producenc stosunku do hurtonkó są ła śce komtentam, a hurtoncy komsantam. Szcze- golne jaskrao udaczna sę to przy zrotach. Zdanem producentó, są częścoo uspraedlone zroty toaró pod konec sezonu, jako całe nerapoczęte sztuk, ale ostatno nadchodzą resztk toa roe, zracane bez zględu na to, że producent ne sprzeda już tej resztk. Poyższe momenty zaognły stosunk pomędzy producentam a hurtomklam. kołach producentó mó sę naet o zbędnośc hurtu ełnanego o jego nepożądanej rol. Nektórzy producenc terdzą, że hurt proncjonalny może być uażany za pozytyny czynnk, jako koneczne ogno handlu pomędzy Łodzą a proncją. Hurt mejscoy, terdzą c pro ducenc, stosunku do ększej produkcj, odgrya raczej rolę nekorzystną, poneaż odborcy hurton kó mogą nabyać toar prost u producentó, którzy, ze zględu na ększe składy, są stane zaopatrzyć odborcó e szystke gatunk. Hurt mejscoy ma tylko znaczene dla drobnej produkcj, która ne jest stane produkoać ększej lośc artykułó różnych gatunkó dlatego składnk sku puje u nch poszczególne artykuły, torząc bogato zaopatrzony skład, gdze detalsta zaopatruje sój sklep. Hurt proncjonalny berze na sebe cężar rozproadzena toaru z fabryk do konsumentó. Dyskusj o hurce ne należy ne docenać; gdyby producenc chcel ycągnąć z tego praktyczne no sk, handlo grozłyby poażne strząsy. Buchalter - blanssta ykonuje szelke prace ksęgoe za skromnem honorarjum. Zgłoszena pod E. N. do Adm. Przeglądu Kupeckego.

7 A N T O N I P R O C N E R SKA FABRYKA YROBÓ KRAKÓ, Kątoa p o le c a p o c e n a c h k o n k u r e n c y jn y c h na sezon o s e n n y ś ą t e c z n y PAPIERNICZYCH Telefon Nr TOREBKI paperoe dla sklepó konfekcyjnych, galanteryjnych, toaró modnych, cukernczych manufakturoych, kolonjalnych, aptecznych. Specjalny dzał torebek dla przemysłu cukernczego, farmaceutycznego t. d. Prosmy zażądać telefonem lub pocztóką przybyca zastępcy. ypuszczene 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej arunk konersj państoych pożyczek enętrznych. Dzennku Usta R. P. nr. 12 z dn. 19. II. b. r. ukazało sę rozporządzene mnstra Skarbu z dna 17. II. b. r. o ypuszczenu 4 proc. pożyczk konsolda cyjnej o arunkach konersj państoych poży czek! enętrznych. Rozporządzene postanaa na stępe, że z dn. 15 maja br. ypuszcza sę 4 proc. Pożyczkę Konsol dacyjną na kotę menną 600 mljonó złotych złoce oblgacjach na okazcela po 50, 100, 500, 1.000, złotych złoce. S P Ł A T A PO ŻYC ZK I I PŁATNO ŚĆ O D SE T E K. Pożyczka podlega spłacenu do dna 15-go maja 1982 roku, drogą dukrotnego każdym roku tra na pożyczk, poczynając od dna 15 lstopada 1937 r. umarzana częśc oblgacyj, ylosoyanych tym celu dnach 15 maja 15 lstopada, podług planu umorzena, podanego załącznku do omaanego rozporządzena. Numery oblgacyj, ylosoanych do umorzena, będą ogłaszane Montorze Polskm". Zasady sposób przeproadzana losoań oblgacyj do umorzena ustal osobny regulamn. Odsetk stałe od pożyczk ysokośc 4 proc. roczne, płatne są za zrotem odpoednch kuponó półroczne z dołu, dnach 15 maja 15 lstopada, z yjątkem odsetek, przypadających za persze da kupony, z których perszy obejme odsetk od dna 15 styczna 1936 roku, za okres półroczny płatny bę dze 15 lpca 1936 r., drug zaś obejme odsetk za dalszy okres czteromesęczny płatny będze 15 l stopada 1936 r. Kaptał oblgacj przestaje przynosć odsetk z dnem, którym oblgacja stała sę płatną naskutek ylosoana jej do umorzena. Każda obl gacja zaopatrzona jest kupony talon. Oblgacje pożyczk, ylosoane do umorzena cągu perszych 10 lat trana pożyczk, podlegają ykupo z nadpłatą 20 proc,, ylosoane zaś la tach następnych z nadpłatą 15 procent ponad ch artość menną, z tem, że odnesenu do nadpłat czas trana pożyczk lczy sę od dna 15 maja 1937 roku. Spłata kaptału pożyczk oraz ypłata odsetek nadpłat nastąp złotych edług rónoartośc 900/5332 grama czystego złota za jednego złotego złoce. Kaptał odsetk oraz nadpłaty płatne są * kasach urzędó skarboych, Banku Polskm, Banku Gospodarsta Krajoego, Pocztoej Kase Oszczędnośc ch oddzałach. Oblgacje pożyczk ulegają przedanenu po upłye lat 20 od dna, którym stały sę one platnen naskutek ylosoana ch do umorzena, ku pony zaś oblgacyj }>o Upłye lat 5 od dna ch pła tnośc. /; A R U N K I K O N E R S JI. Na oblgacje 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej będą z tytułu konersj ymenane oblgacje pań stoych pożyczek enętrznych stosunku ICO za 100 artośc mennej z zachoanem przepsó ponż szych: Do ymany przyjmuje sę oblgacje: 1) 5 proc. Państoej Renty Zemskej, serj 1 z kuponem, pła tnym 1 czerca 1936 r., 2) 5 pół proc. Pożyczk Bu dolanej, serj 2 z kuponem, płatnym 15-go rześna 1936 r., 3) 5 proc. Państoej Renty eczystej, se rj 1 z kuponem, płatnym 15 grudna 1936 r., 4) 4 proc. Premjoej Pożyczk Inestycyjnej, 3 proc. Premjoej Pożyczk Budolanej serj 1 6 proc. Pożyczk n e stycyjnej bez żadnych kuponó, 5) 6 proc. Po-

8 BI URO B U C H A L T E R Y J N O - R E I Z Y J N E L E O P O L D A GOLDSTEINA Krakó, ul. Staroślna 64. Tel.: organzuje bura, zakłada ksęg, blansuje, przeproadza rozlczane spólnkó e lk e doś adczene spra ach buchał tery n o - p o d a tk o y ch. życzk Narodoej ze szystkem płatnem po dnu 15 styczna 1936 r. kuponam poczynając od kuponu, płatnego 1 Lpca 1936 r., tylko od peronabycó tych oblgacyj, oraz od osób, które otrzymały te obl gacje na zasadze przeleu myśl oboązujących przepsó o obroce oblgacjam tej pożyczk. Oblgacje 6 proc. Pożyczk Narodoej bez ku ponu, płatnego 1 lpca 1936 r., lecz ze szystkem ku ponam dalszem, oraz oblgacje 5 proc. Państcej Renty Zemskej serj 1 bez kuponu, płatnego 1 czer ca 1936 r., będą róneż przyjęte do ymany, z tem jednak, że z tytułu konersj zostaną za ne ydane oblgacje 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej bez per szych dóch kuponó, płatnych 15 lpca 15 lsto pada 1936 r. Czas trana ymany (konersj) ustala sę na 10 mesęcy od dna 15 lpca 1936 r. do dna 15 maja 1937 r., konersje przeproadzają kasy urzędó skar boych, Bank Polsk, Bank Gospodarsta Krajoego*, Pocztoa Kasa Oszczędnośc, Państoy Bank Pol ny ch oddzały oraz nne placók, upoażnone do tego przez mnstra Skarbu. Omaane rozporządzene eszło życe z dnem ogłoszena. Do rozporządzena dołączony został plan umorze na 4 proc. Pożyczk Konsoldacyjnej. Noe ulg zakrese ubezpeczeń społecznych. N-rze 3 D zennka Usta" ukazały sę da dekrety Prezydenta Rzeczypospoltej z dna 14-go styczna 1936 r., odnoszące sę do dzedzny ubez peczeń społecznych, m anoce pozycj 24 de kret o czasoem obnżenu składek za ubezpecze ne emerytalne robotnkó praconkó um ysło ych oraz za ubezpeczene od ypadkó chorób za odo ych", a pozycj 25 dekret o zmane art. 36 ustay z dna 18 lpca 1924 r. o zabezpe czenu na ypadek bezroboca". Obnżka składek ubezpeczenu emerytalnem. Na okres od dna 1. lutego 1936 r. do dna 31-go grudna 1937 r. proadzono obnżkę składek ubezpeczenu emerytalnem robotnkó o 1 proc., a ubezpeczenu emerytalnem praconkó umy słoych o 1.5 proc. polczalnych do ubezpeczena zarobkó oraz upoażnono mnstra opek społecz nej d o obnżena za tenże okres czasu składek ubez peczenu ypadkoem stosunku do szystkch lub poszczególnych grup pracodacó. Noe składk ynoszą a) ubezpeczenu robotnkó, zatrudnonych górncte hutncte: składka ubezpeczonego 2.9 proc., składka pracoda cy 1.9 proc., b) ubezpeczenu pozostałych robot n k ó : składka pracodacy 1.6 proc., składka ubez Zastanó sę dobrze zanm peczonego 2.6 proc. ubezpeczenu oddasz do napray soją umysłoych no e składk ynoszą: maszynę do psana lub r a c h o a n a emerytalnem przy ynagrodzenu Pradzą rękojmą precyzyjnej trałej napray dają ybtne k alfko ane sły facho e le d n. arsztató UHER I ABSLER Krakó, ul. Jana 11 T7cfMor9k-o5 praconkó Składka m esęcznem ynoszącym ponad do zł zł łączne pracoda cy upezpe- razem czon ejjo 4,1 % 3,20/0 2,4 % 3,2 '/o 6,5 % 6,5 /o 2,5 % 4,0 % 6,5 % Jeśl chodz o ubezpeczene ypadkoe, obn-

9 GRAFITOE. KOPJOE I KOLOROE P ta SZKÓŁ. BIUR I RYSO NIKÓ POLECA] Polska Fabryka Ołókó L. C. HARDTMUTH-LECHISTAN SP. AKC. K R A K O I E» C en er. Do ' zastępsto: B ern ard Ratz K rakó, Czarno ejska TO nabyca 0. e szystkch składach p a p e r n c z o -p U a n e n n lc c y c h ^ żene lczby taryfoej nastąp drodze rozporzą dzena Mnstra Opek społecznej. Elekt fnansoy obnżena cężaru składko ego szacuje sę na ok oło 30 m ljonó zł. (dla pracoda có 15 mlj. zł. tyleż dla ubezpeczonych), z czego ubezpeczenu emerytalnem robotnkó m ljonó zł. ubezpeczenu emerytalnem praco nkó umysłoych ponad 13 mlj. zł. ubezpe czenu ypadkoem pra dopodobne ok oło 3.6 mlj. złotych. Ulg ubezpeczenu na ypadek bezroboca. D ekret o zmane art. 36 ustay o zabezpe czenu na ypadek bezroboca obnża odsetk zło k od neuszczonych termne płatnośc kładek zakładó pracy z 2 proc. na 0.75 proc. m esęczne oraz roszczena upranena dyrektora Funduszu Pracy, upoażnając go: a) do odraczana lub roz materjałó pśmennych. Do szystkch stoarzyszeń branży pśmennej całej Polsce zostały ysłane odp sy memorjału złożonego zbe przemysłoo-handloej poyższej sprae oraz propozycja spółpracy sto arzyszeń proncjonalnych branży pśmennej ze zązkem łódzkm. Należy zaznaczyć, że do zązku łódzkego z kl ku mast Polsk napłynęły już przedtem zaadome na, ż akcja przecko sklepkom szkolnym została tam róneż już podjęta. Przedstacele zązku kupcó matrejaló pśmennych zrócl sę do zby przemysłoo-handloej z prośbą o przyspeszene roz patrzena ch memorjału. odpoedz ośadczono delegacj, że spraa ta została przekazana do zązku ZA K ŁA D RYTO N ICZY, YTÓRNIA PIECZĄTEK E T Y K IE T T Ł O C Z O N Y C H A.FISCHH AB kładana na raty zaległych kładek (róneż co do częśc potraconej z zarobkó robotnka) oraz b ) do obnżana do 0.5 proc. m esęczne odsetek przypada G R O D ZK A * 6. { R jących od zaległośc. Obnżka odsetek do 0.75 proc. m esęczne b ę dze stosoana od najblższego termnu płatnośc kładek, t. j. od 26 styczna b. r. stosunku do zakładó górnczo - hutnczych od dna 21 styczna 1936 r. stosunku d o zakładó pracy. (D la unknę ca neporozum eń, zaznaczamy, że ubezpeczene na ypadek bezroboca praco nkó umysłoych pozo Onegdaj Dodz odbyło sę zebrane zązku kupcó materjałó pśmennych. Przeodnczący złożył spraozdane z dotychcza soej dzałalnośc zązku, podkreślając zmożoną jego dzałalność alce o znesene sklepkó szkol nych, które doproadzają do runy detalczne sklepy A K Ó TIEI~132'5fe» RYTUJE złoce, srebrze, mosądzu, stal tp: Ej YKONUJE: rec Z P KAUCZUKOI do sygnoana skrzyrt orkó staje bez zman). Sklepk szkolne rujnują cały handel detalczny. RÓŻNOKOLORO YCHI H O ETYKIETY TŁOCZONE oraz SZYLDY enljht metaloe.

10 zb przemysłoo-handloych arszae. Delegacja zązku kupcó materjałó pśmen nych zrócła sę róneż do starosta z prośbą, aby ładze zezolły na oterane sklepó materjałó pśmennych o godzne 7 zrana, a to celem umożl ena ucznom zaopatrzena sę potrzebne materjały pśmenne przed pójścem do szkołly. Delegacja zązku konferoała reszce róneż z hurtonkam branży papernczej,, żądając od nch, aby ne sprzeda al jak to sę ostatno zdarza konsumentom to aru po tej samej cene, jak kupcom detalstom, gdyż podaża to zupełne egzystencję sklepó materjałó pśmennych. K ro n k a. Ś IADECT A 2) Za sprytus suroy lub sprytus rektyfkoany poślednch gatunkó zł Do celó napędoych łączne ze środkem ska żającym: 1) Za rektyfkat I-go gatunku lub sprytus od odnony zł ) Za sprytus suroy lub sprytusy rektyfko ane poślednch gatunkó zł Ze denaturat detalu: a) o m ocy 92 łączne z butelką: 1 ltr: 0.95 zł., 0.75 ltra 0.75 zł., 0.5 ltra 0.55 zł; b) o m ocy 92 blaszankach (bez artośc opa koana) 0.75 zł. za ltr. Rozporządzene' eszło życe z dnem 15 lutego 1936 roku. Uaga yjeżdżający do edna! POCHODZENIA DLA TOARÓ Y S Y Ł A N Y C H DO PALESTYN Y PRZEZ PORTY ŁOSKIE. Izba przemysłoo - handloa Krakoe przypo mna, że ładze celne palestyńske zarządzły zązku z proadzenem sankcyjnych zakazó przyozu z łoch dołączane śadect pochodzena do szel kch transportó toaró polskch, ysyłanych do Palestyny przez łochy. Śadecto pochodzena nno być sporządzone języku angelskm, pośadczone przez Izbę przemysłoo - handlą przesłane do Palestyny, tak, by razem z fakturą mogło być przed łożone Urzędo celnemu. Śadecto to nno ster dzać, że toary są polskego pochodzena, oraz że zo stają ysyłane bezpośredno przez polskego eksportera palestyńskemu odborcy. nnych ypadkach, to znaczy, gdy toary polske przesyłane są do Palesty ny, ne przez łochy, śadecta pochodzena jak dotychczas ne będą ymagane. Zracamy uagę yjeżdżającym senne do edna, Krakoskego ofcjalna Stoarzyszena 10 z Krakoa dna Dla że na Targ o yceczka Kupcó członkó yjeżdża marca br. uczestnkó naszej yceczk uzyskalśmy następujące u lg : 1) O soby zameszkałe Krakoe ne muszą dostarczyć zezoleń Starosta (które kosztuje zł ll* -). 2) Bezpłatne dostarczamy karty uczestncta 8 *-). na Targ edeńske" (kosztuje zł 3) Każdy uczestnk korzysta z 33% znżek dojaz doych na kolejach polskch* 4) Kompletna cena uczestncta ynos zł. 9 5 # Zgłoszena przyjmuje do dna Stoarzyszena P. B. P. Kupcó, Unon 8. bm. Sekretarjat Krak. Krakó, Lloyd, Grodzka Krakó, ul. 43 Szptalna oraz 36, telefon yceczka nych yjeżdża agonach pod specjalne opeką zarezeroa przeodnka przez cały czas podróży. OBNIŻKA CEN SPRZEDAŻNYCH SPIRYTUSU NA CELE NIEKONSUMCYJNE. Rozporządzenem Mnstra Skarbu z 31 styczna 1936 roku ogłoszonem Dz. Usta Nr 11 z 15-go lutego b. r., pod poz. 110 ustalono następujące ceny sprytusu dla celó przemysłoych: Za sprytus suroy lub sprytusy rektyfkoane poślednch gatunkó do yrobu octu zł Za sprytus d;o yrobu: eteru, poltur, lakeró, syntentycznych środkó lecznczych, preparató orga noterapeutycznych, stablzacj zół, materjałó ybu choych na szelke nne cele przemysłoe z yłą czenem przemysłó artykułó spożyczych, oraz za sprytus skażony na cele dezynfekcyjne dla zakładó lecznczych (szptal, ambulatorjó, klnk, sanatorjó t. p.). 1) ny zł Zastępsta do oddana. Poszukuje sę reflektantó na objęce zastępsta frmy angelskej, eksportującej artykuły sportoe. Zgłoszena psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego" L K. Poszukuje sę reflektantó na nabyce ększej lośc hamakó konopnych oraz materacykó użyanych. Zgłoszena tylko psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego,, L: 2683/36/k at. Poszukuje sę reflektantó na objęce zastępsta lub przyozu na Korkstenplatten", zolacje łasny które chłodnach rachunek duńskch t. z* mogą być zastosoane jako mleczarnach oraz sprzedaży modelu duńskego poelacza Rex-Rotary, frmy Zeuthen A gard, Toldbodej Za rektyfkat I gatunku lub sprytus ododno Zgłoszena tylko 6. A. Kopenhagen na tut. okręg. psemne do admnstracj Przeglądu Kupeckego" L: /3 6 /K a t.

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt)

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt) Nr. 31. Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dna 8-go lutego 1923. fok 3 P R Z E D P Ł A T A : täxx mk. aa mesąc u agentów 1 5 0 0,- mk. na mesąc na poczce (Wychodz codzenne z wyjątkem nedzel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Godziny urzędowe Redakcji od 6 do 7 wieczór Rękopisów Redakcja nie zwraca

ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Godziny urzędowe Redakcji od 6 do 7 wieczór Rękopisów Redakcja nie zwraca Wychodzi raz w tygodnia. Porto opłacone ryczałtem. Rok XII. Kraków, dnia 22 listopada 1929 Nr. 46. ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Cena abon am entu : Abonament kwartalny półroczny

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5.

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA, św. Gertrudy 5. PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5. NA INAUGURACJĘ SEZONU JESIENNEGO! MARZĄCE USTA W głównej roli: Genjusz

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W ychodzi raz w tygoidniu. Porto opłacone ryczałtem. Rok XIII. Kraków, dnia 17 października 1930 Nr. 37. ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C en a a b o n a m e n t u : Abonament

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI Słaomr Mesk Krakó, dn. -- Mecanka Komputeroa V rok Wydzał InŜyner Lądoe Potecnka Krakoska PRACA DYPLOMOWA METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I J ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

WILIE IfillllllEIIE. wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, Walne Zgromadzenie Centr, Związku Stowarzyszenia Kupców Małopolski Zach.

WILIE IfillllllEIIE. wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, Walne Zgromadzenie Centr, Związku Stowarzyszenia Kupców Małopolski Zach. Nr. U PRZE6L Ą B KMPIESKI. 3 Numer dzisiejszy poświęcamy sprawię drożyzny. WILIE IfillllllEIIE Krakowsk. Stowarzyszenia Kupców o d b ę d z ie się wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, w lokalu Stowarzysz. Grodzka

Bardziej szczegółowo

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Senior w banku Konsumencka kampania edukacyjna Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Warszawa 2009 Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa tel. +22 634 0668 fax: +22 634 0667

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo