Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główny Inspektorat Ochrony Środowiska"

Transkrypt

1 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyzwania wynikające z projektu dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie (dyrektywa CAFE) Forum Regionalne-CAFE : Polska tworzy czystsze powietrze dla Europy Andrzej Jagusiewicz Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz

2 Geneza powstania STOP-u i projektu nowej dyrektywy Brak zadawalających efektów CLE wobec celów długoterminowych Opracowanie strategii tematycznej ochrony powietrza (STOP) dalsze ograniczanie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i ekosystemy, zwłaszcza przez pyły najdrobniejsze wprowadzenie nowych standardów jakości powietrza dla pyłu drobnego PM2,5 (75-90 % PM10).

3 Dlaczego pył 2,5? zanieczyszczenie w ok. 50% wtórne, o zmiennym składzie, pochodzenia naturalnego i antropogenicznego; Brak progu, poniżej którego nie stwierdza się skutków zdrowotnych powstaje w znacznej mierze w wyniku reakcji między substancjami w atmosferze - prekursorami pyłu PM2,5 są przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu, amoniak, lotne związki org. (LZO); zawiera także metale ciężkie, WWA (m. in. benzo(a)piren) i inne trwałe zw. org. (TZO); ze względu na zawartość substancji szkodliwych i jednocześnie małe rozmiary (średnica poniżej 2,5 mikrona daje zdolność bezpośredniego wnikania do układu oddechowego i krwionośnego) jest uznawany za zanieczyszczenie szczególnie szkodliwe dla zdrowia, które może być przyczyną, m.in. chorób płuc, chorób krążenia, a także schorzeń nowotworowych wypadkowa emisji zanieczyszczeń osiągnięcie standardów PM2.5 wymaga redukcji pierwotnej drobnych cząstek a także prekursorów emitowanych w postaci gazowej: SO 2, NOx, NH 3, LZO

4 Od działalności gospodarczej do skutków na zdrowie i ekosystemy SECTORy EMISJE JAK. POW. SKUTKI Transport SO2 Stężenia PM Zdrowie Energetyka PM Kwaśna depozycja Bioróżnorodn ość Byt-kom NH3 Eutrofikacja Materiały Rolnictwo NOx Przemysł VOC Ozon troposf. Uprawy Clean Air for Europe

5 Śmiertelność wywołana ekspozycją na PM 2,5 w roku 2000 i 2020 (realizowanie dotychczasowej polityki) Poprawa do 2020 roku wskutek CLE-u: miliona traconych lat życia mniej - mniej o przedwczesnych zgonów - wydłużenie życia statystycznie o 2.5 miesiąca Problemy, które pozostaną po roku 2020 (bez realizacji STOP-u): miliona traconych lat życia przedwczesnych zgonów - skrócenie życia nadal statystycznie o 5.5 miesiąca

6 Kuchnia tworzenia STOP-u>zamykanie luki-cele długoterminowe (LTO)-ekosystemy i zdrowie.rok bazowy 2000 NEC Zamykanie luki CLE MFTR-UE-25 bez EURO 5 i 6 MFTR-UE-25 z EURO 5 i 6 MFTR-EU-25 emisja ze statków MFTR-Europa-emisja ze statków Poziom ambicji STOP Ładunki krytyczne (LTO) Zerowa ekspozycja PM 2,5(LTO) Stosunek koszt redukcji/korzyści zdrowotne 1:4 lub nawet 5

7 % redukcji zanieczyszczeń wg. STOP wobec 2000 NH3 NOX PM25 SOX VOC 0% EU-25 EU-25 EU-25 EU-25 EU-25-10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% SuCLEm of Baseline 2020Sum of Strategy Sum of MTFR Clean Air for Europe

8 Emisje PM 2,5 i dwutlenku siarki-prekursora aerozoli wtórnych PM 2.5 Emissions PM CLE MFTR-I i II Rok "A" 2020 "B" 2020 "C" 2000 MFTR NEC LCP MFTR/CAFE

9 Poprawa wskaźników zdrowotnych i stanu środowiska w wyniku wdrażania STOP-u na tle scenariusza CLE (rok bazowy 2000) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uszkodzenia lasów (ozon) Eutrofizacja stan aktualny-cle efekt STOP-u Zakwaszenie jezior Zakwaszenie ekosystemów Zakwaszenie lasów Zdrowie (ozon) Zdrowie (pył 2,5)

10 Statystyczne skrócenie życia w Polsce spowodowane emisją PM ,8 Lata 8 5,8 4 2, CLE 2020 STOP

11 Składowe stężenia PM 2,5 Źródła naturalne Hot-spots Warunki meteo Σ = 25 µg/m 3 Tło regionalne-rains (emisja pierwotna i aerozole wtórne nieorganiczne) 15

12 Projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie projekt dyrektywy powstał w procesie CAFE (potoczna nazwa dyrektywy: dyrektywa CAFE) prace nad projektem w fazie uzgodnień w łonie Rady UE po I-szym czytaniu w PE udział przedstawicieli MŚ w pracach w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Środowiska, samej Rady i lobbingu wobec parlamentarzystów z RP proces legislacyjny projektu:

13 Założenia ogólne projektu dyrektywy konsolidacja przepisów dyrektywy ramowej nr 96/62/WE i 3 dyrektyw córek (1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE) w ramach ulepszania prawa>better regulation projekt nie obejmuje zagadnień dyr. 2004/107/WE dostosowanie i poszerzenie wymogów i zapisów umożliwiających wdrożenie STOP, w szczególności wobec PM2,5 Zarządzanie jakością powietrza III-ciej generacji

14 Zanieczyszczenia, dla których standardy już obowiązują: PM10, SO 2, CO, Pb możliwość wydłużenia okresu osiągnięcia standardów(lv) n.p. PM10 do trzech lat po wejściu w życie dyrektywy (31 grudnia 2007) t.j. do 31 grudnia 2010 r.??? Warunki derogacji>plan jakości powietrza zawierający wiarygodne przedsięwzięcia dla osiągnięcia celu Cel planu>zapewnienie jakości powietrza dla tych zanieczyszczeń, lecz działania naprawcze nakierowane na osiągnięcie standardów (a nie standardów + marginesów tolerancji), gdyż standardy już obowiązują działania naprawcze były lub powinny były być uruchamiane w przypadku przekraczania standardów i marginesów tolerancji łącznie (dla PM10 przed 2005) Standardy dla tych zanieczyszczeń obowiązują wszędzie, lecz ocena ich przestrzegania nie jest już powszechna

15 Zanieczyszczenia, dla których standardy mają być osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO 2 i benzen (oraz nowy: PM 2,5 ) możliwość wydłużenia okresu osiągnięcia standardów maks. o 5 lat (do 1 stycznia 2015 r.) możliwość starania się o derogację marginesy toleracji obowiązują takie, jak dotychczasowe (do 1 stycznia 2010 r.) aneks XI możliwe wdrażanie planów jakości powietrza dla tych zanieczyszczeń działania naprawcze uruchamiane w przypadku przekraczania standardów + marginesów tolerancji cel: osiągnięcie do 2010 r. standardów

16 Nowy element: regulacje dla PM 2,5 Rada UE-Prezydencja* W 2010 r. wartość celowa 25 µg/m 3, która w 2015 staje się wartością graniczną (MoT 20 %) Redukcja narażenia 2020/2010 (2-3 letnia średnia) o 20 % Monitoring PM 2,5 od (9) Przegląd sytuacji w 2013 doc.13761/06 z Parlament UE (I-sze czyt.) Wartość celowa 20 µg/m 3 Wartość graniczna b.zm. Roczny standard PM 10 obniżony z 40 do 33µg/m 3 Ilość dni>24h LV 55#35 Redukcja ekspozycji b.zm. Większa elastyczność w planach i programach

17 Derogacje od obowiązku dotrzymania wartości dopuszczalnych Warunki: uchwalenie planu jakości powietrza zawierającego m.in. informacje nt. statusu wdrożenia 13 dyrektyw UE i wprowadzającego środki, które pozwolą na dotrzymanie standardu* (abatement plan) przesłanie dokumentacji do KE (dla PM10 do końca b.r.) KE ma 9 miesięcy na ew. zakwestionowanie dokumentacji (możliwe żądanie od Państwa Członkowskiego ponownego wykonania planu jakości powietrza) * wpływ transgraniczny i ze źródeł naturalnych, w tym piaskowanie i solenie ulic

18 Monitoring PM 2,5 od pomiary PM 2,5 i PM10 powyżej dolnego progu oszacowania (pomiary PM10 na dotychczasowym poziomie) dodatkowo, na obszarach miejskich pow mieszk. pomiary PM 2,5 dla potrzeb oceny exposure reduction target (39 miast> M) pomiary składu PM 2,5 na stacjach tła regionalnego (SO 4 2-, Na +, NH 4+, Ca 2+, NO 3-, K +, Cl -, Mg 2+, węgiel elementarny, węgiel organiczny) 1 stacja / 100 tys. km 2

19 Raportowanie do KE utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów (dyr. ramowa) równoległe prace nad projektem nowej decyzji UE dot. raportowania konsolidacja wszystkich dotychczasowych obowiązków sprawozdawczych (dane ozonowe, EoI, wyniki oceny jakości powierza, programy, diagnozy pod programy) obowiązki sprawozdawcze na podstawie projektu nowej dyrektywy i dyr. 2004/107/WE raporty na CDR Europejskiej Agencji Środowiska informacje o charakterze przestrzennym (GIS, INSPIRE): mapy: rozkład stężeń, zasięg przekroczeń, narażenie ludności; metadane narzędzie na poziomie UE do oceny zgodności wyników pomiarów z wynikami ocen jakości powietrza Przesyłanie planów ochrony powietrza uzasadniających derogacje>obowiązek administracji rządowej i samorządowej-rola WIOŚ???

20 Prace nad projektem dyrektywy CAFE trwają... GIOŚ będzie na bieżąco informował WIOŚ o istotnych sprawach dot. projektu dyrektywy (zakres dyrektywy, proces legislacyjny, harmonogram wdrażania) dyrektywa może zostać uchwalona w przyszłym roku (w ostatnim kwartale)>konieczne II-gie czytanie w PE po uchwaleniu dyrektywy zadania dla WIOŚ: wdrażanie dyrektywy, m.in.: modernizacja sieci ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku pomiarów PM2,5 w większych miastach (tło miejskie)> przewidywany termin uruchomienia monitoringu wg nowej dyrektywy: 1 stycznia 2008 (9) r. Uwrażliwienie partnerów na zakres nowych dyrektyw i konieczność wspólnego działania na rzecz programów naprawczych

21 Stosowane instrumenty mające na celu osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości powietrza osiągnięcie standardów PM10 i PM2.5 wymaga redukcji pierwotnej drobnych cząstek a także prekursorów emitowanych w postaci gazowej: w szczególności SO 2, NOx, NH 3, LZO Działania krajowe/sektorowe instrumenty ustalane centralnie Działania europejskie np.. Euro 5 i Euro 6 Działania lokalne - wdrażanie i egzekwowanie działań europejskich i krajowych/sektorowych oraz lokalne dodatkow e dział ania

22 Ku pamięci i uwadze (1) Przekroczenia PM 10 w UE są powszechne, nieliczne plany i programy naprawcze wg Art.. 8 (3) Dyrektywy Ramowej>konieczność budowy planów ponadstrefowych z uwagi na komponent transgraniczny (co najmniej 50 %- obliczenia EMEP) szereg aglomeracji pozwanych przed ETS (w 2005 roku m.im. BERLIN) Pomimo malejących emisji sytuacja w Polsce ulega względnemu pogorszeniu (niższe standardy więcej stref ponadnormatywnych)

23 Ku pamięci i uwadze (2) PEP-2025 a PEUE-2020 (gaz-57%, OZE-29%, biomasa/węgiel-6% i jądrowa-2%)>nowa PEP Synergia polityki klimatycznej i ochrony powietrza Ogólnokrajowy>regionalny>lokalny program ochrony powietrza (niskie źródła emisji i transport) Konieczność pełniejszej inwentaryzacji emisji i rozwoju narzędzi prognostycznych>modelowanie zintegrowane w ramach PMŚ (3 bloki), w tym modelowanie stanu zanieczyszczenia powietrza jako element oceny

24 Struktura sektorowa emisji pyłu zawieszonego z uwzględnieniem udziału frakcji PM10 i PM 2,5 w pyle zawieszonym całkowitym w 2004 roku Pył zawieszony całkowity (TSP) tys. ton pył PM pył PM procesy spalania w sekt. prod. i transf. energii sektor komunalnobytowy procesy spalania w przemyśle procesy produkcyjne transport drogowy

25

26 Plany i Programy wg dyrektywy CAFE>2006

27 Dziękuje za uwagę

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo