HiPath V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s"

Transkrypt

1 HiPath V 3. 0 Maciej Tomaszewski

2 Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath V n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m H V i HiPath V M o żl iw o ś ć p o d ł ąc z e n ia w ięks z e j l ic z b y ab o n e n tów c y fr o w y c h M o żl iw o ś ć p o d ł ąc z e n ia w ięks z e j l ic z b y ab o n e n tów IP o r az ko n tr o l a z a p o m o c ą ap l ikac j i HiPath M an ag e r E Im p l e m e n tac j a o p tipo in t ( in te r fe j s U P0E ) Im p l e m e n tac j a o p tipo in t ( te l e fo n IP)

3 Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 2) Mieszane ł ączenie więk szej l iczb y ab o nent ów ( I P, U P0E, co rd l ess, P C cl ient, anal o g ) D epl o ym ent T o o l ( o pro g ram o wanie d o g l o b al nej k o nf ig uracj i aparat ów I P ) No wa apl ik acj a awizo o pt ic l ient A t t end ant o v er I P S iecio wanie syg nal izacj a zaj ęt o ści v ia o pt ic l ient A t t end ant o raz A t t end ant C B L F in w po ł ączeniu z przycisk am i D S S ( H ip at h A l l serv e) S yg nal izacj a po ł ączeń o czek uj ących na wyświet l aczu aparat u wyb ieraj ąceg o w sieci C o rnet - N

4 Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 3 ) Licencje s o f t war o we u zy t k o wnik ów I P N o we q u al it y o f s er v ice wg I C N E N g u id el ine P ay l o ad s wit ch ing (d ir ect u s er d at a co nnect io n) d o wo l ne p r zek ier o wy wanie r o zm ów niezal eżnie o d p l at f o r m y u ży t k o wej p o m ięd zy t el ef o nam i I P, o p t ip o int i o p t ic l ient o r az w u s łu g ach s iecio wania I P N o we T A P I w no wy ch cenach i no wej p ak iet ach : 1 s t P ar t y T A P I and 3 r d P ar t y T A P I M o żl iwo ść s iecio wania za p o m o cą ap l ik acji H ip at h A l l S er v e d o 1 6 węzłów m ax ab o nent ów.

5

6 Rozbudowa systemu (1 ) Ab o n e n c i s ys te m u 37 00/ s ys te m ie : a p a r a tów c yf r o wyc h + d a l s zyc h 116 p o p r ze z a d a p te r y Ph o n e a n a l o g o wyc h m ie s za n yc h (a n a l o g, U p 0E, D E C T ) u żytk o wn ik ów D E C T u żytk o wn ik ów I P u żytk o wn ik ów I P + D E C T + o p tipo in t węzłów a b o n e n tów w s ie c i s ta c j e b a zo we D E C T B S 3/ te l e f o n y I P O p tic l ie n t 130 o r a z o p tipo in t 4 00 V 3. 0

7 Rozbudowa systemu ( 2 ) Ab on e n c i s ys te m u 3500 s ys te m ie : l in ii m ie j s k ic h m ie s za n yc h (a n a l og, U p0e, D E C T ) u żytk own ik ów D E C T u żytk own ik ów I P u żytk own ik ów I P + D E C T + optipoin t węzłów a b on e n tów w s ie c i 8. 7 s ta c j i b a zowyc h D E C T B S 3/ 1 te l e f on y I P O ptic l ie n t 130 ora z optipoin t 4 00 V Apa ra ty optipoin t 500

8 Rozbudowa systemu (3 ) Ab on e n c i s ys te mu s ys te mie : a b on e n tów mie s za n yc h ( a n a l og / Up0E / D E C T ) l in ii mie j s k ic h / 64 u żytk own ik ów D E C T u żytk own ik ów I P u żytk own ik ów I P + D E C T + optipoin t węzłów a b on e n tów w s ie c i 8. 7 / 16 s ta c j i b a zowyc h D E C T B S 3/ 1 / B S 3/ 3 9. te l e f on y I P O ptic l ie n t 130 or a z optipoin t 4 00 V a pa r a ty optipoin t 5 00

9 Rozbudowa systemu ( 4 ) Ab o n en c i s ys temu s ys temie: a b o n en tów mies z a n yc h ( a n a l o g / Up0E / D E C T ) l in ii miej s k ic h u żytk o wn ik ów D E C T u żytk o wn ik ów I P u żytk o wn ik ów I P + D E C T + o ptipo in t 6. 3 s ta c j e b a z o we D E C T B S 3 / 1 7. tel ef o n y I P O ptic l ien t o r a z o ptipo in t 4 00 V a pa r a ty o ptipo in t 5 00

10 Rozbudowa systemu (5 ) Ab o n en c i s ys temu s ys temie: a b o n en tów mies z a n yc h ( a n a l o g / Up0E / D E C T ) l in ii miej s k ic h u żytk o wn ik ów D E C T u żytk o wn ik ów I P u żytk o wn ik ów I P + D E C T + o ptipo in t 6. 3 s ta c j e b a z o we D E C T B S 3 / 1 7. tel ef o n y I P O ptic l ien t o r a z o ptipo in t 400 V a pa r a ty o ptipo in t 5 00

11 Rozbudowa systemu HG 1500 Ka r ty r oute r a H G w s y s te m i e : H i Pa th / d o 8 m od ułów H G w s y s te m i e p o m a x 9 6 uży tk own i k ów I P n a k a r tę (50 0 I P cl i e n ts ) (m a x. 6 H G w j e d n e j s k r z y n i ) H i Pa th / d o 4 m od ułów H G p o m a x 48 uży tk own i k ów I P n a a k r tę (1 9 2 I P cl i e n ts ) H i Pa th / d o 2 m od ułów H G p o m a x 48 uży tk own i k ów I P n a k a r tę (9 6 I P cl i e n ts ).

12 I P P ay l oad - S wi t ch i ng Współpr aca kl i ent ów si eci I P pr acujący ch w si eci L A N z ost ała z opt y m al i z owana z a pom ocą I P P ay l oad S wi t ch i ng. D o t ej por y d o połącz eń m i ęd z y ab onent am i si eci I P wy kor z y st y wane b y ły 2 kanały si eci B, t ak b y t r ansm i t ować d ane VoI P (pay l oad ) pom i ęd z y uży t kowni kam i. F unkcja I P P ay l oad S wi t ch i ng poz wal a na t r ansm i sję VoI P w si eci b ez koni ecz ności z ajm owani a kanłów B z jed nocz esną m ożl i wości ą z ast osowani a wsz el ki ch f unkcji sy st em u Hi P at h 3000 Rez er wacja knałów B st osowana jest jesz cz e d o połącz eń: Z ab onenet am i apar at ów łącz y U p0e, anal og owy ch I S D N i z ewnęt r z nej si eci z ewnęt r z nej

13 www iii Połąc ccc zzzz eeee nnnn iiii a a a a bbbb eeee z z z z wwww yyyy kkkk or zzzz yyyy ssss tttt aaaa nnnn iiii a a a a ffff uuuu nnnn kkkk cccc jjjj iiii pppp aaaa yyyy llll oa dddd ssss wwww iiii tttt cccc hhhh iiii nnnn gggg HHHH iiii Pa tttt hhhh V V V V Sw iiii tttt cccc hhhh iiii nnnn gggg NNNN eeee tttt wwww oooo rrrr kkkk HHHH G G G G DSP ssss yyyy gggg nnnn aaaa llll iiii zzzz aaaa cccc jjjj aaaa Pa kkkk iiii eeee tttt y y y y dddd źw i ęk kkk uuuu LLLL AAAA NNNN ssss yyyy gggg nnnn aaaa llll iiii zzzz aaaa cccc jjjj aaaa

14 Poł ą c z e n i a p r z y w y k or z y s t a n i u f un k c j i p a y l oa d s w i t c h i n g H i Pa t h V Sw i t c h i n g N e t w o r k H G DSP s y g n a l i z a c j a pakiety gggg łłłł oooo ssss oooo wwww e L A N s y g n a l i z a c j a

15 Sieciowanie po IIII P P P P bbbb ez wy kkkk orz zzz yyyy ssss tttt ania ffff uuuu nk cj i pay llll oad ssss wit ch ing W tej konfiguracji H ip ath , ojed en p roces or D S P ( 2 v oice ch annel s ) jes t w y korz y s ty w any d o trans m is ji V oi p kl ientó w s ieci L A N H i Pa t h V H i Pa t h V Sw i t c h i n g N e t w o r k Sw i t c h i n g N e t w o r k H G H G DSP DSP Si g n a l i n g Signaling Voice pppp aaaa ck et ssss Si g n a l i n g L A N

16 Sieciowanie po IIII P P P P z z z z wy kkkk orz zzz yyyy ssss tttt aniem ffff uuuu nk cj i pay llll oad ssss wit ch ing W procesie łącz en ia n ie m a k on iecz n ości rez erwowa n ia k a n a łó w B H ip a t h , a pa k iet y węd ru j a b ez pośred n io, pom ięd z y k l ien t a m i sieci H i Pa t h V H i Pa t h V Sw i t c h i n g N e t w o r k Sw i t c h i n g N e t w o r k H G H G DSP DSP Si g n a l i n g Signaling Voice pppp aaaa ck et ssss Si g n a l i n g L A N

17 z z Sieciowanie po IIII P P P P z z z z wy kkkk orz zzz yyyy ssss tttt aniem ffff uuuu nk cj i pay llll oad ssss wit ch ing z z dddd os tttt epem dddd o IIII SD NNNN H i Pa t h V H i Pa t h V Sw i t c h i n g N e t w o r k Sw i t c h i n g N e t w o r k H G H G DSP DSP Si g n a l i n g L A N Si g n a l i n g Voice pppp aaaa ck et ssss

18 www IP Pa yyyy llll oooo aaaa d d d d SSSS wwww iiii tttt cccc hhhh iiii nnnn g g g g - w yyyy kkkk oooo rrrr zzzz yyyy ssss tttt aaaa nnnn iiii eeee Funkcje przełącza ni a w s i eci a ch I P b ez ko ni eczno ści za jm o wa ni a ka na łu tra ns m i s yjneg o B wyko rzys tują na s tępujące a pl i ka cje: o pti C l i net V 2. 0 o pti P o i nt V 3. 0 U wa g a funkcja ni e ws półpra cuje z urząd zeni a m i o b cym i zg o d nym i z H !!!

19 Projektowanie zzzz ajęto tośc ccc i kanałów B B B B dl lll a VVVV oi P rou ting uuuu L i cz b a u żyt kow ni kó w I P w s i eci L A N Z ap ot r z eb ow ani e na kanały dos t ę p ow e B powrót P O W Y Ż E J Kolejne 2 kanały na każdych 1 5 kli ent ó w

20 w w B B a a Ilość Ilo kkkk aaaa na nłów w B B na a kkkk aaaa rrrr tttt aaaa cccc iiii e e e e HHHH GGGG W systemach HHHH iiii pppp ath //// :::: dddd o o o o kkkk an an łłłł óóóó w w w w nnnn a kkkk ar tę t W systemach //// //// //// :::: dddd o o o o 8888 kkkk an ał óóóó w w w w nnnn a kkkk ar tę t

21 Rozszerzona tttt ab el a ob słu uuu gggg iiii pppp ołąc ccc zeń Call managment od pow iad a z a ok r eślenia ilośc i ob s łu giw any c h połac z eń pr z y c h od z ąc y c h, w y c h od z ąc y c h i w ew nętr z ny c h (pr z ek ier ow anie połąc z eń w gr u pie) w z alez nośc i od tr y b u pr ac y s y s temu (d z ień/ noc ). D o tej por y d o W s y s temie H ip ath V. 3.0 w y gląd a to nas tępu j ąc o: H ip ath and d o H ip ath to d o 3 7 6

22 S2 ssss pppp llll iiii tttt tttt iiii nnnn gggg We r s j a 3. 0 u m o żl i wi a o d r ęb n e p r z y k o r z ąd k o wa n i e p o j e d y n cz e g o k a n a łu B t r a k t u S 2 : j a k o k a n a ł wy ch o d z ący J a k o k a n a ł p r z y ch o d z ący l u b j a k o wi ąz k a. F u n k cj o n a l n o śc t a j e s t wa żn a w s y s t e m a ch świ a d cz ący ch u s łu g i wi e l u p o d m i o t k o r z y s t a j ący cm z ce n t r a l i

23 Otwarty plan nu mmmm eeee rac yj ny W sieci systemów H ip a th za r ząd za n ej za p o mo cą a p l ik a cj i H ip a th A l l ser v e mo żl iwe j est o k r eśl en ie o twa r tej str uk tur y p l a n u n umer a cyj n ego. A b o n en ci mo gą b yć wyb ier a n i p o p r zez p o d a n ie n umer u wewn ętr zmn ego l ub węzła + n umer u wewn ętr zn ego z zewn ątr z j a k i wewn ątr z systemu

24 Call Waiting w sieci Od wersji Hip at h V 3. 0 do st ęp na b ędz ie f u nk cja p o łącz eń o cz ek u jący ch ( cal l wait ing ) p rz eno sz o na w całej sieci sy st em ów Hip at h w o p arciu o t ransm isję p o łącz ach sk ro śny ch S 0 / S 2 l u b I P z p rt o k o łem C o rnet N. F u nk cja t a b y ła do t ej p o ry do st ęp na t y l k o wewnąt rz sy st em u HiPat h / Hico m E

25 Użytkownicy systemu

26 k Nowa rodzina telefonów optipoint 500 Najważniejsze cechy : I nt er f ejs U p0e P o d ś wiet l any wyś wiet l acz F u l l d u p l ex hand s-f r ee I nt er f ejs U S B --- O u t l o o k G niazd o zest awu nag ł o wneg o A d ap t er y 1 9 p r o g r am o wal nych l awiszy

27 optipoint 500 entry Wieloliniowy B ez wyświet la c z a 8 p r ogr a m owa lnyc h p r z yc isk ów f u nk c yj nyc h głośne słu c h a nie wyb ier a nie p r z y p ołożonej słu c h a wc e p r z yc isk i r egu la c j i + / - m ont a ż na śc ienny

28 optipoint 500 basic w y św i e t l a c z 2 x 2 4 p oz y c j e r e gu l a c j a k ąt a u s t a w i e n i a w y św i e t l a c z a 4 s t op n i ow a r e gu l a c j a k on t r a s t u w i e l ol i n i ow y 1 2 p r z y c i s k ów p r ogr a m ow a l n y c h z L E D 3 p r z y c i s k i d i a l ogow e i n t e r a k t y w n e go m e n u 2 p r z y c i s k i r e gu l a c j i + / - 1 s l ot n a d od a t k ow y a d a p t e r głośn e s łu c h a n i e m ożl i w ość w y b i e r a n i a n u m e r u p r z y p ołożon e j s łu c h a w c e 1 i n t e r f e j s U S B i m p l e m e n t a c j a a p l i k a c j i C T I p op r z e z U S B m on t a ż śc i e n n y

29 optipoint 500 economy w y św i e t l a c z 2 x 2 4 p oz y c j e r e gu l a c j a k ąt a u s t a w i e n i a w y św i e t l a c z a 4 s t op n i ow a r e gu l a c j a k on t r a s t u w i e l ol i n i ow y 1 2 p r z y c i s k ów p r ogr a m ow a l n y c h z L E D 3 p r z y c i s k i d i a l ogow e i n t e r a k t y w n e go m e n u 2 p r z y c i s k i r e gu l a c j i + / - głośn e s łu c h a n i e m ożl i w ość w y b i e r a n i a n u m e r u p r z y p ołożon e j s łu c h a w c e m on t a ż śc i e n n y

30 optipoint 500 standard wyświ e t l a c z 2 x 2 4 p oz yc j e r e g u l a c j a k ąt a u s t a wi e n i a wyświ e t l a c z a 4 s t op n i owa r e g u l a c j a k on t r a s t u wi e l ol i n i owy 1 2 p r z yc i s k ów p r og r a mowa l n yc h z L E D 3 p r z yc i s k i d i a l og owe i n t e r a k t ywn e g o me n u 2 p r z yc i s k i r e g u l a c j i + / - 1 s l ot n a d od a t k owy a d a p t e r p e łe n d u p l e x ( g łośn e s łu c h a n i e i mówi e n i e ) możl i wość wyb i e r a n i a n u me r u p r z y p ołożon e j s łu c h a wc e możl i wość p od łąc z e n i a z a s t a wu n a g łown e g o mon t a ż śc i e n n y 1 i n t e r f e j s U S B i mp l e me n t a c j a a p l i k a c j C T I p op r z e z U S B możl i wość p od łąc z e n i a p r z ys t a wk i 1 6 p r og r a mowa l n yc h p r z yc i s k ów op t i P oi n t k e y

31 optipoint 500 advanced wyświ e t l a c z 2 x 2 4 p oz yc j e p od świ e t l a n i e wyświ e t l a c z a r e g u l a c j a k ąt a u s t a wi e n i a wyświ e t l a c z a 4 s t op n i owa r e g u l a c j a k on t r a s t u wi e l ol i n i owy 1 9 p r z yc i s k ów p r og r a m owa l n yc h z L E D 3 p r z yc i s k i d i a l og owe i n t e r a k t ywn e g o m e n u 2 p r z yc i s k i r e g u l a c j i + / - 2 s l ot y n a d od a t k owe a d a p t e r y p e łe n d u p l e x ( g łośn e s łu c h a n i e i m ówi e n i e ) m ożl i wość wyb i e r a n i a n u m e r u p r z y p ołożon e j s łu c h a wc e m ożl i wość p od łąc z e n i a z a s t a wu n a g łown e g o 1 i n t e r f e j s U S B m on t a ż śc i e n n y i m p l e m e n t a c j a a p l i k a c j C T I p op r z e z U S B m ożl i wość p od łąc z e n i a p r z ys t a wk i 1 6 p r og r a m owa l n yc h p r z yc i s k ów op t i P oi n t k e y

32 Adaptery, przystawki optipoint 500 Analog adapter Phone adapter ISDN adapter Acustic adapter Recorder adapter Key module Signature module

33 optipoint 400 standard Najważniejsze cechy : H / H F u l l d u p l ex hand s-f r ee K o m p r esja g ł o su, G Qo S p / Q, D if f Ser v Secu r it y H P o wer L A N, M ini Swit ch I nt er f ejs U SB W sp ó l p r aca - H ip at h H ip at h H ip at h H ip at h A l l Ser v e

34 optipoint 400 standard Dwa interfejsy TCP/IP 10/100 Mb/s Inic jo wany bez p o ś red nio w siec i L A N p o p rz ez d o step v ia W E B W sp ó ł p rac u je z DH CP p rz yd z iel anie ad resó w IP w siec i Mo ż l iwo ś ć p o d wó jneg o nu m ero wania ( p rz yd z iel ania nu m eru tel efo bnic z neg o nad ad resem IP)

35 C C VoIP - opticlient 130 I nf or m ac j a o I nf or m ac j a o p oł ą c zeniac h / p oł ą c zeniac h / j u r nal r ozm ó w j u r nal r ozm ó w Okna szybkiego Okna szybkiego w ybor u w ybor u p oł ą c zeń p oł ą c zeń K sią ż ka K sią ż ka t el ef onic zna t el ef onic zna M enu gr u p y M enu gr u p y A C D / C al l A C D / C al l ent er ent er F u nkc j e F u nkc j e syst em ow e syst em ow e

36 VoIP - opticlient 130 K sią ż ka K sią ż ka t e l e f o n iczn a t e l e f o n iczn a Janek Andrzej Bank Przyciski Przyciski b e zp o ś re d n ie g o b e zp o ś re d n ie g o w yb ie ra n ia z w yb ie ra n ia z syg n a l iza cj ą syg n a l iza cj ą L E D L E D Przyciski Przyciski f u n kcyj n e f u n kcyj n e

37 Licencje IP Client Od wersji 3.0 stosowany będzie system l ic enc jonowania u ż ytk ownik ó w I P systemu H ip ath 3000 / H G D otyc zy to al ik ac ji op tic l ient 1 30 oraz op tip oint 4 00 N u mery l ic enc ji będą zg odne z nu merami I P u ż ytk ownik a

38 Nowe awizo -opticlient Attendant (1) No w a ap l i k acj a aw i zo o p t i C l i e n t A t t e n d an t w e r s j a 5. 0 m o że by ć p o d ł ączo n a d o s y s t e m u za p o m o cą I P ( L A N) l u b p o i n t e r e f j s i e U S B, be zp o śr e d n i o d o ap ar at u t e l e f o n i czn e g o. W p r zy p ad k u ap ar at ów o p t i s e t E, m o żl i w a j e s t i n s t al acj a ap l i k acj i za p o m o cą d at a ad ap t e r a. O d w e r s j i i 3. 0 w p r o w ad zo n o n o w ą f u n k cj ę d l a s t an o w i s k a aw i zo - o bs e r w acj a zaj ęt o ści l i n i i d l a u r ząd ze ń s i e ci o w an y ch n i e t y l k o p o S 0 / S 2 al e t ak że p o I P

39 U U Nowe awizo -opticlient Attendant (2) oooo pppp tttt iiii CCCC llll iiii eeee nnnn t t t t At tttt eeee nnnn dddd aaaa nnnn tttt V. 2 4 control a d a p te r oooo pppp tttt iiii ssss eeee tttt E HiPath V V V V oooo pppp tttt iiii PPPP oooo iiii nnnn t t t t S B S B a d a p te r LAN I P

40 Nowe awizo -opticlient Attendant (2) okno

41 TAPI 120

42 TAPI iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj e e e e oooo gggg ól lll nnnn e e e e (((( 1) TAPI 120 j e st n ast e p c ą j e dn o st an o w i sk o w e g o p r o t o k o łu C TI TAPI 1 Par t y J e st k o m p at y b i l n y z ap l i k ac j am i w sp ółp r ac u j ąc y m i w o p r ac i u o M i c r o so f t TAPI M o żl i w a j e st r ów n o l e g ła w sp ółp r ac a p r o t o k o łu TAPI 120 z si e c i o w y m TAPI 170. p r z y k ład z ast o so w an i a j e dn st an o w i sk o w a w e r sj a C TI X p h o n e

43 ww TAPI iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj e e e e oooo gggg ól lll nnnn e e e e (((( 2) Współpr pr aaaa cccc a a a a z z z z :::: Wi nnnn dddd oooo wwww s Wi nnnn dddd oooo wwww s NNNN T T T T ww iiii tttt hhhh aaaa t t t t llll eeee aaaa st SSSS eeee rrrr vvvv iiii cccc e e e e PPPP aaaa cccc k k k k 4444 nnnn dddd oooo wwww MMMM EEEE nnnn dddd oooo wwww nnnn dddd oooo wwww C C C C iiii nnnn cccc l lll... TTTT AAAA PPPP I I I I uuuu aaaa tttt e e e e tttt o o o o TTTT AAAA PPPP I I I I VVVV eeee rrrr oooo n n n n Wi s Wi s Wi s pd si

44 HiPath Xphone CTI- aplikacja jedno i wielostanowiskowa Wyśietlacz aparatu Wyśietlacz aparatu o ptis et E o ptis et E K s ią ż k i K s ią ż k i telef o n iczn e telef o n iczn e po ł ą czan o n e z po ł ą czan o n e z m ax 2 0 b azam i m ax 2 0 b azam i d an ych d an ych J urn al ro zm ó w J urn al ro zm ó w Przychodzących Przychodzących W W ychodzących ychodzących N i e ode b ra n ych N i e ode b ra n ych Podzi a ł n a rozm w oy Podzi a ł n a rozm w oy p ryw a t n e i s ł u ż b ow e p ryw a t n e i s ł u ż b ow e A uto m atyczn e A uto m atyczn e ł ą czen ie z ł ą czen ie z d o k um en tam i d o k um en tam i M icro s o f t M icro s o f t Wys ył an ie Wys ył an ie in f o rm acj i in f o rm acj i m ailo w ych m ailo w ych

45 TAPI iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj e e e e oooo gggg ól lll nnnn e e e e (((( 3) TAPI 120 pozwala na obsłu g ę nast ępu j ąc y c h f u nk c j i sy st e m u t e le f oni c zne g o: Zestawianie poł ąc z eń wyc h odz ąc yc h O db ier enie poł ąc z eń pr z yc h odz ąc yc h R oz ł ąc z anie poł ąc z enia Wyświetl anie statu su poł ąc z eń Wyświetl anie naz wisk a ab onenta K onsu l tac ja, r oz m owa napr z em ienna, pr z ek az anie poł ąc z enia P ar k owanie, oc h r ona pr z ed ł ąc z eniem, r óżneg o typu dz wonk i tr ansm isja danyc h pom iędz y apl ik ac jam i pr ac u jąc ym i w opr ac iu o T A P I

46 I I I MMM TAPI 120 pppp oooo łąc ccc zzzz eeee nnnn iiii e e e e vvvv iiii a a a a vvvv CCCC API (((( 1) konfigurowanie w HHHH ip at hhhh AAAA bbbb pppp zzzz tttt zzzz jjjj vvvv CCCC AAAA PPPP I I I I zzzz pppp HHH hhhh I M onent owinien os ać a ad ekl arowany ako a om oc aąh ip at anager

47 TAPI TAPI 170 sieciowa 3 P wersja TAPI 120 Dedykowana d wspólpracu uzytkowników z siecią LAN i aplikacjami pracującymi w oparciu o TAPI sieciowe (np. bazy danych ), aplikacje Call Center, CTI) Stosowane wtedy gdy aplikacj ajednostanowsikowa + aparat dla wiekszej liczy uzytkoników jest droższa lub jeśli takie są wymagania klienta (bazy danych)

48 Zarządzanie

49 HiPath MMMM an ag eeee r r r r EEEE Uży tk o wn i c y si ec i I P m o g ą b y ć g en er o wan i b ezp o śr ed n i o za p o m o c ą I P H i Path M an ag er E. Do ad m i n str o wan i e ab o n en tam i zg o d n y m i ze stan d ar d em H N i e n al eży j u ż sto so wać ap l i k ac j i H i Path M an ag er I.

50 Przykład - optipoint 400 standard kofigurowanie (2)

51 Konfigurowanie OptiPoint 400 via WEB

52 Wykorzystanie H G i H P C O

53 Zintegrowany Gateway / Router HiPath HG 1500 do systemów HiPath 3300/3500/3700/3350/3550/3750 Standardy: H.323, H.235, H.450.x Sygnalizacja: DSS1, CorNet, Q.SIG, MCI, AT&T 5ESS, Bellcore NI-2, DMS 100 Kodeki: G.711,G.723.1, (G.729A) QoS: DiffServ, 802.1p Zarządzanie: WEB, SNMP, DHCP, FTP (update oprogramowania) Interfejsy: 8 portowe S 0,, 1-10/100TX, 1-10 TX Funkcjonalnoś ć : do 16 DSP Inne: DTMF, Real time, V110 2 kanały faksowe 100 klientów vcapi

54 Bussines over IP przy wykorzystaniu HiPath HG 1500 Klient Klient Web klient I S D N / G S M WWW I n t e r n e t Biuro H i P a t h 3 x x x L A N S e r w e r, b a z a d a n y c h V o I P C l i e n t s o p t i C l i e n t / We b I n t e r a c t i o n C e n t e r O f f i c e

55 IP Trunking - zastosowanie systemu do wymiany informacji pomiędzy oddziałami regionalnymi VoIP C l i e n t s O p t i VoIP C l i e n t s O p t i LAN Biuro Biuro H i P a t h 3 x x x Region Poznań Region Wrocław I P T r u n k i n g H i P a t h 3 x x x Region Białystok Region Lublin Biuro H i P a t h 3 x x x VoIP C l i e n t s O p t i Biuro H i P a t h 3 x x x VoIP C l i e n t s O p t i HiPath Fault Management IP accountig Kraków

56 Jak to skonfigurować? Krok pierwszy - oddział VoIP C l i e n t s O p t i Biuro HiPath 3xxx 1. Wybrać odpowiednią jednostkę 2. Czy HG do transmisji danych czy VoIP 3. Okreslić ilość abonentów IP 4. Określić współpracę systemu z siecią 5. Czy routing IP ISDN? 6. Jeśli tak określ liczbę kanałów głosowych B wg tabeli 7. Okreslić sieciowanie systemów (jeśli po IP dobrac router do WAN na dlaszą odległośc lub bezpośrenio LAN/LAN 8. Określić typy aplikacji użytkowych 9. Czy współpraca z CTI?

57 Testowe połączenie Warszawa - Katowice Biuro Biuro HiPath HiPath S0 W A N k b / S S0 ruter ruter HiPath HiPath HG k an ł y B HG k an ł y B Warszawa Katowice

58 Sieć Gaspolu zrealizowana w oparciu o HiPath 3000 (1)

59 Sieć Gaspolu zrealizowana w oparciu o HiPath 3000 (2)

60 HiPath Aplikacje PSTN Phone moblie+ IP Phone Fax Internet / Chat Video Mobile Voice Przetwarzanie Proces Komunikacyjny Workflow Istniejąca baza danych klienta

61 W D B HiPath Aplikacje Allserve, HPCO, IP Accounting Applikacje Do 16 węzłów, 1000 abaonentów w sieci Do 500 użytkowników w węź le Personal Call Manager Unified Messaging ACD Accounting Administration TAPI IN DB Platforma komunikacyjna I an d C I n f r as t r u c t u r e ( I P ) HiPath HG HiP a t h B as e S tatio n Access Points T el ep r a cow nik I P W o rk p o in t s I S P s, C ar r ie r Hico m E Carrier HiP a t h HiPath HG 1500 Access Points I an d C I n f r as t r u c t u r e ( I P ) HiPath HG 1500 Access Points ( P S T N ) M o b ile Filia

62 HiPath Aplikacje T A PI Platfrorma ap li k ac j i W i n Platforma k omu n i k ac y j n a

63 A M HiPath ProCenter Office - Usługi Call Ce nn tt ee r r // AA CD Call Ce n t e r / A CD Routing / Skill based Outbound / KK aa mm pp aa ni e e pp rr om cc yy jj ne WW eb II nter rr ac tion CC enter OO ff ff ic e AA pp liac jj e CC TT II VV oic em ail FF ax MM ail UU nn ii ff ii ee d d MM ee ss ss ag ii nn gg U n i f i e d M e s s ag i n g E-M ail SM S AA utom atic AA ttendant A gent Sup er vv isor SS tt an oo ww ii ss kk a pp rr ac yy S t an o w i s k a p r ac y AA dm inistr ator

64 Serwer usług faksowych, wiadomości głosowych i SMS na stanowisku pracy

65 HiPath ProCenter Office - CTI Tray Phone Call Center TrayPhone TrayB ar

66 HiPath ProCenter Office - Personal Call Manager (1) Osobisty system określenia procesu poł ą cz eń w z ależ ności od pory d nia i systuacj i K omf ortow e operow anie f unkcj ami pocz y g ł osow ej Z d alny d ostę p d o systemu prz ez I nternet/ I ntranet obsł ug a poł ą cz eń typu: - poł ą cz enia z w ykł e - poł ą cz enia specj alne ( z określeniem numeru id entyf ikacyj neg o) - automatycz ne w ybieranie poł ą cz eń z ew nę trz nych i w ew nę trz nych

67 HiPath ProCenter Office - Personal Call Manager (2) Możliwość określenia d o 4 p rof ili określaj ą c y c h ob s ł u g ę p oł ą c z eń w z ależnośc i od p ory d nia lu b wy kony wanej c z y nnośc i ob s ł u g a i z arz ą d z anie f u nkc j i g ł os owy c h wy b ó r z ap owied z i p rz ed z g ł os z eniem Z m iana kod u d os t ę p u m ożliwość nag rania z ap owied z i p rz y p om oc y ap likac j i g ł os owej P C ob s ł u g a s y s t em u p rz y p om oc y Mic ros of t I nt ernet E x p lorer D os t ę p c h roniony p rz y p om oc y h as eł u ży t kownika i ad m inis t rat ora A p likac j a s t os owana d la u ży t kownikó w t elef onii analog owej, c y f rowej O p t is et, D E C T i I P c ent ralana ad m inis t rac j a wraz z s y s t em em p owiad om ień o z akł oc eniac h p rac y S y s t em p om oc y on - line

68 HiPath ProCenter Office - Personal Call Manager (3)

69 HiPath ProCenter Office - Web Interaction Center Office Chat - oo kk nn o o kk ll ii nn ta zz e e zz dd jj ęę cc ii ee m m ag ee nn ta S tr o n a I n te r n e to w a Chat i wyszukiwarka NN ar zz ęę dd zz ii a oo bb ss łł uu gg ii - oo kn a ag ee nn ta

70 A Konfiguracja HPCO s H ip ath P orcente r O ffice - p a k iety PC-S e r v e r K a r t y S 0 / L A N Pa k i e t p o d s t a w o w y C all R outing 5 V o ic e M ail P e r s onal C all M an age r A c c ounting A d m ins tr ation 4 C l ien ts + 1 s u p er v is or s taty s ty k i Opc j e P akiety dodatkowe Opc j e Services C D S k illb as e d R outing V oic e M a il P e r s onal C all M an age r A c c ounting SMS C T I U nif ie d M e s s aging Folie 2 I C N E N M P ICN Enterprise Netw o rk s : H ip a th A l l S erv e 1 5 0

71 L L G HiPath ProCenter Office konfiguracja AN P r ac o w n i c y U n i f i e d M e s s ag i n g HiPath Klient GSM Web klient W W W ISP HiPath ISDN SM Agent domowy Call Center A p l i k ac j a H P C O 1. 0 U n i f i e d M e s s ag i n g W e b In t e r ac t i o n C e n t e r O f f i c e Agenci Call Center AN Agenci VoIP AC D / W IC O Su p e r v i s o r

72 HiPath ProCenter Office konfiguracja Aplikacja H P C O 1. 0 LAN U n if ie d M e s s ag in g W e b I n t e r act io n C e n t e r O f f ice Agenci Call Center Karta 4 ab / karta 8SLA Karta 2/8/30 S0/ odpw STLS4/TS2 Karta sieciowa LAN LAN LIM 10 Mb/s Lub S0 / STLS4 HiPath

73 HiPath ProCenter Office konfiguracja

74 HiPath ProCenter Office pakiety funkcji Pakiet standardowy PC Anyware 5 Voice Mail 1 supervisor Adminstracja Statystyki ACD Personal Call Manager Pakiety dodatkowe na system Skill Based routing Outobound CTI Messaging Fax Mail SMS Automatic Attendant IVR

75 HiPath ProCenter Office pakiety funkcji Licencje jednostanowiskowe Licencja dodatkowych agentów Licencja dodatkowych administratorów Licencje windows (uwaga w pakiecie serwera tylko 5 licencji!) Wyposażenie dodatkowe: Karta a/b Dialogic do kolejkowania zapowiedzi (do 30 osób na jeden kanał) Karta S0 messaging 2,8 i 30 kanałów B do systemu Uniefied Messaging VMS GSM Box Wall display + okablowanie

76 HiPath IP Accounting Centralne, kompleksowe rozwiązania zarządzania kosztami połączeń Określenie kosztów wykoanych połączeń zewnęytrznych i wewnętrznych Niezlażność aplikacji od typu przesyłanych danych dla: połączeń głosowe na łączach tradycyjnych analogowych i cyfrowych pakietów połączeń VoIP pakietów poczty elektronicznej pakietów transmisji danych pakietów pobieranych ze stron WWW Rozwiązanie dedykowane do produktów HiPath 3000,Hicom 150E,Hicom 300,HiPath 4000 Transmisja danych taryfikacyjncyh realizowana jest za pomocą sieci LAN (TCP/IP) lub modemów (V.24) Generowanie statystyk Prowadzenie rozliczeń w dwuch walutach np. PLN i EUR Obsługa 4830 systemów i portów

77 HiPath Fault Management Centralne, kompleksowe rozwiązanie zdalnego zarządzania i utrzymania systemów Aplikacja oparta na na platformie SNMP z interfejsem do HP OpenView. Zarzadzanie serwerami telekomunikacyjnymi HiPath 3000, HiPath 4000, Hipath 5000, Hicom 150E, Hicom 300E. Zarządzanie komponentami sieci (Enterasys, Cisco z MIBII). Zarządzanie ruterami i gatewayami HG 1500/ RG Zarządzanie aplikacjami bazujacymi na syatemie Windows Zarządzanie systemami Call Center HiPath ProCenter Office. Obsługa błędów systemowych.

78 Informacje z pierwszej ręki

79 a tu znajdują się materiały dzisiejszej prezentacji

80 a tu znajdują się materiały dzisiejszej prezentacji

TMaciej Tomaszewski. HiPath 3000 V3.0

TMaciej Tomaszewski. HiPath 3000 V3.0 TMaciej Tomaszewski HiPath 3000 V3.0 HiPath: Konwergentna architektura Siemens HiPath 3000 Aplikacje pakietowe m - Business Specyficzne użytkowe aplikacje HiPath ProCenter Office Platforma aplikacji /

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym Trudno sobie wyobrazić współczesne biuro bez dobrze funkcjonującej sieci telefonicznej, strukturalnej, faksu, poczty elektronicznej czy serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath HG 1500 to ekonomiczne rozwiązanie komunikacyjne dla małych i średnich firm, preferujących bezpośrednią transmisję danych i głosu

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe Tomasz Pawlicki Arkadiusz Bo/ewski PawełKubicz Andrzej Romanowski Oprogramowanie do ana lizy ś ledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - - SQLite, Torrent

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

i planowania w obszarze działalności reklamowej

i planowania w obszarze działalności reklamowej w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION Wojciech BRANICKI 1, Paulina WOLAÑSKA-NOWAK 1, Urszula BRUDNIK

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo