Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ. Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ. Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw."

Transkrypt

1 Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu SIWZ Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego Zamawiających z sektora górniczego Adw. Grzegorz Mazurek

2 KIO 2258/13 wyrok z dnia 4 października 2013r.

3 Zarys stanu faktycznego Tryb: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie systemu bezpieczeństwa służącego do lokalizacji i ewidencji pracowników oraz iskrobezpiecznej łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach górniczych w. Odwołujący wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zarzucając Zamawiającemu m.in. Wadliwe opisanie warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia

4 Zarzut 1 warunek wiedzy i doświadczenia stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 i 7 poprzez opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w sposób, który nie jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego należytego wykonania Zgodnie z SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu co najmniej jednej instalacji w podziemnym zakładzie górniczym, opartej o aktywne koncentratory sygnałów, wykonane jako urządzenia kategorii I M1, które realizują łącznie funkcje lokalizacji sprzętu oraz personelu, obsługę ruchu głosowego (telefonia bezprzewodowa VOIP), zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniami oraz realizują transmisję danych po sieci światłowodowej w standardzie ethernetowym i po sieci WiFi. Zdaniem Odwołującego, wymaganie przez Zamawiającego, by instalacja zrealizowana przez wykonawcę łącznie pełniła funkcję lokalizacji i telefonii bezprzewodowej VOIP jest nieadekwatne, nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5 Zarzut 1 - stanowisko Odwołującego c.d. Odwołujący wskazał, że system lokalizacji sprzętu i personelu oraz układ telefonii bezprzewodowej VOIP służą bowiem różnym celom, a wykonawca, który zrealizował system pełniący funkcję lokalizacji, posiada doświadczenie wystarczające do wykonania niniejszego zamówienia. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający wymaga dostawy zaledwie 10 sztuk telefonów bezprzewodowych. Udział układu telefonii bezprzewodowej VOIP w całym zakresie przedmiotu zamówienia jest zatem niewielki. Odwołujący wskazywał, że warunek powyższy preferuje określoną firmę, która posiada układ łączący te funkcje. Tym samym, zdaniem Odwołującego, Zamawiający ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia, którzy mogą ubiegać się o jego udzielenie.

6 Zarzut 1 - stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu przed rozprawą

7 Zarzut 1 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny Izba ustaliła, że Zamawiający nie zaprzeczył twierdzeniu Odwołującego, że dostawa 10 sztuk telefonów komórkowych stanowi bardzo niewielki zakres przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zdaniem Izby postawienie wymogu, aby instalacja zrealizowana przez wykonawcę łącznie pełniła funkcję lokalizacji i telefonii bezprzewodowej VOIP, ograniczało udział w postępowaniu tych wykonawców, którzy takiej dostawy nie realizowali, a w zakresie całej pozostałej części zamówienia mieli duże doświadczenie. Co więcej, w trakcie rozprawy Zamawiający przyznał, że systemy oparte o aktywne koncentratory sygnałów funkcjonują wyłącznie za granicą. Systemy te nie zostały natomiast wdrożone w Polsce jako systemy do lokalizacji załogi. Z powyższego wynikało więc, że brak jest wykonawców na rynku krajowym, którzy mogliby wykazać się doświadczeniem w obsłudze ruchu głosowego (telefonia bezprzewodowa VOIP). Tym samym Izba uznała, że stawiając powyższy wymóg, Zamawiający dokonał w sposób nieuzasadniony ograniczenia kręgu wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8 Zarzut 2 użycie znaku towarowego w OPZ - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez użycie do opisu przedmiotu zamówienia określenia klasa Cisco, które nie jest dostatecznie dokładne i zrozumiałe Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez: - opisanie przedmiotu zamówienia o przez wskazanie nazwy własnej konkretnego producenta (CISCO), mimo że nie jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, - zaniechanie wskazania parametrów lub/wymagań jakościowych lub funkcjonalnych, w oparciu o które Zamawiający zweryfikuje równoważność oferowanych przez wykonawców produktów innych niż produkty podmiotu, którego nazwa została użyta w opisie przedmiotu zamówienia, Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez użycie do opisu przedmiotu zamówienia "klasy CISCO", która nie stanowi normy, aprobaty lub specyfikacji technicznej w rozumieniu przepisów art 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 Zarzut 2 stanowisko Odwołującego cd. Odwołujący wskazywał, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca na dostarczyć "switch zarządzalny o klasie co najmniej CISCO lub równoważny z możliwością pracy w ringu". Odwołujący podniósł, że "CISCO" to nazwa producenta działającego w dziedzinie rozwiązań sieciowych, który oferuje wskazane w tym punkcie urządzenia. Użyte sformułowane "o klasie co najmniej CISCO" nie jest jednak jasne, ponieważ pojęcie "klasa CISCO" nie zostało nigdzie zdefiniowane. Zamawiający również nie wskazał w specyfikacji, jak należy rozumieć to pojęcie. Wskazane postanowienie narusza zdaniem Odwołującego art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ do opisu przedmiotu zamówienia użyto określeń, które nie są dostatecznie dokładne i zrozumiałe, a opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny, wyczerpujący. "Klasa CISCO" jak podkreślał Odwołujący, nie stanowi żadnej z norm, aprobat lub specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Użycie wskazanego pojęcia stanowi zatem naruszenie przepisów art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na wykorzystaniu do opisu przedmiotu zamówienia innego standardu technicznego niż wymienione w tych przepisach.

10 Zarzut 2 stanowisko Odwołującego cd. W ocenie Odwołującego specyfika przedmiotu zamówienia nie uzasadniała użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej jednego z działających na rynku producentów, a Zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, tj. cech technicznych i jakościowych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. SIWZ nie określał również istotnych dla Zamawiającego cech, parametrów funkcjonalności przedmiotowego urządzenia, których spełnienie pozwoli na uznanie oferowanego produktu za równoważny do produktu wskazanego w SIWZ, ponieważ wykonawcy nie są w stanie ocenić, czy zaoferowane przez nich "zastępcze" wyroby odpowiadają potrzebom zamawiającego. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń wskazujących na wyroby konkretnych producentów, ograniczało krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Ponadto producenci wyrobów wskazanych w SIWZ znajdowaliby się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców.

11 Zarzut 2 stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu przed rozprawą

12 Zarzut 2 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny Izba podkreśliła, że "CISCO" jest to nazwa producenta, nie zaś przyjęty standard urządzeń. W ocenie Izby, powołanie w SIWZ jedynie nazwy producenta, narusza art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który zakazuje dokonania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów. Co więcej, taki opis oznacza również, że w tym zakresie Zamawiający w istocie nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia. Poza powołaniem się na nazwę producenta CISCO, Zamawiający nie zawarł bowiem opisu wymogów stawianych urządzeniom, w tym nie wskazał funkcjonalności ani parametrów technicznych, które mają znaczenie dla Zamawiającego, a które pozwolą na ustalenie, czy zaoferowane przez wykonawcę urządzenie spełnia wymóg równoważności do produktu wskazanego w SIWZ. W ocenie Izby takie działania Zamawiającego prowadzą do ograniczenia kręgu wykonawców, którzy mogą ubiegać się o wykonanie zamówienia, a więc naruszają zasadę uczciwej konkurencji. Zapisy SIWZ preferują bowiem wykonawców, oferujących urządzenia marki CISCO. Takie działanie stanowiło więc także naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13 Zarzut 3 niejednoznaczne określenie w SIWZ - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez użycie do opisu przedmiotu zamówienia określenia "standard Ethernetowy", które nie jest dostatecznie dokładne i zrozumiałe oraz zaniechanie podania w SIWZ wszystkich wymagań i okoliczności mogących źle wpływać na sporządzenie oferty - tj. zaniechanie opisu infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego Zgodnie z SIWZ koncentratory sygnałów będące elementem punktu kontrolnego winny mieć możliwość transmisji danych po sieci światłowodowej w standardzie Ethernetowym, z wykorzystaniem budowanej i posiadanej przez Zamawiającego sieci światłowodowej oraz transmisji danych po sieci WiFi. Odwołujący podkreślił, że użyte przez Zamawiającego sformułowanie "standard Ethernetowy" jest pojęciem żargonowym i jest wieloznaczne. Wskazał także, że występuje wiele wersji, których parametry są m.in. zależne od sieci światłowodowej wykorzystywanej do transmisji danych. W SIWZ brak jednak opisu posiadanej przez Zamawiającego sieci światłowodowej, która ma być wykorzystana do transmisji danych w wymaganym standardzie Ethernetowym. Odwołujący argumentował, że bez zdefiniowania w SIWZ wymaganego standardu Ethernet i opisu sieci światłowodowej budowanej i posiadanej przez Zamawiającego, wykonawcy nie są w stanie oszacować kosztów realizacji zamówienia i złożyć konkurencyjnej oferty.

14 Zarzut 3 stanowisko Zamawiającego W trakcie rozprawy Zamawiający złożył oświadczenie, że dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie przywołanego zarzutu

15 Zarzut 3 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny Izba za wiarygodne uznała wyjaśnienia Odwołującego, że określenie "standard Ethernetowy jest określeniem żargonowym, które w takim brzmieniu nie posiada jednoznacznej i powszechnie uznawanej definicji. Tym samym, Zamawiający odwołał się w SIWZ do standardu, który może być rozumiany w sposób wieloznaczny. W ocenie Izby SIWZ dotknięta była więc wadliwością, polegająca na braku opisu standardu, spełnienie którego Zamawiający traktuje jako obligatoryjne. Tym samym wykonawcy nie byli w stanie w sposób jednolity oszacować kosztów realizacji zamówienia, gdyż wymagany przez Zamawiającego standard może być przez nich rozumiany w różny sposób.

16 Zarzut 4 późniejsze uzgadnianie elementu umowy - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz zawierający wszystkie okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty Zgodnie z SIWZ ergonomiczna obsługa systemu oraz przedstawianie informacji powinno być realizowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie sformułował w Specyfikacji swoich wymagań w tym zakresie. Wskutek tego, SIWZ nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do sformułowanie i skalkulowania oferty.

17 Zarzut 4 stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu przed rozprawą

18 Zarzut 4 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny W ocenie Izby takie postawienie przez Zamawiającego wymogu oznaczało, że w zakresie ergonomii obsługi systemu i przedstawiania informacji Zamawiający w istocie nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia. Odwołanie się jedynie do uzgodnień dokonywanych z Zamawiającym, bez szczegółowego wskazania warunków, jakie w tym zakresie powinien spełniać oferowany system oznacza, że w chwili składania ofert wykonawcy nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie zakres wymogów Zamawiającego, a tym samym - nie są w stanie prawidłowo skalkulować swojej oferty. Zdaniem Izby w rezultacie prowadzić to może do sytuacji, że złożone w postępowaniu oferty będą nieporównywalne, jak również różne będzie zaproponowane przez wykonawców wykonanie przez nich przedmiotu zamówienia.

19 Zarzut 5 wymóg niedookreślony w opz - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp poprzez brak opisania w specyfikacji posiadanej infrastruktury i eksploatowanych urządzeń, które będą wymagać zmiany w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Zgodnie z SIWZ do obowiązków Wykonawcy należała dostawa transponderów osobistych pracowników oraz ich zabudowa w lampach górniczych będących w posiadaniu Zamawiającego (1050 sztuk). Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć miała dostawa i zabudowa 37 kompletów nowych stojaków oraz modernizacja istniejących 3 kompletów stojaków do ładowania lamp górniczych do standardu nowego stojaka. Odwołujący wskazywał, że specyfika przedmiotu zamówienia wymagała również dokonania przez Wykonawcę zmian w innych urządzeniach i infrastrukturze, posiadanych przez Zamawiającego, w szczególności dotyczyło to infrastruktury światłowodowej, infrastruktury lampowni, górniczych lamp nahełmnych i centrali telefonicznej DGT Milenium. Odwołujący podniósł, że Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek aktualizacji dokumentacji i ponownych certyfikacji urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, w których dokonywane były zmiany w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Do prawidłowego przygotowania oferty i skalkulowania jej kosztów, konieczne są dane techniczne urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego

20 Zarzut 5 stanowisko Odwołującego cd. Odwołujący zauważył, że Zamawiający nie opisał w specyfikacji posiadanej infrastruktury i eksploatowanych urządzeń, które będą wymagać zmiany w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności nie wskazał typów urządzeń eksploatowanych w kopalni, nie podał też ich specyfikacji technicznej i nazw producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli oraz nie udostępnił wykonawcom dokumentacji tych urządzeń. W ocenie Odwołującego, Wykonawcy nie są w stanie stwierdzić, czy w lampach tych istnieje techniczna możliwość zabudowania oferowanych przez wykonawców transponderów. Z postanowień SIWZ nie wynika także, jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w przypadku braku technicznych możliwości zamontowania transpondera w danym typie eksploatowanych lamp, w szczególności czy dopuszcza dostarczenie w ich miejsce nowych lamp nahełmnych innego typu z wbudowanymi transponderami, przy pokryciu wynikłych z tego kosztów przez wykonawcę lub przewiduje inny sposób rozstrzygnięcia problemu, który wobec niewyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, może powstać na etapie jego wykonania.

21 Zarzut 5 stanowisko Odwołującego cd. Odwołujący podkreślił, że na podstawie zapisów SIWZ, Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty nie są w stanie ustalić, czy planowany przez nich sposób realizacji zamówienia jest możliwy pod względem technicznym i w konsekwencji rzetelnie oszacować jego kosztów. Zgodnie z treścią SIWZ, cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W ocenie Odwołującego, taki opis przedmiotu zamówienia może również stworzyć przewagę konkurencyjną dla wykonawców, którzy dostarczyli Zamawiającemu eksploatowane przez niego aktualnie urządzenia i posiadają informacje niezapisane w SIWZ, a niezbędne do przygotowania oferty, w tym do kalkulacji ceny. Ponadto na etapie wykonania zamówienia może okazać się, że rzeczywiste koszty jego realizacji przewyższą znacząco koszty oszacowane na podstawie niepełnych zapisów SIWZ. W konsekwencji, Odwołujący wskazał, że może ponieść szkodę w postaci niemożności osiągnięcia zysku, jaki mógłby osiągnąć, gdyby miał możliwość złożeń i konkurencyjnej oferty.

22 Zarzut 5 stanowisko Zamawiającego Zamawiający w trakcie rozprawy oświadczył, że dokona modyfikacji SIWZ w zakresie przedmiotowego zarzutu

23 Zarzut 5 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że zabudowa transponderów w lampach posiadanych przez Zamawiającego wymaga dostarczenia przez Zamawiającego wykonawcom pełnej dokumentacji technicznej lamp nahłemnych i związanej z nimi infrastruktury. Bez wglądu w tę dokumentację, wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić wymogów, jakim powinny odpowiadać transpondery, jak również prawidłowo oszacować kosztów ich dostarczenia i zabudowy. Wykonawcy mogą nie być m.in. w stanie określić, czy oferowane przez nich transpondery w ogóle będą mogły zostać zainstalowane w posiadanych przez Zamawiającego lampach. Powyższe ustalenia Izba odniosła także do stojaków do ładowania lamp górniczych oraz centrali telefonicznej DGT Milenium. Izba podkreśliła, że o wszystkich okolicznościach mających wpływ na sporządzenie oferty, wykonawca powinien dowiedzieć się z treści SIWZ. W przeciwnym razie, nie jest w stanie oszacować należycie kosztów realizacji zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien być zatem jednoznaczny i wyczerpujący, brak niezbędnych informacji umożliwiających należyte oszacowanie oferty stanowi naruszenie art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

24 Zarzut 6 dostosowanie do wymogów dyrektywy, aktualizacja dokumentacji stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp poprzez Odwołujący wskazywał, że system będący przedmiotem zamówienia ma być stosowany w przestrzeniach zagrożeniach wybuchem, tj. w wyrobiskach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Oferowany system musi zatem spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, implementującego do prawa krajowego tzw. dyrektywę ATEX. Odwołujący zauważył, że w związku z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne jest wprowadzenie zmian w urządzeniach już posiadanych przez Zamawiającego, do których również znajdują zastosowanie przepisy powołanego rozporządzenia.

25 Zarzut 6 stanowisko Odwołującego cd. Odwołujący wskazał, że wbudowanie transpondera do lampy nahełmnej, a następnie korzystanie z tak zmodyfikowanej lampy, wymaga modyfikacji lampy (do czego niezbędna jest jej dokumentacja techniczna), następnie tzw. recertyfikacji, czyli uzyskania dodatkowego zatwierdzenia w postaci uzupełnienia do certyfikatu badania typu WE. Zważywszy na wskazane powyżej uwarunkowania prawne i techniczne, zabudowa transpondera w lampie nahełmnej wymaga dostępu do dokumentacji technicznej lampy, aktualizacji jej dokumentacji oraz przeprowadzenia procesu recertyfikacji lampy, który może zainicjować wyłącznie producent lampy. Analogiczne zasady znajdują zastosowanie do innych urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, w których będą. wprowadzane zmiany w związku z realizacją zamówienia, w szczególności do infrastruktury światłowodowej, infrastruktury lampowni, centrali telefonicznej. W ocenie Odwołującego Zamawiający nie wskazał jednak, jakimi typami urządzeń dysponuje i kto jest ich producentem. Wykonawcy na etapie składania ofert nie wiedzą zatem, do jakiego podmiotu powinni się zwrócić o złożenie oferty na współpracę w zakresie modyfikacji urządzeń, aktualizacji ich dokumentacji i recertyfikacji.

26 Zarzut 6 - stanowisko Zamawiającego Zamawiający przed otwarciem rozprawy zmodyfikował treść SIWZ Zamawiający, w tym m.in. opisał dane techniczne centrali telefonicznej, lamp nahełmnych, stojaków do ładowania lamp nahełmnych, sieci światłowodowej. Ponadto Zamawiający dodał w treści SIWZ stwierdzenie, że obowiązek aktualizacji dokumentacji i ponownej certyfikacji urządzeń dotyczy tylko Dyrektywy ATEX. Wykonawca poniesie koszty aktualizacji dokumentacji i ponownej certyfikacji urządzeń. Zamawiający zapewni współpracę producentów przy tych czynnościach

27 Zarzut 6 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za zasadny W przedmiotowym postępowaniu ponowna certyfikacja powinna zostać przeprowadzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. W treści SIWZ Zamawiający w sposób ogólny powołał się na fakt dysponowania przez Zamawiającego oświadczeniami producentów urządzeń, w których zobowiązują się oni do równego traktowania wykonawców. Takie zapewnienie Zamawiającego Izba uznała za niewystarczające, zwłaszcza, że Zamawiający w treści SIWZ nawet nie wymienił producentów urządzeń. Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty nie byli w stanie określić kosztów współpracy z producentem. Jest ona uzależniona od podmiotu trzeciego, który może także stanowić konkurencję dla wykonawcy składającego ofertę. Co więcej, podmiot taki mógłby samodzielnie złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Izba podkreśliła również, że producenci, na których oświadczenia powołuje się Zamawiający, nie zapewniają, że każdy wykonawca otrzyma od nich ofertę współpracy pozwalającą na przygotowanie oferty dla Zamawiającego.

28 Zarzut 6 stanowisko Izby cd. W ocenie Izby uzasadniony był także zarzut dotyczący braku jasnego sformułowania w treści SIWZ, czy przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie aktualizację dokumentacji i ponowną certyfikację urządzeń w zakresie wynikającym rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, implementującego do prawa krajowego tzw. dyrektywę ATEX. W tym zakresie, brak jednoznacznego opisu stanowił naruszenie artykułu 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Izba podkreśliła, że Zamawiający winien jasno wskazywać zakres, jakiego wymaga względem Wykonawców odnośnie certyfikacji urządzeń.

29 Zarzut 7 Centrala telefoniczna a system bezpieczeństwa - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp poprzez skonstruowanie SIWZ w sposób wewnętrznie sprzeczny, uniemożliwiający prawidłowe sporządzenie ofert przez wykonawców, czyniący technicznie niemożliwe rozwiązanie proponowane przez Zamawiającego Zamawiający wymagał, aby w zakresie konstrukcyjnym system do ewidencji i lokalizacji pracowników nie był powiązany z innymi systemami bezpieczeństwa Zamawiającego. Jednocześnie, oprogramowanie komputerowe systemu powinno posiadać narzędzia do realizacji wysyłania sygnałów alarmowych do odbiorców znajdujących się w strefie zagrożenia. Odwołujący wskazał, iż nie jest możliwe rozwiązanie, w którym zaoferowany system do ewidencji i lokalizacji pracowników nie współpracowałby z systemami bezpieczeństwa Zamawiającego, a jednocześnie współpracował z centralą telefoniczną i optymalnie sygnalizował wszelkie wykryte zagrożenia. Zamawiający wymagał współpracy systemu z centralą telefoniczną, która jest częścią kopalnianego systemu telekomunikacyjnego KST i w związku z tym wraz systemem alarmowo - rozgłoszeniowym stanowi system bezpieczeństwa, co automatycznie wymusza współpracę z innymi systemami istniejącymi już u Zamawiającego

30 Zarzut 7 stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu Odwołującego

31 Zarzut 7 stanowisko Izby Izba uznała za zarzut za bezzasadny Izba dała wiarę twierdzeniom Zamawiającego, że centrala telefoniczna nie jest elementem systemu bezpieczeństwa, stąd też zawarty w SIWZ wymóg, aby zaoferowany przez wykonawcę system do ewidencji i lokalizacji pracowników współpracował z centralą telefoniczną, nie jest sprzeczny z pozostałymi wymogami SIWZ. Zgodnie z 30 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, centrala telefoniczna zaliczana jest do obiektów podstawowych zakładu górniczego. Oznacza to, że centrala nie jest częścią systemu bezpieczeństwa. Tym samym, zawarte w SIWZ warunki braku powiązania oferowanego systemu z innymi systemami bezpieczeństwa Zamawiającego, z jednoczesnym wymogiem współpracy oferowanego systemu z centralą telefoniczną, nie zawierały zdaniem Izby sprzeczności.

32 Konsekwencje wyroku Izba nakazała dokonanie zmiany treści SIWZ poprzez: - usunięcie sformułowania "o klasie co najmniej CISCO" i opisanie zamawianego urządzenia (switch zarządzalny) poprzez wskazanie wymaganych cech technicznych i jakościowych (lub wymagań funkcjonalnych), które ma spełnić oferowane urządzenie, - zdefiniowanie pojęcia "w standardzie Ethernetowym", - udostępnienie wykonawcom pełnej posiadanej dokumentacji urządzeń, w których dokonywane będą zmiany w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności infrastruktury światłowodowej, stojaków do ładowania lamp górniczych, infrastruktury lampowni, górniczych lamp nahełmnych, centrali telefonicznej DGT Milenium, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przygotowania oferty,

33 Konsekwencje wyroku cd. Izba nakazała. - wprowadzenie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wbudowania transponderów do lamp nahełmnych posiadanych przez Zamawiającego w ten sposób, że wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu nowe lampy innego producenta z wbudowanym transponderem w miejsce lamp dotychczas stosowanych przez Zamawiającego (przy możliwości dokonania zastrzeżenia, że będą to takie same lampy, jak objęte dostawą wykonawcy w całości) - usunięcie wymogu, aby wykonawca był zobowiązany do wykazania, że instalacja, którą zrealizował, realizowała obsługę ruchu głosowego w formie telefonii bezprzewodowej VOIP, - określenie wymagań Zamawiającego w zakresie ergonomicznej obsługi systemu oraz przedstawiania informacji.

34 Wnioski KIO 2258/13 1. Należy umieć uzasadnić szczegóły warunku udziału 2. Nie można używać znaków towarowych jako odnośników do klasy urządzenia 3. Nie można używać zwrotów w żargonie technicznym w opz 4. Nie można przerzucać określenia opz i obowiązków wykonawcy na etap późniejszy 5. Przy obowiązku rozmieszczenia asortymenty dać dokładne lokalizacje 6. Konieczność jasnego określania zakresu certyfikacji urządzeń (jeśli jest wymagana).

35 KIO 2904/12 - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2013r.

36 Zarys stanu faktycznego Tryb: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu oraz dwóch wysokociśnieniowych zespołów pompowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla.. Odwołujący wniósł odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu m.in. wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert w części technicznej

37 Zarzut 1 rygorystyczny opz - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a także przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia Odwołujący wskazywał, że obowiązek zaoferowania kombajnu z układem hydraulicznym, który będzie posiadał dwa równoważne zestawy pompowe z możliwością wzajemnej rezerwacji narusza uczciwą konkurencję. Na rynku występują zarówno wykonawcy oferujący kombajny z podwójnym jak i pojedynczym układem hydraulicznym, a żądanie zamawiającego zaoferowania kombajnu wyłącznie z podwójnym układem hydraulicznym ogranicza odwołującemu możliwość złożenia oferty

38 Zarzut 1 stanowisko Odwołującego cd. W aktualnie produkowanych górniczych kombajnach ścianowych do obsługi urządzeń pomocniczych (odbiorników) jak osłony górne, ładowarki osłonowe, siłowniki hydrauliczne podnoszenia ramion, hamulce postojowe i inne, stosowane są dwa rodzaje instalacji hydrauliki siłowej: pojedynczy układ hydrauliczny (jedna jednostka napędowa) lub dwa niezależne układy hydrauliczne (dwie jednostki napędowe). Pomimo różnic w budowie są to układy równoważne i tak należy je traktować. Zarówno ciśnienie, jak i sumaryczne przepływy medium muszą posiadać takie same wartości przy zasilaniu takich samych odbiorników, aby uzyskać takie same reakcje na odbiornikach. Stosowanie pojedynczego lub podwójnego niezależnego układu hydraulicznego jest następstwem przyjętej przez projektanta wizji maszyny lub posiadanymi możliwościami przestrzeni do zabudowy instalacji. Oba układy pozwalają na jednoczesne zasilanie i sterowanie taką samą ilością odbiorników, a sumaryczny wydatek dwóch pomp hydraulicznych jest taki sam, jak jednej pompy hydraulicznej w układzie pojedynczym. Stosując rozwiązanie składające się z mniejszej ilości elementów i mniejszej ilości połączeń hydraulicznych, jak to ma miejsce w pojedynczym układzie hydraulicznym, prawdopodobieństwo zaistnienia awarii jest mniejsze.

39 Zarzut 1 stanowisko Odwołującego cd. Dwa niezależne układy hydrauliczne posiadają zdublowaną ilość podzespołów, więc mogą podwoić prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz ilość czynności serwisowych podczas przeglądów. Wymaganie, aby układ hydrauliczny posiadał dwa równoważne zestawy pompowe z możliwością wzajemnej rezerwacji rozumiane jako pompa wraz z silnikiem elektrycznym, jest de facto rozwiązaniem z pojedynczym układem hydraulicznym posiadającym rezerwowe zasilanie. Zastosowanie drugiej pompy i drugiego silnika elektrycznego, które nie pracują z układem hydraulicznym i układem zasilania maszyny, w przypadku awarii i tak wymaga podjęcia czynności serwisowych celem uruchomienia układu hydraulicznego z równoważnego zestawu pompowego. Uruchamianie układu hydraulicznego z rezerwowego zasilania bez ustalenia przyczyny uszkodzenia i demontażu pompy jest niebezpieczne i technicznie niedopuszczalne, gdyż w krótkim czasie może doprowadzić do uszkodzenia pompy rezerwowej.

40 Zarzut 1 stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu Odwołującego Zamawiający uznał zarzut za bezpodstawny i ukierunkowany na to, że odwołujący nie posiada urządzenia o wymaganych parametrach Natomiast na rynku istnieje kilka urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego Zamawiający ma prawo przygotowywać opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami, a nie po to, aby każdy chętny wykonawca mógł sprzedać mu swój produkt.

41 Zarzut 1 stanowisko Zamawiającego cd. Zamawiający wskazał, że awaryjny zestaw pomp pozwala kombajnowi działać albo kombajn ten przesunąć w miejsce, w którym wymiana pomp jest możliwa. Dostęp do kombajnu jest możliwy tylko na jednej z 22 nadstawek, zatem awaria kombajnu pomiędzy tymi nadstawkami powoduje brak dostępu. Tym samym istotne jest, aby możliwe było przesunięcie kombajnu co najmniej do najbliższej nadstawki, a więc szybkie podłączenie pompy rezerwowej pozwalającej na jego przesunięcie, a w razie czego również i na pracę tego kombajnu. Awaryjność kombajnu ze względu na dwa zestawy pomp nie jest większa, ponieważ najczęściej jeden z tych zestawów nie pracuje. Czas przeglądu nie ma znaczenia, gdyż i tak zamawiający musi dokonać go w ciągu 8 godzin, a przegląd i tak musi przejść całe urządzenie. Trzeba wstępnie sprawdzić przyczynę awarii pierwszego zestawu pomp, jednak nie po to producenci produkują zestawy dwupompowe, aby z tego drugiego zestawu nie korzystać. Błędne jest założenie odwołującego, że kombajn z podwójnym zestawem pomp musi wykorzystywać oba zestawy jednocześnie. Jest to możliwe, ale może również pracować przy jednym zestawie.

42 Zarzut 1 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za bezzasadny Izba uznała, że zamawiający uzasadnił powody wprowadzenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia kwestionowanego przez odwołującego wymogu posiadania przez kombajn dwóch zestawów pomp Bezsporne było, iż w górniczych kombajnach ścianowych stosowane są zarówno pojedyncze, jak i podwójne zestawy pomp Niewątpliwie określenie przedmiotu zamówienia odzwierciedlającego uzasadnione potrzeby należy do zamawiającego. Zamawiający powołał się na praktyczne zalety stosowania kombajnu w dwoma zestawami pomp (zostały wymienione w jego stanowisku), które powodują, że jest on w stanie w sprawniejszy i bardziej korzystny ekonomicznie sposób wykonywać swoją działalność. Podstawowym argumentem zamawiającego w tym zakresie było to, że awaria pompy nie uniemożliwi w sposób nagły dalszej pracy kombajnu, jak również nie unieruchomi kombajnu w miejscu, w którym niemożliwa będzie jego naprawa.

43 Zarzut 1 stanowisko Izby cd. W ocenie Izby Odwołujący nie był też w stanie podać kontrargumentów co do innych kwestii podnoszonych przez zamawiającego, m.in. bezpieczeństwa przy takim przepinaniu. Izba wskazała, że podstawą oceny prawidłowości postawionych przez zamawiającego wymagań jest to, czy wymogi te, nawet rygorystyczne, są uzasadnione w sposób racjonalny i przekonujący potrzebami zamawiającego. Izba uznała, że zamawiający w taki sposób postawienie owego wymogu wyjaśnił. Wyartykułowany w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji nie jest równoznaczny z koniecznością dopuszczenia wszystkich występujących na rynku produktów. Tak więc sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia utrudnia lub nawet uniemożliwia złożenie oferty przez odwołującego, nie wskazuje na naruszenie zasady uczciwej konkurencji jako takiej.

44 Zarzut 2 Kryterium punktowanie rozwiązania elektrycznego - stanowisko Odwołującego Zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie ustalenia kryterium oceny ofert w części technicznej w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców Zamawiający wymagał zastosowania silników elektrycznych w organach urabiających i w napędzie posuwu wyposażonych w elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, bez konieczności stosowania mechanicznych zabezpieczeń tzw. wałków skrętnych (wałków przeciążeniowych) Zamawiający dopuścił rozwiązania zabezpieczenia silników posuwu lub/i organów w postaci tzw. wałków skrętnych (wałków przeciążeniowych) ale podzespoły te objęte są gwarancją w całym okresie dzierżawy. Równocześnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kryterium ocena techniczna określił punkty za poszczególne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia punktując zabezpieczenie elektryczne, a nie punktując mechanicznego. Żądając od wykonawców gwarancji na przedmiot dzierżawy przez cały okres jej trwania, w tym również pełnej gwarancji na wałki skrętne, zamawiający nie powinien zdaniem Odwołującego dokonywać już oceny punktowej tego wymogu.

45 Zarzut 2 stanowisko Odwołującego cd. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci wałka skrętnego zadziała, co będzie skutkowało jego skręceniem i koniecznością jego wymiany, wykonawca proponujący to rozwiązanie jest zobowiązany do wymiany przedmiotowego wałka skrętnego na własny koszt. Takie rozwiązanie nie powoduje też dla zamawiającego innych negatywnych konsekwencji w stosunku do rozwiązania z zabezpieczeniem elektrycznym. Dodatkowo zamawiający wymaga, aby wykonawcy dostarczyli w ramach wyprawki zestaw elementów zabezpieczających przed przeciążeniem w silnikach organu i posuwu (wałki przeciążeniowe) oraz wkładki bezpiecznikowe zastosowane w kombajnie - 5 kpl, co potwierdza, że tego rodzaju koszty leżą po stronie wykonawcy. Brak jest więc argumentów, aby dodatkowo premiować rozwiązanie posiadające zabezpieczenia elektryczne.

46 Zarzut 2 stanowisko Zamawiającego Zamawiający nie uwzględnił zarzutu Odwołującego W ocenie Zamawiającego nie mogło dojść do naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wskazuje on jedynie, że taka informacja ma się w specyfikacji znaleźć i zamawiający tę informację zamieścił. Samo objęcie gwarancją elementów najczęściej uszkadzanych nie narusza uczciwej konkurencji. Zamawiający preferuje zabezpieczenia elektryczne, które polegają na przekręceniu odpowiedniego łącznika sterującego, co jest rozwiązaniem technologicznie sprawniejszym i ekonomicznie zasadnym, a zatem je punktuje. Natomiast rozwiązanie mechaniczne polegające na wymianie uszkodzonego wałka pociąga za sobą dodatkowe koszty i prace, gdyż należy dokonać demontażu osłon, posiadać na stanie rezerwowy wałek oraz ponieść koszt wałka. Jednak sam koszt nowego wałka jest bez porównania z kosztami, jakie ponosi kopalnia z powodu przestoju. Zamawiający podniósł, że zabezpieczenia elektryczne stosowane są w kilku kombajnach dostępnych na rynku

47 Zarzut 2 stanowisko Izby Izba uznała zarzut za bezzasadny Izba uznała, że zamawiający ma prawo preferować rozwiązanie dla siebie korzystniejsze, czy nawet wygodniejsze. Z wyjaśnień stron wynikało, że posługiwanie się zabezpieczeniem elektrycznym jest szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze dla zamawiającego i jego pracowników niż zabezpieczeniem mechanicznym - niezależnie nawet od czasu wymiany wałków skrętnych, zaletą jest także to, że nie trzeba pracowników każdorazowo angażować do wymiany tych wałków. Zatem zabezpieczenie elektryczne jak najbardziej jest zaletą funkcjonalną urządzenia. Z kolei punktowanie zalet funkcjonalnych w ramach kryteriów oceny ofert jest oczywistym i powszechnie akceptowanym działaniem zamawiających, zwłaszcza jeśli jednocześnie są one połączone z oszczędnościami finansowymi.

48 Zarzut 2 stanowisko Izby cd. Co do naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 czy nawet art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, to, zdaniem Izby, powołane przepisy nie mogły zostać naruszone przez zamawiającego, gdyż stanowią w pierwszym przypadku opis obowiązków zamawiającego w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w drugim wskazanie przykładowych kryteriów oceny ofert. Natomiast nie mają znaczenia wartościującego, tj. czy dane kryterium w indywidualnym przypadku zostało prawidłowo sformułowane - do tego odnosi się raczej, również przywołany przez odwołującego, art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

49 Wnioski KIO/2904/12 Gdy Zamawiający umie uzasadnić technicznie zasadność danego rozwiązania może wybrać rozwiązanie, które ogranicza możliwość złożenia oferty wykonawcom Opis przedmiotu zamówienia W przypadku gdy Zamawiający umie uzasadnić technicznie kryterium oceny ofert może premiować rozwiązanie dostępne dla niektórych wykonawców na rynku. Kryteria oceny ofert

50 KIO 767/14 - wyrok z dnia 6 maja 2014 r.

51 Zarys stanu faktycznego Tryb: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego agregatu pompowego dla potrzeb eksploatacji ściany W-5 w pokładzie 505, wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla K W S.A. Oddział " Odwołujący wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2014 r. w zakresie następujących postanowień załącznika nr 5 do SIWZ "Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy": 1. 4 ust.11 załącznika nr 5 do SIWZ; 2. 8 ust. 12 załącznika nr 5 do SIWZ; ust. 9 lit. a) i b) załącznika nr 5 do SIWZ.

52 Zarzuty Odwołującego Odwołujący zarzucił zamawiającemu K W S.A. naruszenie Pzp, tj.: 1) art. 5, art , art. 58, art , art Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 oraz; 2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 142 ust. 1 ustawy Pzp, w zw. z art. 94 ustawy Pzp, - poprzez ukształtowanie warunków umowy, która ma być zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w sposób sprzeczny z właściwością i naturą dzierżawnego stosunku zobowiązaniowego oraz z zasadami współżycia społecznego, w sposób powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego, jak również brak równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

53 Zarzut nr 1 stanowisko Odwołującego Odwołujący wskazywał na zapis 4 ust. 11 załącznika nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, zgodnie z treścią, którego "Wydzierżawiający nie będzie naliczał stawki dzierżawy za dni robocze, w których nie będzie prowadzone wydobycie kopalni spowodowane koniecznością obniżenia poziomu produkcji w związku z recesją na rynku węgla lub stali. Z tytułu dzierżawy kombajnu ścianowego zamawiający, co do zasady ma płacić miesięczny czynsz obliczany poprzez pomnożenie wskazanej w umowie dobowej stawki dzierżawy oraz ilości dób w danym miesiącu). Umowa przewiduje kilka wyjątków od powyższej zasady tj. reguluje przypadki, kiedy pomimo trwania umowy dzierżawy następuje wstrzymanie naliczania i płatności czynszu dzierżawnego. Jednym z takich przypadków, jednocześnie najdalej idącym, jest sytuacja uregulowana w kwestionowanym 4 ust. 11 załącznika nr 5 do SIWZ. Z proponowanego zapisu jednoznacznie wynika, że roszczenie wydzierżawiającego o zapłatę przez dzierżawcę czynszu dzierżawnego w ogóle nie powstaje w przypadku, gdy w kopalni nie będzie prowadzone wydobycie z powodu obniżenia poziomu produkcji. Z powyższego zapisu wynika, że pomimo trwania umowy dzierżawy oraz pomimo wywiązania się przez wykonawcę będącego wydzierżawiającym ze zobowiązań nałożonych na niego w umowie dzierżawy, zamawiający, jako dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty na rzecz wydzierżawiającego umówionego czynszu.

54 Zarzut nr 1 stanowisko Odwołującego c.d. Taki zapis uznał odwołujący za sprzeczny zarówno z właściwością (naturą) dzierżawnego stosunku zobowiązaniowego, jak również z zasadami współżycia społecznego tj. z art K. c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto wprowadzenie takiej regulacji poczytał za sprzeczne z ustawą tj. z art K.c. Zgodnie z treścią ostatniego przepisu, umowa dzierżawy należy do umów dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych, odpłatnych a istotnymi postanowieniami umowy jest z jednej strony zobowiązanie wydzierżawiającego do oddania przedmiotu dzierżawy dzierżawcy do używania i pobierania pożytków, a z drugiej strony zobowiązanie dzierżawcy do zapłaty umówionego czynszu.

55 Zarzut nr 1 stanowisko Odwołującego c.d. Zamieszczenie we wzorze umowy postanowienia na mocy, którego wykonawca zobowiązany jest do oddania przedmiotu dzierżawy bez uzyskania od dzierżawcy świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty czynszu i uzależnienie prawa wydzierżawiającego do otrzymania czynszu od przesłanek całkowicie niezależnych od wydzierżawiającego uznał odwołujący za sprzeczne z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego, co w świetle art K.c. jest niedopuszczalne. Ponadto zamieszczenie takiego postanowienia uznawał również za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co w myśl art K.c. prowadzi do nieważności czynności prawnej. Wprowadzenie powyższego zapisu odwołujący przyjął za tym bardziej nieuzasadnione, że zgodnie z treścią umowy według zaproponowanego wzoru, zamawiający ma prawo do swobodnego przesuwania przedmiotu dzierżawy pomiędzy poszczególnymi kopalniami wchodzącymi w skład struktury organizacyjnej zamawiającego ( 6 ust. 8). Zatem, w przypadku nie prowadzenia wydobycia w ramach kopalni, dla której przedmiot dzierżawy został pierwotnie przeznaczony, zamawiający byłby uprawniony do przesunięcia przedmiotu dzierżawy do innej kopalni w celu jego wykorzystania.

56 Zarzut nr 1 stanowisko Zamawiającego W dniu 25 kwietnia 2014 r. zamawiający powiadomił wykonawców, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść załącznika nr 5 do SIWZ "Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sposób następujący: 4 ust.11 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy Zamawiający zmuszony będzie do czasowego wstrzymania wydobycia ze względów ekonomicznych na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, a suma tych dni w okresie obowiązywania umowy nie będzie większa niż 10% + 1 dzień umownego okresu dzierżawy, Wydzierżawiający nie będzie naliczał stawki dzierżawnej za ten okres. Natomiast, gdy suma tych dni przekroczy ww. okres, od następnego dnia Wydzierżawiający będzie naliczał stawkę w pełnej wysokości. 4 ust.12 otrzymuje brzmienie: Okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o okres wstrzymania wydobycia z przyczyn ekonomicznych i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy.

57 Zarzut nr 2 stanowisko Odwołującego W świetle proponowanych zapisów 8 ust. 12 załącznika nr 5 do SIWZ, gwarancją udzielaną przez wydzierżawiającego na przedmiot umowy objęte mają być części przedmiotu umowy w postaci wałków skrętnych, zarówno w przypadku, gdy dotknięte są wadą fizyczną, jak również w przypadku, gdy nie są dotknięte żadną wadą, a zadziałają one zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wskutek tego ulegną zerwaniu. Taki zapis uznał odwołujący za sprzeczny z naturą stosunku zobowiązaniowego, z zasadami współżycia społecznego, jak również z art Kodeksu cywilnego. Zdaniem odwołującego, poprzez wprowadzenie proponowanych, wskazanych powyżej zapisów, zamawiający próbuje objąć gwarancją za wady, sytuację, gdy określony przedmiot nie wykazuje żadnej wady. W art K.c. określona została istota gwarancji jakości, która sprowadza się do tego, że gwarancją objęte są wady fizyczne i prawne przedmiotu. Innym zagadnieniem jest kwestia tego, czy gwarancją objęte są tylko wady tkwiące w przedmiocie, czy też wady powstałe na skutek innych czynników zawinionych bądź też niezawinionych przez którąkolwiek ze stron.

58 Zarzut nr 2 stanowisko Odwołującego c.d. Według odwołującego, próba rozszerzenia gwarancji na przedmiot nie dotknięty żadną wadą, stanowi w istocie obejście przepisów Kodeksu cywilnego, ale także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż realnie stanowi to dostawę na rzecz zamawiającego zużytych w toku ich użytkowania części zamiennych, a dostawa takich części zamiennych powinna być przedmiotem odrębnej umowy zawartej bądź w trybie zamówień publicznych, bądź też nie, w zależności od wartości zamówienia. Ponadto próbę objęcia gwarancją jakości okoliczności innych niż istnienie w przedmiocie umowy wad fizycznych lub prawnych, odwołujący poczytał za sprzeczną z przepisami Kodeksu cywilnego regulującego zagadnienia związane z gwarancją jakości, tj. z art K.c. i nast., co w świetle art K.c. powoduje nieważność czynności prawnej.

59 Zarzut nr 2 stanowisko Izby Za zupełnie pozbawiony usprawiedliwionych racji Izba uznała zarzut sprzeczności z naturą stosunku zobowiązaniowego, z zasadami współżycia społecznego, jak również z art Kodeksu cywilnego wymagań stawianych w 8 ust. 12 załącznika nr 5 do SIWZ, że gwarancją udzielaną przez wydzierżawiającego na przedmiot umowy objęte mają być części przedmiotu umowy w postaci wałków skrętnych. Zakres udzielanej gwarancji ustala wystawiający dokument gwarancyjny. Nawet w odniesieniu do ustawowej rękojmi za wady art K.c. w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na treść art. 558 K.c. strony mogą odpowiedzialność za wady rozszerzyć, ograniczyć, a krańcowo wyłączyć. Również przepis art K.c. nie stanowi przepisu bezwzględnie obowiązującego i tym samym rozszerzenie kategorii pojęcia "wad" jako okoliczności objętych gwarancją nie może prowadzić do wniosku, że art K.c. został naruszony - w sytuacji, gdy zużycie wałków skrętnych prowadzi do awarii całego urządzenia, które zgodnie z umową (poz. 41b zał. 2a do SIWZ) miało zabezpieczać konstrukcję kombajnu, zapewniającą jego bezpieczną i bezawaryjną eksploatację przez 7 dni w tygodniu.

60 Zarzut nr 2 stanowisko Izby Zamawiający zgodnie z wytycznymi przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opisał przedmiot zamówienia w tym zakresie w sposób dokładny, jednoznaczny i wyczerpujący, dając wykonawcom pełne informacje, co do sporządzenia oferty i wyliczenia jej ceny. Odwołujący znając warunki eksploatacyjne kombajnu, i konstrukcję oferowanego kombajnu, dane statystyczne odnośnie jego eksploatacji i dane statystyczne - dotyczące uszkodzenia poszczególnych części, jest zdolny przewidzieć, z jaką częstotliwością mogą zachodzić przypadki uszkodzenia wałków skrętnych i jaki koszt z tego tytułu winien uwzględnić kalkulując cenę oferty. Okoliczność, że udzielana gwarancja jakości jest świadczeniem nieodpłatnym dla zamawiającego, nie stanowi o tym, że w stawce za dzierżawę nie są ujęte obowiązki gwarancyjne. Za pozbawione znaczenia Izba uznała argumenty odwołującego, że uszkodzenie wałków skrętnych-przeciążeniowych świadczy o ich prawidłowym działaniu. Istotne jest, że wskutek uszkodzenia tych wałków, następuje awaria całego urządzenia kombajnu, który nie jest zdolny do dalszej pracy zgodnie z umową. Zgodnie z art K.c. w związku z 694 K.c. wydzierżawiający winien utrzymywać rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku.

61 Zarzut nr 3 stanowisko Odwołującego W 14 ust. 9 lit. a) i b) załącznika nr 5 do SIWZ, zamawiający uregulował przesłanki upoważniające go do wypowiedzenia umowy dzierżawy. Przesłankami tymi są: a) ograniczenie produkcji lub reorganizacja w jednostkach organizacyjnych zamawiającego, powodujące możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez zamawiającego świadczeń objętych umową, b) zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane. Odwołujący argumentował, że już pobieżna analiza przytoczonych przesłanek wypowiedzenia umowy nasuwa wniosek, że przesłanki te zostały określone w sposób ogólny i niejednoznaczny, co w istocie powoduje całkowitą dowolność po stronie zamawiającego w podjęciu decyzji w przedmiocie dalszego trwania umowy dzierżawy. To z kolei oznacza, że wykonawca nie jest w stanie w żaden sposób oszacować jak długo będzie trwała umowa i kiedy ulegnie ona rozwiązaniu. Kwestionowaną regulację uznał za sprzeczną z art. 94, art. 142 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz sprzeczną z naturą (właściwością) dzierżawnego stosunku zobowiązaniowego powstałego na skutek zawarcia umowy w trybie zamówień publicznych oraz z zasadami współżycia społecznego.

62 Zarzut nr 3 stanowisko Izby Skorzystanie przez zamawiającego z legalnej możliwości, jaką daje przepis art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, nie może stanowić zasadnego zarzutu odwołania. Umowa o zamówienie publiczne wprawdzie zawierana jest na czas oznaczony, ale nie charakteryzuje się absolutną trwałością, bez możliwości jej rozwiązania bez względu na zaistniałe w jej trakcie okoliczności. Odwołujący nie kwestionował innych przewidzianych przypadków rozwiązania tej umowy, poprzez porozumienie stron, odstąpienie od umowy, które także prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego, przed upływem wyznaczonego terminu. Zmiany organizacyjne w tak dużej jednostce gospodarczej, jaką jest zamawiający wymagają dłuższego okresu czasu, zatem wykonawca zamówienia otrzymałby informację ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, ażeby znaleźć nowe zastosowanie dla kombajnu, stanowiącego przedmiot dzierżawy. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przed upływem ustalonego terminu, który stanowi istotny element oferty, wpisuje się w definicję zmiany umowy zawartą w art. 144 ust. 1 Pzp.

63 Wnioski KIO/767/14 Zamawiający powinien płacić za dzierżawę, nawet gdy nie używa przedmiotu zamówienia Zamawiający może szeroko określać gwarancję Zamawiający może szeroko określać podstawy Wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy

64 Dziękuję za uwagę Grzegorz Mazurek tel

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1338/14 KIO 1377/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Aneta Mlącka Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 893/14 WYROK z dnia 3 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Anna Packo Beata Pakulska Protokolant: Paulina Nowicka Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku

Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Warszawa, dnia 2011.06.10 PIIT/205/11 Pan Prezes Jacek SADOWY Urząd Zamówień Publicznych dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Szanowny Panie Prezesie, Niniejsze pismo stanowi

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2492/11 KIO 2495/11 WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo