Projekt koncepcyjny. przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. ul. Jana Pawła II 82c/ Lubin. Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt koncepcyjny. przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. ul. Jana Pawła II 82c/1 59-300 Lubin. Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy"

Transkrypt

1 Projekt koncepcyjny Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy Wykonawca : abbozzo i.g.e. ul. Jana Pawła II 82c/ Lubin Tytuł projektu : Połączenie sieci komputerowych LAN zlokalizowanych w trzech budynkach Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, ul. Kościuszki 1-3, ul. Andersa poprzez sieć transmisji danych. Nr projektu : AP00115 Opracował : inŝ. Piotr Jaworski Lubin, 12 sierpień 2010 r.

2 Spis treści 1.Wstęp Stan aktualny...3 Dostęp do sieci Internet...3 Połączenia między budynkami sądu ZałoŜenia Wymagania dotyczące połączeń światłowodowych WyposaŜenie węzłów...6 Węzeł centralny - budynek przy ul. Kościuszki Węzeł budynek przy ul. Andersa Węzeł budynek przy ul. Złotoryjskiej Styk z Internetem Sposób realizacji połączenia budynków Firma abbozzo i.g.e...8 Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr 6 zestawienia wariant I...16 Załącznik nr 6a kalkulacja kosztów wariant I...17 Załącznik nr 7 zestawienia wariant II...18 Załącznik nr 7a - kalkulacja kosztów wariant II...19 Strona nr 2

3 1. Wstęp W związku z rozwojem e-administracji w Polsce pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy wprowadzające ideę elektronicznej administracji do polskiego porządku prawnego, była ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdzie wprowadzono obowiązek wydawania, w formie publikatora teleinformatycznego, Biuletynu Informacji Publicznej. W momencie wejścia w Ŝycie ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym pojawiły się podstawy prawne do stosowania na szerszą skalę komunikacji elektronicznej w załatwianiu spraw urzędowych. Ramy dla funkcjonowania e-government wyznaczyła ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jej przepisy określają m.in. zasady ustalania minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi. Bariery ograniczające rozwój e-administracji w Polsce wynikają z niewystarczającej infrastruktury (wyposaŝenie w sprzęt, oprogramowanie oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu), umoŝliwiającej urzędom łączność z obywatelami, firmami i innymi urzędami. Aby funkcjonowanie e-government w Polsce nie ograniczało się wyłącznie do udostępniania informacji oraz moŝliwości pobrania formularzy ze stron internetowych, konieczne jest przygotowanie infrastrukturalne ze strony urzędów. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 r. nie określa specyfikacji medium transmisyjnego, określa tylko i wyłącznie protokoły i formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych uŝywanych do zadań publicznych w związku z powyŝszym w opracowaniu przedstawiono rozwiązanie optymalne pod względem moŝliwości zapewnienia największej przepustowości i niezawodności transmisji danych. 2. Stan aktualny Sąd rejonowy w Legnicy w chwili obecnej posiada następujące połączenia miedzy budynkami i do sieci Internet. Dostęp do sieci Internet W budynkach przy ul. Andersa i przy ul. Złotoryjskiej zainstalowane jest po jednym asymetrycznym łączu Internetowym Dialnet 6Mbps/512Kbps. Łącza DialNet przewidziane są do uŝytku domowego i dla instytucji i firm, w których dostęp do sieci Internet lub chwilowy jego brak, nie wpływa na sprawność pracy i problemy z wykonywaniem zadań przez pracowników. Aktualnie oddział finansowy i kadr w przypadku braku dostępu do sieci Internet nie mogą wykonywać powierzonych zadań. Strona nr 3

4 Połączenia między budynkami sądu Budynki Sądu Rejonowego w Legnicy połączone są przez sieć LRE kablem miedzianym. Przepustowość łącza i niska odporność na zakłócenia powoduje częste przerwy lub spadki szybkości w transmisji danych pomiędzy sieciami w budynkach, co przekłada się na problemy z dostępem do zasobów serwerowych dla pracowników korzystających z zasobów danych zlokalizowanych w sąsiednim budynku. Dodatkowo duŝa ilość danych przesyłana pomiędzy budynkami powoduje w okresach nasilonego wykorzystania zasobów serwerowych problemy w dostępie do nich, co moŝe przekładać się na spójność gromadzonych i przetwarzanych danych. 3. ZałoŜenia W celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury umoŝliwiającej szybkie i bezbłędne przesyłanie danych między jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego w Legnicy przewidziano wykonanie połączenia sieci LAN trzech budynków Sądu w lokalizacjach: budynek przy ul. Andersa budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 budynek przy ul. Kościuszki 1-3 łączami o przepustowości 1 GB/s, z uwzględnieniem scentralizowania dostępu do sieci Internet w celu zapewnienia szybkiej i bezawaryjnej moŝliwości wymiany danych pomiędzy sieciami LAN zainstalowanymi w określonych wyŝej lokalizacjach. Przyjęto, Ŝe połączenia pomiędzy budynkami będą wykonane kablem światłowodowym. Połączenia światłowodowe cechują duŝe moŝliwości wielkości przesyłu danych oraz odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, co gwarantuje duŝą szybkość i wysoką jakość przesłanej informacji. Utrudniony jest równieŝ podsłuch transmisji danych w kablu światłowodowym. DuŜa pojemność informacyjna włókien światłowodowych zaspokaja ciągle rosnące zapotrzebowanie na pasmo. W przyszłości wdroŝenie aplikacji o duŝym zapotrzebowaniu na prędkość przesyłu danych między innymi: elektroniczny obieg dokumentów (pisma procesowe w formie elektronicznej), dostęp do zasobów bibliotek skanowanych dokumentów, plików multimedialnych, dostęp do baz danych, dostęp do zasobów mapowych, telefonia internetowa VoIP, wideokomunikacja, z przesyłaniem głosu i obrazu, odbędzie się bez konieczności inwestowania w media transmisyjne. Przy obecnym zapotrzebowaniu na pasmo oraz moŝliwością dalszej rozbudowy jest jedynym medium, które spełnia powyŝsze wymagania. Inne media transmisyjne takie jak Strona nr 4

5 kable miedziane lub łączność bezprzewodowa, nie zapewniają uzyskania prędkości rzędu 1 Gb/s przy oddalonych od siebie obiektach powyŝej 100 metrów i są podatne na zakłócenia zewnętrzne. Zastosowanie optycznych połączeń laserowych pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego w Legnicy jest niemoŝliwe ze względu na brak ich bezpośredniej widoczności. 4. Wymagania dotyczące połączeń światłowodowych Punktem centralnym będzie węzeł sieci w budynku przy ul. Kościuszki 1-3 i tutaj będą się zbiegać połączenia z dwóch sąsiednich lokalizacji wymienionych powyŝej. Geograficznie budynek ten równieŝ połoŝony jest centralnie pomiędzy sąsiednimi lokalizacjami. W budynku przy ul. Andersa istnieje odseparowana sieć (Nowa Księga Wieczysta). Wymóg separacji galwanicznej jest podyktowany względami bezpieczeństwa dla tego rodzaju sieci. Przyjęto dwa warianty uwzględniające sieć odseparowaną - NWK. Wariant I pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu, co pokazuje rysunek (załącznik nr. 1) Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu, co pokazuje rysunek (załącznik nr. 2) Wszystkie lokalizacje naleŝy połączyć kablem światłowodowym jednomodowym 9/125. Kabel naleŝy zakończyć w szafach, w punktach węzłowych na przełącznicach światłowodowych 19 z gniazdami typu LC. Sieciowe urządzenia aktywne, które będą terminowały połączenia światłowodowe są standardowo montowane w szafach 19 typu rack, dlatego zasadnym jest montaŝ przełącznic tego typu. Pozwoli to na wykonanie połączeń światłowodowych w ramach jednej szafy, bez rozciągania newralgicznych połączeń np. z przełącznicą montowaną na ścianie. Dodatkowo w budynku przy ul. Złotoryjskiej, węzeł sieci komputerowej mieści się na 3 piętrze i nie ma on bezpośredniego połączenia z infrastrukturą operatora zewnętrznego. NaleŜy, więc połoŝyć kabel wewnętrzny, jednomodowy 8J (długość ok. 35 m) od przełącznicy operatora w piwnicy budynku i zakończyć go na przełącznicy światłowodowej 19 z gniazdami typu LC w pomieszczeniu serwerowni. Kabel prowadzony w budynku musi spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. Wymagana jest dokumentacja techniczna oraz pomiarowa kabla. Zapotrzebowania na włókna: Strona nr 5

6 Wariant I 2 włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Andersa włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 Wariant II 4 włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Andersa włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Złotoryjskiej 5. WyposaŜenie węzłów Z uwagi na to, Ŝe obecnie sieć LAN Sądu Rejonowego w Legnicy bazuje na urządzeniach aktywnych firmy Cisco zasadnym jest rozbudowa sieci w oparciu o urządzenia tego producenta. Ujednolicenie sprzętowe niesie ze sobą wiele korzyści m.in.: łatwiejsze zarządzanie urządzeniami, wykorzystanie mechanizmów i protokołów autorskich na styku urządzeń wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy Nie bez znaczenia jest równieŝ wysoka jakość, niezawodność, skalowalność oraz wydajność urządzeń firmy Cisco. Terminowanie połączeń światłowodowych w lokalizacjach: budynek przy ul. Andersa i budynek przy ulicy Złotoryjskiej, będzie realizowane na istniejących urządzeniach sieciowych serii 2960 i 3550 wyposaŝonych w gniazda do zabudowy modułów SFP oraz GBIC. WyposaŜenie węzła centralnego w urządzenia sieciowe będzie przedmiotem innego projektu związanego z budową sieci LAN w budynku przy ul. Kościuszki Węzeł centralny - budynek przy ul. Kościuszki 1-3 Obecnie węzeł nie posiada pełnej infrastruktury sieciowej. Warunkiem terminowania połączeń światłowodowych jest wyposaŝenie go w szafę 19 wraz z przełącznicą światłowodową. Nieodzowne jest równieŝ zastosowanie urządzeń, wydajnych switchy z obsługą modułów światłowodowych SFP GLC-LH-SM i moŝliwością podpięcia serwerów do portów 1Gb. Warunki techniczne jakie powinno spełnić pomieszczenie przeznaczone na główny punkt dystrybucyjny sieci i serwerownię określa załącznik nr.3 Wariant I Wkładki światłowodowe SFP: GLC-LH-SM 2 szt. Patchordy światłowodowe: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 2 szt. Wariant II Wkładki światłowodowe SFP: GLC-LH-SM 3 szt. Patchordy światłowodowe: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 3 szt. Strona nr 6

7 Węzeł budynek przy ul. Andersa Wariant I Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. Wariant II Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN i oraz switcha serii 3550 sieci odseparowanej we wkładki światłowodowe: Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Wkładka światłowodowa GBIC: WS-G5486= 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 1 szt. Węzeł budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN we wkładkę światłowodową: Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) 1 szt Specyfikacja techniczna modułów (wkładek) SFP jako załącznik nr.4 6. Styk z Internetem Przewidziano Węzeł Centralny, budynek przy ul. Kościuszki, jako miejsce styku sieci LAN z Internetem. Scentralizowanie usług serwerowych, połączeń sieciowych i Internetowych zapewnia łatwiejsze zarządzanie systemami, implementacje przyszłych rozwiązań związanych z np. z dostępem do wybranych usług jak równieŝ filtracją ruchu i zarządzania pasmem, monitorowaniem ruchu. Ze względu na zróŝnicowane potrzeby uŝytkowników związane z dostępem do sieci Internet, uŝytkowników naleŝy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to uŝytkownicy i systemy, dla których gwarancja parametrów świadczonej usługi dostępu do Internetu jest kluczowa i przekłada się bezpośrednio na wykonywane czynności słuŝbowe. Dla tej grupy przewidziany jest dostęp synchroniczny o prędkości minimum 4Mb/4Mb klasy biznes zapewniający niezawodną i szybką wymianę i dostęp informacji przesyłanych przez sieć Internet. Strona nr 7

8 Druga grupa to pozostali, mniej wymagający uŝytkownicy, dla nich przewidziany jest standardowy, asynchroniczny dostęp do Internetu (6Mb/512Kb). Koszty dzierŝawy symetrycznego łącza z siecią Internet to przedział od 300 zł do 500 zł za 1Mb, czyli w przypadku łącza sugerowanego to kwota od 1200 zł do 2000 zł miesięcznie. Koszty dzierŝawy asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb to kwota od 100 zł do 200 zł miesięcznie. 7. Sposób realizacji połączenia budynków Sieć światłowodową łączącą budynki Sądu Rejonowego moŝna wybudować (Budową sieci światłowodowych zajmuje się firma HAWE Sp. z o.o.z Legnicy ) lub wydzierŝawić od operatora telekomunikacyjnego ( Na przykład od operatorów lokalnych: Telefonia DIALOG, Telekomunikacja Polska SA). Koszt zaprojektowania i wybudowania własnej infrastruktury światłowodowej pomiędzy budynkami sądu bez znajomości dokładnej trasy przebiegu światłowodu są trudne do oszacowania i mogą się wahać od 150 tys. zł do 250 tyś. zł jednorazowej inwestycji. Dodatkowo dochodzą przyszłe koszty usuwania ewentualnych awarii spowodowanych uszkodzeniem światłowodów w czasie prac budowlanych wykonywanych na trasie przebiegu światłowodu lub przez wandali oraz koszty związane z dzierŝawą za udostępnienie kanalizacji, w której będzie przebiegał kabel Optymalnym rozwiązaniem dla rozpatrywanego przypadku jest wydzierŝawienie odpowiedniej ilości par światłowodów od operatora telekomunikacyjnego. Koszt wydzierŝawienia to około 2 tys. zł do 3 tys. zł miesięcznie. 8. Firma abbozzo i.g.e. Firma "abbozzo" I.G.E. powstała 1 kwietnia 2000 roku. Od początku istnienia firma zajmuje się projektowanie w branŝach: informatycznej, graficznej i energetycznej. NajwaŜniejsza cechą firmy jest bardzo dobra znajomość lokalnego rynku usług zawierających sie w dziedzinach zainteresowania firmy. Naszymi klientami są: instytucje publiczne, firmy handlowe, jednostki opieki zdrowotnej, hurtownie, sklepy, a takŝe osoby fizyczne między innymi: 1. TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o.o. - projekt i wykonanie połączenia sieci LAN w budynku VW i siedzibie TCM 2. Centrum Terapeutyczna-Diagnostyczne Medicus w Lubinie projekt i wykonanie serwerowni wraz z wdroŝeniem oprogramowania do rozliczeń z NFZ. 3. Janex-Elektro w Lubinie projekt sieci LAN wraz z wdroŝeniem rozwiązań serwerowych dla duŝej hurtowni materiałów elektrycznych. Strona nr 8

9 4. BUDMAX Sp. z o.o - projekty instalacji elektrycznych w budynkach narzędziowni, obróbki skrawaniem w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Piaskownia Obora i hali magazynowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice 5. Urząd Gminy w Lubinie utrzymanie serwera pocztowego urzędu i serwisu internetowego, projekt witryny internetowej urzędu 6. Urząd Miejski w Lubinie projekt serwisu internetowego, projekt kiosków internetowych i punktu dostępu bezprzewodowego do sieci Internet na deptaku przy Centrum Kultury Muza w Lubinie, projekt iluminacji murów miejskich. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych i elektrycznych, hostingu, kreacji serwisów internetowych, integracji systemów, projektowania systemów okablowania dla sieci WAN i LAN. Strona nr 9

10 Załącznik nr 1 Strona nr 10

11 Załącznik nr 2 Strona nr 11

12 Załącznik nr 3 Wymogi techniczne dla pomieszczeń serwerowni: temperatura otoczenia. od + 5 o C do + 30 o C klimatyzacja powinna być dostosowana do warunków pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia dopuszczalna wilgotność względna powietrza od 40% do 70 %,brak kondensacji pary wodnej, dwa dedykowane obwody zasilania 230V, +10% -10%, 50 Hz zabezpieczeniem róŝnicowo-prądowym i nadmiarowo-prądowym pomieszczenie utrzymywane w czystości, niezapylone i bez emisji środków chemicznych, uziemienie o Ru < 5 połączone z ogólną szyną wyrównawczą budynku, urządzenia, serwery, przełącznice powinny byś zainstalowane w szafach typu rack 19 zabezpieczenie przeciwpoŝarowe i przeciw włamaniowe; pomieszczenie wyposaŝone w gaśnicę, podłoga powinna mieć cechy antystatyczne i niepalne dostępność pomieszczenia dla uprawnionych pracowników Strona nr 12

13 Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna wkładki (modułu) SFP GLC-LH-SM Cisco GLC-LH-SM General Information Manufacturer: Cisco Systems, Inc Brand Name: Cisco Product Model: GLC-LH-SM Product Name: 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver Module Product Type: SFP (mini-gbic) Cisco GLC-LH-SM Interfaces/Ports Interfaces/Ports: 1 x 1000Base-LX/LH Interfaces/Ports Details: 1 x LC Duplex Connector 1000Base-LX/LH Cisco GLC-LH-SM Connectivity Media: 9/10 micron Single-mode Fiber Connectivity Media: 50 micron Multi-mode Fiber Connectivity Media: 62.5 micron Media & Performance Multi-mode Fiber Data Transfer Rate: 1Gbps Gigabit Ethernet Cisco GLC-LH-SM Physical Form Factor: Hot-swappable Dimensions: 8.5 Height x 13.4 Width x 56.5 Depth Weight: < 2.65 oz Characteristics Cisco GLC-LH-SM Additional Information: Miscellaneous 1300-nm wavelength Reach 10 km over single-mode fiber (SMF) Specyfikacja techniczna wkładki (modułu) GBIC WS-G5486= Manufacturer: Cisco Systems, Inc Brand Name: Cisco Product Name: Cisco WS-G5486 General Information Long wavelength/long haul 1000Base-LX/LH GBIC Product Type: GBIC Interfaces/Ports: 1 x 1000Base-LX/LH LAN Interfaces/Ports Details: 1 x Cisco WS-G5486 Interfaces/Ports SC 1000Base-LX/LH LAN Cisco WS-G5486 Connectivity Media: 50 micron Multi-mode Fiber Connectivity Media: 8.3/9/10 micron Single-mode, Long Haul Fiber Connectivity Media: Media & Performance 62.5 micron Multi-mode Fiber Distance Support: 1804 ft 50.0 micron Fiber Distance Support: 1804 ft 62.5 micron Fiber Distance Support: 6.2 mi 8.3/9/10 micron Fiber Data Transfer Rate: 1Gbps Gigabit Ethernet Cisco WS-G5486 Expansion Slots: Not Applicable Daughter Cards: Not Applicable Temperature: 32 degrees F (0.0 degrees C) to 122 degrees F (50.0 Environmental degrees C) Operating Temperature: -40 degrees F (-40.0 degrees C) to Conditions 185 degrees F (85.0 degrees C) Storage Dimensions: 0.39 Height x 1.18 Width x 2.56 Depth Shipping Cisco WS-G5486 Dimensions: 0.5 Height x 10 Width x Depth Weight: 0.06 lb Physical Characteristics Shipping Weight: 0.18 lb Strona nr 13

14 Cisco WS-G5486 Miscellaneous Certifications & Standards: Additional Information: GBIC Channel Insertion Loss: Transmitter output power (minimum/maximum): -3/-9.5 dbm Receiver maximum input power: -3 dbm Receiver sensitivity: -19 dbm 50 micron MMF: 4.4 db 62.5 micron MMF: 6 db 9 micron SMF: 6.5 db Contains a Class 1 laser of 1300 nm for 1000BASE-LX/LH (longwavelength) applications. IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard Regulatory and Standards Compliance: Safety - Laser Class I 21CFR1040 IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard Regulatory and Standards Compliance: Safety - Laser Class I 21CFR1040 Strona nr 14

15 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny z sugerowanymi trasami kanalizacji kablowej do prowadzenia kabli światłowodowych w przypadku wybudowania własnej infrastruktury światłowodowej dla Sądu Rejonowego w Legnicy. A - Złotoryjska 19, Legnica, 550 m B - Tadeusza Kościuszki 1, Legnica, 400 m C - Generała Władysława Andersa 12, Legnica Odległości: A B około 550 m kanalizacji kablowej. B C około 400 m kanalizacji kablowej. Strona nr 15

16 Załącznik nr 6 zestawienia wariant I Wariant I Pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH-SM=) 4 szt. 2. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4 szt. 3. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenie w korytach - zakończenia na przełącznicy - pomiary 1 szt. 4. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Zestawienie usług L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. DzierŜawa 2 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki Strona nr 16

17 Załącznik nr 6a kalkulacja kosztów wariant I Wariant I pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu Kalkulacja kosztów wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Cena 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH- SM=) 2. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 3. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary jednostkowa netto Wartość netto 4 szt ,95 zł ,80 zł 4 szt. 90,00 zł 360,00 zł 1 szt ,00 zł 3 500,00 zł 4. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Ogółem: ,80 zł Kalkulacja kosztów usług L.p. Nazwa Ilość Koszt netto 1. DzierŜawa 2 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet zł zł 1 szt zł zł 1 szt. 100 zł 200 zł Ogółem: zł zł Strona nr 17

18 Załącznik nr 7 zestawienia wariant II Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH-SM=) 5 szt. 2. Cisco 1000Base-LX/LH GBIC (WS-G5486=) 1 szt. 3. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 5. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok. 35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary 5 szt. 1 szt. 1 szt. 6. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Ogółem: Zestawienie usług L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. DzierŜawa 3 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 2 pary w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet 1 szt. 1 szt. Strona nr 18

19 Załącznik nr 7a - kalkulacja kosztów wariant II Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH- SM=) Wartość netto 5 szt. 3174,95 zł ,75 zł 2. Cisco 1000Base-LX/LH GBIC (WS-G5486=) 1 szt. 2532,00 zł 2 532,00 zł 3. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 5. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary 5 szt. 90,00 zł 450,00 zł 1 szt. 90,00 zł 90,00 zł 1 szt ,00 zł 3 500,00 zł 6. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex Zestawienie usług 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacy jny Ogółem: ,75 zł L.p. Nazwa Ilość Wartość netto 1. DzierŜawa 3 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 2 pary w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet zł zł 1 szt zł zł 1 szt. 100 zł 200 zł Ogółem: zł zł Strona nr 19

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Bartkowiak Piotr Dąbrowski Mariusz Matys Marek Stachnik Daniel Sikora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo