Projekt koncepcyjny. przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. ul. Jana Pawła II 82c/ Lubin. Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt koncepcyjny. przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. ul. Jana Pawła II 82c/1 59-300 Lubin. Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy"

Transkrypt

1 Projekt koncepcyjny Zleceniodawca : Sąd Rejonowy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy Wykonawca : abbozzo i.g.e. ul. Jana Pawła II 82c/ Lubin Tytuł projektu : Połączenie sieci komputerowych LAN zlokalizowanych w trzech budynkach Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, ul. Kościuszki 1-3, ul. Andersa poprzez sieć transmisji danych. Nr projektu : AP00115 Opracował : inŝ. Piotr Jaworski Lubin, 12 sierpień 2010 r.

2 Spis treści 1.Wstęp Stan aktualny...3 Dostęp do sieci Internet...3 Połączenia między budynkami sądu ZałoŜenia Wymagania dotyczące połączeń światłowodowych WyposaŜenie węzłów...6 Węzeł centralny - budynek przy ul. Kościuszki Węzeł budynek przy ul. Andersa Węzeł budynek przy ul. Złotoryjskiej Styk z Internetem Sposób realizacji połączenia budynków Firma abbozzo i.g.e...8 Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr 6 zestawienia wariant I...16 Załącznik nr 6a kalkulacja kosztów wariant I...17 Załącznik nr 7 zestawienia wariant II...18 Załącznik nr 7a - kalkulacja kosztów wariant II...19 Strona nr 2

3 1. Wstęp W związku z rozwojem e-administracji w Polsce pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy wprowadzające ideę elektronicznej administracji do polskiego porządku prawnego, była ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdzie wprowadzono obowiązek wydawania, w formie publikatora teleinformatycznego, Biuletynu Informacji Publicznej. W momencie wejścia w Ŝycie ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym pojawiły się podstawy prawne do stosowania na szerszą skalę komunikacji elektronicznej w załatwianiu spraw urzędowych. Ramy dla funkcjonowania e-government wyznaczyła ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jej przepisy określają m.in. zasady ustalania minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi. Bariery ograniczające rozwój e-administracji w Polsce wynikają z niewystarczającej infrastruktury (wyposaŝenie w sprzęt, oprogramowanie oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu), umoŝliwiającej urzędom łączność z obywatelami, firmami i innymi urzędami. Aby funkcjonowanie e-government w Polsce nie ograniczało się wyłącznie do udostępniania informacji oraz moŝliwości pobrania formularzy ze stron internetowych, konieczne jest przygotowanie infrastrukturalne ze strony urzędów. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 r. nie określa specyfikacji medium transmisyjnego, określa tylko i wyłącznie protokoły i formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych uŝywanych do zadań publicznych w związku z powyŝszym w opracowaniu przedstawiono rozwiązanie optymalne pod względem moŝliwości zapewnienia największej przepustowości i niezawodności transmisji danych. 2. Stan aktualny Sąd rejonowy w Legnicy w chwili obecnej posiada następujące połączenia miedzy budynkami i do sieci Internet. Dostęp do sieci Internet W budynkach przy ul. Andersa i przy ul. Złotoryjskiej zainstalowane jest po jednym asymetrycznym łączu Internetowym Dialnet 6Mbps/512Kbps. Łącza DialNet przewidziane są do uŝytku domowego i dla instytucji i firm, w których dostęp do sieci Internet lub chwilowy jego brak, nie wpływa na sprawność pracy i problemy z wykonywaniem zadań przez pracowników. Aktualnie oddział finansowy i kadr w przypadku braku dostępu do sieci Internet nie mogą wykonywać powierzonych zadań. Strona nr 3

4 Połączenia między budynkami sądu Budynki Sądu Rejonowego w Legnicy połączone są przez sieć LRE kablem miedzianym. Przepustowość łącza i niska odporność na zakłócenia powoduje częste przerwy lub spadki szybkości w transmisji danych pomiędzy sieciami w budynkach, co przekłada się na problemy z dostępem do zasobów serwerowych dla pracowników korzystających z zasobów danych zlokalizowanych w sąsiednim budynku. Dodatkowo duŝa ilość danych przesyłana pomiędzy budynkami powoduje w okresach nasilonego wykorzystania zasobów serwerowych problemy w dostępie do nich, co moŝe przekładać się na spójność gromadzonych i przetwarzanych danych. 3. ZałoŜenia W celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury umoŝliwiającej szybkie i bezbłędne przesyłanie danych między jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego w Legnicy przewidziano wykonanie połączenia sieci LAN trzech budynków Sądu w lokalizacjach: budynek przy ul. Andersa budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 budynek przy ul. Kościuszki 1-3 łączami o przepustowości 1 GB/s, z uwzględnieniem scentralizowania dostępu do sieci Internet w celu zapewnienia szybkiej i bezawaryjnej moŝliwości wymiany danych pomiędzy sieciami LAN zainstalowanymi w określonych wyŝej lokalizacjach. Przyjęto, Ŝe połączenia pomiędzy budynkami będą wykonane kablem światłowodowym. Połączenia światłowodowe cechują duŝe moŝliwości wielkości przesyłu danych oraz odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, co gwarantuje duŝą szybkość i wysoką jakość przesłanej informacji. Utrudniony jest równieŝ podsłuch transmisji danych w kablu światłowodowym. DuŜa pojemność informacyjna włókien światłowodowych zaspokaja ciągle rosnące zapotrzebowanie na pasmo. W przyszłości wdroŝenie aplikacji o duŝym zapotrzebowaniu na prędkość przesyłu danych między innymi: elektroniczny obieg dokumentów (pisma procesowe w formie elektronicznej), dostęp do zasobów bibliotek skanowanych dokumentów, plików multimedialnych, dostęp do baz danych, dostęp do zasobów mapowych, telefonia internetowa VoIP, wideokomunikacja, z przesyłaniem głosu i obrazu, odbędzie się bez konieczności inwestowania w media transmisyjne. Przy obecnym zapotrzebowaniu na pasmo oraz moŝliwością dalszej rozbudowy jest jedynym medium, które spełnia powyŝsze wymagania. Inne media transmisyjne takie jak Strona nr 4

5 kable miedziane lub łączność bezprzewodowa, nie zapewniają uzyskania prędkości rzędu 1 Gb/s przy oddalonych od siebie obiektach powyŝej 100 metrów i są podatne na zakłócenia zewnętrzne. Zastosowanie optycznych połączeń laserowych pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego w Legnicy jest niemoŝliwe ze względu na brak ich bezpośredniej widoczności. 4. Wymagania dotyczące połączeń światłowodowych Punktem centralnym będzie węzeł sieci w budynku przy ul. Kościuszki 1-3 i tutaj będą się zbiegać połączenia z dwóch sąsiednich lokalizacji wymienionych powyŝej. Geograficznie budynek ten równieŝ połoŝony jest centralnie pomiędzy sąsiednimi lokalizacjami. W budynku przy ul. Andersa istnieje odseparowana sieć (Nowa Księga Wieczysta). Wymóg separacji galwanicznej jest podyktowany względami bezpieczeństwa dla tego rodzaju sieci. Przyjęto dwa warianty uwzględniające sieć odseparowaną - NWK. Wariant I pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu, co pokazuje rysunek (załącznik nr. 1) Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu, co pokazuje rysunek (załącznik nr. 2) Wszystkie lokalizacje naleŝy połączyć kablem światłowodowym jednomodowym 9/125. Kabel naleŝy zakończyć w szafach, w punktach węzłowych na przełącznicach światłowodowych 19 z gniazdami typu LC. Sieciowe urządzenia aktywne, które będą terminowały połączenia światłowodowe są standardowo montowane w szafach 19 typu rack, dlatego zasadnym jest montaŝ przełącznic tego typu. Pozwoli to na wykonanie połączeń światłowodowych w ramach jednej szafy, bez rozciągania newralgicznych połączeń np. z przełącznicą montowaną na ścianie. Dodatkowo w budynku przy ul. Złotoryjskiej, węzeł sieci komputerowej mieści się na 3 piętrze i nie ma on bezpośredniego połączenia z infrastrukturą operatora zewnętrznego. NaleŜy, więc połoŝyć kabel wewnętrzny, jednomodowy 8J (długość ok. 35 m) od przełącznicy operatora w piwnicy budynku i zakończyć go na przełącznicy światłowodowej 19 z gniazdami typu LC w pomieszczeniu serwerowni. Kabel prowadzony w budynku musi spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. Wymagana jest dokumentacja techniczna oraz pomiarowa kabla. Zapotrzebowania na włókna: Strona nr 5

6 Wariant I 2 włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Andersa włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 Wariant II 4 włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Andersa włókna w relacji budynek przy ul. Kościuszki 1-3 i budynek przy ul. Złotoryjskiej 5. WyposaŜenie węzłów Z uwagi na to, Ŝe obecnie sieć LAN Sądu Rejonowego w Legnicy bazuje na urządzeniach aktywnych firmy Cisco zasadnym jest rozbudowa sieci w oparciu o urządzenia tego producenta. Ujednolicenie sprzętowe niesie ze sobą wiele korzyści m.in.: łatwiejsze zarządzanie urządzeniami, wykorzystanie mechanizmów i protokołów autorskich na styku urządzeń wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy Nie bez znaczenia jest równieŝ wysoka jakość, niezawodność, skalowalność oraz wydajność urządzeń firmy Cisco. Terminowanie połączeń światłowodowych w lokalizacjach: budynek przy ul. Andersa i budynek przy ulicy Złotoryjskiej, będzie realizowane na istniejących urządzeniach sieciowych serii 2960 i 3550 wyposaŝonych w gniazda do zabudowy modułów SFP oraz GBIC. WyposaŜenie węzła centralnego w urządzenia sieciowe będzie przedmiotem innego projektu związanego z budową sieci LAN w budynku przy ul. Kościuszki Węzeł centralny - budynek przy ul. Kościuszki 1-3 Obecnie węzeł nie posiada pełnej infrastruktury sieciowej. Warunkiem terminowania połączeń światłowodowych jest wyposaŝenie go w szafę 19 wraz z przełącznicą światłowodową. Nieodzowne jest równieŝ zastosowanie urządzeń, wydajnych switchy z obsługą modułów światłowodowych SFP GLC-LH-SM i moŝliwością podpięcia serwerów do portów 1Gb. Warunki techniczne jakie powinno spełnić pomieszczenie przeznaczone na główny punkt dystrybucyjny sieci i serwerownię określa załącznik nr.3 Wariant I Wkładki światłowodowe SFP: GLC-LH-SM 2 szt. Patchordy światłowodowe: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 2 szt. Wariant II Wkładki światłowodowe SFP: GLC-LH-SM 3 szt. Patchordy światłowodowe: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 3 szt. Strona nr 6

7 Węzeł budynek przy ul. Andersa Wariant I Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. Wariant II Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN i oraz switcha serii 3550 sieci odseparowanej we wkładki światłowodowe: Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Wkładka światłowodowa GBIC: WS-G5486= 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 1 szt. Węzeł budynek przy ul. Złotoryjskiej 19 Rozbudowa obecnego switcha serii 2960 sieci LAN we wkładkę światłowodową: Wkładka światłowodowa SFP: GLC-LH-SM 1 szt. Patchord światłowodowy: SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 1 szt. kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) 1 szt Specyfikacja techniczna modułów (wkładek) SFP jako załącznik nr.4 6. Styk z Internetem Przewidziano Węzeł Centralny, budynek przy ul. Kościuszki, jako miejsce styku sieci LAN z Internetem. Scentralizowanie usług serwerowych, połączeń sieciowych i Internetowych zapewnia łatwiejsze zarządzanie systemami, implementacje przyszłych rozwiązań związanych z np. z dostępem do wybranych usług jak równieŝ filtracją ruchu i zarządzania pasmem, monitorowaniem ruchu. Ze względu na zróŝnicowane potrzeby uŝytkowników związane z dostępem do sieci Internet, uŝytkowników naleŝy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to uŝytkownicy i systemy, dla których gwarancja parametrów świadczonej usługi dostępu do Internetu jest kluczowa i przekłada się bezpośrednio na wykonywane czynności słuŝbowe. Dla tej grupy przewidziany jest dostęp synchroniczny o prędkości minimum 4Mb/4Mb klasy biznes zapewniający niezawodną i szybką wymianę i dostęp informacji przesyłanych przez sieć Internet. Strona nr 7

8 Druga grupa to pozostali, mniej wymagający uŝytkownicy, dla nich przewidziany jest standardowy, asynchroniczny dostęp do Internetu (6Mb/512Kb). Koszty dzierŝawy symetrycznego łącza z siecią Internet to przedział od 300 zł do 500 zł za 1Mb, czyli w przypadku łącza sugerowanego to kwota od 1200 zł do 2000 zł miesięcznie. Koszty dzierŝawy asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb to kwota od 100 zł do 200 zł miesięcznie. 7. Sposób realizacji połączenia budynków Sieć światłowodową łączącą budynki Sądu Rejonowego moŝna wybudować (Budową sieci światłowodowych zajmuje się firma HAWE Sp. z o.o.z Legnicy ) lub wydzierŝawić od operatora telekomunikacyjnego ( Na przykład od operatorów lokalnych: Telefonia DIALOG, Telekomunikacja Polska SA). Koszt zaprojektowania i wybudowania własnej infrastruktury światłowodowej pomiędzy budynkami sądu bez znajomości dokładnej trasy przebiegu światłowodu są trudne do oszacowania i mogą się wahać od 150 tys. zł do 250 tyś. zł jednorazowej inwestycji. Dodatkowo dochodzą przyszłe koszty usuwania ewentualnych awarii spowodowanych uszkodzeniem światłowodów w czasie prac budowlanych wykonywanych na trasie przebiegu światłowodu lub przez wandali oraz koszty związane z dzierŝawą za udostępnienie kanalizacji, w której będzie przebiegał kabel Optymalnym rozwiązaniem dla rozpatrywanego przypadku jest wydzierŝawienie odpowiedniej ilości par światłowodów od operatora telekomunikacyjnego. Koszt wydzierŝawienia to około 2 tys. zł do 3 tys. zł miesięcznie. 8. Firma abbozzo i.g.e. Firma "abbozzo" I.G.E. powstała 1 kwietnia 2000 roku. Od początku istnienia firma zajmuje się projektowanie w branŝach: informatycznej, graficznej i energetycznej. NajwaŜniejsza cechą firmy jest bardzo dobra znajomość lokalnego rynku usług zawierających sie w dziedzinach zainteresowania firmy. Naszymi klientami są: instytucje publiczne, firmy handlowe, jednostki opieki zdrowotnej, hurtownie, sklepy, a takŝe osoby fizyczne między innymi: 1. TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o.o. - projekt i wykonanie połączenia sieci LAN w budynku VW i siedzibie TCM 2. Centrum Terapeutyczna-Diagnostyczne Medicus w Lubinie projekt i wykonanie serwerowni wraz z wdroŝeniem oprogramowania do rozliczeń z NFZ. 3. Janex-Elektro w Lubinie projekt sieci LAN wraz z wdroŝeniem rozwiązań serwerowych dla duŝej hurtowni materiałów elektrycznych. Strona nr 8

9 4. BUDMAX Sp. z o.o - projekty instalacji elektrycznych w budynkach narzędziowni, obróbki skrawaniem w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Piaskownia Obora i hali magazynowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice 5. Urząd Gminy w Lubinie utrzymanie serwera pocztowego urzędu i serwisu internetowego, projekt witryny internetowej urzędu 6. Urząd Miejski w Lubinie projekt serwisu internetowego, projekt kiosków internetowych i punktu dostępu bezprzewodowego do sieci Internet na deptaku przy Centrum Kultury Muza w Lubinie, projekt iluminacji murów miejskich. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych i elektrycznych, hostingu, kreacji serwisów internetowych, integracji systemów, projektowania systemów okablowania dla sieci WAN i LAN. Strona nr 9

10 Załącznik nr 1 Strona nr 10

11 Załącznik nr 2 Strona nr 11

12 Załącznik nr 3 Wymogi techniczne dla pomieszczeń serwerowni: temperatura otoczenia. od + 5 o C do + 30 o C klimatyzacja powinna być dostosowana do warunków pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia dopuszczalna wilgotność względna powietrza od 40% do 70 %,brak kondensacji pary wodnej, dwa dedykowane obwody zasilania 230V, +10% -10%, 50 Hz zabezpieczeniem róŝnicowo-prądowym i nadmiarowo-prądowym pomieszczenie utrzymywane w czystości, niezapylone i bez emisji środków chemicznych, uziemienie o Ru < 5 połączone z ogólną szyną wyrównawczą budynku, urządzenia, serwery, przełącznice powinny byś zainstalowane w szafach typu rack 19 zabezpieczenie przeciwpoŝarowe i przeciw włamaniowe; pomieszczenie wyposaŝone w gaśnicę, podłoga powinna mieć cechy antystatyczne i niepalne dostępność pomieszczenia dla uprawnionych pracowników Strona nr 12

13 Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna wkładki (modułu) SFP GLC-LH-SM Cisco GLC-LH-SM General Information Manufacturer: Cisco Systems, Inc Brand Name: Cisco Product Model: GLC-LH-SM Product Name: 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver Module Product Type: SFP (mini-gbic) Cisco GLC-LH-SM Interfaces/Ports Interfaces/Ports: 1 x 1000Base-LX/LH Interfaces/Ports Details: 1 x LC Duplex Connector 1000Base-LX/LH Cisco GLC-LH-SM Connectivity Media: 9/10 micron Single-mode Fiber Connectivity Media: 50 micron Multi-mode Fiber Connectivity Media: 62.5 micron Media & Performance Multi-mode Fiber Data Transfer Rate: 1Gbps Gigabit Ethernet Cisco GLC-LH-SM Physical Form Factor: Hot-swappable Dimensions: 8.5 Height x 13.4 Width x 56.5 Depth Weight: < 2.65 oz Characteristics Cisco GLC-LH-SM Additional Information: Miscellaneous 1300-nm wavelength Reach 10 km over single-mode fiber (SMF) Specyfikacja techniczna wkładki (modułu) GBIC WS-G5486= Manufacturer: Cisco Systems, Inc Brand Name: Cisco Product Name: Cisco WS-G5486 General Information Long wavelength/long haul 1000Base-LX/LH GBIC Product Type: GBIC Interfaces/Ports: 1 x 1000Base-LX/LH LAN Interfaces/Ports Details: 1 x Cisco WS-G5486 Interfaces/Ports SC 1000Base-LX/LH LAN Cisco WS-G5486 Connectivity Media: 50 micron Multi-mode Fiber Connectivity Media: 8.3/9/10 micron Single-mode, Long Haul Fiber Connectivity Media: Media & Performance 62.5 micron Multi-mode Fiber Distance Support: 1804 ft 50.0 micron Fiber Distance Support: 1804 ft 62.5 micron Fiber Distance Support: 6.2 mi 8.3/9/10 micron Fiber Data Transfer Rate: 1Gbps Gigabit Ethernet Cisco WS-G5486 Expansion Slots: Not Applicable Daughter Cards: Not Applicable Temperature: 32 degrees F (0.0 degrees C) to 122 degrees F (50.0 Environmental degrees C) Operating Temperature: -40 degrees F (-40.0 degrees C) to Conditions 185 degrees F (85.0 degrees C) Storage Dimensions: 0.39 Height x 1.18 Width x 2.56 Depth Shipping Cisco WS-G5486 Dimensions: 0.5 Height x 10 Width x Depth Weight: 0.06 lb Physical Characteristics Shipping Weight: 0.18 lb Strona nr 13

14 Cisco WS-G5486 Miscellaneous Certifications & Standards: Additional Information: GBIC Channel Insertion Loss: Transmitter output power (minimum/maximum): -3/-9.5 dbm Receiver maximum input power: -3 dbm Receiver sensitivity: -19 dbm 50 micron MMF: 4.4 db 62.5 micron MMF: 6 db 9 micron SMF: 6.5 db Contains a Class 1 laser of 1300 nm for 1000BASE-LX/LH (longwavelength) applications. IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard Regulatory and Standards Compliance: Safety - Laser Class I 21CFR1040 IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard Regulatory and Standards Compliance: Safety - Laser Class I 21CFR1040 Strona nr 14

15 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny z sugerowanymi trasami kanalizacji kablowej do prowadzenia kabli światłowodowych w przypadku wybudowania własnej infrastruktury światłowodowej dla Sądu Rejonowego w Legnicy. A - Złotoryjska 19, Legnica, 550 m B - Tadeusza Kościuszki 1, Legnica, 400 m C - Generała Władysława Andersa 12, Legnica Odległości: A B około 550 m kanalizacji kablowej. B C około 400 m kanalizacji kablowej. Strona nr 15

16 Załącznik nr 6 zestawienia wariant I Wariant I Pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH-SM=) 4 szt. 2. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4 szt. 3. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenie w korytach - zakończenia na przełącznicy - pomiary 1 szt. 4. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Zestawienie usług L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. DzierŜawa 2 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki Strona nr 16

17 Załącznik nr 6a kalkulacja kosztów wariant I Wariant I pozostawienie sieci dedykowanej wraz z serwerownią sieci NWK w budynku przy ul. Andersa 12-13, oraz przeniesienie pozostałych serwerów do budynku przy ul. Kościuszki 1-3, w tym dostęp do Internetu Kalkulacja kosztów wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Cena 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH- SM=) 2. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 3. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary jednostkowa netto Wartość netto 4 szt ,95 zł ,80 zł 4 szt. 90,00 zł 360,00 zł 1 szt ,00 zł 3 500,00 zł 4. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Ogółem: ,80 zł Kalkulacja kosztów usług L.p. Nazwa Ilość Koszt netto 1. DzierŜawa 2 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet zł zł 1 szt zł zł 1 szt. 100 zł 200 zł Ogółem: zł zł Strona nr 17

18 Załącznik nr 7 zestawienia wariant II Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH-SM=) 5 szt. 2. Cisco 1000Base-LX/LH GBIC (WS-G5486=) 1 szt. 3. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 5. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok. 35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary 5 szt. 1 szt. 1 szt. 6. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacyjny Ogółem: Zestawienie usług L.p. Nazwa Ilość Uwagi 1. DzierŜawa 3 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 2 pary w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet 1 szt. 1 szt. Strona nr 18

19 Załącznik nr 7a - kalkulacja kosztów wariant II Wariant II przeniesienie wszystkich serwerów (w tym serwerów sieci NKW) do budynku przy ul. Kościuszki 1-3 z zachowaniem styku sieci NKW w budynku przy ul. Andersa 12-13, z uwzględnieniem dostępu do Internetu Zestawienie wyposaŝenia L.p. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto 1. Cisco 1000Base-LX/LH SFP GBIC (GLC-LH- SM=) Wartość netto 5 szt. 3174,95 zł ,75 zł 2. Cisco 1000Base-LX/LH GBIC (WS-G5486=) 1 szt. 2532,00 zł 2 532,00 zł 3. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-LC dł. 2m 4. Patchord światłowodowy SingleMode duplex LC-SC dł. 2m 5. Kabel światłowodowy wewnętrzny 8J (długość ok.35 m) - kabel 8J - ułoŝenia w korytach i pionach technicznych - zakończenia na przełącznicy - pomiary 5 szt. 90,00 zł 450,00 zł 1 szt. 90,00 zł 90,00 zł 1 szt ,00 zł 3 500,00 zł 6. Tablica rozdzielcza 19 1U z gniazdami LC duplex Zestawienie usług 3 szt. Dostarcza operator telekomunikacy jny Ogółem: ,75 zł L.p. Nazwa Ilość Wartość netto 1. DzierŜawa 3 par ciemnych włókien światłowodu jednomodowego. 1 para w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Złotoryjskiej 19, 2 pary w lokalizacji pomiędzy budynkiem na ul. Kościuszki 1-3 a budynkiem na ul. Andersa 12-13, zakończonych na tablicy rozdzielczej z gniazdami LC duplex (opłata miesięczna) 2. DzierŜawa synchronicznego dostępu do sieci Internet o prędkości minimum 4Mb/4Mb ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 3. DzierŜawa asymetrycznego łącza 6Mb/512Kb do sieci Internet ze stykiem w serwerowni budynku przy ul. Kościuszki 1-3 (opłata miesięczna) 1 komplet zł zł 1 szt zł zł 1 szt. 100 zł 200 zł Ogółem: zł zł Strona nr 19

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. Audyt informatyczny JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. GaMP Sp. z o.o. GaMP Sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8 65-803 Zielona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Kolokacja i Hosting Dedykowany Definicje Kolokacja Usługa kolokacji polega na dzierŝawie powierzchni montaŝowej wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną w

Bardziej szczegółowo

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 Rozwój technologii sieciowych a systemy okablowania Technologie kablowania lokalnych sieci komputerowych ulegają

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 PLANET IVC-2004PT to przemysłowy Ethernet Extender z obsługą PoE posiadający trzy zasadnicze cechy: Zwiększa zasięg

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Telehouse.Poland. nowe telekomunikacyjne centrum Polski

Telehouse.Poland. nowe telekomunikacyjne centrum Polski Telehouse.Poland nowe telekomunikacyjne centrum Polski Agenda Centrum kolokacyjne: oczekiwania uŝytkowników Fundamenty przedsięwzięcia Telehouse.Poland neutralność telekomunikacyjna optymalna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

ATMAN i Telehouse.Poland. Darek Wichniewicz

ATMAN i Telehouse.Poland. Darek Wichniewicz ATMAN i Telehouse.Poland Darek Wichniewicz Nowa strona www.atman.pl Nowe usługi dla operatorów Peering.Global Transit.Tier1 Nowe usługi kolokacyjne centrum danych z pełną redundancją serwerownie dużej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-05/15 Lublin, dnia 27 sierpnia 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

Usługę dzierżawy łączy światłowodowych dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Usługę dzierżawy łączy światłowodowych dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

10 Gb w okablowaniu strukturalnym?

10 Gb w okablowaniu strukturalnym? 10 Gb w okablowaniu strukturalnym? Czy w systemach okablowania strukturalnego uzyskuje się przepustowości rzędu 10Gb? Czy obecnie istniej zapotrzebowanie na tak dużą przepustowość? Jakie kable umożliwiające

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny ANEKS 7 WZÓR ANKIETY IDENTYFIKATOR NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny szpital specjalistyczny szpital powiatowy

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejsze centra danych w Polsce: Telehouse.Poland i Centrum Danych ATMAN

Najnowocześniejsze centra danych w Polsce: Telehouse.Poland i Centrum Danych ATMAN Najnowocześniejsze centra danych w Polsce: Telehouse.Poland i Centrum Danych ATMAN Dariusz Wichniewicz dyrektor Działu Rozwoju Usług Telekomunikacyjnych Warszawa, 17 marca 2011 r. Telehouse.Poland, Centrum

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE TECHNOLOGIA W PRAKTYCE INTERNET ŚWIATŁOWODOWY SEEV RADIOLINIA SEEV IM MNIEJ ABSORBUJĄCE ROZ- WIĄZANIE, TYM BARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA. Wykorzystanie dwóch różnych technologii transmisji danych umożliwia

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl Historia i położenie geograficzne Zgierza Zgierz to jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w akcie zdnia23marca1231roku.

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Prof. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska Rafał Mikołajczak, Marek Zawadzki Poznańskie

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro.

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro. RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX Sieci na dziś i na jutro. Architektura sieci PON FTTX Wymagania na pasmo w PON Zagospodarowanie pasma optycznego w PON Współistnienie systemów 1G i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-09/15 Lublin, dnia 17.11.2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Cechy kluczowe : ź bsługa konwersji w pełnej szybkości kablowej dla prędkości 10/100 oraz typów mediów ź bsługa automatycznej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

WHITE PAPER. Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO

WHITE PAPER. Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO WHITE PAPER Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO inż. Hannes Bauer prokurent, dyrektor ds. technicznych MICROSENS GmbH & Co. KG Fiber To The Office (FTTO) firmy MICROSENS

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament Praca dyplomowa Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy Mirosław Lament 1 CEL Projekt bezpiecznej sieci światłowodowej łączącej wybrane budynki na terenie miasta Warszawy, które

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER 10/100 Mbps RJ-45/SC TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER 10/100 Mbps RJ-45/SC TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER 10/100 Mbps RJ-45/SC TP-LINK TR-932D / TR-962D #01194 #05837 wersja 1.4 Wstęp Konwertery TR-932D / TR-962D-20 firmy TP-LINK umoŝliwiają zamianę medium przewodzącego strumień

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe STR. 190 Urządzenia aktywne 11 Urządzenia aktywne Bridge i konwertery mediów Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe Komponenty sieci ftto Platforma dostępowa Wkładki sfp i sfp+

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej w Zielonej Górze w relacji: węzeł sieci ZielMAN, al. Niepodległości 13 - studnia Orange, Dworzec PKP, Peron III. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1.1 Punkt dostępowy dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 25. punktów dostępowych łączności bezprzewodowej: 1. Obudowa z wizualną sygnalizacją

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 13.12.2012 Agenda Miasto Lublin w liczbach Projekty IT Dane i zasoby ingormatyczne Technologia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Operatorów Krajowych

Oferta dla Operatorów Krajowych Oferta dla Operatorów Krajowych 2 3 Spis Treści O ORANGE I. INFRASTRUKTURA Kanalizacja kablowa, słupy, ciemne włókna Wieże, maszty, Telehousing Projekty techniczne II. TRANSMISJA DANYCH III. INTERNET TPNET

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 1. Instrukcja użytkownika MC200CM MC210CS MC220L Media konwerter Gb, Ethernet PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Niniejsze specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo