STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2"

Transkrypt

1 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ INFORMACJE O ORGANIZACJI BUDOWY ZAKRES ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYMAGANIA KONTROLI, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA GWARANCYJNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWY ROBÓT ODBIÓR I POMIARY SIECI

2 8.1 ODBIÓR KOŃCOWY OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA Część ogólna 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. ST jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych i opisuje rozwiązania techniczno materiałowe określone w tym projekcie 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach. Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji LAN wykonanie instalacji gniazd Data 1.4 Informacje o organizacji budowy Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostka wykonawcza robót na prowadzonej budowie jest kierownik robót, bezpośrednio współpracujący z Inwestorem, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. Inwestor powinien zapewnić: ogrodzenie placu budowy, odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, odpowiednie dojazdy na plac budowy, zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 2

3 1.4.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 1.5 Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień Roboty, których dotyczy Specyfikacja, należą według Wspólnego Słownika Zamówień do grup: Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Instalowanie alarmów włamaniowych 1.6 Określenia podstawowe Wszystkie określenia używane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 2 Materiały 2.1 Wymagania ogólne Wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania na budowie powinny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów nie mogą one być zastosowane. Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru. Materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogą być zamienione bez jego zgody. 2.2 Składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. 2.3 Zastosowane materiały MATERIAŁY BASE-T 100m UTP RJ-45 SFP (3 lata gwar.) 2. 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter 3. 10GBASE-LR 1310nm LC DDM SMF 10km SFP+ Module (3 lata gwar.) 4. 10GBASE-SR 850nm LC DDM MMF 300m SFP+ Module (3 lata gwar.) 3

4 5. 250W AC Config 2 Power Supply 6. C49xxE front and rear mount brackets 7. Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 8. Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 9. Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 10. Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite 11. Catalyst 3750-E / 3560-E 750WAC power supply 12. Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 13. Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base 14. Catalyst 3K-X 10G-T Network Module 15. Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply 16. Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply 17. Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 (RJ45) 18. Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 PoE 802.3af/at (RJ45) PoE Premium 19. Catalyst 4500-X 24 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S 20. Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S 21. Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2 nd PWR supply 22. Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply 23. Cisco FlexStack 1m stacking cable 24. Cisco Redundant Power System 2300 and Blower,No Power Supply 25. Cisco StackWise 1M Stacking Cable 26. Drabinki kablowe DMC 300H Farba ognioochronna o odporności EI120, 6kg o wydajności 1kg/m2 28. Gniazdo krawędziowe ACO Ultra 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki 29. Kabel F/FTP kat.6a ISO, 4 pary 24AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji 30. Kabel S/FTP kat.7a ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji 31. Kabel abonencki EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.3m 32. Kabel abonencki EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.5m 33. Kabel abonencki EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.5m 34. Kabel krosowy EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.1,5m 35. Kabel krosowy EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.2m 36. Kabel krosowy EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.3m 37. Kabel krosowy EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.3m - zielony 38. Kabel krosowy EMT PiMF 600 MHz kat.6a RJ45 dł.3m z przymknięciem na klucz 39. Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy LC/LC 9/125µm, simplex 1.8mm, strojony 2m 40. Kabel krosowy światłowodowy wielomodowy LC/SC XGA/OM4 duplex 1,8mm 2m 41. Kabel światłowodowy uniwersalny z włóknami gradientowymi XGA/OM4 8x50/125/250?m, pasmo 3500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH 42. Kabel światłowodowy uniwersalny z włóknami jednomodowymi 12x9/125/250?m, dys.chrom. 3.5/18, tłumienie 0.38/0.24dB, luźna tuba, żel, ULSZH 43. Kanał inst BRP Kanał inst PCV 65x Karta VoP IP do obsługi abonentów VoIP systemu oraz systemu telefonii bezprzewodowej DECT IP, pobór mocy 15W 46. Karta pamięci falash 32GB do kamery IP microsdhc Class 10 UHS Kaseta na 24 spawy w osłonkach 62mm 48. Konstrukcja wsporcza BAKS WFC Korytka kablowe KDSZ200H Końcówka BRP Końcówka kablowa miedz do zapras K Końcówka kablowa miedz do zapras K Kołki rozporowe plastikowe 54. Kołki rozporowe plastikowe 55. Kąt płaski 65x Kąt płaski BRP/BRAP Kąt wewnętrzny 65x210 4

5 58. Kąt wewnętrzny BRP/BRAP Licencja Flex dla użytkowników telefonii VoIP (SIP/HFA) 60. Listwa zasilająca do szaf HD, montaż w pionie, 4 gniazda komputerowe, 12 gniazd z bolcem, 3m 61. Masa ognioochronna samopęczniejąca 310ml do otworów o średnicy max 200mm 62. Maskownica przebicia przez ścianę 65x Maskownica przebicia przez ścianę 65x Mechanizm gniazda wtyk 2x10/16A/Z DATA z kluczem odblokowującym 65. Moduł Quick-Fit 6xLC-D OM3 66. Moduł Quick-Fit 6xLC-D OS2 67. Moduł gniazda RJ45 XGA kat.6a ISO STP,SL,AWC z klapką,t568a/b 68. Moduł gniazda RJ45 XGA kat.6a ISO STP,SL,AWC,T568A/B 69. Moduł zaślepiający Quick-Fit 70. Obejma OZS 71. Organizator pionowy z kontrolą zgięcia, lewy-prawy 2U 72. Organizator pionowy z kontrolą zgięcia, lewy-prawy 6U 73. Osłonka spawu światłowodu 74. Panel Quick-Fit kątowy, na 4 moduły Quick-Fit FO szufladowy, niezaładowany, 1U 75. Panel krosowy 24 port niezaładowany (tylko do modułów SL), 1U RAL Panel krosowy 32 port niezaładowany (tylko do modułów SL), 1U RAL Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2u, RAL Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL Panel światłowodowy Quick-Fit kątowy, na 4 moduły Quick-Fit FO szufladowy, niezaładowany, 1U 80. Pigtail LC XGA/OM4, 2m 81. Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m 82. Podkładka dystansowa PD Pokrywa kanału PCV 65x Pokrywa kanału szer 80 mm BRP 85. Pokrywa uchylna KD3 Q Pozioma listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19, kabel dł.5m 87. Przegroda separująca 88. Przewód YKY 3x2,5-1kV 89. Przewód miedziany LgY 4,0-750V 90. Przewód miedziany LgYd 16,0-750V 91. Puszka montażowa dla 2 mod 45x45 typ LPT02H 92. Puszka montażowa n.t. dla gniazda wtykowego 93. Puszka montażowa podwójna GBM 94. Puszka p.t. dla 2 gniazd 95. Płyta czołowa skośna 44x22,5 1xRJ45 dla modułów SL UTP/STP skośna 96. Płyta z wełny mineralnej 1 000x600x50mm 97. Ramka 2-krotna do osprzętu 98. Ramka 4-krotna do osprzętu 99. Ramka dla 2 modułów 100. Redukcj M50/ Rozszerzenie puszki montażowej n.t. dla gniazda wtykowego 102. Rura PCV fi Rura RL Rura winidurowa karbowana ICTA 3321 fi SF-SM31020-GP -SFP 1.25Gbps LX 1310nm LC SMF 20km (3 lata gwar.) 106. SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla PWR-RPS2300 na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C2960X-48FPD-L na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C2960X-48TD-L na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C2960XR-24TD-I na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C3750X-48PF-L na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C3750X-48T-L na 12 mies. 5

6 112. SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C4500X-24X-IPB na 12 mies SMARTnet Onsite 8x5xNBD (CS) dla WS-C4500X-32SFP+ na 12 mies Sieciowa kamera CCTV IP zasilana PoE wewnętrzna FullHD wyposażona w funkcję detekcji ruchu, kodek strumienia wideo H.264 i uchwyt ścienny 115. Stojak 4-słupkowy rack NetShelter 600x U 116. Szafa HD 42U 800X beleknośnych,drzwi przód/tył dwuskrzydłowe perfor 80% + Cokół szafy HD 800x1000x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy, RAL Termostat zamykający+sznur PRZYŁĄCZENIOWY 118. Uchwyt UK1/ Uchwyt UK2/ Uchwyt trójkątny UTM 121. Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9010 1xRJ45 kat.6a ISO, T568A/B 122. Zacisk śrubowy BAKS ZS/ZSO 123. Zakończenie listwy 65x Zaślepka 44x22,5 z uchwytem M Zaślepka gniazda ACO 126. Zespół wentylatorów 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojących HD 127. Zestaw montażowy 128. Złącze WAGO 129. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 130. four-point RACK mounting 131. grunt pokostowy 132. szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 133. Łącznik podstaw BRP 50x Łącznik podstawy 65x Śruba PSR M8x Śruba SGM 8x Śruba rozporowa M10 PSR M 6x Śruba rozporowa M10 PSR M10x90 3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie ze Specyfikacją. 4 Wymagania dotyczące środków transportu Do wykonania robót wg specyfikacji będą stosowane następujące środki transportowe: Samochód dostawczy do 0.9t Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt transportowy powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: - kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4 C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, - bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 6

7 - stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami. - umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.. 5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, przepisami i normami oraz postanowieniami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne elektryczne. 5.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych Trasowanie instalacji teletechnicznych Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi instalacji układać w korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami instalacje układać pod tynkiem Układanie przewodów i kabli Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników adresowych Konstrukcje wsporcze Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji Koryta kablowe Koryta kablowe montować z zastosowaniem systemowych kształtek przy zmianie poziomej i pionowej kierunku trasy. Koryta montować na systemowych wspornikach. Odległości zawieszenia i wsparcia powinna być zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie powinno przekroczyć 5 mm przy maksymalnym obciążenia koryta. Koryta wyposażyć w systemowe pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras kablowych powinny być połączone do szyny wyrównawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy kablowe nie mogą być mocowane do konstrukcji wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe powinny być w miarę możliwości daleko od źródeł ciepła (rury z ciepłą wodą). Instalacje kablowe prowadzone w przestrzeniach między stropowych powinny również być instalowane w kanałach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest układanie kabli bezpośrednio na suficie podwieszanym i innej instalacji znajdującej się w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable instalowane pod podłogą technologiczną należy mocować w korytach kablowych w odległości od posadzki. Niedopuszczalne jest układanie kabli bezpośrednio na posadce Przejścia kabli przez ściany i stropy Wszystkie przejścia kabli instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Kable instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp Połączenia wyrównawcze Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc do miejscowej szyny wyrównawczej przewód PE instalacji elektrycznej, metalowe rury wody i CO, metalowe części tras kablowych z koryt elektroinstalacyjnych itp. 7

8 5.3 Wymagania dotyczące wykonania instalacji okablowania strukturalnego Układanie kabli Poszczególne połączenia kablowe wykonać jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego. Fizyczna długość kabla nie może przekroczyć 90m. Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanałach instalacyjnych w sposób uporządkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie były narażone na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych ręcznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgięć i skręceń, zachowując właściwy promień gięcia. Zbiorcze ciągi kablowe układać w korytach i kanałach kablowych osobno i w odpowiedniej odległości od zbiorczych ciągów kabli elektrycznych. W kanałach i listwach PCV kable logiczne oddzielać od kabli elektrycznych przegrodą. W instalacjach podtynkowych kable logiczne prowadzić w rurach osłonowych giętkich RG. W celu ograniczenia zakłóceń zaleca się wszelkie krzyżowania z innymi instalacjami wykonywać pod kątem 90st. Ustalając trasy okablowania należy unikać zbliżeń do instalacji i urządzeń takich jak: - lampy fluorescencyjne, neonówki i rtęciówki, rozdzielnie elektryczne, duże odbiorniki energii - minimalna odległości 30 cm - transformatory (stacje transformatorowe) i silniki dużych mocy - minimalna odległości 100cm Układanie kabli wykonywać z zachowaniem minimalnego promienia zgięcia oraz maksymalnej siły naciągu podanego przez producenta, tak aby zachować najlepsze właściwości transmisyjne. Przy skrzyżowaniach z instalacjami rurowymi (gaz, woda CO) kable prowadzić w rurce ochronnej PCV lub kanale PCV. Nie specyfikuje się minimalnej odległości kabli teletechnicznych od rurociągów (mogą się stykać pod warunkiem zastosowania osłony). Szafy dystrybucyjne wykonać w szafach z prowadnicami 19". W szafie zamontować panel wentylacyjny sufitowy, zaślepki filtracyjne, cokół oraz pozostały osprzęt zgodnie z projektem. Uwagi dla Wykonawcy robót: w ramach remontu oprzewodowania sieci sygnałowej teleinformatycznej (strukturalnej) zlikwidować istniejące przewody LAN 4-o parowe i telefoniczne 1-o i 2-u parowe a także istniejące gniazda sygnałowe RJ45u i RJ11u oraz kable światłowodowe z włóknami gradientowymi wielomodowymi połączeń wewnątrzbudynkowych; -w czasie demontażu gniazd pozostawić w należytym stanie gniazda sieci zasilania 230V; -przy demontażu starego oprzewodowania sygnałowego zwrócić baczną uwagę na istniejące oprzewodowanie systemów RCP/KD, domofonów, SSWiN oraz międzybudynkowych łączy światłowodowych i przyłączy telekomunikacyjnych operatorów (kable z włóknami jednomodowymi) i wieloparowe kable telefoniczne; -istniejące natynkowe listwy elektroinstalacyjne PVC wymienić na większe, w kolorze RAL 9010 z przegrodami separującymi (jeśli nie wskazano inaczej w pomieszczeniach stosować Hager tehalit.brp BRP x M BRP BRP65XXX9 + BRP BRP651004H BRP651005H BRP ) - podział wnętrza listwy na 3 komory o pojemnościach użytecznych: 1'867mm2 dla kabli kat. 7A, 1'146mm2 dla kabli kat. 6A, 1'867mm2 dla przewodów zasilania dedykowanego 230V; -przy wyminie natynkowych listew elektroinstalacyjnych PVC zwrócić uwagę na przewody dedykowanej sieci 230V zasilania energią elektryczną odbiorników teleinformatycznych (komputerów) - sieć i gniazda pozostawić działające, ewentualne uszkodzenia naprawić; -jeżeli istniejące gniazda dedykowanej sieci zasilania energią elektryczną 230V AC odbiorników teleinformatycznych znajdują się w odległości ponad 0,5m od nowo instalowanych gniazd sygnałowych, gniazda te (230V) przenieść w bezpośrednie sąsiedztwo gniazd sygnałowych (przy 8

9 konieczności przedłużenia przewodów łączenie wykonać wewnątrz listwy elektroinstalacyjnej za pomocą złączek sprężystych izolacyjnych 3x Wago ); -w razie braku gniazd zasilających przy zespole nowych gniazd sygnałowych zainstalować dodatkowe gniazda 230V dołączone do najbliższego obwodu dedykowanej sieci zasilania odbiorników teleinformatycznych (np. czterokrotne: Hager Polo polo.fiorena ramka 4-krotna , 4szt. mechanizm gniazda kluczowany , puszka natynkowa podstawowa , 3szt. rozszerzenie puszki natynkowej , lub podwójne: Hager Polo polo.fiorena ramka 2-krotna , 2szt. mechanizm gniazda kluczowany , puszka natynkowa podstawowa , 1szt. rozszerzenie puszki natynkowej ); łączenia przewodów wykonać na zaciskach przyłączeniowych gniazd; -jako główne trasy kablowe nad sufitami podwieszanymi korytarzy dla kabli kat. 6A wykorzystać opróżnione przy likwidacji starego oprzewodowania LAN podwieszane do stropu koryta stalowe systemów słaboprądowych; -jako główne trasy kablowe nad sufitami podwieszanymi korytarzy dla kabli kat. 7A zainstalować koryta stalowe siatkowe 200x60mm (Baks KDSZ200H60/3 + 6x Baks WFC x PD11 z kotwami 12x PSR M 8x x ZS - zawiesia co 0,5m); koryta połączyć przewodami wyrównawczymi 4mm2 Cu z instalacją ekwipotencjalną budynku (np. szynami PE w rozdzielniach dedykowanego zasilani komputerów do których podłączone są metalowe obudowy punktów dystrybucyjnych); -w pozostałych miejscach (gdzie brak lub nie zaprojektowano koryt kablowych) kable sygnałowe prowadzić nad sufitem podwieszanym w obejmach zatrzaskowych 52x81mm (Baks OZS) mocowanych do stropu za pomocą śrub rozporowych tulejowych (Baks PSR M 8x 75); -jako główne pionowe trasy kablowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi zainstalować stalowe drabiny kablowe 300x45mm (Baks DMC 300H55/3 + 4x UTM + 8x PSR M 8x x SGM8x14), wiązki kabli mocować za pomocą uchwytów (Baks UK1/16-22 i UK2/16-22), kable spinać w wiązki za pomocą opasek kablowych szer. 4,8mm (Radpol CT 200-4,8); drabiny połączyć przewodami wyrównawczymi 4mm2 Cu z instalacją ekwipotencjalną budynku; pomiędzy pomieszczeniami punktów dystrybucyjnych w stropach/posadzkach wykonać przepusty o wym. 360x100mm lub 2x śr. 160mm; przepusty uszczelnić pożarowo do EI120 (np. systemem Pyro-Safe, Promat Top, Hilti lub RockWool FirePro); -przez ściany, z przestrzeni międzystropowej (nad sufitem podwieszanym) korytarzy do pomieszczeń, kalie i przewody wprowadzać przez wykonane w ramach remontu przepusty (przewierty) o średnicy 70mm (gdy w pomieszczeniu otwór będzie zamaskowany przykrywającą go płasko listwą PVC) lub trzy przepusty (przewierty) o średnicy 40mm każdy (gdy w pomieszczeniu otwory będą maskowane listwą PVC dochodzącą czołowo do ściany z otworami); -od każdego z lokalnych punktów dystrybucyjnych wykonać niezależne łącza światłowodowe z 12'ma włóknami światłowodowymi jednomodowymi oraz 6'oma włóknami światłowodowymi wielomodowymi gradientowymi do każdego z dwóch głównych punktów dystrybucyjnych (jeden w pom. nr 136, drugi w pom. nr 417); -od każdego z lokalnych punktów dystrybucyjnych wykonać po 2 niezależne łącza miedziane kablem kat. 7A S/FTP PiMF 1'300MHz XG 4x2xAWG23 LSFRZH do każdego z dwóch głównych punktów dystrybucyjnych (jeden w pom. nr 136, drugi w pom. nr 417); kable z obu stron zakończyć gniazdami krawędziowymi ACO wyposażonymi we wkładki RJ45s kat. 6A (w punktach LPD w puszce natynkowej mocowanej do szyny RACK, a w GDP w panelu 19"); 9

10 -od każdego z dwóch głównych punktów dystrybucyjnych (jednego GDP W w pom. nr 136, drugiego GDP U w pom. nr 417) do zbiorczego punktu dystrybucyjnego ZPD Z w pom. nr 425 wykonać niezależne łącza światłowodowe z 12'ma włóknami światłowodowymi jednomodowymi i 6'oma włóknami światłowodowymi wielomodowymi gradientowymi, zaś do stelaża krosowniczego w lokalnym punkcie dystrybucyjnym LPD D w pom. 136 dodatkowe łącza światłowodowe z 12'oma włóknami jednomodowymi i 6'oma włóknami światłowodowymi wielomodowymi gradientowymi (dla połączeń z nowym budynkiem przy ul. Kościuszki 136 w Poznaniu oraz z budynkiem przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu); -istniejące w pomieszczeniach lokalnych punktów dystrybucyjnych łączówki telefoniczne typu Krone VS zdemontować, a kable wieloparowe YTKSy 53x2x0,5mm biegnące od analogowej centrali telefonicznej wprowadzić do obudów lokalnych punktów dystrybucyjnych (stelaży / szaf RACK 19") i rozszyć w panelach 19 telefonicznych 50xRJ45u kat. 3 (voice) - po jednej parze w każdym module RJ45u; -istniejące obudowy lokalnych punktów dystrybucyjnych (ze względu na niedostateczną pojemność szafek wiszących i zbyt małą nośność stelaży) wymienić na wzmocnione stelaże RACK 19 4'o słupowe o wysokości użytkowej 45xHU; wyjątek stanowi lokalny punkt dystrybucyjny I gdzie jako obudowę zastosować szafę RACK 19 o wymiarach głębokości 100cm, szerokości 80cm i wysokości wewnętrznej użytkowej 42xHU; -w obudowach lokalnych punktów dystrybucyjnych panele krosowe instalować w połowie wysokości - górną przestrzeń montażową pozostawić dla urządzeń aktywnych (switch'y) Sądów Rejonowych zaś dolną dla urządzeń aktywnych Sądu Okręgowego; miejsce przeznaczone dla switch'y poszczególnych instytucji wyraźnie opisać i oznaczyć kolorystycznie (taśma barwy niebieskiej na bocznej powierzchni pionowej szyny montażowej RACK w części Sądów Rejonowych, barwy żółtej w części dla Sądu Okręgowego); -w pomieszczeniu każdego punktu dystrybucyjnego zainstalować sieciową kamerę CCTV IP (np. AirLive AirCam IP-200PHD-24) dołączoną do sieci LAN (port Ethernet z zasilaniem PoE oraz mikrokomputer z procesem rejestracji obrazu dostarczy Oddział Informatyki Sądów Rejonowych) wyposażoną w funkcję detekcji ruchu oraz zainstalowaną pamięć flasch umożliwiająca zapis sekwencji wideo bez połączenia z rejestratorem (32GB przestrzeni zapewni 14 dni zapisu w rozdzielczości FullHD z częstotliwością 15kl./sek. przy załączonej funkcji detekcji ruch); -standardowy abonencki zespół gniazdowy sygnałowy składać się ma z: gniazda krawędziowego ACO z wkładką RJ45s kat. 6A (łącze klasy EA, kabel kat. 7A S/FTP PiMF 1'300MHz XG 4x2xAWG23 LSFRZH), gniazda RJ45s kat. 6A (łącze klasy EA, kabel kat. 6A F/FTP, 4x2x23AWG, LSFRZH) oraz umożliwiać w przyszłości instalację drugiego takiego gniazda (miejsce w puszce i ramce obudowy gniazda - zaślepka 45x22,5mm, oraz trzydziesto-procentowy zapas przekroju tras kablowych na dołożenie kabla); zespoły gniazd mocować w podwójnych natynkowych puszkach elektroinstalacyjnych barwy RAL 9010 przystosowanych do montażu osprzętu o wymiarach 45x45mm i 45x22,5mm (np. Hager Polo LPT02H) na wysokości zdemontowanych gniazd sygnałowych (ok. 53cm nad posadzką) lub istniejących puszkach podłogowych albo kasetach blatowych; w razie braku możliwości montażu zespołu gniazd w jednej linii poziomej (np. brak dostatecznie szerokiej wolnej przestrzeni na ścianie - grzejnik) puszki natynkowe montować w dwóch lub trzech szeregach poziomych; w salach rozpraw Sądu Okręgowego w istniejących podestach katedr sędziowskich gniazda sygnałowe oraz przeniesione / zachowane gniazda dedykowanej instalacji zasilania 230V dla odbiorników teleinformatycznych instalować w nowych (dostarczonych w ramach modernizacji sieci) puszkach podłogowych (np. 10

11 Electraplan KD3 Q4-594_R5_7011 / 357_424_ szt. GBM 405_821_ szt. M50/ ) - po dwie puszki dla każdej katedry / podestu - miejsca instalacji puszek podłogowych opisano na rysunku; w salach rozpraw Sądów Rejonowych, oraz w pomieszczeniach które będą w przyszłości adoptowane na sale rozpraw gniazda w okolicy stanowiska protokolanta instalować we wskazanych miejscach na wysokości zwiększonej o wysokość planowanego podestu (17cm przy małych salach i 30cm przy salach większych) - opis na rzutach przy gniazdach; -wszystkie przewody i kable nacechować trwale z obu stron w odległości nie większej niż 0,3m od zakończenia oznaczeniem zgodnym z oznaczeniem łącza (np. opisać piórem, cienkopisem z atramentem permanentnym) - dla kabli miedzianych poziomego oprzewodowania sygnałowego są to numery gniazd; -wszystkie łącza opisać z obu stron (na obudowie gniazda abonenckiego i na panelu krosowniczym w punkcie dystrybucyjnym) oznaczeniami łącza (również łącza światłowodowe); -w zakresie wykonawstwa instalacji, dokładne położenie gniazd abonenckich oraz tras prowadzenia instalacji (w tym zwłaszcza natynkowych listew elektroinstalacyjnych) skonsultować z nowymi użytkownikami i dostosować do aranżacji wnętrz (planowanego przez nowych pracowników ustawienia mebli); jeśli gniazda wypadają za lub w planowanym meblu gniazdo należy przenieść w ramach pomieszczenia (nie wymaga to potwierdzania u projektanta); -położenie gniazd dedykowanej sieci 230V zasilania odbiorników informatycznych dostosować do położenia gniazd sygnałowych (np. gdy gniazdo umieszczono w szafie wnękowej przesunąć po za jej obrys uzyskując swobodny dostęp, przy konieczności przedłużenia przewodów łączenie wykonać wewnątrz listwy elektroinstalacyjnej za pomocą złączek sprężystych izolacyjnych 3x Wago ); -wszystkie gniazda dedykowanej sieci zasilania odbiorników teleinformatycznych 230V oznaczyć na nowo opisem zawierającym oznaczenie rozdzielnicy i obwodu, istniejące oznaczenia składające się z nr obwodu i gniazda w ramach obwodu usunąć, oznaczenia nanieść na dokumentacji powykonawczej; -wszystkie gniazda i obwody elektryczne dedykowanej sieci zasilania odbiorników teleinformatycznych 230V, które uległy naruszeniu (w praktyce wszystkie ze względu na wymianę tras prowadzenia przewodów - listew elektroinstalacyjnych) należy poddać niezbędnym pomiarom elektrycznym dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji (protokołowane pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej); -wszystkie wymiary bezwarunkowo należy sprawdzić na obiekcie, zwłaszcza długości kabli przed cięciem i zamawianiem na wymiar (w tym światłowodów zakończanych fabrycznie) koniecznie dostosować do rzeczywistych odległości zmierzonych na budowie; -wszelkie powstałe w czasie budowy zmiany (w tym zwłaszcza położenia tras kablowych z uwzględnieniem ich wysokości, rozmieszczenia i numeracji gniazd, sposobu mocowania kabli) nanieść na dokumentację powykonawczą; dokumentację przekazać Inwestorowi; -roboty prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; -dla instalacji sygnałowej uzyskać, bezpłatną w czasie użytkowania dla Inwestora, 25-letną gwarancję na sprawność systemu (wykonać protokołowane pomiary statyczne i dynamiczne dla wszystkich łączy sygnałowych, zarówno miedzianych jak i światłowodowych, zgodnie z wymaganiami norm rzeczowych i producenta / sprzedawcy systemu okablowania strukturalnego); -w miejscach gdzie trasa nowych listew natynkowych nie pokrywa się z trasą starych zdemontowanych listew (fragmenty ściany odsłoniętej spod starych listew nie zostaną przykryte 11

12 nowymi trasami kablowymi) uzupełnić tynk po usuniętych dyblach oraz powłokę malarską farbą o strukturze i barwie możliwie zbliżonej do zastanego koloru ściany; -miejsca po zlikwidowanych lub przeniesionych gniazdach / puszkach (w większości 230V instalacji dedykowanej do zasilania komputerów) uzupełnić tynkiem, wyszpachlować oraz pomalować farbą o strukturze i barwie możliwie zbliżonej do zastanego koloru ściany Środowisko elektromagnetyczne Kontrola środowiska elektromagnetycznego powinna być taka, by promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez działające systemy informatyczne było niższe od wyznaczonych granic oraz by działające systemy informatyczne charakteryzowały się wyznaczona odpornością. System informatyczny składa się z aktywnego sprzętu, zgodnego z odnośnymi normami europejskimi EMC dotyczącymi technik informatycznych, prawidłowo dołączonego do okablowania informatycznego. W skład tych norm wchodzą normy europejskie EMC obejmujące EN (dotycząca aparatury sieci publicznych i dużych systemów telekomunikacyjnych), EN 55022, EN 55024, EN i EN Samo okablowanie jest rozpatrywane jako zbudowane wyłącznie z podzespołów pasywnych i nie podlega normom EMC. Jednak, w celu zachowania właściwych charakterystyk elektromagnetycznych systemu informatycznego (składającego się zarówno z okablowania pasywnego, jak i ze sprzętu aktywnego), powinny być przestrzegane poniższe wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich punktach norm EN , EN Wymagania kontroli, badań i odbioru robót 6.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopię raportów z wynikami badań (pomiarów) nie później niż w terminie i w formie określonej w umowie. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 6.2 Wymagania gwarancyjne Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: - gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC Am. 1, 2 dla określonej klasy wydajności); 12

13 - gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC Am. 1, 2. Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. Udzielona gwarancja ma ponadto zapewniać naprawę lub wymianę produktów wadliwych na koszt producenta (tzn. obejmować również koszt instalacji, czyli robociznę w trakcie naprawy, wymiany lub zamiany). producenta. Warunki udzielenia gwarancji producenta nie mogą narzucać konieczności przeprowadzania przeglądów wykonanej instalacji ani powodować Użytkownika/Inwestora obciążenia kosztami serwisu. Wszystkie konieczne prace i działania związane z posiadaniem gwarancji lub przywróceniem do stanu bezawaryjności nie mogą obciążać finansowo Użytkownika/Inwestora przez cały okres trwania serwisu gwarancyjnego. Wszystkie powyższe warunki mają utrzymane w ciągu całego 25-letniego okresu gwarancyjnego, którego początek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez producenta. Certyfikat ma być wystawiony przez producenta (a nie instalatora, dystrybutora, importera czy przedstawiciela producenta), w języku polskim i posiadać jednoznaczny identyfikator, pozwalający na jego szybkie odnalezienie w globalnej bazie danych. Na certyfikacie musi być również umieszczona nazwa obiektu/inwestora oraz podstawowe warunki gwarancyjne, z których nie wynika przeniesienie żadnych zobowiązań serwisowych na inne podmioty niż producent, który udziela gwarancji 25-letniej. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych oraz zgodności ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji w zakresie technicznym i funkcjonalnym, niezależnie od konieczności udzielenia gwarancji 25-letniej, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta. Zbudowana infrastruktura kablowa ma być fizycznie sprawdzona przez Producenta przed odbiorem technicznym i wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego. Użytkownik/Inwestor ma od Producenta otrzymać raport (w j. polskim), potwierdzający sprawdzenie całej instalacji pod kątem technicznym, funkcjonalnym i administracyjnym oraz estetycznym. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W celu uzyskania gwarancji, po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną 13

14 listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC Am. 1, 2. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnię. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami. 8.2 Odbiory częściowe i końcowy robót Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy. 8.3 Odbiór i pomiary sieci Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest weryfikacja pomiarowa wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letniej producenta wytwórcy okablowania.. 1. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2: Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą wersję oprogramowana wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 1. Wykonać komplet pomiarów opis pomiarów części miedzianej. Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN): 14

15 Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej IV klasą dokładności wskazań wg. IEC /Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizator bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na wykonanie fizycznej analizy wszystkich parametrów wg normy dla danej wydajności okablowania. Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, określonej w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail). W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: -kanału transmisyjnego tj. razem z kablami krosowymi (ang. Channel ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe i połączeniowe, które były wykorzystane do pomiarów konkretnych połączeń, należy zostawić przy tych połączeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajność docelowa jest wyższa od wydajności roboczej, założonej w projekcie, a kabli krosowych i połączeniowych o wyższej wydajności nie ma w zestawieniu materiałowym) -Łącza stałego od gniazda do panela krosowego (ang. Permanent Link ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Dostarczone kable krosowe i połączeniowe (zgodne ze specyfikacją) nie biorą udziału w pomiarach. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać co najmniej: mapę połączeń, długość połączeń i rezystancje par, opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy E A lub wyżej) lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe). W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: Łącza stałego (Kategoria 6 A ) od gniazda do panela krosowego (ang. Permanent Link ) 15

16 Przykładowy miernik DSX-5000 należy wyposażyć w przystawki typu DSX-PLA004S z wtykami referencyjnymi. Następnie ustawić miernik na ISO11801 PL2 Class E A lub EN50173 PL2 Class E), oraz wybrać typ kabla wskazać kabel skrętkowy S/FTP kat.6 A. Pomiary okablowania światłowodowego: Pomiary sieci światłowodowej mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN :2009/A1:2010. Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego łącza) mają być widoczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail). Zalecane jest wykonanie pomiarów włókien światłowodowych za pomocą reflektometru OTDR (np. Fluke OptiFiber Pro lub Fluke DSX-5000 z przystawką OptiFiber) ze względu na pomiar i analizę poszczególnych elementów składowych toru światłowodowego. Przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia jakości wszystkich złączy; ymagane długości dla rozbiegówki i dobiegówki to minimum 75m dla włókna gradienrowego (MM) i 150m dla włókna jednomodowego (SM). Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru. Pomiar tłumienia mocy optycznej należy wykonać przy wykorzystaniu metody wtrąceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. W przypadku pomiarów mocy optycznej (bez analizy reflektometrycznej) zalecane jest zastosowanie urządzeń pomiarowych, które pozwalają dokonać analizy jednocześnie dwóch włókien w dwóch kierunkach (np. Fluke CertiFiber lub Fluke DSX-5000 z przystawką CertiFiber); przed wykonaniem pomiarów ustawić referencję przy wykorzystaniu metody z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym; Do ustawienia poziomu referencji i pomiaru mocy optycznej należy bezwzględnie wykorzystywać oryginalne kable ze złączami referencyjnymi. Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę): dla włókien gradientowych (Multi Mode): od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm; od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm; dla włókien jednomodowych (Single Mode): od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM); od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM). Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). 16

17 Warunkiem prawidłowo wykonanych pomiarów reflektometrycznych lub pomiarów mocy optycznej, jest odniesienie uzyskanych wyników do procedury liczenia limitu z normy ISO/IEC Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji 2.2. Przedstawienia producentowi listy produktów nabytych poprzez autoryzowany kanał dystrybucji w Polsce Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową typu ND&I zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 3. Wykonać dokumentację powykonawczą Dokumentacja powykonawcza ma zawierać Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych Lokalizację przebić przez ściany i podłogi Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 8.1 Odbiór końcowy Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: - aktualną dokumentację powykonawczą w 3 egz. postaci papierowej oraz w 1 egz. w postaci elektronicznej w formacie AutoCAD dla rysunków oraz MS Word dla opisów i zestawień, - protokoły badań i pomiarów, - zaświadczenia o jakości i dopuszczeniu materiałów i urządzeń do obrotu, - oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, - instrukcje eksploatacji urządzeń (DTR), - części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie (dokumentacji) miały być dostarczone przez Wykonawcę 17

18 - protokoły poświadczające przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi przekazywanych instalacji i urządzeń. W ramach odbioru robót objętych specyfikacją należy wykonać następujące czynności: - zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, - dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów wykonanej instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z projektem, otrzymaną dokumentacją i przepisami, - sprawdzić zaświadczenia o jakości i dopuszczeniu materiałów i urządzeń do obrotu, - sprawdzić i zaakceptować protokóły badań i pomiarów pomontażowych, - sporządzić protokół odbioru robót. 9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z postanowieniami umowy. 10 Dokumenty odniesienia Projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych marzec 2014r. PN-EN Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne. PN-EN Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. PN-EN Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólno dotyczące emisyjności. ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków Pozostałe normy powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7 A częstotliwości 1000MHz IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla 18

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo