Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Streszczenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie."

Transkrypt

1 Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej dentyfkacj mówców opartego na metodze EM-UBM-MAP Streszczene W nnejszej pracy zbadano wpływ transmsj paketowej na skuteczność systemu automatycznej dentyfkacj mówców pracującego w oparcu o bayesowsk klasyfkator LR. Modelowane statystyczne w systeme prowadzone jest z wykorzystanem algorytmów EM-GMM oraz MAP. W badanach założono, że z transmsją paketową wążą sę dwa zjawska: utrata paketów oraz kodowane sygnału. W badanach wykorzystano nektóre kodek audo standardu H.323 ITU-T. Zjawsko utraty paketów przyblżono za pomocą dwustanowego modelu Glberta. Wynk badań przedstawono w postac charakterystyk Tppetta. Słowa kluczowe Voce over Internet Protocol, krymnalstyczna dentyfkacja mówców, model Glberta, utrata paketów, kompresja dźwęku, standard H.323 Wprowadzene Upowszechnene dostępu do Internetu oraz rozwój technolog nternetowych doprowadzły do powstana telefon nternetowej zwanej VoIP (Voce over Internet Protocol). Zaletą tej technolog jest obnżene kosztów połączeń oraz możlwość równoległej transmsj nnych danych. Na śwece rynek usług VoIP bardzo szybko sę rozwja []. Szacuje sę, że w Polsce już 49% użytkownków Internetu korzysta równeż z telefon nternetowej, przy czym najszerzej ta technologa wykorzystywana jest w łącznośc bznesowo-korporacyjnej. Dane te jednoznaczne wskazują na rosnącą rolę tego rodzaju usług telekomunkacyjnych. Rozwój telefon VoIP jest konsekwencją zjawska konwergencj sec usług. Ten postępujący proces defnowany jest jako zespolene wszystkch funkcj kanałów transmsj głosu, obrazu oraz danych w jedną szerokopasmową strukturę opartą na protokole IP. Wpływ zjawsk generowanych w kanale GSM PSTN na skuteczność systemów automatycznego rozpoznawana mówców jest dobrze poznany. Przez ostatne 20 lat prowadzono szereg prac badawczych z tego zakresu. Sprawdzono m.n. wpływ zakłóceń addytywnych mtowanych za pomocą pasmowego szumu bałego kolorowego [2]. Dodatkowo zweryfkowano wpływ zakłóceń nelnowych powstających w mkrofonach [2, 3]. Uzyskane wynk jednoznaczne wskazują, ż zakłócena tego typu ujemne wpływają na skuteczność systemu rozpoznawana. Badanom poddano równeż wpływ metod kompresj sygnału mowy wykorzystywanych w telefon komórkowej m.n. GSM 06.0, GSM GSM oraz wpływ tych metod kodowana na cechy osobncze głosu [4, 5]. Uzyskane wynk pokazują, że badane zjawska prowadzą do spadku skutecznośc systemów rozpoznawana mówców. Stopeń spadku skutecznośc systemu jest uzależnony od zjawska, które wpływa na sygnał mowy. W lteraturze krymnalstycznej brak jest szczegółowej analzy wpływu zjawsk generowanych w sec na skuteczność metod krymnalstycznej dentyfkacj mówców. Dośwadczene autora wskazuje, że nagrana rozmów za pośrednctwem protokołów nternetowych są coraz częścej przedmotem badań fonoskopjnych. Dotychczas prowadzone badana koncentrowały sę przede wszystkm na możlwośc transmsj danych głosowych, a wraz z nm równoległej transmsj danych bometrycznych. W rozwązanu tym akwzycja sygnału mowy oraz modelowane statystyczne odbywają sę po strone abonenta PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283()

2 [6]. Właścwy proces dentyfkacj prowadzonej za pomocą systemu automatycznego w takch rozwązanach następuje po strone usługodawcy na podstawe danych przesłanych wraz z sygnałem mowy. Tak węc badana koncentrują sę na typowej aplkacj bometrycznej wykorzystywanej do autoryzacj aktywnośc zlecanych za pośrednctwem ln telefoncznej. Natomast analza fonoskopjna nternetowych rozmów telefoncznych wymaga znajomośc zjawsk występujących w sec IP ch wpływu na sygnał mowy cechy osobncze wraz z nm przenoszone. Celem badań przedstawonych w nnejszej pracy było określene wpływu zjawsk powstających w trakce transmsj sygnału mowy za pośrednctwem telefon nternetowej na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej dentyfkacj mówców. Transmsja głosu przez seć IP Publczna telefona komutowana (PSTN) oraz telefona komórkowa (GSM) do zestawena połączena wykorzystują komutację łączy (crcut swtchng). Technka ta polega na zajmowanu kolejnych odcnków drog połączenowej mędzy dwoma stacjam na podstawe nformacj sygnalzacyjnych wysyłanych przez stacje żądające połączena. Po zestawenu całej drog połączenowej ze stacj docelowej wysyłana jest nformacja sygnalzacyjna o utworzenu połączena. Dopero po tej faze następuje transmsja danych. Utworzona droga pozostaje tylko do użytku stacj, które zancjowały połączene, aż do chwl rozłączena [7]. Perwszym standardem defnującym technczne wymagana dla zapewnena usług łącznośc audo w czase rzeczywstym w secach paketowych była rekomendacja Mędzynarodowej Un Telekomunkacyjnej numer H.323. Zgodne z tą rekomendacją dźwęk przesyłany jest według reguł protokołów nternetowych [8]. Podstawową jednostką nformacj jest wymenany mędzy stacjam końcowym paket (zwany też datagramem RTP), który stanow zaps bnarny o skończonej długośc składa sę z nagłówka oraz obszaru danych [7, 9]. Nagłówek to nformacje protokołów poszczególnych warstw modelu OSI (Open Systems Interconnecton), natomast obszar danych paketu to dane reprezentujące sygnał dźwękowy [0]. Proces formowana sygnału mowy w pakety rozpoczyna sę od kompresj dźwęku. Kolejnym etapem jest paketyzacja, w trakce której skompresowany sygnał mowy dzelony jest na segmenty, które zapsywane są w obszarze danych paketu []. Parametrem defnującym czas trwana sygnału mowy reprezentowanym przez obszar danych w pojedynczym pakece, jest nterwał paketyzacj [, 2]. Standardowy zalecany nterwał paketyzacj wynos 20 ms [, 2]. Zgodne rekomendacją H.323 dźwęk strumenowany zakodowany jest za pomocą protokołu transmsj czasu rzeczywstego RTP (Real Tme Protocol), który zapewna nformacje o czase nadana paketu [8, 0, 3]. RTP do transportu wykorzystuje protokół UDP (User Datagram Protocol), który jest protokołem bezpołączenowym ne udostępna żadnych mechanzmów kontrol dostarczena danych oraz kolejnośc otrzymana paketów [8, 9]. Zaletą protokołu UDP jest brak narzutu dodatkowych danych zwązanych z mechanzmam kontrol oraz duża szybkość transmsj, co w przypadku przesyłana rozmowy prowadzonej w czase rzeczywstym jest kluczowe [0]. UDP wykorzystuje protokół IP, który zapewna sumy kontrolne oraz dane adresowe odborcy [0]. W telefon VoIP, wykorzystującej komutację paketów, naczej zatem nż w przypadku komutacj łączy, kanał transmsyjny mędzy stacjam końcowym zajmowany jest tylko podczas przesyłana paketów, po czym automatyczne jest zwalnany. Transmsja nformacj głosowej za pomocą paketów wąże sę z występowanem nekorzystnych zjawsk, takch jak opóźnena oraz utrata paketów. Na opóźnene wpływa: czas przesyłana danych mędzy punktam końcowym, czas przetwarzana nformacj w urządzenach secowych (np. w ruterach) oraz czas paketyzacj danych dźwękowych [9]. Utrata oraz ukrywane utraty paketów Brak mechanzmów kontrol dostarczana danych w protokole UDP powoduje, że datagramy, które ne zostaną dostarczone do stacj końcowej, ne ulegają retransmsj są tracone [8]. Innym powodem utraty paketów jest odrzucane tych, które stracły swoje znaczene, ze względu na ch zbyt duże opóźnene [4]. Efekt utraty paketów obrazuje spektrogram wypowedz nagrałem dwe przedstawony na ryc- Ryc.. Spektrogram wypowedz nagrałem dwe, zastosowany kodek ITU-T G729 6,4 kb/s, prawdopodobeństwo utraty paketów 0, czas trwana paketu 20 ms. 30 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204

3 Ryc. 3. Model Glberta. Ryc. 2. Spektrogram wypowedz nagrałem dwe, zastosowany kodek ITU-T G729,8 kb/s, prawdopodobeństwo utraty paketu P Z = 0,25, nterwał paketyzacj jest równy 20 ms. ne 2. Tą samą wypowedź, neznekształconą przedstawono na rycne. Zjawsko utraty nformacj może przyjmować dwe różne postac. Jedną z nch jest przypadkowa utrata pojedynczych paketów [9]. W drugm przypadku tracona może być grupa paketów kolejno po sobe następujących, tworząc tzw. paczk błędów [9, 5, 6, 7]. Parametrem określającym lczbę utraconych kolejno po sobe następujących paketów jest BL (Burst Length) w lteraturze określany jako G mn [4]. Ze względu na zmenające sę warunk w sec IP, wynkające np. z okresów zwększonego natężena ruchu w sec, długośc paczek błędów mogą sę zmenać w czase [5]. Dlatego wprowadzono równeż parametr średnej długośc paczek błędów (Mean Burst Lost Length MBLL), który określa średną lczbę paketów w utraconej paczce [5, 8]. Badana nad oceną degradacj jakośc transmsj sygnału mowy w sec IP na skutek utraty paketów mogą być prowadzone pod warunkem stworzena modelu matematycznego, który pozwolłby w sposób kontrolowany wprowadzać te zakłócena do sygnału. W lteraturze przedmotu zaproponowano klka model matematycznych zjawska utraty paketów, np. model Bernoullego oraz bardzej złożony model oparty na szeregach Markowa [6, 8]. Według danych lteraturowych stosunkowo prostym, dostarczającym dokładnego przyblżena zjawska utraty paketów w paczkach, jest model Glberta. Zakłada on, że stan beżącego paketu jest uzależnony jedyne od stanu paketu go poprzedzającego [6, 7, 8]. Model ten został zamplementowany w badanach opsanych w nnejszej pracy. Jego deę przedstawono na rycne 3 [9]. Jeżel przyjmemy, że X jest zmenną losową reprezentującą rezultat transmsj paketu w chwl n, to sekwencja zdarzeń X n, gdze n є N, stanow dyskretny szereg Markowa. Rezultat transmsj może przyjmować jeden z dwóch stanów oznaczonych jako: D (paket dostarczony) oraz Z (paket utracony). Prawdopodobeństwo przejśca do stanu Z, gdy stanem poprzednm był równeż stan Z, zdefnowane jest następująco: P zz (X n + = Z X n = Z) = clp. Zmenną losową X cechuje rozkład geometryczny [5, 6, 8]. Zatem prawdopodobeństwo, że BL następujących po sobe paketów (paczka) zostane utracone zdefnowane jest następująco () [5, 6]: BS PBS ( ) = clp ( clp), BS 0 () Średna długość paczk błędów (MBLL) stanow wartość oczekwaną szeregu geometrycznego wynos (2) [5, 6]: MBBL = clp (2) Prawdopodobeństwo P z wystąpena stanu Z paketu nazywane jest prawdopodobeństwem utraty paketów zdefnowane jest następująco (3) [6]: P = P ( X = D) P ( X = Z X = D) + Z D n DZ n+ n ( ) + P P X = Z X = Z Z ZZ n+ n (3), gdze P D (X n = D) to prawdopodobeństwo tego, że paket znajdze sę w stane D oraz P DZ (X n + = Z X n = D) to prawdopodobeństwo wystąpena stanu Z, gdy paket poprzedn znajdował sę w stane D. Welkość P Z to podstawowy parametr defnujący stopeń utraty paketów. Jest on równeż defnowany jako stosunek lczby paketów utraconych do lczby paketów wysłanych w danej jednostce czasu (Packet Loss Rato PLR) [4, 8]. Ostateczne na podstawe wyrażeń (2) oraz (3) P DZ wynos (4) [8]: Pz PDZ ( X = n Z X = n D) = + (4) MBLL ( P ) Utrata paketów może powodować odczuwalne, chwlowe zank sygnału. W celu zamaskowana efektu tego zjawska opracowano specjalne metody ukrywana utraty paketów (Packet Loss Concealment PLC). Obecne wykorzystywanych jest wele metod PLC. Najbardzej złożone oblczenowo generują syntetyczną nformację głosową na podstawe ostatnch z PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204 3

4 Ryc. 4. Efekt utraty paketów bez zastosowana technk PLC (a), ukryce przez repetycję (b). dostarczonych paketów. Najprostszą metodą, która może być stosowana w czase rzeczywstym jest repetycja paketów [2, 20]. Jej sposób dzałana przedstawono na rycne 4. Metoda ta opera sę na założenu, że nformacje zawarte w sąsadujących ze sobą ramkach newele sę różną. Ukryce przez repetycję polega na zastępowanu utraconego paketu przez ostatn otrzymany paket [2, 20]. Wykorzystane tej technk daje dobre rezultaty przy mnmalnej złożonośc oblczenowej [20]. Ze względu na powszechność wykorzystana metody repetycj jej prostotę efekt jej dzałana był przedmotem badań, których wynk prezentowany jest w nnejszej pracy. Kodek Zadanem kompresj danych dźwękowych jest redukcja lczby btów potrzebnych do wernego odwzorowana sygnału mowy w celu jego przesłana na odległość, a następne odtworzena. Proces ten jest realzowany z wykorzystanem kodera oraz dekodera (ang. COder-DECoder CODEC). Podstawowym celem kompresj sygnału mowy w telefon VoIP jest redukcja strumena nformacj, dzęk czemu potrzebne pasmo może być welokrotne mnejsze. Standard ITU-T H.323 dopuszcza użyce welu kodeków dźwęku. W celu oceny wpływu algorytmów kompresj sygnału mowy na skuteczność systemu automatycznej dentyfkacj mówców wybrano trzy kodek o różnej przepływnośc, których parametry, na podstawe rekomendacj ITU-T, przedstawono w tabel. System automatycznej dentyfkacj mówców W pracy analzowany jest system dentyfkacj mówców, który wykorzystuje 34 cechy wdmowe (tworząc tzw. wektory 34-wymarowe), na które składa sę: 6 melowych współczynnków cepstralnych (mel frequency cepstral coeffcents MFCC), 6 dynamcznych, melowych współczynnków cepstralnych ( MFCC) oraz dwa współczynnk energetyczne: logarytm energ sygnału (E) oraz współczynnk dynamczny logarytmu energ sygnału ( E). Jeden wektor 34-wymarowy MFCC oblczany jest z ramk o czase 20 ms, która w trakce analzy przesuwana jest z krokem równym 0 ms. Proces oblczana współczynnków MFCC szeroko opsano w lteraturze (zob. [24, 25]). Kolejny krok to detekcja sygnału mowy (Voce Actvty Detecton VAD). W analzowanym systeme wykorzystano kryterum energetyczne. Metoda ta polega na porównanu logarytmu energ sygnału w poszczególnych ramkach. Na podstawe analzy statystycznej Kodek wykorzystane w trakce badań Tabela Standard Algorytm kompresj Ramka wg. standardu [ms] Współczynnk kompresj Przepływność [kb/s] G.7 [2] PCM a-law Modulacja mpulsowo-kodowa 0,25 : bezstratny 64,0 G.729 [22] CS-ACELP Sprzężona algebraczna pobudzana kodem predykcja lnowa 0 8 : stratny,8 G.723. [23] MP-MLQ Modulacja welompulsowa maksymalnego prawdopodobeństwa kwantyzacj 30 0 : stratny 6,3 32 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204

5 prowadzonej na przestrzen całej wypowedz ustanawany jest próg elmnacj. Jeżel logarytm energ sygnału w danej ramce przekracza ustanowony próg, wektor reprezentowany przez taką wartość E etyketowany jest jako sygnał mowy jest wykorzystywany do dalszej analzy. Krytycznym elementem tej metody jest ustanowene progu elmnacj. Stosuje sę do tego celu meszannę model normalnych 2. rzędu, zbudowaną na podstawe współczynnka E. Wspomnane kryterum ustanawa sę na podstawe zasady detekcj Bayesa [25, 26]. W kolejnym etape realzowana jest standaryzacja cepstrum (Cepstral Mean Varance Normalzaton CMVN). Algorytm ten ma na celu mnmalzowane wpływu zakłóceń addytywnych przez korygowane wartośc wektorów cech [25]. Zgodne z tą metodą korygowane współczynnków MFCC następuje przez odjęce od wartośc danego współczynnka oblczonego w danej ramce sygnału współczynnka uśrednonego po całej wypowedz. Metodę CMVN opsano szeroko w lteraturze (zob. [25, 27]). Analzowany system dentyfkacj mówców umożlwa porównywane wypowedz różnących sę pod względem treśc. Oparty jest na metodze modelowana parametrycznego GMM (Gaussan Mxture Models). Zgodne z założenem tej metody współczynnk wdmowe MFCC, zdefnowane w przestrzen welowymarowej, mogą zostać przyblżone funkcją będącą ważoną sumą skończonej lczby M rozkładów normalnych opsanych z wykorzystanem parametrów statystycznych: wektora wartośc średnej, macerzy kowarancj Σ oraz wektora wag ω. Welkość M defnuje tzw. rząd modelu. Komponenty meszanny model normalnych stanową ops krótkotermnowej zmennośc ludzkego głosu [24, 28, 29]. Parametry rozkładu oblcza sę z wykorzystanem teracyjnego algorytmu EM (ang. Expectaton Maxmzaton). Metoda ta opera sę na szacowanu parametrów meszanny w dwóch krokach estymacj maksymalzacj. W perwszym kroku (E estymacj) oblczane jest prawdopodobeństwo a posteror przynależnośc wektora x n (D-wymarowy wektor cech wdmowych MFCC oblczony w chwl n, n =,, N) do meszanny, zdefnowanej za pomocą parametrów λ ( µ, Σ, ω), gdze =,, M to rząd modelu (5) [2]: t t t ω p( xn, λ ) p( xn, λ ) = K t (5) ω p ( x, λ ) k= k n W równanu (5) t to ndeks teracj, natomast t px ( n, λ ) to D-wymarowa funkcja gęstośc komponentu, którą zdefnowano w równanu (6) [24, 28]: t p( x, λ ) = D/ 2 t ( 2 π ) Σ 2 / t t exp ( xn µ )( Σ ) ( xn µ t ) 2 (6) W kolejnym kroku (M maksymalzacj) oblczane są aktualne wartośc parametrów rozkładu: wektor średnch, macerz kowarancj oraz wektor wag [24]. Wag komponentów: t ω + N t = Σ n= p ( xn, λ ) (7) N Średna N t t+ Σn= p( xn, λ ) x µ = N t Σ p ( x, λ ) n= n n (8) Warancja: N t t t t+ Σn= p xn xn xn (, λ )( µ )( µ ) Σ = N t (9) Σ p ( x, λ ) n= n Pełną terację zamyka szacowane nowej wartośc prawdopodobeństwa a posteror na podstawe wyrażena (5) z wykorzystanem parametrów oszacowanych za pomocą wyrażeń (7), (8) oraz (9). Jeżel zachodz warunek konwergencj p( xn, λ ) > p( xn, λ ) t t+ teracja zostaje zakończona [24, 25, 28, 29]. Algorytm EM wymaga dużej lośc danych wejścowych, aby otrzymany model w sposób reprezentatywny opsywał wypowedź. Najczęścej wykorzystywany jest on do określena parametrów modelu populacyjnego, tzw. modelu UBM (Unversal Background Model). Dobór mówców do populacj mus sę odbywać z uwzględnenem wypowedz, które będą poddane późnej analze krymnalstycznej. Tak węc dobór struktury populacyjnej odbywa sę ze względu na płeć, wek, język, którym posługują sę mówcy, oraz technkę rejestracj, jaka została użyta w celu utrwalena głosów stanowących przedmot analzy [28, 30]. Do określena parametrów meszanny reprezentującej cechy osobncze mówcy z nagrana porównawczego wykorzystywany jest teracyjny algorytm MAP (Maxmum a posteror). Metodą tą skuteczne oszacowuje sę parametry modelu λ M mówcy przy mnmalnej lośc danych uczących. W perwszym kroku t oblczane jest prawdopodobeństwo p( xn, λ M, ) na podstawe wyrażena (5), przy czym parametram wejścowym λ M, ( µ, Σ, ω ) są wartośc modelu UBM. Następne z wyrażena (7) oblczany jest wektor wag ω. Pomocncza wartość średna oblczana jest z następującego wyrażena (0) [28]: µ N t = Σ n= p( xn, λm, ) x n (0), ω t gdze p( xn, λ M, ) to prawdopodobeństwo a poste- PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283()

6 ror przynależnośc wektora x n (D-wymarowy wektor cech wdmowych MFCC oblczony w chwl n) do meszanny, zdefnowanej za pomocą parametrów λ M, ( µ, Σ, ω ), gdze =,, M [25, 27, 28]. Do adaptacj modelu mówcy wykorzystywana jest jedyne wartość średna parametrów UBM. Możlwe jest równeż wykorzystane pozostałych parametrów, tj. kowarancj oraz wektora wag, jednak zwększa to znaczne złożoność oblczenową algorytmu zwększa prawdopodobeństwo zwrócena błędu przez system [30, 3]. Ostateczne wartość średna modelu λ M oblczana jest na podstawe wyrażena () [28]: (), gdze współczynnk α jest zdefnowany jako: ω α = (2), ω + r gdze współczynnk r decyduje o stopnu adaptacj [28]. Analzowany system krymnalstycznej dentyfkacj mówców wykorzystuje metodę modelowana EM w celu oszacowana parametrów meszanny modelu populacyjnego UBM. W badanach przeanalzowano przypadek, w którym rząd modelu wynos 28. Do oszacowana parametrów modelu mówcy wykorzystywany jest algorytm MAP adaptujący wartość średną. Wartość współczynnka r = 6 modelu MAP dobrano na podstawe danych lteraturowych [28]. Materał użyty do badań W pracy wykorzystano wypowedz spontanczne w języku polskm, zarejestrowane w warunkach pomeszczena meszkalnego 38 mówców polskojęzycznych. Każdy z mówców udzelł po 0 wypowedz, których czas trwana wynosł około 30 sekund, co dało 380 plków dźwękowych. Zaps dźwęku prowadzono w formace PCM WAV z częstotlwoścą próbkowana 44, khz oraz rozdzelczoścą 6 btów. Następne plk dźwękowe poddano konwersj z wykorzystanem 3 kodeków audo opsanych wcześnej, co daje 3 zbory nagrań po 380 plków dźwękowych. Następne do nagrań wprowadzono zakłócena w postac utraty paketów. Proces ten przeprowadzono na każdym plku dźwękowym składał sę z następujących etapów:. podzał nagrana na ramk o czase 20 ms (nterwał paketyzacj), 2. wygenerowane z wykorzystanem modelu Glberta, z zadanym parametrem P z ϵ {0, 0,0, 0,, 0,25} oraz MBLL = 2 szeregu czasowego o wartoścach 0 (paket utracony) lub (paket dostarczony), 3. odwzorowane szeregu czasowego w kolejnych ramkach nagrana. Defncja skutecznośc automatycznego systemu krymnalstycznej dentyfkacj mówców W systeme automatycznej dentyfkacj mówców do nterpretacj wynku analzy wykorzystano loraz warygodnośc (lkelhood rato LR) mający swoje uzasadnene w lorazowej postac twerdzena Bayesa. Welkość LR porównuje prawdopodobeństwo, że analzowane dwe wypowedz pochodzą od tej samej osoby z prawdopodobeństwem, że pochodzą od różnych osób [32, 33]. Iloraz warygodnośc można zdefnować jako stosunek dwóch wartośc prawdopodobeństw warunkowych [29, 33]: Metodykę szacowana lorazu warygodnośc w odnesenu do systemów automatycznej dentyfkacj mówców opsano w lteraturze (zob. [29]). Wynk badań przedstawono za pomocą charakterystyk Tppetta, które są szeroko wykorzystywane w badanach rzetelnośc wartośc LR [33]. Interpretację charakterystyk Tppetta oraz metodę ch szacowana w odnesenu do automatycznego systemu dentyfkacj mówców przedstawono w publkacj D. Meuwly ego A. Drygajły [29]. Na podstawe charakterystyk Tppetta wyznaczono dwe charakterystyczne welkośc prawdopodobeństwa [33]: P LRHd > prawdopodobeństwo otrzymana wartośc LR >, gdy porównywane wypowedz pochodzą od dwóch różnych osób, P LRHp < prawdopodobeństwo otrzymana wartośc LR <, gdy porównywane wypowedz pochodzą od tej samej osoby. Ich nterpretację grafczną przedstawono na rycne 5. Welkośc P LRHp < oraz P LRHd > opsują skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej dentyfkacj mówców. Stosując termnologę procesową, współczynnk P LRHd > określa, na le prawdopodobne jest uzyskane lorazu warygodnośc wększego od, jeżel podejrzany ne jest źródłem wypowedz dowodowej [33]. Natomast współczynnk P LRHp < określa, na le prawdopodobne jest to, że loraz warygodnośc będze mnejszy od, jeżel podejrzany jest źródłem wypowedz dowodowej [33]. Wynk badań Użyty do badań materał dźwękowy został wykorzystany do sprawdzena skutecznośc systemu. Zbadano: 34 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204

7 Z PRAKTYKI Ryc. 5. Przykład charakterystyk Tppetta. ) wpływ kompresj dźwęku G.7 ITU-T 64 kb/s, G.729 ITU-T,8 kb/s oraz G.723 ITU-T 6,3 kb/s, 2) wpływ utraty paketów z prawdopodobeństwem Pz = 0,0, 0,, 0,25, 3) wpływ utraty paketów z prawdopodobeństwem Pz = 0,0, 0,, 0,25 z zastosowanem repetycj do ukrywana utraty paketów. Uzyskane wartośc PLRHp < oraz PLRHd > wraz z charakterystykam Tppetta przedstawono na rycnach 6 8. Wnosk Skuteczność systemu dla różnych metod kompresj bez zjawska utraty paketów jest podobna: PLRHd > od 0,3 do 0,4 oraz dla PLRHp < od 0,06 do 0,08. Natomast dla tych samych wypowedz zarejestrowanych w warunkach pomeszczena meszkalnego otrzymywane są rezultaty: PLRHd > 0,5 oraz PLRHp < 0,04 (ryc. 8). Podobne wynk otrzymano dla tych samych wypowedz zarejestrowanych za pośrednctwem telefon stacjonarnej (PSTN) oraz komórkowej (ryc. 8). Otrzymane charakterystyk pokazują zatem, że kodowane audo według standardu ITU-T H.323 negatywne wpływa na skuteczność automatycznej dentyfkacj mówców. Zauważyć można równeż, że Ryc. 6. Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem VoIP kodek audo G.7 64 kb/s na skuteczność automatycznej dentyfkacj mówców dla zmennego stopna utraty paketów od 0 do 0,25 oraz dla jednej metody ukrywana utraty paketów. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283()

8 Z PRAKTYKI Ryc. 7. Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem VoIP kodek audo G.723 6,3 kb/s na skuteczność automatycznej dentyfkacj mówców dla zmennego stopna utraty paketów od 0 do 0,25 oraz dla jednej metody ukrywana utraty paketów. Ryc. 8. Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem VoIP kodek audo G.729,8 kb/s na skuteczność automatycznej dentyfkacj mówców dla zmennego stopna utraty paketów od 0 do 0,25 oraz dla jednej metody ukrywana utraty paketów. wpływ przepływnośc poszczególnych kodeków jest pomjalny. Charakterystyk przedstawone na rycnach 5, 6 oraz 7 wyraźne pokazują, że decydującym zjawskem ujemne wpływającym na skuteczność systemu dentyfkacj mówców jest utrata paketów, przy czym dla wartośc Pz neprzekraczającej 0,0 ten wpływ jest mnmalny. Natomast dla Pz równej 0,25 prawdpodobeństwa PLRHd > oraz PLRHp < wyraźne rosną wynoszą odpowedno od 0,9 do 0,20 oraz od 0,09 do 0,. 36 Zastosowane mechanzmu PLC (ukrywana utraty paketów) poprawa skuteczność systemu. W przedmotowej pracy przeanalzowano jeden mechanzm repetycję. Wynk skutecznośc metody pokazuje, że dla Pz równej nawet 0,25 przez zastosowane mechanzmu repetycj PLRHd > oraz PLRHp < maleją odpowedno od 0,4 do 0,5 oraz od 0,08 do 0,09. W pracy zbadano wpływ zjawsk powstających w trakce transmsj sygnału mowy za pośrednctwem telefon nternetowej na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej dentyfkacj mówców opartego na PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204

9 Ryc. 9. Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem PSTN, GSM oraz rejestracj w warunkach pomeszczena meszkalnego na skuteczność automatycznej dentyfkacj mówców. metodze EM-UBM-MAP. W wynku przeprowadzonych badań stwerdzono, że decydującym zjawskem wpływającym na skuteczność analzowanego systemu jest lczba utraconych paketów w stosunku do lczby paketów wysłanych. W praktyce stneje zatem koneczność oszacowana parametru P z (lczba ramek utraconych do wszystkch ramek, z których składa sę analzowane nagrane) przed przystąpenem do analzy porównawczej. Wyjątkem jest przypadek, gdy zastosowano repetycję jako metodę PLC, wtedy efekt utraty paketów jest pomjalny. Wpływ rodzaju kodeka okazał sę podobny dla wszystkch trzech przypadków wykorzystanych w badanach (G.7 ITU-T 64 kb/s, G.723 ITU-T 6,3 kb/s, G.729 ITU-T,8 kb/s). Wnosek ten jest stotny, poneważ w praktyce, dysponując jedyne nagranem rozmowy przesłanej z wykorzystanem telefon VoIP, ne można ustalć, jakego rodzaju kodek został wykorzystany. W śwetle przeprowadzonych badań należy stwerdzć, że automatyczny system krymnalstycznej dentyfkacj mówców jest skutecznym narzędzem analzy porównawczej głosów, gdy przedmotem badań są wypowedz przesłane z wykorzystanem telefon VoIP. Kwestą otwartą pozostają wpływ metod ukrywana utraty paketów (PLC) przy zmennej średnej długośc paczk błędów (MBLL) oraz wpływ standardów kompresj wykorzystywanych w nnych protokołach alternatywnych wobec H.323, np. równeż popularnym protokole SIP (ang. Sesson Intaton Protocol). Badana zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego nr 0023/RID3/202/02 z dna 30 lpca 202 roku fnansowanego ze środków NCBR. Źródła rycn tabel Rycny 9: autor Tabela: opracowane własne Bblografa. Myers D.: VoIP servces market gettng boost from cloud telephony, hosted UC, SIP trunkng, Infonetcs Research, 6 kwetna 203, [dostęp: 20 serpna 203], UC-Servces-Market-Hghlghts.asp 2. Reynolds D.A., Zssman M.A., Quater T.F., O Leary G.C., Carlson B.A.: The effect of telephone transmsson degradaton on speaker recognton performance, Acoustcs, Speech, and Sgnal Processng 995, ICASSP Reynolds D.A.: The effects of handset varablty on speaker recognton performance: experments on the swtchboard corpus, Acoustcs, Speech, and Sgnal Processng 996, ICASSP-96 Conference Proceedngs. 4. Byrne C., Foulkes P.: The moble phone effect on vowel formants, Internatonal Journal of Speech Language and the Law 2004, nr. 5. Besacer L., Grass S., Dufaux A., Ansorge M., Pellandn F.: GSM speech codng and speaker recognton, ICASSP Besacer L., Aryaeena A.M., Mason J.S., F.Bonastre J., Mayorga P., Fredoulle C., Megner S., Sau J., Evans N.W.D., Auckenthaler R., Stapert R.: Voce bometrcs over the nternet n the framework of COST acton 275, EURASIP Journal on Appled Sgnal Processng 2004, nr 4, s , Hndaw Publshng Corporaton. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283()

10 7. Jajszczyk A.: Wstęp do telekomunkacj, Podręcznk akademcke, Warszawa Sera H: Audovsual and multmeda systems. Infrastructure of audovsual servces systems and termnal equpment for audovsual servces. Packet-based multmeda communcatons systems, Rekomendacja ITU-T H Gartkewcz M.: Usługa VoIP czynnk wpływające na jakość transmtowanego głosu, Telekomunkacja Technk Informacyjne 2004, nr Davdson J., Peters J.: Voce over IP fundamentals, A systematc approach to understandng the basc of voce over IP, Csco Press ITU-T H (2/2009), Sera H: Audovsual and multmeda systems, Infrastructure of audovsual servces Transmsson multplexng and synchronzaton. Call sgnalng protocols and meda stream packetzaton for packet-based multmeda communcaton systems, Rekomendacja ITU-T H Szget T., Hattngh Ch.: Qualty of Servce Desgn Overvew, Csco Press Gartkewcz M.: Usługa VoIP mechanzmy poprawy jakośc, Telekomunkacja Technk Informacyjne 2004, nr ITU-T G.020 (07/2006), Sera G: Transmsson systems and meda, dgtal systems and networks Qualty of Servce and performance generc and user-related aspects. Performance parameter defntons for qualty of speech and other voceband applcatons utlzng IP networks, Rekomendacja ITU-T G Jelass S., Rubno G.: A study of artfcal speech qualty assessor of VoIP calls subject to lmted bursty packet losses, EURASIP Journal on Image and Vdeo Processng 20, nr Sanneck H.: Packet loss recovery and control for voce transmsson over the nternet, Technschen Unverstät, praca doktorska, Berln Wesołowsk K.: Podstawy cyfrowych systemów telekomunkacyjnych, WKŁ, Warszawa Mohamed S., Rubno G., Varela M.: Performance evaluaton of real-tme speech through a packet network: a random neural networks-based approach, Performance Evaluaton, nr 57 (2), s Glbert E.N.: Capacty of a burst-nose channel, The Bell System Techncal Journal, September Mayorga P., Besacer L., Lamy R., Sergnat J-F.: Audo packet loss over IP and speech recognton, Automatc Speech Recognton and Understandng, 2003, ASRU IEEE Workshop on, 30 Nov. 3 Dec. 2003, s ITU-T G.7.0 (09/2009) Sera G: Transmsson systems and meda, dgtal systems and networks dgtal termnal equpments codng of voce and audo sgnals. Lossless compresson of G.7 pulse code modulaton, Rekomendacja ITU-T G ITU-T G.729 (03/202) Sera G: Transmsson systems and meda, dgtal systems and networks. Dgtal termnal equpments codng of voce and audo sgnals. Codng of speech at 8 kbt/s usng conjugate-structure algebraccode-excted lnear predcton (CS-ACELP). Annex E CS-ACELP speech codng algorthm at.8 kbt/s, Rekomendacja ITU-T G ITU-T G.723. (05/2006), Sera G: Transmsson systems and meda, dgtal systems and networks, Dgtal termnal equpments codng of analogue sgnals by methods other than PCM. Dual rate speech coder for multmeda communcatons transmttng at 5.3 and 6.3 kbt/s, Rekomendacja ITU-T G Reynolds D.A., Rose R.C.: Robust text-ndependent speaker dentfcaton usng gaussan mxture speaker models, IEEE Transactons on Speech and Audo Processng 995, nr 3 (), s Makowsk R.: Automatyczne rozpoznawane mowy wybrane zagadnena, Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej, Wrocław Magrn-Chagnolleau I., Graver G., Blouet R.: Overvew of the 2000-ELISA consortum research actvtes, A Speaker Odyssey, czerwec 200, s Vkk O., Laurla K.: Cepstral doman segmental feature vector normalzaton for nose robust speech recognton, Speech Communcaton 998, nr 25, Elsever (998). 28. Reynolds D.A., Quater T.F., Dunn R.B.: Speaker verfcaton usng adapted gaussan mxture models, Dgtal Sgnal Processng 2000, nr 0, s Meuwly D., Drygajlo A.: Forensc speaker recognton based on a bayesan framework and gausan mxture modellng, In 200, A Speaker Odyssey: The speaker recognton workshop 200, s Auckenthaler R., Carey M., Lloyd-Thomas H.: Score normalzaton for text-ndependent speaker verfcaton system, Dgtal Sgnal Processng 2000, nr 0 ( 3), s Barras C., Gauvan J.-L.: Feature and score normalzaton for speaker verfcaton of cellular data. In Proceedngs of the IEEE Internatonal Conference on Acoustcs, Speech and Sgnal Processng, t. 2, s , Hong Kong, Chna, Zadora G., Trzcńska B.M.: The evdental value of transfer evdences a ht-and-run accdent, Problems of Forensc Scences 2008, nr LXXIII, s Gl P., Curron J., Neumann C., Krkham A., Clayton T., Whtaker J., Lambert J.: Interpretacja złożonych profl DNA za pomocą model emprycznych metoda merzena rzetelnośc tych model, Problemy Krymnalstyk 2008, nr PROBLEMY KRYMINALISTYKI 283() 204

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993 ZESZYTY NUKOWE KDEMII MRYNRKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNL OF POLISH NVL CDEMY 214 (LV) 2 (197) Zdzsław Kopacz 1), Cezary Specht 2) POLSKI SYSTEM DGPS GENEZ: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Membrany teora praktyka MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Józef CEYNOWA Wydzał Chem, Unwersytet M. Kopernka, Toruń ul, Gagarna 7, 87-100 Toruń e-mal: ceynowa@chem.un.torun.pl 1. WPROWADZENIE Procesy

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

Nieliniowy model poprzecznego łożyska gazowego o zmiennej geometrii w aplikacji Power MEMS

Nieliniowy model poprzecznego łożyska gazowego o zmiennej geometrii w aplikacji Power MEMS Nelnowy model poprzecznego łożyska gazowego o zmennej geometr 19 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 2 (150) 2007 MARCIN MARTYNA * Nelnowy model poprzecznego łożyska gazowego o zmennej geometr w aplkacj

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo