Linksys by Cisco Design czyli wzornictwo sprz tu IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Linksys by Cisco Design czyli wzornictwo sprz tu IT"

Transkrypt

1 Linksys by Cisco Design czyli wzornictwo sprz tu IT Rozwój cyfrowego domu Media Enabled Home, czyli media w domu Europejskie Centrum Projektowe Szkice nowych linii produktów Sylwetki projektantów Informacje o produktach Linksys by Cicso

2 Linksys by Cisco Design czyli wzornictwo sprz tu IT Wygl d elektronicznych gad etów zmienia si wraz z podej ciem do ich roli w naszym yciu. Jeszcze kilka lat temu, kiedy telefon komórkowy sam w sobie był rewelacj, jego wygl d kolor i wielko miały wtórne znaczenie. Teraz, kiedy ilo funkcji zaczyna przerasta nasze mo liwo ci poznania, to wła nie oryginalny wygl d, ergonomiczne kształty i nowoczesna kolorystyka decyduj o wyborze klienta. Podobnie ma si sprawa z wszelkiego typu akcesoriami IT, które ka dego dnia silniej eksponuj swoj obecno w naszych mieszkaniach, miejscach pracy czy na wakacjach. Cyfrow dom Wkraczamy w er cyfrowego domu. Muzyka, film, gry, monitoring, zdalne drukowanie, wspólna praca na plikach integracja mediów, czy to w domu czy w pracy, dawno ju przestała by fikcj z filmów science fiction. Z punktu widzenia rozwoju cyfrowego domu wyró niamy trzy etapy: przeszło, dzisiaj Connected Home komputer słu y do pracy, zabawy i drukowania; problemy z zarz dzaniem, okablowaniem, utrzymaniem porz dku bliska przyszło Media Enabled Home etap multimediów; sie bezprzewodowa stopniowo integruje wszystkie media w domu: muzyka, film, gry, praca na plikach s wspólnie zarz dzane i dost pne z ka dego miejsca w domu dalszy horyzont Visual Networkin czyli integracja zarz dzania równie urz dzeniami domowymi (lodówki, kuchenki, alarmy, pralki, wiatła); zdalny dost p do ka dego typu elektroniki domowej Connected Home Visual Networking Media Enabled Home

3 Media Enabled Home, czyli media w domu Routery, centra multimediów, bramki, print servery, kamery, telefony VoIP, pami ci masowe... na stałe wpisuj si w krajobraz naszych mieszka. I o ile jeden sprz t strasz cy wygl dem mo na było schowa w szafie, o tyle ukrycie 5 czy 10 urz dze do obsługi ró nego typu mediów mo e ju sprawia kłopot. Podczas gdy samotny pasjonata IT dobrze czuje si w d ungli elektroniki, o tyle wyczulona na styl i porz dek pani domu traktuje j raczej jak gorzk pigułk nowoczesno ci. To wła nie nieuchronno współistnienia przytulnego domu i nowoczesnej elektroniki stała si inspiracj dla projektantów rozwi za IT Linksys by Cisco. Europejskie Centrum Projektowe w Danii Jak ameryka ska firma ma wyj naprzeciw gustom Europejczyków? Buduj c o rodek wzornictwa w Danii - kolebce europejskiego wzornictwa! W 2008 r. uroczy cie ogłoszono otwarcie pod Kopenhag Europejskiego Centrum Projektowego dla produktów konsumenckich firmy Cisco, w tym marki Linksys by Cisco. Zadaniem nowego centrum projektowego jest opracowanie oryginalnego wzornictwa dla produktów sieciowych do u ytku domowego. Jednocze nie, dzi ki zaanga owaniu mi dzynarodowej grupy specjalistów z ró nych dziedzin nowe studio b dzie te pełni funkcj o rodka bada nad preferencjami klientów. Europejscy klienci coraz bardziej zwracaj uwag nie tylko na jako, ale i wygl d produktów mówi Eskild Hansen, menad er wzornictwa przemysłowego i kierownik Europejskiego Centrum Projektowego Cisco Consumer Business Group.

4 Centrum projektowe, usytuowane w pod Kopenhag, ma ambicje tworzy najbardziej funkcjonalne, a zarazem atrakcyjne wizualnie rozwi zania w bran y. Podczas opracowywania nowych rozwi za projektanci Linksys bior pod uwag przede wszystkim interakcje mi dzy produktem a konsumentem. Oznacza to, e obok ciekawego wygl du, produkty maj spełnia wymogi funkcjonalne i estetyczne na ka dym etapie - od momentu zakupu a do chwili przygotowania do eksploatacji. Projektowanie to dla nas co wi cej, ni praca nad kształtem produktu. Analizujemy kolejno: wygl d opakowania, wzornictwo artykułu, sposób jego obsługi, interfejs u ytkownika. Chcemy zbli y si do klienta, wpływa na to, co czuje ogl daj c produkt w sklepie, jak reaguje bior c go do r ki, a nast pnie instaluj c w domu. - dodaje Hansen. Obecnie studio zajmuje si 15 ró nymi projektami. Prace prowadzone s przez sze ciu głównych specjalistów, z których ka dy odpowiada za inny obszar działa. Ka dy z sze ciu indywidualnych projektantów specjalizuje si w jednym lub kilku obszarach, by powoływa do istnienia odnosz ce sukcesy koncepcje. Studio wyposa one jest w drukark modeli trójwymiarowych, co umo liwia szybk ocen koncepcji projektowych i zast puje zlecanie tego procesu osobom trzecim. Dzi ki takim narz dziom Europejski Zespół Projektowy oraz Zespół Ameryka ski mog płynnie współpracowa ze sob, nawet pomimo bariery w postaci odległo ci i ró nicy stref czasowych. W ród pierwszych efektów pracy Europejskiego Centrum Projektowego znalazły si produkty sieciowe, a w tym niedawno wprowadzone na rynek eleganckie routery do u ytku domowego. Kolejnym wyzwaniem była stylizacja nowej linii produktów Power Line, słu cych do budowania domowej sieci bezprzewodowej w oparciu o istniej c sie elektryczn.

5 Szkice dla nowej linii routerów i efekt

6 Szkice dla nowej linii urz dze Power Line i efekt

7 Tak było tak jest!

8 Sylwetki czołowych projektantów Cisco Eskild Hansen Kieruje Europejskim Centrum Projektowym w Danii. Jest jednym z czołowych projektantów konsumenckich rozwi za grupy Cisco. Jego wizj jest odzwierciedlenie w projektowanych rozwi zaniach stylu ycia, kultury i oczekiwa dzisiejszych u ytkowników IT. W swej pracy wykorzystuje motywy du skiej i skandynawskiej stylistyki, tworz c wzornictwo na miar wymaga nowoczesnych wn trz. Zanim doł czył do zespołu Cisco, kierował wzornictwem dla KiSS Technology, współtworz c projekty zdobywaj ce wiatowe nagrody za design. Opracowywał rozwi zania dla takich firm, jak: Philips, Louis Poulsen, Deutsche Telecom, Torn, TDC, Swisscom czy Oticon. Swoj przygod ze wzornictwem rozpocz ł w Rockwell Group w Nowym Jorku oraz w zespole David Lewis Designers w Kopenhadze, pracuj c nad projektami Bang & Olufsen. Jest wła cicielem serii patentów, a jego dorobek wielokrotnie opisywany był w magazynach bran y designerskiej, wzornictwa przemysłowego i marketingu. Esklid Hansen aktywnie udziela si w du skiej i mi dzynarodowej społeczno ci projektantów, jest członkiem Design Management Institute w Bostonie oraz Du skiej Izby Wzornictwa. Specjalizacja: Zarz dzanie procesem projektowania, design, wzornictwo przemysłowe, innowacje, strategiczne planowanie stylistyki, rozwi zania z dziedziny elektroniki i IT, koncepcje długoterminowe, produkcja, projektowanie o wietlenia, projekty kreatywne, badanie do wiadcze klienta, procesy wytwórcze, rozwój produktu. Christian C. Landry Pełni funkcj Senior Executive Director, Worldwide Design & Experience dla marki Linksys by Cisco. Ze swojej siedziby w Los Angeles, Irvine, nadzoruje zespoły projektantów działaj ce w Stanach i w Danii. To jego inicjatyw była totalna zmiana designu produktów Linksys by Cisco, aby poprzez gładki, l ni cy wygl d współgrały z nowoczesn stylizacj wn trz, samochodów i mobilnym trybem ycia dzisiejszych u ytkowników IT. Zaanga ował ekspertów od wzornictwa przemysłowego z całego wiata, otworzył centra wzornictwa w Irvine oraz pod Kopenhag i postawił na ujednolicenie wygl du nowych linii produktów sieciowych Linksys by Cisco. Wcze niej pracował jako wiceprezes działu wzornictwa w Polaroid w Bostonie, dyrektor działu ds designu w Hewlett-Packard w Houston oraz zarz dzał centrum wzornictwa w Compaq. Reporta e na temat jego osi gni pojawiały si m.in. w Wall Street Journal, Popular Science, USA Today, CNET, PC World czy Mobile Computing. Aktywnie uczestniczy w najwa niejszych konferencjach wiatowych dotycz cych wzornictwa i zarz dzania rozwojem produktów. Zdobywca nagrody IDEA Silver Award za projekt Digital s HiNote Ultra Notebook magazynu Business Week oraz rocznika opisuj cego najwi ksze osi gni cia wiatowego designu IDSA INNOVATION; projekt uhonorowany przez MITI. Sandro Klein Prowadzi Centrum Projektowe w USA, w Irvine. Ma bogate do wiadczenie zarówno we wzornictwie przemysłowym, jak i korporacyjnym, zdobyte w pracy z takimi firmami, jak: JVC, Yamaha, Siemens and Anritsu. Przed doł czeniem do zespołu Cisco kierował działem designu w Universal Electronics w Kalifornii, zdobywaj c liczne nagrody i patenty bran owe.

9 Podstawowe informacje o produktach marki Linksys by Cisco Firma Linksys istnieje od 1988 r. To wiatowy lider rozwi za VoIP, sieci bezprzewodowych i ethernetowych dla u ytkowników domowych. Produkty Linksys cechuje wysoka jako, prosta obsługa oraz łatwa współpraca z urz dzeniami i aplikacjami innych producentów. Linksys cz ci Cisco Systems, Inc. W czerwcu 2003 r. firma Cisco Systems, Inc., wiatowy lider rozwi za sieciowych, nabyła grup Linksys, która dotychczas funkcjonowała jako samodzielne przedsi biorstwo. Od dnia 13 sierpnia 2008 r. firma Linksys odpowiada wył cznie za segment rozwi za konsumenckich i funkcjonuje pod nazw Cisco Consumer Business Group (CBG). Marka produktów nie uległa zmianie i pozostaje jako Linksys by Cisco. Produkty Linksys by Cisco w Polsce Firma zadebiutowała w Polsce w 2001 r. Po przej ciu przez Cisco Linksys otworzył swoje biuro w roku 2006 jako oddział Cisco. Produkty Obecnie domowa sie jest jednym z najszybciej rozwijaj cych si segmentów rynku. Linksys dotrzymuje kroku tym zmianom i oferuje produkty przyst pne cenowo, łatwe w u yciu i niezawodne, korzystaj ce z rozwi za najnowszej generacji. Produkty Linksys by Cisco kierowane s do odbiorców indywidualnych. Nale do nich: Rozwi zania do budowy domowych sieci (routery, bramki, adaptery, media extendery, print serwery, oprogramowanie do zarz dzania sieci, akcesoria) Monitoring z wykorzystaniem sieci domowej (kamery internetowe) Obsługa multimediów (centra multimediów, pami ci masowe, odtwarzacze) Wi cej o produktach na www-pl.linksys.com

10 Praca zespołu projektantów Europejskiego Centrum Wzornictwa

11

12

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

DZIESI NOWYCH TRENDÓW KONSUMENCKICH W 2011R.: PERSPEKTYWA AMERYKA SKA BOGDAN MRÓZ

DZIESI NOWYCH TRENDÓW KONSUMENCKICH W 2011R.: PERSPEKTYWA AMERYKA SKA BOGDAN MRÓZ DZIESI NOWYCH TRENDÓW KONSUMENCKICH W 2011R.: PERSPEKTYWA AMERYKA SKA BOGDAN MRÓZ Streszczenie W referacie przedstawione zostan najnowsze trendy konsumenckie, których pojawienie si lub nasilenie przewidywane

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA?

STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA? GRZEGORZ SOWA MICHAŁ KRUPSKI STANDARYZACJA PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZENIE CZY LEPA ULICZKA? Artykuł opisuje zmiany w metodach i technologii konieczne do pokonania ogranicze klasycznych systemów modelowania

Bardziej szczegółowo