Data mining w wielkich złożonych systemach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data mining w wielkich złożonych systemach"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr Warszawa, grudzień 2008

2 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr Słowa kluczowe: data-mining, system złożony Kierownik pracy: dr inż. Szymon Jaroszewicz Wykonawcy pracy: dr inż. Szymon Jaroszewicz dr inż. Janusz Granat mgr. inż. Piotr Rzepakowski Kierownik zakładu: dr inż. Janusz Granat c Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2008

3 Spis treści 1 Publikacje powstałe w ramach pracy 4 2 Wstęp 4 3 Wprowadzenie Graficzne Modele Probabilistyczne Logika pierwszego rzędu Relacyjne modele graficzne Logiczne sieci Markowa Przykładowa logiczna sieć Markowa Problem implikacji Relacyjne sieci bayesowskie Wnioskowanie i uczenie w logicznych sieciach Markowa Wnioskowanie Metody oparte o sumowanie i przesyłanie wiadomości Próbkowanie Gibbsa Lifted inference Uczenie wag Zastosowania logicznych sieci Markowa do analizy sieci społecznych Generowanie danych testowych Analiza sieci społecznych pod kątem marketingu wirusowego Generowanie zależności wirusowych Ocena jakości przewidywań Analiza oparta wyłącznie o listę kontaktów Analiza uwzględniająca łączną długość rozmowy Analiza na podstawie pełnej listy rozmów Wydajność Znajdowanie interesujących zależności w danych relacyjnych 23 8 Analiza preferencji klientów oparta o Conjoint Analysis 26 9 Inne badania wykonane w ramach pracy 27 3

4 1 Publikacje powstałe w ramach pracy 1. S. Jaroszewicz, T. Scheffer, and D.A. Simovici. Scalable pattern mining with bayesian networks as background knowledge. Data Mining and Knowledge Discovery, 18(1), str , punkty MNiSW (opracowano ostateczną wersję artykułu) 2. S. Jaroszewicz. Interactive HMM construction based on interesting sequences. In Proc. of Local Patterns to Global Models (LeGo 08) Workshop at the 12th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD 08), pages 82 91, Antwerp, Belgium, J. Granat and A. P. Wierzbicki. Objective classification of empirical probability distributions and the issue of event detection. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), (3):24 27, punktów MNiSW 4. P. Rzepakowski. Supporting telecommunication product sales by conjoint analysis. Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), (3):28 34, punktów MNiSW 5. P. Rzepakowski. Incorporating customer preference information into the forecasting of service sales. paraca przyjęta do Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), punktów MNiSW 6. S. Jaroszewicz. Discovering interesting patterns in numerical data with background knowledge. In Y.-S. Koh and N. Rountree, editors, Rare Association Rule Mining and Knowledge Discovery: Technologies for Infrequent and Critical Event Detection. IGI Global, praca w druku. 7 punktów MNiSW 7. M. Korzeń, P. Klęsk, S. Jaroszewicz, A. Ciechanowicz, M. Kaczmarczyk, and K. Widecka. Mining interesting rules and patterns for salt sensitivity of blood pressure. In 15th International Multiconference on Advanced Computer Systems (ACS 08), Międzyzdroje, October praca w druku. 2 Wstęp W ostatnich latach daje się zauważyć ogromny wzrost powszechności i znaczenia wielkich, bardzo złożonych sieci. Jako przykłady mogą tu posłużyć sieci telekomunikacyjne; sieci społeczne takie jak komunikujący się ze sobą abonenci operatora telefonii komórkowej czy serwisy takie jak Facebook; sieć powiązań między stronami WWW czy cytowania między artykułami naukowymi. Z uwagi na ogromną wielkość i złożoność takich sieci ich analiza jest zadaniem wysoce nietrywialnym. Większość klasycznych metod analizy probabilistycznej nie jest stanie poradzić sobie z taką ilością i złożonością danych. Szczególnym problemem jest złożona struktura powiązań między elementami systemu. Dodatkowym utrudnieniem jest tzw. bezskalowa struktura sieci. W uproszczeniu oznacza to, że wiele związanych z systemem wielkości opisanych jest przez rozkłady prawdopodobieństwa o bardzo dużej, nawet nieskończonej wariancji, co utrudnia stosowanie klasycznych metod statystycznych. 4

5 Z drugiej strony, z uwagi na coraz większą powszechność i znaczenie tego typu złożonych systemów ich analiza staje się coraz bardziej istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstw działających w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. W niniejszej pracy podjęta została próba analizy i opracowania metod badania i modelowania wielkich, złożonych systemów. Skoncentrowano się przede wszystkim na niedawno opracowanych relacyjnych modelach graficznych [10, 25]. Metoda ta umożliwia zadanie modelu probabilistycznego w formie zbioru formuł logiki pierwszego rzędu lub algebry relacyjnej, wraz z odpowiadającymi im prawdopodobieństwami. Na ich podstawie tworzony jest model probabilistyczny dla konkretnego systemu. Występowanie zmiennych w formułach logicznych opisujących model umożliwia automatyczne uwzględnienie wszystkich występujących w systemie obiektów. W pracy opisane zostały typy relacyjnych modeli graficznych, metody wnioskowania w nich, a także metody automatycznego znajdowania wag. Przeanalizowano aspekty teoretyczne logicznych sieci Markowa związane ze stosowaniem implikacji w formułach modelu. Stworzona została również własna implementacja logicznych sieci Markowa pozwalającą na analizę ich właściwości. Implementacja ta umożliwia np. znajdowanie prawdopodobieństw dowolnych formuł logicznych (nie tylko predykatów), obliczanie dokładnych, a nie tylko przybliżonych wartości prawdopodobieństw, a także stosowanie prawdopodobieństw o wartościach 0 i 1. Publicznie dostępne implementacje nie posiadają tych cech, co znacznie utrudnia zastosowanie ich analizy właściwości logicznych sieci Markowa. Przedstawiono zastosowanie logicznych sieci Markowa do analizy sieci społecznych na przykładzie marketingu wirusowego w sieci telefonii komórkowej. Metoda okazała się skuteczna w prognozowaniu, tego, którzy klienci skorzystają z danej usługi pod wpływem klientów, z którymi się kontaktują. Opracowana została metoda znajdowania interesujących zależności w logicznych sieciach Markowa. Metoda ta jest oprarta o znajdowanie interesujących formuł logicznych. Formuła jest interesująca, jeżeli prawdopodobieństwo tego, że ta formuła jest prawdziwa, obliczone na podstawie modelu, odbiega znacząco od analogicznego prawdopodobieństwa znalezionego w danych opisujących rzeczywisty system. Na podstawie interesujących formuł użytkownik uaktualnia model. W uaktualnionym modelu interesujące stają się kolejne formuły i proces się powtarza. Opracowany został również system wykrywania zdarzeń w wielkich, złożonych systemach, oparty o porównywanie histogramów mierzonych cech systemu. Porównywanie odbywa się na podstawie częściowego porządku zdefiniowanego na histogramach. Testy na danych pochodzących z urządzeń sieciowych potwierdziły skuteczność metody. W pracy przedstawiono także zastosowania metody conjoint analysis do analiz marketingowych rynku telefonii komórkowej. Przedstawiona została metoda prognozowania zakupów dokonywanych przez klientów na podstawie ich preferencji. W ramach pracy powstał też szereg innych publikacji z dziedziny data mining. 3 Wprowadzenie Aby umożliwić opis relacyjnych modeli graficznych konieczne jest krótkie wprowadzenie na temat modeli graficznych, a także wprowadzenie podstawowych pojęć logiki pierwszego 5

6 rzędu, czemu służyć będą następujące dwa podrozdziały. 3.1 Graficzne Modele Probabilistyczne Graficzne modele probabilistyczne umożliwiają opis łącznego rozkładu prawdopodobieństwa dużej liczby zmiennych losowych w oparciu o grafową reprezentację zależności statystycznych między nimi. Graficzny model probabilistyczny ma dwa podstawowe składniki: 1. graf (ew. hipergraf), którego wierzchołkami są zmienne losowe, a krawędzie odpowiadają bezpośrednim zależnościom statystycznym między zmiennymi, 2. lokalne rozkłady prawdopodobieństwa związane z krawędziami i lub wierzchołkami grafu. Na ich podstawie zdefiniowany jest łączny rozkład zmiennych losowych będących wierzchołkami grafu. Rozkład ten jest zazwyczaj iloczynem rozkładów lokalnych. Wnioskowanie z modeli graficznych polega na wyznaczaniu rozkładów brzegowych i warunkowych z rozkładu łącznego modelu. Problem ten jest w większości przypadków NP-zupełny, istnieją jednak wydajne algorytmy dokładne i przybliżone działające nawet dla bardzo dużych sieci. Dwa najpowszechniej stosowane typy modeli graficznych to sieci bayesowskie oparte o grafy skierowane, i sieci Markowa oprarte o grafy nieskierowane (lub hipergrafy). Sieci bayesowskie są modelami graficznymi opartymi o skierowane grafy acykliczne. Wierzchołki grafu odpowiadają modelowanym zmiennym losowym, a krawędzie grafu bezpośrednim zależnościom przyczynowym między nimi [23, 18]. Dodatkowo każdy wierzchołek oznaczony jest rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej znajdującej się w wierzchołku warunkowanym na rodzicach tej zmiennej w grafie. Łączny rozkład prawdopodobieństwa sieci bayesowskiej jest iloczynem rozkładów warunkowych każdej zmiennej. Przykładowa sieć bayesowska przedstawiona jest na rys 1. Łączny rozkład prawdopodobieństwa tej sieci wyraża się wzorem P(W,T,A,S) = P(W)P(T)P(A W,T)P(S A). Zaletą sieci bayesowskich jest możliwość reprezentowania zależności przyczynowych, a także łatwość szacowania poszczególnych rozkładów warunkowych. Istotny jest również brak konieczności obliczania wartości stałej normalizującej (patrz opis sieci Markowa poniżej). Wadą sieci bayesowskich jest trudność w modelowaniu zależności, których kierunek przyczynowy nie jest znany lub jest trudny do określenia, jak np. gdy dwie zmienne losowe wzajemnie na siebie wpływają. Sieci Markowa. Modele te są oparte o grafy nieskierowane [23, 19]. Wierzchołki grafu odpowiadają jak poprzednio zmiennym losowym, natomiast z klikami grafu związane są tzw. potencjały, które określają siłę lokalnych zależności między należącymi do danej 6

7 Rysunek 1: Przykładowa sieć bayesowska kliki zmiennymi. Nieco bardziej ogólna wersja opiera się na hipergrafach, a potencjały przypisane są hiperkrawędziom. Łączny rozkład sieci Markowa wyraża się wzorem P(X = x) = 1 Z n φ i (x[k i ]), i=1 gdzie K i oznacza i-tą klikę grafu, φ i potencjał związany z i-tą kliką, a x[k i ] oznacza projekcję (w sensie bazodanowym) wektora x na zbiór K i. Czynnik normalizujący Z (ang. partition function) zapewnia sumowanie się prawdopodobieństw do jedności i wyraża się wzorem Z = n φ i (x[k i ]). x i=1 Rozkład łączny sieci Markowa reprezentuje się też często jako model logarytmicznoliniowy ) P(X = x) = 1 Z exp ( n i=1 w ij 1[x[K i ] = j], (1) gdzie w ij są wagami, a 1[x[K i ] = j] przyjmuje wartość 1 jeżeli x[k i ] = j i zero w przeciwnym wypadku. Wadą sieci Markowa jest trudność w interpretacji potencjałów i wag, które nie odpowiadają już bezpośrednio prawdopodobieństwom brzegowym i warunkowym. Konieczne jest również obliczenie stałej normalizującej Z, co jest trudne dla większych sieci. Nie nadają się one też do reprezentacji zależności przyczynowych. Zaletami sieci Markowa jest natomiast możliwość modelowania zależności bez uwzględniania ich kierunku. Przykładem mogą tu być np. ich zastosowania w analizie obrazu, gdzie krawędzie grafu łączą sąsiadujące ze sobą piksele. Problem ten trudno byłoby modelować siecią Bayesowską z uwagi na brak określonego kierunku zależności. 7

8 3.2 Logika pierwszego rzędu W tym podrozdziale przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat składni logiki pierwszego rzędu w stopniu koniecznym do zrozumienia logicznych sieci Markowa. Definicję formuł logicznych zaczniemy od definicji zmiennych i stałych. Zmienne oznaczane będą wielkimi literami X,Y,Z,..., a stałe ciągami małych liter, np. a,b,ala,kot itp. Term zdefiniowany jest jako zmienna lub stała. Zauważmy, że jest to uproszczenie względem klasycznej logiki pierwszego rzędu, gdzie termy mogą również być funkcjami innych termów. Tak uproszczona wersja logiki pierwszego rzędu jest wystarczająca dla przedstawianych zastosowań, a jednocześnie pozwala na uproszczenie opisu. Logiczne sieci Markowa można z powodzeniem zdefiniować również w przypadku użycia symboli funkcyjnych. Term nazywamy ustalonym, jeżeli nie występują w nim zmienne. Predykaty oznaczamy słowami rozpoczynającymi się wielką literą np. Chory, Znajomy itp. Formuły logiki pierwszego rzędu są zdefiniowane rekurencyjnie: Jeżeli t 1,...,t n są termami, a P n-argumentowym predykatem, to P(t 1,...,t n ) jest formułą. Jest to tzw. formuła atomowa Jeżeli F i G są formułami, to formułami są również F, F G, F G, F G, F G Jeżeli F jest formułą, to formułami są również XF, XF. Jeżeli w formule nie występują zmienne nazywamy ją formułą ustaloną. Niekiedy przydatne będzie też pojęcie literału, czyli zanegowanej lub niezanegowanej formuły atomowej. 4 Relacyjne modele graficzne W niniejszej części opisane zostaną relacyjne modele graficzne, które w kolejnych rozdziałach zostaną zastosowane do analizy systemów złożonych. Mówiąc ogólnie, relacyjne modele graficzne są próbą uogólnienia modeli graficznych tak, aby mogły w nich występować zmienne, za które można podstawić konkretne obiekty opisywanego świata. Umożliwia to dynamiczne tworzenie modeli graficznych opisujących dany system na podstawie występujących w tym systemie obiektów. Można je też uznać za próbę uogólnienia logiki pierwszego rzędu na przypadek probabilistyczny. W pracy skupimy się przede wszystkim na logicznych sieciach Markowa opracowanych przez Pedro Domingosa i innych [25, 8, 7]. Krótko opisane zostaną również inne podejścia, takie jak relacyjne sieci Bayesa. 4.1 Logiczne sieci Markowa Logiczne sieci Markowa są próbą uogólnienia logiki pierwszego rzędu na przypadek probabilistyczny. 8

9 Definicja 1 Logiczną siecią markowa [25] nazywamy zbiór n par (F i,w i ) gdzie F i jest formułą logiki pierwszego rzędu, a w i przypisaną jej wagą. Wagi w i determinują prawdopodobieństwa, że odpowiadające im formuły są prawdziwe i odpowiadają wagom zwykłych sieci Markowa (patrz równanie 1). Ogólnie, zerowa waga odpowiada brakowi zależności, a np. waga dodatnia oznacza, że formuła jest prawdziwa częściej niż w przypadku niezależności statystycznej. Konkretne wartości wag nie mają niestety łatwej, intuicyjnej interpretacji. Istnieje też analogiczne sformułowanie, gdzie formułom przypisane są nie wagi, lecz prawdopodobieństwa tego, że dana formuła jest prawdziwa. Definicja logicznych sieci Markowa jest więc dość prosta. Kluczowym zagadnieniem jest oczywiście zdefiniowanie jej semantyki dla konkretnego przypadku, tzn. określenie związanego z nią łącznego rozkładu prawdopodobieństwa. Niech C = {c 1,c 2,...,c m } będzie zbiorem stałych w danej interpretacji logiki pierwszego rzędu. Łączny rozkład logicznej sieci Markowa M definiuje się przez stworzenie klasycznej sieci Markowa M C na podstawie M i zdefiniowanie rozkładu łącznego sieci logicznej M jako łącznego rozkładu sieci M C. Wprowadźmy następujące oznaczenia: niech F będzie zbiorem formuł logicznych, a C = {c 1,c 2,...,c m } zbiorem stałych. Przez F C oznaczmy rodzinę wszytkich zbiorów formuł ustalonych, które można otrzymać przez jednoczesne podstawienie stałych c 1,c 2,...,c m za zmienne w formułach F. Niech P i oznacza zbiór wszystkich predykatów występujących w formule F i, a P = n i=1 P i. Definicja 2 Siecią Markowa indukowaną przez logiczną sieć markowa M i zbiór stałych C = {c 1,c 2,...,c m } nazywamy sieć Markowa M C której: 1. Zbiorem wierzchołków jest zbiór {{P } C : P P}, to znaczy zbiór wszystkich możliwych ustaleń predykatów przy pomocy stałych z C. 2. Zbiorem hiperkrawędzi jest rodzina zbiorów n i=1 (P i) C czyli wszystkie możliwe jednoczesne ustalenia predykatów występujących w formułach F i 3. Hiperkrawędzi K powstałej z formuły F i odpowiada potencjał φ K taki, że φ K (x[k]) = e w i jeżeli F i jest prawdziwa gdy wartości ustalonych predykatów odpowiadają x[k], i 1 w przeciwnym wypadku. Łączny rozkład prawdopodobieństwa logicznej sieci Markowa M dla zbioru stałych C jest zdefiniowany jako łączny rozkład sieci M C. Niech # i (x) oznacza liczbę ustaleń formuły F i powstałych przez zastąpienie predykatów występujących w tej formule przez odpowiadające im wartości z wektora x, takich że F i jest prawdziwa. Łączny rozkład prawdopodobieństwa logicznej sieci Markowa M można wyrazić jako gdzie Z jest stałą normalizującą. P M (x) = 1 Z exp(w i# i (x)), 9

10 Formuła waga Znajomy(X,Y ) -1 Chory(X) -1 Znajomy(X, Y ) Znajomy(Y, X) Znajomy(X,Y ) Chory(X) Chory(Y ) 0.5 Tablica 1: Przykładowa logiczna sieć Markowa 4.2 Przykładowa logiczna sieć Markowa W celu lepszego zilustrowania przedstawionych pojęć w niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie bardzo prosty przykład logicznej sieci Markowa. Sieć opisuje prosty model rozchodzenia się choroby zakaźnej. Istnieje pewien zbiór osób, które przyjaźnią (spotykają) się ze sobą. Jeżeli któraś z nich jest chora, może zakazić swoich przyjaciół. Formuły i ich wagi są przedstawione w Tabeli 1. Przykład jest zabawny, ale relacyjne modele graficzne były już stosowane do rzeczywistych problemów epidemiologicznych [10]. Formuły Znajomy i Chory umożliwiają określenie prawdopodobieństw tego, że dowolna para osób się przyjaźni i tego, że dowolnie wybrana osoba jest chora. Przypisane im ujemne wagi oznaczają, że oba te zdarzenia dla losowo wybranych osób uznajemy za mało prawdopodobne. Formuła Znajomy(X, Y ) Znajomy(Y, X) określa symetryczność relacji Znajomy. Formuła ta ma charakter logiczny, przypisana jej nieskończona waga powoduje, że jest ona prawdziwa z prawdopodobieństwem 1. W praktyce realizuje się to przez zastąpnienie nieskończonej wagi dużą wartością lub przez bezpośrednie określanie potencjałów φ, a nie wag. To drugie podejście zostało użyte w implementacji autora, co pozwoliło na łatwe operowanie prawdopodobieństwami o wartościach 0 i 1. Niestety wiele metod wnioskowania, np. próbkowanie Gibbsa, nie działa w obecności prawdopodobieństw równych zeru lub jedności. Ostatnia formuła Znajomy(X, Y ) Chory(X) Chory(Y ) dotyczy faktu, że chora osoba może zarazić swoich znajomych. Pewne uwagi dotyczące użycia implikacji logicznej przedstawione zostaną w kolejnych podpunktach. Załóżmy teraz, że zbiór stałych obejmuje dwie osoby a i b. Sieć Markowa indukowana przez logiczną sieć Markowa jest przedstawiona na Rys. 2. Linia ciągła oznacza hiperkrawędź odpowiadającą formule Znajomy(X, Y ) Znajomy(Y, X), a przerywana hiperkrawędzie odpowiadające formule Znajomy(X, Y ) Chory(X) Chory(Y ). Łatwo zauważyć, że dla większej liczby osób sieć indukowana staje się bardzo złożona, podczas gdy logiczna sieć Markowa pozostaje prosta i zrozumiała. Przedstawione zostaną teraz przykłady wnioskowania z przedstawionej powyżej przykładowej logicznej sieci Markowa. Zastosowano w tym przypadku zbiór 10 stałych (osób). Ponieważ sieć jest symetryczna względem permutacji stałych, w przykładach poniżej prawdopodobieństwa będą zawierać zmienne, za które można podstawić dowolne stałe (osoby), a prawdopodobieństwa nie zmienią się. Prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń wynoszą: P(Chory(X)) = P(Znajomy(X, Y )) =

11 Rysunek 2: Sieć Markowa indukowana przez przykładową logiczną sieć Markowa Zauważmy, że pomimo iż odpowiadające im formuły mają jednakowe wagi, prawdopodobieństwa te różnią się. Jest tak dlatego, że predykat znajomy występuje w sieci znacznie częściej: dwa razy dla każdej pary stałych. W praktyce wagi uczone są na podstawie danych więc problem interpretacji nie występuje. Istnieje też możliwość określania nie wag poszczególnych formuł, lecz ich prawdopodobieństw. Przeanalizujmy teraz jak sieć modeluje związki między osobami. Prawdopodobieństwo tego, że dana osoba jest chora, pod warunkiem, że przyjaźni się z chorą osobą wynosi P(Chory(Y ) Znajomy(X, Y ) Chory(X)) = , jest więc znacznie wyższe niż aprioryczne prawdopodobieństwo choroby. Taką samą wartość ma prawdopodobieństwo P(Chory(Y ) Znajomy(Y, X) Chory(X)) = Zauważmy, że dla obliczenia tego prawdopodobieństwa konieczne jest wzięcie pod uwagę więcej niż jednej formuły, gdyż kolejność argumentów w predykacie Znajomy jest odwrócona i trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę regułę definiującą jej symetrię. Fakt, że oba prawdopodobieństwa są identyczne, świadczy o tym, że ścisły, logiczny charakter reguły deklarującej symetrię został poprawnie uwzględniony. Jeżeli natomiast dana osoba ma znajomego, który nie jest chory, prawdopodobieństwo tego, że ta osoba jest chora spada: P(Chory(Y ) Znajomy(X, Y ) Chory(X)) = Jest to logiczne, gdyż jeżeli Y byłby chory, mógł również zakazić X. Ponieważ jednak X jest zdrowy, prawdopodobieństwo tego, że również Y jest zdrowy, rośnie. Spójrzmy jeszcze na następujące prawdopodobieństwa obliczone z sieci P(Chory(Z) Znajomy(Z, X) Chory(X) Znajomy(Z, Y ) Chory(Y )) = , P(Chory(Z) Znajomy(Z, X) Chory(X) Znajomy(Z, Y ) Chory(Y )) = , P(Chory(Z) Znajomy(Z, X) Chory(X) Znajomy(Z, Y ) Chory(Y ) Znajomy(Z, V ) Chory(V )) =

12 Widać wyraźnie, iż prawdpodobieństwo tego, że dana osoba jest chora, zależy w intuicyjny sposób od stanu zdrowia jej znajomych. Osoba mająca dwóch chorych przyjaciół jest chora z prawdopodobieństwem prawie dwa razy wyższym niż w przypadku osoby losowo wybranej i wyższym niż w przypadku osoby, której tylko jeden znajomy jest na pewno chory. Osoba mająca znajomego chorego i zdrowego jest chora praktycznie z takim samym prawdopodobieństwem co osoba, o której znajomych nie ma żadnych dodatkowych informacji wiedza o chorym i zdrowym znajomym znosi się. Podobnie prawdopodobieństwo choroby w przypadku osoby mającej dwóch zdrowych i jednego chorego znajomego jest niższe niż w poprzednim wypadku. Prawidłowo zachowują się również prawdopodobieństwa łączne. Na przykład prawdopodobieństwo tego, że dwie losowo wybrane osoby są chore wynosi P(Chory(X) Chory(Y )) = , Jeżeli jednak wiemy, że osoby te się przyjaźnią prawdopodobieństwo to staje się ponad dwa razy wyższe: P(Chory(X) Chory(Y ) Znajomy(X, Y )) = Przedstawione powyżej przykłady pokazują, że logiczne sieci Markowa poprawnie modelują prawdopodobieństwa w systemach zawierających interakcje między elementami. Zauważmy, że tradycyjne metody klasyfikacji wymagają stałej listy atrybutów wejściowych, nie można ich więc zastosować w powyższym wypadku Problem implikacji W powyższym przykładzie jedna z formuł zawierała logiczną implikację. Niestety jej interpretacja w przypadku probabilistycznym jest często odmienna od oczekiwań użytkownika [1]. Mianowicie, oczekiwalibyśmy, że duża waga formuły A B jest równoważna wysokiemu prawdopodobieństwu warunkowemu P(B A). Formuła A B jest jednak interpretowana tak samo jak formuła A B, która może mieć wysokie prawdopodobieństwo niezależnie od P(B A). Aby się o tym przekonać, weźmy następujący rozkład łączny zdarzeń A i B: zdarzenie prawdop. A B 0.9 A B 0 A B 0.09 A B 0.01 Mamy P( A B) = 0.91, ale P(B A) = = 0.1. Z powyższego przykładu widać, że problem ten nie zawsze jest istotny, jednak aby uniknąć go w praktycznych sytuacjach, w pracy niniejszej zastosowano odmienne podejście. Zamiast formuły A B stosuje się dwie formuły A B i A. Ponieważ wagi uczone są na podstawie danych, prawdopodobieństwa zdarzeń A B i A będą poprawne, określając jednocześnie wartość prawdopodobieństwa warunkowego P(B A). Według wiedzy autora problem ten nie był do tej pory poruszany w literaturze dotyczącej relacyjnych modeli graficznych. 12

13 4.3 Relacyjne sieci bayesowskie Relacyjne sieci Bayesowskie [10, 13] są skierowanym odpowiednikiem logicznych sieci Markowa. Zamiast formuł logicznych opierają się one o zapytania bazodanowe. Zadany jest graf skierowany, którego wierzchołki oznaczone są zmiennymi, a krawędzie zapytaniami bazodanowymi. Na podstawie relacyjnej sieci bayesowskiej oraz bazy danych tworzona jest standardowa sieć bayesowska. Za każdą zmienną występującą w wierzchołku podstawiana jest każda stała z bazy danych, tworząc zbiór wierzchołków sieci. Krawędzie są tworzone dla wszystkich par wierzchołków spełniających zapytanie bazodanowe związane z daną krawędzią. Łączny rozkład relacyjnej sieci bayesowskiej zdefiniowany jest jako łączny rozkład tak zbudowanej sieci. Sposób definiowania semantyki jest więc podobny jak w przypadku logicznych sieci Markowa. Można udowodnić [13], że jeżeli relacyjna sieć bayesowska nie ma cykli, to indukowana przez nią i dowolną bazę danych sieć bayesowska również nie ma cykli, a więc rozkład łączny jest zawsze dobrze zdefiniowany. 5 Wnioskowanie i uczenie w logicznych sieciach Markowa Z uwagi na bardzo dużą liczbę obiektów sieci Markowa indukowane przez logiczne sieci Markowa mogą mieć tysiące atrybutów. Stanowi to bardzo poważne wyzwanie, ponieważ wnioskowanie w modelach graficznych jest problemem NP-zupełnym. Poniżej opisane zostaną metody wnioskowania w logicznych sieciach Markowa, a także metody uczenia wag sieci na postawie danych treningowych. 5.1 Wnioskowanie Większość metod wnioskowania opiera się na konstrukcji indukowanej sieci Markowa i dokonaniu wnioskowania w sieci indukowanej. Metody te są więc identyczne z metodami wnioskowania dla zwykłych sieci Markowa. Typowe podejścia zostaną krótko scharakteryzowane poniżej Metody oparte o sumowanie i przesyłanie wiadomości Ponieważ rozkład łączny sieci Markowa jest iloczynem potencjałów, wnioskowania można dokonać przez sumowanie po wszystkich zmiennych, za wyjątkiem tych, których rozkład chcemy uzyskać. Niestety, koszt obliczenia takiej sumy rośnie wykładniczo. W celu przyspieszenia obliczeń stosuje się prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania w celu maksymalnego uproszczenia sumy [6]. Na podobnej zasadzie działają metody oparte o przesyłanie wiadomości. Każdy potencjał i każda zmienna w sieci przesyła do swoich sąsiadów wiadomość. Wiadomości są następnie mnożone przez lokalne potencjały i przesyłane dalej. Można udowodnić, że jeżeli sieć ma strukturę drzewa, to procedura ta prowadzi do obliczenia poprawnych prawdopodobieństw brzegowych wszystkich zmiennych [23]. 13

14 Jeżeli sieć nie ma struktury drzewa, metoda przysyłania wiadomości nie gwarantuje osiągnięcia poprawnego wyniku, ani nawet zbieżności, jednak w praktyce zazwyczaj działa skutecznie. W związku z tym jest często stosowana pomimo braku gwarancji teoretycznych Próbkowanie Gibbsa Ważną klasą metod wnioskowania w sieciach Markowa są metody przybliżone, oparte o próbkowanie. Niestety generowanie próbek z rozkładu określonego przez sieć Markowa nie jest łatwe. Stosuje się zazwyczaj tzw. próbkowanie Gibbsa. W każdym kroku losuje się nową wartość pojedynczej zmiennej przy założeniu, że wszystkie pozostałe mają stałą wartość. Tak generowane próbki nie są oczywiście niezależne. W związku z tym bierze się tylko np. co setną próbkę, a pozostałe odrzuca. Wadą próbkowania Gibbsa jest to, że trudno jest ustalić, jak szybko próbki stają się niezależne. Metoda może też grzęznąć w lokalnych obszarach poszukiwań, zwłaszcza jeżeli niektóre z prawdopodobieństw są równe zeru. Więcej informacji można znaleźć np. w [5] Lifted inference Lifted inference [24, 28] różni się od poprzednich podejść tym, że wnioskowanie odbywa się bezpośrednio w logicznej sieci Markowa, bez tworzenia sieci indukowanej. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie znacznego przyspieszenia obliczeń. Podejście to dotyczy metod opartych o sumowanie i przesyłanie wiadomości. Główna idea polega tu na przesyłaniu wiadomości zawierających zmienne. W ten sposób pojedyncze wiadomości (lub odpowiednio składniki sumy) opisują całe zbiory identycznych potencjałów. W najlepszym wypadku daje to redukcję rozmiaru sieci indukowanej do rozmiaru oryginalnej logicznej sieci Markowa, w najgorszym nie daje jednak korzyści. W praktyce korzyści ze stosowania metody są znaczące. 5.2 Uczenie wag W niniejszym podrozdziale zostanie omówione uczenie wag formuł w logicznej sieci Markowa na podstawie danych D. Uczenie to odbywa się na podstawie reguły maksymalnej wiarygodności (ang. maximum likelihood); w uproszczeniu oznacza to dobór wag maksymalizujących prawdopodobieństwo usyzkania danych D na podstawie modelu, czyli tzw. wiarygodność. Przypomnijmy, że # i (x) oznacza liczbę ustaleń i-tej formuły w rekordzie x, dla których formuła ta jest prawdziwa. Prawdopodobieństwo danego wektora x D ) P(x) = 1 Z exp ( n i=1 w i # i (x), gdzie, Z = x ( n ) exp w i # i (x ). i=1 14

15 Niech dany będzie rekord x D. Logarytm wiarygodności dla rekordu x jest dany przez: log(p(x)) = n w i # i (x) log(z). i=1 Poniżej przedstawimy wyprowadzenia wzorów na gradient i hesjan logarytmu wiarygodności dla pojedynczego rekordu. Gradient i hesjan logarytmu wiarygodności dla całej bazy danych D są po prostu sumą tych wartości dla pojedynczych rekordów. Zanim przejdziemy do obliczenia gradientu, obliczmy następującą pochodną ( Z = n ) exp w k # k (x ) = ( n ) exp w k # k (x ) w i w i w x k=1 x i k=1 = ( n ) exp w k # k (x n ) w k # k (x ) w x i k=1 k=1 = ( n ) exp w k # k (x ) # i (x ) = Z P(x )# i (x ) x x k=1 Obliczmy teraz pochodną log(p) względem wagi i-tej formuły w i : w i log P(x) = w i n w k # k (x) log(z) w i k=1 = # i (x) 1 Z = # i (x) E(# i (x)) Z w i = # i (x) x P(x )# i (x ) To znaczy, że pochodna po wadze w i jest prawdziwych ustaleń formuły F i w x minus wartość oczekiwana tej liczby. Obliczmy teraz drugą pochodną: log(p(x)) = # i (x) P(x )# i (x ) w j w i w j w j x = P(x )# i (x ) = # i (x ) P(x ). w j w j x Występuje w niej wielkość w j P(x), którą obliczymy poniżej ( P(x) = e log P(x) = e log P(x) log P(x) = P(x) # j (x) ) P(x )# j (x ). w j w j w j x A więc x w j w i log(p(x)) = x # i (x ) w j P(x ) 15

16 = x # i (x )P(x ) ( # j (x ) x P(x )# j (x ) = x P(x )# i (x )# j (x ) + x P(x )# i (x ) x P(x )# j (x ) ( ) ( ) = P(x )# i (x ) P(x )# j (x ) P(x )# i (x )# j (x ) x x x = E(# i )E(# j ) E(# i # j ) = COV (# i, # j ), gdzie COV (# i, # j ) jest macierzą kowariancji # i i # j. Interesujące jest, że wielkość ta nie zależy od x. Ponieważ macierz korelacji jest dodatnio określona, więc maksimum wiarygodności zawsze istnieje. Ponieważ możliwe jest obliczenie gradientu i hesjanu, do znajdowania maksimum można użyć dowolnego algorytmu optymalizacji. W praktyce jeżeli liczba wag jest mała, można użyć metody Newtona, w przeciwnym wypadku korzysta się z podejść takich jak metoda gradientów sprzężonych czy algorytm BFGS. ) 6 Zastosowania logicznych sieci Markowa do analizy sieci społecznych W niniejszej części przedstawione zostanie zastosowanie opisanych metod do analizy sieci społecznych. Przykładem, który zostanie tu przedstawiony, jest sieć użytkowników telefonii komórkowej kontaktujących się ze sobą. Dodatkowo, użytkownicy korzystają z określonych usług i mogą mieć wpływ na to, czy użytkownicy, z którymi się kontaktują, też zakupią daną usługę. Jest to więc przykład tzw. marketingu wirusowego. Możliwość modelowania tego typu sieci społecznych może mieć bardzo duże znaczenie w kampaniach reklamowych operatorów telekomunikacyjnych. Niestety, z uwagi na ochronę danych niemożliwe było wykonanie eksperymentów na danych rzeczywistych. Opracowano więc realistyczny generator sieci społecznych umożliwiający generowanie sztucznych danych o zadanych parametrach. Generator danych zostanie opisany poniżej, następnie przedstawione zostaną wyniki modelowania przy użyciu generowanych danych. 6.1 Generowanie danych testowych W niniejszym podrozdziale opisany zostanie generator danych testowych. Użytkownik zadaje liczbę klientów sieci, a program utworzy dla każdego klienta listę jego kontaktów, a także rozmów wykonanych z każdym z kontaktów. Stosowane są przy tym rozkłady prawdopodobieństwa występujące w rzeczywistych sieciach tego typu. Ważnym aspektem rzeczywistych sieci społecznych jest tzw. bezskalowość [4, 3]. W sieciach takich większość parametrów podlega rozkładom prawdopodobieństwa spełniającym tzw. prawo potęgowe, czyli na podwójnie logarytmicznej skali odpowiada im linia prosta. Powoduje to możliwość występowania skrajnie dużych wartości ze znaczącym prawdopodobieństwem. Zazwyczaj wszystkie momenty takich rozkładów, a więc także wartość oczekiwana i wariancja są nieskończone. 16

17 W praktyce oznacza to na przykład, że podczas gdy większość klientów operatora komórkowego kontaktuje się regularnie tylko z kilkunastoma osobami, istnieje niewielka liczba klientów, którzy kontaktują się regularnie z setkami, a nawet tysiącami osób. Charakterystyką rozkładów bezskalowych jest to, że wpływu takich niewielkich grup nie można pominąć w analizie. Podobnie zachowują się też inne parametry, takie jak czas i ilość rozmów, czy liczba wysyłanych SMSów. Opracowany generator działa następująco: 1. zadana jest liczba klientów sieci N; 2. dla każdego klienta losowana jest liczba jego kontaktów z rozkładu bezskalowego oraz same kontakty; 3. dla każdego klienta losowany jest całkowity czas rozmów; 4. całkowity czas rozmów danego klienta dzielony jest między jego kontakty; 5. dla każdego kontaktu generowana jest lista rozmów. Szczegóły poszczególnych kroków opisane są poniżej. Liczba kontaktów danego klienta losowana jest z rozkładu Zipfa z parametrem s = 2.5: P(k) = k s N i=0 i s, gdzie k jest liczbą kontaktów. Same kontakty są generowane na podstawie rozkładu równomiernego, tzn. każdy klient może zostać wybrany z takim samym prawdopodobieństwem. Całkowity czas rozmów generowany jest na podstawie rozkładu Pareto z parametrami t m = 10 i k = 1.5, P(t) = k tk m t k+1, który jest rozkładem bezskalowym zmiennej rzeczywistej o wartościach większych niż t m. Odpowiada to sytuacji, gdy większość klientów rozmawia względnie krótko, jednak pewna grupa osób prowadzi bardzo długie rozmowy. Całkowity czas rozmów dzielony jest między kontakty wg. rozkładu Zipfa z parametrem skali losowanym dla każdego klienta z przedziału od 0 do 2.5. Odpowiada to sytuacji, gdy z kilkoma osobami rozmawiamy znacznie dłużej niż z pozostałymi. Parametr dobierany jest losowo, aby oddać zmienność tych różnic u poszczególnych osób. W podobny sposób generowany jest czas i liczba poszczególnych rozmów. Przykład generowanej sieci bezskalowej dla 100 użytkowników jest przedstawiony na rys. 3. Widać wyraźnie, że większość użytkowników kontaktuje się tylko z kilkoma innymi osobami, ale kilku użytkowników ma bardzo dużą liczbę kontaktów. Tych kilku użytkowników może mieć bardzo duży wpływ na strukturę sieci. 17

18 Rysunek 3: Przykładowa bezskalowa sieć kontaktów między użytkownikami stworzona przy pomocy opracowanego generatora. 18

19 6.2 Analiza sieci społecznych pod kątem marketingu wirusowego W tej części przedstawione zostanie zastosowanie logicznych sieci Markowa do marketingu wirusowego. Chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, że dany klient kupi usługę dzięki kontaktom z innymi klientami, bez konieczności jawnej akcji marketingowej. Na początek omówiony zostanie sposób generowania danych o zakupach produktu, a następnie przedstawiona analiza przy pomocy logicznych sieci Markowa. 6.3 Generowanie zależności wirusowych Aby określić wagi sieci, konieczne są odpowiednie dane treningowe. W rozpatrywanym przypadku są to przypisania produktów do konkretnych klientów na podstawie ich kontaktów z innymi klientami. Na początek każdej osobie przypisywany jest współczynnik podatności określający prawdopodobieństwo skorzystania z produktu, o którym usłyszała od znajomego. Prawdopodobieństwo to jest losowane z przedziału [0, 0.4]. Każdej parze (uporządkowanej, kierunek może mieć znaczenie) kontaktujących się ze sobą klientów przypisywane jest prawdopodobieństwo przekazania tą drogą informacji o produkcie. Prawdopodobieństwo przekazania informacji od klienta k 1 do klienta k 2 jest ustalane według wzoru P(k 1,k 2 ) = exp ( (10 3 t i 2 5)), gdzie t i oznacza czas trwania i-tej rozmowy między k 1 i k 2. Funkcja sigmoidalna 1 1+exp( ) zapewnia, że wartość prawdopodobieństwa mieści się w przedziale (0, 1). Czasy rozmów podnoszone są do kwadratu, aby zapewnić większy wpływ dłuższych rozmów. Mnożenie przez 10 3 i odjęcie 5 zapewnia, że wartości prawdopodobieństw nie są zbyt wysokie. Po ustaleniu powyższych parametrów wykonywana jest symulacja rozprzestrzeniania się produktów przez sieć: 1. Wybierana jest losowo mała grupa początkowa korzystającą z produktu. 2. Do osiągnięcia zbieżności: dla każdej pary klientów k 1, k 2, takich, że k 1 korzysta z produktu a k 2 nie, k 2 zaczyna korzystać z produktu z prawdopodobieństwem równym P(k 1,k 2 ) pomnożonym przez prawdopodobieństwo akceptacji produktu przez k 2. W ten sposób tworzony jest zbiór treningowy, na podstawie którego uczone są wagi logicznej sieci Markowa. 6.4 Ocena jakości przewidywań Do oceny jakości przewidywań konieczny jest także zbiór testowy. W związku z tym, dla tej samej sieci powtarzano proces przydzielania produktów. Oczywiście, ponieważ proces ten jest losowy, kolejny produkt był przydzielany w inny sposób. Tworzone były dwa zbiory danych. Pierwszy zawiera tylko początkową grupę klientów korzystających z usługi, przed fazą propagowania jej przez sieć. Na podstawie tego zbioru 19

20 logiczna sieć Markowa obliczy prawdopodobieństwo skorzystania z produktu w skutek kontaktów z innymi klientami dla każdego klienta, który do tej pory z produktu nie korzystał. Następnie wykonana zostanie symulacja propagowania drugiego produktu przez sieć; w ten sposób powstanie zbiór testowy (pełniący rolę prawdziwej sieci), którego zgodność z przewidywaniami modelu będzie badana. Im lepsza zgodność, tym lepiej logiczna sieć Markowa nauczyła się modelować zależności między użytkownikami. Badania wykonano na wygenerowanej sieci składającej się z 1000 użytkowników. Należy obecnie zdefiniować miary służące ocenie jakości przewidywań. Dla każdego klienta dysponujemy informacją o tym, czy faktycznie zakupił on produkt, oraz prawdopodobieństwem zajścia tego zdarzenia obliczonym na podstawie logicznej sieci Markowa. Niech p i oznacza prawdopodobieństwo, że i-ty klient zakupił produkt obliczone z logicznej sieci Markowa, a t i {0, 1}, oznacza, czy klient faktycznie ten produkt nabył; n jest liczbą klientów, dla których przewidujemy, czy skorzystają z usługi. Pomiar jakości przewidywania może być dokonywany na kilka sposobów: Błąd średniokwadratowy. Brana jest pod uwagę różnica między prawdziwymi a przewidywanymi wartościami prawdopodobieństw MSE = 1 n (p i t i ) 2. n Pierwiastek błędu średniokwadratowego. RMSE = 1 n i=1 n (p i t i ) 2. Średni błąd bezwzględny. Ma bardziej intuicyjną interpretację: jest to średni błąd przewidywanych prawdopodobieństw. MAE = 1 n p i t i. n Błąd klasyfikacji. Jeżeli zaklasyfikujemy klientów, dla których prawdopodobieństwo przewidywane przez model jest większe niż 0.5 jako tych, którzy skorzystają z usługi, błąd klasyfikacji jest określony jakoliczba niepoprawnie zaklasyfikowanych klientów. Pole pod krzywą ROC [9]. Miara ta określa, czy klienci zostali poprawnie uporządkowani pod względem rosnących prawdopodobieństw i:t AUC = i =0 j:t j =0 1[p i < p j ], n 0 n 1 gdzie n 0 i n 1 oznaczają odpowiednio liczbę klientów, którzy naprawdę nie korzystają z usługi, i tych, którzy z niej korzystają. Zdaniem autora, najlepszą z powyższych miar jest pole pod krzywą ROC. Umożliwia ono poprawną ocenę jakości klasyfikacji, niezależnie od progu, powyżej którego uznajemy, że klient skorzysta z usługi. Bierze też pod uwagę poprawne uporządkowanie klientów, a nie tylko poprawny wynik klasyfikacji. Więcej szczegółów można znaleźć w [9]. Wyniki podane zostaną jednak dla wszystkich przedstawionych wyżej miar. 20 i=1 i=1

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel Automat stanów w General Game Playing Gajusz Chmiel 14 marca 2012 Streszczenie General Game Playing (GGP) jest dziedziną, której celem jest zbudowanie systemów zdolnych grać na zaawansowanym poziomie we

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Mikołaj Morzy Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej e-mail: Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Duże wolumeny danych zawierają

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo