Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów"

Transkrypt

1 Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. nadzw. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013

2 1. Pojecie sterowania i regulacji

3 Regulacja, sterowanie, zarządzanie, kierowanie są to rodzaje sposobów wymuszeń takiego zachowania systemu lub jego określonego fragmentu by przyjmowane przez niego stany należały do stanów pożądanych, lub aby takie wymuszenia przeciwdziałały pojawianiu się stanów niepożądanych.

4 Regulacja, sterowanie, zarządzanie, kierowanie: są to rodzaje sposobów wymuszeń takiego zachowania systemu lub jego określonego fragmentu by przyjmowane przez niego stany należały do stanów pożądanych, lub aby takie wymuszenia przeciwdziałały pojawianiu się stanów niepożądanych.

5 Metoda postępowania - regulacja przedmiot i podmiot regulacji; normę sterującą (wartość zadaną); przedział tolerancji; meldunki zwrotne. Regulator sam nie ma prawa zmienić poziomu normy sterującej.

6

7 Sterowanie różni się od regulacji tym: że ten kto steruje ma prawo do zmiany obowiązującej normy sterującej na inną, lub do zmiany poziomu (ilościowego lub jakościowego normy dotychczasowej).

8 W ogólnym ujęciu regulacja i sterowanie może dotyczyć czterech grup sytuacji System sterująco - regulujący System sterowny / regulowany a/ M M b/ M C c/ C M d/ C C

9 Funkcje sterowania działalnością podstawową: sporządzenie harmonogramów wykorzystania zasobów; kontrola zasobów materiałowych; rozdział i kontrola postępu robót;

10 Czynniki wpływające na funkcję sterowania: organizacja i przepływ produkcji; informacja i jej przepływ; systemy planowania krótkookresowego; wymagania procesu technologicznego; stabilność priorytetów; mit wykorzystania maszyn i urządzeń.

11 2. Łańcuch logistyczny i procesy w nim zachodzące

12 Def. Łańcucha logistycznego (I): Łańcuch logistyczny (logistics chain) zorientowany na rynek to sposoby myślenia i działania, które są przetwarzane w efektywną organizację procesów i stosunków z klientami oraz dostawcami.

13 Def. Łańcucha logistycznego (II): Łańcuch logistyczny jako baza logistyki to taki łańcuch magazynowotransportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcucha

14 Def. Łańcucha logistycznego (III): Łańcuch logistyczny to całokształt rozwiązań systemowych umocowany w jego sferach regulacji i zasilania, adekwatny do wymogów rynkowych, które powinny być tak skonstruowane, aby zapewnić optymalne osiągnięcie celów wyznaczanych przez konkretne podmioty gospodarcze dotyczących produkcji (świadczenia usług) na całej jego długości uwzględniając wyznaczone parametry ilości, jakości, rodzaju, czasu, kosztów, cen oraz wysokiej kultury

15 Wniosek: Łańcuch logistyczny należy traktować jako proces będący strumieniem zbiorem powiązanych działań, przetwarzającym zaopatrzenie (surowce, informacje) pochodzące od dostawców w produkcję (usługi) dla konsumentów, w sposób efektywny i skuteczny.

16 Aby efektywnie zarządzać procesami i usprawniać je należy: dokładnie zrozumieć elementy procesu; zidentyfikować głównych, bezpośrednich uczestników; zdefiniować oczekiwania i poziom wymagań; zdefiniować granice procesu; wykorzystać liczby, mierniki, wskaźniki do mierzenia wydajności procesów.

17 Rodzaje mierników: jakość; koszty; czasu obejmującego takie wymiary jak szybkość i niezawodność dostawy; elastyczność, która jest rozumiana jako możliwość szybkiej reakcji na zmiany.

18 3. Teoria kolejek i ograniczeń w usprawnianiu łańcucha logistycznego

19 Teoria kolejek 19

20 ... Kolejka Stan. Obsł. Klient Ładunek Kolejka... Stan. Obsł. Stan. Obsł. Przybycie Stan. Obsł. Do systemu Kolejka Kolejka Kolejka Stan. Obsł. Stan. Obsł. Stan. Obsł. 20

21 Ogólne zasady: 1. liczba przybywających klientów P n ( T ) n T n! e Gdzie: (P n ) - prawdopodobieństwo przybycia n klientów w ciągu T okresów; λ średnie tempo przybywania klientów. 21

22 cd. Ogólne zasady: 2. zasada pierwszeństwa (nie uwzględniamy np. VIPów, wszyscy są obsłużeni); 3. intensywność przepływu klientów (K) przez system; gdzie: λ - średnie tempo przybywania K, czyli stopa przybycia; µ - średnie tempo obsługi, czyli stopa obsługi; 22

23 cd. Ogólne zasady: 4. średnia liczba oczekujących klientów (K o ); K o ( 2 ) 23

24 cd. Ogólne zasady: 5. średnia liczba klientów obecnych w systemie (K s ); K s 24

25 cd. Ogólne zasady: 6. średni czas oczekiwania; T o ( ) 25

26 cd. Ogólne zasady: 7. Średni czas przebywania w systemie; T s 1 26

27 Teoria ograniczeń

28 Teoria ograniczeń (TOC): Metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych korzyści poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w firmie ograniczeniami, tj. wąskimi gardłami, które występują w systemach zarządzania, procesach wytwarzania i/lub łańcuchach logistycznych.

29

30 Etapy TOC: identyfikacja ograniczenia systemu; eksploatacja ograniczenia; podporządkowanie wszystkiego zarządzaniu ograniczeniem; usunięcie ograniczenia; powrót do pierwszego etapu.

31 Krzywa doświadczeń

32 Koncepcja krzywej doświadczeń Idea opiera się na tzw. krzywej uczenia się, bowiem udowodniono, że czas jaki jednostce zajmuje wykonanie zadanie, będzie zależał, pośród innych czynników, od doświadczeń osoby, a szybkość wytwarzania są we wzajemnej krzywoliniowej relacji.

33

34 Krzywą doświadczenia można wyrazić: T N T 1 n B T N nakłady (zazwyczaj pracy) potrzebne do wytworzenia n-tej jednostki produktu, usługi; - T 1 nakłady potrzebne do wytworzenia pierwszej jednostki produktu, usługi; B indeks opanowania produkcji, usługi przy jej podwojeniu, który oblicza się następująco: w wskaźnik obniżki średniego czasu pracy na jednostkę (lub wskaźnik obniżki czasu pracy na ostatnią jednostkę) przy podwojeniu liczby jednostek. Wartość liczbowa parametru w określa stopę redukcji liczby roboczogodzin, który w praktyce zawiera się w przedziale [ 1;0].

35 B indeks opanowania produkcji, usługi przy jej podwojeniu, który oblicza się następująco: B log(1 w) log 2

36 4. Business Intelligence w sytuacjach kryzysowych

37 Business Intelligence BI (analityka biznesowa) to: Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, z pomocą szerokiego wachlarza aplikacji i technologii, która może być wykorzystana do zwiększenia sprawności i skuteczności określonych działań, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

38

39 Podstawowe komponenty BI: kluczowe technologie informatyczne (narzędzia ETL, hurtownie danych); możliwości kluczowych technologii informatycznych (techniki OLAP, data mining); aplikacje wspomagające podejmowanie różnorodnych decyzji w systemie gospodarczym.

40 Rozwój kluczowych kompetencji, Poprawa jakości podejmowania decyzji Kluczowe TI: hurtownia danych, ETL Możliwości TI: OLAP, data mining Aplikacje: DSS,

41 Najważniejsze obszary związane z Business Intelligence to: DW - Hurtownie danych ładowanie, przetwarzanie ETL; data mining - eksploracja danych, drążenie danych; czyszczenie danych i zarządzanie jakością danych;

42 cd. Najważniejsze obszary związane z Business Intelligence to: OLAP (Online Analytical Processing) - analiza wielowymiarowa i wielowymiarowe struktury danych; MIS (Management Information Systems) - Systemy Informowania Kierownictwa (SIK); raportowanie - wizualizacja informacji i panele informacyjne dla kierownictwa (Dashboards);

43 cd. Najważniejsze obszary związane z Business Intelligence to: Statystyka i techniczna analiza danych; CRM (Customer Relationship Management) Zarządzanie Relacjami z Klientami; GIS- systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems); DSS (Decision Support Systems) systemy wspomagania decyzji.

44 BI to szybka informacja o: terenie: jego rzeźbie i obiektach naturalnych, infrastrukturze podziemnej i naziemnej oraz obiektach terenowych o istotnym znaczeniu dla planowania i prowadzenia działań ratowniczych, a także prognozowania i likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń;

45 cd. BI to szybka informacja o: siłach i środkach, które potencjalnie mogą być użyte w ratownictwie oraz w eliminowaniu ich skutków (przykładowymi elementami tego zasobu mogą być dane o: stanach osobowych jednostek organizacyjnych systemu, ich wyposażeniu technicznym, parametrach sprzętu, infrastrukturze obiektów własnych).

46 cd. BI to szybka informacja o: aktualnym stanie zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze odpowiedzialności - dane pochodzące z wszelkiego rodzaju urządzeń monitorujących zagrożenia oraz osób zgłaszających zajścia zdarzeń wymagających działań ratowniczych.

47 W praktyce oznacza to szybkie np.: wyznaczanie miejsc ustawienia blokad drogowych; wyznaczanie stref izolacji wokół miejsc, w których występuje zagrożenie; wyznaczania strefy rozprzestrzeniania TŚP (toksycznych środków promieniotwórczych) oraz miejsc pożądanego, ustawienia blokad dostępu;

48 cd. W praktyce oznacza to szybkie np.: lokalizację zaworów, które należy zamknąć w przypadku zagrożenia; wyznaczanie obszarów zalewowych na podstawie mapy terenu; wyznaczanie stref widoczności na podstawie mapy rzeźby terenu z uwzględnieniem rzeczywistej przejrzystości powietrza;

49 cd. W praktyce oznacza to szybkie np.: optymalizację tras dojazdu pod względem odległości lub czasu dojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu; ocenę bezpieczeństwa dostaw gazu w warunkach zagrożeń terrorystycznych.

50 Dziękuję za uwagę 50

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 8 Narzędzia zarządzania informacją cz. 2 Dr inż. Mariusz Makuchowski Baza wiedzy Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Logistyka w gospodarce turystycznej

Logistyka w gospodarce turystycznej 1 Logistyka w gospodarce turystycznej Zbigniew Bentyn Poznań 2013 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Istota logistyki... 5 1.1. Pochodzenie i definicje logistyki... 5 1.2. Cele i zadania logistyki... 9 1.3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo