Iwona Skowronek Streszczenie: Słowa kluczowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iwona Skowronek Streszczenie: Słowa kluczowe:"

Transkrypt

1 Iwona Skowronek doktorantka SGH, Zakład Wartości Klienta Streszczenie: Artykuł wskazuje wybrane problemy natury teoretycznej i praktycznej związane z koncepcją marketingu doświadczeń, w tym m.in.: kwestie definiowania terminu doświadczenia klienta, rozpoznawania emocjonalnych przesłanek w zachowaniach konsumentów i zaspokajania niematerialnych potrzeb nabywców. Wykorzystanie marketingu doświadczeń wiąże się z koniecznością interdyscyplinarnego podejścia (obejmującego wiedzę z zakresu psychologii, ekonomii behawioralnej etc.), co stanowi wyzwanie zarówno dla teorii, jak i praktyki marketingowej. W artykule zwrócono też uwagę na aspekty finansowe oraz etyczne w stosowaniu marketingu doświadczeń, jak również przedstawiono potencjalne możliwości prowadzenia badań w obrębie tej koncepcji. The article suggests some problems of theoretical and practical nature related to the concept of experiential marketing, including: issues of definition of the term "customer experience", recognizing the emotional conditions in consumer behavior and the material needs of buyers. The use of experiential marketing involves the need for interdisciplinary approach (including the knowledge of psychology, behavioral economics, etc..), which is a challenge for both the theory and practice of marketing. The article also points to the financial and ethical aspects of application of experiential marketing, and presents potential opportunities for research around this concept. Słowa kluczowe: marketing doświadczeń, ekonomia doświadczeń, doświadczenia klienta 1

2 Artykuł metodologiczny Dlaczego marketing doświadczeń budzi kontrowersje? W literaturze światowej, dorobek teoretyczny z zakresu ekonomii doświadczeń (the experience economy) i marketingu doświadczeń (experiential marketing - ExM), pomnaŝa się w szybkim tempie. O zwiększonym zainteresowaniu kształtowaniem doświadczeń klientów świadczą treści reklamowe firm z najróŝniejszych sektorów od Ŝywności, przez elektronikę, turystykę, rozrywkę, budownictwo, edukację aŝ po usługi finansowe 1. W literaturze krajowej istnieje natomiast wyraźny deficyt opracowań poświęconych tej tematyce. Nurt marketingu doświadczeń (czy ogólnie - ekonomii doświadczeń) posiada w środowisku akademickim jeszcze nieugruntowaną pozycję; w dyskusjach naukowych termin doświadczenia rodzi szereg nieporozumień i kontrowersji. Artykuł porusza wybrane kwestie problematyczne związane z wcieleniem nowej koncepcji teoretycznej na grunt nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz na grunt praktyki. Kłopoty terminologiczne Pierwsza z kontrowersji dotyczy juŝ samego terminu, a dokładniej restrykcyjnego utoŝsamiania doświadczeń z nabytą wiedzą. Takie pojmowanie doświadczeń mogłoby być atrakcyjne teoretycznie (szczególnie dla filozofii nauki), ale nie praktycznie. Po co bowiem zarządzający mieliby zajmować się czymś takim jak skumulowana wiedza, która szybko się starzeje, a nabyte doświadczenia (rozumiane jako wiedza i umiejętności praktyczne) często stanowią wręcz balast i ograniczają zdolności do tzw. kreatywnej destrukcji, moŝliwości rozwoju, wprowadzania innowacji? W koncepcji ExM, doświadczenia analizowane są głównie z punktu widzenia klienta. PoniŜej zaproponowano autorską definicję doświadczeń klienta: Doświadczenia klienta powstają jako rezultat działań marketingowych firmy i są wynikiem analizy kognitywnej oraz emocjonalnej bodźców marketingowych, co - w połączeniu z osobistymi wartościami i czynnikami motywacyjnymi nabywcy - prowadzi do ukształtowania określonych postaw, opinii i sądów klienta, stanowiących podstawę wartościowania sytuacji 1 Zob. A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), Memorable Customer Experiences, Gower Publishing, Burlington 2009, s

3 konsumpcyjnej w kategoriach satysfakcja-dyssatysfakcja, przyjemność-nieprzyjemność, poŝądanie-unikanie etc. W takim rozumieniu doświadczenia klienta są wiedzą o wcześniejszych transakcjach z dostawcą, ale takŝe stanowią zasób zgromadzonych w pamięci wspomnień, odczuć, myśli, emocji i wraŝeń, które wpływają na wybory konsumpcyjne. Czy niekorzystne doświadczenia z uŝytkowania wadliwego produktu albo zakup usługi, w której pracownicy są nieuprzejmi nie budują uprzedzeń względem dostawcy i nie wpływają na decyzje konsumenta? Czy stanowią one balast czy raczej szansę dla klienta by nie powtarzać zakupu w przyszłości (albo odwrotnie - powracać do firmy jeŝeli doświadczenia z nią są pozytywne)? Korzyści emocjonalne sprzyjają podejmowaniu decyzji o tym, którą z alternatyw o jednakowej wartości funkcjonalnej wybrać. Informacje o przeszłych doświadczeniach z firmą - równieŝ w zakresie doznanych w relacji z firmą emocjach - tworzą system motywacyjny wpływający na przyszłe decyzje zakupowe, jak równieŝ na przekazywane o przedsiębiorstwie opinie. Emocjonalność konsumenta temat tabu? Ukształtowanie psychologii ekonomicznej (economic psychology) będące wyrazem zbliŝenia dwóch nauk: ekonomii i psychologii, uzasadnia, dlaczego badanie emocji i odczuć klienta powinno być współcześnie nie tylko domeną psychologii, ale wręcz imperatywem kaŝdej organizacji biznesowej. Psychologia ekonomiczna jest domeną stosunkowo wąskiej grupy badaczy; środowisko zaś marketingowców czy ekonomistów odnosi się względem niemierzalnych, trudno definiowalnych zmiennych psychologicznych, z duŝą dozą nieufności i sceptycyzmu (zdaniem Thomasa Mayera, uŝywanie kategorii abstrakcyjnych nie jest w dyskusjach postrzegane jako przejaw wyŝszości intelektualnej 2 ). Trudności w mierzeniu emocjonalnej, subiektywnej sfery zachowań konsumenta zmniejszają atrakcyjność tej problematyki z punktu widzenia eksplorowania jej w badaniach empirycznych. Konsumenci na pytania o emocje reagują w najlepszym wypadku radośnie, a w najgorszym opryskliwie, uzasadniając, Ŝe pytanie o nie, jest niestosowne czy wręcz obraźliwie ( Przychodzę do tej placówki po ostatnią szansę na wyleczenie, a Pani mnie pyta czy doświadczałem tu radości albo smutku? Pani mnie obraŝa! ). Nabywcy utrzymują zwykle, Ŝe reklama nie wpływa na ich decyzje konsumpcyjne, nie są teŝ skłonni przyznać się do tego, Ŝe dokonali zakupu pod wpływem impulsu, dla odreagowania stresu albo z uzaleŝnienia od kupowania. Ludzie lubią być postrzegani jako 2 T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s

4 bezemocjonalni gdyŝ jest to oznaką racjonalności, siły, mądrości, sukcesu W takiej wyrugowanej z emocji koncepcji, konsument jest niczym zaprogramowany robot, przetwórca informacji; myśli i postępuje wyłącznie racjonalnie, niemal algorytmicznie - nie odczuwa, nie doświadcza emocji, nie posiada osobistych uprzedzeń ani priorytetów, nie jest subiektywny, nie ulega słabościom i nastrojom etc. Epizodyczność i heurystyka wnioskowania, jak równieŝ to, Ŝe nabywcy podejmują decyzje w warunkach niepełnej informacji powoduje, Ŝe racjonalność konsumenta jest w zasadzie quasi-racjonalnością 3, a opinie i wybory pozostają zawsze w pewnym stopniu irracjonalne oraz zniekształcone przez składnik emocjonalny. Herbert Simon zauwaŝył, Ŝe analiza świadomych i moŝliwych do zwerbalizowania procesów myślowych jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o rozumienie procesów decyzji ludzkich 4. Prace noblistów, takich jak D. Kahneman i V.L. Smith, czy G.A. Akerlof (Akerlof i Shiller, 2010) ukazują, Ŝe badanie emocji i nieświadomych procesów myślowych konsumenta, moŝe pomóc w lepszym rozumieniu zjawisk ekonomicznych. Wąskie a szerokie definiowanie doświadczeń Wąskie definiowanie doświadczeń klienta, tj. utoŝsamianie ich jedynie z emocjonalnością i korzyściami natury hedonistycznej, moŝe spowodować, Ŝe koncepcja marketingu doświadczeń stanie się nieadekwatna do analizy sektorów z przewagą celów utylitarnych, np.: edukacja, usługi medyczne, prawnicze, finansowe. Doświadczenia klienta mogą być natury: racjonalnej (np. być związane z ceną produktu, jego jakością techniczną, dostępnością), estetycznej, sensorycznej (gratyfikacja zmysłowa), niewerbalnej, emocjonalnej; mogą być związane z edukacją (tj. aktywnym pozyskiwaniem informacji przez konsumenta), moŝliwością kustomizacji czy współtworzenia oferty (co-creation), interakcją z innymi konsumentami (dzielenie się doświadczeniem z innymi oraz budowanie społeczności) itd. W koncepcji ExM, poświęcanie mniejszej uwagi racjonalnemu wymiarowi doświadczeń klienta, moŝna uzasadnić tym, Ŝe racjonalne przesłanki zachowań konsumenta są relatywnie lepiej rozpoznane przez marketing, w stosunku do wiedzy, jaką posiadamy o emocjach nabywców i ich implikacjach dla biznesu 5. 3 Określenie wprowadzone przez Hammonda i Brehmera [za:] M. Lambkin, G. Foxal, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001, s H.A. Simon, Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982, s. 102, Por. teŝ M. Boguszewicz-Kreft, Emocje niedoceniany element marketingu, Marketing i Rynek nr 11/

5 Badacz powinien określić, jakim wymiarem doświadczeń klienta zamierza się zajmować czy wymiarem materialnym (bardziej racjonalnym, obiektywnym, obejmującym cechy techniczne oferty) czy emocjonalnym, związanym z korzyściami natury niematerialnej 6. Zasadnym wydaje się teŝ ograniczenie zakresu analiz badawczych do jednego wybranego sektora, np. obejmującego oferty z przewagą celów hedonistycznych, utylitarnych albo będące mieszanką obu tych rodzajów korzyści. Kontekst analizy wpływa na to, jakie doświadczenia klientów uznamy za poŝądane, a jakie za niewłaściwe (zarówno jeśli chodzi o potrzeby samego klienta, jak i etykę działania firmy). Np. edukacja podporządkowana doświadczeniom (rozumianym w kategoriach hedonizmu, eskapizmu, ponadstandardowych doznań i przeŝyć, najróŝniejszych wygód i udogodnień) mogłaby być atrakcyjna dla studentów, jednak stanowiłaby wypaczenie misji nauki i musiałaby dokonywać się kosztem kluczowych wartości edukacji, jakimi są zdobywanie wiedzy, (samo)dyscyplina, dąŝenie do prawdy naukowej, podnoszenie kwalifikacji jako wartość autoteliczna, dociekliwość 7. Synteza obu wymiarów doświadczeń, tj. racjonalnego i emocjonalnego, umoŝliwia pełniejsze zrozumienie zachowań oraz preferencji nabywcy, a tym samym pozwala na projektowanie wyróŝniających ofert. Wąskie rozpatrywanie doświadczeń (tj. analizowanie ich wyłącznie przez pryzmat czynników kognitywnych lub emocjonalnych) jest bezpieczniejsze, jednak szersza perspektywa analizy doświadczeń klienta (uwzględniająca zarówno utylitarne, jak i niematerialne korzyści dla nabywcy) moŝe być bardziej owocna poznawczo i praktycznie. Dobór literatury Publikacje gloryfikujące marketing doświadczeń jako kolejne panaceum na wszelkie problemy współczesnej ekonomii, obiecujące nierealistyczne cele czy sugerujące rozwiązania biznesowe o niepotwierdzonej empirycznie skuteczności, nie sprzyjają postrzeganiu koncepcji ExM w kategoriach pełnoprawnej teorii naukowej. Opisywanie marketingu/ekonomii doświadczeń z perspektywy sektorów stricte hedonistycznych, posiadających konotacje z magią, fantazją lub zabawą, np. koncerty, muzea, rejsy, festiwale, imprezy sportowe, ośrodki wypoczynkowe, restauracje tematyczne, parki rozrywki (Disney World itp.), brandlandy (np. Legoland, Nivea Haus), moŝe w konsekwencji prowadzić do trywializacji i zaniŝenia statusu teorii. Bezkrytyczność i brak relatywizmu 6 Podział na kryteria racjonalne i emocjonalne doświadczeń klienta naleŝy traktować umownie. 7 Por. A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), op. cit., s

6 sprzyjają równieŝ apologetyce marketingu doświadczeń, co najczęściej przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Deprecjacja marketingu doświadczeń jako teorii naukowej, moŝe dokonywać się drogą krytyki. Np. S. Brown krytykuje marketing doświadczeń dlatego, Ŝe niemoŝliwe jest zarządzanie wszystkimi czynnikami, które na doświadczenie klienta wpływają 8. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe np. taka kwestia jak dochód jest charakterystyką, która oddziałuje na wiele zmiennych w marketingu i ekonomii, a nie tylko ma wpływ na budowę doświadczeń klienta (tzn. na to, jak zasoby klienta przekładają się na satysfakcję z zakupów). Równocześnie nie oznacza to, Ŝe, skoro ExM nie moŝe wpływać na dochód klienta, nie moŝe równieŝ oddziaływać na doświadczenie transakcyjne nabywcy. Opisywane przez Browna interakcje między konsumentami (obecność innych osób w miejscu sprzedaŝy lub w otoczeniu usługi, np. matek z grymaszącymi dziećmi lub sprzeczających się par), czynniki sytuacyjne (np. korki, przepełnione autobusy, brak miejsc parkingowych, nieuprzejmi uŝytkownicy dróg, dyktatorski ruch uliczny) wpływają na nastrój konsumenta, jego emocje i postrzeganie zdarzeń konsumpcyjnych. Jednak poszukiwanie podłoŝa do krytyki teorii ExM w przykładach, które stanowią nieodłączny element współczesnej rzeczywistości, jest chyba nieporozumieniem. Interdyscyplinarność Rozwój koncepcji marketingu (ekonomii) doświadczeń, jak równieŝ wykorzystanie jej w obszarze teorii i praktyki, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, ekonomii eksperymentalnej, psychologii zachowań konsumenckich, neuronauki, psychologii kognitywnej i psychologii emocji, socjologii, antropologii oraz powiązanych z nimi dziedzin naukowych. WiąŜe się to z potrzebą zmiany klimatu w nauce, stworzenia warunków do przyjęcia nowego paradygmatu. Zgodnie z koncepcją kumulatywnego rozwoju nauki nowe osiągnięcia uniewaŝniają stare w tym sensie, Ŝe je w sobie zawierają w ulepszonej postaci, uwolnione od błędów, nieścisłości, ograniczeń 9. Zdaniem S. Amsterdamskiego, nauki społeczne powinny raczej dąŝyć do zachowania wieloparadygmatyczności niŝ poszukiwania jednego consensus omnium 10. Specjaliści przewidują, Ŝe podejście interdyscyplinarne oraz szersze 8 Ibidem, s T.S. Kuhn, Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985, s Ibidem, s

7 wykorzystanie eksperymentów, będzie decydować o przyszłości marketingu (czy ogólnie o rozwoju nauk ekonomicznych) 11. Rewolucja czy nie? MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe ekonomia doświadczeń i marketing doświadczeń nie stanowią nowych dyscyplin naukowych, ale są wynikiem zakumulowanej wiedzy z zakresu psychologii zachowań konsumenta, kognitywistyki, neurolingwistyki, są efektem rozwoju badań mózgu, osiągnięć na polu psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej etc. Rewolucje w nauce zdarzają się niezwykle rzadko 12, a jeŝeli marketing doświadczeń i ekonomia doświadczeń miałyby zostać nazwane rewolucjami, byłyby one rewolucjami lokalnymi (w odróŝnieniu od rewolucji globalnej obejmującej wiedzę całej epoki). Nauka nigdy nie stanowi zamkniętego i spójnego systemu 13, więc uzupełnienie wiedzy marketingowej i ekonomicznej o taki punkt widzenia, który uwzględnia emocje, nieracjonalność, heurystykę wnioskowania konsumenta, nie musi oznaczać rewolucji. Przewartościowanie teorii homo oeconomicus w zakresie analizowania zachowań konsumenta dokonuje się stopniowo mniej więcej od lat 70. ubiegłego wieku (renesans psychologii ekonomicznej, Nagroda Nobla dla Herberta A. Simona). Przedstawianie marketingu doświadczeń jako całkowicie nowatorskiego kierunku, a takŝe opisywanie koncepcji ExM w sposób sugerujący normatywny charakter tej teorii, jest atrakcyjną metodą propagowania nurtu. Marketing/ekonomię doświadczeń naleŝy raczej postrzegać jako jedną z metod interpretacji rzeczywistości ekonomicznej - pewnego rodzaju zaplecze eksplanacyjne, uzupełniające podejścia dotychczas stosowane w marketingu czy zarządzaniu. Najbardziej skuteczne wydaje się być połączenie róŝnych koncepcji tzn. stworzenie mixu róŝnych strategii, optymalnie dopasowanych dla wykorzystania potencjału firmy i zbudowania przewagi konkurencyjnej. Kwestie etyczne Perswazja oraz wpływanie na postawy i zachowania nabywców stanowią podstawowe cele marketingu, a więc są z załoŝenia etyczne. Nieetyczne jest wprowadzanie konsumenta w 11 Por. T. Mayer, op. cit., s T.S. Kuhn, op. cit., s S. Amsterdamski, Między doświadczeniem a metafizyką: z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1973, s

8 błąd (oszustwo, uwiedzenie) 14 lub oddziaływanie podprogowe w sposób uniemoŝliwiający świadomą percepcję bodźca przez odbiorcę, przy czym ten ostatni sposób wpływania na klienta jest moŝliwy tylko w warunkach laboratoryjnych 15. Rzeczywistą siłę oddziaływania posiada wykorzystanie bodźców ponadprogowych, czyli wpływanie na konsumenta w sposób jawny, np. poprzez reklamę, która nie odwołuje się do cech promowanych towarów, lecz do aspiracji, systemów wartości, marzeń odbiorców 16. Taka perswazja nie nosi cech manipulacji, a raczej apeluje do nieuświadomionych, ukrytych potrzeb konsumenta. Marketing doświadczeń stara się lepiej zrozumieć przesłanki zachowań klientów, aby skuteczniej na decyzje konsumentów wpływać (i czerpać z tego wymierne korzyści finansowe). Analizując etykę marketingu doświadczeń z punktu widzenia komunikowania perswazyjnego, moŝna stwierdzić, Ŝe: po pierwsze - uwarunkowania procesu komunikowania i interpretacji informacji marketingowej są bardzo skomplikowane; pojedynczy przekaz marketingowy nie posiada takiej siły perswazji by zamienić konsumenta w maszynę do kupowania ; po drugie - komunikacja marketingowa nie odbywa się w próŝni; proces komunikowania podlega zakłóceniom (wszelkie uwarunkowania, w jakich zachodzi zakup lub konsumpcja), co sprawia, Ŝe wysłany komunikat nie jest tym samym co odebrany komunikat (twórcą komunikatu jest w rzeczywistości sam odbiorca, który nadaje przesłaniu osobiste znaczenie, ocenia je z własnej, indywidualnej perspektywy). Oceniając marketing doświadczeń pod kątem potencjalnych niekorzyści klienta, moŝna podać argumenty przeciwwagi to, jakie korzyści oferuje nabywcom ExM. JeŜeli współcześnie konsumenci stają się coraz mniej wraŝliwi na cenę 17 (czyli nie poŝądają tylko i wyłącznie najniŝszej ceny), wobec tego poszukują zaspokojenia innych, wyŝszych potrzeb (w tym potrzeb natury niematerialnej). Z tego punktu widzenia, marketing doświadczeń pozwala wzbogacić wnętrze konsumenta, ubarwić przeŝycie zakupowe, zaspokoić potrzebę róŝnorodności (w aspekcie cech utylitarnych, jak i niematerialnych), wypełnić róŝnorakie 14 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.), Sztuka perswazji: socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków 2004, s. 251 i dalsze. 16 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2005, s. 56 oraz M. Lambkin, G. Foxal, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), op. cit., A. Falkowski, T. Tyszka, op. cit., s

9 pobudki natury psychologicznej, emocjonalnej, społecznej słowem, uzupełnia konsumpcję o szeroko pojętą wartość dodaną. Metodologia Problemy natury metodologicznej dotyczą niemal kaŝdej dziedziny nauki. Jak zauwaŝa R. Bartkowiak, wiele zjawisk ekonomicznych nie posiada obiektywnych (fizycznych) miar. Miary te mają charakter nierealny (urojony) np. określenia czasu operacyjnego, nakładu pracy, produktu (zasobu), uŝyteczności. Abstrakcyjne rozumowanie, stylizowane fakty i metody tak jakby (as if) znajdują zastosowanie w ekonomii do uogólniania zjawisk i modelowania skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej 18. Mając na uwadze złoŝoność psychiki konsumenta, abstrakcyjne metody i próby kwantyfikacji doświadczeń emocjonalnych, powinny być w naukach ekonomicznych szerzej wykorzystywane. Nawet jeŝeli jakieś zjawisko trudno jest precyzyjnie zmierzyć, nie oznacza to, Ŝe nie warto się nim zajmować. Emocje bywają trudne do zwerbalizowania, istnieją jednak metody pozwalające na ich badanie (np. Mehrabian i Russell, 1974; Izard, 1977; Pluchnik 1980; Friesen i Ekman, 1983; Richins, 1997; Reynolds i Beatty, 1999; Laros i Steenkamp, 2005; Ekman i Rosenberg, 2005). Bardziej nieformalne, czy wręcz intuicyjne wyjaśnienia zjawiska, mogą mieć wyŝszą wartość eksplanacyjną niŝ skomplikowane obliczenia statystyczne. Nadawanie miar matematycznych wszystkiemu co tylko moŝliwe, algebrowanie rzeczy oczywistych moŝe, po pierwsze, spowodować alienację naukowca z procesu badawczego, a po drugie doprowadzić do błędnych wniosków (to co precyzyjne wcale nie musi być prawdziwe) 19. Jeśli chodzi o twardsze testy teorii w obszarze marketingu/ekonomii doświadczeń, na uwagę w tym zakresie zasługują neuronauka (neuroscience), eksperymenty psychologiczne prowadzone w ekonomii, obrazowanie czynnościowe mózgu (fmri) czy badania percepcji zmysłowej. Postrzeganie zmysłowe jest podstawą ukształtowania doświadczeń klienta zgodnie z zasadą, Ŝe nie ma niczego w intelekcie czego nie byłoby uprzednio w zmysłach. Badanie percepcji stanowi bardzo zaawansowaną metodologicznie dziedzinę nauki z pogranicza psychofizyki i wyŝszej matematyki (Falkowski, 2002). Marketing doświadczeń a koszty 18 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 20, T. Mayer, op. cit., s. 169 i dalsze. 9

10 Zastosowanie strategii marketingu doświadczeń nie musi pociągać za sobą wzrostu kosztów w firmie. Zwiększanie wartości emocjonalnej jest relatywnie mało kosztowną metodą zwiększania satysfakcji klienta, w porównaniu z innymi materialnymi kosztami 20. Wymaga m.in. doboru i szkolenia personelu w zakresie zdolności interpersonalnych inteligencji emocjonalnej (emotional intelligence) i pracy emocjonalnej (emotional labor). Marketing doświadczeń wpływając na odczucia, nastroje konsumentów, moŝe mieć istotne znaczenie w kontekście takich mierników jak Indeks Nastrojów Konsumenckich (oddziałujący na PKB), wskaźniki sentymentu wykorzystywane w finansach behawioralnych (np. Advisor Sentiment Review, Buying and Selling Climaxes), wskaźniki rozwoju ekonomicznego, takie jak szczęście krajowe brutto (Gross National Hapiness), wskaźnik subiektywnej oceny dobrobytu (Subjective Well-Being). Ostatnie dwa z wymienionych są to swoiste mierniki pomyślności, podkreślające duchowy, psychologiczny aspekt rozwoju. W połączeniu z innymi materialnymi wskaźnikami (PKB, współczynnik Giniego) umoŝliwiają bardziej kompleksową ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego 21. Doświadczenia konsumpcyjne klientów dotyczą nie tylko cech namacalnych oferty; obejmują równieŝ korzyści natury psychologicznej, emocjonalnej, są wyznacznikiem samopoczucia i na samopoczucie konsumenta wpływają a zatem mogą pośrednio wpływać na efekt mnoŝnikowy. I jak zauwaŝa G.W. Kołodko, warto w ekonomii takie aspekty badać bo najciekawiej jest na styku dyscyplin naukowych 22. Bibliografia: 1. Amsterdamski S., Między doświadczeniem a metafizyką: z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa Barlow J., Maul D., Emotional value, Berrett-Koehler, San Francisco Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa Boguszewicz-Kreft M., Emocje niedoceniany element marketingu, Marketing i Rynek nr 11/ Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Garpiel R., Leszczyńska K. (red.), Sztuka perswazji: socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków J. Barlow, D. Maul, Emotional value, Berrett-Koehler, San Francisco 2000, s. xii. 21 G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s Ibidem, s

11 7. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa Kuhn T.S., Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa Lambkin M., Foxal G., van Raaij F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa Lindgreen A., Vanhamme J., Beverland M.B. (red.), Memorable Customer Experiences, Gower Publishing, Burlington Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA INTERDYSCYPLINARNA. Ekonomia a psychologia Związki ekonomii z innymi naukami

EKONOMIA INTERDYSCYPLINARNA. Ekonomia a psychologia Związki ekonomii z innymi naukami EKONOMIA INTERDYSCYPLINARNA Zajęcia 7 Ekonomia a psychologia Związki ekonomii z innymi naukami Katarzyna Metelska-Szaniawska 12/11/2007 PLAN WYKŁADU I II III IV V Ekonomia a psychologia Ekonomia behawioralna

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Główne zagadnienia Kiedy porównujemy badania ilościowe i jakościowe, znajdujemy głownie róŝne rozłoŝenie akcentów między

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MARKETINGU

KONCEPCJA MARKETINGU KONCEPCJA MARKETINGU Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości.

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości. Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych ARKADIUSZ WÓDKOWSKI PTBRiO Plan wystąpienia Rola jakości w życiu konsumentów i klientów MysteryShopping jako optymalny

Bardziej szczegółowo

MARKETING PERSWAZYJNY

MARKETING PERSWAZYJNY MARKETING PERSWAZYJNY Prawa skutecznej perswazji w tekstach Tekst perswazyjny Z jednej strony tekstów perswazyjnych upatruje się tylko w reklamie, Z drugiej uznaje się, Ŝe wiele innych tekstów ma cechy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 7

SPIS TREŚCI. Wstęp... 7 EDUKACJA EKONOMICZNA JAKO NIEZBĘDNY SKŁADNIK WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 5 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1 PODSTAWOWE ROZSTRZYGNIĘCIA TERMINOLOGICZNE... 13 1.1. Zróżnicowane podejście do terminu edukacja...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia.

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W

Bardziej szczegółowo

Szkoła austriacka w ekonomii

Szkoła austriacka w ekonomii Szkoła austriacka w ekonomii Ekonomia głównego nurtu a ekonomia heterodoksyjna (instytucjonalizm, szkoła historyczna itp.) Istnieje od końca XIX wieku do dziś Założyciel Carl Menger (1840-1921) Ważni przedstawiciele:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i praca jako pojęcia socjologiczne. dr Piotr Ostrowski Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

Gospodarka i praca jako pojęcia socjologiczne. dr Piotr Ostrowski Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Gospodarka i praca jako pojęcia socjologiczne dr Piotr Ostrowski Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Fizyk, który jest tylko fizykiem, moŝe być pierwszej klasy fizykiem i najbardziej wartościowym

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A KP_W01 KP_ W02 KP_W03 KP_W04 KP_W05 KP_ W06 KP_ W07 KP_ W08 KP_W09 KP_ W10 KP_ W11 Ma podstawową wiedzę o

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

W1 Opisuje terminologię z zakresu komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych. K_W04 M1_W10, 1P_W01 P1P_W01

W1 Opisuje terminologię z zakresu komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych. K_W04 M1_W10, 1P_W01 P1P_W01 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Metody badań marketingowych

Metody badań marketingowych Metody badań marketingowych Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Dr Jarosław Górski Program zajęć 1. Marketing w praktyce od marketingu neandertalskiego do marketingu strategicznego 2. Obszary badań marketingowych

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część teoretyczna

Spis treści. Część teoretyczna Spis treści Wstęp... 9 Część teoretyczna Rozdział I. Praca socjalna istota i sens...17 1.1. W kierunku profesjonalizacji... 17 1.2. Praca socjalna na świecie ujęcia definicyjne... 19 1.3. Tradycje i specyfika

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Cele Szkolenie pozwoli uczestnikom: Data: 9-11 grudnia 2013 Miejsce: Warszawa Cena: 1650 PLN +23%

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia kierunku Ekonomia

Efekty kształcenia kierunku Ekonomia Efekty kształcenia kierunku Ekonomia ZałoŜenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: gospodarka sektora publicznego, gospodarka unii

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE ul. Narutowicza 16\18\22 20-804 Lublin tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 szkolenia@edisonteam. zaproszenie na szkolenie: TECHNIKI KRETYWNEGO MYŒLENI STOSOWNE W BIZNESIE twórczoœæ

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Materiały wykładowe (fragmenty)

Materiały wykładowe (fragmenty) Materiały wykładowe (fragmenty) 1 Robert Susmaga Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2 Poznań kontakt mail owy Robert.Susmaga@CS.PUT.Poznan.PL kontakt osobisty Centrum Wykładowe, blok informatyki, pok. 7

Bardziej szczegółowo

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe.

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śe : Nie naleŝy przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Termin szkolenia: 9-11 grudnia 2013 r. Miejsce szkolenia: Warszawa Opiekun Klienta Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 agnieszka.jaworska@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo