Iwona Skowronek Streszczenie: Słowa kluczowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iwona Skowronek Streszczenie: Słowa kluczowe:"

Transkrypt

1 Iwona Skowronek doktorantka SGH, Zakład Wartości Klienta Streszczenie: Artykuł wskazuje wybrane problemy natury teoretycznej i praktycznej związane z koncepcją marketingu doświadczeń, w tym m.in.: kwestie definiowania terminu doświadczenia klienta, rozpoznawania emocjonalnych przesłanek w zachowaniach konsumentów i zaspokajania niematerialnych potrzeb nabywców. Wykorzystanie marketingu doświadczeń wiąże się z koniecznością interdyscyplinarnego podejścia (obejmującego wiedzę z zakresu psychologii, ekonomii behawioralnej etc.), co stanowi wyzwanie zarówno dla teorii, jak i praktyki marketingowej. W artykule zwrócono też uwagę na aspekty finansowe oraz etyczne w stosowaniu marketingu doświadczeń, jak również przedstawiono potencjalne możliwości prowadzenia badań w obrębie tej koncepcji. The article suggests some problems of theoretical and practical nature related to the concept of experiential marketing, including: issues of definition of the term "customer experience", recognizing the emotional conditions in consumer behavior and the material needs of buyers. The use of experiential marketing involves the need for interdisciplinary approach (including the knowledge of psychology, behavioral economics, etc..), which is a challenge for both the theory and practice of marketing. The article also points to the financial and ethical aspects of application of experiential marketing, and presents potential opportunities for research around this concept. Słowa kluczowe: marketing doświadczeń, ekonomia doświadczeń, doświadczenia klienta 1

2 Artykuł metodologiczny Dlaczego marketing doświadczeń budzi kontrowersje? W literaturze światowej, dorobek teoretyczny z zakresu ekonomii doświadczeń (the experience economy) i marketingu doświadczeń (experiential marketing - ExM), pomnaŝa się w szybkim tempie. O zwiększonym zainteresowaniu kształtowaniem doświadczeń klientów świadczą treści reklamowe firm z najróŝniejszych sektorów od Ŝywności, przez elektronikę, turystykę, rozrywkę, budownictwo, edukację aŝ po usługi finansowe 1. W literaturze krajowej istnieje natomiast wyraźny deficyt opracowań poświęconych tej tematyce. Nurt marketingu doświadczeń (czy ogólnie - ekonomii doświadczeń) posiada w środowisku akademickim jeszcze nieugruntowaną pozycję; w dyskusjach naukowych termin doświadczenia rodzi szereg nieporozumień i kontrowersji. Artykuł porusza wybrane kwestie problematyczne związane z wcieleniem nowej koncepcji teoretycznej na grunt nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz na grunt praktyki. Kłopoty terminologiczne Pierwsza z kontrowersji dotyczy juŝ samego terminu, a dokładniej restrykcyjnego utoŝsamiania doświadczeń z nabytą wiedzą. Takie pojmowanie doświadczeń mogłoby być atrakcyjne teoretycznie (szczególnie dla filozofii nauki), ale nie praktycznie. Po co bowiem zarządzający mieliby zajmować się czymś takim jak skumulowana wiedza, która szybko się starzeje, a nabyte doświadczenia (rozumiane jako wiedza i umiejętności praktyczne) często stanowią wręcz balast i ograniczają zdolności do tzw. kreatywnej destrukcji, moŝliwości rozwoju, wprowadzania innowacji? W koncepcji ExM, doświadczenia analizowane są głównie z punktu widzenia klienta. PoniŜej zaproponowano autorską definicję doświadczeń klienta: Doświadczenia klienta powstają jako rezultat działań marketingowych firmy i są wynikiem analizy kognitywnej oraz emocjonalnej bodźców marketingowych, co - w połączeniu z osobistymi wartościami i czynnikami motywacyjnymi nabywcy - prowadzi do ukształtowania określonych postaw, opinii i sądów klienta, stanowiących podstawę wartościowania sytuacji 1 Zob. A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), Memorable Customer Experiences, Gower Publishing, Burlington 2009, s

3 konsumpcyjnej w kategoriach satysfakcja-dyssatysfakcja, przyjemność-nieprzyjemność, poŝądanie-unikanie etc. W takim rozumieniu doświadczenia klienta są wiedzą o wcześniejszych transakcjach z dostawcą, ale takŝe stanowią zasób zgromadzonych w pamięci wspomnień, odczuć, myśli, emocji i wraŝeń, które wpływają na wybory konsumpcyjne. Czy niekorzystne doświadczenia z uŝytkowania wadliwego produktu albo zakup usługi, w której pracownicy są nieuprzejmi nie budują uprzedzeń względem dostawcy i nie wpływają na decyzje konsumenta? Czy stanowią one balast czy raczej szansę dla klienta by nie powtarzać zakupu w przyszłości (albo odwrotnie - powracać do firmy jeŝeli doświadczenia z nią są pozytywne)? Korzyści emocjonalne sprzyjają podejmowaniu decyzji o tym, którą z alternatyw o jednakowej wartości funkcjonalnej wybrać. Informacje o przeszłych doświadczeniach z firmą - równieŝ w zakresie doznanych w relacji z firmą emocjach - tworzą system motywacyjny wpływający na przyszłe decyzje zakupowe, jak równieŝ na przekazywane o przedsiębiorstwie opinie. Emocjonalność konsumenta temat tabu? Ukształtowanie psychologii ekonomicznej (economic psychology) będące wyrazem zbliŝenia dwóch nauk: ekonomii i psychologii, uzasadnia, dlaczego badanie emocji i odczuć klienta powinno być współcześnie nie tylko domeną psychologii, ale wręcz imperatywem kaŝdej organizacji biznesowej. Psychologia ekonomiczna jest domeną stosunkowo wąskiej grupy badaczy; środowisko zaś marketingowców czy ekonomistów odnosi się względem niemierzalnych, trudno definiowalnych zmiennych psychologicznych, z duŝą dozą nieufności i sceptycyzmu (zdaniem Thomasa Mayera, uŝywanie kategorii abstrakcyjnych nie jest w dyskusjach postrzegane jako przejaw wyŝszości intelektualnej 2 ). Trudności w mierzeniu emocjonalnej, subiektywnej sfery zachowań konsumenta zmniejszają atrakcyjność tej problematyki z punktu widzenia eksplorowania jej w badaniach empirycznych. Konsumenci na pytania o emocje reagują w najlepszym wypadku radośnie, a w najgorszym opryskliwie, uzasadniając, Ŝe pytanie o nie, jest niestosowne czy wręcz obraźliwie ( Przychodzę do tej placówki po ostatnią szansę na wyleczenie, a Pani mnie pyta czy doświadczałem tu radości albo smutku? Pani mnie obraŝa! ). Nabywcy utrzymują zwykle, Ŝe reklama nie wpływa na ich decyzje konsumpcyjne, nie są teŝ skłonni przyznać się do tego, Ŝe dokonali zakupu pod wpływem impulsu, dla odreagowania stresu albo z uzaleŝnienia od kupowania. Ludzie lubią być postrzegani jako 2 T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s

4 bezemocjonalni gdyŝ jest to oznaką racjonalności, siły, mądrości, sukcesu W takiej wyrugowanej z emocji koncepcji, konsument jest niczym zaprogramowany robot, przetwórca informacji; myśli i postępuje wyłącznie racjonalnie, niemal algorytmicznie - nie odczuwa, nie doświadcza emocji, nie posiada osobistych uprzedzeń ani priorytetów, nie jest subiektywny, nie ulega słabościom i nastrojom etc. Epizodyczność i heurystyka wnioskowania, jak równieŝ to, Ŝe nabywcy podejmują decyzje w warunkach niepełnej informacji powoduje, Ŝe racjonalność konsumenta jest w zasadzie quasi-racjonalnością 3, a opinie i wybory pozostają zawsze w pewnym stopniu irracjonalne oraz zniekształcone przez składnik emocjonalny. Herbert Simon zauwaŝył, Ŝe analiza świadomych i moŝliwych do zwerbalizowania procesów myślowych jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o rozumienie procesów decyzji ludzkich 4. Prace noblistów, takich jak D. Kahneman i V.L. Smith, czy G.A. Akerlof (Akerlof i Shiller, 2010) ukazują, Ŝe badanie emocji i nieświadomych procesów myślowych konsumenta, moŝe pomóc w lepszym rozumieniu zjawisk ekonomicznych. Wąskie a szerokie definiowanie doświadczeń Wąskie definiowanie doświadczeń klienta, tj. utoŝsamianie ich jedynie z emocjonalnością i korzyściami natury hedonistycznej, moŝe spowodować, Ŝe koncepcja marketingu doświadczeń stanie się nieadekwatna do analizy sektorów z przewagą celów utylitarnych, np.: edukacja, usługi medyczne, prawnicze, finansowe. Doświadczenia klienta mogą być natury: racjonalnej (np. być związane z ceną produktu, jego jakością techniczną, dostępnością), estetycznej, sensorycznej (gratyfikacja zmysłowa), niewerbalnej, emocjonalnej; mogą być związane z edukacją (tj. aktywnym pozyskiwaniem informacji przez konsumenta), moŝliwością kustomizacji czy współtworzenia oferty (co-creation), interakcją z innymi konsumentami (dzielenie się doświadczeniem z innymi oraz budowanie społeczności) itd. W koncepcji ExM, poświęcanie mniejszej uwagi racjonalnemu wymiarowi doświadczeń klienta, moŝna uzasadnić tym, Ŝe racjonalne przesłanki zachowań konsumenta są relatywnie lepiej rozpoznane przez marketing, w stosunku do wiedzy, jaką posiadamy o emocjach nabywców i ich implikacjach dla biznesu 5. 3 Określenie wprowadzone przez Hammonda i Brehmera [za:] M. Lambkin, G. Foxal, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001, s H.A. Simon, Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982, s. 102, Por. teŝ M. Boguszewicz-Kreft, Emocje niedoceniany element marketingu, Marketing i Rynek nr 11/

5 Badacz powinien określić, jakim wymiarem doświadczeń klienta zamierza się zajmować czy wymiarem materialnym (bardziej racjonalnym, obiektywnym, obejmującym cechy techniczne oferty) czy emocjonalnym, związanym z korzyściami natury niematerialnej 6. Zasadnym wydaje się teŝ ograniczenie zakresu analiz badawczych do jednego wybranego sektora, np. obejmującego oferty z przewagą celów hedonistycznych, utylitarnych albo będące mieszanką obu tych rodzajów korzyści. Kontekst analizy wpływa na to, jakie doświadczenia klientów uznamy za poŝądane, a jakie za niewłaściwe (zarówno jeśli chodzi o potrzeby samego klienta, jak i etykę działania firmy). Np. edukacja podporządkowana doświadczeniom (rozumianym w kategoriach hedonizmu, eskapizmu, ponadstandardowych doznań i przeŝyć, najróŝniejszych wygód i udogodnień) mogłaby być atrakcyjna dla studentów, jednak stanowiłaby wypaczenie misji nauki i musiałaby dokonywać się kosztem kluczowych wartości edukacji, jakimi są zdobywanie wiedzy, (samo)dyscyplina, dąŝenie do prawdy naukowej, podnoszenie kwalifikacji jako wartość autoteliczna, dociekliwość 7. Synteza obu wymiarów doświadczeń, tj. racjonalnego i emocjonalnego, umoŝliwia pełniejsze zrozumienie zachowań oraz preferencji nabywcy, a tym samym pozwala na projektowanie wyróŝniających ofert. Wąskie rozpatrywanie doświadczeń (tj. analizowanie ich wyłącznie przez pryzmat czynników kognitywnych lub emocjonalnych) jest bezpieczniejsze, jednak szersza perspektywa analizy doświadczeń klienta (uwzględniająca zarówno utylitarne, jak i niematerialne korzyści dla nabywcy) moŝe być bardziej owocna poznawczo i praktycznie. Dobór literatury Publikacje gloryfikujące marketing doświadczeń jako kolejne panaceum na wszelkie problemy współczesnej ekonomii, obiecujące nierealistyczne cele czy sugerujące rozwiązania biznesowe o niepotwierdzonej empirycznie skuteczności, nie sprzyjają postrzeganiu koncepcji ExM w kategoriach pełnoprawnej teorii naukowej. Opisywanie marketingu/ekonomii doświadczeń z perspektywy sektorów stricte hedonistycznych, posiadających konotacje z magią, fantazją lub zabawą, np. koncerty, muzea, rejsy, festiwale, imprezy sportowe, ośrodki wypoczynkowe, restauracje tematyczne, parki rozrywki (Disney World itp.), brandlandy (np. Legoland, Nivea Haus), moŝe w konsekwencji prowadzić do trywializacji i zaniŝenia statusu teorii. Bezkrytyczność i brak relatywizmu 6 Podział na kryteria racjonalne i emocjonalne doświadczeń klienta naleŝy traktować umownie. 7 Por. A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), op. cit., s

6 sprzyjają równieŝ apologetyce marketingu doświadczeń, co najczęściej przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Deprecjacja marketingu doświadczeń jako teorii naukowej, moŝe dokonywać się drogą krytyki. Np. S. Brown krytykuje marketing doświadczeń dlatego, Ŝe niemoŝliwe jest zarządzanie wszystkimi czynnikami, które na doświadczenie klienta wpływają 8. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe np. taka kwestia jak dochód jest charakterystyką, która oddziałuje na wiele zmiennych w marketingu i ekonomii, a nie tylko ma wpływ na budowę doświadczeń klienta (tzn. na to, jak zasoby klienta przekładają się na satysfakcję z zakupów). Równocześnie nie oznacza to, Ŝe, skoro ExM nie moŝe wpływać na dochód klienta, nie moŝe równieŝ oddziaływać na doświadczenie transakcyjne nabywcy. Opisywane przez Browna interakcje między konsumentami (obecność innych osób w miejscu sprzedaŝy lub w otoczeniu usługi, np. matek z grymaszącymi dziećmi lub sprzeczających się par), czynniki sytuacyjne (np. korki, przepełnione autobusy, brak miejsc parkingowych, nieuprzejmi uŝytkownicy dróg, dyktatorski ruch uliczny) wpływają na nastrój konsumenta, jego emocje i postrzeganie zdarzeń konsumpcyjnych. Jednak poszukiwanie podłoŝa do krytyki teorii ExM w przykładach, które stanowią nieodłączny element współczesnej rzeczywistości, jest chyba nieporozumieniem. Interdyscyplinarność Rozwój koncepcji marketingu (ekonomii) doświadczeń, jak równieŝ wykorzystanie jej w obszarze teorii i praktyki, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, ekonomii eksperymentalnej, psychologii zachowań konsumenckich, neuronauki, psychologii kognitywnej i psychologii emocji, socjologii, antropologii oraz powiązanych z nimi dziedzin naukowych. WiąŜe się to z potrzebą zmiany klimatu w nauce, stworzenia warunków do przyjęcia nowego paradygmatu. Zgodnie z koncepcją kumulatywnego rozwoju nauki nowe osiągnięcia uniewaŝniają stare w tym sensie, Ŝe je w sobie zawierają w ulepszonej postaci, uwolnione od błędów, nieścisłości, ograniczeń 9. Zdaniem S. Amsterdamskiego, nauki społeczne powinny raczej dąŝyć do zachowania wieloparadygmatyczności niŝ poszukiwania jednego consensus omnium 10. Specjaliści przewidują, Ŝe podejście interdyscyplinarne oraz szersze 8 Ibidem, s T.S. Kuhn, Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985, s Ibidem, s

7 wykorzystanie eksperymentów, będzie decydować o przyszłości marketingu (czy ogólnie o rozwoju nauk ekonomicznych) 11. Rewolucja czy nie? MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe ekonomia doświadczeń i marketing doświadczeń nie stanowią nowych dyscyplin naukowych, ale są wynikiem zakumulowanej wiedzy z zakresu psychologii zachowań konsumenta, kognitywistyki, neurolingwistyki, są efektem rozwoju badań mózgu, osiągnięć na polu psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej etc. Rewolucje w nauce zdarzają się niezwykle rzadko 12, a jeŝeli marketing doświadczeń i ekonomia doświadczeń miałyby zostać nazwane rewolucjami, byłyby one rewolucjami lokalnymi (w odróŝnieniu od rewolucji globalnej obejmującej wiedzę całej epoki). Nauka nigdy nie stanowi zamkniętego i spójnego systemu 13, więc uzupełnienie wiedzy marketingowej i ekonomicznej o taki punkt widzenia, który uwzględnia emocje, nieracjonalność, heurystykę wnioskowania konsumenta, nie musi oznaczać rewolucji. Przewartościowanie teorii homo oeconomicus w zakresie analizowania zachowań konsumenta dokonuje się stopniowo mniej więcej od lat 70. ubiegłego wieku (renesans psychologii ekonomicznej, Nagroda Nobla dla Herberta A. Simona). Przedstawianie marketingu doświadczeń jako całkowicie nowatorskiego kierunku, a takŝe opisywanie koncepcji ExM w sposób sugerujący normatywny charakter tej teorii, jest atrakcyjną metodą propagowania nurtu. Marketing/ekonomię doświadczeń naleŝy raczej postrzegać jako jedną z metod interpretacji rzeczywistości ekonomicznej - pewnego rodzaju zaplecze eksplanacyjne, uzupełniające podejścia dotychczas stosowane w marketingu czy zarządzaniu. Najbardziej skuteczne wydaje się być połączenie róŝnych koncepcji tzn. stworzenie mixu róŝnych strategii, optymalnie dopasowanych dla wykorzystania potencjału firmy i zbudowania przewagi konkurencyjnej. Kwestie etyczne Perswazja oraz wpływanie na postawy i zachowania nabywców stanowią podstawowe cele marketingu, a więc są z załoŝenia etyczne. Nieetyczne jest wprowadzanie konsumenta w 11 Por. T. Mayer, op. cit., s T.S. Kuhn, op. cit., s S. Amsterdamski, Między doświadczeniem a metafizyką: z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1973, s

8 błąd (oszustwo, uwiedzenie) 14 lub oddziaływanie podprogowe w sposób uniemoŝliwiający świadomą percepcję bodźca przez odbiorcę, przy czym ten ostatni sposób wpływania na klienta jest moŝliwy tylko w warunkach laboratoryjnych 15. Rzeczywistą siłę oddziaływania posiada wykorzystanie bodźców ponadprogowych, czyli wpływanie na konsumenta w sposób jawny, np. poprzez reklamę, która nie odwołuje się do cech promowanych towarów, lecz do aspiracji, systemów wartości, marzeń odbiorców 16. Taka perswazja nie nosi cech manipulacji, a raczej apeluje do nieuświadomionych, ukrytych potrzeb konsumenta. Marketing doświadczeń stara się lepiej zrozumieć przesłanki zachowań klientów, aby skuteczniej na decyzje konsumentów wpływać (i czerpać z tego wymierne korzyści finansowe). Analizując etykę marketingu doświadczeń z punktu widzenia komunikowania perswazyjnego, moŝna stwierdzić, Ŝe: po pierwsze - uwarunkowania procesu komunikowania i interpretacji informacji marketingowej są bardzo skomplikowane; pojedynczy przekaz marketingowy nie posiada takiej siły perswazji by zamienić konsumenta w maszynę do kupowania ; po drugie - komunikacja marketingowa nie odbywa się w próŝni; proces komunikowania podlega zakłóceniom (wszelkie uwarunkowania, w jakich zachodzi zakup lub konsumpcja), co sprawia, Ŝe wysłany komunikat nie jest tym samym co odebrany komunikat (twórcą komunikatu jest w rzeczywistości sam odbiorca, który nadaje przesłaniu osobiste znaczenie, ocenia je z własnej, indywidualnej perspektywy). Oceniając marketing doświadczeń pod kątem potencjalnych niekorzyści klienta, moŝna podać argumenty przeciwwagi to, jakie korzyści oferuje nabywcom ExM. JeŜeli współcześnie konsumenci stają się coraz mniej wraŝliwi na cenę 17 (czyli nie poŝądają tylko i wyłącznie najniŝszej ceny), wobec tego poszukują zaspokojenia innych, wyŝszych potrzeb (w tym potrzeb natury niematerialnej). Z tego punktu widzenia, marketing doświadczeń pozwala wzbogacić wnętrze konsumenta, ubarwić przeŝycie zakupowe, zaspokoić potrzebę róŝnorodności (w aspekcie cech utylitarnych, jak i niematerialnych), wypełnić róŝnorakie 14 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.), Sztuka perswazji: socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków 2004, s. 251 i dalsze. 16 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2005, s. 56 oraz M. Lambkin, G. Foxal, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), op. cit., A. Falkowski, T. Tyszka, op. cit., s

9 pobudki natury psychologicznej, emocjonalnej, społecznej słowem, uzupełnia konsumpcję o szeroko pojętą wartość dodaną. Metodologia Problemy natury metodologicznej dotyczą niemal kaŝdej dziedziny nauki. Jak zauwaŝa R. Bartkowiak, wiele zjawisk ekonomicznych nie posiada obiektywnych (fizycznych) miar. Miary te mają charakter nierealny (urojony) np. określenia czasu operacyjnego, nakładu pracy, produktu (zasobu), uŝyteczności. Abstrakcyjne rozumowanie, stylizowane fakty i metody tak jakby (as if) znajdują zastosowanie w ekonomii do uogólniania zjawisk i modelowania skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej 18. Mając na uwadze złoŝoność psychiki konsumenta, abstrakcyjne metody i próby kwantyfikacji doświadczeń emocjonalnych, powinny być w naukach ekonomicznych szerzej wykorzystywane. Nawet jeŝeli jakieś zjawisko trudno jest precyzyjnie zmierzyć, nie oznacza to, Ŝe nie warto się nim zajmować. Emocje bywają trudne do zwerbalizowania, istnieją jednak metody pozwalające na ich badanie (np. Mehrabian i Russell, 1974; Izard, 1977; Pluchnik 1980; Friesen i Ekman, 1983; Richins, 1997; Reynolds i Beatty, 1999; Laros i Steenkamp, 2005; Ekman i Rosenberg, 2005). Bardziej nieformalne, czy wręcz intuicyjne wyjaśnienia zjawiska, mogą mieć wyŝszą wartość eksplanacyjną niŝ skomplikowane obliczenia statystyczne. Nadawanie miar matematycznych wszystkiemu co tylko moŝliwe, algebrowanie rzeczy oczywistych moŝe, po pierwsze, spowodować alienację naukowca z procesu badawczego, a po drugie doprowadzić do błędnych wniosków (to co precyzyjne wcale nie musi być prawdziwe) 19. Jeśli chodzi o twardsze testy teorii w obszarze marketingu/ekonomii doświadczeń, na uwagę w tym zakresie zasługują neuronauka (neuroscience), eksperymenty psychologiczne prowadzone w ekonomii, obrazowanie czynnościowe mózgu (fmri) czy badania percepcji zmysłowej. Postrzeganie zmysłowe jest podstawą ukształtowania doświadczeń klienta zgodnie z zasadą, Ŝe nie ma niczego w intelekcie czego nie byłoby uprzednio w zmysłach. Badanie percepcji stanowi bardzo zaawansowaną metodologicznie dziedzinę nauki z pogranicza psychofizyki i wyŝszej matematyki (Falkowski, 2002). Marketing doświadczeń a koszty 18 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 20, T. Mayer, op. cit., s. 169 i dalsze. 9

10 Zastosowanie strategii marketingu doświadczeń nie musi pociągać za sobą wzrostu kosztów w firmie. Zwiększanie wartości emocjonalnej jest relatywnie mało kosztowną metodą zwiększania satysfakcji klienta, w porównaniu z innymi materialnymi kosztami 20. Wymaga m.in. doboru i szkolenia personelu w zakresie zdolności interpersonalnych inteligencji emocjonalnej (emotional intelligence) i pracy emocjonalnej (emotional labor). Marketing doświadczeń wpływając na odczucia, nastroje konsumentów, moŝe mieć istotne znaczenie w kontekście takich mierników jak Indeks Nastrojów Konsumenckich (oddziałujący na PKB), wskaźniki sentymentu wykorzystywane w finansach behawioralnych (np. Advisor Sentiment Review, Buying and Selling Climaxes), wskaźniki rozwoju ekonomicznego, takie jak szczęście krajowe brutto (Gross National Hapiness), wskaźnik subiektywnej oceny dobrobytu (Subjective Well-Being). Ostatnie dwa z wymienionych są to swoiste mierniki pomyślności, podkreślające duchowy, psychologiczny aspekt rozwoju. W połączeniu z innymi materialnymi wskaźnikami (PKB, współczynnik Giniego) umoŝliwiają bardziej kompleksową ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego 21. Doświadczenia konsumpcyjne klientów dotyczą nie tylko cech namacalnych oferty; obejmują równieŝ korzyści natury psychologicznej, emocjonalnej, są wyznacznikiem samopoczucia i na samopoczucie konsumenta wpływają a zatem mogą pośrednio wpływać na efekt mnoŝnikowy. I jak zauwaŝa G.W. Kołodko, warto w ekonomii takie aspekty badać bo najciekawiej jest na styku dyscyplin naukowych 22. Bibliografia: 1. Amsterdamski S., Między doświadczeniem a metafizyką: z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa Barlow J., Maul D., Emotional value, Berrett-Koehler, San Francisco Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa Boguszewicz-Kreft M., Emocje niedoceniany element marketingu, Marketing i Rynek nr 11/ Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Garpiel R., Leszczyńska K. (red.), Sztuka perswazji: socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków J. Barlow, D. Maul, Emotional value, Berrett-Koehler, San Francisco 2000, s. xii. 21 G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s Ibidem, s

11 7. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa Kuhn T.S., Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa Lambkin M., Foxal G., van Raaij F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa Lindgreen A., Vanhamme J., Beverland M.B. (red.), Memorable Customer Experiences, Gower Publishing, Burlington Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.

Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o. Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Tequila Barbara Jurga-Pałka, Agencja Informacyjna Penetrator Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze marketingu koncepcja marketingu doświadczeń

Nowe oblicze marketingu koncepcja marketingu doświadczeń MiR_1 2013.qxd 2013-01-16 16:50 Page 16 Katarzyna Dziewanowska Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Nowe oblicze marketingu koncepcja marketingu doświadczeń Geneza marketingu doświadczeń Marketing

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI ŁÓDŹ 2013 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 93 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII. Marta Katarzyna Gajda

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII. Marta Katarzyna Gajda KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII Marta Katarzyna Gajda Nr albumu: 084033 TYPY WIZERUNKÓW MAREK W PERCEPCJI KONSUMENTÓW Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIEJ Milenium Nr 1(3) Zarządzanie i Marketing 2009 Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Gnieźnieńska WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006 ISSN 1643-630X Nr 9 (2) 2006 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo