SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ"

Transkrypt

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej Streszczenie Zarz dzanie (gospodarowanie) wiedz odgrywa decyduj c rol w podnoszeniu zdolno ci konkurencyjnych współczesnych przedsi biorstw. Przewaga rynkowa, osi gana jest jako rezultat umiej tno ci ci głego doskonalenia, wprowadzania nowych idei i pomysłów, nowych wyrobów i usług, nowoczesnych technologii i rozwi za organizacyjnych oraz zdolno ci do utrzymywania dobrych relacji z klientami. Rozwój technologii teleinformatycznych stał si czynnikiem warunkuj cym rozwój zastosowa metod i aplikacji z zakresu gospodarowania wiedz. 1. Znaczenie wiedzy w zarz dzaniu Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa jest dysponowanie i sprawne operowanie wiedz. Gospodarka Oparta na Wiedzy 13, inaczej gospodarka wiedzy 14, w coraz wy szym stopniu pozwala na skuteczne i efektywne konkurowanie w wiecie w warunkach narastaj cej globalizacji. Gospodarka wiedzy funkcjonuje jako globalne rodowisko wielu organizacji wiedzy. Zarz dzanie organizacjami tego typu jest holistyczn koncepcj uwzgl dniaj c wzajemne powi zania i oddziaływania wielu podmiotów gospodarczych w skali globalnej. Konkurowanie tych organizacji nie zachodzi jedynie, jak w tradycyjnym rozumieniu, poprzez mo liwo oferowania produktów o wysokiej jako ci, niskich kosztach i o krótkich cyklach realizacji oraz wysok sprawno operacyjn. Zdolno konkurencyjna takich organizacji i w konsekwencji przewaga rynkowa, osi gane s jako rezultat umiej tno ci ci głego doskonalenia, wprowadzania nowych idei i pomysłów, nowych wyrobów i usług, nowoczesnych technologii i rozwi za organizacyjnych oraz zdolno ci do utrzymywania dobrych relacji z klientami. W ocenie warto ci przedsi biorstw coraz wi kszego znaczenia nabieraj pozabilansowe czynniki działania. O warto ci rynkowej organizacji 15 nie decyduj materialne składniki maj tkowe a inne wła ciwo ci trudno mierzalne i policzalne metodami tradycyjnymi. Do czynników tych nale m.in. marka firmy, alianse z licz cymi si partnerami, posiadane patenty, prawa autorskie, zdolno do innowacji i zmian a przede wszystkim wiedza i szeroko rozumiana kultura organizacyjna w tym umiej tno ci oraz motywacja pracowników. Wiedza jest czynnikiem produkcji podobnie jak kapitał, praca, ziemia oraz inne czynniki determinuj ce wzrost gospodarczy. W opinii niektórych badaczy, takich jak Michael E. Porter, 13 OECD definiuje to poj cie jako gospodark bezpo rednio opart o wytwarzanie, dystrybucj oraz wykorzystanie wiedzy i informacji. 14 Gospodarka wiedzy postrzegana jest jako gospodarka społecze stwa informacyjnego. 15 Ró nica warto ci ksi gowej przedsi biorstw (notowanych na giełdzie) i warto ci rynkowej wyra onej w kursach akcji jest taka, i cena rynkowa przewy sza w typowych sytuacjach warto ksi gow od 3 do 4 razy. W 1965 IBM kupił Firm LOTUS za 3,5 mld USD co stanowiło wówczas siedmiokrotn warto ksi gow tej firmy. Szacuje si, e warto rynkowa organizacji zaawansowanych technologii mo e przekracza warto ksi gow nawet sto i wi cej razy.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, wiedza stała si najwa niejszym z tych czynników. Wiedza 16 jest strategicznym zasobem, najpot niejszym motorem produkcji 17 ka dej organizacji. Ró nic pomi dzy warto ci rynkow i warto ci ksi gow okre la si jako kapitał intelektualny organizacji, jako czynnik działania wpływaj cy na zwi kszania produktywno ci innych czynników produkcji. Według Strassmana kapitał wiedzy to warto jak klient jest skłonny zapłaci powy ej kosztów produkcji i sprzeda y produktu. We współczesnej a szczególnie przyszłej gospodarce coraz mniej b dzie zale e od gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, a coraz wi cej od umiej tno ci wykorzystania aktywów niematerialnych w tym ogólnie wiedzy m.in. umiej tno ci, przewagi intelektualnej i dobrych relacji z otoczeniem itp. Wła ciwe gospodarowanie tym zasobem 18 wymaga specyficznej wiedzy o operowaniu wiedz, okre lonych metod i technik oraz odpowiedniego rodowiska materialnego realizowania tych procesów. ródłem nowej wiedzy w organizacji s zasoby wiedzy ju posiadanej, wiedza pracowników ł cznie z ich zdolno ci do wykrywania i kreowania wiedzy oraz wiedza ze ródeł wewn trznych i zewn trznych. Rozwijanie wiedzy w przedsi biorstwie jest procesem zło onym i wymaga racjonalnych form i odpowiedniego systemu gospodarowania. Gospodarowanie wiedz b dzie rozumiane praktycznie jako pozyskiwanie wiedzy, jej odpowiednie przetwarzanie, gromadzenie i udost pnianie do konkretnego działania. 2. Modele gospodarowania wiedz W literaturze formułowanych jest wiele koncepcji i podej do gospodarowania wiedz, które si w ró nym stopniu przenikaj i uzupełniaj. Wyró ni mo na podej cia okre lane jako: japo skie, zasobowe, procesowe, systemowe, behawioralne i informatyczne 19. W podej ciu behawiorystycznym gospodarowania wiedz, podobnie jak w podej ciu japo skim, uwzgl dniana jest znajomo i zrozumienie zachowania człowieka. Kluczem efektywnego przekazywania wiedzy jest jako przepływu wiedzy mi dzy ró nymi grupami pracowników we wspólnocie zawodowej, której członków ł cz wspólne zainteresowania, problemy i cele. Wielu autorów definiuj c gospodarowanie wiedz jako proces mierzalny i wyró nia wiele jego podprocesów. P. Murray i A. Mayers (Strojny, 2000) przyj li na podstawie przeprowadzonych bada, i jest to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji. Było to podstaw rozwini tej przez T.H. Davenporta i L. Prusaka teorii podej cia procesowego. W podej ciu zasobowym ródeł wiedzy Doroty Leonard-Barton z Harvard Business School, eksponuje si znaczenie kluczowych kompetencji (core competences) i kluczowych umiej tno ci (core capabilities) oraz zdolno ci wspólnego rozwi zywanie problemów (Strojny, 2000). Podej cie systemowe bazuje na do wiadczeniach i rozwi zaniach praktycznych wypracowanych głównie w 16 Wiedza jest obok klasycznych czynników produkcji: kapitału, pracy i ziemi uwa ana za czwarty czynnik. Wiedza to jedyny czynnik produkcji, do którego nie ma zastosowania prawo malej cych przychodów. Proces dzielenia si wiedz wcale nie powoduje jej ubywania, a wr cz jeszcze bardziej j rozwija 17 Marshall w opublikowanych w 1890 Principles of Economics napisał: Wiedza jest najpot niejszym motorem produkcji za (Karczmarek, 2003). W opinii niektórych ekonomistów, takich jak Michael E. Porter, stała si ona ostatnio najwa niejszym z tych czynników. 18 Wi kszo współczesnych autorów przyj ło okre lenie zarz dzanie wiedz. W niniejszej pracy przyj to dla tych procesów z uwagi i wiedza jest zasobem - okre lenie gospodarka wiedz. Okre lenie to stosuje m.in. Prof. Andrzej P. Wierzbicki, patrz: Społecze stwo informacyjne LO A EKSPERTÓW listopad 2001, 19 Te dwa ostatnie (Global Business, Techno-dzwignia, ISSN , nr 14 (59) 1999) za (Molasy, 2001).

3 72 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz firmach konsultingowych. Bez wzgl du na wyró nione podprocesy koncepcja ta uwzgl dnia trzy procesy: tworzenie, kodyfikacj i transfer wiedzy. W zale no ci od konkretnego rozwi zania wyró nia si podprocesy: lokalizacj, pozyskiwanie i retencj (identyfikowanie i tworzenie wewn trz organizacji lub nabywanie z zewn trz), kodyfikacj (formalizacja), gromadzenie, przechowywanie (utrzymywanie), chronienie (metody organizacyjne, prawne), przeszukiwanie, przetwarzanie, rozwijanie, udost pnianie (dystrybuowanie, transfer, sprzeda ) i wykorzystywanie do realizacji celów organizacji i tworzenia warto ci dodanej 20. Aby proces rozwijania wiedzy mógł by efektywnie realizowany i skutecznie wspomaga zdolno ci konkurencyjne organizacji, niezb dne s wła ciwe systemy gospodarowania wiedz. Istnieje wiele koncepcji, podej i modeli (Kotarba,2003) w tym zakresie. Do najcz ciej prezentowanych modeli wiedzy i operowania ni nale modele: Probst a-raub a-romhardt a, Monaka-Takeuchi oraz Hedlund a. W koncepcji modelu Probsta, Rauba i Romhardta gospodarowania zasobami 21 intelektualnymi (Probst, Raub, Romhardt 2002), wyró niono sze podstawowych podprocesów kluczowych obszarów. Cele systemów gospodarowania wiedz s formułowane jako konsekwencja celów strategicznych i operacyjnych organizacji a uzyskiwane wyniki s oceniane ze wzgl du na stopie spełnienia oczekiwa u ytkowników. Formułowanie celów systemu oraz wykrywanie i lokalizowanie wiedzy stanowi pocz tek cyklu działania. Najistotniejsze wiadomo ci pochodz ze ródeł zewn trznych z takich jak klienci, partnerzy, konkurencja, o rodki rozwoju technologii, uregulowania prawne i programy rozwoju gospodarczego, alianse polityczne i gospodarcze, rynki produktów substytucyjnych i subsubstytucyjnych oraz inne. Pozyskiwanie wiedzy realizuje si przez jej utrwalanie w zasobach systemu z mo liwo ci dost pu do niej. Rozwijanie to rozszerzanie posiadanej wiedzy o zdobyte umiej tno ci np. badania rynku, tworzenia nowych produktów, usprawniania istniej cych procesów a wi c pobudzania kreatywno ci pracowników i rejestrowanie powstałej wiedzy. Dzielenie si wiedz, w tym procesy jej rozpowszechniania, jest cz ci procesu jej rozwijania. Wykorzystanie wiedzy utrwala w wiadomo ci u ytkowników znaczenie posiadanej wiedzy i jest warunkiem kreowania nowej wiedzy. Bezpo rednimi ródłami wiedzy i ko cowymi odbiorcami-u ytkownikami wiedzy s ludzie. Operowanie wiedz sformalizowan jest problemem zło onym ale w zasadzie technicznym, zadowalaj co rozwi zywanym w systemach informatycznych. Istotn barier w operowaniu wiedz stanowi procesy intelektualne zachodz ce w wiadomo ci ludzi, procesy pozyskiwania wiedzy od ludzi, kreowania nowej wiedzy oraz jej przejmowanie przez ludzi. Zjawiska z tego obszaru obja nia model Nonaki i Takeuchi ego (Monaka i Takeuchi, 2000). 20 Według bada IDC dotyczacych przedsiebiorstw z listy Fortune 500, straty z tytułu braku wła ciwego gospodarowania wiedz oszacowano na kwot 5850 USD na jednego pracownika rocznie. Oszacowano, e w roku 2003 firmy z listy Fortune 500 straciły z tego tytułu ogólem 31,5 mld USD. Ogólnie ocenia si, e pracownik wiedzy (knowledge worker) mo e, w wyniku stosowania wła ciwego systemu gospodarowania wiedz, zaoszcz dzi od proc. swojego czasu pracy. Według Forum Ekspertów "Teleinfo" - Zarzadzanie Wiedza, 9 czerwca W Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii zostały przeprowadzone w 1997 roku badania dotycz ce rozumienia poj cia "zarz dzanie wiedz ". Polegały one na tym, e kierownikom ró nych przedsi biorstw został przedstawiony zbiór ró nych definicji dotycz cych "zarz dzania wiedz ". 73 procent respondentów wskazało na definicj : "zarz dzanie wiedz to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji" (W. Applehans, A. Globe, G. Laugero, "Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach", Addison-Wesley, b. m. w. 1999, str. 18).. Za. Brdulak, Wiedza i zarz dzanie wiedz,

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, W modelu Nonaki i Takeuchi ego (rys. 1) zakłada si istnienie wiedzy w dwóch formach. W postaci ukrytej (tacit knowledge) i jawnej (dost pnej, sformalizowanej skodyfikowanej explicite knowledge). Wiedza ukryta wykorzystywana jest bezwiednie. Jej posiadacze na ogół nie s w stanie jej okre li. Jest to wiedza pod wiadoma, trudna do jasnego wyartykułowania 22. Problemy wynikaj z ogromnej liczby wyró nialnych stanów w obserwowanej rzeczywisto ci i ograniczono ci j zyka, jaki stosuje si przy jej abstrakcyjnym odwzorowaniu. Wiedza ta powstaje wraz z do wiadczeniem i jest obja niana przez analogie i metafory. Tradycyjnie wiedza ukryta przekazywana jest bezpo rednio w realacji mentor-ucze. S to wystarczaj co efektywne metody wymiany wiedzy ale jedynie w małych grupach. Ka da para rozmówców wytwarza jeden dwustronny kanał komunikacyjny. W miar wzrostu liczebno ci grup ta forma wymiany wiedzy staje si nieefektywna 23. Wymagane s wi c odpowiednie rozwi zania systemowe usprawniaj ce te procesy. Szczególne znaczenie ma specyfika wiedzy ukrytej. Poszczególne jej rodzaje i konkretne tre ci zwi zane s z okre lonymi jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami. Siedliskiem wiedzy (miejscem jej przechowywania) zazwyczaj unikalnej, jest pami i wiadomo poszczególnych, konkretnych pracowników. O istnieniu okre lonej wiedzy ukrytej i jej lokalizacji wie niewielu współpracowników z najbli szego kr gu lub w ogóle nikt o tym nie wie 24. Z praktyki wynika, e współzawodnictwo mi dzy pracownikami tej samej firmy lub grupami czy zespołami jest szkodliwe, poniewa redukuje kreatywno. Wiedza ukryta 25 jest zasobem posiadanym przez pracownika a jedynie po rednio jest zasobem organizacji. Odej cie pracownika oznacza utrat wiedzy. Aby wiedza ukryta mogła by efektywnie stosowana i zachowana musi by uzewn trzniona i przeniesiona do zasobów dost pnych w organizacji. Wiedza jawna, okre lana te jako uzewn trzniona, jest jasno sprecyzowana, usystematyzowana wyra ana w formie symboli, słów i liczb, jako dokumenty (transakcje, raporty, instrukcje, procedury, regulaminów, polecenia, ) lub dane w systemach informatycznych. Jest to wiedza organizacji w formie dokumentów lub baz danych. Podstawowym zało eniem, w tym modelu gospodarowania wiedz, jest jej interakcja, ci głe przekształcanie z jednej okre lonej formy w inn. Owym przekształceniom towarzyszy jej wzbogacanie, rozwijanie oraz dostosowywanie do ró nych poziomów abstrakcji w postrzeganiu organizacji i jej otoczenia. Wyró nione rodzaje przekształce (rys. 1) to socjalizacja, externalizacja, kombinacja i internalizacja. Socjalizacja jest przekształcaniem wiedzy ukrytej w procesie jej przekazywania i wymiany pomi dzy członkami kooperuj cej społeczno ci 26. Nast puje upowszechnienie modeli 22 Michael Polanyi obja nia to w zdaniu: Wiemy wi cej ni jeste my jeste my w stanie powiedzie i w przykładzie wizerunku twarzy znanej osoby, któr łatwo jest rozpozna po ród wielu ale mamy problem z jasnym jej opisaniem przy pomocy słów. 23 Dla ilustracji: liczba bezpo rednich kanałów przekazu dwustronnego ro nie od 1 dla dwóch rozmówców do n(n-1)/2 dla n rozmówców. 24 Sytuacja taka jest korzystna, w ograniczonym zakresie, dla dysponenta tej wiedzy. Cz sto jest ukrywana przed najbli szym otoczenie dla osi gania osobistych korzy ci. Dzielenie si wiedz wymaga po wi cenia "bezproduktywnego" czasu na osobiste kontakty. 25 Ocenia si, e około 88 % wiedzy w typowej organizacji nie jest dost pna do wspólnego współu ytkowania. Jedynie pozostała cz jest sformalizowana i dost pna na dokumentach lub w zbiorach danych. 26 Wiedza jest uzewn trzniana, pocz tkowo nie miało, wobec najbli szych współpracowników a dalej na płaszczy nie nieformalnych kontaktów zawodowych. W trakcie dyskusji buduje si przekonanie o trafno ci własnych pogl dów jest to jednym z warunków by przybrały one posta wyartykułowanych koncepcji. Obserwacja, udział własny i do wiadczenie s najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy ukrytej.

5 74 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz mentalnych i okre lonych sposobów my lenia i wnioskowania. Wiedza ukryta przekazywana jest pomi dzy pracownikami i pozostaje nadal w formie ukrytej. Eksternalizacja (uzewn trznianie) przekształcanie zgodnie z przyj tymi procedurami (rejestrowanie, kodowanie, kodyfikacja), wiedzy ukrytej w wiedz jawn, dost pn w organizacji według przyj tych zasad. Kombinacja przekształcanie wiedzy jawnej w inn posta wiedzy jawnej (przetwarzanie danych), komunikacja, rozpowszechnianie, systematyzacja wiedzy jawnej. Internalizacja (uczenie si członków organizacji) przekształcanie wiedzy jawnej w ukryt, osobist członków organizacji (wykorzystanie do wiadcze i know-how zdobytego i utrwalonego przez innych). Interakcja pomi dzy formami wiedzy i poziomami (warstwami) systemu informacyjnego organizacji Pozim n + 1 Eksternacjonalizacja Przechwytywanie współdzielenie Pozim n Wiedza ukryta Wej cie Praca grupowa nadzór Socjalizacja Wiedza jawna Internalizacja Uczenie si, przyswajanie Kombinacja Systematyzacja Wiedza jawna Wiedza ukryta Wyj cie Rys. 1 Przekształcanie wiedzy ukrytej i jawnej w modelu Nonaki i Takeuchi ego. ródło: według (Nonaka i Takeuchi, 2002) Interakcja pomi dzy wiedz w ró nych formach wyst powania 27 zachodzi równie pomi dzy poziomami abstrakcji odwzorowania organizacji w systemie informacyjnym. Kolejne cykle przekształce uwzgl dniaj zachodz cy przyrost wiedzy. Warstwowy i spiralny charakter procesów powstawania wiedzy uwzgl dnia trzy ontologiczne poziomy interakcji i przekształcania wiedzy: indywidualny, grupowy i organizacyjny. Szczególny nacisk w modelu kładzie si na niematerialno wiedzy, jej nieuchwytno, dynamiczno i e wyst puje w okre lonym miejscu i czasie. Spirala tworzenia wiedzy jest inicjowana przez cele organizacji. Cele te powinny by rozwini te na cele pochodne i zaakceptowane przez pracowników a ci powinni mie swobod i odpowiedni autonomi w poszukiwaniu rozwi za. Zbytnie formalizowanie procesów 27 Nieokre lono stanu, form i charakteru wiedzy obja nia Nonaka przytaczaj c koncepcj Βα. Pomysł ten został po raz pierwszy zaproponowany przez japo skiego filozofa K. Nishida jako koncepcja formy egzystencji. Wiedza według Nonaki jest niematerialna, dynamiczna i nieokre lona jej zastosowanie wymaga odpowiedniej koncentracji w ustalonym miejscu i czasie (przestrze Βα. Przestrze zaistnienia i interakcji mo e przybiera form fizyczn, wirtualn, umysłow. Przestrze ta stanowi kontekst dla zachodz cych tam procesów za: (Fazlagi, 2004).

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, poszukiwania wiedzy ogranicza motywacj i wydłu a czas reagowania na pojawiaj ce si szanse i zagro enia Istotnym zagro enie dla procesów kreowania wiedzy jest brak odpowiedniej kultury komunikacyjnej w organizacji, powstawanie zantagonizowanych, hermetycznych grup interesów, które wymian cennych informacji postrzegaj jako osłabianie swojej pozycji. Aby procesy socjalizacji i internalizacji mogły by z powodzeniem realizowane nale y stworzy warunki organizacyjne dla ró norodnych form interakcji personalnych. Zagro enie utraty wiedzy ukrytej oraz redukcji jej warto ci, zwi zane jest z jej wypływem (wiedza wyciekaj ca) w kontaktach pracowników z przedstawicielami firmach konkurencyjnych oraz w wyniku odchodzenia i zatrudniania si pracowników w takich firmach. Kolejnym modelem gospodarowania wiedz jest model Gunnara Hedlunda. ze Stockholm School of Economics. Model uwzgl dnia tworzenie, reprezentacj, składowanie, przekazywanie, przetwarzanie, zastosowanie i ochron wiedzy. Podobnie jak w modelu Nonaki-Takeuchi ego wiedza organizacyjna wyst puje w podziale na wiedz jawn ukryt oraz cztery poziomy: indywidualny, grupowy, organizacyjny i mi dzyorganizacyjny w spirali wiedzy. Model tradycyjnej organizacji Hedlund okre la jako M-form. Jest to struktura hierarchiczna i wielooddziałowa, dostosowana do zarz dzania organizacj zdywersyfikowan. Umo liwia ona łatwy nadzór w wielu apektach i zapobiega utratcie kontroli nad oddziałami. Decyzje operacyjne realizowane s na poziomie oddziałów a decyzje strategiczne odpowiednio na poziomie wy szym. Taki stan organizacji rodzi wiele negatywnych zjawisk w aspekcie gospodarowania wiedz. Rozproszenie kadry na grupy według kryterium hierarchii zarz dzania i produktowo-geograficzne powoduje powstawanie w skich grup interesów, które cechuje oportunizm, krótkowzroczno, grupy te s zantagonizowane i nie współpracuj. Alternatywn dla organizacji M-form jest model oznaczony jako N-form. Podstawowymi jego cechami jest tworzenie lu nych, tymczasowych, zadaniowych grup pracowników oraz komunikacja bezpo rednia równoległa i pozioma. W konsekwencji organizacja taka b dzie zdolna do bardziej sprawnego gospodarowania wiedz i osi gania przewagi konkurencyjnej. Wszystkie podej cia do problemu gospodarowania wiedz w wi kszym lub mniejszym stopniu akcentuj behawioralne aspekty relacji człowieka w organizacji z innym człowiekiem wewn trz organizacji lub w jej bli szym b d dalszym otoczeniu. 3. Zastosowania informatyki w gospodarowaniu wiedz Wszystkie zastosowania informatyki w zarz dzaniu w wyniku rozwoju technologii informatycznych 28 ewoluuj w kierunku okre lanym jako gospodarowanie/operowanie (zarz dzanie) wiedz. W ka dym z tych zastosowa mo na znale funkcjonalno nale c do tej dziedziny. W warunkach braku jasnych definicji powstało wiele aplikacji okre lanych jako systemy gospodarowania wiedz. Wła ciwie ka dy zaawansowany funkcjonalnie pakiet, wspomagaj cy w organizacji w jakim zakresie ogólnie rozumiane operowanie wiedz, mo e by tak nazwany. 28 Z bada KPMG wynika, e w 69% przypadków system gospodarowania wiedz (KM) pojawiły si wraz z rozwojem infrastruktury IT w organizacji.

7 76 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz MRP II ERP-ERPII SRM SCM CRM BI KM PRM WF MES APS c-commerce e-commerce Obja nienie oznacze przyj tych na rysunku c-commerce Collaborative commerce e-commerce APS BI CRM MES PRM SCM SRM WF KM Electronic commerce Advanced Planning & Scheduliling Tools Business Intelligence Customer Relationship Management Manufacturing Execution System Partner Relationship Management Supply Chain Management Supplyer Relationship Management Work Flow Knowledge Management (Gospodarowanie wiedz ) Rys. 2 Ogólny model ewolucja systemów informatycznych zarz dzania. ródło: Opracowanie własne. Systemy gospodarowania wiedz wyewoluowały (por. rys. 2) z ró nych typów systemów. Najcz ciej s to aplikacje WF, CRM, CMS, BI, SCM czy proste systemy operowania dokumentami. Ró na geneza odmian systemów KM i zastosowane technologie wpłyn ły na ich wła ciwo ci funkcjonalne. Spo ród wielu grup aplikacji z tego zakresu mo na wymieni przynajmniej niektóre. Wszelkie formy biuletynów elektronicznych (newsletter, słowniki, encyklopedie, biblioteki publikacji, ), które mog mie form powiadomienia o jakiej dost pnej wiadomo ci, mo e to by tre wiadomo ci, mo e to by stały serwis np. dla klientów na okre lony temat prenumerowany przez u ytkownika, lub ródło okre lonych tre ci. Poczta elektroniczna, system przesyłania wiadomo ci pomi dzy ró nymi grupami u ytkowników, z informacj o statusie u ytkowników i wiadomo ci. Grupy dyskusyjne (chat, forum, ) ogólnie dost pne miejsce w Internecie, lub w rzeczywisto ci (Executive Masterclasses) gdzie uczestnicy dziel si swoimi do wiadczeniami, spostrze eniami i pomysłami. Jest to forma współczesnej agory lub rzymskiego forum. Wymiana wiedzy w trybie tele-wideo-konferencji, forma jak biuletynie elektronicznym z imitacj kontaktu d wi kowego lub wzrokowego uczestników (wirtualne pokoje konferencyjne). Systemy umo liwiaj ce komunikacj pomi dzy pracownikami w celu wspólnego rozwi zywania problemów i wymian wiedzy. Gromadzenie, udost pnianie i przepływ dokumentów (Work Flow). Du a grupa aplikacji od specjalistycznych systemów gospodarowania dokumentami (repozytoria dokumentów, przegl danie, edycja, katalogowanie, składowanie i wyszukiwanie dokumentów np. PDM29) do systemów umo liwiaj cych operowanie w wy szym stopniu na tre ci (zawarto ci informacyjnej) dokumentów (np ECM30, CMS31 ). Pakiety te operuj na dokumentach niesformalizowanych z wielu i ró nych ródeł wiadomo ci w tym w szerokim zakresie z 29 PDM (Produkt Data Management) 30 ECM (Enterprise Content Management 31 CMS (Content Management System).

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, internetu. S to pakiety w wysokim stopniu zintegrowane umo liwiaj ce efektywne współu ytkowanie z klientami i partnerami coraz szybciej rosn cych zasobów wiedzy32. repozytorium (bazy) przypadków, aplikacje takie wykorzystywane s w organizacjach, w których kluczowym problemem jest gromadzenie do wiadcze z realizacji wcze niejszych własnych lub obcych przedsi wzi (Best Practice Sparing). Podstaw jest odpowiednio sformalizowany model, np. opis bie cego projektu, do jego elementów s w repozytorium wyszukiwane, odpowiednio do zidentyfikowanego problemu, mo liwe warianty rozwi za (problemy i ich rozwi zanie). Baza kompetencji jako usystematyzowane opisy kompetencji pracowników (specjalistów, ekspertów) ł cznie z histori ich do wiadcze zawodowych, uczestnictwem w realizacji przedsi wzi (zespołach zadaniowych, badawczych) i dorobkiem naukowym. Systemy kierowania realizacj przedsi wzi (np. zarz dzania projektami), uwzgl dniaj ce repozytoria przypadków, work flow, biuletyny informacyjne, bazy kompetencji i inne. Wyszukiwanie informacji grupowanie, raporty, statystyki, alerty, analizy dynamiki, mapy wiedzy, eksploracja wiedzy, hurtownie danych, systemy agentowe (personalizowane roboty wyszukiwawcze, wiele rozproszonych aplikacji funkcjonuj cych według indywidualnych scenariuszy) Systemy obsługi zapyta. Bazy wiedzy w okre lonych dziedzinach działalno ci. Systemy ekspertowe aplikacje gromadz ce i udost pniaj ce u ytkownikom wiedz pozyskan od ekspertów i z innych ródeł w tym fakty, reguły wnioskowania i procesy wspomagania decyzji.. Nauczanie na odległo (e-learning). Gromadzenie specyficznej wiedzy i procedur nauczania oraz wspomaganie procesów dydaktycznych (przekazywania, upowszechniania wiedzy). Odgrywa istotn rol w budowaniu systemu i bazy kompetencji w organizacji. Systemy pracy grupowej to w istocie aplikacje integruj ce funkcje wła ciwe dla Work Flow, grupy dyskusyjnej, repozytorium przypadków, bazy kompetencji i systemów kierowania przedsi wzi ciami. Systemy wspomagania decyzji i systemy z baz wiedzy wykorzystuj cych ide sztucznej inteligencji. rodowiskiem technicznym realizacji tych funkcji jest sie teleinformatyczne o zasi gu intranetu, ekstranetu a w zasadzie internetu z wszystkimi mo liwymi usługami, z wykorzystaniem dost pu do aplikacji typowych o charakterze wewn trznym (back office) oraz aplikacji obsługuj cych procesy równie w otoczeniu organizacji (end office). Rozwój aplikacji do obsługi procesów gospodarowania wiedz ma charakter wielokierunkowy i spontaniczny. Nagromadzenie do wiadcze u ytkowników i twórców takich systemów umo liwi, podobnie jak miało to miejsce przypadku systemów typu MRP a potem ERP, sformułowanie pewnych ogólnych zasad ich budowy. 4. Zako czenie Zbudowanie sprawnego systemu gospodarowania wiedz i przekroczenie pewnej krytycznej wielko ci jej zasobów jest jednym z warunków osi gania wysokich wska ników przedsi biorczo ci, wzrostu ekonomicznego i przewagi konkurencyjnej oraz zbli enie si do idei 32 Do tej grupy mo na zaliczy m.in. produkty OfficeObjects (Rodan Systems), Panagon (FileNET/Optix Polska), OMS (ICL), SOD (Intelligence/Apcon/I&B System), DDM9000 (Logotec Engineering), Lotus Domino.Doc (Lotus Development), MIS Partner (MIS) czy Papirus 2000 (Softhard).

9 78 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz organizacji inteligentnej (Grudzewski i Hejduk, s. 79). Gospodarowanie wiedz jest poszukiwaniem równowagi pomi dzy stanem twórczego chaosu, atmosfery nieskr powanego odkrywania nowych cz sto nie u wiadamianych cech i zale no ci otaczaj cego wiata, a ustrukturyzowanym, systemowym wspieraniem procesów zarz dzania organizacjami i kierowania lud mi poprzez udost pnianie sformalizowanej wiedzy. Bibliografia 1. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Kreowanie w przedsi biorstwie organizacji inteligentnej [W:] Przedsi biorstwo przyszło ci. Difin Warszawa Fazlagi A. Model sieci spirala wiedzy Karczmarek T., Gospodarka wiedzy Gazeta IT nr 5(13) maj 2003, 5. Kotarba M., Kotarba W., Model zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa. Nr8(643) sierpie Molasy M., Technologie informacyjne w kształtowaniu systemów zarz dzania przedsi biorstwem, data utworzenia Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie Wiedzy w Organizacji. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa Prost G., Raub S., Romhardt K. Zarz dzanie wiedz w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Strojny M., Zarz dzanie wiedz : Ogólny zarys koncepcji, Przegl d Organizacji, 2/200 ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo