SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ"

Transkrypt

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej Streszczenie Zarz dzanie (gospodarowanie) wiedz odgrywa decyduj c rol w podnoszeniu zdolno ci konkurencyjnych współczesnych przedsi biorstw. Przewaga rynkowa, osi gana jest jako rezultat umiej tno ci ci głego doskonalenia, wprowadzania nowych idei i pomysłów, nowych wyrobów i usług, nowoczesnych technologii i rozwi za organizacyjnych oraz zdolno ci do utrzymywania dobrych relacji z klientami. Rozwój technologii teleinformatycznych stał si czynnikiem warunkuj cym rozwój zastosowa metod i aplikacji z zakresu gospodarowania wiedz. 1. Znaczenie wiedzy w zarz dzaniu Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa jest dysponowanie i sprawne operowanie wiedz. Gospodarka Oparta na Wiedzy 13, inaczej gospodarka wiedzy 14, w coraz wy szym stopniu pozwala na skuteczne i efektywne konkurowanie w wiecie w warunkach narastaj cej globalizacji. Gospodarka wiedzy funkcjonuje jako globalne rodowisko wielu organizacji wiedzy. Zarz dzanie organizacjami tego typu jest holistyczn koncepcj uwzgl dniaj c wzajemne powi zania i oddziaływania wielu podmiotów gospodarczych w skali globalnej. Konkurowanie tych organizacji nie zachodzi jedynie, jak w tradycyjnym rozumieniu, poprzez mo liwo oferowania produktów o wysokiej jako ci, niskich kosztach i o krótkich cyklach realizacji oraz wysok sprawno operacyjn. Zdolno konkurencyjna takich organizacji i w konsekwencji przewaga rynkowa, osi gane s jako rezultat umiej tno ci ci głego doskonalenia, wprowadzania nowych idei i pomysłów, nowych wyrobów i usług, nowoczesnych technologii i rozwi za organizacyjnych oraz zdolno ci do utrzymywania dobrych relacji z klientami. W ocenie warto ci przedsi biorstw coraz wi kszego znaczenia nabieraj pozabilansowe czynniki działania. O warto ci rynkowej organizacji 15 nie decyduj materialne składniki maj tkowe a inne wła ciwo ci trudno mierzalne i policzalne metodami tradycyjnymi. Do czynników tych nale m.in. marka firmy, alianse z licz cymi si partnerami, posiadane patenty, prawa autorskie, zdolno do innowacji i zmian a przede wszystkim wiedza i szeroko rozumiana kultura organizacyjna w tym umiej tno ci oraz motywacja pracowników. Wiedza jest czynnikiem produkcji podobnie jak kapitał, praca, ziemia oraz inne czynniki determinuj ce wzrost gospodarczy. W opinii niektórych badaczy, takich jak Michael E. Porter, 13 OECD definiuje to poj cie jako gospodark bezpo rednio opart o wytwarzanie, dystrybucj oraz wykorzystanie wiedzy i informacji. 14 Gospodarka wiedzy postrzegana jest jako gospodarka społecze stwa informacyjnego. 15 Ró nica warto ci ksi gowej przedsi biorstw (notowanych na giełdzie) i warto ci rynkowej wyra onej w kursach akcji jest taka, i cena rynkowa przewy sza w typowych sytuacjach warto ksi gow od 3 do 4 razy. W 1965 IBM kupił Firm LOTUS za 3,5 mld USD co stanowiło wówczas siedmiokrotn warto ksi gow tej firmy. Szacuje si, e warto rynkowa organizacji zaawansowanych technologii mo e przekracza warto ksi gow nawet sto i wi cej razy.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, wiedza stała si najwa niejszym z tych czynników. Wiedza 16 jest strategicznym zasobem, najpot niejszym motorem produkcji 17 ka dej organizacji. Ró nic pomi dzy warto ci rynkow i warto ci ksi gow okre la si jako kapitał intelektualny organizacji, jako czynnik działania wpływaj cy na zwi kszania produktywno ci innych czynników produkcji. Według Strassmana kapitał wiedzy to warto jak klient jest skłonny zapłaci powy ej kosztów produkcji i sprzeda y produktu. We współczesnej a szczególnie przyszłej gospodarce coraz mniej b dzie zale e od gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi, a coraz wi cej od umiej tno ci wykorzystania aktywów niematerialnych w tym ogólnie wiedzy m.in. umiej tno ci, przewagi intelektualnej i dobrych relacji z otoczeniem itp. Wła ciwe gospodarowanie tym zasobem 18 wymaga specyficznej wiedzy o operowaniu wiedz, okre lonych metod i technik oraz odpowiedniego rodowiska materialnego realizowania tych procesów. ródłem nowej wiedzy w organizacji s zasoby wiedzy ju posiadanej, wiedza pracowników ł cznie z ich zdolno ci do wykrywania i kreowania wiedzy oraz wiedza ze ródeł wewn trznych i zewn trznych. Rozwijanie wiedzy w przedsi biorstwie jest procesem zło onym i wymaga racjonalnych form i odpowiedniego systemu gospodarowania. Gospodarowanie wiedz b dzie rozumiane praktycznie jako pozyskiwanie wiedzy, jej odpowiednie przetwarzanie, gromadzenie i udost pnianie do konkretnego działania. 2. Modele gospodarowania wiedz W literaturze formułowanych jest wiele koncepcji i podej do gospodarowania wiedz, które si w ró nym stopniu przenikaj i uzupełniaj. Wyró ni mo na podej cia okre lane jako: japo skie, zasobowe, procesowe, systemowe, behawioralne i informatyczne 19. W podej ciu behawiorystycznym gospodarowania wiedz, podobnie jak w podej ciu japo skim, uwzgl dniana jest znajomo i zrozumienie zachowania człowieka. Kluczem efektywnego przekazywania wiedzy jest jako przepływu wiedzy mi dzy ró nymi grupami pracowników we wspólnocie zawodowej, której członków ł cz wspólne zainteresowania, problemy i cele. Wielu autorów definiuj c gospodarowanie wiedz jako proces mierzalny i wyró nia wiele jego podprocesów. P. Murray i A. Mayers (Strojny, 2000) przyj li na podstawie przeprowadzonych bada, i jest to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji. Było to podstaw rozwini tej przez T.H. Davenporta i L. Prusaka teorii podej cia procesowego. W podej ciu zasobowym ródeł wiedzy Doroty Leonard-Barton z Harvard Business School, eksponuje si znaczenie kluczowych kompetencji (core competences) i kluczowych umiej tno ci (core capabilities) oraz zdolno ci wspólnego rozwi zywanie problemów (Strojny, 2000). Podej cie systemowe bazuje na do wiadczeniach i rozwi zaniach praktycznych wypracowanych głównie w 16 Wiedza jest obok klasycznych czynników produkcji: kapitału, pracy i ziemi uwa ana za czwarty czynnik. Wiedza to jedyny czynnik produkcji, do którego nie ma zastosowania prawo malej cych przychodów. Proces dzielenia si wiedz wcale nie powoduje jej ubywania, a wr cz jeszcze bardziej j rozwija 17 Marshall w opublikowanych w 1890 Principles of Economics napisał: Wiedza jest najpot niejszym motorem produkcji za (Karczmarek, 2003). W opinii niektórych ekonomistów, takich jak Michael E. Porter, stała si ona ostatnio najwa niejszym z tych czynników. 18 Wi kszo współczesnych autorów przyj ło okre lenie zarz dzanie wiedz. W niniejszej pracy przyj to dla tych procesów z uwagi i wiedza jest zasobem - okre lenie gospodarka wiedz. Okre lenie to stosuje m.in. Prof. Andrzej P. Wierzbicki, patrz: Społecze stwo informacyjne LO A EKSPERTÓW listopad 2001, 19 Te dwa ostatnie (Global Business, Techno-dzwignia, ISSN , nr 14 (59) 1999) za (Molasy, 2001).

3 72 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz firmach konsultingowych. Bez wzgl du na wyró nione podprocesy koncepcja ta uwzgl dnia trzy procesy: tworzenie, kodyfikacj i transfer wiedzy. W zale no ci od konkretnego rozwi zania wyró nia si podprocesy: lokalizacj, pozyskiwanie i retencj (identyfikowanie i tworzenie wewn trz organizacji lub nabywanie z zewn trz), kodyfikacj (formalizacja), gromadzenie, przechowywanie (utrzymywanie), chronienie (metody organizacyjne, prawne), przeszukiwanie, przetwarzanie, rozwijanie, udost pnianie (dystrybuowanie, transfer, sprzeda ) i wykorzystywanie do realizacji celów organizacji i tworzenia warto ci dodanej 20. Aby proces rozwijania wiedzy mógł by efektywnie realizowany i skutecznie wspomaga zdolno ci konkurencyjne organizacji, niezb dne s wła ciwe systemy gospodarowania wiedz. Istnieje wiele koncepcji, podej i modeli (Kotarba,2003) w tym zakresie. Do najcz ciej prezentowanych modeli wiedzy i operowania ni nale modele: Probst a-raub a-romhardt a, Monaka-Takeuchi oraz Hedlund a. W koncepcji modelu Probsta, Rauba i Romhardta gospodarowania zasobami 21 intelektualnymi (Probst, Raub, Romhardt 2002), wyró niono sze podstawowych podprocesów kluczowych obszarów. Cele systemów gospodarowania wiedz s formułowane jako konsekwencja celów strategicznych i operacyjnych organizacji a uzyskiwane wyniki s oceniane ze wzgl du na stopie spełnienia oczekiwa u ytkowników. Formułowanie celów systemu oraz wykrywanie i lokalizowanie wiedzy stanowi pocz tek cyklu działania. Najistotniejsze wiadomo ci pochodz ze ródeł zewn trznych z takich jak klienci, partnerzy, konkurencja, o rodki rozwoju technologii, uregulowania prawne i programy rozwoju gospodarczego, alianse polityczne i gospodarcze, rynki produktów substytucyjnych i subsubstytucyjnych oraz inne. Pozyskiwanie wiedzy realizuje si przez jej utrwalanie w zasobach systemu z mo liwo ci dost pu do niej. Rozwijanie to rozszerzanie posiadanej wiedzy o zdobyte umiej tno ci np. badania rynku, tworzenia nowych produktów, usprawniania istniej cych procesów a wi c pobudzania kreatywno ci pracowników i rejestrowanie powstałej wiedzy. Dzielenie si wiedz, w tym procesy jej rozpowszechniania, jest cz ci procesu jej rozwijania. Wykorzystanie wiedzy utrwala w wiadomo ci u ytkowników znaczenie posiadanej wiedzy i jest warunkiem kreowania nowej wiedzy. Bezpo rednimi ródłami wiedzy i ko cowymi odbiorcami-u ytkownikami wiedzy s ludzie. Operowanie wiedz sformalizowan jest problemem zło onym ale w zasadzie technicznym, zadowalaj co rozwi zywanym w systemach informatycznych. Istotn barier w operowaniu wiedz stanowi procesy intelektualne zachodz ce w wiadomo ci ludzi, procesy pozyskiwania wiedzy od ludzi, kreowania nowej wiedzy oraz jej przejmowanie przez ludzi. Zjawiska z tego obszaru obja nia model Nonaki i Takeuchi ego (Monaka i Takeuchi, 2000). 20 Według bada IDC dotyczacych przedsiebiorstw z listy Fortune 500, straty z tytułu braku wła ciwego gospodarowania wiedz oszacowano na kwot 5850 USD na jednego pracownika rocznie. Oszacowano, e w roku 2003 firmy z listy Fortune 500 straciły z tego tytułu ogólem 31,5 mld USD. Ogólnie ocenia si, e pracownik wiedzy (knowledge worker) mo e, w wyniku stosowania wła ciwego systemu gospodarowania wiedz, zaoszcz dzi od proc. swojego czasu pracy. Według Forum Ekspertów "Teleinfo" - Zarzadzanie Wiedza, 9 czerwca W Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii zostały przeprowadzone w 1997 roku badania dotycz ce rozumienia poj cia "zarz dzanie wiedz ". Polegały one na tym, e kierownikom ró nych przedsi biorstw został przedstawiony zbiór ró nych definicji dotycz cych "zarz dzania wiedz ". 73 procent respondentów wskazało na definicj : "zarz dzanie wiedz to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji" (W. Applehans, A. Globe, G. Laugero, "Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach", Addison-Wesley, b. m. w. 1999, str. 18).. Za. Brdulak, Wiedza i zarz dzanie wiedz,

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, W modelu Nonaki i Takeuchi ego (rys. 1) zakłada si istnienie wiedzy w dwóch formach. W postaci ukrytej (tacit knowledge) i jawnej (dost pnej, sformalizowanej skodyfikowanej explicite knowledge). Wiedza ukryta wykorzystywana jest bezwiednie. Jej posiadacze na ogół nie s w stanie jej okre li. Jest to wiedza pod wiadoma, trudna do jasnego wyartykułowania 22. Problemy wynikaj z ogromnej liczby wyró nialnych stanów w obserwowanej rzeczywisto ci i ograniczono ci j zyka, jaki stosuje si przy jej abstrakcyjnym odwzorowaniu. Wiedza ta powstaje wraz z do wiadczeniem i jest obja niana przez analogie i metafory. Tradycyjnie wiedza ukryta przekazywana jest bezpo rednio w realacji mentor-ucze. S to wystarczaj co efektywne metody wymiany wiedzy ale jedynie w małych grupach. Ka da para rozmówców wytwarza jeden dwustronny kanał komunikacyjny. W miar wzrostu liczebno ci grup ta forma wymiany wiedzy staje si nieefektywna 23. Wymagane s wi c odpowiednie rozwi zania systemowe usprawniaj ce te procesy. Szczególne znaczenie ma specyfika wiedzy ukrytej. Poszczególne jej rodzaje i konkretne tre ci zwi zane s z okre lonymi jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami. Siedliskiem wiedzy (miejscem jej przechowywania) zazwyczaj unikalnej, jest pami i wiadomo poszczególnych, konkretnych pracowników. O istnieniu okre lonej wiedzy ukrytej i jej lokalizacji wie niewielu współpracowników z najbli szego kr gu lub w ogóle nikt o tym nie wie 24. Z praktyki wynika, e współzawodnictwo mi dzy pracownikami tej samej firmy lub grupami czy zespołami jest szkodliwe, poniewa redukuje kreatywno. Wiedza ukryta 25 jest zasobem posiadanym przez pracownika a jedynie po rednio jest zasobem organizacji. Odej cie pracownika oznacza utrat wiedzy. Aby wiedza ukryta mogła by efektywnie stosowana i zachowana musi by uzewn trzniona i przeniesiona do zasobów dost pnych w organizacji. Wiedza jawna, okre lana te jako uzewn trzniona, jest jasno sprecyzowana, usystematyzowana wyra ana w formie symboli, słów i liczb, jako dokumenty (transakcje, raporty, instrukcje, procedury, regulaminów, polecenia, ) lub dane w systemach informatycznych. Jest to wiedza organizacji w formie dokumentów lub baz danych. Podstawowym zało eniem, w tym modelu gospodarowania wiedz, jest jej interakcja, ci głe przekształcanie z jednej okre lonej formy w inn. Owym przekształceniom towarzyszy jej wzbogacanie, rozwijanie oraz dostosowywanie do ró nych poziomów abstrakcji w postrzeganiu organizacji i jej otoczenia. Wyró nione rodzaje przekształce (rys. 1) to socjalizacja, externalizacja, kombinacja i internalizacja. Socjalizacja jest przekształcaniem wiedzy ukrytej w procesie jej przekazywania i wymiany pomi dzy członkami kooperuj cej społeczno ci 26. Nast puje upowszechnienie modeli 22 Michael Polanyi obja nia to w zdaniu: Wiemy wi cej ni jeste my jeste my w stanie powiedzie i w przykładzie wizerunku twarzy znanej osoby, któr łatwo jest rozpozna po ród wielu ale mamy problem z jasnym jej opisaniem przy pomocy słów. 23 Dla ilustracji: liczba bezpo rednich kanałów przekazu dwustronnego ro nie od 1 dla dwóch rozmówców do n(n-1)/2 dla n rozmówców. 24 Sytuacja taka jest korzystna, w ograniczonym zakresie, dla dysponenta tej wiedzy. Cz sto jest ukrywana przed najbli szym otoczenie dla osi gania osobistych korzy ci. Dzielenie si wiedz wymaga po wi cenia "bezproduktywnego" czasu na osobiste kontakty. 25 Ocenia si, e około 88 % wiedzy w typowej organizacji nie jest dost pna do wspólnego współu ytkowania. Jedynie pozostała cz jest sformalizowana i dost pna na dokumentach lub w zbiorach danych. 26 Wiedza jest uzewn trzniana, pocz tkowo nie miało, wobec najbli szych współpracowników a dalej na płaszczy nie nieformalnych kontaktów zawodowych. W trakcie dyskusji buduje si przekonanie o trafno ci własnych pogl dów jest to jednym z warunków by przybrały one posta wyartykułowanych koncepcji. Obserwacja, udział własny i do wiadczenie s najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy ukrytej.

5 74 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz mentalnych i okre lonych sposobów my lenia i wnioskowania. Wiedza ukryta przekazywana jest pomi dzy pracownikami i pozostaje nadal w formie ukrytej. Eksternalizacja (uzewn trznianie) przekształcanie zgodnie z przyj tymi procedurami (rejestrowanie, kodowanie, kodyfikacja), wiedzy ukrytej w wiedz jawn, dost pn w organizacji według przyj tych zasad. Kombinacja przekształcanie wiedzy jawnej w inn posta wiedzy jawnej (przetwarzanie danych), komunikacja, rozpowszechnianie, systematyzacja wiedzy jawnej. Internalizacja (uczenie si członków organizacji) przekształcanie wiedzy jawnej w ukryt, osobist członków organizacji (wykorzystanie do wiadcze i know-how zdobytego i utrwalonego przez innych). Interakcja pomi dzy formami wiedzy i poziomami (warstwami) systemu informacyjnego organizacji Pozim n + 1 Eksternacjonalizacja Przechwytywanie współdzielenie Pozim n Wiedza ukryta Wej cie Praca grupowa nadzór Socjalizacja Wiedza jawna Internalizacja Uczenie si, przyswajanie Kombinacja Systematyzacja Wiedza jawna Wiedza ukryta Wyj cie Rys. 1 Przekształcanie wiedzy ukrytej i jawnej w modelu Nonaki i Takeuchi ego. ródło: według (Nonaka i Takeuchi, 2002) Interakcja pomi dzy wiedz w ró nych formach wyst powania 27 zachodzi równie pomi dzy poziomami abstrakcji odwzorowania organizacji w systemie informacyjnym. Kolejne cykle przekształce uwzgl dniaj zachodz cy przyrost wiedzy. Warstwowy i spiralny charakter procesów powstawania wiedzy uwzgl dnia trzy ontologiczne poziomy interakcji i przekształcania wiedzy: indywidualny, grupowy i organizacyjny. Szczególny nacisk w modelu kładzie si na niematerialno wiedzy, jej nieuchwytno, dynamiczno i e wyst puje w okre lonym miejscu i czasie. Spirala tworzenia wiedzy jest inicjowana przez cele organizacji. Cele te powinny by rozwini te na cele pochodne i zaakceptowane przez pracowników a ci powinni mie swobod i odpowiedni autonomi w poszukiwaniu rozwi za. Zbytnie formalizowanie procesów 27 Nieokre lono stanu, form i charakteru wiedzy obja nia Nonaka przytaczaj c koncepcj Βα. Pomysł ten został po raz pierwszy zaproponowany przez japo skiego filozofa K. Nishida jako koncepcja formy egzystencji. Wiedza według Nonaki jest niematerialna, dynamiczna i nieokre lona jej zastosowanie wymaga odpowiedniej koncentracji w ustalonym miejscu i czasie (przestrze Βα. Przestrze zaistnienia i interakcji mo e przybiera form fizyczn, wirtualn, umysłow. Przestrze ta stanowi kontekst dla zachodz cych tam procesów za: (Fazlagi, 2004).

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, poszukiwania wiedzy ogranicza motywacj i wydłu a czas reagowania na pojawiaj ce si szanse i zagro enia Istotnym zagro enie dla procesów kreowania wiedzy jest brak odpowiedniej kultury komunikacyjnej w organizacji, powstawanie zantagonizowanych, hermetycznych grup interesów, które wymian cennych informacji postrzegaj jako osłabianie swojej pozycji. Aby procesy socjalizacji i internalizacji mogły by z powodzeniem realizowane nale y stworzy warunki organizacyjne dla ró norodnych form interakcji personalnych. Zagro enie utraty wiedzy ukrytej oraz redukcji jej warto ci, zwi zane jest z jej wypływem (wiedza wyciekaj ca) w kontaktach pracowników z przedstawicielami firmach konkurencyjnych oraz w wyniku odchodzenia i zatrudniania si pracowników w takich firmach. Kolejnym modelem gospodarowania wiedz jest model Gunnara Hedlunda. ze Stockholm School of Economics. Model uwzgl dnia tworzenie, reprezentacj, składowanie, przekazywanie, przetwarzanie, zastosowanie i ochron wiedzy. Podobnie jak w modelu Nonaki-Takeuchi ego wiedza organizacyjna wyst puje w podziale na wiedz jawn ukryt oraz cztery poziomy: indywidualny, grupowy, organizacyjny i mi dzyorganizacyjny w spirali wiedzy. Model tradycyjnej organizacji Hedlund okre la jako M-form. Jest to struktura hierarchiczna i wielooddziałowa, dostosowana do zarz dzania organizacj zdywersyfikowan. Umo liwia ona łatwy nadzór w wielu apektach i zapobiega utratcie kontroli nad oddziałami. Decyzje operacyjne realizowane s na poziomie oddziałów a decyzje strategiczne odpowiednio na poziomie wy szym. Taki stan organizacji rodzi wiele negatywnych zjawisk w aspekcie gospodarowania wiedz. Rozproszenie kadry na grupy według kryterium hierarchii zarz dzania i produktowo-geograficzne powoduje powstawanie w skich grup interesów, które cechuje oportunizm, krótkowzroczno, grupy te s zantagonizowane i nie współpracuj. Alternatywn dla organizacji M-form jest model oznaczony jako N-form. Podstawowymi jego cechami jest tworzenie lu nych, tymczasowych, zadaniowych grup pracowników oraz komunikacja bezpo rednia równoległa i pozioma. W konsekwencji organizacja taka b dzie zdolna do bardziej sprawnego gospodarowania wiedz i osi gania przewagi konkurencyjnej. Wszystkie podej cia do problemu gospodarowania wiedz w wi kszym lub mniejszym stopniu akcentuj behawioralne aspekty relacji człowieka w organizacji z innym człowiekiem wewn trz organizacji lub w jej bli szym b d dalszym otoczeniu. 3. Zastosowania informatyki w gospodarowaniu wiedz Wszystkie zastosowania informatyki w zarz dzaniu w wyniku rozwoju technologii informatycznych 28 ewoluuj w kierunku okre lanym jako gospodarowanie/operowanie (zarz dzanie) wiedz. W ka dym z tych zastosowa mo na znale funkcjonalno nale c do tej dziedziny. W warunkach braku jasnych definicji powstało wiele aplikacji okre lanych jako systemy gospodarowania wiedz. Wła ciwie ka dy zaawansowany funkcjonalnie pakiet, wspomagaj cy w organizacji w jakim zakresie ogólnie rozumiane operowanie wiedz, mo e by tak nazwany. 28 Z bada KPMG wynika, e w 69% przypadków system gospodarowania wiedz (KM) pojawiły si wraz z rozwojem infrastruktury IT w organizacji.

7 76 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz MRP II ERP-ERPII SRM SCM CRM BI KM PRM WF MES APS c-commerce e-commerce Obja nienie oznacze przyj tych na rysunku c-commerce Collaborative commerce e-commerce APS BI CRM MES PRM SCM SRM WF KM Electronic commerce Advanced Planning & Scheduliling Tools Business Intelligence Customer Relationship Management Manufacturing Execution System Partner Relationship Management Supply Chain Management Supplyer Relationship Management Work Flow Knowledge Management (Gospodarowanie wiedz ) Rys. 2 Ogólny model ewolucja systemów informatycznych zarz dzania. ródło: Opracowanie własne. Systemy gospodarowania wiedz wyewoluowały (por. rys. 2) z ró nych typów systemów. Najcz ciej s to aplikacje WF, CRM, CMS, BI, SCM czy proste systemy operowania dokumentami. Ró na geneza odmian systemów KM i zastosowane technologie wpłyn ły na ich wła ciwo ci funkcjonalne. Spo ród wielu grup aplikacji z tego zakresu mo na wymieni przynajmniej niektóre. Wszelkie formy biuletynów elektronicznych (newsletter, słowniki, encyklopedie, biblioteki publikacji, ), które mog mie form powiadomienia o jakiej dost pnej wiadomo ci, mo e to by tre wiadomo ci, mo e to by stały serwis np. dla klientów na okre lony temat prenumerowany przez u ytkownika, lub ródło okre lonych tre ci. Poczta elektroniczna, system przesyłania wiadomo ci pomi dzy ró nymi grupami u ytkowników, z informacj o statusie u ytkowników i wiadomo ci. Grupy dyskusyjne (chat, forum, ) ogólnie dost pne miejsce w Internecie, lub w rzeczywisto ci (Executive Masterclasses) gdzie uczestnicy dziel si swoimi do wiadczeniami, spostrze eniami i pomysłami. Jest to forma współczesnej agory lub rzymskiego forum. Wymiana wiedzy w trybie tele-wideo-konferencji, forma jak biuletynie elektronicznym z imitacj kontaktu d wi kowego lub wzrokowego uczestników (wirtualne pokoje konferencyjne). Systemy umo liwiaj ce komunikacj pomi dzy pracownikami w celu wspólnego rozwi zywania problemów i wymian wiedzy. Gromadzenie, udost pnianie i przepływ dokumentów (Work Flow). Du a grupa aplikacji od specjalistycznych systemów gospodarowania dokumentami (repozytoria dokumentów, przegl danie, edycja, katalogowanie, składowanie i wyszukiwanie dokumentów np. PDM29) do systemów umo liwiaj cych operowanie w wy szym stopniu na tre ci (zawarto ci informacyjnej) dokumentów (np ECM30, CMS31 ). Pakiety te operuj na dokumentach niesformalizowanych z wielu i ró nych ródeł wiadomo ci w tym w szerokim zakresie z 29 PDM (Produkt Data Management) 30 ECM (Enterprise Content Management 31 CMS (Content Management System).

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, internetu. S to pakiety w wysokim stopniu zintegrowane umo liwiaj ce efektywne współu ytkowanie z klientami i partnerami coraz szybciej rosn cych zasobów wiedzy32. repozytorium (bazy) przypadków, aplikacje takie wykorzystywane s w organizacjach, w których kluczowym problemem jest gromadzenie do wiadcze z realizacji wcze niejszych własnych lub obcych przedsi wzi (Best Practice Sparing). Podstaw jest odpowiednio sformalizowany model, np. opis bie cego projektu, do jego elementów s w repozytorium wyszukiwane, odpowiednio do zidentyfikowanego problemu, mo liwe warianty rozwi za (problemy i ich rozwi zanie). Baza kompetencji jako usystematyzowane opisy kompetencji pracowników (specjalistów, ekspertów) ł cznie z histori ich do wiadcze zawodowych, uczestnictwem w realizacji przedsi wzi (zespołach zadaniowych, badawczych) i dorobkiem naukowym. Systemy kierowania realizacj przedsi wzi (np. zarz dzania projektami), uwzgl dniaj ce repozytoria przypadków, work flow, biuletyny informacyjne, bazy kompetencji i inne. Wyszukiwanie informacji grupowanie, raporty, statystyki, alerty, analizy dynamiki, mapy wiedzy, eksploracja wiedzy, hurtownie danych, systemy agentowe (personalizowane roboty wyszukiwawcze, wiele rozproszonych aplikacji funkcjonuj cych według indywidualnych scenariuszy) Systemy obsługi zapyta. Bazy wiedzy w okre lonych dziedzinach działalno ci. Systemy ekspertowe aplikacje gromadz ce i udost pniaj ce u ytkownikom wiedz pozyskan od ekspertów i z innych ródeł w tym fakty, reguły wnioskowania i procesy wspomagania decyzji.. Nauczanie na odległo (e-learning). Gromadzenie specyficznej wiedzy i procedur nauczania oraz wspomaganie procesów dydaktycznych (przekazywania, upowszechniania wiedzy). Odgrywa istotn rol w budowaniu systemu i bazy kompetencji w organizacji. Systemy pracy grupowej to w istocie aplikacje integruj ce funkcje wła ciwe dla Work Flow, grupy dyskusyjnej, repozytorium przypadków, bazy kompetencji i systemów kierowania przedsi wzi ciami. Systemy wspomagania decyzji i systemy z baz wiedzy wykorzystuj cych ide sztucznej inteligencji. rodowiskiem technicznym realizacji tych funkcji jest sie teleinformatyczne o zasi gu intranetu, ekstranetu a w zasadzie internetu z wszystkimi mo liwymi usługami, z wykorzystaniem dost pu do aplikacji typowych o charakterze wewn trznym (back office) oraz aplikacji obsługuj cych procesy równie w otoczeniu organizacji (end office). Rozwój aplikacji do obsługi procesów gospodarowania wiedz ma charakter wielokierunkowy i spontaniczny. Nagromadzenie do wiadcze u ytkowników i twórców takich systemów umo liwi, podobnie jak miało to miejsce przypadku systemów typu MRP a potem ERP, sformułowanie pewnych ogólnych zasad ich budowy. 4. Zako czenie Zbudowanie sprawnego systemu gospodarowania wiedz i przekroczenie pewnej krytycznej wielko ci jej zasobów jest jednym z warunków osi gania wysokich wska ników przedsi biorczo ci, wzrostu ekonomicznego i przewagi konkurencyjnej oraz zbli enie si do idei 32 Do tej grupy mo na zaliczy m.in. produkty OfficeObjects (Rodan Systems), Panagon (FileNET/Optix Polska), OMS (ICL), SOD (Intelligence/Apcon/I&B System), DDM9000 (Logotec Engineering), Lotus Domino.Doc (Lotus Development), MIS Partner (MIS) czy Papirus 2000 (Softhard).

9 78 Zbigniew Klonowski Systemy informatyczne gospodarowania wiedz organizacji inteligentnej (Grudzewski i Hejduk, s. 79). Gospodarowanie wiedz jest poszukiwaniem równowagi pomi dzy stanem twórczego chaosu, atmosfery nieskr powanego odkrywania nowych cz sto nie u wiadamianych cech i zale no ci otaczaj cego wiata, a ustrukturyzowanym, systemowym wspieraniem procesów zarz dzania organizacjami i kierowania lud mi poprzez udost pnianie sformalizowanej wiedzy. Bibliografia 1. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Kreowanie w przedsi biorstwie organizacji inteligentnej [W:] Przedsi biorstwo przyszło ci. Difin Warszawa Fazlagi A. Model sieci spirala wiedzy Karczmarek T., Gospodarka wiedzy Gazeta IT nr 5(13) maj 2003, 5. Kotarba M., Kotarba W., Model zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa. Nr8(643) sierpie Molasy M., Technologie informacyjne w kształtowaniu systemów zarz dzania przedsi biorstwem, data utworzenia Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie Wiedzy w Organizacji. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa Prost G., Raub S., Romhardt K. Zarz dzanie wiedz w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Strojny M., Zarz dzanie wiedz : Ogólny zarys koncepcji, Przegl d Organizacji, 2/200 ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

MODELE ZARZ DZANIA WIEDZ A MODEL DIANA

MODELE ZARZ DZANIA WIEDZ A MODEL DIANA MODELE ZARZ DZANIA WIEDZ A MODEL DIANA EDWARD MICHALEWSKI Instytut Bada Systemowych PAN Warszawa Streszczenie Opracowanie nowej koncepcji narz dzi wspomagaj cych projektowanie organizacji w oparciu o zarz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Zał cznik nr 7 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Spis treści Rozdział 1...

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-03-31 Data wygaśnięcia 2016-03-31 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo