1.3. Jak finansuje si z PPP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.3. Jak finansuje si z PPP"

Transkrypt

1 Materiał 10 Menziesand Mandri-Perrott (2010) Private Sector Participation in Light Rail-Light Metro Transit Initiatives Bank wiatowy / PPIAF 11 Marin (2009) Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries Trends and Policy Options Nr 8 PPIAF / Bank wiatowy 12 Eberhardand Gratwick (2010) IPPs in Sub- Saharan Africa: Determinants of Success Aktualizacja artykułu opublikowanego w Przegldzie Polityki Rozwojowej 2008 Kluczowe materiały: Jak korzysta si z PPP Opis W Aneksie 1 znale mona studia przypadków dotyczce projektów PPP w sektorze lekkich kolei w Zjednoczonym Królestwie, Malezji, na Filipinach, w Tajlandii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki Przegld dowiadcze zwizanych z 65 PPP w sektorze wodnym w krajach rozwijajcych si, pokazujcy regularne usprawnienia w efektywnoci i jakoci usług Zawiera przegld dowiadcze z IPP w Afryce Subsaharyjskiej, w tym wyczerpujc list i szczegółowe dane na temat projektów IPP w tym regionie Eggers i Startup (Deloitte Research) (2006) Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships Deloitte IFC (2011) Healthcare and PPPs Numer 3 kwartalnika Midzynarodowej Korporacji Finansowej: Handshake dotyczcy PPP Na stronie 5 znale mona treciwy opis rónych rodzajów kontraktów PPP. W raporcie zwi le opisano take midzynarodowe dowiadczenia PPP w sektorze transportowym, wodnym i odpadów, sektorze edukacji, budownictwa mieszkaniowego, szpitalnym, obrony i wiziennictwa Omówiono tutaj midzynarodowe dowiadczenia PPP w sektorze ochrony zdrowia szczególnie w krajach rozwijajcych si oraz sformułowano wnioski, w jaki sposób powtórzy odniesione sukcesy. Zawiera opis przypadku szpitala PPP w Lesotho oraz przegld dowiadcze z Ghany, Indii i Meksyku 15 LaRoque (2006) Contracting for the Delivery of Education Services: A Typology and International Examples Fraser Forum (Nowa Zelandia) Dostarczanie Usług Edukacyjnych 16 Business News Americas (2011) Social Infrastructure: The New Frontier for Concessions Seria Infrastructure Intelligence, sierpie 2011 Opisuje róne sposoby angaowania sektora prywatnego w edukacj, w tym na drodze PPP. Strony dotycz midzynarodowych dowiadcze z PPP w szkołach Zawiera opis biecych dowiadcze z PPP w sektorach infrastruktury socjalnej w Chile, Meksyku, Peru i Brazylii 1.3. Jak finansuje si z PPP Przenoszenie odpowiedzialnoci do sektora prywatnego w celu zmobilizowania inwestycji infrastrukturalnych jest jedn z podstawowych rónic pomidzy PPP a konwencjonalnymi zamówieniami publicznymi. Gdy ma to miejsce, prywatna strona PPP jest odpowiedzialna za identyfikacj inwestorów i opracowanie struktury finansowej projektu. Niemniej osoby pracujce w sektorze publicznym powinny rozumie prywatne struktury finansowania infrastruktury oraz bra pod uwag potencjalne konsekwencje dotyczce rzdu. Rozdział ten zawiera: Krótkie wprowadzenie do zagadnienia strukturyzacji projektów PPP w ramach finansowania prywatnego (Punkt 3.1) List kwestii, o których musi pamita rzd, składajc zamówienie w ramach PPP finansowanego ze ródeł prywatnych a mianowicie w jaki sposób rzd moe potrzebowa umoliwi lub kontrolowa gromadzenie funduszy przez stron prywatn, aby zapewni efektywne wdroenie projektu (Punkt 3.2)

2 Opis rónych ról finansowania publicznego w PPP a mianowicie: dlaczego i jak rzdy mog by bezporednio zaangaowane w finansowanie PPP (Punkt 3.3.). Rozdział dotyczcy Finansowania PPP w pracy Farquharsona i in. na temat PPP na rynkach wschodzcych [#1, Rozdział 5] dostarcza przegldu niektórych zagadnie omówionych w niniejszym rozdziale. Partnerstwa Publiczno-Prywatne: Zasady polityki i finansowania autorstwa E. R. Yescombe a [#2] oraz Inwestycje sektora prywatnego w sektorze infrastruktury: finansowanie projektów, projekty PPP i ryzyko autorstwa Jeffreya Delmona [#3] to bardziej wszechstronne materiały ródłowe dotyczce szerokiego zakresu tematów zwizanych z finansowaniem PPP. Odpowiednie rozdziały tych prac oraz łcza do dodatkowych materiałów ródłowych znale mona w całym niniejszym rozdziale. Umoliwi one zdobycie wikszej iloci informacji na temat okrelonych zagadnie Struktury finansowania PPP Strona prywatna wikszo kontraktów PPP to okrelona spółka projektowa utworzona w tym celu czsto nazywana te spółk celow (Special Purpose Vehicle, SPV). Spółka projektowa gromadzi fundusze na drodze połczenia kapitału własnego dostarczonego przez udziałowców spółki projektowej oraz zacigania zadłuenia od banków, albo za pomoc obligacji lub innych instrumentów finansowych. Struktura finansowania jest połczeniem kapitału własnego i długu oraz relacji kontraktowych pomidzy posiadaczami kapitału a kredytodawcami. Na Rysunku pokazano typow struktur finansowania oraz kontraktu projektu PPP. Rzd pozostaje w relacji kontraktowej ze spółk projektow. Pierwotni inwestorzy kapitałowi, którzy opracowali ofert PPP, zazwyczaj nazywani s sponsorami projektu 16. Typowymi inwestorami kapitałowymi mog by deweloperzy projektowi, spółki inynieryjne i budowlane, spółki zarzdzajce infrastruktur i prywatne fundusze kapitałowe. Do kredytodawców na rzecz projektów PPP w krajach rozwijajcych si mog zalicza si banki komercyjne, banki rozwoju wielostronnego i dwustronnego oraz inwestorzy instytucjonalni tacy jak fundusze emerytalne. Jak pokazano na Rysunku 1.3.1, spółka projektowa z kolei zawiera kontrakty z firmami w celu zarzdzania projektowaniem i budow (kontrakty te s znane jako kontrakty EPC (Engineering, Procurement and Construction) oraz eksploatacj i konserwacj (O&M). Wykonawcy mog by podmiotami stowarzyszonymi z inwestorami kapitałowymi. Praca Yescombe a o finansowaniu PPP zawiera przykłady struktur PPP w przypadku rónych rodzajów PPP [#2, rozdział 1.4]. 16. Jak pisze Yescombe [#2, strony ], sponsor projektu moe potem sprzeda swoj inwestycj drugorzdnym inwestorom kapitałowym.

3 Rysunek 1.3.1: Typowa struktura projektu PPP 4$.!3 #! 4$ "(! 9 "- 4$!-) *")- " 4$! 5!! ' '78 Jak opisuje to Farquharson w rozdziale na temat finansowania PPP [#1, strona 53], inwestycja kapitałowa jest inwestycj typu pierwszy na wejciu, ostatni na wyjciu (FILO) co oznacza, e wszelkie straty projektowe s ponoszone przede wszystkim przez inwestorów kapitałowych, a kredytodawcy ponosz strat jedynie w przypadku utraty inwestycji kapitałowej. Oznacza to, e inwestorzy kapitałowi bior na siebie wysze ryzyko ni dostawcy zadłuenia i wymagaj wyszego zwrotu ze swojej inwestycji. Celem sponsora projektu i jego doradców jest zasadniczo minimalizacja kosztów finansowania projektu. Poniewa kapitał uwaa si za bardziej kosztowny od zadłuenia, sponsorzy projektu czsto staraj si uzyska wysok proporcj zadłuenia do finansowania. Finansowanie projektów PPP bez regresu W ramach finansowania projektowego bez regresu kredytodawcy mog uzyska spłat jedynie z przychodów spółki projektowej, bez regresu do inwestorów kapitałowych. Oznacza to, e obowizki spółki kapitałowej s oddzielone od obowizków inwestorów kapitałowych, a zadłuenie jest zabezpieczone przepływami pieninymi z projektu. Jak pisze Yescombe w rozdziale dotyczcym finansowania projektów w ramach PPP [#2, Rozdział 8], struktury finansowania projektów najczciej odznaczaj si wysok proporcj zadłuenia od 70 do 95 procent. Z perspektywy inwestorów kapitałowych pomaga to w zarzdzaniu ryzykiem za spraw redukcji zaangaowania w projekt i umoliwia realizacj projektów znacznie wikszych rozmiarów, które w innym przypadku byłyby niemoliwe. Dla kredytodawców oznacza to przeprowadzanie rygorystycznych ocen due diligence, zorientowanie na przepływy pienine w ramach projektu i jego struktur kontraktow. Na temat struktur finansowania projektów dostpna jest obszerna literatura, obejmujca kilka wszechstronnych podrczników. Dla czytelników zainteresowanych pogłbianiem tematu dobrym punktem wyjcia bd nastpujce pozycje:

4 Modern Project Finance: A Casebook autorstwa Benjamina Etsy ego. John Wiley and Sons, 2004 The Law and Business of International Project Finance: A Resource for Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants (2. wydanie) autorstwa Scotta L. Hoffmana. Translational Publishers, 2001 Principles of Project Finance autorstwa E. R. Yescombe a. Academic Press, 2002 Project Financing: Asset-Based Financial Engineering autorstwa Johna D. Finnerty ego. John Wiley and Sons Ltd, maj 2007 r. Alternatywy wzgldem finansowania projektów bez regresu Chocia finansowanie projektowe pomaga zebra fundusze na potrzeby finansowania duych, silnie lewarowanych inwestycji, wi si z nim pewne koszty. Stopy oprocentowania zadłuenia na potrzeby finansowania projektowego s bardziej kosztowne ni poyczki rzdowe i czsto bardziej kosztowne ni poyczki spółek o ugruntowanej pozycji. Koszty transakcji przygotowanie struktury kontraktowej i przeprowadzenie odpowiedniej oceny due diligence mog sprawi, e w przypadku mniejszych transakcji bdzie ono nieatrakcyjne. Dlatego te wiele PPP decyduje si na struktur finansowania projektowego bez regresu, chcc uzyska wiksz elastyczno kontraktow lub obniy koszty finansowania. Jedn z moliwoci sponsorów projektu jest wsparcie spółki projektowej za pomoc dostarczenia gwarancji korporacyjnej lub sponsorskiej kredytodawcy, na spłat całoci lub czci zadłuenia projektowego. W ramce zaprezentowano przykłady. Ramka 1.3.1: Przykłady struktury finansowania projektu z gwarancjami korporacyjnymi W niektórych przypadkach spółka projektowa moe nie by w stanie zebra finansowania w ramach modelu bez regresu. Jedn z opcji jest w takim przypadku dostarczenie przez głównego sponsora projektu czciowej lub całkowitej gwarancji w odniesieniu do zadłuenia projektu. Na przykład: W 1997 roku konsorcjum Manila Water Company, którego liderem była Ayala Corporation z Filipin, z udziałami ze Stanów Zjednoczonych, Betchel i Mitsubishi Corporation, otrzymała koncesj na wschodni odcinek metra. W lad za azjatyckim kryzysem finansowym Manila Water Company utraciła zdolno do pozyskania zadłuenia na potrzeby finansowania inwestycji w oparciu o model finansowania projektowego bez regresu, w zwizku z czym Ayala dostarczyła gwarancj korporacyjn, aby wesprze spółk projektow W 1992 wspólne przedsiwzicie zrzeszajce narodow korporacj paliwow i midzynarodowe spółki paliwowe z IFC jako liderem głównym pracowało nad budow rurocigu paliwowego w Kolumbii. Zarazem jednak IFC obawiała si moliwych ataków partyzanckich i projekt utknł w miejscu. Aby pchn go naprzód, sponsorzy zapewnili pełn gwarancj kredytow. ródła: Esguerra (2003) The Corporate Muddle of Manila s Water Concessions WaterAid and Tearfund, striba 19; Ahmed & Fang (International Finance Corporation) Project Finance in Developing Countries, Bank wiatowy1999, Ramka 5.7, strona 68

5 Istnieje struktura finansowa, której czasem uywa si do zredukowania kosztów finansowania PPP, zwana modelem forfaitingowym. Mona j zastosowa w przypadku projektów PPP typu płaci rzd. 17 W ramach tego modelu po ukoczeniu budowy zgodnie ze standardem jakoci zaakceptowanym przez rzd, ten ostatni staje si odpowiedzialny za spłat obsługi zadłuenia na rzecz kredytodawcy za spraw wystawienia tzw. zrzeczenia si prawa do sprzeciwu. Rozwizanie tego rodzaju moe obniy koszty finansowania projektu. 18 Niemniej oznacza ono, e przy rzdzie pozostanie wicej ryzyk w ramach PPP, a poniewa spłata obsługi zadłuenia nie zaley ju od jakoci, kredytodawca nie jest zainteresowany efektywnoci projektu w toku jego eksploatacji. Model forfaitingowy jest powszechnie wykorzystywany w Niemczech, gdzie połowa PPP wdroonych w okresie korzystała z tej struktury. Aby dowiedzie si wicej na temat modelu forfaitingowego, patrz artykuł Daube a porównujcy finansowanie projektowe do modelu forfaitingowego [#4]. Inn alternatyw umoliwiajc obnienie kosztów finansowania PPP jest udział rzdu w strukturze finansowania, jak opisano to w Punkcie 3.3: Rola finansowania publicznego w PPP. Rzd lub instytucja finansowa bdca własnoci rzdu moe dostarczy finansowanie spółce projektowej jako kredytodawca lub moe dostarczy gwarancji, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich elementów zadłuenia w ramach projektu Czynniki, które musi wzi pod uwag rzd Jeeli w PPP zaangaowane jest prywatne finansowanie, to na sponsorze projektu spoczywa zazwyczaj przede wszystkim odpowiedzialno za opracowanie struktury finansowania. Niemniej istnieje kilka sposobów oddziaływania na struktur finansowania przez rzd, jeeli zaistnieje taka potrzeba. Na najbardziej podstawowym poziomie rzd potrzebuje zapewni, by projekt był zbywalny bankowo czyli eby mona było zacign na jego poczet kredyt. Z drugiej jednak strony zbyt duo zadłuenia mogłoby osłabi transfer ryzyka, wic rzd moe zechcie ograniczy dopuszczaln kwot finansowania dłunego (d wigni). Bardziej niejasne, cho wci istotne szczegóły obejmuj: w jaki sposób zarzdza ryzykami na drodze od przyznania kontraktu do zamknicia finansowego; w jaki sposób radzi sobie z moliwoci refinansowania zadłuenia projektowego; oraz w jaki sposób okreli prawa do interwencji kredytodawców i rzdu. Kwestie te zostały kolejno opisane poniej. Rzdy mog równie uczestniczy w strukturze finansowania. Rzdy mog dostarczy zadłuenia, kapitału lub gwarancji albo bezporednio, albo za porednictwem instytucji finansowych bdcych własnoci rzdu, takich jak banki rozwoju i fundusze emerytalne. Punkt 3.3 zawiera opis tego rodzaju roli finansowania publicznego w PPP Moliwo uzyskania finansowania bankowego (bankowalno) Jest to zdolno projektu do uzyskania finansowania bankowego. Zbywalny bankowo oznacza tyle, e projekt moe przycign nie tylko finansowanie kapitałowe od swoich sponsorów, ale te wymagan kwot zadłuenia. Patrz Rozdział w pracy Delmona o zbywalnoci bankowej [#3 Rozdział 4] i rozdział w pracy Farquharsona o 17. Wyjanienie natury projektów typu płaci rzd mona znale w Punkcie Przyjmuje si tutaj załoenie, e koszty poyczek, jakie musi ponie rzd, s nisze od tych, które musi ponie prywatna spółka, co w przypadku niektórych krajów rozwijajcych si moe nie by prawd.

6 Finansowaniu PPP [#1, strony 54-57] w obu opisano czynniki, które banki wezm pod uwag przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu projektu. Aby projekt był zbywalny bankowo, kredytodawca musi mie pewno, e spółka projektowa jest w stanie obsłuy zadłuenie. W ramach struktury finansowania projektowego opisanej w Punkcie 3.1 oznacza to, e przepływy pienine z działalnoci operacyjnej musz by wystarczajco wysokie, aby pokry obsług zadłuenia wraz z akceptowalnym marginesem. Oznacza to równie, e ryzyko zmiany w przepływach pieninych musi z bardzo duym prawdopodobiestwem mieci si we wspomnianym marginesie. Dlatego te kredytodawcy starannie oceniaj ryzyka projektu oraz ich alokacj pomidzy stronami kontraktu. Jeeli zbyt duo ryzyka zostało przydzielone do strony prywatnej, kredytodawcy zredukuj kwot, któr bd gotowi uyczy, a margines przepływów pieninych powyej obsługi zadłuenia bdzie moliwy do zaakceptowania. W takim przypadku niezbdny bdzie dodatkowy kapitał. Zarazem od spółki projektowej naley oczekiwa wygenerowania wystarczajco wysokich zwrotów, umoliwiajcych rekompensat na rzecz posiadaczy kapitału z tytułu podejmowanego przez nich poziomu ryzyka. Z perspektywy rzdu kluczowymi do uwzgldnienia czynnikami w kontekcie zapewnienia zbywalnoci bankowej s zatem: techniczna i finansowa opłacalno projektu oraz odpowiednia alokacja ryzyka. W Module 3 niniejszego Przewodnika, w Rozdziale 2: Ocena projektów PPP znale mona wskazówki dotyczce oceny opłacalnoci finansowej potencjalnego projektu PPP. Rozdział 3: Strukturyzacja projektów PPP dostarcza wskazówek i narzdzi osobom zajmujcym si obszarem alokacji ryzyka. Co wicej, zarówno kredytodawcy jak i udziałowcy maj motywacj, by redukowa swoje ryzyka i maksymalizowa swój zwrot. Oznacza to, e strukturyzujc PPP rzd bierze na siebie trudne zadanie zachowania równowagi zapewnienia zbywalnoci bankowej projektu przy jednoczesnym odparciu presji wywieranej na rzd, by zaakceptował niepotrzebne ryzyko Ograniczenie kwoty dozwolonego zadłuenia Sponsorzy projektu czsto maj motywacj do finansowania PPP z wykorzystaniem wysokiej proporcji zadłuenia do kapitału to jest uzyskania wysokiej d wigni. Jak pisze Yescombe [#2, strony ], wiksza d wignia pozwala zazwyczaj inwestorom kapitałowym na osignicie wyszych zwrotów i ułatwia zarzdzanie struktur finansow, jako e pozyskanie zadłuenia moe by prostsze ni pozyskanie kapitału. Co wicej, jak opisuj Ehrhardt i Irwin [#5, strony 10-13], rzdy czsto zapewniaj wiksz ochron inwestorom lokujcym rodki w instrumenty dłune ni inwestorom kapitałowym na przykład za pomoc gwarancji dostarczanych na danie, których budowa ma na celu zapewnienie, by przychód pokrył obsług zadłuenia dostarczajc dalszej motywacji na rzecz wysokiego lewarowania. Niemniej projekty z wysokim lewarowaniem mog by równie bardziej podatne na naruszenie warunków kontraktu i bankructwo, jak opisuj to Ehrhardt i Irwin [#5, strony 35-38]. W przegldzie programu PPP Zjednoczonego Królestwa przygotowanym przez Izb Lordów opisano szerzej ryzyko wysokiego lewarowania w szczególnoci w połczeniu z gwarancjami rzdowymi, opierajc si na dowiadczeniu Zjednoczonego Królestwa zwizanym z PPP dotyczcym systemu metra londyskiego 19. W Ramce przedstawiono przykład wysoko lewarowanego PPP, w przypadku którego doszło do niewywizania si warunków kredytowania. 19. Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (kwiecie 2010) 2. raport z posiedzenia : Government Response to Private Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt Dokument HL 114, strona 22, na temat: a jeli co pójdzie nie tak?.

7 Aby zagwarantowa zrównowaony poziom lewarowania oraz wystarczajco znaczcy udział kapitałowy w projekcie, rzdy mog rozway wprowadzenie minimalnej proporcji kapitału w PPP. Jak zauwayli Ehrhardt i Irwin [#5, strony 49-50], moe si to okaza szczególnie istotne, jeeli rzd dostarcza równie gwarancje majce na celu ochron inwestycji kredytodawców. Niemniej ograniczenie zdolnoci inwestora do wybrania swojej struktury kapitałowej moe podnie koszt kapitału, co zostało przedstawione w Nocie informacyjnej Banku wiatowego na temat finansowania infrastruktury w Indiach [#6, strona 2]. Autorzy zauwaaj, e zmiana postanowie dotyczcych rozwizania kontraktu dostarcza mniej jednoznacznej zachty do korzystania z zadłuenia jako alternatywy. Ramka 1.3.2: Przykład nadmiernie lewarowanego PPP Tramwaje i pocigi stanu Wiktoria Rzd stanu Wiktoria udzielił piciu franczyz (podobnych do koncesji) na eksploatacj tramwajów i kolei dojazdowych w Melbourne oraz kolei regionalnych Stanu Wiktoria. Rzd spodziewał si całkowitych oszczdnoci w wysokoci 1,8 miliarda dolarów australijskich przez cały okres kontraktu. Niemniej całkowity wkład kapitałowy sponsorów, wraz z gwarancj naleytego wykonania kontraktu, wyniósł jedynie 135 milionów dolarów australijskich, czyli zaledwie 8 procent całkowitych zysków. Struktura płatnoci PPP była w znacznym stopniu oparta na oczekiwanym wzrocie stałej klienteli i redukcji kosztów. Kiedy wzrost i redukcja kosztów nie zostały zrealizowane, franczyzy zaczły przynosi straty. Poniewa kapitał, który wchodził w gr, był stosunkowo niski, operatorzy mogli porzuci franczyzy zamiast ponosi straty próbujc je usprawni. Sytuacja ta zmusiła rzd do renegocjowania kontraktów z istniejcymi operatorami. ródło: Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer Bailouts in Private Infrastructure Projects: Dokument roboczy bada politycznych Banku wiatowego 3274, kwiecie Ryzyka na drodze od przyznania kontraktu do zamknicia finansowego Kontrakt PPP jest zazwyczaj przyznawany i podpisywany zanim nastpi zamknicie finansowe projektu a zatem przed pełnym zabezpieczeniem finansowania na jego potrzeby. W okresie przejciowym kredytodawcy przeprowadzaj swój proces due diligence wraz ze szczegółowym przegldem umów PPP. Umowy kredytu równie bardzo czsto stanowi warunek konieczny, który musi zosta spełniony, zanim spółka projektowa uzyska dostp do funduszy z kredytu. Proces ten stwarza ryzyko, e projekt ulegnie opó nieniu lub nawet zakoczy si fiaskiem, jeeli zwycizcy oferenci nie bd w stanie zabezpieczy finansowania na oczekiwanych warunkach. Jak opisuje Farquharson [#1, strona 125], rzd moe znale si pod presj, by zmieni warunki kontraktu w celu spełnienia wymogów kredytodawców, jako e ponowne otwarcie procesu udzielania zamówie na tym etapie spowodowałoby opó nienia i dodatkowe koszty transakcji, które rzd musiałby ponie.

8 Nie ma wiele dostpnych opcji dla rzdu, aby zmniejszy to ryzyko. Jak wyjania Farquharson, od oferentów mona wymaga wadium, które moe zosta zrealizowane, jeeli preferowany oferent nie zdoła zamkn finansowo projektu w okrelonym terminie. Moe to zachci oferentów do opracowania bardziej konkretnych planów finansowania przed przedłoeniem ofert. Inna opcja, któr opisuje Delmon [#3, strony ], polega na tym, e rzd wymaga ofert z ju zacignitymi zobowizaniami finansowymi (tzw. ofert gwarantowanych ). W tym przypadku kredytodawcy musz przeprowadzi proces due diligence przed zakoczeniem procesu przetargowego. Niemniej obie te opcje zwikszaj koszty przetargu, co moe odstraszy oferentów i osłabi konkurencj. Kolejne podejcie polega na wprowadzeniu podstawowych oferowanych warunków finansowania (stapled financing). Finansowanie tego rodzaju to wstpnie przygotowany pakiet finansowania na potrzeby projektu, opracowany przez rzd i przedstawiany oferentom podczas procesu przetargowego. Zwyciski oferent ma moliwo skorzystania z tego pakietu, niemniej nie jest do tego zobowizany. Jest to czsty rodzaj finansowania w przypadku transakcji fuzji i przej, a ostatnio niektóre rzdy na przykład Egipt zaczły si z nim zapoznawa w kontekcie projektów infrastrukturalnych Refinansowanie zadłuenia projektowego Refinansowanie oznacza zacignicie nowego zadłuenia w celu spłacenia istniejcych kredytów. Spółka projektowa i jej sponsorzy maj dwa główne powody, aby refinansowa zadłuenie zacignite pocztkowo do finansowania projektu. Pierwszy z nich jest taki, e uzyskanie pakietu finansowego o wystarczajco długim okresie zapadalnoci, odpowiadajcym długoci projektu, moe by niemoliwe. Moe si to zdarzy w sytuacji, kiedy długoterminowe zadłuenie nie jest dostpne w momencie przyznania projektu lub jeli kredytodawcy uwaaj projekt za zbyt ryzykowny, aby udzieli kredytu o długim okresie zapadalnoci. W przypadku tego rodzaju projekt moe by najpierw realizowany z wykorzystaniem zadłuenia krótkoterminowego, jak opisuje Yescombe w rozdziale o strukturyzacji finansowej [#2, Rozdział 10, strony ]. W ten sposób powstaje ryzyko refinansowania czyli ryzyko, e zadłuenie krótkoterminowe nie bdzie mogło by refinansowane na oczekiwanych warunkach. W kontrakcie PPP powinno by okrelone, kto ponosi ryzyko refinansowania, co dalej opisano w Module 3, Rozdział 3: Strukturyzacja projektów PPP. Jedn z moliwoci pozwalajcych na redukcj ryzyk refinansowania jest finansowanie przejmowane (take-out financing), w ramach którego drugi kredytodawca zobowizuje si do przejcia kredytu w pewnym momencie w przyszłoci zachcajc tym samym pierwszego kredytodawc do zapewnienia długoterminowego zadłuenia, które w przeciwnym przypadku mogłoby nie zosta udzielone. Na potrzeby projektów infrastrukturalnych schemat finansowania przejmowanego wprowadziła na przykład Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) 21. Refinansowanie moe równie zapewni i t moliwo spółce projektowej i jej sponsorom, e w pó niejszym terminie mog by dostpne bardziej atrakcyjne warunki finansowania. Poniewa projekty infrastrukturalne charakteryzuje znaczna rozpito w czasie, rynki kapitałowe mog si zmieni w okresie realizacji projektu i zaoferowa lepsze warunki 20. Patrz na przykład Egypt s Local Banks Reach for their Staples, Global Water Intelligence, tom 11, numer 5 (maj 2010 r.). 21. Patrz Takeout Finance Scheme for Financing Viable Infrastructure Projects, materiał dostpny na stronie internetowej IIFCL, takeout_finance.pdf.

9 zadłuenia projektowego. Równie kredytodawcy chtniej proponuj lepsze warunki finansowania w przypadku projektów, które mog si wykaza histori kredytow i przeszły ju etap wstpnych ryzyk, takich jak ryzyko budowy. W rozdziale o refinansowaniu zadłuenia [#2, strony ] Yescombe opisuje bardziej szczegółowo potencjalne zyski dla inwestorów kapitałowych wynikajce z refinansowania. Refinansowanie na bardziej atrakcyjnych warunkach moe obniy całkowite koszty, które ponios uytkownicy lub rzd, poprawi zwrot inwestorów, albo jedno i drugie. Rzd musi rozway od razu, w jaki sposób traktowane bd korzyci zwizane z refinansowaniem. Moliwoci s nastpujce: Nic nie robi pozwoli posiadaczom kapitału na zysk z refinansowania za spraw wyszych płatnoci dywidendowych Podzieli wpływy pomidzy sponsorów i klientów, wprowadzajc do kontraktu PPP lub regulacji PPP klauzul przewidujc, e korzyci wynikajce z refinansowania musz znale odzwierciedlenie w cenie zapłaconej za składnik aktywów lub usług Wbudowanie w kontrakt PPP prawa rzdu do wymagania lub zalecania refinansowania zadłuenia projektowego, jeeli rzd uzna, e na rynku panuj bardziej korzystne warunki. Jak pisze Yescombe [#2, strony ], pewna liczba rzdów wprowadziła zasady regulujce korzyci wynikajcych z refinansowania PPP. Skarb Zjednoczonego Królestwa na przykład wprowadził w 2004 roku do swoich standardowych kontraktów PFI podział 50:50 wszelkich zysków z refinansowania pomidzy inwestorów a rzd; nastpnie proporcj t zrewidowano i zmieniono na 70:30 na korzy rzdu 22. Równie Korea Południowa wprowadziła podobne postanowienie do swojego ustawodawstwa dotyczcego PPP. Od 2008 roku rzd Zjednoczonego Królestwa zarezerwował sobie równie prawo do wystpowania o refinansowanie zadłuenia projektowego w celu skorzystania z bardziej korzystnych warunków na rynku kapitałowym Prawa do interwencji Prawa do interwencji dotycz tytułu, przewidzianego w kontrakcie i przysługujcego rzdowi lub kredytodawcy, do kontrolowania spółki projektowej w niektórych sytuacjach. Prawa do interwencji przysługujce rzdowi s zazwyczaj zarezerwowane do sytuacji, w których projekt stwarza znaczce ryzyka dla zdrowia i bezpieczestwa, zagroenia dla bezpieczestwa pastwowego lub kiedy wymogi prawne zmuszaj rzd do przejcia projektu. Rzd moe równie rozwiza kontrakt PPP i przej projekt, jeeli spółka projektowa nie wywie si z obowizków zwizanych ze wiadczon usług. Kredytodawcy zasadniczo potrzebuj wykonania praw do interwencji, jeeli spółka projektowa nie wywizuje si ze swoich obowizków zwizanych z obsług zadłuenia, lub 22. Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (marzec 2010)1. raport z posiedzenia : Private Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt, tom 1: Raport, Dokument HL 63-I, Akapit Departament Skarbu HM (pa dziernik 2008), Standardisation of PFI Contracts, Wersja 4 Dodatek: Amended Refinancing Provisions.

10 jeli kontrakt PPP jest zagroony rozwizaniem lub niewywizaniem si z obowizków zwizanych ze wiadczeniem usługi. W tej sytuacji kredytodawcy zazwyczaj powołuj nowe kierownictwo wyszego szczebla lub wyznaczaj inn firm, aby przejła spółk projektow. Wan spraw jest zapewnienie, by zarówno rzd jak i kredytodawcy mieli jasne warunki i terminy wykonania swoich praw do interwencji by byli informowani, kiedy problem zaczyna si pojawia, i mogli podj działania korygujce. Moduł 3 niniejszego Przewodnika, Rozdział 4: Projektowanie kontraktów PPP zawiera wicej szczegółów na temat moliwych sposobów wbudowania praw do interwencji w kontrakt PPP Rola finansowania publicznego w PPP Finansowanie prywatne nie jest cech charakterystyczn PPP równie rzdy mog finansowa projekty PPP, w całoci albo czciowo. Redukcja kwoty inwestycji kapitałowych niezbdnych do poczynienia przez stron prywatn redukuje zakres transferu ryzyka osłabiajc motywacj sektora prywatnego do wytwarzania odpowiedniej wartoci za dan cen, ułatwiajc stronie prywatnej porzucenie projektu, jeli co pójdzie nie tak. (Patrz Punkt o znaczeniu zapewnienia wystarczajcych inwestycji kapitału prywatnego). Niemniej istnieje kilka powodów, dla których rzd moe podj decyzj o finansowaniu projektów PPP. S one nastpujce: Unikanie nadmiernych premii za ryzyko rzd moe uzna premi za ryzyko pobieran przez sektor prywatny w zwizku z projektem za zbyt wysok w zestawieniu z rzeczywistymi ryzykami projektu. Moe by to trudne zadanie do zrealizowania, jako e rynki finansowe s zazwyczaj lepiej przygotowane ni rzd do oceny ryzyka, lecz moe mie zastosowanie w szczególnoci w przypadku nowych projektów lub rynków, podczas dezorganizacji na rynkach finansowych Redukowanie ryzyka rzdowego jeeli przychody z projektu zale od regularnych płatnoci realizowanych przez rzd, stwarza to ryzyko, na które naraona jest strona prywatna, a które znajdzie odzwierciedlenie w kosztach projektu. Jeeli wiarygodno płatnoci ze strony rzdu moe by wtpliwa, bdzie to oznacza, e dostarczenie dotacji lub płatnoci z góry w postaci kredytu lub finansowania poprawi zbywalno bankow i obniy koszty projektu w wikszym stopniu, ni regularne płatnoci Poprawa dostpnoci lub redukcja kosztów finansowania zwłaszcza jeli rynki kapitałowe s niedostatecznie rozwinite lub zdezorganizowane, dostpno finansowania długoterminowego moe by ograniczona, rzdy mog podj decyzj o dostarczeniu finansowania na warunkach, które w innej sytuacji nie byłyby dostpne. Rzdy maj równie czsto dostp do finansowania na warunkach koncesji, które mog przekaza w celu obnienia kosztów projektów infrastrukturalnych. Powysze moe równie by czci szerszej polityki angaowania instytucji finansowych pastwa w dostarczanie długoterminowego kredytowania w celu finansowania potrzeb rozwojowych. Jest równie kilka innych sposobów, na jakie rzd moe wnie swój wkład w struktur finansowania PPP. Rzdy mog udzieli kredytu lub przyzna finansowanie bezporednio spółce projektowej, bd zapewni gwarancje rzdowe na potrzeby kredytu komercyjnego. Banki rozwoju bdce własnoci rzdu lub inne instytucje finansowe równie mog by w to zaangaowane albo zapewniajc finansowanie na potrzeby PPP a ramach szerszego portfela, albo portfela stworzonego specjalnie do wspierania programu PPP. Wreszcie, rzdy

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo