Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II"

Transkrypt

1 Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz tendencje rozwojowe systemów ERP II w zakresie inteligencji biznesowej (Business Intelligence). Rozwiązania te stanowią sui generis ekosystem informatyczny nowocześnie funkcjonującego przedsiębiorstwa w warunkach e-biznesu. 1 Zakres systemów ERP Termin ERP (Enterprise Resource Planning) wprowadziła w 1990 r. amerykańska firma analityczno-doradcza Gartner Group. Tym samym zapoczątkowana została nowa wizja w obszarze informatycznego wspomagania procesów zarządzania zasobami przedsiębiorstw. Wiązało się to z ewolucją modelu biznesowego, która dokonywała się za sprawą dynamicznego rozwoju technologii IT. System informatyczny klasy ERP określić można jako system optymalizujący procesy biznesowe zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa poprzez oferowanie gotowych narzędzi pozwalających automatyzować wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Główne jego cechy można ująć następująco por. [3], [4], [6], [11], [15]: kompleksowość funkcjonalna obejmuje swym zakresem wszystkie sfery działalności techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa; realizowana jest w ramach struktury funkcjonalnej, integracja danych i procesów dotyczy wymiany danych, zarówno wewnątrz obiektu (między modułami), jak i z jego otoczeniem (np. poprzez elektroniczną wymianę danych - EDI); realizowana jest w ramach struktury informacyjnej, elastyczność strukturalna i funkcjonalna zapewnia maksymalne dostosowanie rozwiązań sprzętowo-programowych (realizowana w ramach struktury technicznej i struktury funkcjonalnej) do potrzeb obiektu w chwili instalowania i uruchamiania systemu, jak również umożliwia dynamiczne jego dopasowywanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie, otwartość gwarantuje zdolność rozszerzania systemu o nowe moduły, skalowalna architektura (zazwyczaj klient-serwer) oraz tworzenie połączeń z systemami zewnętrznymi, np. z systemami partnerów rynkowych, Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Katedra Informatyki Stosowanej, al. Niepodległości 2, Poznań, Polska

2 P. Adamczewski zaawansowanie merytoryczne zapewnia pełne informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, wariantowania, optymalizacji, prognozowania itp., a także praktyczne oparcie systemu m.in. na koncepcjach zarządzania logistycznego z dostawami dokładnie na czas (JiT - Just in Time), sterowanie produkcją zgodnie ze standardami MRP II (Manufacturing Resource Planning - planowanie zasobów produkcyjnych), MRP II Plus (MRP - Money Resource Planning - rozwinięcie MRP II o procedury finansowe, np. cash flow, metoda ABC (Activity Based Costing), kompleksowe zarządzanie jakością zgodnie z ideą TQM (Total Quality Management) oraz standardami norm ISO 9000, zaawansowanie technologiczne gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami sprzętowo-programowymi z możliwością migracji na nowe platformy sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, mediów i protokołów komunikacyjnych; oferuje interfejs graficzny i wykorzystanie zazwyczaj relacyjnej bazy danych (z uwagi na łatwość tworzenia zapytań) z zastosowaniem narzędzi programistycznych czwartej generacji itp. zgodność z polskimi przepisami np. z ustawą o rachunkowości, a w szczególności: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technologii informatycznej, zasad ustalania i raportowania wyników finansowych obiektu gospodarczego, zasad sporządzania sprawozdań finansowych itp. 2 Ewolucja systemów ERP Systemy ERP optymalizują procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa poprzez oferowanie gotowych narzędzi i pozwalają zautomatyzować wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Charakterystyczną cechą klasycznej architektury tych systemów jest szczególna orientacja na procesy logistyczne i finansowe. Dlatego właśnie architektura systemowa opiera się na dwóch głównych filarach logistyce i finansach, wzbogaconych modułem zarządzania zasobami ludzkimi (HR Human Resource, czy w nowszym wydaniu HCM Human Capital Management). Szczególna rola przypada obszarowi logistycznemu. Stanowi on podstawę dla wspomagania bieżących decyzji operacyjnych i jednocześnie zasila informacyjnie drugi, niezmiernie ważny filar analityczny, jakim są finanse. Stąd początkowe skupienie się na informacyjnym wspomaganiu procesów produkcyjnych w systemach klasy MRP II, a następnie rozszerzeniu zakresu integracji na procesy finansowe i ludzkie w systemach klasy ERP. Z uwagi na strukturę funkcjonalną oraz znaczenie systemów ERP dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw stały się one swoistym ekosystemem informatycznym. Stanowią one w modelu globalnego współdziałania firm decydujący element infrastruktury organizacyjno-technicznej, który determinuje skuteczne konkurowanie w warunkach nowoczesnego gospodarowania, czyli e-biznesu. Systemy ERP podlegają ewolucji m.in. pod wpływem nowych wymagań biznesu, zmian technologii rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury technicznej. Charakteryzują się one silną orientacją na budowanie związków z klientami i partnerami biznesowymi oraz tzw. inteligencją systemową. Oznacza to, że moduły Sprzedaży i Dystrybucji rozbudowane są do poziomu zarządzania relacjami z klientami (CRM), a logistyka produkcyjnozaopatrzeniowa zintegrowana zostaje w ramach zarządzania łańcuchem dostaw (SCM 302

3 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Supply Chain Management), który obejmuje m.in.: planowanie łańcucha dostaw, planowanie popytu, koordynowanie zamówień, planowanie wytwarzania, dystrybucja. W połowie lat 90-tych systemy ERP przestały już wystarczać firmom do zapewnienia przewagi konkurencyjnej. Zaczęto poszukiwać zaawansowanych rozwiązań z obszaru SCM, CRM i e-biznesu. Dostawcy odpowiedzieli na te potrzeby systemami klasy EAI/EAS (Enterprise Application Integration/Enterprise Application Suite). Przedsiębiorstwa zaczęły przekształcać się z pionowo zintegrowanych organizacji (nastawionych na optymalizację wewnętrznych funkcji) w bardziej elastycznie działające organizmy gospodarcze, bazujące na swoich podstawowych kompetencjach w celu optymalnego wykorzystywania zasobów w całym łańcuchu logistycznym (dostaw) i sieci wartości. Podstawowym aspektem pozycjonowania stało się zaangażowanie nie tyle w handel elektroniczny w modelu B2B (Business-To-Business) czy B2C (Business-To-Customer), co przede wszystkim w procesy c- commerce (collaborative commerce). Oznacza to informatyczne wspieranie (najczęściej w trybie on-line) relacji biznesowych między partnerami biznesowymi i klientami w ramach jednej społeczności rynkowej (społecznością tą może być dowolna branża przemysłowa lub jeden z jej segmentów, bądź też łańcuch logistyczny lub jego ogniwo). W modelu gospodarki kooperacyjnej przedsiębiorstwa muszą konkurować nie tylko na polu dostępności, ceny i jakości swoich produktów i usług, ale także na polu jakości informacyjnej obsługi współpracujących z nimi partnerów. Zapotrzebowanie na systemy ERP spełniające potrzeby w tym zakresie zaczęło zmuszać użytkowników do przeprojektowania procesów biznesowych tak, aby uwzględniały one także zewnętrzne elementy środowiska rynkowego. Stało się tak dlatego, gdyż przeważająca większość obecnie używanych systemów ERP okazała się przestarzała zarówno z architektonicznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Systemy ERP musiały więc ewoluować w kierunku rozwiązań określanych jako ERP II. Firma Gartner Group definiuje ERP II jako strategię biznesową i zbiór specyficznych dla poszczególnych branż aplikacji, które są wartościowe dla klientów i akcjonariuszy poprzez umożliwienie i optymalizację operacji oraz procesów finansowych zarówno wewnątrz firmy, jak i między firmami partnerskimi. Systemy ERP II, jako naturalne rozwinięcie idei ERP o wykorzystanie technologii internetowych, cechuje orientacja na integrację zewnętrzna i poszukiwanie rozwiązań problemów wspólnie z partnerami biznesowymi. Systemy te oprócz bieżącego zarządzania procesami biznesowymi pozwalają także na budowanie firm w przestrzeni wirtualnej. Umożliwiają użytkownikom tworzenie portali korporacyjnych i spersonalizowanych stanowisk pracy. W przypadku systemu mysap ERP moduł Workplace ewoluuję w portal mysap Enterprise Portals, umożłiwiający dostęp do informacji pochodzących z różnych źródeł. Ze względu na kluczową role produktu we współczesnej gospodarce oraz konieczność śledzenia i szybkiej zmiany asortymentu wyrobów wydzielony zostaje nowy podsystem zarządzania cyklem życia produktu (PLM Product Life Management), w ramach którego zgrupowane zostają i realizowane są funkcje szczegółowe: projektowanie produktu, wytwarzanie, zarządzanie jakością, rynkowa ocena produktu. W obszarze inteligencji systemowej wyróżnia się - wykorzystujący bogate zasoby zgromadzone w hurtowni danych (BW) - podsystem strategicznego zarządzania firmą (SEM Strategic Enterprise Management), do zadań którego należą: konsolidacja finansowa, planowanie strategiczne i symulacje, pozyskiwanie informacji, kokpit zarządzania, inwestycje kapitałowe. W zakresie zmian w architekturze biznesowej ERP II wymienić należy rozwijanie nowych podsystemów: Zarządzania relacjami z dostawcami (SRM Supplier Relationship Management), Zarządzania relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management), Zarządzania łańcuchami dostaw (SCM Supply Chain Management), Zarządzania cyklem życia produktów (PLM Product Life Management). 303

4 P. Adamczewski Przykład architektury systemu ERP II na przykładzie produktów firmy SAP AG przedstawiono na rys. 1. Analiza ewolucji systemów ERP/ERP II wskazuje na główne kierunki rozszerzeń funkcjonalnych w budowie procesów biznesowych w ramach całego łańcucha logistycznego. Rozszerzenia te obejmują przede wszystkim inteligentne wspomaganie kompleksowej obsługi klienta oraz wspomaganie związków pomiędzy partnerami w tym łańcuchu. Dla realizacji tych celów wykorzystywane są najnowsze rozwiązania informatyczne, które obejmują również bezprzewodowy dostęp zdalny do baz i hurtowni danych. PLM SCM SRM Migracja w stronę systemów ERP II dokonuje się ewolucyjnie poprzez aktualizacje wersji dotychczas użytkowanych systemów. Ponieważ Internet zmusza przedsiębiorstwa do budowania pogłębionych relacji z klientami, dostawcami i partnerami, stąd systemy ERP II stają się atrakcyjną strategią zarówno z punktu widzenia prowadzenia biznesu, jak i w zamysap ERP Financials mysap ERP HCM mysap ERP Corporate Services mysap ERP Operations SEM CRM SAP NetWeaver 304 SRM Supplier Relationship Management PLM Product Lifecycle Management SCM Supply Chain Management CRM Customer Relationship Management SEM Strategic Enterprise Management HCM Human Capital Management SAP NetWeaver platforma integracyjna firmy SAP Rys. 1. Architektura systemu ERP II na przykładzie mysap Business Suite opr. własne na podstawie [14]

5 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II kresie wyboru odpowiedniego oprogramowania aplikacyjnego. Dlatego koniecznością staje się przechodzenie na nową generację systemów zarówno z biznesowego, jak i technologicznego punktu widzenia, by móc w pełni wykorzystywać zalety e-biznesu. Wśród obsługiwanych przez ERP II procesów finansowych obowiązkowo powinny znaleźć się te, które są związane z księgowością, zakupami, rejestracją zamówień sprzedaży oraz kosztorysowaniem, a wśród procesów operacyjnych te, które umożliwiają współpracę z partnerami przedsiębiorstwa na drodze udostępniania im kluczowych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie społeczności grupującej podmioty, które łączą wspólne interesy, pozwalając na aktywny udział w całym łańcuchu wartości pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Z technicznego punktu widzenia ERP II różni się od ERP tym, że składa się z komponentów (ERP składa się z modułów), a jego architektura bazuje na sieci i jest otwarta, co pozwala na prostą integrację z innymi systemami. Wykorzystanie w skali masowej technologii internetowych w systemach informacyjnych wzmocniło mechanizmy globalizacji działań gospodarczych i integracji łańcuchów powiązań pomiędzy partnerami biznesowymi. Towarzyszy temu postępująca rewolucja informacyjna, której zadaniem jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego wspomagania decyzji korporacyjnych. Wyzwaniom tym podołać mogą jedynie systemy klasy ERP II, o mocno rozszerzonej funkcjonalności w stosunku do klasy MRP II/ERP. Realizowane w ich obrębie procesy biznesowe daleko wykraczają poza obszar funkcjonowania pojedynczego przedsiębiorstwa. Łączą przepływy informacyjne w ramach zintegrowanych obszarów gospodarczych, obejmujących partnerów biznesowych, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytuty naukowo-badawcze i inne ogniwa otoczenia firmy, wykorzystując do tego celu technologie internetowe i mechanizmy rynku elektronicznego (m.in. aukcje internetowe i giełdy). 3 Rozwój systemów ERP II ku inteligencji biznesowej Trafną definicję inteligencji biznesowej (BI - Business Intelligence) podaje portal searchcrm.com. Jest to szeroka kategoria aplikacji i technologii w zakresie zbierania, gromadzenia, analizowania i upowszechniania danych celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Aplikacje BI obejmują systemy wspomagania decyzji (DSS - Decision Support Systems), systemy pytająco-raportujące (Q&R - Query and Reporting), systemy analizy i przetwarzania danych online (OLAP On-Line Analitical Processing), systemy analizy statystycznej, prognozowania i eksploracji danych (DM - Data Mining). Rozwiązania inteligencji biznesowej przeszły drogę od niszowych, bardzo drogich systemów dla naczelnego kierownictwa do systemów wspomagających podejmowanie decyzji na każdym szczeblu w przedsiębiorstwie. Stopniowo BI wykracza poza samą strukturę firmy, udostępniając swoje zasoby różnym grupom kooperantów (dostawcy, pośrednicy). Gdyby pokusić się o wskazanie etapu w rozwoju systemów wspomagających podejmowanie decyzji, od którego możemy mówić o systemach BI, to za taki przełomowy moment należałoby uznać wprowadzenie koncepcji hurtowni danych. Od tego czasu bowiem nowoczesne systemy inteligencji biznesowej korzystają z nich jako podstawowego źródła danych, dzięki czemu osiągnięto kompletność i integralność danych oraz bardzo szybką reakcję na zapytania użytkownika. Dzięki coraz mniejszym relatywnie kosztom systemów BI, są one wdrażane w coraz większej liczbie firm dużych oraz sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Obejmują one swym zasięgiem coraz większą liczbę działów organiza- 305

6 P. Adamczewski cji, tworząc rozwiązania korporacyjne dla poprawy zarządzania efektywnością całego przedsiębiorstwa (CPM - Corporate Performance Management). Schemat idei działania rozwiązania BI pokazano na rys. 2: system BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa, na podstawie kluczowych wskaźników stawia się hipotezy, poprzez wykonywanie szczegółowych przekrojów danych następuje weryfikacja przyjętych hipotez, do czego wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia analityczne, np. OLAP czy Data Mining. Rys. 2. Schemat działania rozwiązania BI, źródło: opracowanie własne Przykład praktycznego wykorzystania rozwiązań BU w procesach decyzyjnych przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przykład wykorzystania rozwiązań BI Stanowisko Uprawnienia dostępu Przykład wykorzystania Zarząd firmy Dostęp do wszystkich danych Analiza rentowności produktów, kontrola odchyleń budżetowych, wielkość globalnych zobowiązań Dyrektorzy operacyjni Dostęp do szczegółowo określonych danych Decyzje dotyczące wielkości sprzedaży dla danego odbiorcy, kontrola poziomu kredytu, wykonanie budżetu wydziału Kierownicy działów Dostęp do szczegółowo Kontrola poziomu kosztów, analiza określonych danych stanów magazynowych, struktura należności Analitycy działu Dostęp do wszystkich danych Przygotowanie sprawozdań, raportów i analiz dla zarządu, prezentacje wniosków Źródło: opracowanie własne 306

7 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Badania autora oraz firm analitycznych rynku IT w Polsce wskazują, że blisko 2/3 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób personelu aktualnie eksploatuje lub wdraża system klasy ERP/ERP II, a prognozy na najbliższy rok mówią nawet o 200 nowych kontraktach wdrożeniowych por. [2], [14], [20]. Systemy klasy ERP/ERP II to efektywne rozwiązania informatyczne przekazane na potrzeby biznesu. Nie należy jednak ukrywać, że technologia ta jest kosztowna, ale bez niej uzyskanie przewagi konkurencyjnej nie byłoby w dzisiejszych realiach możliwe. Pamiętać jednak należy, że same systemy informatyczne nie zapewniają długotrwałej przewagi, gdyż nowe rozwiązania są szybką adaptowane przez konkurencję. Technologia IT może zapewnić przewagę w sektorach najbardziej innowacyjnych, np. w telekomunikacji bądź funkcjonujących w zupełnie nowych modelach biznesowych. Wyraźnie widoczna - również w warunkach polskiej gospodarki - jest zmiana podejścia do informatyzowania firm: od rozwiązań wyspowych do informatyzowania całych procesów biznesowych, od wykorzystywania hurtowni danych poprzez technikę OLAP do rozwiniętych systemów BI wykorzystujących metody eksploracji danych. Coraz powszechniejsze staje się stosowanie tych systemów w wariantach ASP, co przede wszystkim przekłada się na niższe koszty całego przedsięwzięcia i ich strukturę. 4 Podsumowanie Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że systemy ERP/ERP II stanowią element cywilizacyjny nowoczesnej firmy i tworzą podstawy nowej generacji rozwiązań informatycznych inteligencji biznesowej [3], [4], [9], [10], [18], [20]. W erze informacji, charakteryzującej się wzrostem znaczenia informacji, nadmiarem danych, globalizacji gospodarek i bardzo szybkimi zmianami otoczenia, przedsiębiorstwa poszukują systemów wspomagających podejmowanie trafnych decyzji, opartych na faktach, które przekładają się na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Cel ten może być osiągnięty poprzez dostarczanie każdemu pracownikowi informacji o właściwym zakresie, we właściwej formie i we właściwym czasie. Kluczowym elementem takiego rozwiązania jest natychmiastowy dostęp do całości danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tę potrzebę są rozwiązania informatyczne idące w kierunku inteligencji biznesowej. Z chwilą zastosowania internetu oraz pochodnych technologii mamy do czynienia z systemami, których funkcjonalność jest jeszcze szersza, obejmując dostęp do aplikacji analitycznych przez przeglądarkę internetową, zaawansowaną wymianę informacji w łańcuchu wartości oraz dogłębną np. analizę sprzedaży internetowej. Rozwiązania te umożliwiają pełniejsze wykorzystywanie zasobów produkcyjnych firm, a w rezultacie zdobywanie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej. Literatura 1. Adamczewski P.: System zarządzania wiedzą w organizacjach typu adaptive enterprise próba ujęcia. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją J. Kisielnickiego: Informatyka w globalnym świecie. Wydawnictwo PJWSTK Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2006, s Adamczewski P.: Systemy klasy ERP a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwa. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją pod redakcją S. Kozielskiego, B. Małysiak, P. Kasprowskiego, D. Mrozka: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2006, rozdz. 20, s

8 P. Adamczewski 3. Adamczewski P.: System ERP i Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą przedsiębiorstwa. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją J. Klebana i W. Wieczerzyckiego: [w]: Era społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Poznań 2006, s Adamczewski P.: Od systemu ERP do systemu zarządzania wiedzą przedsiębiorstwie. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją P. Adamczewskiego i J. Stefanowskiego: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 2006, s Adamczewski P.: Systemy ERP/ERP II jako jądro infrastruktury informatycznej w firmie. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją S. Kozielskiego i in.: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005, s Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo Informatyczne MIKOM. Warszawa 2004, wydanie IV rozszerzone. 7. Adamczewski P.: System ERP II jako element infrastruktury informatycznej firmy w warunkach gospodarki elektronicznej. W ramach pracy zbiorowej pod redakcją A. Grzywaka: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa Adamczewski P.: Trends of ERP-Systems as Tools for TQM Aspects of Implementation. Proceedings of the 7 th International Commodity Science Conference. The Poznan University of Economics Publishing House, Poznań 2002, Vol. I. 9. Biere M.:, Business Intelligence for the Enterprise. IBM Press, Prentice Hall, Burke M.E.: The Phenomenal Power of Business Intelligence: Managerial Skills for the 21st Century, Europa Publications Limited, Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin. Warszawa Noris G., Dunleavy J., Hurley J.R., Balls J.D., Hartley K.M.: E-Business and ERP: Transforming the Enterprise. John Wiley & Sons, New York Materiały firmy PMR Publications. Kraków Materiały Kongresu ERP. SAP, Warszawa Raport Specjalny: Systemy MRP II/ERP. Computerworld. IDG, Warszawa Read C., Ross J., Dunleavy J.: ecfo. Budowanie wartości w przedsiębiorstwie nowej ery. IFC Press, Kraków Shields M.G.: E-Business and ERP. Rapid Implementation and Project Planning. John Wiley & Sons Vitt E., Luckevich M., Misner S.: Business Intelligence: Making Better Decisions Faster. Microsoft Press Vriens D.: Information and Communication Technology for Competitive Intelligence. IBM Press W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją T. Kasprzaka. Difin. Warszawa

Kluczowe kompetencje ICT w organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą

Kluczowe kompetencje ICT w organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą dr Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Kluczowe kompetencje ICT w organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing ZNUV 2014;35;115-128 115 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing Streszczenie Jedną z istotnych barier rozwojowych sektora MSP są

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP. Anna Lenart

SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP. Anna Lenart SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP Anna Lenart Wprowadzenie Wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania są prowadzone z wykorzystaniem metodyk implementacji

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo