SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU"

Transkrypt

1 ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 9 3. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD USTALANIA WARTOŚCI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ZMIANA WARTOŚCI SZACUNKOWYCH NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYNIKI WEDŁUG SEGMENTÓW WYNIKI EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ DYWIDENDY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIEUJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROGNOZY ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ WYKAZ POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. GWARANCJACH I PORĘCZENIACH WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ EMITENTA WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. 23. ZATRUDNIENIE INFORMACJE DODATKOWE PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO SPÓŁKI ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A Sprawozdanie składa się z 37 kolejno ponumerowanych stron od 2 do 37. 2

3 Niniejszy raport został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w dniu 8 maja 2008 roku. Skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Romuald Rutkowski Maciej Maniecki Marek Dutkowski Wojciech Frysztak Cezary Maciejewski Wiktor Ząbek Małgorzata Lipińska Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 3

4 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN W TYS. EUR 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 590) (28 389) (1 290) (7 267) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Liczba akcji Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,25 0,17 0,08 0,04 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 marca 2008 roku 1 EUR=3,5258 PLN, W dniu 31 marca 2007 roku 1 EUR=3,8695 PLN. - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca EUR ŚREDNI KURS 31 stycznia , lutego , marca , EUR = 3,5574 PLN 2007 EUR ŚREDNI KURS 31 stycznia , lutego , marca , EUR = 3,9063 PLN 4

5 1.1. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (25 903) (5 681) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (2 373) (514) Koszty ogólnego zarządu (5 404) (709) Zysk netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (68) (5) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (80) (1) Zysk brutto Podatek dochodowy (880) 0 Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk netto za rok obrotowy Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym 830 ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ Podstawowy zysk za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,25 0,17 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,25 0,17 Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej. 5

6 1.2. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Pozostałe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu dostaw i usług Należności budżetowe Inne należności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego (1 276) (13 987) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania budżetowe Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

7 1.3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH ZYSKI (STRATY) Z LAT KAPITAŁY KAPITAŁ WARTOŚCI UBIEGŁYCH I WYNIKI AKCJONARIUSZY KAPITAŁ WŁASNY PODSTAWOWY NOMINALNEJ OKRESU BIEŻĄCEGO RAZEM MNIEJSZOŚCIOWYCH OGÓŁEM DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007 Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Emisja kapitału akcyjnego Koszty emisji akcji (3 683) (3 683) (3 683) Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem (319) Nabycie spółki zależnej Na dzień 31 grudnia 2007 roku (1 276) W TYM: TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 marca 2007 roku (13 987) TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 Na dzień 1 stycznia 2008 roku (1 276) Zysk / strata za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 marca 2008 roku

8 1.4. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty o pozycje: (4 881) Zysk/(strata) akcjonariuszy mniejszościowych (830) 0 Amortyzacja (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (23) 45 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (15 003) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (566) 945 (Przychody)/Koszty z tytułu odsetek (69) (308) (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (113) 0 Inne Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (345) 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 60 6 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 787) (503) Nabycie wartości niematerialnych (2 051) 0 Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (8 516) (56 502) Nabycie jednostek stowarzyszonych 0 (29 290) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 590) (28 389) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (427) Różnice kursowe netto 0 0 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym O ograniczonej możliwości dysponowania

9 2. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W omawianym okresie sprawozdawczym W Asseco Business Solutions S.A. (Spółka, Emitent, Asseco BS) nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do poprzednich sprawozdań. Informacja o stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości znajduje się w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, dostępnego na stronie internetowej Emitenta 3. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD USTALANIA WARTOŚCI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO W omawiamy okresie sprawozdawczym stosowano te same zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, jakie zastosowano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2007, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 4. ZMIANA WARTOŚCI SZACUNKOWYCH TYTUŁY ISTOTNYCH WARTOŚCI SZACUNKOWYCH Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego * 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne Odpisy aktualizujące aktywa 1. Odpis aktualizujący wartość zapasów 2. Odpis aktualizujący wartość należności OD DO OD DO ZMIANA W OKRESIE 3 M-CY ZAKOŃCZONYCH OD DO ZMIANA W OKRESIE 12 M-CY ZAKOŃCZONYCH (535) (2) (165) * Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego prezentowane są per saldo 9

10 5. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Emisja akcji serii D W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podjął kroki mające na celu przejęcie pozostałego pakietu 39,44% akcji lubelskiej spółki Anica System S.A. (Asseco BS posiadało 60,56% akcji spółki). W tym celu w dniu 22 kwietnia 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), na którym podjęto uchwałę w sprawie nabycia poprzez emisję akcji serii D o łącznej wartości PLN pozostałych akcji Anica System S.A. Jednym z punktów NWZ, zaproponowanych przez Zarząd, było też podjęcie uchwały o nabyciu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości PLN., od Asseco Poland S.A. 100% akcji Asseco Systems S.A. W dniu 10 kwietnia 2008 Spółka otrzymała od Zarządu Asseco Poland S.A. rezygnację z zamiaru wniesienia w formie aportu posiadanego przez Asseco Poland 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Asseco Systems S.A. w zamian za emisję akcji przez Asseco Business Solutions S.A. na rzecz Asseco Poland S.A. Powyższa rezygnacja jest związana ze złożoną Asseco Poland przez spółkę ABG S.A. propozycją budowy wspólnie w Grupie Kapitałowej ASSECO spółki integracyjnej realizującej projekty związane z infrastrukturą techniczną i świadczącej usługi w tym zakresie również na rzecz polskiego filara Grupy Kapitałowej Asseco. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej 12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołano Pana Jacka Ducha. Powołanie Członka Rady Nadzorczej 12 marca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powołano Panią Ewę Góral. 6. OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W omawianym okresie sprawozdawczym do najważniejszych czynników, jakie wpłynęły na osiągane przez Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions (Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Asseco BS) wyniki zaliczyć można nowe umowy zawarte z kontrahentami oraz realizację wcześniej zawartych kontraktów. Wybrane zawarte umowy w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. Actavis Polska Sp. z o.o. udostępnienie platformy e-learningowej w modelu ASP przez Pion Biznesowy Incenti; 2. Black Red White S.A. - umowa na stworzenie portalu internetowego safo.web; 3. Betacom S.A. konsulting w zakresie opracowania procedur zabezpieczeń sieci WAN/LAN przez PB Incenti; 10

11 4. Biogran GmbH Sp. z o.o. - wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi - KOMA ehr; 5. Cezex Sp. z o.o. umowa implementacji systemu safo.mag; 6. Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. umowa wdrożenia programu kadrowo-płacowego systemu Softlab SQL; 7. P.W. Eksport-Import Hestia Sp. z o.o. - wdrożenie systemu safo.biz; 8. Investbank S.A.- wdrożenie systemu KOMA ehr; 9. Kwarcsystem Sp. z o.o. implementacja aplikacja Softlab SQL; 10. Mix Electronics S.A. umowa wdrożenie bezpiecznych połączeń SSL VPN przez PB Incenti; 11. Onninen Sp. z o.o. realizacja szkolenia e-learningowego przez PB Incenti; 12. Prima Moda S.A - wdrożenie systemów safo.biz, safo.retail; 13. Stocznia Gryfia S.A. - wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi KOMA ehr; 14. Toyota Motor Manufacturing Poland - wdrożenie systemu KOMA ehr; 15. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos Sp. z o.o. - wdrożenie systemu safo.mag; 16. Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim Spółka z o.o. implementacja moduł magazynu wysokiego składowania systemu Softlab SQL; Wybrane realizowane projekty w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. BISK S.A - wdrożenie systemu safo.biz; 2. Black Red White S.A. - uruchomienie systemu safo.web; 3. Carry Sp. z o.o. - wdrożenie program Softlab Lp SQL oraz WEB LPG Softlab SQL; 4. Cyfrowy Polsat S.A. świadczenie przez Pion Biznesowy Incenti usług w zakresie konsulting IT; 5. Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banków w zakresie obsługi systemu głównego def od maja 2007 Asseco Business Solutions S.A. wraz z Asseco Poland S.A. (liderem konsorcjum) rozpoczęło realizację projektu badawczo-rozwojowego, który ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu e-learningowego, wspomagającego szkolenia pracowników banków spółdzielczych w zakresie obsługi systemu głównego def2000; projekt jest współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw; 6. Emperia Holding S.A. - wdrożenie systemu business intelligence marki Safo; 7. Instytut Lotnictwa wdrożenie wybranych modułów programu Softlab SQL; 8. Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o. - wdrożenie systemów safo.biz, safo.mag, safo.hr, safo.mobile, safo.web; 9. Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o. - wdrożenie programu Softlab SQL w zakresie wybranych modułów; 10. Profesjonalista Rynku Pracy projekt skierowany do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy z terenu całej Polski. Celem Profesjonalisty 11

12 Rynku Pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników wspomnianych instytucji poprzez udział w szkoleniach e-learningowych; szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest nieodpłatny; 11. Ruukki Polska Sp. z o.o. realizacja szkolenia e-learningowego dedykowanego z zakresu produktów oferowanych przez firmę; 12. Siedleckie Zakłady Drobiarskie Drosed S.A. hosting infrastruktury informatycznej w Ośrodku Przetwarzania Danych Pionu Biznesowego Incenti; 13. Teleaudio Sp. z o.o. hosting infrastruktury serwerowej w Ośrodku Przetwarzania Danych Incenti; 14. TP S.A. administracja platformą e-learningową SABA przez PB Incenti; 15. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - wdrożenie program Softlab SQL; Wybrane zrealizowane projekty w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. - wdrożenie i utrzymanie platformy e-learningowej w modelu ASP oraz pełny konsulting; 2. "PAGO" Patryk Adam Gościniak wdrożenie wybranych modułów programu Softlab SQL; 3. P.H.U Margo Zieliński Cezary - wdrożenie systemu safo.mag; 4. GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR Elżbieta Łapińska, Łukasz Łapiński, Sp.j. - Pakiet Zintegrowany Softlab SQL; Wybrane najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 roku w Asseco Business Solutions S.A. 1. Wyróżnienie Asseco Business Solutions nagrodą Lubelskiego Orła Biznesu za rok Podpisanie bezpośredniej umowy dystrybucyjnej oprogramowania Marki WA-PRO linii START z firmą ACTION S.A. jednym z liderów tej branży w Polsce. 3. Zakończenie kolejnej edycji konkursu z zakresu rachunkowości dla uczniów szkół średnich. 4. Wprowadzenie do sprzedaży nowego programu Marki WA-PRO WF-Analizy - programu wspomagającego procesy decyzyjne w oparciu o technologię z zakresu hurtowni danych OLAP oraz klient-serwer 5. Nagroda "Reseller Silver Partner of the Year" w regionie nordyckim, który obejmuje: Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danię, Islandię, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Białoruś. Nagrodę przyznała firma Fortinet. Asseco BS dołączyło do programu partnerskiego Fortinetu w październiku, w celu wzmacniania oferty produktowej rozwiązań bezpieczeństwa. Program partnerski Fortinet adresowany jest do firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, w tym dla integratorów systemów IT oraz dostawców usług internetowych. Program zakłada trzy stopnie partnerstwa: złoty, srebrny i brązowy. Wybrane realizowane projekty I kwartale 2008 roku przez Anica System S.A. 1. Maspex Slovakia - wdrożenie systemu ebi.mobile; 2. Raiffeisen Bank Polska S.A. rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Ebi Faktor; 3. Deutsche Bank Polska S.A. - wdrożenie systemu Web Faktor (Client); 4. Alima Gerber SA - wdrożenie systemu ebi.mobile; 12

13 5. Górnośląski Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - wdrożenie systemu Centralnego Przetwarzania Danych; 6. Bieżąca realizacja podpisanych w poprzednich okresach umów abonamentowych oraz umów serwisowych w zakresie utrzymania systemów: ebi.mobile, ebi.connector, ebi.faktor oraz Systemy Centralnego Przetwarzania Danych; 7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Działalność Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions podlega w pewnym stopniu wahaniom sezonowym. W przypadku systemów ERP oraz outsourcingu największe obroty notowane są w I i IV kwartale roku. Wpływ na to ma wybór przez większość klientów Spółek Grupy roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada się na dążenie do uruchamiania systemu informatycznego oraz zmian w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw na przełomie roku lub na początku roku następnego. W przypadku sprzedaży sprzętu oraz uruchamiania usług e-learningowych wyróżnia się IV kwartał, tradycyjna pora realizowania budżetów przewidzianych na dany rok. W pozostałych miesiącach roku sprzedaż sprzętu podlega wahaniom bez widocznej powtarzalności. Koszty operacyjne rozkładają się w podobny sposób jak przychody. 8. WYNIKI WEDŁUG SEGMENTÓW Podstawowy podział przychodów generowanych przez Grupę oparty jest na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach geograficznych. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę, oferującą inne wyroby i obsługującą inne obszary rynku. Działalność Grupy obejmuje takie segmenty, jak: ERP duże, ERP małe, outsourcing i e-learning oraz systemy mobilne. Segment ERP duże to rozwiązania informatyczne klasy ERP, które wspomagają zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem, oparte o technologię Oracle oraz Microsoft. Aplikacje wspomagają procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i księgowość, Business Intelligence, zarządzanie personelem, kadry i płace, logistykę i sprzedaż, produkcję oraz aplikacje internetowe. Możliwości techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych w sieciach Segment ERP małe to komplet aplikacji do zarządzania w małych przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr. Oprogramowanie można wykorzystać w każdej branży. Zaletami systemów oferowanych w tym segmencie są prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Segment outsourcing i e-learning obejmuje takie obszary, jak: kolokacja, hosting, storage (kopie zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo, dostawa technologii, 13

14 projektowanie i wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, produkcja dedykowanych e-szkoleń, udostępnianie gotowych e-kursów i platform e-learningowych, usługi wsparcia mentorskiego, konsulting oraz coaching. Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT, ale też optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi w firmie. Usługi outsourcingu świadczone są w oparciu o własne Data Center, posiadające wyposażenie, które gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. Segment działalności Grupy, jakim są systemy mobilne obejmuje rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Oferowane systemy stanowią autorskie rozwiązanie i posiadają moduły, które obsługują następujące obszary: funkcje sprzedażowe i okołosprzedażowe, elektroniczną wymianę komunikatów w ramach łańcucha dostaw na platformie komunikacyjno integracyjnej, analizy sprzedażowe, rozwiązania klasy Business Intelligence, kompleksowe rozliczanie transakcji factoringowych. Systemy mobilne oferowane przez Grupę wykorzystują m.in.: firmy z branży FMCG oraz farmaceutycznej. W ofercie firmy znajdują się również systemy terminalowe. W I kwartale 2007 roku Asseco BS działała w zakresie outsourcingu i e-learningu, które stanowiły jedyny segment działalności. Od dnia 1 czerwca 2007 roku,, tj. dnia połączenia, Asseco Business Solutions S.A. ze spółkami: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. oraz włączenia do Grupy Kapitałowej w dniu 30 listopada 2007 roku firmy Anica System, działalność Spółki rozszerzyła się o rozwiązania w zakresie systemów ERP oraz systemów mobilnych. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA ELIMINACJE ORAZ ROK ZAKOŃCZONY ROKU ERP ERP OUTSOURCING SYSTEMY DZIAŁALNOŚĆ NIEPRZYPISANA DZIAŁALNOŚĆ MAŁE DUŻE I E-LEARNING MOBILNE RAZEM SEGMENTOM OGÓŁEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (22) 0 Przychody segmentu ogółem (22) Wynik 0 Zysk/(strata) segmentu (2) Koszty nieprzypisane (7 777) Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 128 Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi

15 Przychody/Koszty finansowe netto 192 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (880) Zysk/(strata) netto za rok obrotowy Pozostałe informacje dotyczące segmentu Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody, nakłady i aktywa dotyczące segmentów poza terenem Polski wynoszą mniej niż 10% odpowiednich wartości. 9. WYNIKI GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BS I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU Przychody ze sprzedaży ,79% Zysk brutto ze sprzedaży ,39% EBITDA ,44% EBIT ,50% Zysk netto ,27% W I kwartale 2008 przychody Grupy Kapitałowej wzrosły niemal pięciokrotnie w porównaniu do wyniku z I kwartału Przyczyniła się do tego większa liczba realizowanych kontraktów, co zostało przedstawione w punkcie 6 niniejszego raportu oraz połączenie z dniem 1 czerwca 2007 Asseco Business Solutions S.A. ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o., a także wejście od grudnia 2007 spółki Anica System S.A. do Grupy Kapitałowej. Przychody przyłączonych spółek w I kwartale 2007 wyniosły tys. PLN., EBITDA za ten okres wyniosła tys. PLN, EBIT tys. PLN a zysk netto tys. PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej spowodowały poprawę wszystkich wskaźników finansowych. Zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie sprawozdawczym wzrósł o ponad 1500%, marża EBITDA o 813% a zysk netto o 844%. Wpływ na taki wynik miał również fakt prowadzenia przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych (R&D) w celu udoskonalania oferty i doboru zaawansowanych technologii do tworzenia nowych produktów i usług. Prace R&D finansowane są zarówno ze środków własnych, jak i dotacji unijnych. Łączna wartość inwestycji w I kwartale 2008 wyniosła tys. PLN. 15

16 Istotnym przedsięwzięciem, realizowanym przez Spółkę w ramach R&D w segmencie ERP duże, jest projekt o nazwie Delta. Jego celem jest rozpoznanie najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowanie w systemach ERP. Projekt jest realizowany z własnych środków, a jego wyniki, szczególnie związane z architekturą JEE, będą wykorzystywane rynkowo już w bieżącym roku. Korzystając z dotacji unijnych Asseco BS prowadzi projekt pod nazwą Stworzenie systemu informatycznego logistyczno-sprzedażowego dla MSP. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie od października 2007 r. Planowany termin zakończenia prac to połowa 2008 r. Dotyczy ono segmentu ERP duże. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU Marża brutto na sprzedaży 38,67% 22,02% 75,65% Marża operacyjna 20,56% 7,39% 178,46% Marża netto 18,94% 11,63% 62,86% Zwiększeniu przychodów towarzyszył wzrost kosztu własnego sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Jednak zdecydowanie niższe tempo wzrostu kosztów pozwoliło uzyskać wysokie wskaźniki rentowności sprzedaży. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU ERP małe ERP duże Outsourcing i e-learning ,61% Systemy mobilne Razem ,79% EBITDA WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU ERP małe ERP duże Outsourcing i e-learning ,95% Systemy mobilne Razem ,47% MARŻA EBITDA % WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU PKT % ERP małe 57,47% ERP duże 21,15% Outsourcing i e-learning 14,37% 16,14% -10,95% Systemy mobilne 28,16% 16

17 Pomimo wzrostu przychodów w segmencie outsourcing i e-learning w I kwartale 2008 o 5,61 % w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku, EBITDA zmalała o 5,95%. Przyczyną tego spadku była niższa amortyzacja naliczona w bieżącym kwartale. 10. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions S.A. ani Anica System S.A. nie dokonały emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ DYWIDENDY W omawianym okresie sprawozdawczym nie została wypłacona dywidenda. Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całego zysku Asseco Business Solutions S.A. wypracowanego w roku 2007 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki W dniu 22 kwietnia 2008 Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2008 r. Celem zwołania zgromadzenia jest podjecie uchwał ujętych w porządku obrad, który obejmuje następujący zakres: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 r. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007r. 17

18 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. 22 kwietnia 2008 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze obecni na NWZ powzięli uchwałę o emisji akcji serii D. Emisji miała charakter aportowy. Jej celem było przejęcie pozostałych 39,44% procent akcji Anica System S.A. Zmiana statutu Spółki 30 kwietnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu Spółki. Zmiany w statucie zostały dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Zmiany statutu objęły: 6 Kapitał zakładowy, 7 Akcje oraz 8 Zbywalność akcji. Tekst statutu po zmianach dostępna jest na stronie internetowej Emitenta: pdf Rezygnacja z zamiaru przejęcia 100% akcji spółki Asseco Systems S.A. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu r. otrzymał od Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. rezygnację z zamiaru wniesienia w formie aportu posiadanego przez Asseco 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Asseco Systems S.A. z siedzibą w Warszawie do grupy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie w zamian za emisję akcji przez Asseco Business Solutions S.A. na rzecz Asseco Poland S.A. Powyższa rezygnacja jest związana ze złożoną w dniu wczorajszym przez spółkę ABG S.A. z siedzibą w Warszawie propozycją budowy wspólnej w grupie kapitałowej ASSECO spółki integracyjnej realizującej projekty związane z infrastrukturą techniczną i świadczącej usługi w tym zakresie również na rzecz polskiego filara grupy kapitałowej Asseco. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportów bieżących 3/2008 z dnia , 4/2008 i 5/2008 z dnia r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż sprawa podwyższenia kapitału zakładowego znajdująca się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 kwietnia 2008 r. nie obejmie nabycia poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D od Asseco Poland S.A. w zamian za aport w postaci 100% akcji Asseco Systems S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, będące w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 kwietnia 2008 roku, ograniczać się zatem będzie wyłącznie do emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D od Akcjonariuszy ANICA System S.A. w 18

19 zamian za aport w postaci akcji spółki Anica System S.A. stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej spółki. /Raport Bieżący Asseco Business Solutions S.A. nr 08/2008 z dnia / Podwyższenie kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty PLN do kwoty PLN (tj. o kwotę PLN) poprzez emisję akcji serii D w liczbie o wartości nominalnej 5 PLN każda. Zamiana wysokości kapitału zakładowego została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta Lublina, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o wartości nominalnej 5 PLN każda, z czego: akcji serii A akcji serii B akcji serii C akcji serii D Zawarcie znaczącej umowy, przekraczającej 10% kapitału własnego Emitenta 25 kwietnia 2008 roku w zostały podpisane z akcjonariuszami spółki Anica System S.A. umowy, w wyniku których Asseco BS przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji kapitału zakładowego Anica System. Emisja akcji serii D miała charakter aportowy. Wartość nominalna każdej akcji serii D wyniosła 5 PLN, cena emisyjna - 12 PLN za każda akcję. Akcje wyemitowano w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 20 groszy każda. Łączna wartość umów wyniosła PLN, co stanowi ponad 10% kapitałów własnych Asseco Business Solutions S.A. W związku z powyższym Asseco Business Solutions S.A. posiada akcji Anica System S.A. co stanowi 100% kapitału zakładowego i daje prawo do tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica System S.A. 13. ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIEUJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mogące mieć wpływ na prezentowane wyniki finansowe Grupy Asseco BS, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZMIANA W OKRESIE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych i M-CY ZAKOŃCZONYCH ( 1 907) 19

20 zabezpieczających roszczenia w okresie gwarancji i rękojmi Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie płatności Weksle własne wystawione sprzedawcom hurtowym Inne zobowiązania warunkowe Razem zobowiązania warunkowe (1 702) 15. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Asseco Business Solutions jest spółka Asseco Business Solutions S.A. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące udziałów w kapitale własnym oraz udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu spółek zależnych, w których Asseco Business Solutions S.A. posiada udziały. SPÓŁKA, NAZWA I SIEDZIBA KRAJ REJESTRACJI % UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM % UDZIAŁU W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU Anica System S.A., Lublin Polska 60,56% n/d 60,56% n/d Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland S.A. 60,56% akcji firmy Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 30 listopada 2007 r. Dzięki zawarciu wspomnianej umowy powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions, w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. Dotychczasowe kompetencje Asseco BS zostały poszerzone o systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieć przedstawicieli terenowych. Asseco Business Solutions S.A. jest wiodącym dostawcą systemów ERP, rozwiązań z zakresu outsourcingu oraz e-learningu. 16. PROGNOZY Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na I kwartał 2008 roku. 20

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 6 SIERPNIA 2008 SPIS TREŚCI STRONA 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 4 1.1 Skrócony skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE R. (01.01. -30.06.) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo