SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU"

Transkrypt

1 ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 9 3. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD USTALANIA WARTOŚCI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ZMIANA WARTOŚCI SZACUNKOWYCH NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYNIKI WEDŁUG SEGMENTÓW WYNIKI EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ DYWIDENDY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIEUJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROGNOZY ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ WYKAZ POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. GWARANCJACH I PORĘCZENIACH WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ EMITENTA WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. 23. ZATRUDNIENIE INFORMACJE DODATKOWE PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO SPÓŁKI ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A Sprawozdanie składa się z 37 kolejno ponumerowanych stron od 2 do 37. 2

3 Niniejszy raport został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w dniu 8 maja 2008 roku. Skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Romuald Rutkowski Maciej Maniecki Marek Dutkowski Wojciech Frysztak Cezary Maciejewski Wiktor Ząbek Małgorzata Lipińska Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 3

4 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN W TYS. EUR 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 590) (28 389) (1 290) (7 267) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Liczba akcji Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,25 0,17 0,08 0,04 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 marca 2008 roku 1 EUR=3,5258 PLN, W dniu 31 marca 2007 roku 1 EUR=3,8695 PLN. - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca EUR ŚREDNI KURS 31 stycznia , lutego , marca , EUR = 3,5574 PLN 2007 EUR ŚREDNI KURS 31 stycznia , lutego , marca , EUR = 3,9063 PLN 4

5 1.1. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (25 903) (5 681) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (2 373) (514) Koszty ogólnego zarządu (5 404) (709) Zysk netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (68) (5) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (80) (1) Zysk brutto Podatek dochodowy (880) 0 Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk netto za rok obrotowy Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym 830 ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ Podstawowy zysk za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,25 0,17 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,25 0,17 Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej. 5

6 1.2. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Pozostałe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu dostaw i usług Należności budżetowe Inne należności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego (1 276) (13 987) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania budżetowe Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

7 1.3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH ZYSKI (STRATY) Z LAT KAPITAŁY KAPITAŁ WARTOŚCI UBIEGŁYCH I WYNIKI AKCJONARIUSZY KAPITAŁ WŁASNY PODSTAWOWY NOMINALNEJ OKRESU BIEŻĄCEGO RAZEM MNIEJSZOŚCIOWYCH OGÓŁEM DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007 Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Emisja kapitału akcyjnego Koszty emisji akcji (3 683) (3 683) (3 683) Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem (319) Nabycie spółki zależnej Na dzień 31 grudnia 2007 roku (1 276) W TYM: TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 marca 2007 roku (13 987) TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 Na dzień 1 stycznia 2008 roku (1 276) Zysk / strata za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 marca 2008 roku

8 1.4. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE MIESIĄCE ZAKOŃCZONE Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty o pozycje: (4 881) Zysk/(strata) akcjonariuszy mniejszościowych (830) 0 Amortyzacja (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (23) 45 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (15 003) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (566) 945 (Przychody)/Koszty z tytułu odsetek (69) (308) (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (113) 0 Inne Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (345) 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 60 6 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 787) (503) Nabycie wartości niematerialnych (2 051) 0 Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (8 516) (56 502) Nabycie jednostek stowarzyszonych 0 (29 290) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 590) (28 389) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (427) Różnice kursowe netto 0 0 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym O ograniczonej możliwości dysponowania

9 2. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W omawianym okresie sprawozdawczym W Asseco Business Solutions S.A. (Spółka, Emitent, Asseco BS) nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do poprzednich sprawozdań. Informacja o stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości znajduje się w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, dostępnego na stronie internetowej Emitenta 3. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD USTALANIA WARTOŚCI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO W omawiamy okresie sprawozdawczym stosowano te same zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, jakie zastosowano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2007, dostępnym na stronie internetowej Emitenta 4. ZMIANA WARTOŚCI SZACUNKOWYCH TYTUŁY ISTOTNYCH WARTOŚCI SZACUNKOWYCH Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego * 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne Odpisy aktualizujące aktywa 1. Odpis aktualizujący wartość zapasów 2. Odpis aktualizujący wartość należności OD DO OD DO ZMIANA W OKRESIE 3 M-CY ZAKOŃCZONYCH OD DO ZMIANA W OKRESIE 12 M-CY ZAKOŃCZONYCH (535) (2) (165) * Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego prezentowane są per saldo 9

10 5. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Emisja akcji serii D W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podjął kroki mające na celu przejęcie pozostałego pakietu 39,44% akcji lubelskiej spółki Anica System S.A. (Asseco BS posiadało 60,56% akcji spółki). W tym celu w dniu 22 kwietnia 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), na którym podjęto uchwałę w sprawie nabycia poprzez emisję akcji serii D o łącznej wartości PLN pozostałych akcji Anica System S.A. Jednym z punktów NWZ, zaproponowanych przez Zarząd, było też podjęcie uchwały o nabyciu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości PLN., od Asseco Poland S.A. 100% akcji Asseco Systems S.A. W dniu 10 kwietnia 2008 Spółka otrzymała od Zarządu Asseco Poland S.A. rezygnację z zamiaru wniesienia w formie aportu posiadanego przez Asseco Poland 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Asseco Systems S.A. w zamian za emisję akcji przez Asseco Business Solutions S.A. na rzecz Asseco Poland S.A. Powyższa rezygnacja jest związana ze złożoną Asseco Poland przez spółkę ABG S.A. propozycją budowy wspólnie w Grupie Kapitałowej ASSECO spółki integracyjnej realizującej projekty związane z infrastrukturą techniczną i świadczącej usługi w tym zakresie również na rzecz polskiego filara Grupy Kapitałowej Asseco. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej 12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołano Pana Jacka Ducha. Powołanie Członka Rady Nadzorczej 12 marca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powołano Panią Ewę Góral. 6. OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W omawianym okresie sprawozdawczym do najważniejszych czynników, jakie wpłynęły na osiągane przez Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions (Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Asseco BS) wyniki zaliczyć można nowe umowy zawarte z kontrahentami oraz realizację wcześniej zawartych kontraktów. Wybrane zawarte umowy w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. Actavis Polska Sp. z o.o. udostępnienie platformy e-learningowej w modelu ASP przez Pion Biznesowy Incenti; 2. Black Red White S.A. - umowa na stworzenie portalu internetowego safo.web; 3. Betacom S.A. konsulting w zakresie opracowania procedur zabezpieczeń sieci WAN/LAN przez PB Incenti; 10

11 4. Biogran GmbH Sp. z o.o. - wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi - KOMA ehr; 5. Cezex Sp. z o.o. umowa implementacji systemu safo.mag; 6. Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. umowa wdrożenia programu kadrowo-płacowego systemu Softlab SQL; 7. P.W. Eksport-Import Hestia Sp. z o.o. - wdrożenie systemu safo.biz; 8. Investbank S.A.- wdrożenie systemu KOMA ehr; 9. Kwarcsystem Sp. z o.o. implementacja aplikacja Softlab SQL; 10. Mix Electronics S.A. umowa wdrożenie bezpiecznych połączeń SSL VPN przez PB Incenti; 11. Onninen Sp. z o.o. realizacja szkolenia e-learningowego przez PB Incenti; 12. Prima Moda S.A - wdrożenie systemów safo.biz, safo.retail; 13. Stocznia Gryfia S.A. - wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi KOMA ehr; 14. Toyota Motor Manufacturing Poland - wdrożenie systemu KOMA ehr; 15. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos Sp. z o.o. - wdrożenie systemu safo.mag; 16. Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim Spółka z o.o. implementacja moduł magazynu wysokiego składowania systemu Softlab SQL; Wybrane realizowane projekty w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. BISK S.A - wdrożenie systemu safo.biz; 2. Black Red White S.A. - uruchomienie systemu safo.web; 3. Carry Sp. z o.o. - wdrożenie program Softlab Lp SQL oraz WEB LPG Softlab SQL; 4. Cyfrowy Polsat S.A. świadczenie przez Pion Biznesowy Incenti usług w zakresie konsulting IT; 5. Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń pracowników banków w zakresie obsługi systemu głównego def od maja 2007 Asseco Business Solutions S.A. wraz z Asseco Poland S.A. (liderem konsorcjum) rozpoczęło realizację projektu badawczo-rozwojowego, który ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu e-learningowego, wspomagającego szkolenia pracowników banków spółdzielczych w zakresie obsługi systemu głównego def2000; projekt jest współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw; 6. Emperia Holding S.A. - wdrożenie systemu business intelligence marki Safo; 7. Instytut Lotnictwa wdrożenie wybranych modułów programu Softlab SQL; 8. Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o. - wdrożenie systemów safo.biz, safo.mag, safo.hr, safo.mobile, safo.web; 9. Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o. - wdrożenie programu Softlab SQL w zakresie wybranych modułów; 10. Profesjonalista Rynku Pracy projekt skierowany do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy z terenu całej Polski. Celem Profesjonalisty 11

12 Rynku Pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników wspomnianych instytucji poprzez udział w szkoleniach e-learningowych; szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest nieodpłatny; 11. Ruukki Polska Sp. z o.o. realizacja szkolenia e-learningowego dedykowanego z zakresu produktów oferowanych przez firmę; 12. Siedleckie Zakłady Drobiarskie Drosed S.A. hosting infrastruktury informatycznej w Ośrodku Przetwarzania Danych Pionu Biznesowego Incenti; 13. Teleaudio Sp. z o.o. hosting infrastruktury serwerowej w Ośrodku Przetwarzania Danych Incenti; 14. TP S.A. administracja platformą e-learningową SABA przez PB Incenti; 15. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - wdrożenie program Softlab SQL; Wybrane zrealizowane projekty w I kwartale 2008 roku przez Asseco Business Solutions S.A. 1. Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. - wdrożenie i utrzymanie platformy e-learningowej w modelu ASP oraz pełny konsulting; 2. "PAGO" Patryk Adam Gościniak wdrożenie wybranych modułów programu Softlab SQL; 3. P.H.U Margo Zieliński Cezary - wdrożenie systemu safo.mag; 4. GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR Elżbieta Łapińska, Łukasz Łapiński, Sp.j. - Pakiet Zintegrowany Softlab SQL; Wybrane najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 roku w Asseco Business Solutions S.A. 1. Wyróżnienie Asseco Business Solutions nagrodą Lubelskiego Orła Biznesu za rok Podpisanie bezpośredniej umowy dystrybucyjnej oprogramowania Marki WA-PRO linii START z firmą ACTION S.A. jednym z liderów tej branży w Polsce. 3. Zakończenie kolejnej edycji konkursu z zakresu rachunkowości dla uczniów szkół średnich. 4. Wprowadzenie do sprzedaży nowego programu Marki WA-PRO WF-Analizy - programu wspomagającego procesy decyzyjne w oparciu o technologię z zakresu hurtowni danych OLAP oraz klient-serwer 5. Nagroda "Reseller Silver Partner of the Year" w regionie nordyckim, który obejmuje: Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danię, Islandię, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Białoruś. Nagrodę przyznała firma Fortinet. Asseco BS dołączyło do programu partnerskiego Fortinetu w październiku, w celu wzmacniania oferty produktowej rozwiązań bezpieczeństwa. Program partnerski Fortinet adresowany jest do firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, w tym dla integratorów systemów IT oraz dostawców usług internetowych. Program zakłada trzy stopnie partnerstwa: złoty, srebrny i brązowy. Wybrane realizowane projekty I kwartale 2008 roku przez Anica System S.A. 1. Maspex Slovakia - wdrożenie systemu ebi.mobile; 2. Raiffeisen Bank Polska S.A. rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Ebi Faktor; 3. Deutsche Bank Polska S.A. - wdrożenie systemu Web Faktor (Client); 4. Alima Gerber SA - wdrożenie systemu ebi.mobile; 12

13 5. Górnośląski Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - wdrożenie systemu Centralnego Przetwarzania Danych; 6. Bieżąca realizacja podpisanych w poprzednich okresach umów abonamentowych oraz umów serwisowych w zakresie utrzymania systemów: ebi.mobile, ebi.connector, ebi.faktor oraz Systemy Centralnego Przetwarzania Danych; 7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OMAWIANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Działalność Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions podlega w pewnym stopniu wahaniom sezonowym. W przypadku systemów ERP oraz outsourcingu największe obroty notowane są w I i IV kwartale roku. Wpływ na to ma wybór przez większość klientów Spółek Grupy roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada się na dążenie do uruchamiania systemu informatycznego oraz zmian w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw na przełomie roku lub na początku roku następnego. W przypadku sprzedaży sprzętu oraz uruchamiania usług e-learningowych wyróżnia się IV kwartał, tradycyjna pora realizowania budżetów przewidzianych na dany rok. W pozostałych miesiącach roku sprzedaż sprzętu podlega wahaniom bez widocznej powtarzalności. Koszty operacyjne rozkładają się w podobny sposób jak przychody. 8. WYNIKI WEDŁUG SEGMENTÓW Podstawowy podział przychodów generowanych przez Grupę oparty jest na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach geograficznych. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę, oferującą inne wyroby i obsługującą inne obszary rynku. Działalność Grupy obejmuje takie segmenty, jak: ERP duże, ERP małe, outsourcing i e-learning oraz systemy mobilne. Segment ERP duże to rozwiązania informatyczne klasy ERP, które wspomagają zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem, oparte o technologię Oracle oraz Microsoft. Aplikacje wspomagają procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i księgowość, Business Intelligence, zarządzanie personelem, kadry i płace, logistykę i sprzedaż, produkcję oraz aplikacje internetowe. Możliwości techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych w sieciach Segment ERP małe to komplet aplikacji do zarządzania w małych przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr. Oprogramowanie można wykorzystać w każdej branży. Zaletami systemów oferowanych w tym segmencie są prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Segment outsourcing i e-learning obejmuje takie obszary, jak: kolokacja, hosting, storage (kopie zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo, dostawa technologii, 13

14 projektowanie i wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, produkcja dedykowanych e-szkoleń, udostępnianie gotowych e-kursów i platform e-learningowych, usługi wsparcia mentorskiego, konsulting oraz coaching. Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT, ale też optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi w firmie. Usługi outsourcingu świadczone są w oparciu o własne Data Center, posiadające wyposażenie, które gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. Segment działalności Grupy, jakim są systemy mobilne obejmuje rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Oferowane systemy stanowią autorskie rozwiązanie i posiadają moduły, które obsługują następujące obszary: funkcje sprzedażowe i okołosprzedażowe, elektroniczną wymianę komunikatów w ramach łańcucha dostaw na platformie komunikacyjno integracyjnej, analizy sprzedażowe, rozwiązania klasy Business Intelligence, kompleksowe rozliczanie transakcji factoringowych. Systemy mobilne oferowane przez Grupę wykorzystują m.in.: firmy z branży FMCG oraz farmaceutycznej. W ofercie firmy znajdują się również systemy terminalowe. W I kwartale 2007 roku Asseco BS działała w zakresie outsourcingu i e-learningu, które stanowiły jedyny segment działalności. Od dnia 1 czerwca 2007 roku,, tj. dnia połączenia, Asseco Business Solutions S.A. ze spółkami: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. oraz włączenia do Grupy Kapitałowej w dniu 30 listopada 2007 roku firmy Anica System, działalność Spółki rozszerzyła się o rozwiązania w zakresie systemów ERP oraz systemów mobilnych. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA ELIMINACJE ORAZ ROK ZAKOŃCZONY ROKU ERP ERP OUTSOURCING SYSTEMY DZIAŁALNOŚĆ NIEPRZYPISANA DZIAŁALNOŚĆ MAŁE DUŻE I E-LEARNING MOBILNE RAZEM SEGMENTOM OGÓŁEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (22) 0 Przychody segmentu ogółem (22) Wynik 0 Zysk/(strata) segmentu (2) Koszty nieprzypisane (7 777) Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 128 Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi

15 Przychody/Koszty finansowe netto 192 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (880) Zysk/(strata) netto za rok obrotowy Pozostałe informacje dotyczące segmentu Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody, nakłady i aktywa dotyczące segmentów poza terenem Polski wynoszą mniej niż 10% odpowiednich wartości. 9. WYNIKI GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BS I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU Przychody ze sprzedaży ,79% Zysk brutto ze sprzedaży ,39% EBITDA ,44% EBIT ,50% Zysk netto ,27% W I kwartale 2008 przychody Grupy Kapitałowej wzrosły niemal pięciokrotnie w porównaniu do wyniku z I kwartału Przyczyniła się do tego większa liczba realizowanych kontraktów, co zostało przedstawione w punkcie 6 niniejszego raportu oraz połączenie z dniem 1 czerwca 2007 Asseco Business Solutions S.A. ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o., a także wejście od grudnia 2007 spółki Anica System S.A. do Grupy Kapitałowej. Przychody przyłączonych spółek w I kwartale 2007 wyniosły tys. PLN., EBITDA za ten okres wyniosła tys. PLN, EBIT tys. PLN a zysk netto tys. PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej spowodowały poprawę wszystkich wskaźników finansowych. Zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie sprawozdawczym wzrósł o ponad 1500%, marża EBITDA o 813% a zysk netto o 844%. Wpływ na taki wynik miał również fakt prowadzenia przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych (R&D) w celu udoskonalania oferty i doboru zaawansowanych technologii do tworzenia nowych produktów i usług. Prace R&D finansowane są zarówno ze środków własnych, jak i dotacji unijnych. Łączna wartość inwestycji w I kwartale 2008 wyniosła tys. PLN. 15

16 Istotnym przedsięwzięciem, realizowanym przez Spółkę w ramach R&D w segmencie ERP duże, jest projekt o nazwie Delta. Jego celem jest rozpoznanie najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowanie w systemach ERP. Projekt jest realizowany z własnych środków, a jego wyniki, szczególnie związane z architekturą JEE, będą wykorzystywane rynkowo już w bieżącym roku. Korzystając z dotacji unijnych Asseco BS prowadzi projekt pod nazwą Stworzenie systemu informatycznego logistyczno-sprzedażowego dla MSP. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie od października 2007 r. Planowany termin zakończenia prac to połowa 2008 r. Dotyczy ono segmentu ERP duże. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU Marża brutto na sprzedaży 38,67% 22,02% 75,65% Marża operacyjna 20,56% 7,39% 178,46% Marża netto 18,94% 11,63% 62,86% Zwiększeniu przychodów towarzyszył wzrost kosztu własnego sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Jednak zdecydowanie niższe tempo wzrostu kosztów pozwoliło uzyskać wysokie wskaźniki rentowności sprzedaży. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU ERP małe ERP duże Outsourcing i e-learning ,61% Systemy mobilne Razem ,79% EBITDA WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU ERP małe ERP duże Outsourcing i e-learning ,95% Systemy mobilne Razem ,47% MARŻA EBITDA % WEDŁUG SEGMENTÓW I KWARTAŁ 2007 DYNAMIKA WZROSTU PKT % ERP małe 57,47% ERP duże 21,15% Outsourcing i e-learning 14,37% 16,14% -10,95% Systemy mobilne 28,16% 16

17 Pomimo wzrostu przychodów w segmencie outsourcing i e-learning w I kwartale 2008 o 5,61 % w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku, EBITDA zmalała o 5,95%. Przyczyną tego spadku była niższa amortyzacja naliczona w bieżącym kwartale. 10. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions S.A. ani Anica System S.A. nie dokonały emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ DYWIDENDY W omawianym okresie sprawozdawczym nie została wypłacona dywidenda. Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całego zysku Asseco Business Solutions S.A. wypracowanego w roku 2007 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki W dniu 22 kwietnia 2008 Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2008 r. Celem zwołania zgromadzenia jest podjecie uchwał ujętych w porządku obrad, który obejmuje następujący zakres: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 r. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007r. 17

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 19 LUTEGO 2008 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Warszawa, 12 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI... 3 1.1. WALNE ZGROMADZENIE... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. ZARZĄD... 4 1.4. UMOWY, W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, 14 maja 2012 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo