Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133"

Transkrypt

1

2

3

4 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris causa innych uczelni Władze Uczelni Uniwersytet Rolniczy dzisiaj Kształcenie...19 Działalność naukowo-badawcza...28 Współpraca międzynarodowa...30 Wydziały Wydział Rolniczo-Ekonomiczny...37 Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt...51 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji...57 Wydział Ogrodniczy...63 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki...69 Wydział Technologii Żywności...75 Biotechnologia Studia Międzywydziałowe...83 Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe...87 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR...91 Jednostki Ogólnouczelniane...95 Studium Doktoranckie...95 Studium Języków Obcych...99 Studium Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna Centrum Transferu Technologii Centrum Kształcenia Ustawicznego Biuro Programów Europejskich Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego i Horyzont Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Wydawnictwo UR Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne i Stacje Doświadczalne Inna działalność edukacyjna Centrum Kultury Studenckiej Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Studencki Zespół Góralski Skalni UR Klub Akademicki ARKA Klub BUDA Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard Chór Męski Agricola Krakowskiego Środowiska Akademickiego

5 Table of Contents History of the University of Agriculture in Krakow... 8 Rectors of AC, AU and UA in Krakow Honorary Doctors of AC, AU and UAK in Krakow Professors of AU and UAK in Krakow Honorary Doctors of other universities University Authorities University of Agriculture Today Education...19 Research activities...28 International cooperation...30 Faculties Faculty of Agriculture and Economics...37 Faculty of Forestry...45 Faculty of Animal Sciences...51 Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying...57 Faculty of Horticulture...63 Faculty of Production and Power Engineering...69 Faculty of Food Technology...75 Biotechnology Interfaculty Studies...83 Landscape Architecture Interfaculty Studies...87 University Centre of Veterinary Medicine JU-UAK...91 Other University Units...95 Doctoral Study (PhD Programme)...95 Department of Foreign Languages...99 Department of Physical Education Main Library Technology Transfer Centre Centre for Continuous Education Office of European Programmes FP7 Contact Point and Horizon European Research Centre for Small Farms Research Centre for Protection and Development of Mountain Areas Office of Publications Forest Experimental Unit in Krynica Zdrój Experimental Agricultural Farm, Experimental Stations Other eductaional activities Student Cultural Centre Choir of the University of Agriculture in Krakow Skalni Student Highlander Folk Ensemble ARKA Student Club BUDA Club Hagard Hunting Signalers Group at the Faculty of Forestry Agricola Male Choir of the Krakow Academic Community

6 Rektor Rector prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Szanowni Państwo Mam zaszczyt oddać w Państwa ręce kolejny folder poświęcony Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zawarte w nim informacje na temat oferty badawczej i dydaktycznej, współpracy międzynarodowej, a także działalności jednostek ogólnouczelnianych i kulturalnych mam nadzieję pozwolą Państwu w podstawowym zakresie poznać nasz Uniwersytet. Ostatnie lata w szkolnictwie wyższym to okres głębokich przemian. Głównie za sprawą wejścia w życie znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowelizacja ustawy dała uczelniom m.in. większą autonomię, uprościła ścieżki kariery zawodowej, a wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają porównywalność dyplomów absolwentów na arenie międzynarodowej. Zmienił się także sposób finansowania uczelni. Wysokość dotacji budżetowej zależy m.in. od poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia. W najbliższych latach czeka nas wiele przemian i ciężkiej, lecz twórczej pracy. Uniwersytet Rolniczy stale się zmienia. Pozyskane po akcesji Polski do Unii Europejskiej fundusze umożliwiły przeprowadzenie wielu inwestycji służących poprawie jakości i efektywności badań i nauczania. Dzięki tym funduszom oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe było powstanie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR z nowym kierunkiem nauczania Weterynaria. Zbudowany został nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, powstała nowoczesna szklarnia dydaktyczna, hala wegetacyjna oraz zmodernizowane zostały sale wykładowe i laboratoria na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym. Powstało nowoczesne Centrum Edukacji Gleboznawczej, którego integralną częścią jest pierwsze w Polsce Muzeum Gleb. Uczelnia realizuje inwestycje również z funduszy własnych. Dzięki nim powstaje m.in. nowoczesna hala sportowa wznoszona w technologii pasywnej. Stale modernizowane są domy studenckie. Działania te przyczyniają się do poprawienia warunków socjalno-bytowych studentów. W warunkach nadchodzącego niżu demograficznego niezmiernie ważnym aspektem staje się współpraca międzynarodowa, pozyskiwanie studentów z zagranicy oraz wdrażanie badań naukowych do gospodarki. Nasza kadra naukowa stale podwyższa swoje kwalifikacje. Obecnie na naszej Uczelni zatrudnionych jest 174 profesorów. Ciągle modyfikujemy ofertę kształcenia, wprowadzając nowe kierunki i specjalności w języku polskim i angielskim. Na koniec pragnę życzyć przyjemnej lektury naszym pracownikom, studentom, partnerom, współpracownikom i przyjaciołom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Mam nadzieję, że również dzięki Wam nasza Uczelnia, obchodząca w 2013 roku Jubileusz 60-lecia będzie się nadal prężnie rozwijać. 4

7 Ladies and Gentlemen It is my honour to present to you the new edition of the Handbook of the University of Agriculture in Krakow. I hope that information on the research and educational offer, international cooperation, interdepartmental and cultural university units will allow you to get acquainted with our University. Current years were a period of deep changes in higher education, mainly due to the entry into force of amended Law on Higher Education. The amendment, gave greater autonomy to the institutions of higher education, simplified professional track, whereas the introduced national qualification framework will make possible comparing the graduate diplomas internationally. Also the financing system of the university has changed. The amount of subsidy from the state budget depends among others on the quality of research and provided education. In the near future we will face many changes and hard, although creative work. The University of Agriculture changes all the time. Funds acquired after Poland s accession into the European Union made possible many investments to improve the quality and efficiency of research and education. These funds and financial support of the Malopolska Marshal s Office and the Ministry of Science and Higher Education enabled to create, in cooperation with the Jagiellonian University in Krakow, the University Centre of Veterinary Medicine JU-UAK offering a new field of study Veterinary Medicine. A new didactic facility for the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying has been constructed, as well as modern didactic greenhouse and vegetation hall. Lecture halls and laboratories at Forestry and Horticulture Faculties have been modernized. A modern Soil Science Education Centre was established with the first in Poland Museum of Soils. The University realized investments also from its own funds. These comprise among others a modern sports hall built in passive technology or on-going modernization of student dormitories. All these activities improve students living standards. In view of approaching demographic depression international cooperation becomes a crucial aspect of the University activities, as well as attracting foreign students and practical implementation of research results. The University academic staff is constantly upgrading their qualifications. Currently the University employs 174 professors. We are continuously modifying the educational offer, introducing new fields and specializations taught in Polish and English. Wishing a nice reading to the employees, students, partners, co-operators and friends of the University of Agriculture in Krakow, I hope that also thanks to you our University, which in 2013 will celebrate it s 60th Anniversary, will develop successfully. 5

8 6

9 Kraków to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski, a zarazem znaczący ośrodek kulturalny i edukacyjny. Pierwsza wzmianka o Krakowie pochodzi z 966 r. Miasto było siedzibą królów, a w latach stolicą Polski. Tradycje uniwersyteckie sięgają tu końca XIV wieku, kiedy to król Kazimierz Wielki ufundował pierwszy polski uniwersytet zwany dzisiaj Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie w Krakowie znajdują się 23 uczelnie wyższe (w tym 11 państwowych), w których studiuje około 200 tysięcy studentów. Krakow one of the oldest and most beautiful cities of Poland is also an important cultural and educational centre. It was first mentioned in historical document in 966. The city used to be the seat of kings and in was the capital of Poland. University tradition dates back to the end of the 14th century when King Casmir the Great founded the first university in Poland, today known as the Jagiellonian University in Krakow. At present there are 23 institutions of higher education in Krakow (including 11 state owned) educating about 200 thousand students. 7

10 Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność, rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację. Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 r. Uczelnia uzyskała status uniwersytetu przymiotnikowego i funkcjonuje obecnie pod nazwą Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. History of the University of Agriculture in Krakow First attempts at teaching agriculture as a university subject were made in Poland by the end of the 18 th century. In 1776 Rev. Hugo Kołłątaj suggested forming the Chair of Agronomy as a part of projected reform of the Main Royal School (Szkoła Głowna Koronna). The Chair of Farming established in 1806 existed only for three years. Subsequent numerous endeavours aimed at reviving agricultural studies within the Krakow Academy proved futile. Only in 1890 the 3-year Agronomy Studies were formed at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Krakow, in 1923 changed into the Faculty of Agriculture at the Jagiellonian University in Krakow. The Second World War inhibited successful development of the Faculty. During the Nazi occupation agricultural studies were conducted in conspiracy. After the war the Faculty resumed its activities, modified its structure and finally in 1946 was changed to the Faculty of Agriculture and Forestry. Three years later in 1949 a separate Faculty of Forestry was established at the University but unfortunately the enrolment of students to this Faculty was stopped in The Faculty of Agriculture provided the basis for the College of Agriculture in Krakow founded in 1953 and played a crucial role in educating students and researchers who greatly contributed to the University development and establishing the other faculties within its structure. In 1972 the College of Agriculture changed its status to the Agricultural University and the Senate named it after Hugo Kołłątaj the precursor of agricultural sciences in Poland. On 11 April 2008 the University became the university of Agriculture in Krakow and has been operating under this name to date. 8

11 Budynek Studium Rolniczego (1913) Building housing Agronomy studies (1913) Laboratorium w Studium Rolniczym (1913) Agronomy Studies Laboratory (1913) Sala ćwiczeń w Studium Rolniczym (1913) Agronomy Studies classroom (1913) 9

12 Ważniejsze daty w historii Uczelni 1776 Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa Katedra Gospodarstwa Wiejskiego Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 1923 Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1949 Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyższa Szkoła Rolnicza 1972 Akademia Rolnicza 1978 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ks. Hugo Kołłątaj ( ) doktor filozofii, prawa i teologii. Był prekursorem nauk rolniczych w Polsce. W 1776 r. zainicjował reformy szkół krakowskich z Akademią na czele i opracował plan organizacji szkolnictwa w państwie. W swoim projekcie uwzględnił utworzenie pierwszych w kraju katedr rolnictwa. Reforma kołłątajowska miała ogromne znaczenie dla sytuacji szkolnictwa w Polsce, która w owych czasach była niezwykle trudna. Rev. Hugo Kołłataj ( ) doctor f of philosophy, law and theology. He was the precursor of agricultural sciences in Poland. In 1776 initiated reforms of Krakow schools including famous Krakow Academy and developed a plan for organisation of schools in the whole country. As the first in Poland his project included also creating Chairs of Agriculture. The Kołłątaj s reform was extremely important for the situation of education system in Poland, which was particularly difficult at that time. Some more important dates in the university history 1776 Postulated foundation of the Chair of Agronomy at the Krakow Academy Chair of Farming Agronomy Studies at the Faculty of Philosophy, the Jagiellonian University of Krakow 1923 Faculty of Agriculture at the Jagiellonian University Faculty of Agriculture and Forestry at the Jagiellonian University 1949 Faculty of Agriculture and Faculty of Forestry at the Jagiellonian University College of Agriculture 1972 Agricultural University in Krakow 1978 Agricultural University in Krakow (named after Hugo Kołłątaj) 2008 University of Agriculture in Krakow 10

13 Historia powstania wydziałów Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) 1963 Wydział Leśny (reaktywowany) 1968 Wydział Ogrodniczy Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.) Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (następnie, po zmianie nazwy, Wydział Agroinżynierii, obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) 1994 Wydział Technologii Żywności Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, (obecnie Biotechnologia Studia Międzywydziałowe) Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym z 1949 r. Diploma of Agronomy Studies issued in 1949 History of Faculties foundation 1953 Faculty of Animal Husbandry (present: Faculty of Animal Sciences) Faculty of Land Reclamation (present: Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying) 1963 Faculty of Forestry (reopened) 1968 Faculty of Horticulture Branch Faculty of Economics and Agricultural Turnover in Rzeszów (became a part of the University of Rzeszów in 2001) Faculty of Technology and Power Engineering in Agriculture (later: Faculty of Agricultural Engineering, at present Faculty of Production and Power Engineering) 1994 Faculty of Food Technology 1999 Interfaculty Study of Biotechnology 2007 Biotechnology Interfaculty Studies 2009 Landscape Architecture Interfaculty Studies 2010 University Centre of Veterinary Medicine JU-UAC 11

14 Rektorzy Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr Józef Kubica ( ) Prof. dr Tadeusz Ruebenbauer ( ) Prof. dr Tadeusz Wojtaszek ( ) Prof. dr hab. Tomasz Janowski ( ) Prof. dr hab. Piotr Zalewski ( , ) 12

15 Rectors of Agricultural College, Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow Prof. dr hab. Władysław Bala ( ) Prof. dr hab. Barbara Skucińska ( ) Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz ( ) Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek ( ) Prof. dr hab. Janusz Żmija ( ) 13

16 Doktorzy honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie The honorary doctors of Agricultural College, Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow Roman Prawocheński (1961) Uniwersytet Jagielloński John Hammond (1963) Uniwersytet Cambridge Tadeusz Mann (1973) Uniwersytet Cambridge Szczepan Pieniążek (1973) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Tadeusz Lityński (1976) Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie Piotr Wawiłow (1978) Akademia Rolnicza w Moskwie Charles Thibault (1979) Państwowy Instytut Badań Rolniczych INRA Jony-en-Josas (Francja) Franciszek Górski (1981) Polska Akademia Nauk Zdenek Sowa (1985) Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze Józef Kubica (1986) Akademia Rolnicza w Krakowie Ulrich Flury (1987) Politechnika Federalna w Zürychu Tadeusz Ruebenbauer (1988) Akademia Rolnicza w Krakowie Jan Caputa (1988) Stacja Badań Rolniczych w Lozannie Warren Gabelman (1988) Uniwersytet Wisconsin William Allen (1990) Ośrodek Badań Rolniczych w Cambridge Janusz Haman (1990) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Jan Rapacz (1991) Uniwersytet of Wisconsin Dieter Strauch (1991) Uniwersytet w Hohenheim Stanisław Pabis (1993) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Antonio Lauria (1993) Uniwersytet w Mediolanie Witold Niewiadomski (1996) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Andrzej Hopfer (1997) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Abp Józef Kowalczyk (1999) Nuncjusz Apostolski w Polsce Jan Kisza (2001) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Saturnin Zawadzki (2002) Polska Akademia Nauk Jerzy Strzeżek (2003) Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Teofil Mazur (2003) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Philipp W. Simon (2003) Uniwersytet Wisconsin Ignacy Jaworowski (2004) Stadnina Koni w Michałowie Stanisław Kostrzewa (2005) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Stanisław Urban (2006) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Jan Boczek (2006) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wojciech Ziętara (2007) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Peter Oeltgen (2008) Uniwersytet of Kentucky w Lexington Stany Zjednoczone Andrzej Dubas (2009) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wacław Leszczyński (2009) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dušan Huška (2010) Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Janusz Lipecki (2011) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Tadeusz Szulc (2011) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Peter Bielik (2012) Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Konrad Magnuski (2012) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 14

17 Profesorowie Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie doktorzy honoris causa innych uczelni The Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow professors awarded with honorary doctorates by other Tadeusz Wojtaszek (1980) Akademia Rolnicza w Pradze (1981) Akademia Rolnicza w Moskwie (1989) Akademia Rolnicza w Poznaniu Tadeusz Ruebenbauer (1980) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zygmunt Ewy (1988) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Piotr Prochal (1995) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Mieczysław Pałasiński (1998) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Rudolf Michałek (2000) Akademia Rolnicza w Lublinie (2002) Akademia Rolnicza w Szczecinie (2007) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2008) Politechnika Koszalińska (2008) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2011) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Józef Walczyk (2005) Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu Kazimierz Kosiniak Kamysz (2008) Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.. im. S.Z. Grzickowo Janusz Żmija (2009) Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Andrzej Libik (2010) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 15

18 Władze Uczelni University Authorities Rektor Rector prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Biuro Rektora Rector s Office. al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48) Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką Vice Rector for University Organisation and Cooperation with National Economy prof. dr hab. inż. Florian Gambuś. Biuro Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką Office of Scientific Development al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48)

19 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Vice Rector for Research and International Relations dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Office of Research and International Relations al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48) Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Vice Rector for Education and Student Affairs dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Dział Nauczania Office of Education al. Mickiewicza 21, Kraków tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48)

20 18

21 Uniwersytet Rolniczy dzisiaj KSZTAŁCENIE W strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje 7 wydziałów, studia międzywydziałowe Biotechnologia i Architektura Krajobrazu, a także kierunek Weterynaria działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Łącznie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych kształci się około 13 tysięcy studentów. W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Rolniczy otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na pięć kierunków zamawianych: Biotechnologię, Inżynierię Środowiska, Ochronę Środowiska, Inżynierię i Gospodarkę Wodną (kierunek unikatowy), Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Odpadami (kierunek unikatowy). University of Agriculture Today EDUCATION The University of Agriculture structure comprises 7 faculties, interfaculty studies Biotechnology and Landscape Architecture and Veterinary Medicine formed within the framework of Centre of Veterinary Medicine JU-UAK. A total of about 13 thousand students are currently enrolled for full time and part-time programmes, doctoral studies and post-graduate programmes for Master diploma holders. In the academic year 2012/2013 the University of Agriculture received funding from the National Centre for Research and Development for five so called ordered fields : Biotechnology, Environmental Engineering, Environment Protection, Hydraulic Engineering and Water Management (unique programme), Renewable Energy Sources and Waste Management (unique programme). 19

22 Oferta edukacyjna Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny Leśny Hodowli i Biologii Zwierząt Inżynierii Środowiska i Geodezji Ogrodniczy Inżynierii Produkcji i Energetyki Technologii Żywności Biotechnologia Studia Międzywydziałowe Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kierunki studiów: Rolnictwo Zarządzanie Ochrona Środowiska Ekonomia Leśnictwo Zootechnika Rybactwo Biologia Inżynieria Środowiska Inżynieria i Gospodarka Wodna kierunek unikatowy Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Ogrodnictwo Technika Rolnicza i Leśna Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami kierunek unikatowy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Towaroznawstwo Dietetyka Biotechnologia Architektura Krajobrazu Weterynaria Educational offer Faculties: Agriculture and Economics Forestry Faculty of Animal Sciences Environmental Engineering and Land Surveying Horticulture Production and Power Engineering Food Technology Biotechnology Interfaculty Studies Landscape Architecture Interfaculty Studies University Centre of Veterinary Medicine JU-UA Fields of studies: Agriculture Management Environment Protection Economics Forestry Animal Husbandry Fishery Studies Biology Environmental Engineering Hydraulic Engineering and Water Management Land Surveying and Cartography Spatial Management Horticulture Agricultural and Forestry Technologies Management and Production Engineering Renewable Energy Sources and Waste Management unique programme Food Technology and Human Nutrition Commodity Science Dietetics Biotechnology Landscape Architecture Veterinary Medicine 20

23 21

24 Specjalności: Agroekonomia Agrobiologia Agroturystyka Zarządzanie w agrobiznesie Ekonomika agrobiznesu Agroekologia studia w jęz. angielskim (II st.) Agriculture studia w jęz. angielskim (I st.) Zagrożenia i ochrona ekosystemów (II st.) Monitoring ekologiczny środowiska (II st.) Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (II st.) Ekonomika gospodarki żywnościowej (II st.) Zarządzanie i marketing w agrobiznesie (II st.) Gospodarka leśna Ochrona zasobów leśnych Hodowla zwierząt Hodowla i użytkowanie koni Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód Hodowla i użytkowanie zwierząt (II st.) Bioinżynieria rozrodu zwierząt (II st.) Żywienie i dietetyka zwierząt (II st.) Biologia stosowana Inżynieria sanitarna Inżynieria wodna i sanitarna Infrastruktura obszarów wiejskich Inżynieria ekologiczna Gospodarka i inżynieria wodna Geodezja rolna i wycena nieruchomości Rozwój regionalny Agroekologia i ochrona roślin Ogrodnictwo z marketingiem Bioinżynieria Rośliny lecznicze i prozdrowotne Sztuka ogrodowa Technika i energetyka Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej Inżynieria rolnicza i spożywcza (II st.) Specializations: Agroeconomics Agrobiology Agritourism Management in Agribusiness Economics of Agribusiness Agroecology (MSc in English) Agriculture (BSc in English) Hazards and Protection of Ecosystems (MSc) Ecological Monitoring of the Environment (MSc) Management and Revalorization of the Environment (MSc) Economics of Food Economy (MSc) Management and Marketing in Agribusiness (MSc) Forest Economy Protection of Forest Resources Animal Breeding Breeding and Use of Horses Ecological Breeding and Protection of Animals Veterinary Prevention and Protection of Animal Health Ichtiobiology, Fishery Management and Water Protection Animal Breeding and Use (MSc) Bioengineering in Animal reproduction (MSc) Animal Nutrition and Dietetics (MSc) Applied Biology Sanitary Engineering Hydraulic and Sanitary Engineering Rural Infrastructure Ecological Engineering Water Management and Engineering Agricultural Land Surveying and Estate Valuation Regional Development Agroecology and Plant Protection Horticulture with Marketing Bioengineering Medicinal and Pro-health Plants Art of Horticulture Technology and Power Engineering Information Technologies in Food Economy Agricultural and Food Engineering (MSc.) 22

25 Ekoenergetyka (II st.) Inżynieria produkcji i logistyka Infrastruktura i logistyka (II st.) Inżynieria produkcji surowcowej (II st.) Technologia żywności Żywienie człowieka Jakość i bezpieczeństwo żywności Bioinżynieria i bioprocesy Enologia Żywienie człowieka z dietetyką (II st.) Towaroznawstwo żywności Biotechnologia stosowana Analityka biotechnologiczna Eco Energy (MSc) Production engineering and Logistics Infrastructure and Logistics (MSc) Engineering of Raw Material Production (MSc) Food Technology Human Nutrition Food Quality and Safety Bioengineering and Bioprocesses Oenology Human Nutrition and Dietetics (MSc) Food Commodity Science Applied Biotechnology Biotechnological Analytics 23

26 Od roku akademickiego 2006/2007, studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane są w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień trwa trzy lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku na studiach inżynierskich i kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwenci w zależności od kierunku studiów uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają półtora roku (trzy semestry) lub dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego (stan na 10 lipca 2012 r.) RODZAJ STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE LICZBA STUDENTÓW DOKTORANCKIE 236 PODYPLOMOWE 309 RAZEM Since the academic year 2006/2007 full time and part-time programmes have been realized in a two-degree system. The first degree programme lasts three years (six semesters) leading to Bachelor of Arts (BA) degree or at least 3.5 years (seven semesters) leading to Bachelor of Science (BSc) degree after presentation of a diploma thesis. The graduates may continue studies on Master Programmes which take 1.5 years (three semesters) or two years (four semesters) and conclude with a defence of Master Thesis. Number of the Agricultural University students (as of 10 July 2012) PROGRAMMES FULL TIME PART-TIME NUMBER OF STUDENTS DOCTORAL 236 POST-GRADUATE (FOR MASTER DIPLOMA HOLDERS) 309 TOTAL

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

WARSAW-TENGERU LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA. Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD

WARSAW-TENGERU LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA. Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA WARSAW-TENGERU Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD WULS-SGGW, FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING -

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Lechosław Czernik dr inż. architekt

Lechosław Czernik dr inż. architekt MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LAT 90 REALIZOWANE NA POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ INTERNATIONAL POSTGRADUATE EDUCATION PROGRAMS OF NINETIES IMPLEMENTED AT TECHNICAL UNIVERSITY OF SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo