Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133"

Transkrypt

1

2

3

4 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris causa innych uczelni Władze Uczelni Uniwersytet Rolniczy dzisiaj Kształcenie...19 Działalność naukowo-badawcza...28 Współpraca międzynarodowa...30 Wydziały Wydział Rolniczo-Ekonomiczny...37 Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt...51 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji...57 Wydział Ogrodniczy...63 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki...69 Wydział Technologii Żywności...75 Biotechnologia Studia Międzywydziałowe...83 Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe...87 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR...91 Jednostki Ogólnouczelniane...95 Studium Doktoranckie...95 Studium Języków Obcych...99 Studium Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna Centrum Transferu Technologii Centrum Kształcenia Ustawicznego Biuro Programów Europejskich Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego i Horyzont Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Wydawnictwo UR Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne i Stacje Doświadczalne Inna działalność edukacyjna Centrum Kultury Studenckiej Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Studencki Zespół Góralski Skalni UR Klub Akademicki ARKA Klub BUDA Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard Chór Męski Agricola Krakowskiego Środowiska Akademickiego

5 Table of Contents History of the University of Agriculture in Krakow... 8 Rectors of AC, AU and UA in Krakow Honorary Doctors of AC, AU and UAK in Krakow Professors of AU and UAK in Krakow Honorary Doctors of other universities University Authorities University of Agriculture Today Education...19 Research activities...28 International cooperation...30 Faculties Faculty of Agriculture and Economics...37 Faculty of Forestry...45 Faculty of Animal Sciences...51 Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying...57 Faculty of Horticulture...63 Faculty of Production and Power Engineering...69 Faculty of Food Technology...75 Biotechnology Interfaculty Studies...83 Landscape Architecture Interfaculty Studies...87 University Centre of Veterinary Medicine JU-UAK...91 Other University Units...95 Doctoral Study (PhD Programme)...95 Department of Foreign Languages...99 Department of Physical Education Main Library Technology Transfer Centre Centre for Continuous Education Office of European Programmes FP7 Contact Point and Horizon European Research Centre for Small Farms Research Centre for Protection and Development of Mountain Areas Office of Publications Forest Experimental Unit in Krynica Zdrój Experimental Agricultural Farm, Experimental Stations Other eductaional activities Student Cultural Centre Choir of the University of Agriculture in Krakow Skalni Student Highlander Folk Ensemble ARKA Student Club BUDA Club Hagard Hunting Signalers Group at the Faculty of Forestry Agricola Male Choir of the Krakow Academic Community

6 Rektor Rector prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Szanowni Państwo Mam zaszczyt oddać w Państwa ręce kolejny folder poświęcony Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zawarte w nim informacje na temat oferty badawczej i dydaktycznej, współpracy międzynarodowej, a także działalności jednostek ogólnouczelnianych i kulturalnych mam nadzieję pozwolą Państwu w podstawowym zakresie poznać nasz Uniwersytet. Ostatnie lata w szkolnictwie wyższym to okres głębokich przemian. Głównie za sprawą wejścia w życie znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowelizacja ustawy dała uczelniom m.in. większą autonomię, uprościła ścieżki kariery zawodowej, a wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają porównywalność dyplomów absolwentów na arenie międzynarodowej. Zmienił się także sposób finansowania uczelni. Wysokość dotacji budżetowej zależy m.in. od poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia. W najbliższych latach czeka nas wiele przemian i ciężkiej, lecz twórczej pracy. Uniwersytet Rolniczy stale się zmienia. Pozyskane po akcesji Polski do Unii Europejskiej fundusze umożliwiły przeprowadzenie wielu inwestycji służących poprawie jakości i efektywności badań i nauczania. Dzięki tym funduszom oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe było powstanie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR z nowym kierunkiem nauczania Weterynaria. Zbudowany został nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, powstała nowoczesna szklarnia dydaktyczna, hala wegetacyjna oraz zmodernizowane zostały sale wykładowe i laboratoria na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym. Powstało nowoczesne Centrum Edukacji Gleboznawczej, którego integralną częścią jest pierwsze w Polsce Muzeum Gleb. Uczelnia realizuje inwestycje również z funduszy własnych. Dzięki nim powstaje m.in. nowoczesna hala sportowa wznoszona w technologii pasywnej. Stale modernizowane są domy studenckie. Działania te przyczyniają się do poprawienia warunków socjalno-bytowych studentów. W warunkach nadchodzącego niżu demograficznego niezmiernie ważnym aspektem staje się współpraca międzynarodowa, pozyskiwanie studentów z zagranicy oraz wdrażanie badań naukowych do gospodarki. Nasza kadra naukowa stale podwyższa swoje kwalifikacje. Obecnie na naszej Uczelni zatrudnionych jest 174 profesorów. Ciągle modyfikujemy ofertę kształcenia, wprowadzając nowe kierunki i specjalności w języku polskim i angielskim. Na koniec pragnę życzyć przyjemnej lektury naszym pracownikom, studentom, partnerom, współpracownikom i przyjaciołom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Mam nadzieję, że również dzięki Wam nasza Uczelnia, obchodząca w 2013 roku Jubileusz 60-lecia będzie się nadal prężnie rozwijać. 4

7 Ladies and Gentlemen It is my honour to present to you the new edition of the Handbook of the University of Agriculture in Krakow. I hope that information on the research and educational offer, international cooperation, interdepartmental and cultural university units will allow you to get acquainted with our University. Current years were a period of deep changes in higher education, mainly due to the entry into force of amended Law on Higher Education. The amendment, gave greater autonomy to the institutions of higher education, simplified professional track, whereas the introduced national qualification framework will make possible comparing the graduate diplomas internationally. Also the financing system of the university has changed. The amount of subsidy from the state budget depends among others on the quality of research and provided education. In the near future we will face many changes and hard, although creative work. The University of Agriculture changes all the time. Funds acquired after Poland s accession into the European Union made possible many investments to improve the quality and efficiency of research and education. These funds and financial support of the Malopolska Marshal s Office and the Ministry of Science and Higher Education enabled to create, in cooperation with the Jagiellonian University in Krakow, the University Centre of Veterinary Medicine JU-UAK offering a new field of study Veterinary Medicine. A new didactic facility for the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying has been constructed, as well as modern didactic greenhouse and vegetation hall. Lecture halls and laboratories at Forestry and Horticulture Faculties have been modernized. A modern Soil Science Education Centre was established with the first in Poland Museum of Soils. The University realized investments also from its own funds. These comprise among others a modern sports hall built in passive technology or on-going modernization of student dormitories. All these activities improve students living standards. In view of approaching demographic depression international cooperation becomes a crucial aspect of the University activities, as well as attracting foreign students and practical implementation of research results. The University academic staff is constantly upgrading their qualifications. Currently the University employs 174 professors. We are continuously modifying the educational offer, introducing new fields and specializations taught in Polish and English. Wishing a nice reading to the employees, students, partners, co-operators and friends of the University of Agriculture in Krakow, I hope that also thanks to you our University, which in 2013 will celebrate it s 60th Anniversary, will develop successfully. 5

8 6

9 Kraków to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski, a zarazem znaczący ośrodek kulturalny i edukacyjny. Pierwsza wzmianka o Krakowie pochodzi z 966 r. Miasto było siedzibą królów, a w latach stolicą Polski. Tradycje uniwersyteckie sięgają tu końca XIV wieku, kiedy to król Kazimierz Wielki ufundował pierwszy polski uniwersytet zwany dzisiaj Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie w Krakowie znajdują się 23 uczelnie wyższe (w tym 11 państwowych), w których studiuje około 200 tysięcy studentów. Krakow one of the oldest and most beautiful cities of Poland is also an important cultural and educational centre. It was first mentioned in historical document in 966. The city used to be the seat of kings and in was the capital of Poland. University tradition dates back to the end of the 14th century when King Casmir the Great founded the first university in Poland, today known as the Jagiellonian University in Krakow. At present there are 23 institutions of higher education in Krakow (including 11 state owned) educating about 200 thousand students. 7

10 Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność, rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację. Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 r. Uczelnia uzyskała status uniwersytetu przymiotnikowego i funkcjonuje obecnie pod nazwą Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. History of the University of Agriculture in Krakow First attempts at teaching agriculture as a university subject were made in Poland by the end of the 18 th century. In 1776 Rev. Hugo Kołłątaj suggested forming the Chair of Agronomy as a part of projected reform of the Main Royal School (Szkoła Głowna Koronna). The Chair of Farming established in 1806 existed only for three years. Subsequent numerous endeavours aimed at reviving agricultural studies within the Krakow Academy proved futile. Only in 1890 the 3-year Agronomy Studies were formed at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Krakow, in 1923 changed into the Faculty of Agriculture at the Jagiellonian University in Krakow. The Second World War inhibited successful development of the Faculty. During the Nazi occupation agricultural studies were conducted in conspiracy. After the war the Faculty resumed its activities, modified its structure and finally in 1946 was changed to the Faculty of Agriculture and Forestry. Three years later in 1949 a separate Faculty of Forestry was established at the University but unfortunately the enrolment of students to this Faculty was stopped in The Faculty of Agriculture provided the basis for the College of Agriculture in Krakow founded in 1953 and played a crucial role in educating students and researchers who greatly contributed to the University development and establishing the other faculties within its structure. In 1972 the College of Agriculture changed its status to the Agricultural University and the Senate named it after Hugo Kołłątaj the precursor of agricultural sciences in Poland. On 11 April 2008 the University became the university of Agriculture in Krakow and has been operating under this name to date. 8

11 Budynek Studium Rolniczego (1913) Building housing Agronomy studies (1913) Laboratorium w Studium Rolniczym (1913) Agronomy Studies Laboratory (1913) Sala ćwiczeń w Studium Rolniczym (1913) Agronomy Studies classroom (1913) 9

12 Ważniejsze daty w historii Uczelni 1776 Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa Katedra Gospodarstwa Wiejskiego Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 1923 Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1949 Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyższa Szkoła Rolnicza 1972 Akademia Rolnicza 1978 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ks. Hugo Kołłątaj ( ) doktor filozofii, prawa i teologii. Był prekursorem nauk rolniczych w Polsce. W 1776 r. zainicjował reformy szkół krakowskich z Akademią na czele i opracował plan organizacji szkolnictwa w państwie. W swoim projekcie uwzględnił utworzenie pierwszych w kraju katedr rolnictwa. Reforma kołłątajowska miała ogromne znaczenie dla sytuacji szkolnictwa w Polsce, która w owych czasach była niezwykle trudna. Rev. Hugo Kołłataj ( ) doctor f of philosophy, law and theology. He was the precursor of agricultural sciences in Poland. In 1776 initiated reforms of Krakow schools including famous Krakow Academy and developed a plan for organisation of schools in the whole country. As the first in Poland his project included also creating Chairs of Agriculture. The Kołłątaj s reform was extremely important for the situation of education system in Poland, which was particularly difficult at that time. Some more important dates in the university history 1776 Postulated foundation of the Chair of Agronomy at the Krakow Academy Chair of Farming Agronomy Studies at the Faculty of Philosophy, the Jagiellonian University of Krakow 1923 Faculty of Agriculture at the Jagiellonian University Faculty of Agriculture and Forestry at the Jagiellonian University 1949 Faculty of Agriculture and Faculty of Forestry at the Jagiellonian University College of Agriculture 1972 Agricultural University in Krakow 1978 Agricultural University in Krakow (named after Hugo Kołłątaj) 2008 University of Agriculture in Krakow 10

13 Historia powstania wydziałów Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) 1963 Wydział Leśny (reaktywowany) 1968 Wydział Ogrodniczy Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.) Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (następnie, po zmianie nazwy, Wydział Agroinżynierii, obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) 1994 Wydział Technologii Żywności Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, (obecnie Biotechnologia Studia Międzywydziałowe) Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym z 1949 r. Diploma of Agronomy Studies issued in 1949 History of Faculties foundation 1953 Faculty of Animal Husbandry (present: Faculty of Animal Sciences) Faculty of Land Reclamation (present: Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying) 1963 Faculty of Forestry (reopened) 1968 Faculty of Horticulture Branch Faculty of Economics and Agricultural Turnover in Rzeszów (became a part of the University of Rzeszów in 2001) Faculty of Technology and Power Engineering in Agriculture (later: Faculty of Agricultural Engineering, at present Faculty of Production and Power Engineering) 1994 Faculty of Food Technology 1999 Interfaculty Study of Biotechnology 2007 Biotechnology Interfaculty Studies 2009 Landscape Architecture Interfaculty Studies 2010 University Centre of Veterinary Medicine JU-UAC 11

14 Rektorzy Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr Józef Kubica ( ) Prof. dr Tadeusz Ruebenbauer ( ) Prof. dr Tadeusz Wojtaszek ( ) Prof. dr hab. Tomasz Janowski ( ) Prof. dr hab. Piotr Zalewski ( , ) 12

15 Rectors of Agricultural College, Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow Prof. dr hab. Władysław Bala ( ) Prof. dr hab. Barbara Skucińska ( ) Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz ( ) Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek ( ) Prof. dr hab. Janusz Żmija ( ) 13

16 Doktorzy honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie The honorary doctors of Agricultural College, Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow Roman Prawocheński (1961) Uniwersytet Jagielloński John Hammond (1963) Uniwersytet Cambridge Tadeusz Mann (1973) Uniwersytet Cambridge Szczepan Pieniążek (1973) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Tadeusz Lityński (1976) Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie Piotr Wawiłow (1978) Akademia Rolnicza w Moskwie Charles Thibault (1979) Państwowy Instytut Badań Rolniczych INRA Jony-en-Josas (Francja) Franciszek Górski (1981) Polska Akademia Nauk Zdenek Sowa (1985) Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze Józef Kubica (1986) Akademia Rolnicza w Krakowie Ulrich Flury (1987) Politechnika Federalna w Zürychu Tadeusz Ruebenbauer (1988) Akademia Rolnicza w Krakowie Jan Caputa (1988) Stacja Badań Rolniczych w Lozannie Warren Gabelman (1988) Uniwersytet Wisconsin William Allen (1990) Ośrodek Badań Rolniczych w Cambridge Janusz Haman (1990) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Jan Rapacz (1991) Uniwersytet of Wisconsin Dieter Strauch (1991) Uniwersytet w Hohenheim Stanisław Pabis (1993) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Antonio Lauria (1993) Uniwersytet w Mediolanie Witold Niewiadomski (1996) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Andrzej Hopfer (1997) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Abp Józef Kowalczyk (1999) Nuncjusz Apostolski w Polsce Jan Kisza (2001) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Saturnin Zawadzki (2002) Polska Akademia Nauk Jerzy Strzeżek (2003) Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Teofil Mazur (2003) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Philipp W. Simon (2003) Uniwersytet Wisconsin Ignacy Jaworowski (2004) Stadnina Koni w Michałowie Stanisław Kostrzewa (2005) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Stanisław Urban (2006) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Jan Boczek (2006) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wojciech Ziętara (2007) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Peter Oeltgen (2008) Uniwersytet of Kentucky w Lexington Stany Zjednoczone Andrzej Dubas (2009) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wacław Leszczyński (2009) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dušan Huška (2010) Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Janusz Lipecki (2011) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Tadeusz Szulc (2011) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Peter Bielik (2012) Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Konrad Magnuski (2012) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 14

17 Profesorowie Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie doktorzy honoris causa innych uczelni The Agricultural University in Krakow and University of Agriculture in Krakow professors awarded with honorary doctorates by other Tadeusz Wojtaszek (1980) Akademia Rolnicza w Pradze (1981) Akademia Rolnicza w Moskwie (1989) Akademia Rolnicza w Poznaniu Tadeusz Ruebenbauer (1980) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zygmunt Ewy (1988) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Piotr Prochal (1995) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Mieczysław Pałasiński (1998) Akademia Rolnicza we Wrocławiu Rudolf Michałek (2000) Akademia Rolnicza w Lublinie (2002) Akademia Rolnicza w Szczecinie (2007) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2008) Politechnika Koszalińska (2008) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2011) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Józef Walczyk (2005) Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu Kazimierz Kosiniak Kamysz (2008) Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.. im. S.Z. Grzickowo Janusz Żmija (2009) Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze Andrzej Libik (2010) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 15

18 Władze Uczelni University Authorities Rektor Rector prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Biuro Rektora Rector s Office. al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48) Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką Vice Rector for University Organisation and Cooperation with National Economy prof. dr hab. inż. Florian Gambuś. Biuro Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką Office of Scientific Development al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48)

19 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Vice Rector for Research and International Relations dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Office of Research and International Relations al. Mickiewicza 21, Kraków. tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48) Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Vice Rector for Education and Student Affairs dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Dział Nauczania Office of Education al. Mickiewicza 21, Kraków tel.: (+ 48) , (+ 48) fax: (+ 48)

20 18

21 Uniwersytet Rolniczy dzisiaj KSZTAŁCENIE W strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje 7 wydziałów, studia międzywydziałowe Biotechnologia i Architektura Krajobrazu, a także kierunek Weterynaria działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Łącznie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych kształci się około 13 tysięcy studentów. W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Rolniczy otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na pięć kierunków zamawianych: Biotechnologię, Inżynierię Środowiska, Ochronę Środowiska, Inżynierię i Gospodarkę Wodną (kierunek unikatowy), Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Odpadami (kierunek unikatowy). University of Agriculture Today EDUCATION The University of Agriculture structure comprises 7 faculties, interfaculty studies Biotechnology and Landscape Architecture and Veterinary Medicine formed within the framework of Centre of Veterinary Medicine JU-UAK. A total of about 13 thousand students are currently enrolled for full time and part-time programmes, doctoral studies and post-graduate programmes for Master diploma holders. In the academic year 2012/2013 the University of Agriculture received funding from the National Centre for Research and Development for five so called ordered fields : Biotechnology, Environmental Engineering, Environment Protection, Hydraulic Engineering and Water Management (unique programme), Renewable Energy Sources and Waste Management (unique programme). 19

22 Oferta edukacyjna Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny Leśny Hodowli i Biologii Zwierząt Inżynierii Środowiska i Geodezji Ogrodniczy Inżynierii Produkcji i Energetyki Technologii Żywności Biotechnologia Studia Międzywydziałowe Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kierunki studiów: Rolnictwo Zarządzanie Ochrona Środowiska Ekonomia Leśnictwo Zootechnika Rybactwo Biologia Inżynieria Środowiska Inżynieria i Gospodarka Wodna kierunek unikatowy Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Ogrodnictwo Technika Rolnicza i Leśna Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami kierunek unikatowy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Towaroznawstwo Dietetyka Biotechnologia Architektura Krajobrazu Weterynaria Educational offer Faculties: Agriculture and Economics Forestry Faculty of Animal Sciences Environmental Engineering and Land Surveying Horticulture Production and Power Engineering Food Technology Biotechnology Interfaculty Studies Landscape Architecture Interfaculty Studies University Centre of Veterinary Medicine JU-UA Fields of studies: Agriculture Management Environment Protection Economics Forestry Animal Husbandry Fishery Studies Biology Environmental Engineering Hydraulic Engineering and Water Management Land Surveying and Cartography Spatial Management Horticulture Agricultural and Forestry Technologies Management and Production Engineering Renewable Energy Sources and Waste Management unique programme Food Technology and Human Nutrition Commodity Science Dietetics Biotechnology Landscape Architecture Veterinary Medicine 20

23 21

24 Specjalności: Agroekonomia Agrobiologia Agroturystyka Zarządzanie w agrobiznesie Ekonomika agrobiznesu Agroekologia studia w jęz. angielskim (II st.) Agriculture studia w jęz. angielskim (I st.) Zagrożenia i ochrona ekosystemów (II st.) Monitoring ekologiczny środowiska (II st.) Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (II st.) Ekonomika gospodarki żywnościowej (II st.) Zarządzanie i marketing w agrobiznesie (II st.) Gospodarka leśna Ochrona zasobów leśnych Hodowla zwierząt Hodowla i użytkowanie koni Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód Hodowla i użytkowanie zwierząt (II st.) Bioinżynieria rozrodu zwierząt (II st.) Żywienie i dietetyka zwierząt (II st.) Biologia stosowana Inżynieria sanitarna Inżynieria wodna i sanitarna Infrastruktura obszarów wiejskich Inżynieria ekologiczna Gospodarka i inżynieria wodna Geodezja rolna i wycena nieruchomości Rozwój regionalny Agroekologia i ochrona roślin Ogrodnictwo z marketingiem Bioinżynieria Rośliny lecznicze i prozdrowotne Sztuka ogrodowa Technika i energetyka Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej Inżynieria rolnicza i spożywcza (II st.) Specializations: Agroeconomics Agrobiology Agritourism Management in Agribusiness Economics of Agribusiness Agroecology (MSc in English) Agriculture (BSc in English) Hazards and Protection of Ecosystems (MSc) Ecological Monitoring of the Environment (MSc) Management and Revalorization of the Environment (MSc) Economics of Food Economy (MSc) Management and Marketing in Agribusiness (MSc) Forest Economy Protection of Forest Resources Animal Breeding Breeding and Use of Horses Ecological Breeding and Protection of Animals Veterinary Prevention and Protection of Animal Health Ichtiobiology, Fishery Management and Water Protection Animal Breeding and Use (MSc) Bioengineering in Animal reproduction (MSc) Animal Nutrition and Dietetics (MSc) Applied Biology Sanitary Engineering Hydraulic and Sanitary Engineering Rural Infrastructure Ecological Engineering Water Management and Engineering Agricultural Land Surveying and Estate Valuation Regional Development Agroecology and Plant Protection Horticulture with Marketing Bioengineering Medicinal and Pro-health Plants Art of Horticulture Technology and Power Engineering Information Technologies in Food Economy Agricultural and Food Engineering (MSc.) 22

25 Ekoenergetyka (II st.) Inżynieria produkcji i logistyka Infrastruktura i logistyka (II st.) Inżynieria produkcji surowcowej (II st.) Technologia żywności Żywienie człowieka Jakość i bezpieczeństwo żywności Bioinżynieria i bioprocesy Enologia Żywienie człowieka z dietetyką (II st.) Towaroznawstwo żywności Biotechnologia stosowana Analityka biotechnologiczna Eco Energy (MSc) Production engineering and Logistics Infrastructure and Logistics (MSc) Engineering of Raw Material Production (MSc) Food Technology Human Nutrition Food Quality and Safety Bioengineering and Bioprocesses Oenology Human Nutrition and Dietetics (MSc) Food Commodity Science Applied Biotechnology Biotechnological Analytics 23

26 Od roku akademickiego 2006/2007, studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane są w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień trwa trzy lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku na studiach inżynierskich i kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwenci w zależności od kierunku studiów uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają półtora roku (trzy semestry) lub dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego (stan na 10 lipca 2012 r.) RODZAJ STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE LICZBA STUDENTÓW DOKTORANCKIE 236 PODYPLOMOWE 309 RAZEM Since the academic year 2006/2007 full time and part-time programmes have been realized in a two-degree system. The first degree programme lasts three years (six semesters) leading to Bachelor of Arts (BA) degree or at least 3.5 years (seven semesters) leading to Bachelor of Science (BSc) degree after presentation of a diploma thesis. The graduates may continue studies on Master Programmes which take 1.5 years (three semesters) or two years (four semesters) and conclude with a defence of Master Thesis. Number of the Agricultural University students (as of 10 July 2012) PROGRAMMES FULL TIME PART-TIME NUMBER OF STUDENTS DOCTORAL 236 POST-GRADUATE (FOR MASTER DIPLOMA HOLDERS) 309 TOTAL

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

230 Piotr Pietrzak STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

230 Piotr Pietrzak STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 230 Piotr Pietrzak STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Piotr Pietrzak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDióW W ROKU AKADEMiCKiM 2014/2015

INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDióW W ROKU AKADEMiCKiM 2014/2015 INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDióW W ROKU AKADEMiCKiM 2014/2015 INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDIóW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia Zarządzanie Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDIóW

INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDIóW INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDIóW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia Zarządzanie Leśnictwo Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Zootechnika Rybactwo Biologia

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a OF EDUCATION a O G Ó Ł E M... 2000/01 131491 70890 72342 5590 52284 T O T A L 2001/02 139812 75303 77322 5632 55419 2002/03 149730 81344 83925 5690 58647 2003/04 158575 85728 89787 5663 61845 2004/05 171420

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia

INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA i ROK STUDIóW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Zarządzanie Leśnictwo Zootechnika Rybactwo Biologia Inżynieria Środowiska Geodezja i Kartografia

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. DLA KANDYDATóW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Kraków, 2011 r.

INFORMATOR. DLA KANDYDATóW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Kraków, 2011 r. INFORMATOR DLA KANDYDATóW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 Kraków, 2011 r. zasady i tryb przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012 ustalone zostały przez Senat Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

mgr Michał Goszczyński

mgr Michał Goszczyński mgr Michał Goszczyński Czy studia w USA to tylko Harvard? Nie! Szkolnictwo wyższe w USA to system ponad 4000 Uczelni słynących z: Jakości Mnogości wyboru Zróżnicowania (również kulturowego) Wartości Elastyczności

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE. w roku akademickim 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE. w roku akademickim 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Szczegółowe warunki oraz tryb

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2016 roku Kraków, 2013 Misja i strategia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach

150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach 121 KOMUNIKATY, REFERATY 150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach Główny budynek: Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Fot. E. Krasowski Uroczystości związane ze Stupięćdziesięcioleciem

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Otwarte spotkanie informacyjne w sprawie programów wymiany międzynarodowej oraz

Bardziej szczegółowo

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. 1 zakres referatu dorobek Akademii, kierunki i specjalności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała nr 29/801/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo