Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium"

Transkrypt

1 Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium dr Jerzy Zbożeń (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Chirurg stomatolog prowadzàcy w asnà praktyk implantologicznà oraz firm Profident w Kielcach. Autor i organizator szkoleƒ z zakresu endodoncji, chirurgii i implantologii. Administrator i wspó autor specjalistycznego vortalu dla endodontów - Wchodzi w sk ad komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i skarbnik PSI. After graduating Silesian Medical University he was trained in dental surgery. Dr Zbo eƒ runs his private clinic and firm Profident situated in Kielce. He is an author and organizer of workshops and trainings in endodontics, surgery and implantology. He administrates specialistic vortal for endodontists of which is co-author. He is a member of editorial board in Endodoncja.pl and E-Dentico. Chairman of Polish Association of Endodontics, treasure of Polish Association of Implantology. dr Marcus Seiler Absolwent stomatologii i medycyny, kontynuowa nauk na Uniwersytecie w Nowym Yorku w zak adzie implantologii u prof. Tarnowa, Master of Science w zakresie implantologii jamy ustnej. Wiceprezes towarzyszenia zawodowego zwiàzku chirurgów jamy ustnej Badenii-Wirtembergii, cz onek zgromadzenia lekarzy zrzeszonych w kasie chorych (KZV) Badenii-Wirtembergii, bieg y sàdowy z implantologii i chirurgii. Cz onek wielu stowarzyszeƒ naukowych: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. Graduate of medicine and dentistry. He continued education on New York University at prof Tarnow s implantology institute. MSc in dental implantology, vicechairman of oral surgeons association in Baden-Wirtemberg. Court expert in range of dental implantology and surgery. Member of many scientific associations: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. prof. Marcel Wainwright Absolwent studiów medycznych na wydziale stomatologii na RWTH Aachen University. Mi dzynarodowy wyk adowca i autor licznych artyku ów w czasopismach bran owych. Laureat nagrody w dziedzinie marketingu i innowacyjnoêci w gabinecie stomatologicznym. Wspó twórca minimalnie inwazyjnych procedur operacyjnych oraz instrumentów chirurgicznych. He graduated in RWTH Aachen University. He is an international lecturer and author of many articles published in dental magazines. He was awarded in the field of marketing and innovations in dental office. He is the co-author of miniinvasive operative procedures and surgical instruments. 14

2 dr Luis Naval Gias Posiada tytu doktora nauk medycznych i jest specjalistà w dziedzinie chirurgii twarzowo-szcz kowej. Od roku 1991 w swojej pracy w szpitalu La Princesa Hospital skupia si na onkologii, rekonstrukcji twarzy oraz chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej. Jest wyk adowcà uniwersyteckim, cz onkiem Residents Mentor, European Board (Zurich 1996) oraz od roku 1992 cz onkiem Spanish Oral and Maxilofacial Surgeon Society (SECOM) Autor ponad 130 publikacji (w tym 36 mi dzynarodowych), wspó autor podr czników medycznych. Medicine Doctor, Odontologist, Maxilofacial Surgeon, Specialist Medicine Doctor in La Princesa Hospital since 1991 exclusive dedication in oncology, facial reconstruction, pre-prosthetic surgery and implant dentistry. University Lecturer, Residents Mentor, European Board (Zurich 1996), Member of the Spanish Oral and Maxillofacial Surgeon Society (SECOM) from Author of more than 130 publications (36 of them international). Co-author in several books about the medical specialty. dr Thomas Schindler Absolwent podyplomowego studium mistrzowskiego w dziedzinie diagnostyki czynnoêciowej oraz terapii dysfunkcji narzàdu ucia na Uniwersytecie Donauuniversität w Krems. Autor licznych specjalistycznych publikacji, laureat nagrody mi dzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnoêciowej. Achieved postgraduate mastership in functional diagnostic and therapy of stomatognatic dysfunctions in Danube University Krems. He is an author of numerous specialsitic publications, he was awarded in international contest in field of functional implanto-prosthetics. dr Achim Wöhrle Absolwent chirurgii szcz kowo-twarzowej na uniwersytecie w Heidelbergu i docent na Akademii w Haranni. Posiada uprawnienia w systemach zarzàdzania jakoêcià w zak adach us ug medycznych. Kierownik Instytutu Dokumentowania i Badaƒ w IDFZI w Knittlingen. Dr Wöhrle attended Heidelberg University and was trained in maxillofacial surgery. He is a senior lecturer in Haranni Academy. He authorizes system of management quality in medical institutions. Chief in the Instituts für Dokumentation und Forschung in der Zahnmedizinischen Implantologie (IDFZI) in Knittlinge. dr Zeev Ormianer (DICOI) Uzyska stopieƒ lekarza dentysty na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, bra udzia w szkoleniu klinicznym dotyczàcym zaburzeƒ SS oraz podyplomowym kursie z protetyki stomatologicznej. Prowadzi szkolenia w ramach podyplomowego kursu z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest cz onkiem wielu towarzystw, pe ni funkcj prezydenta Israeli Association of Oral Implantology (laoi), posiada tytu Diplomate oraz wiceprezydenta ICOI lzraela i Bilskiego Wschodu. Cz onek komitetu redakcyjnego Implant Dentistry. Opublikowa wiele artyku ów naukowych, prowadzi wyk ady na Bliskim Wschodzie, Europie oraz obu Amerykach. Earned his dental degree at Tel-Aviv University, clinical training in management of TMJ disorders and the post-graduate prosthortdontic program. He is instructor of the post-graduate prosthodontic program at Tel-Aviv University. Member of numerous professional organizations and has served as President of the Israeli Association of Oral Implantology (laoi), Diplomate and Vice President of the ICOI for lsrael and the Middle East, member of the editorial board of Implant Dentistry. Published numerous articles and has lectured internationally in the Middle East, Europe and the Americas. 15

3 prof. dr Joachim Zöller Ukoƒczy studia medyczne na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz wydzia stomatologiczny na Uniwersytecie Mainz. Uzyska tytu doktora nauk medycznych, specjalizowa si w chirurgii szcz kowej. Od roku 1994 jest docentem na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od roku 1997 pe ni funkcj profesora na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szcz kowej oraz Chirurgii Plastycznej na Uniwersytecie w Kolonii. Specjalizowa si w implantologii stomatologicznej oraz wspomaganych komputerowo procedurach chirurgicznych. Jest autorem ponad 200 publikacji. W latach 1991, 1992 oraz 1994 zosta uhonorowany nagrodà przyznawanà przez niemieckie towarzystwa DGZMK oraz DGPW. Wice-prezydent DGOI oraz BDIZ EDI. Studied medicine at Heidelberg University and dentistry at Mainz University, DMD and DMD continuing education in oral surgery. Since 1994 senior physician at the surgical policlinic Heidelberg University. Since 1997 professor at the Deportment tor Craniomaxillofacial and Plastic Surgery al University of Cologne. Specialized in oral Implantology and computer added surgeries. More than 200 publications. Awards by the German societies DGZMK and DGPW in 1991, 1992 and Vice President of DGOI and BDIZ EDI. dr Konstantinos Valavanis (DICOI) Absolwent Uniwersytetu Kapodistrian w Atenach, bra udzia w szkoleniu implantologicznym w Kraichtal oraz kursie w szkole stomatologii GOLDMAN w Bostonie. Zasiada w Zarzàdzie Stowarzyszenia Implantologicznego SENAME oraz Komitecie Naukowym Greckiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest jednym z za o ycieli i specjalistów DGOI, posiada tytu Diplomate ICOI. Udziela wyk adów z zakresu stomatologii estetycznej i implantologicznej na arenie mi dzynarodowej. He attended the Kapodistrian University of Athens. After graduating he was trained in implant dentistry in Kraichtal Germany and Goldman school of dental medicine, Boston MA. He is currently board member of the SENAME (Naples) implantology association, member of the scientific committee of the society of Hellenic dentistry (SHD), founding member and implantology specialist of the German implantology society (DGOI) and Diplomate in the International Congress of Oral Implantologists (ICOI). He lectures nationally and internationally mainly on aesthetic implant dentistry. dr Bożena Kalmuk (DICOI) Absolwentka Akademii Medycznej we Wroc awiu. Ukoƒczy a mi dzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii. Specjalista protetyk, wyk adowca z dziedziny implantologii organizowanych przez DolnoÊlàskà Izb Lekarskà ramach kszta cenia ustawicznego oraz organizatorka szkoleƒ autorskich z protetyki i pracy laserami w stomatologii. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà. Cz onek wielu towarzystw naukowych w tym Cz onek Zarzàdu PSI. She attended Medical Academy in Wroc aw. After graduating she completed international course for implantological trainers. She is a specialist in the field of dental prosthetics. Dr Kalmuk lectures for DolnoÊlàska Izba Lekarska within the framework of continuing education program. She organizes her own courses concerning prosthodontocs and laser usage in dentistry. Member of numerous associations and PSI Board. dr Fernando Rojas-Vizcaya (DICOI) Absolwent Uniwersytetu Javieriana Dental School w Bogocie oraz podyplomowych studiów z zakresu protetyki. Docent na Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Pó nocnej Karoliny w Chapel Hill prowadzàc y jednoczeênie wyk ady na arenie mi dzynarodowej. Na Uniwersytecie Complutense w Madrycie uzyska tytu doktora w dziedzinie chirurgii policzka. Prowadzi w asnà praktyk stomatologicznà w Castellon (Hiszpania) skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej oraz protetyce. Posiada akredytacj European Jury for Implantology of Oral Rehabilitation. 16 Dr Rojas received his DDS degree at the University Javerina Dental in Bogotá, Columbia and completed his post-graduate specialty degree in Prosthodontics along with a Master of Sciences Degree in Prosthodontics, and a Research Fellowship in Oral Implantology at the University of North Carolina in Chapel Hill. He also works as Adjunct Assistant Professor in Department of Prosthodontics at the University of North Carolina in Chapell Hill, NC. And he lectures extensively worldwide. Dr Rojas maintains a private practice limited to dental implant surgery and prosthodontics in Castellón, Spain. He received a Doctorate in Buccal Surgery and was also trained in Oral Medicine and Implant Surgery at the University Complutense in Madrid. His major research interest includes aesthetic management in complex dental implant cases in immediate placement/loading protocols, and bone regeneration with different bone graft materials. He has the homologation by the European Jury for Implantology and Oral Rehabilitation.

4 dr Orcan Yüksel (DICOI) Absolwent Uniwersytetów w Stambule i Frankfurcie. Dyplomowany przez ICOI/USA implantolog i wyk adowca implantologii (BDIZ/EDI). Cz onek wielu niemieckich towarzystw zrzeszajàcych lekarzy stomatologów (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). Wspó autor tureckiego wydania Magazynu Quintessence. Mi dzynarodowy wyk adowca z zakresu stomatologii estetycznej i implantologii. Nale y do elitarnej grupy wyk adowców mi dzynarodowych Omega Group. Dr. Orcan Yüksel studied dentistry at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt and the University of Istanbul. Member of several German dental societies (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). He is member of the editorial team of the Turkish edition of Quintessence and has held numerous international presentations on dental implantology and aesthetics. He belongs to exclusive group of international lecturers Omega Group. dr Mariusz Duda (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Specjalista chirurg stomatolog, organizator i autor szkoleƒ oraz publikacji z zakresu implantologii. Prowadzi Klinik Implantologii w Katowicach. Prezydent PSI, wiceprezydent ICOI i DGOI na Polsk. Redaktor polskiej edycji Implantologii Stomatologicznej M. Blocka. Graduated Silesian Medical Academcy. He specializes in oral surgery, organizer and author of numerous trainings, courses and workshops concerning dental implantology. Dr Duda runs his own clinic in Katowice. President of PSI, Vice- President of ICOI and DGOI for Poland. Editor-in-Chief of polish edition of Color Atlas Of Dental Implant Surgery by M.S. Block prof. dr Tadeusz Cieślik Specjalista chirurgii stomatologicznej i szcz kowo-twarzowej, kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szcz kowo-twarzowej ÂUM, prodziekan Wydzia u Lekarskiego ds. Stomatologii. Autor ponad dwustu publikacji m.in. z zakresu patomechanizmu gojenia rany poekstrakcyjnej, biomateria ów, czy diagnostyki i leczenia rzadkich przypadków klinicznych. Wiceprezydent PSI, cz onek Zarzàdu G ównego Polskiego Towarzystwa Biomateria ów, cz onek Zarzàdu Oddzia u Âlàskiego PTS. Odznaczony odznakà honorowà za wzorowà prac w s u bie zdrowia. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery, Head and Chairman of 1 st Maxillo-Facial Department of Silesian Medical University, Dean of Dentistry Department. He is an author of over 200 scientific publications concerning patomechanism of postextraction wound healing, biomaterials and diagnostic. Vicepresident of PSI, Member of Major Polish Association of Biomaterials, Member of Silesian PTS Board. Awarded for Benchmark work in health service. prof. (NYU) dr Ady Palti (DICOI) Profesor na Uniwersytecie w Budapeszcie, Bukareszcie i w Nowym Jorku. Za o- yciel i prezydent Mi dzynarodowej Akademii Implantologii (IAI), za o yciel i dyrektor naukowy Centrum Edukacji Zaawansowanej, Prezydent elekt ICOI, prezydent DGOI, cz onek honorowy i by y prezydent EAOI, za o yciel i prezydent klubu Implantologia i Nowoczesna Stomatologia, redaktor naczelny Compendium Implantology. Visiting Professor at the University of Budapest and Bucharest, Associate Professor of the University of New York, founder and President of the International Academy of Implantology (IAI), founder and scientific director of Center of Advanced Education. President of ICOI and DGOI, honorary member and past president of the European Academy of Oral Implantology, founder and past president of the study club Implantology and Modern Dentistry, editor-in-chief of the Compendium Implantology. 17

5 dr Bernhard Giesenhagen Specjalista w dziedzinie implantologii oraz autorytet w obszarze technik augmentacyjnych, w szczególnoêci przeszczepie krà ków kostnych. Dyrektor medyczny w International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Autor licznych publikacji i zaawansowanych szkoleƒ implantologicznych w kraju i zagranicà, na które przyje d ajà lekarze dentyêcie, chirurdzy szcz kowi z ca ych Niemiec oraz zza granicy. Jego wyk ady na temat implantologii sà zawsze poparte kursami z przeprowadzanymi na ywo zbiegami. Od roku 1980 prowadzi w asnà praktyk skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej. W swojej karierze wprowadzi wiele tysi cy implantów, które stanowi y podstaw do wykonywanych przez niego prac implantoprotetycznych. Bernhard Giesenhagen is a specialist in the field of implantology and an authority on augmentation techniques, especially bone ring transplants. He is Medical Director of Pro-implant, The International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Dr Giesenhagen has written numerous articles and instructed on various advanced training courses at home and abroad. His courses are attended by dentists, oral surgeons and jaw surgeons from Germany and overseas. The lectures on implantology are always backed by live-op courses. Dr Giesenhagen set up his own practice in 1980, concentrating on implant dentistry, he has placed many thousands of implants, including prosthetic management. dr Dariusz Pituch (DICOI) Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista chirurg oraz specjalista chirurgii szcz kowo-twarzowej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, zjazdów, sympozjów, kursów krajowych i zagranicznych. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà oraz wyk ady i kursy w zakresie implantologii i przeszczepów kostnych. Konsultant medyczny ZIMMER DENTAL. He graduated Medical Academy in Lublin. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery. He participated and lectured in numerous international and national conferences, symposiums and congresses. He runs his own clinic of implantology. He lectures and develops courses in the field of implantology and bone transplants. Medical consultant of Zimmer Dental. prof. dr Istvan Urban Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii w ramach programu odbywajàcego si w Loma Linda, posiada aktywnà licencj umo liwiajàcà praktykowanie w obr bie stanu Kalifornia. Obecnie prowadzi badania dotyczàce pozytywnych efektów leczenia z zastosowaniem augmentacji kostnych oraz d ugofalowych skutków leczenia z zastosowaniem implantów wprowadzonych w obr bie zregenerowanej struktury kostnej. Dr Urban jest mi dzynarodowym wyk adowcà w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Teaches implant dentistry in the graduate program at Loma Linda and he holds an active license in the state of California. Currently he is conducting several clinical studies about the success of bone augmentation procedures and the long-term success rates of dental implants, placed in regenerated bone. Dr Urban is an invited speaker internationally in the field of Implant Dentistry. prof. dr Hubertus Nentwig Absolwent Uniwersytetu w Kolonii z 1982r., od 1988r. profesor na Katedrze Chirurgii Szcz kowej na Uniwersytecie w Monachium, od 1991r. Kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie obecnie prowadzi Curriculum Implantologii. Prof. Nentwig opracowa system implantologiczny Ankylos. Jest odpowiedzialny za edukacj implantologicznà prowadzonà w ramach Hessian Dental Chamber oraz kursów podyplomowych odbywajàcych si w DGI, DGZI oraz DGOI. Autor ponad 50 publikacji w liczàcych si czasopismach stomatologicznych oraz wspó autor pi ciu podr czników. 18 Education in Dentistry at the University of Cologne Professor for Oral Surgery at the University of Munich, Head and Chairman of the Department of Oral Surgery, University of Frankfurt, Extension of the department to Department of Oral Surgery and Implant Dentistry, Prof. Nentwig developed the Ankylos Implant System. He is responsible for implant education of the Hessian Dental Chamber. National postgraduate activities for DGI, DGZI, DGOl (Certiticate Courses) and Curriculum Implantologie Frankfurt University.

6 dr Roland Török Za o yciel Instytutu Implantologii Török, prowadzi zaawansowane badania w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie w Bostonie. Mi dzynarodowy oraz krajowy wyk adowca z zakresu augmentacji i implantacji przeprowadzanej z natychmiastowym obcià eniem. Przedstawiciel DGOI dla grupy w Norymberdze. Foundation of Implant institute Török, Advanced study in Implantology (Boston University). Speaker activity at home and abroad with the topic main emphases immediately implantation and immediately load as well as Augmentation methods. Leader of the DGOI study group Nuremberg. tech. dent. Gerhard Stachulla Technik implantoprotetyk specjalizujàcy si w galwanoprotetyce kombinowanej, CAD/CAM i leczeniu estetycznym. Autor licznych publikacji naukowych. Od 1995 r. zajmuje si wspó pracà chirurga stomatologa z technikiem. Od roku 1995 prowadzi krajowe oraz mi dzynarodowe wyk ady i szkolenia implantologiczne ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeby wspó pracy interdyscyplinarnej. Jest autorem licznych artyku ów naukowych. Bierze czynny udzia w badaniach oraz rozwoju Sterowanej Implantologii oraz Guided Implantology. Jest cz onkiem towarzystw implantologicznych DGI oraz DGOI oraz wyk adowcà-instruktorem w programie kszta càcym lekarzy implantoprotetyków. Since 1982, itself in domestic operations; priorities in the field of Galvano-Combined Technology, CAD / CAM techniques, implant prosthetics, Since 1995 lecturer for implantology with the focus for interdisciplinary cooperation; national and international articles and lectures; member of various development groups in the field of Guided Implantology 2005 foundation of: IMPLANT & 3D computer design centre lecturer for implant prosthetics curriculum at DGI and DGOI. dr Marius Steigmann Profesor Uniwersytetu w Bostonie oraz Uniwersytetu Carol Davila w Bukareszcie, docent Katedry Implantologii w Temeschburgu, wyk adowca Katedry Periodontologii na Uniwersytecie Guttenberga w Mainz, prowadzi liczne wyk ady i szkolenia. Starszy wydawca International Dental Tribune, opublikowa wiele artyku ów z zakresu implantologii stomatologicznej. Cz onek m.in. DGOI, FIZ, BDIZ oraz ICOI. Doradca naukowy w ramach programu edukacyjnego dla IAI (International Academy of Oral Implantology). Prowadzi w asnà praktyk w Neckargemünd w Niemczech, która skupia si na estetyce oraz implantologii. Adj. Ass. Professor at Boston University, Honorary Professor of the Carol Davila University Bucharest. Lecturer at the periodontology department of Johannes Guttemberg University Mainz, Germany. Senior associate lecturer in department of Implantology in Temeschburg. Lectures and publishes extensively. Senior editor of the International Dental Tribune, published numerous articles on implantology. Member of several associations (such as, DGOI, FIZ, BDIZ und ICOI), Continuing Education Assessor for the IAI (International Academy of Oral Implantology).Maintains a private practice Neckargemünd Germany, which is limited to Aesthetic and Implant Surgery. dr Tracey Lennemann, RDH BA Mi dzynarodowa trenerka (T3 Zig Ziglar) i prelegentka. Od 1986 roku zawodowo zajmuje si stomatologicznà higienà jamy ustnej. Cz onek ICOI, ADIA oraz DGOI. Opracowa a w asny treningowy program motywacyjny i warsztaty dla zespo ów stomatologicznych oraz programy edukacyjne i panele dyskusyjne. Uczestniczy w organizacji sympozjów naukowych oraz prowadzi wyk ady dla firm stomatologicznych na ca ym Êwiecie. Tracey Lennemann is an international Professional Speaker and trainer. She has been a practicing clinical dental hygienist since 1986 in the USA and Europe. Member of ICOI, ADIA and DGOI. She lectures for many different dental companies and develops individual workshops for private continuing education programs, Symposiums and Dental Associations throughout Europe and other countries internationally. 19

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI 10+2 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych; lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Częstochowa 14-15.02.2014r. 2. Podstawy chirurgii periodontologicznej

Bardziej szczegółowo

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CONTINNUM PERIO - IMPLANTOLOGII (2+2+4) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r.

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. 2. Ochrona radiologiczna pacjenta; mgr Ilona Borowska, mgr Jolanta

Bardziej szczegółowo

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program Podyplomowy program z międzynarodowym certyfikatem. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

I Śląskie Spotkania Implantologiczne

I Śląskie Spotkania Implantologiczne Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Bielsko-Biała Tomasz Kupka Sebastian Gibiec 6 czerwca 2014 r. lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz I Śląskie Spotkania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES

MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ORALE IMPLANTOLOGIE WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE 9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, 138 uczestników oraz 22 wykładowców oraz zaproszeni goście, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantologicznych,

Bardziej szczegółowo

I Śląskie Spotkania Implantologiczne

I Śląskie Spotkania Implantologiczne Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Tomasz Kupka Sebastian Gibiec lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz Bielsko-Biała 6 czerwca 2014 r. I Śląskie Spotkania

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne

Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa tel. 22 127

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Kalendarz imprez 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Varia Kalendarium DE KALENDARZ DERMATOLOGA 2015/2016 kongresy kursy konferencje w Polsce 22 24 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na 7. Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA), które odbędzie się w dniach 28-29 października b.r. w Krakowie. CEIA, jako akademia implantologii,

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DENTAL ROAD SHOW 2016

DENTAL ROAD SHOW 2016 26. 09. Lublin / 27. 09. kraków / 28. 09. Katowice / 29. 09. Wrocław www.marrodent.pl DR Stanley F. Malamed, D.D.S. usa Doktor Malamed, niekwestionowany światowy autorytet w dziedzinie znieczuleń miejscowych

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Team. Zespół. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473. registration / correspondence address:

Team. Zespół. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473. registration / correspondence address: Team Zespół office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Team/ zespół Below there are

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY I SZYI Przewodniczący: Maciej Jagielak, Adam Maciejewski,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Informator dotyczący szkolenia

Informator dotyczący szkolenia Informator dotyczący szkolenia Zalecane umiejętności Jeżeli lekarz nie jest pewien, czy posiada umiejętności chirurgiczne w stopniu wystarczającym - weryfikację najlepiej przeprowadzić w jednym z ośrodków

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 Draft Resolutions Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG ) hereby releases the draft resolutions

Bardziej szczegółowo

LEKARZ W OBLICZU PRAWA

LEKARZ W OBLICZU PRAWA LEKARZ W OBLICZU PRAWA Konferencja w ramach Programu Prawo i Medycyna I. Ogólne informacje o ELSA i IFMSA. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland IFMSA- Poland jest organizacją zrzeszającą

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Data i miejsce urodzenia: 22.02.1961r., Czechowice-Dziedzice Stan cywilny: rozwiedziony, córka Dominika ur. 1987 - absolwentka Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 1) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki Jerzy Gębicki, członek Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor 12-14 Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

City State Zip. Country. Telephone Number Fax. E-mail. Web Address: City State Zip. Country. Telephone Number

City State Zip. Country. Telephone Number Fax. E-mail. Web Address: City State Zip. Country. Telephone Number International Congress of Oral Implantologists DiplomateApplication (To be typed or printed) Date 1. Name & Degrees As you wish it to appear on your Diplomate certificate 2. Office Address: Street City

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy

ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy ATLANTIS original TYTANOWE CHROMO-KOBALTOWE 10-LETNIA 10-LETNIA DENTSPLY Implants oferuje stałe i ruchome podbudowy ATLANTIS ISUS, pasujące do najważniejszych systemów

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

W latach 1996-2003. byłem zatrudniony w Oddziale Nefrologii z Ośrodkiem Dializoterapii w/w Szpitala w ramach umowy o pracę.

W latach 1996-2003. byłem zatrudniony w Oddziale Nefrologii z Ośrodkiem Dializoterapii w/w Szpitala w ramach umowy o pracę. {tab=życiorys zawodowy} Życiorys zawodowy Studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim ukończyłem 02.06.1995 r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Dnia 01.10.1995r. rozpocząłem

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Dentistry. www.dantexmed.pl

Stomatologia. Dentistry. www.dantexmed.pl Stomatologia Dentistry www.dantexmed.pl Szanowni Państwo, Zespół doświadczonych lekarzy stomatologów, specjalistów z różnych dziedzin stomatologii zaprasza do korzystania z szerokiego zakresu usług kliniki

Bardziej szczegółowo

ślinowych ich rozpoznawanie, różnicowanie

ślinowych ich rozpoznawanie, różnicowanie J Stoma 2011, 64, 11: 895-902 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Report on the Seventh and Eighth International Specialization and Advancement Course in Cranio-Maxillofacial and Oral

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS 1985 - obecnie Doradca prawny i konsultant wielu podmiotów 1987-1991 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume Professional resume Name Date and place of birth Higher education and other academic growth Employment history Conduct of educational activities doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. 13 AUGUST 1972, Brzeg,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

Program Wstępny. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Program Wstępny. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor 12-14 Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna,

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Dermatologia małych zwierząt

Dermatologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Dermatologia małych zwierząt 14-15 marca 2015 Hotel Airport Okęcie Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt w praktyce

Kardiologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt w praktyce 21-22 września 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo