Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium"

Transkrypt

1 Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium dr Jerzy Zbożeń (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Chirurg stomatolog prowadzàcy w asnà praktyk implantologicznà oraz firm Profident w Kielcach. Autor i organizator szkoleƒ z zakresu endodoncji, chirurgii i implantologii. Administrator i wspó autor specjalistycznego vortalu dla endodontów - Wchodzi w sk ad komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i skarbnik PSI. After graduating Silesian Medical University he was trained in dental surgery. Dr Zbo eƒ runs his private clinic and firm Profident situated in Kielce. He is an author and organizer of workshops and trainings in endodontics, surgery and implantology. He administrates specialistic vortal for endodontists of which is co-author. He is a member of editorial board in Endodoncja.pl and E-Dentico. Chairman of Polish Association of Endodontics, treasure of Polish Association of Implantology. dr Marcus Seiler Absolwent stomatologii i medycyny, kontynuowa nauk na Uniwersytecie w Nowym Yorku w zak adzie implantologii u prof. Tarnowa, Master of Science w zakresie implantologii jamy ustnej. Wiceprezes towarzyszenia zawodowego zwiàzku chirurgów jamy ustnej Badenii-Wirtembergii, cz onek zgromadzenia lekarzy zrzeszonych w kasie chorych (KZV) Badenii-Wirtembergii, bieg y sàdowy z implantologii i chirurgii. Cz onek wielu stowarzyszeƒ naukowych: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. Graduate of medicine and dentistry. He continued education on New York University at prof Tarnow s implantology institute. MSc in dental implantology, vicechairman of oral surgeons association in Baden-Wirtemberg. Court expert in range of dental implantology and surgery. Member of many scientific associations: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. prof. Marcel Wainwright Absolwent studiów medycznych na wydziale stomatologii na RWTH Aachen University. Mi dzynarodowy wyk adowca i autor licznych artyku ów w czasopismach bran owych. Laureat nagrody w dziedzinie marketingu i innowacyjnoêci w gabinecie stomatologicznym. Wspó twórca minimalnie inwazyjnych procedur operacyjnych oraz instrumentów chirurgicznych. He graduated in RWTH Aachen University. He is an international lecturer and author of many articles published in dental magazines. He was awarded in the field of marketing and innovations in dental office. He is the co-author of miniinvasive operative procedures and surgical instruments. 14

2 dr Luis Naval Gias Posiada tytu doktora nauk medycznych i jest specjalistà w dziedzinie chirurgii twarzowo-szcz kowej. Od roku 1991 w swojej pracy w szpitalu La Princesa Hospital skupia si na onkologii, rekonstrukcji twarzy oraz chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej. Jest wyk adowcà uniwersyteckim, cz onkiem Residents Mentor, European Board (Zurich 1996) oraz od roku 1992 cz onkiem Spanish Oral and Maxilofacial Surgeon Society (SECOM) Autor ponad 130 publikacji (w tym 36 mi dzynarodowych), wspó autor podr czników medycznych. Medicine Doctor, Odontologist, Maxilofacial Surgeon, Specialist Medicine Doctor in La Princesa Hospital since 1991 exclusive dedication in oncology, facial reconstruction, pre-prosthetic surgery and implant dentistry. University Lecturer, Residents Mentor, European Board (Zurich 1996), Member of the Spanish Oral and Maxillofacial Surgeon Society (SECOM) from Author of more than 130 publications (36 of them international). Co-author in several books about the medical specialty. dr Thomas Schindler Absolwent podyplomowego studium mistrzowskiego w dziedzinie diagnostyki czynnoêciowej oraz terapii dysfunkcji narzàdu ucia na Uniwersytecie Donauuniversität w Krems. Autor licznych specjalistycznych publikacji, laureat nagrody mi dzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnoêciowej. Achieved postgraduate mastership in functional diagnostic and therapy of stomatognatic dysfunctions in Danube University Krems. He is an author of numerous specialsitic publications, he was awarded in international contest in field of functional implanto-prosthetics. dr Achim Wöhrle Absolwent chirurgii szcz kowo-twarzowej na uniwersytecie w Heidelbergu i docent na Akademii w Haranni. Posiada uprawnienia w systemach zarzàdzania jakoêcià w zak adach us ug medycznych. Kierownik Instytutu Dokumentowania i Badaƒ w IDFZI w Knittlingen. Dr Wöhrle attended Heidelberg University and was trained in maxillofacial surgery. He is a senior lecturer in Haranni Academy. He authorizes system of management quality in medical institutions. Chief in the Instituts für Dokumentation und Forschung in der Zahnmedizinischen Implantologie (IDFZI) in Knittlinge. dr Zeev Ormianer (DICOI) Uzyska stopieƒ lekarza dentysty na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, bra udzia w szkoleniu klinicznym dotyczàcym zaburzeƒ SS oraz podyplomowym kursie z protetyki stomatologicznej. Prowadzi szkolenia w ramach podyplomowego kursu z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest cz onkiem wielu towarzystw, pe ni funkcj prezydenta Israeli Association of Oral Implantology (laoi), posiada tytu Diplomate oraz wiceprezydenta ICOI lzraela i Bilskiego Wschodu. Cz onek komitetu redakcyjnego Implant Dentistry. Opublikowa wiele artyku ów naukowych, prowadzi wyk ady na Bliskim Wschodzie, Europie oraz obu Amerykach. Earned his dental degree at Tel-Aviv University, clinical training in management of TMJ disorders and the post-graduate prosthortdontic program. He is instructor of the post-graduate prosthodontic program at Tel-Aviv University. Member of numerous professional organizations and has served as President of the Israeli Association of Oral Implantology (laoi), Diplomate and Vice President of the ICOI for lsrael and the Middle East, member of the editorial board of Implant Dentistry. Published numerous articles and has lectured internationally in the Middle East, Europe and the Americas. 15

3 prof. dr Joachim Zöller Ukoƒczy studia medyczne na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz wydzia stomatologiczny na Uniwersytecie Mainz. Uzyska tytu doktora nauk medycznych, specjalizowa si w chirurgii szcz kowej. Od roku 1994 jest docentem na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od roku 1997 pe ni funkcj profesora na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szcz kowej oraz Chirurgii Plastycznej na Uniwersytecie w Kolonii. Specjalizowa si w implantologii stomatologicznej oraz wspomaganych komputerowo procedurach chirurgicznych. Jest autorem ponad 200 publikacji. W latach 1991, 1992 oraz 1994 zosta uhonorowany nagrodà przyznawanà przez niemieckie towarzystwa DGZMK oraz DGPW. Wice-prezydent DGOI oraz BDIZ EDI. Studied medicine at Heidelberg University and dentistry at Mainz University, DMD and DMD continuing education in oral surgery. Since 1994 senior physician at the surgical policlinic Heidelberg University. Since 1997 professor at the Deportment tor Craniomaxillofacial and Plastic Surgery al University of Cologne. Specialized in oral Implantology and computer added surgeries. More than 200 publications. Awards by the German societies DGZMK and DGPW in 1991, 1992 and Vice President of DGOI and BDIZ EDI. dr Konstantinos Valavanis (DICOI) Absolwent Uniwersytetu Kapodistrian w Atenach, bra udzia w szkoleniu implantologicznym w Kraichtal oraz kursie w szkole stomatologii GOLDMAN w Bostonie. Zasiada w Zarzàdzie Stowarzyszenia Implantologicznego SENAME oraz Komitecie Naukowym Greckiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest jednym z za o ycieli i specjalistów DGOI, posiada tytu Diplomate ICOI. Udziela wyk adów z zakresu stomatologii estetycznej i implantologicznej na arenie mi dzynarodowej. He attended the Kapodistrian University of Athens. After graduating he was trained in implant dentistry in Kraichtal Germany and Goldman school of dental medicine, Boston MA. He is currently board member of the SENAME (Naples) implantology association, member of the scientific committee of the society of Hellenic dentistry (SHD), founding member and implantology specialist of the German implantology society (DGOI) and Diplomate in the International Congress of Oral Implantologists (ICOI). He lectures nationally and internationally mainly on aesthetic implant dentistry. dr Bożena Kalmuk (DICOI) Absolwentka Akademii Medycznej we Wroc awiu. Ukoƒczy a mi dzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii. Specjalista protetyk, wyk adowca z dziedziny implantologii organizowanych przez DolnoÊlàskà Izb Lekarskà ramach kszta cenia ustawicznego oraz organizatorka szkoleƒ autorskich z protetyki i pracy laserami w stomatologii. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà. Cz onek wielu towarzystw naukowych w tym Cz onek Zarzàdu PSI. She attended Medical Academy in Wroc aw. After graduating she completed international course for implantological trainers. She is a specialist in the field of dental prosthetics. Dr Kalmuk lectures for DolnoÊlàska Izba Lekarska within the framework of continuing education program. She organizes her own courses concerning prosthodontocs and laser usage in dentistry. Member of numerous associations and PSI Board. dr Fernando Rojas-Vizcaya (DICOI) Absolwent Uniwersytetu Javieriana Dental School w Bogocie oraz podyplomowych studiów z zakresu protetyki. Docent na Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Pó nocnej Karoliny w Chapel Hill prowadzàc y jednoczeênie wyk ady na arenie mi dzynarodowej. Na Uniwersytecie Complutense w Madrycie uzyska tytu doktora w dziedzinie chirurgii policzka. Prowadzi w asnà praktyk stomatologicznà w Castellon (Hiszpania) skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej oraz protetyce. Posiada akredytacj European Jury for Implantology of Oral Rehabilitation. 16 Dr Rojas received his DDS degree at the University Javerina Dental in Bogotá, Columbia and completed his post-graduate specialty degree in Prosthodontics along with a Master of Sciences Degree in Prosthodontics, and a Research Fellowship in Oral Implantology at the University of North Carolina in Chapel Hill. He also works as Adjunct Assistant Professor in Department of Prosthodontics at the University of North Carolina in Chapell Hill, NC. And he lectures extensively worldwide. Dr Rojas maintains a private practice limited to dental implant surgery and prosthodontics in Castellón, Spain. He received a Doctorate in Buccal Surgery and was also trained in Oral Medicine and Implant Surgery at the University Complutense in Madrid. His major research interest includes aesthetic management in complex dental implant cases in immediate placement/loading protocols, and bone regeneration with different bone graft materials. He has the homologation by the European Jury for Implantology and Oral Rehabilitation.

4 dr Orcan Yüksel (DICOI) Absolwent Uniwersytetów w Stambule i Frankfurcie. Dyplomowany przez ICOI/USA implantolog i wyk adowca implantologii (BDIZ/EDI). Cz onek wielu niemieckich towarzystw zrzeszajàcych lekarzy stomatologów (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). Wspó autor tureckiego wydania Magazynu Quintessence. Mi dzynarodowy wyk adowca z zakresu stomatologii estetycznej i implantologii. Nale y do elitarnej grupy wyk adowców mi dzynarodowych Omega Group. Dr. Orcan Yüksel studied dentistry at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt and the University of Istanbul. Member of several German dental societies (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). He is member of the editorial team of the Turkish edition of Quintessence and has held numerous international presentations on dental implantology and aesthetics. He belongs to exclusive group of international lecturers Omega Group. dr Mariusz Duda (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Specjalista chirurg stomatolog, organizator i autor szkoleƒ oraz publikacji z zakresu implantologii. Prowadzi Klinik Implantologii w Katowicach. Prezydent PSI, wiceprezydent ICOI i DGOI na Polsk. Redaktor polskiej edycji Implantologii Stomatologicznej M. Blocka. Graduated Silesian Medical Academcy. He specializes in oral surgery, organizer and author of numerous trainings, courses and workshops concerning dental implantology. Dr Duda runs his own clinic in Katowice. President of PSI, Vice- President of ICOI and DGOI for Poland. Editor-in-Chief of polish edition of Color Atlas Of Dental Implant Surgery by M.S. Block prof. dr Tadeusz Cieślik Specjalista chirurgii stomatologicznej i szcz kowo-twarzowej, kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szcz kowo-twarzowej ÂUM, prodziekan Wydzia u Lekarskiego ds. Stomatologii. Autor ponad dwustu publikacji m.in. z zakresu patomechanizmu gojenia rany poekstrakcyjnej, biomateria ów, czy diagnostyki i leczenia rzadkich przypadków klinicznych. Wiceprezydent PSI, cz onek Zarzàdu G ównego Polskiego Towarzystwa Biomateria ów, cz onek Zarzàdu Oddzia u Âlàskiego PTS. Odznaczony odznakà honorowà za wzorowà prac w s u bie zdrowia. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery, Head and Chairman of 1 st Maxillo-Facial Department of Silesian Medical University, Dean of Dentistry Department. He is an author of over 200 scientific publications concerning patomechanism of postextraction wound healing, biomaterials and diagnostic. Vicepresident of PSI, Member of Major Polish Association of Biomaterials, Member of Silesian PTS Board. Awarded for Benchmark work in health service. prof. (NYU) dr Ady Palti (DICOI) Profesor na Uniwersytecie w Budapeszcie, Bukareszcie i w Nowym Jorku. Za o- yciel i prezydent Mi dzynarodowej Akademii Implantologii (IAI), za o yciel i dyrektor naukowy Centrum Edukacji Zaawansowanej, Prezydent elekt ICOI, prezydent DGOI, cz onek honorowy i by y prezydent EAOI, za o yciel i prezydent klubu Implantologia i Nowoczesna Stomatologia, redaktor naczelny Compendium Implantology. Visiting Professor at the University of Budapest and Bucharest, Associate Professor of the University of New York, founder and President of the International Academy of Implantology (IAI), founder and scientific director of Center of Advanced Education. President of ICOI and DGOI, honorary member and past president of the European Academy of Oral Implantology, founder and past president of the study club Implantology and Modern Dentistry, editor-in-chief of the Compendium Implantology. 17

5 dr Bernhard Giesenhagen Specjalista w dziedzinie implantologii oraz autorytet w obszarze technik augmentacyjnych, w szczególnoêci przeszczepie krà ków kostnych. Dyrektor medyczny w International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Autor licznych publikacji i zaawansowanych szkoleƒ implantologicznych w kraju i zagranicà, na które przyje d ajà lekarze dentyêcie, chirurdzy szcz kowi z ca ych Niemiec oraz zza granicy. Jego wyk ady na temat implantologii sà zawsze poparte kursami z przeprowadzanymi na ywo zbiegami. Od roku 1980 prowadzi w asnà praktyk skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej. W swojej karierze wprowadzi wiele tysi cy implantów, które stanowi y podstaw do wykonywanych przez niego prac implantoprotetycznych. Bernhard Giesenhagen is a specialist in the field of implantology and an authority on augmentation techniques, especially bone ring transplants. He is Medical Director of Pro-implant, The International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Dr Giesenhagen has written numerous articles and instructed on various advanced training courses at home and abroad. His courses are attended by dentists, oral surgeons and jaw surgeons from Germany and overseas. The lectures on implantology are always backed by live-op courses. Dr Giesenhagen set up his own practice in 1980, concentrating on implant dentistry, he has placed many thousands of implants, including prosthetic management. dr Dariusz Pituch (DICOI) Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista chirurg oraz specjalista chirurgii szcz kowo-twarzowej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, zjazdów, sympozjów, kursów krajowych i zagranicznych. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà oraz wyk ady i kursy w zakresie implantologii i przeszczepów kostnych. Konsultant medyczny ZIMMER DENTAL. He graduated Medical Academy in Lublin. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery. He participated and lectured in numerous international and national conferences, symposiums and congresses. He runs his own clinic of implantology. He lectures and develops courses in the field of implantology and bone transplants. Medical consultant of Zimmer Dental. prof. dr Istvan Urban Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii w ramach programu odbywajàcego si w Loma Linda, posiada aktywnà licencj umo liwiajàcà praktykowanie w obr bie stanu Kalifornia. Obecnie prowadzi badania dotyczàce pozytywnych efektów leczenia z zastosowaniem augmentacji kostnych oraz d ugofalowych skutków leczenia z zastosowaniem implantów wprowadzonych w obr bie zregenerowanej struktury kostnej. Dr Urban jest mi dzynarodowym wyk adowcà w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Teaches implant dentistry in the graduate program at Loma Linda and he holds an active license in the state of California. Currently he is conducting several clinical studies about the success of bone augmentation procedures and the long-term success rates of dental implants, placed in regenerated bone. Dr Urban is an invited speaker internationally in the field of Implant Dentistry. prof. dr Hubertus Nentwig Absolwent Uniwersytetu w Kolonii z 1982r., od 1988r. profesor na Katedrze Chirurgii Szcz kowej na Uniwersytecie w Monachium, od 1991r. Kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie obecnie prowadzi Curriculum Implantologii. Prof. Nentwig opracowa system implantologiczny Ankylos. Jest odpowiedzialny za edukacj implantologicznà prowadzonà w ramach Hessian Dental Chamber oraz kursów podyplomowych odbywajàcych si w DGI, DGZI oraz DGOI. Autor ponad 50 publikacji w liczàcych si czasopismach stomatologicznych oraz wspó autor pi ciu podr czników. 18 Education in Dentistry at the University of Cologne Professor for Oral Surgery at the University of Munich, Head and Chairman of the Department of Oral Surgery, University of Frankfurt, Extension of the department to Department of Oral Surgery and Implant Dentistry, Prof. Nentwig developed the Ankylos Implant System. He is responsible for implant education of the Hessian Dental Chamber. National postgraduate activities for DGI, DGZI, DGOl (Certiticate Courses) and Curriculum Implantologie Frankfurt University.

6 dr Roland Török Za o yciel Instytutu Implantologii Török, prowadzi zaawansowane badania w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie w Bostonie. Mi dzynarodowy oraz krajowy wyk adowca z zakresu augmentacji i implantacji przeprowadzanej z natychmiastowym obcià eniem. Przedstawiciel DGOI dla grupy w Norymberdze. Foundation of Implant institute Török, Advanced study in Implantology (Boston University). Speaker activity at home and abroad with the topic main emphases immediately implantation and immediately load as well as Augmentation methods. Leader of the DGOI study group Nuremberg. tech. dent. Gerhard Stachulla Technik implantoprotetyk specjalizujàcy si w galwanoprotetyce kombinowanej, CAD/CAM i leczeniu estetycznym. Autor licznych publikacji naukowych. Od 1995 r. zajmuje si wspó pracà chirurga stomatologa z technikiem. Od roku 1995 prowadzi krajowe oraz mi dzynarodowe wyk ady i szkolenia implantologiczne ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeby wspó pracy interdyscyplinarnej. Jest autorem licznych artyku ów naukowych. Bierze czynny udzia w badaniach oraz rozwoju Sterowanej Implantologii oraz Guided Implantology. Jest cz onkiem towarzystw implantologicznych DGI oraz DGOI oraz wyk adowcà-instruktorem w programie kszta càcym lekarzy implantoprotetyków. Since 1982, itself in domestic operations; priorities in the field of Galvano-Combined Technology, CAD / CAM techniques, implant prosthetics, Since 1995 lecturer for implantology with the focus for interdisciplinary cooperation; national and international articles and lectures; member of various development groups in the field of Guided Implantology 2005 foundation of: IMPLANT & 3D computer design centre lecturer for implant prosthetics curriculum at DGI and DGOI. dr Marius Steigmann Profesor Uniwersytetu w Bostonie oraz Uniwersytetu Carol Davila w Bukareszcie, docent Katedry Implantologii w Temeschburgu, wyk adowca Katedry Periodontologii na Uniwersytecie Guttenberga w Mainz, prowadzi liczne wyk ady i szkolenia. Starszy wydawca International Dental Tribune, opublikowa wiele artyku ów z zakresu implantologii stomatologicznej. Cz onek m.in. DGOI, FIZ, BDIZ oraz ICOI. Doradca naukowy w ramach programu edukacyjnego dla IAI (International Academy of Oral Implantology). Prowadzi w asnà praktyk w Neckargemünd w Niemczech, która skupia si na estetyce oraz implantologii. Adj. Ass. Professor at Boston University, Honorary Professor of the Carol Davila University Bucharest. Lecturer at the periodontology department of Johannes Guttemberg University Mainz, Germany. Senior associate lecturer in department of Implantology in Temeschburg. Lectures and publishes extensively. Senior editor of the International Dental Tribune, published numerous articles on implantology. Member of several associations (such as, DGOI, FIZ, BDIZ und ICOI), Continuing Education Assessor for the IAI (International Academy of Oral Implantology).Maintains a private practice Neckargemünd Germany, which is limited to Aesthetic and Implant Surgery. dr Tracey Lennemann, RDH BA Mi dzynarodowa trenerka (T3 Zig Ziglar) i prelegentka. Od 1986 roku zawodowo zajmuje si stomatologicznà higienà jamy ustnej. Cz onek ICOI, ADIA oraz DGOI. Opracowa a w asny treningowy program motywacyjny i warsztaty dla zespo ów stomatologicznych oraz programy edukacyjne i panele dyskusyjne. Uczestniczy w organizacji sympozjów naukowych oraz prowadzi wyk ady dla firm stomatologicznych na ca ym Êwiecie. Tracey Lennemann is an international Professional Speaker and trainer. She has been a practicing clinical dental hygienist since 1986 in the USA and Europe. Member of ICOI, ADIA and DGOI. She lectures for many different dental companies and develops individual workshops for private continuing education programs, Symposiums and Dental Associations throughout Europe and other countries internationally. 19

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Redaktorzy

Słowo wstępne. Redaktorzy Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się 18.3.1933 r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS SCIENTIFIC, RESEARCH, EDUCATION AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS PROF. DR. D.SC. ENG. M.D. HALINA PODBIELSKA PROF. N. TECH. DR HAB. N. FIZ. INŻ. LEK. MED Bio-Optics Group, Institute of Biomedical Engineering

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 87 Review paper CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM ZOFIA UKOWSKA The Josef Pilsudski University of Physical

Bardziej szczegółowo

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo