E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI"

Transkrypt

1 E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI Streszczenie W dobie globalizacji i konkurencyjno ci sukces przedsi biorstwa uzale niony jest od inwestycji technologicznych wspieraj cych procesy rozwojowe. Wdro enie systemów e-learningowych zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedza pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. W artykule przedstawiono wpływ rozwi za e-learningu na polityk personaln przedsi biorstwa zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Słowa kluczowe: e-learning, nauczanie zdalne, zarz dzanie szkoleniami, zarz dzanie talentami, kapitał intelektualny, strategia szkoleniowa. 1. Wprowadzenie Zastosowanie nowoczesnych technologii coraz cz ciej wkracza w ró ne sfery naszego ycia. Zmienia sposób w jaki yjemy, pracujemy, uczymy si i my limy. W dzisiejszych czasach nowoczesne przedsi biorstwo musi pod a za nowymi trendami i wdra a nowoczesne technologie, gdy jest to kluczowy element, który decyduje o jego sukcesie. To samo dotyczy osób czynnych zawodowo, nie wystarczy jedynie znajomo obsługi komputera, dzisiejszy pracownik musi bez problemów korzysta z dost pnych na rynku rozwi za i narz dzi informatycznych. E-learning, okre lany równie mianem szkolenia elektronicznego, nie jest jedynie modn nowink techniczn, któr przedsi biorstwa i organizacje wdra aj dla uatrakcyjnienia przeprowadzanych szkole. Edukacja wspierana przez technologie informatyczne odgrywa istotn rol w strategiach rozwoju gospodarki wielu pot g gospodarczych wiata. Obecnie e-learning jest jedn z najlepiej rozwijaj cych si gał zi rynku IT na wiecie. W Polsce, pomimo mniejszej dynamiki, liczba odbiorców równie systematycznie wzrasta. Staje si to za spraw nieograniczonych mo liwo ci, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zarz dy banków i firm zainteresowały si e- learningiem głównie ze wzgl dów finansowych. Szybko i skutecznie przeprowadzone szkolenie, zaliczenie testu, certyfikacja i zwi zane z tym podniesienie kwalifikacji pracowników to najwa niejsze zalety, jakie dzisiaj dostrzegaj polscy przedsi biorcy. Ponadto rosn ca oferta programów szkoleniowych, dost pnych na rynku oraz stałe jej doskonalenie, jak równie dost p do informacji o tempie rozwoju uczestników i wynikach, jakie osi gaj pozytywnie wpływa na decyzj firm dotycz c wprowadzenia systemów e-learningowych.

2 328 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw 2. Współczesna definicja e-learningu Ze współczesnej perspektywy definicja e-learningu obejmuje aspekt socjalny, który jak si okazuje, odgrywa w procesie uczenia si kluczow rol. Ludzie ucz si, poniewa podlegaj oddziaływaniom społecznym, a wprowadzenie czynnika społecznego do nauczania zdalnego powinno stanowi podstawowy cel rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych. 1 Według Victora Jeurissena, szefa działu rozwoju IBM, wzajemna współpraca, interakcja w poł czeniu z innowacyjn technologi i modelami nauczania tworzy warto dodan, poprzez nabycie nowych umiej tno ci oraz wzbogacanie bazy wiedzy 2. Obecnie w literaturze wiatowej termin e-learning zast powany jest okre leniem Learning Według Jeff Cobb jest to proces uczenia, w którym wykorzystywane s technologie Web Okre lenia social learning, czy te network learning tłumaczy mo emy, jako proces rozwoju i utrzymywania relacji mi dzy człowiekiem a informacj oraz jego dystrybucj umo liwiaj c wzajemne jej uzupełnianie 5. Ewolucj definicji e-learningu i okre lenie aktualnego stanu wykorzystania go w przedsi biorstwach obrazuj badania wykonane przez Josha Bersina. Rysunek 1. Ewolucja e-learningu ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Bersin, From E-learning to We-learning, Z. Meger, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, E-mentor, Nr 4(16), 2006: s B. Moeng, IBM tackles learning in the workplace, :ibm-tackles-learning-in-the-workplace&catid, Case Western University, Collaboration Technology Whats Next J. Cobb, Learning 2.0 for Associations, S. Downes, Emerging technologies for learning, emerging_technologies07_chapter2.pdf,

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Według Dawida Mallona dzisiejsza transformacja metod uczenia si podobna jest w skali i zakresie do rewolucji, jak wniosła ze sob era e-learningu. We-learning zmienia punkt skupienia z tradycyjnego uczenia si, jednocze nie kreuje potrzeb poznawania i zrozumienia nowych dyscyplin, tj. zarz dzania grup, czy te kategoryzacji i analizy architektury informacji Kreowanie strategii e-learningu w przedsi biorstwie W oparciu o raport Brandon Hall Research nale y stwierdzi, i rozwój e-learningu post puje w niezmiennie wysokim tempie, a szkolenia on-line stanowi coraz wi kszy odsetek w ród szkole ogółem. 7 Wdro enie e-learningu w korporacjach na terenie Polski polegało głównie na instalacji systemu informatycznego, co skutecznie zmniejszało szans na powodzenie i pozytywne efekty. Wi kszo pierwszych projektów zostało zrealizowanych na kiepskich podstawach bez wcze- niejszego przygotowania i planu. Brak usług okołowdro eniowych, rezygnacja z propagowania e- learningu w organizacji, a przede wszystkim rozbudzone nadzieje na szybkie zako czenie projektu sukcesem, doprowadziły do sporego rozczarowania. Wg raportu The Economist Polska nie jest liderem w dziedzinie gotowo ci do wykorzystania e-learningu, plasuje si pod tym wzgl dem dopiero na 33 miejscu. 8 Warto jednak odnotowa, e zainteresowanie aspektami e-learningu wzrasta, przejawiaj c si nie tylko wi kszym rozeznaniem w tej materii kadr zarz dczych, lecz tak e wzrostem zapotrzebowania na takie produkty i usługi. Obecnie to tylko dodatkowa forma nauki, stosowana obok dotychczasowych metod dostarczania wiedzy wykorzystywanych w procesie szkolenia i rozwoju pracowników i powinna zosta uj ta w ogólnej strategii oraz w procesach zarz dzania personelem. Jednak e na rynku pojawia si coraz wi cej firm e-learningowych i wydaje si, e niemal w ka dym bran owym magazynie mo na odnale artykuły o korzy ciach i problemach zwi zanych z e-learningiem. Przy tak agresywnej ekspansji technologicznej konieczne staje si stworzenie i rozwój strategii e-learningowej. Strategia e-learningowa powinna zakłada ł czenie celów e-learningu z celami biznesowymi oraz zapewnienie poparcia ze strony wy szego kierownictwa. Konieczne jest wypracowanie wraz z departamentem IT standardów współpracy oraz planów, które pomog działowi szkole sprosta nadchodz cym zmianom, jak równie okre lenie specyfikacji dotycz cych e-learningu i w jaki sposób b d mierzone rezultaty. Istotne jest przygotowanie planów testowania 9. Poprzez powi zanie strategii e-learningowej i biznesowej nast puje wzmocnienie pozycji działu szkole oraz korzystniejsze postrzeganie realizowanych szkole. Zatem powi zanie celów e-learningu i celów biznesowych jest niezb dne do zapewnienia ostatecznego sukcesu całego programu e-learningu oraz kluczowym krokiem do zdobycia poparcia wy szego kierownictwa. Odpowiedzialno za strategi zarz dzania zasobami ludzkimi, kształcenie oraz przekazywanie pracownikom wiedzy potrzebnej do realizacji celów organizacji le y zwykle w gestii dyrektora 6 D. Mallon, High-Impact Learning Practice: The Guide to Modernizing Your Corporate Training Strategy through Social and Informal Learning, Bersin & Associates, Oakland 2009: s G. Woodill, New Approaches to Delivering Engaging Online Learning Content, The Economist Intelligence Unit, Global firms in 2020: The next decade of change for organizations and workers P. Pervenanze, Creating Your E-learning Strategy

4 330 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw kadr lub dyrektora ds. szkole. Dlatego osoby te powinny by aktywnie wł czone w proces wyboru metod i narz dzi pozwalaj cych na optymalne kształtowanie polityki edukacyjnej. Aby usystematyzowa cele, które powinny by osi gni te w wyniku wdro enia e-learningu, nale y wyró ni zakres działania potencjalnej organizacji na dwa obszary: działalno strategiczn podstawow, pozwalaj c jej istnie i odnosi sukcesy, działalno dodatkow operacyjn, niezb dn do prawidłowego funkcjonowania wszelkich procesów, ale jednak drugorz dn, podporz dkowan działalno ci strategicznej. Nowe produkty Przewaga konkurencyjna Strategia organizacji oparta o edukacj i motywacje pracowników Standaryzacja i automatyzacja procesów Symulacja kosztów osobowych Pomiar realizacji celów i raportowanie Rysunek 2. Model strategii E-learningu w procesach korporacyjnych ródło: Opracowanie własne na podstawie T. Olszewska, E-learning wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), Tylko w momencie przyj cia wdro enia e-learningu, jako integralnego elementu polityki personalnej, mo e on efektywnie wspomóc realizacj strategicznej działalno ci organizacji. Wynikaj z niej działania, które umo liwiaj przeło enie celów i strategii firmy na indywidualne cele poszczególnych osób oraz ich efektywn realizacj. Wspieraj równie optymalizacj procesów zarówno w obszarze działalno ci strategicznej, jak i operacyjnej organizacji. Podstawowym zało- eniem polityki szkoleniowej jest rozwój po danych kompetencji u wskazanych osób. U pracowników bezpo rednio odpowiedzialnych za budowanie strategii organizacji jest to np. dbało o wystarczaj co wysoki poziom innowacyjno ci i kreatywno ci pracowników, natomiast u pracowników realizuj cych operacyjn działalno firmy jest to zapewnienie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i sprawno ci 10. Dlatego tak wa ne jest przeło enie strategii organizacji na indywidualne cele pracowników oraz zintegrowana z ni polityka edukacyjna. 10 T. Olszewska, E-learning - wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), 2005: s

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Wykorzystanie rozwi za e-learningu w procesie kształcenia Zakres korzy ci, jakie płyn z procesu zaanga owania pracowników w nauk oraz rozwój do- wiadcze opisał na pocz tku lat 90-tych Jack Philips, wymieniaj c mi dzy innymi: oszcz dno czasu i pieni dzy, generowanie nowych umiej tno ci oraz popraw klimatu pracy. Czynniki te przyczyniaj si do wzrostu konkurencyjno ci przedsi biorstwa a tym samym jego sukcesu na rynku. 11 Longworth i Davis umiejscawiaj LL (Lifelong Learning) jako form inwestycji kreuj cej nowe systemy warto ci. Uczenie si na poziomie organizacji ujmowane jest, jako inwestycja w przetrwanie, podnosz ca efektywno procesów poprzez kreowanie i podtrzymanie nowych umiej tno ci pozwalaj cych poradzi sobie w szybko zmieniaj cym si otoczeniu. Wyodr bni mo na tak e narodowy i społeczny wymiar inwestycji, która odzwierciedla koncepcje Druckera ekonomii wiedzy, gdzie wiedza wykorzystywana jest do tworzenia korzy ci ekonomicznych. Wykorzystanie IT w procesie uczenia si przez całe ycie ma, według autorów, tak e wymiar indywidualny, gdzie beneficjentem inwestycji jest sam pracownik. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój potencjału pracownika, przekłada si na jego konkurencyjno oraz konkurencyjno przedsi biorstwa. 12 Podobne konkluzje nasuwaj si z analizy modelu Alana Rogersa, który umiejscawia LL zarówno na płaszczy nie globalnej ekonomi, społecznej jak i indywidualnej dodaj c, i ekonomia oparta na masowej produkcji nie wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jednak e organizacje o du ej wydajno ci, płaskiej strukturze, opartej na pracy grupowej wymuszaj wykorzystanie całego potencjału ludzkiego opartego głównie na umiej tno ciach i kreatywno ci Perspektywa pracodawcy Min ły cztery dekady od czasu, gdy znany historyk biznesu z Harvardu Alfred Handler stwierdził, e firma mo e odnie sukces tylko wtedy, gdy jej struktura pod za strategi opart na wiedzy 14. Zdecydowana wi kszo poszukiwa nowych sposobów zarz dzania koncentruje si na optymalnym wykorzystaniu IT w zarz dzaniu procesami zachodz cymi w organizacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem procesów wspieraj cych nauk i samokształcenie. Longworth i Davis zwracaj uwag na instrumentalny charakter kultury uczenia si w organizacji sugeruj c, i dla pracownika nauka zapewnia zatrudnienie a zatrudnienie gwarantowane jest poprzez nauk. Dla organizacji nauka zapewnia przetrwanie, a przetrwanie gwarantowane jest poprzez nauk. Zarówno dla pracownika jak i organizacji nauka zapewnia permanentny zarobek 15. Smith i Spurling dodaj, i motywowanie do nauki pracowników przynosi zmiany na warstwie ekonomicznej, społecznej jak i politycznej 16. Z bada przeprowadzonych w skandynawskich firmach wynika, i 11 J. Philips, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Gulf Publishing, Huston 1991: s N. Longworth, K. Davies, Lifelong Learning, Kogan Page, London 1996: s A. Rogers. Adults Learning for Development, Cassell Education, London 1996: s A. Handler, Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press Cambridge 1962, s N. Longworth, K. Davies, Lifelong Learning, op. cit: s J. Smith, A. Spurling, Understanding Motivation for Lifelong Learning. NIACE, Leicester 2002: s. 11.

6 332 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw wykorzystanie technologii e-learningu do wspierania procesów kształcenia przyczynia si do znacznych oszcz dno ci finansowych. Według autorów e-learning wspiera nie tylko procesy szkoleniowe, ale przyczynia si do rozwoju funkcjonalno ci organizacji poprzez wspieranie procesów produkcyjnych i zarz dczych 17. Jane Simmons konkluduje, i czynniki zewn trzne tj. uwarunkowania prawne, konkurencja rynkowa, uwarunkowania polityczne jak i post p technologiczny, wywieraj du y wpływ na organizacje zmuszaj c poniek d do zmiany strategii funkcjonowania opartej na wiedzy. Zmiana taka generuje istotne korzy ci dla organizacji wzbogacaj c potencjał rozwojowy przedsi biorstwa. Rysunek 3. E-learning w organizacji perspektywa pracodawcy ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Simmons, E-learning and Earning: The impact of Lifelong E-learning on Organizational Development in an Adverse Economy. W: U. Bernath, A. Szucs [Red.] Distance and E-learning in Transition. ISTE Ltd., London 2009: s. 768 Podnoszenie kwalifikacji pracowników, wzbogaca firm w zasoby niezb dnej wiedzy. Szczególnie na płaszczy nie wiedzy technologicznej, marketingowej, zarz dczej uwidacznia si kluczowa rola systemów e-learningu, których implementacja zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedz pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. Pomimo upływu 20 lat aktualna wydaj si by teza postawiona przez Petera Senge głosz ca, i organizacja rozwija si dzi ki wiedzy pochodz cej od pracowników, którzy w sposób ci gły rozwijaj swoje zdolno ci i umiej tno ci P. Tanjälaä, P. Häkkinen, E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. The Journal of Workplace Learning, 5(17), 2005: s P. Senge, The Fifth Discipline: The art and Practice of The Learning Organization. Doubleday, New York 1990: s. 139.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Perspektywa pracownika Bior c pod uwag szybki rozwój technologii oraz post p nauki wydaj si koniecznym podj cie działa niweluj cych dystans pomi dzy wiedz nabyt, a wiedz niezb dn do funkcjonowania w dzisiejszym społecze stwie, czy miejscu pracy. Kształcenie ustawiczne przekłada si na wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje, w poł czeniu z wysokim poziom motywacji do pracy, stanowi mo e o sukcesie na płaszczy nie zawodowej jak i społecznej. Według Lindy Maund czynniki wewn trz organizacji oraz personalne predyspozycje decyduj o stopniu zaanga owania si pracownika w proces samokształcenia. W perspektywie długofalowej osoby z wy szym poziomem kompetencyjnym, znacznie cz ciej ni pozostałe s aktywne zawodowo, co zapewnia im lepsz pozycj na rynku pracy oraz stabilizacj zawodow 19. Motywacja jest sił nap dow procesu samokształcenia i warunkuje jego trwało, przyczyniaj c si do wzrostu standardu ycia, zapewniaj c pełni uczestnictwa w yciu społecznym i politycznym kraju 20. Według autora modelu e- learning pozwala utrzyma lub rozwija zdolno do zatrudnienia. Wykorzystanie systemów e- learningu pozwala w sposób ci gły wzbogaca kompetencje pracownicze oraz wspomaga procesy zarz dzania zmian wyst puj ce w miejscu pracy 21. Rysunek 4. E-learning w organizacji perspektywa pracownika ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Simmons, E-learning and Earning: The impact of Lifelong E-learning on Organizational Development in an Adverse Economy. W: U. Bernath, A. Szucs [Red.] Distance and E-learning in Transition. ISTE Ltd., London 2009: s L. Mound, An Introduction to Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001: s E. Solarczyk Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społecze stwa ucz cego si i gospodarki opartej na wiedzy, R. Ladyshewsky, J. Ryan, Peer Coaching and Reflective Practice In Authentic Business Contexts: A Strategy to Enhance Competency In Post-Graduate Business Studies, W: T. Herrington, J. Herrington [Red.] Authentic Learning Environments In Higher Education, Information Science Publishing, Hershey 2006: s. 62.

8 334 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw Z bada przeprowadzonych w USA wynika, i pracownicy ch tnie korzystaj ze szkole e- learningu, poniewa pozwalaj na kontrol materiału i czasu przeznaczonego na szkolenia 22. Podobne badania przeprowadzone w Polsce pokazały, i e-learning jest najbardziej efektywnym sposobem doskonalenia zawodowego. Coraz wi ksza dost pno szerokopasmowych ł cz internetowych pozwala na urozmaicenie formy przekazu oraz zmniejszenie kosztów logistycznych. Za najwa niejsze w procesie kształcenia respondenci uznali wybór metody i dobór tematyki zaj, zastosowanie praktyczne, dobór osób prowadz cych szkolenie, wymian do wiadcze. Zdecydowana wi kszo ankietowanych zdeklarowała gotowo po wiecenia czasu wolnego na systematyczne dokształcanie. 23 Proces konstruowania wiedzy mo e by postrzegany, jako proces społeczny, gdzie wspólnoty praktyków ułatwiaj uczenie si. Tynjala i Hakkinen utrzymuj, e wspólnoty praktyków s nieformalnie i naturalnie tworzone przez ludzi, którzy razem pracuj i współdziałaj 24. Becker dodaje, i e-learning stwarza mo liwo ci interakcji mi dzy u ytkownikami, co mo e sprzyja wspólnocie, która usprawnia proces uczenia si i zwi ksza indywidualn motywacj tworz c model kształcenia ustawicznego, wspieranego e-learningiem, w którym pracownicy s zaanga owani w działania e-learnigowe i ewolucyjne, aby zapewni sobie ci gło zatrudnienia 25. Znacz ce zarówno dla perspektywy pracodawcy jak i pracownika jest zwrócenie uwagi na społeczny i ewolucyjny charakter procesów kształtowania wiedzy opartych o narz dzia e-learningu. Rosenberg podkre la, i efektywna adaptacja rozwi za e-learningu, wymaga opracowania indywidualnych rodowiskowych modeli wsparcia procesów implementacyjnych uwzgl dniaj cych czynniki organizacyjne oraz kulturowe 26. Według Celiny Olszak rozkwit narz dzi jak i społecze stwa Web 2.0 poci ga za sob konieczno przewarto ciowania strategii kształtowania kapitału ludzkiego, poprzez wdro enie w organizacj nowoczesnych modeli e-learningu, pozwalaj cych na optymalizacj procesów biznesowych Podsumowanie Zastosowanie systemu e-learningowego jako integralnego elementu polityki personalnej, przedsi biorstwa przynosi wiele korzy ci zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Wdro enie systemów e-learningowych zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedza pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. Dodatkowo pozwala utrzyma i rozwija zdolno do zatrudnienia pracowników, zwi kszaj c ich kompetencje i umiej tno ci oraz motywacj. Nie bez znaczenia jest zmniejszenie kosztów zwi zanych z kształceniem pracowników oraz wi ksza konkurencyjno na rynku dzi ki zwi kszonemu kapitałowi ludzkiemu. Dla pełnego sukcesu adopcji systemu e-learningowego w organizacji wskazuje si takie czyn- 22 L. Johnson, A. Levine, R. Smith, S. Stone, The 2010 Horizon Report, The New Media Consortium, Austin 2010: s J. Szandurski, Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP, P. Tanjälaä, P. Häkkinen, E-learning at work..., op.cit.: s G. Becker, The Age of Human Capital.W: H. Lauder, P. Brown [Red.] Education, Globalization & Social Change, Oxford University Press, Oxford 2002: s M. Rosenberg, Beyond E-learning. Pfeiffer, San Francisco 2006: s C. Olszak, Wyzwania ery wiedzy. W: C. Olszak, E. Ziemba [Red.] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007: s.17.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, nik jak tre, zaanga owanie, motywacja czy strategia. Konieczna jest inwestycja w infrastruktur techniczn, analiza potrzeb uczestników szkolenia czy zmiana kultury kształcenia. Istotnym aspektem pozytywnego wdro enia systemów e-learnigowych wydaje si by przede wszystkim stworzenie strategii e-learningowej, która b dzie ł czy cele biznesowe i dba o poparcie zarz du firmy. Ponadto musi by ci le zintegrowana ze strategi zarz dzania zasobami ludzkimi, tak aby osoby które maj wzi udział w szkoleniu e-learningowym ci le współpracowały w procesie jego projektowania. Nast pnie nale y opracowa strategi technologiczn, dzi ki której zostanie wybrana najlepsza forma i narz dzia szkolenia tak, aby uczestnicy szkolenia nie tylko je rozumieli, ale byli równie z niego zadowoleni. Bibliografia [1] Becker G., The Age of Human Capital.W: H. Lauder, P. Brown [Red.] Education, Globalization & Social Change, Oxford University Press, Oxford [2] Clark A., E-learning nauka na odległo, Wyd. Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [3] Handler A., Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press Cambridge [4] Johnson L., Levine A., Smith R, Stone S., The 2010 Horizon Report, The New Media Consortium, Austin [5] Keegan D., Foundations of Distance Education. Routledge, London [6] Ladyshewsky R., Ryan J., Peer Coaching and Reflective Practice In Authentic Business Contexts: A Strategy to Enhance Competency In Post-Graduate Business Studies. W: T. Herrington, J. Herrington [Red.] Authentic Learning Environments In Higher Education. Information Science Publishing, Hershey [7] Longworth N., Davies K., Lifelong Learning, Kogan Page, London [8] Mallon D., High-Impact Learning Practice: The Guide to Modernizing Your Corporate Training Strategy through Social and Informal Learning. Bersin & Associates, Oakland [9] Meger Z., Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, E-mentor, Nr 4(16), [10] Mound L., An Introduction to Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke [11] Olszak C., Wyzwania ery wiedzy. W: C. Olszak, E. Ziemba [Red.] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [12] Olszewska T., E-learning wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), [13] Philips J., Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Gulf Publishing, Huston [14] Rogers A., Adults Learning for Development, Cassell Education, London [15] Rosenberg M., Beyond E-learning, Pfeiffer, San Francisco [16] Senge P., The Fifth Discipline: The art and Practice of The Learning Organization. Doubleday, New York [17] Smith J., Spurling A., Understanding Motivation for Lifelong Learning, NIACE, Leicester 2002.

10 336 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw [18] Tanjälaä P., Häkkinen P., E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges, The Journal of Workplace Learning, Nr 5(17), [19] Wo niak J., E-learning w biznesie i edukacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] E-LEARNING AS AN INTEGRAL PART OF COMPANY PERSONNEL POLICIES Summary The aim of this article is to pint lots of benefits of using of e-learning as an integral part of company personnel policy. There are benefits from the perspective of the employer and employee. Implementation of e-learning enhances the intellectual potential of employees, affects the management of employee knowledge and promotes a culture of self-education. In addition, it sustains and develops the employability of workers through increasing of their competence, skills and motivation. It is significant to reduce the costs associated with training employees and to increase competition in the market thanks to increased human capital. Keywords: e-learning, distance learning, training management, talent management, intellectual capital, training strategy Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Elbl gu ul. Wojska Polskiego 1, Elbl g

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp Mgr Piotr Leszczyński Analiza aktualnego systemu kształcenia oraz próba oceny efektywności nowoczesnych technik nauczania na odległość studentów na kierunku ratownictwo medyczne w Polsce STRESZCZENIE Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI.

PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. Ryszard Świekatowski Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu firm powoduje, że ich pozycja rynkowa przestaje zależeć przede wszystkim od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. TPM promuje tworzenie kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Jak poznać czy jestem firmą typu born-global?

Jak poznać czy jestem firmą typu born-global? Jak poznać czy jestem firmą typu born-global? Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH Zakład Zarządzania w Gospodarce Instytut Zarządzania mjaros@sgh.waw.pl Etapy geograficznego rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo