E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI"

Transkrypt

1 E-LEARNING JAKO INTEGRALNY ELEMENT POLITYKI PERSONALNEJ PRZEDSI BIORSTW ŁUKASZ ŻOŁ DZIEWSKI Streszczenie W dobie globalizacji i konkurencyjno ci sukces przedsi biorstwa uzale niony jest od inwestycji technologicznych wspieraj cych procesy rozwojowe. Wdro enie systemów e-learningowych zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedza pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. W artykule przedstawiono wpływ rozwi za e-learningu na polityk personaln przedsi biorstwa zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Słowa kluczowe: e-learning, nauczanie zdalne, zarz dzanie szkoleniami, zarz dzanie talentami, kapitał intelektualny, strategia szkoleniowa. 1. Wprowadzenie Zastosowanie nowoczesnych technologii coraz cz ciej wkracza w ró ne sfery naszego ycia. Zmienia sposób w jaki yjemy, pracujemy, uczymy si i my limy. W dzisiejszych czasach nowoczesne przedsi biorstwo musi pod a za nowymi trendami i wdra a nowoczesne technologie, gdy jest to kluczowy element, który decyduje o jego sukcesie. To samo dotyczy osób czynnych zawodowo, nie wystarczy jedynie znajomo obsługi komputera, dzisiejszy pracownik musi bez problemów korzysta z dost pnych na rynku rozwi za i narz dzi informatycznych. E-learning, okre lany równie mianem szkolenia elektronicznego, nie jest jedynie modn nowink techniczn, któr przedsi biorstwa i organizacje wdra aj dla uatrakcyjnienia przeprowadzanych szkole. Edukacja wspierana przez technologie informatyczne odgrywa istotn rol w strategiach rozwoju gospodarki wielu pot g gospodarczych wiata. Obecnie e-learning jest jedn z najlepiej rozwijaj cych si gał zi rynku IT na wiecie. W Polsce, pomimo mniejszej dynamiki, liczba odbiorców równie systematycznie wzrasta. Staje si to za spraw nieograniczonych mo liwo ci, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zarz dy banków i firm zainteresowały si e- learningiem głównie ze wzgl dów finansowych. Szybko i skutecznie przeprowadzone szkolenie, zaliczenie testu, certyfikacja i zwi zane z tym podniesienie kwalifikacji pracowników to najwa niejsze zalety, jakie dzisiaj dostrzegaj polscy przedsi biorcy. Ponadto rosn ca oferta programów szkoleniowych, dost pnych na rynku oraz stałe jej doskonalenie, jak równie dost p do informacji o tempie rozwoju uczestników i wynikach, jakie osi gaj pozytywnie wpływa na decyzj firm dotycz c wprowadzenia systemów e-learningowych.

2 328 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw 2. Współczesna definicja e-learningu Ze współczesnej perspektywy definicja e-learningu obejmuje aspekt socjalny, który jak si okazuje, odgrywa w procesie uczenia si kluczow rol. Ludzie ucz si, poniewa podlegaj oddziaływaniom społecznym, a wprowadzenie czynnika społecznego do nauczania zdalnego powinno stanowi podstawowy cel rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych. 1 Według Victora Jeurissena, szefa działu rozwoju IBM, wzajemna współpraca, interakcja w poł czeniu z innowacyjn technologi i modelami nauczania tworzy warto dodan, poprzez nabycie nowych umiej tno ci oraz wzbogacanie bazy wiedzy 2. Obecnie w literaturze wiatowej termin e-learning zast powany jest okre leniem Learning Według Jeff Cobb jest to proces uczenia, w którym wykorzystywane s technologie Web Okre lenia social learning, czy te network learning tłumaczy mo emy, jako proces rozwoju i utrzymywania relacji mi dzy człowiekiem a informacj oraz jego dystrybucj umo liwiaj c wzajemne jej uzupełnianie 5. Ewolucj definicji e-learningu i okre lenie aktualnego stanu wykorzystania go w przedsi biorstwach obrazuj badania wykonane przez Josha Bersina. Rysunek 1. Ewolucja e-learningu ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Bersin, From E-learning to We-learning, Z. Meger, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, E-mentor, Nr 4(16), 2006: s B. Moeng, IBM tackles learning in the workplace, :ibm-tackles-learning-in-the-workplace&catid, Case Western University, Collaboration Technology Whats Next J. Cobb, Learning 2.0 for Associations,www.slideshare.net/jtcobb/learning-20-for-associations?src=embed, S. Downes, Emerging technologies for learning, emerging_technologies07_chapter2.pdf,

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Według Dawida Mallona dzisiejsza transformacja metod uczenia si podobna jest w skali i zakresie do rewolucji, jak wniosła ze sob era e-learningu. We-learning zmienia punkt skupienia z tradycyjnego uczenia si, jednocze nie kreuje potrzeb poznawania i zrozumienia nowych dyscyplin, tj. zarz dzania grup, czy te kategoryzacji i analizy architektury informacji Kreowanie strategii e-learningu w przedsi biorstwie W oparciu o raport Brandon Hall Research nale y stwierdzi, i rozwój e-learningu post puje w niezmiennie wysokim tempie, a szkolenia on-line stanowi coraz wi kszy odsetek w ród szkole ogółem. 7 Wdro enie e-learningu w korporacjach na terenie Polski polegało głównie na instalacji systemu informatycznego, co skutecznie zmniejszało szans na powodzenie i pozytywne efekty. Wi kszo pierwszych projektów zostało zrealizowanych na kiepskich podstawach bez wcze- niejszego przygotowania i planu. Brak usług okołowdro eniowych, rezygnacja z propagowania e- learningu w organizacji, a przede wszystkim rozbudzone nadzieje na szybkie zako czenie projektu sukcesem, doprowadziły do sporego rozczarowania. Wg raportu The Economist Polska nie jest liderem w dziedzinie gotowo ci do wykorzystania e-learningu, plasuje si pod tym wzgl dem dopiero na 33 miejscu. 8 Warto jednak odnotowa, e zainteresowanie aspektami e-learningu wzrasta, przejawiaj c si nie tylko wi kszym rozeznaniem w tej materii kadr zarz dczych, lecz tak e wzrostem zapotrzebowania na takie produkty i usługi. Obecnie to tylko dodatkowa forma nauki, stosowana obok dotychczasowych metod dostarczania wiedzy wykorzystywanych w procesie szkolenia i rozwoju pracowników i powinna zosta uj ta w ogólnej strategii oraz w procesach zarz dzania personelem. Jednak e na rynku pojawia si coraz wi cej firm e-learningowych i wydaje si, e niemal w ka dym bran owym magazynie mo na odnale artykuły o korzy ciach i problemach zwi zanych z e-learningiem. Przy tak agresywnej ekspansji technologicznej konieczne staje si stworzenie i rozwój strategii e-learningowej. Strategia e-learningowa powinna zakłada ł czenie celów e-learningu z celami biznesowymi oraz zapewnienie poparcia ze strony wy szego kierownictwa. Konieczne jest wypracowanie wraz z departamentem IT standardów współpracy oraz planów, które pomog działowi szkole sprosta nadchodz cym zmianom, jak równie okre lenie specyfikacji dotycz cych e-learningu i w jaki sposób b d mierzone rezultaty. Istotne jest przygotowanie planów testowania 9. Poprzez powi zanie strategii e-learningowej i biznesowej nast puje wzmocnienie pozycji działu szkole oraz korzystniejsze postrzeganie realizowanych szkole. Zatem powi zanie celów e-learningu i celów biznesowych jest niezb dne do zapewnienia ostatecznego sukcesu całego programu e-learningu oraz kluczowym krokiem do zdobycia poparcia wy szego kierownictwa. Odpowiedzialno za strategi zarz dzania zasobami ludzkimi, kształcenie oraz przekazywanie pracownikom wiedzy potrzebnej do realizacji celów organizacji le y zwykle w gestii dyrektora 6 D. Mallon, High-Impact Learning Practice: The Guide to Modernizing Your Corporate Training Strategy through Social and Informal Learning, Bersin & Associates, Oakland 2009: s G. Woodill, New Approaches to Delivering Engaging Online Learning Content, The Economist Intelligence Unit, Global firms in 2020: The next decade of change for organizations and workers P. Pervenanze, Creating Your E-learning Strategy.http://www.e-learningguru.com/wpapers/create_strategy.pdf

4 330 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw kadr lub dyrektora ds. szkole. Dlatego osoby te powinny by aktywnie wł czone w proces wyboru metod i narz dzi pozwalaj cych na optymalne kształtowanie polityki edukacyjnej. Aby usystematyzowa cele, które powinny by osi gni te w wyniku wdro enia e-learningu, nale y wyró ni zakres działania potencjalnej organizacji na dwa obszary: działalno strategiczn podstawow, pozwalaj c jej istnie i odnosi sukcesy, działalno dodatkow operacyjn, niezb dn do prawidłowego funkcjonowania wszelkich procesów, ale jednak drugorz dn, podporz dkowan działalno ci strategicznej. Nowe produkty Przewaga konkurencyjna Strategia organizacji oparta o edukacj i motywacje pracowników Standaryzacja i automatyzacja procesów Symulacja kosztów osobowych Pomiar realizacji celów i raportowanie Rysunek 2. Model strategii E-learningu w procesach korporacyjnych ródło: Opracowanie własne na podstawie T. Olszewska, E-learning wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), Tylko w momencie przyj cia wdro enia e-learningu, jako integralnego elementu polityki personalnej, mo e on efektywnie wspomóc realizacj strategicznej działalno ci organizacji. Wynikaj z niej działania, które umo liwiaj przeło enie celów i strategii firmy na indywidualne cele poszczególnych osób oraz ich efektywn realizacj. Wspieraj równie optymalizacj procesów zarówno w obszarze działalno ci strategicznej, jak i operacyjnej organizacji. Podstawowym zało- eniem polityki szkoleniowej jest rozwój po danych kompetencji u wskazanych osób. U pracowników bezpo rednio odpowiedzialnych za budowanie strategii organizacji jest to np. dbało o wystarczaj co wysoki poziom innowacyjno ci i kreatywno ci pracowników, natomiast u pracowników realizuj cych operacyjn działalno firmy jest to zapewnienie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i sprawno ci 10. Dlatego tak wa ne jest przeło enie strategii organizacji na indywidualne cele pracowników oraz zintegrowana z ni polityka edukacyjna. 10 T. Olszewska, E-learning - wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), 2005: s

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Wykorzystanie rozwi za e-learningu w procesie kształcenia Zakres korzy ci, jakie płyn z procesu zaanga owania pracowników w nauk oraz rozwój do- wiadcze opisał na pocz tku lat 90-tych Jack Philips, wymieniaj c mi dzy innymi: oszcz dno czasu i pieni dzy, generowanie nowych umiej tno ci oraz popraw klimatu pracy. Czynniki te przyczyniaj si do wzrostu konkurencyjno ci przedsi biorstwa a tym samym jego sukcesu na rynku. 11 Longworth i Davis umiejscawiaj LL (Lifelong Learning) jako form inwestycji kreuj cej nowe systemy warto ci. Uczenie si na poziomie organizacji ujmowane jest, jako inwestycja w przetrwanie, podnosz ca efektywno procesów poprzez kreowanie i podtrzymanie nowych umiej tno ci pozwalaj cych poradzi sobie w szybko zmieniaj cym si otoczeniu. Wyodr bni mo na tak e narodowy i społeczny wymiar inwestycji, która odzwierciedla koncepcje Druckera ekonomii wiedzy, gdzie wiedza wykorzystywana jest do tworzenia korzy ci ekonomicznych. Wykorzystanie IT w procesie uczenia si przez całe ycie ma, według autorów, tak e wymiar indywidualny, gdzie beneficjentem inwestycji jest sam pracownik. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój potencjału pracownika, przekłada si na jego konkurencyjno oraz konkurencyjno przedsi biorstwa. 12 Podobne konkluzje nasuwaj si z analizy modelu Alana Rogersa, który umiejscawia LL zarówno na płaszczy nie globalnej ekonomi, społecznej jak i indywidualnej dodaj c, i ekonomia oparta na masowej produkcji nie wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jednak e organizacje o du ej wydajno ci, płaskiej strukturze, opartej na pracy grupowej wymuszaj wykorzystanie całego potencjału ludzkiego opartego głównie na umiej tno ciach i kreatywno ci Perspektywa pracodawcy Min ły cztery dekady od czasu, gdy znany historyk biznesu z Harvardu Alfred Handler stwierdził, e firma mo e odnie sukces tylko wtedy, gdy jej struktura pod za strategi opart na wiedzy 14. Zdecydowana wi kszo poszukiwa nowych sposobów zarz dzania koncentruje si na optymalnym wykorzystaniu IT w zarz dzaniu procesami zachodz cymi w organizacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem procesów wspieraj cych nauk i samokształcenie. Longworth i Davis zwracaj uwag na instrumentalny charakter kultury uczenia si w organizacji sugeruj c, i dla pracownika nauka zapewnia zatrudnienie a zatrudnienie gwarantowane jest poprzez nauk. Dla organizacji nauka zapewnia przetrwanie, a przetrwanie gwarantowane jest poprzez nauk. Zarówno dla pracownika jak i organizacji nauka zapewnia permanentny zarobek 15. Smith i Spurling dodaj, i motywowanie do nauki pracowników przynosi zmiany na warstwie ekonomicznej, społecznej jak i politycznej 16. Z bada przeprowadzonych w skandynawskich firmach wynika, i 11 J. Philips, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Gulf Publishing, Huston 1991: s N. Longworth, K. Davies, Lifelong Learning, Kogan Page, London 1996: s A. Rogers. Adults Learning for Development, Cassell Education, London 1996: s A. Handler, Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press Cambridge 1962, s N. Longworth, K. Davies, Lifelong Learning, op. cit: s J. Smith, A. Spurling, Understanding Motivation for Lifelong Learning. NIACE, Leicester 2002: s. 11.

6 332 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw wykorzystanie technologii e-learningu do wspierania procesów kształcenia przyczynia si do znacznych oszcz dno ci finansowych. Według autorów e-learning wspiera nie tylko procesy szkoleniowe, ale przyczynia si do rozwoju funkcjonalno ci organizacji poprzez wspieranie procesów produkcyjnych i zarz dczych 17. Jane Simmons konkluduje, i czynniki zewn trzne tj. uwarunkowania prawne, konkurencja rynkowa, uwarunkowania polityczne jak i post p technologiczny, wywieraj du y wpływ na organizacje zmuszaj c poniek d do zmiany strategii funkcjonowania opartej na wiedzy. Zmiana taka generuje istotne korzy ci dla organizacji wzbogacaj c potencjał rozwojowy przedsi biorstwa. Rysunek 3. E-learning w organizacji perspektywa pracodawcy ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Simmons, E-learning and Earning: The impact of Lifelong E-learning on Organizational Development in an Adverse Economy. W: U. Bernath, A. Szucs [Red.] Distance and E-learning in Transition. ISTE Ltd., London 2009: s. 768 Podnoszenie kwalifikacji pracowników, wzbogaca firm w zasoby niezb dnej wiedzy. Szczególnie na płaszczy nie wiedzy technologicznej, marketingowej, zarz dczej uwidacznia si kluczowa rola systemów e-learningu, których implementacja zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedz pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. Pomimo upływu 20 lat aktualna wydaj si by teza postawiona przez Petera Senge głosz ca, i organizacja rozwija si dzi ki wiedzy pochodz cej od pracowników, którzy w sposób ci gły rozwijaj swoje zdolno ci i umiej tno ci P. Tanjälaä, P. Häkkinen, E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. The Journal of Workplace Learning, 5(17), 2005: s P. Senge, The Fifth Discipline: The art and Practice of The Learning Organization. Doubleday, New York 1990: s. 139.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Perspektywa pracownika Bior c pod uwag szybki rozwój technologii oraz post p nauki wydaj si koniecznym podj cie działa niweluj cych dystans pomi dzy wiedz nabyt, a wiedz niezb dn do funkcjonowania w dzisiejszym społecze stwie, czy miejscu pracy. Kształcenie ustawiczne przekłada si na wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje, w poł czeniu z wysokim poziom motywacji do pracy, stanowi mo e o sukcesie na płaszczy nie zawodowej jak i społecznej. Według Lindy Maund czynniki wewn trz organizacji oraz personalne predyspozycje decyduj o stopniu zaanga owania si pracownika w proces samokształcenia. W perspektywie długofalowej osoby z wy szym poziomem kompetencyjnym, znacznie cz ciej ni pozostałe s aktywne zawodowo, co zapewnia im lepsz pozycj na rynku pracy oraz stabilizacj zawodow 19. Motywacja jest sił nap dow procesu samokształcenia i warunkuje jego trwało, przyczyniaj c si do wzrostu standardu ycia, zapewniaj c pełni uczestnictwa w yciu społecznym i politycznym kraju 20. Według autora modelu e- learning pozwala utrzyma lub rozwija zdolno do zatrudnienia. Wykorzystanie systemów e- learningu pozwala w sposób ci gły wzbogaca kompetencje pracownicze oraz wspomaga procesy zarz dzania zmian wyst puj ce w miejscu pracy 21. Rysunek 4. E-learning w organizacji perspektywa pracownika ródło: Opracowanie własne na podstawie J. Simmons, E-learning and Earning: The impact of Lifelong E-learning on Organizational Development in an Adverse Economy. W: U. Bernath, A. Szucs [Red.] Distance and E-learning in Transition. ISTE Ltd., London 2009: s L. Mound, An Introduction to Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001: s E. Solarczyk Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społecze stwa ucz cego si i gospodarki opartej na wiedzy, R. Ladyshewsky, J. Ryan, Peer Coaching and Reflective Practice In Authentic Business Contexts: A Strategy to Enhance Competency In Post-Graduate Business Studies, W: T. Herrington, J. Herrington [Red.] Authentic Learning Environments In Higher Education, Information Science Publishing, Hershey 2006: s. 62.

8 334 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw Z bada przeprowadzonych w USA wynika, i pracownicy ch tnie korzystaj ze szkole e- learningu, poniewa pozwalaj na kontrol materiału i czasu przeznaczonego na szkolenia 22. Podobne badania przeprowadzone w Polsce pokazały, i e-learning jest najbardziej efektywnym sposobem doskonalenia zawodowego. Coraz wi ksza dost pno szerokopasmowych ł cz internetowych pozwala na urozmaicenie formy przekazu oraz zmniejszenie kosztów logistycznych. Za najwa niejsze w procesie kształcenia respondenci uznali wybór metody i dobór tematyki zaj, zastosowanie praktyczne, dobór osób prowadz cych szkolenie, wymian do wiadcze. Zdecydowana wi kszo ankietowanych zdeklarowała gotowo po wiecenia czasu wolnego na systematyczne dokształcanie. 23 Proces konstruowania wiedzy mo e by postrzegany, jako proces społeczny, gdzie wspólnoty praktyków ułatwiaj uczenie si. Tynjala i Hakkinen utrzymuj, e wspólnoty praktyków s nieformalnie i naturalnie tworzone przez ludzi, którzy razem pracuj i współdziałaj 24. Becker dodaje, i e-learning stwarza mo liwo ci interakcji mi dzy u ytkownikami, co mo e sprzyja wspólnocie, która usprawnia proces uczenia si i zwi ksza indywidualn motywacj tworz c model kształcenia ustawicznego, wspieranego e-learningiem, w którym pracownicy s zaanga owani w działania e-learnigowe i ewolucyjne, aby zapewni sobie ci gło zatrudnienia 25. Znacz ce zarówno dla perspektywy pracodawcy jak i pracownika jest zwrócenie uwagi na społeczny i ewolucyjny charakter procesów kształtowania wiedzy opartych o narz dzia e-learningu. Rosenberg podkre la, i efektywna adaptacja rozwi za e-learningu, wymaga opracowania indywidualnych rodowiskowych modeli wsparcia procesów implementacyjnych uwzgl dniaj cych czynniki organizacyjne oraz kulturowe 26. Według Celiny Olszak rozkwit narz dzi jak i społecze stwa Web 2.0 poci ga za sob konieczno przewarto ciowania strategii kształtowania kapitału ludzkiego, poprzez wdro enie w organizacj nowoczesnych modeli e-learningu, pozwalaj cych na optymalizacj procesów biznesowych Podsumowanie Zastosowanie systemu e-learningowego jako integralnego elementu polityki personalnej, przedsi biorstwa przynosi wiele korzy ci zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Wdro enie systemów e-learningowych zwi ksza potencjał intelektualny pracowników, wpływa na zarz dzanie wiedza pracownicz oraz wspiera kultur samokształcenia. Dodatkowo pozwala utrzyma i rozwija zdolno do zatrudnienia pracowników, zwi kszaj c ich kompetencje i umiej tno ci oraz motywacj. Nie bez znaczenia jest zmniejszenie kosztów zwi zanych z kształceniem pracowników oraz wi ksza konkurencyjno na rynku dzi ki zwi kszonemu kapitałowi ludzkiemu. Dla pełnego sukcesu adopcji systemu e-learningowego w organizacji wskazuje si takie czyn- 22 L. Johnson, A. Levine, R. Smith, S. Stone, The 2010 Horizon Report, The New Media Consortium, Austin 2010: s J. Szandurski, Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP, P. Tanjälaä, P. Häkkinen, E-learning at work..., op.cit.: s G. Becker, The Age of Human Capital.W: H. Lauder, P. Brown [Red.] Education, Globalization & Social Change, Oxford University Press, Oxford 2002: s M. Rosenberg, Beyond E-learning. Pfeiffer, San Francisco 2006: s C. Olszak, Wyzwania ery wiedzy. W: C. Olszak, E. Ziemba [Red.] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007: s.17.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, nik jak tre, zaanga owanie, motywacja czy strategia. Konieczna jest inwestycja w infrastruktur techniczn, analiza potrzeb uczestników szkolenia czy zmiana kultury kształcenia. Istotnym aspektem pozytywnego wdro enia systemów e-learnigowych wydaje si by przede wszystkim stworzenie strategii e-learningowej, która b dzie ł czy cele biznesowe i dba o poparcie zarz du firmy. Ponadto musi by ci le zintegrowana ze strategi zarz dzania zasobami ludzkimi, tak aby osoby które maj wzi udział w szkoleniu e-learningowym ci le współpracowały w procesie jego projektowania. Nast pnie nale y opracowa strategi technologiczn, dzi ki której zostanie wybrana najlepsza forma i narz dzia szkolenia tak, aby uczestnicy szkolenia nie tylko je rozumieli, ale byli równie z niego zadowoleni. Bibliografia [1] Becker G., The Age of Human Capital.W: H. Lauder, P. Brown [Red.] Education, Globalization & Social Change, Oxford University Press, Oxford [2] Clark A., E-learning nauka na odległo, Wyd. Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [3] Handler A., Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press Cambridge [4] Johnson L., Levine A., Smith R, Stone S., The 2010 Horizon Report, The New Media Consortium, Austin [5] Keegan D., Foundations of Distance Education. Routledge, London [6] Ladyshewsky R., Ryan J., Peer Coaching and Reflective Practice In Authentic Business Contexts: A Strategy to Enhance Competency In Post-Graduate Business Studies. W: T. Herrington, J. Herrington [Red.] Authentic Learning Environments In Higher Education. Information Science Publishing, Hershey [7] Longworth N., Davies K., Lifelong Learning, Kogan Page, London [8] Mallon D., High-Impact Learning Practice: The Guide to Modernizing Your Corporate Training Strategy through Social and Informal Learning. Bersin & Associates, Oakland [9] Meger Z., Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, E-mentor, Nr 4(16), [10] Mound L., An Introduction to Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke [11] Olszak C., Wyzwania ery wiedzy. W: C. Olszak, E. Ziemba [Red.] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [12] Olszewska T., E-learning wizja czy konieczno, Strategie Biznesu, Nr 2(21), [13] Philips J., Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Gulf Publishing, Huston [14] Rogers A., Adults Learning for Development, Cassell Education, London [15] Rosenberg M., Beyond E-learning, Pfeiffer, San Francisco [16] Senge P., The Fifth Discipline: The art and Practice of The Learning Organization. Doubleday, New York [17] Smith J., Spurling A., Understanding Motivation for Lifelong Learning, NIACE, Leicester 2002.

10 336 E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsi biorstw [18] Tanjälaä P., Häkkinen P., E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges, The Journal of Workplace Learning, Nr 5(17), [19] Wo niak J., E-learning w biznesie i edukacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] E-LEARNING AS AN INTEGRAL PART OF COMPANY PERSONNEL POLICIES Summary The aim of this article is to pint lots of benefits of using of e-learning as an integral part of company personnel policy. There are benefits from the perspective of the employer and employee. Implementation of e-learning enhances the intellectual potential of employees, affects the management of employee knowledge and promotes a culture of self-education. In addition, it sustains and develops the employability of workers through increasing of their competence, skills and motivation. It is significant to reduce the costs associated with training employees and to increase competition in the market thanks to increased human capital. Keywords: e-learning, distance learning, training management, talent management, intellectual capital, training strategy Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Elbl gu ul. Wojska Polskiego 1, Elbl g

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku Telecommuting - leaders challenging of the organization of the 21st century

Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku Telecommuting - leaders challenging of the organization of the 21st century Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Helena Buli ska-stangrecka Politechnika Warszawska Telepraca - wyzwaniem liderów

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo