Program Erasmus w GWSP Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus w GWSP 2005-2010 Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹?"

Transkrypt

1 Program Erasmus w GWSP Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹? Biuro Programów i Wspó³pracy GWSP Chorzów 2010

2 Erasmus w skrócie: 1. Co to jest Program Erasmus? Dlaczego Erasmus jest realizowany w GWSP? Jakie warunki musi spe³niæ GWSP aby uczestniczyæ w Erasmusie? Kto mo e korzystaæ z Erasmusa? Gdzie i kiedy mo na wyjechaæ z Erasmusa w GWSP? Jak ubiegaæ siê o wyjazd Erasmusa? Czy w GWSP s¹ erasmusowcy? Co erasmusowcy GWSP s¹dz¹ o studiowaniu za granic¹? Jak du e wsparcie finansowe z Programu Erasmus uzyska³a GWSP i jej studenci? Co dalej? Za³¹cznik nr 1. Deklaracja polityki europejskiej (European Policy Statement, EPS) Za³¹cznik nr 2. Listê przedmiotów objêtych ofert¹ dydaktyczn¹ International Business and Management Za³¹cznik nr 3. Wniosek zg³oszeniowy Za³¹cznik nr 4. List motywacyjny Za³¹cznik nr 5. Formularz aplikacyjny studenta Za³¹cznik nr 6. Porozumienie o programie zajêæ (Learning Agreement, LA) Za³¹cznik nr 7. Wykaz zaliczeñ (Transcript of Records, ToR) Za³¹cznik nr 9. Zaœwiadczenie o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej Confirmation of Erasmus study period

3 Wprowadzenie Górnoœl¹skiej Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci im Karola Goduli w Chorzowie do Programu Erasmus okaza³o siê dzia³aniem umo liwiaj¹cym skuteczne umiêdzynarodowienie Uczelni. W ci¹gu ponad dziesiêciu lat funkcjonowania Szko³y, w tym szeœciu latach aktywnego uczestnictwa w Programie Erasmus, GWSP mo e pochwaliæ siê miêdzy innymi statutem uczelni z Kart¹ Uczelni Erasmus, powszechnym stosowaniem systemu ECTS, zrealizowaniem ponad 40 wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich oraz utrzymywaniem trwa³ej wspó³pracy z szeœcioma partnerskimi uczelniami zagranicznymi w piêciu krajach UE. Maj¹c na uwadze wielkoœæ uczelni, a tak e liczbê studentów na studiach stacjonarnych, których najczêœciej cechuje najwiêksza mobilnoœæ i du e zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi, skalê wymiany miêdzynarodowej mo na uznaæ za znacz¹c¹. Pomimo sukcesów w zakresie wymiany miêdzynarodowej jej rozwój w kolejnych latach staje siê jednym z kluczowych wyzwañ GWSP. Mam nadzieje, e ten skrócony przewodnik po Programie Erasmus, z którym mo na zapoznaæ siê w ci¹gu niespe³na 30 minut, bêdzie stanowi³: przyjazne wprowadzenie do procedur wymiany miêdzynarodowej, ciekawy przegl¹d doœwiadczeñ naszych studentów przebywaj¹cych w partnerskich uczelniach zagranicznych, materia³ informacyjny zwiêkszaj¹cy zainteresowanie i mobilnoœæ studentów GWSP wszystkich trybów i kierunków studiów. dr Adam Drobniak Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Biuro Programów i Wspó³pracy GWSP 3

4 1. Co to jest Program Erasmus? Program Erasmus to szansa dla ka dego studenta, nauczyciela akademickiego i pracownika administracyjnego uczelni na poznanie kultury innych pañstw, wzbogacenie w³asnych kalifikacji i umiejêtnoœci poprzez pobytu w partnerskich uczelniach zagranicznych. Program Erasmus to umiêdzynarodowienie uczelni poprzez wprowadzenie jej do europejskiego systemu kszta³cenia zgodnie z za³o eniami strategii boloñskiej. To tworzenie warunków dla wzrostu mobilnoœci studentów i nauczycieli akademickich, w tym tak e przygotowanie w³asnej, atrakcyjnej oferty zajêæ dla studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. Program Erasmus to presti dla uczelni w nim uczestnicz¹cych wzmacniaj¹cy ich markê i pozycjê w œrodowisku akademickim. Aktywne uczestnictwo w europejskich sieciach uczelni dzia³aj¹cych w Programie Erasmus wi¹ e siê równoczeœnie z d¹ eniem do rozwijania i utrzymywania trwa³ych kontaktów z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Program Erasmus to wreszcie jednolite standardy i procedury - honorowane przez wszystkie uczelnie w nim uczestnicz¹ce - umo liwiaj¹ce skuteczn¹ organizacjê wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Oznacza to, miêdzy innymi, uznawanie zaliczonych przedmiotów i okresu studiowania w partnerskiej uczelni zagranicznej za ekwiwalenty przedmiotów i okresu studiowania w uczelni macierzystej. 4

5 2. Dlaczego Erasmus jest realizowany w GWSP? D¹ enie do rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej Górnoœl¹skiej Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci im. Karola Goduli w Chorzowie wpisane jest rozwój uczelni od pocz¹tku jej powo³ania. Wysoka ranga umiêdzynarodowienia GWSP okreœlona zosta³a w wizji rozwoju Uczelni w wymiarze oferowania presti owych specjalnoœci i autorskich, oryginalnych programów kszta³cenia realizowanych w partnerstwie z uczelniami zagranicznymi. Zapisy Strategii rozwoju GWSP wskazuj¹ równoczeœnie na wspieranie dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do aktywnego funkcjonowania Uczelni w sieciach instytucji i kontaktów personalnych w skali regionalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Strategia rozwoju GWSP wskazuje tak e, i Uczelnia przyczynia siê do realizacji polityki kszta³cenia zgodnej ze standardami europejskimi, kontynuuje i poszerza miêdzynarodow¹ wymianê studentów i wyk³adowców w oparciu o Program Erasmus. Ponadto, wspiera absolwentów ubiegaj¹cych siê o zdobycie drugiego dyplomu w partnerskich uczelniach zagranicznych. 5

6 3. Jakie warunki musi spe³niæ GWSP aby uczestniczyæ w Erasmusie? Uczestnictwo w Erasmusie wymaga od ka dej uczelni zainteresowanej Programem spe³nienia szeregu wymagañ w zakresie standardów kszta³cenia oraz warunków formalno-organizacyjnych wspó³pracy miêdzynarodowej. Promowanie i aktywna mobilnoœæ studentów oraz pracowników naukowych GWSP jest mo liwa dziêki nastêpuj¹cym elementom: Deklaracja Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement, EPS) Dokument, który ka da uczelnia przedstawia Komisji Europejskiej w procesie ubiegania siê o Kartê Uczelni Erasmusa (daj¹ca prawo uczestniczenia w Programie ERASMUS - zob. poni ej). W Deklaracji Uczelnia opisuje aktualny stan wspó³pracy miêdzynarodowej, definiuje swoje cele i priorytety, w szczególnoœci w odniesieniu do dzia³añ prowadzonych w ramach Programu ERASMUS oraz przedstawia rozwi¹zania przyjête w celu zapewnienia jakoœci w ramach wymiany kadry, studentów i pracowników administracyjnych. GWSP dwukrotnie, tj. w roku 2004 i 2007 opracowa³a Erasmus Policy Statement w zakresie zapewnienia jakoœci i kszta³towania kontaktów miêdzynarodowych umo liwiaj¹cych uczestnictwo Uczelni w europejskiej sieci szkó³ zawodowych i akademickich. Pe³ny tekst EPS znajduje siê w za³¹czniku nr 1. Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) Karta Uczelni Erasmusa to swego rodzaju certyfikat nadawany uczelni przez Komisjê Europejsk¹ umo liwiaj¹cy jej aktywne uczestnictwo miedzy innymi w Programie Erasmus. Nadanie EUC uzale nione jest od oceny Deklaracji Polityki Erasmusa, w tym spe³niania przez uczelniê okreœlonych standardów jakoœci w ramach wymiany kadry, studentów i pracowników administracyjnych. Pierwsz¹ Kartê Uczelni Erasmusa obowi¹zuj¹c¹ w latach , GWSP otrzyma³a w marcu 2005 roku. Decyzj¹ z 10 czerwca 2007 r. GWSP otrzyma³a drug¹ tzw. rozszerzon¹ Kartê Uczelni Erasmusa umo liwiaj¹c¹ prowadzenie wszystkich dzia³añ w zakresie wymiany miêdzynarodowej studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w latach , w tym uzyskiwanie wsparcia finansowego w ramach Programu Erasmus. 6

7 Narodowa Agencja Programu Erasmus (National Agency, NA) Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa otworzy³o w 2005 roku drogê GWSP do aktywnej wspó³pracy miêdzynarodowej. Posiadaj¹c status uczelni z EUC, GWSP mo e corocznie wnioskowaæ o wsparcie finansowe wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich z Programu Erasmus. Coroczne projekty zwi¹zane z wsparciem finansowym mobilnoœci studentów i nauczycieli GWSP kierowane s¹ do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która pe³ni rolê Narodowej Agencji Programu Erasmus (www.frse.org.pl), tj. instytucji koordynuj¹cej realizacjê Erasmusa w Polsce. Partnerskie uczelnie zagraniczne Rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej GWSP jest uzale niony nie tylko od przyznania Karty Uczelni Erasmusa oraz uzyskania wsparcia finansowego z Narodowej Agencji Programu Erasmus, ale wi¹ e siê przede wszystkim z poszukiwaniem partnerskich uczelni zagranicznych i utrzymywaniem z nimi trwa³ych kontaktów. Co wiêcej, rozwiniêta sieæ partnerskich uczelni zagranicznych - potwierdzona umowami bilateralnymi okreœlaj¹cymi limity miejsc wyjazdowych - jest w rzeczywistoœci warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego z NA. Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa by³o w tym procesie kluczowym czynnikiem skutecznego poszukiwania partnerów oraz finalizowania umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Pierwsz¹ zagraniczn¹ uczelni¹ partnersk¹, z któr¹ GWSP w 2005 roku podpisa³a umowê bilateraln¹ by³a Business School Ostrava z Czech. Europejski System Punktów Transferowych (European Credit Transfer System, ECTS) Prowadzenie skutecznej wymiany studentów, w wymiarze zapewnienia uznawalnoœci zaliczeñ i okresu studiowania w partnerskich uczelniach zagranicznych wymaga³o tak e wdro enia niezbêdnych standardów kszta³cenia w zakresie oferty dydaktycznej GWSP. Porównywalnoœæ nak³adu pracy studenta zwi¹zana z realizacj¹ poszczególnych przedmiotów pocz¹wszy od roku akademickiego zaczê³a byæ mierzona w GWSP za pomoc¹ Europejskiego Systemu Punktów Transferowych. 7

8 Przeliczniki ECTS stosowane s¹ obecnie w sposób powszechny na wszystkich trybach i kierunkach studiów, w szczególnoœci na etapie wydawania Suplementu do Dyplomu, co umo liwia studentom GWSP bezproblemowe podejmowanie studiów w uczelniach zagranicznych np. w ramach tzw. dru- 1 giego dyplomu lub na poziomie uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich. W wymianie miêdzynarodowej studentów GWSP, realizowanej w ramach Programu Erasmus, system ECTS umo liwia dobór przedmiotów studiowanych w partnerskiej uczelni zagranicznej oraz uznanie ich zaliczeñ za ekwiwalentne w relacji do przedmiotów prowadzonych w uczelni macierzystej (w okresie pobytu studenta za granic¹). Zajêcia w jêzyku angielskim Uczestnictwo w Programie Erasmus oznacza tak e tworzenie przez GWSP warunków sprzyjaj¹cych przyjazdom studentów i nauczycieli akademickich z partnerskich uczelni zagranicznych. Dzia³ania tego rodzaju s¹ zgodne z celami strategicznymi rozwoju GWSP wi¹ ¹cymi siê z dopasowaniem dydaktyki do wymogów obowi¹zuj¹cych wspó³czeœnie w renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych miedzy innymi poprzez prowadzenia zajêæ w jêzyku angielskim. Zajêcia tego rodzaju stanowi¹ obecnie warunek kluczowy dla dalszego rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej Uczelni, w tym zwiêkszenia liczby przyjazdów studentów i nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus. Pocz¹wszy od roku akademickiego w GWSP zapewnia ofertê dydaktyczn¹ w ramach tzw. œcie ki anglojêzycznej: International Business and Management. Obejmuje ona wyk³ady i æwiczenia o charakterze multidyscyplinarnym, w tym równie przedmioty posiadaj¹ce wymiar wyk³adów goœcinnych prowadzonych przez zagranicznych nauczycieli akademickich. Dla wszystkich przedmiotów œcie ki anglojêzycznej stosowany jest system ECTS. 1 GWSP pocz¹wszy od roku akademickiego prowadzi wspólnie z University of the West of Scotland u³atwion¹ procedurê naboru na tzw. drugi dyplom studiów. 8

9 Biuro Programów i Wspó³pracy Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ Uczelni, w szczególnoœci z koordynacj¹ Programu Erasmus, prowadzi powo³ane w paÿdzierniku 2004 Biuro Programów i Wspó³pracy. Do zadañ Biura nale y miêdzy innymi: opracowanie Deklaracji Polityki Erasmusa, przygotowanie corocznych projektów zwi¹zanych z dofinansowaniem mobilnoœci studentów i nauczycieli akademickich, organizacja, monitoring, kontrola i rozliczanie wyjazdów w ramach Programu Erasmus, utrzymywanie sta³ych kontaktów z koordynatorami Erasmusa w partnerskich uczelniach zagranicznych, a tak e pozyskiwanie nowych partnerów. Informacje na temat dzia³alnoœci Biura dostêpne s¹: w pok. 213 bud. A, na stronie internetowej Uczelni (www.gwsp.edu.pl zak³adka: Struktura - Biuro Programów i Wspó³pracy), w gablocie naprzeciwko pokoju Biura, a tak e podczas spotkañ informacyjnych ze studentami. Informacje kontaktowe: dr Adam Drobniak Kierownik Biura Programów i Wspó³pracy Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus (biuro) (prywatny) tel w. 49 9

10 4. Kto mo e korzystaæ z Erasmusa? Program Erasmus wi¹ e siê z ró norodnymi formami mobilnoœci skierowanymi do odmiennych grup beneficjentów. W ramach dzia³añ realizowanych przez GWSP dostêpne s¹ ich nastêpuj¹ce formy: Wyjazdy studentów na studia (Student Mobility - Studies, SMS) Najbardziej popularna forma wyjazdu studentów do partnerskich uczelni polegaj¹ca na odbyciu czêœci studiów (najczêœciej jednego semestru) za granic¹. Kto mo e uczestniczyæ? Osoby posiadaj¹ce status studenta studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich w polskiej uczelni wysy- ³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. W wyjeÿdzie SMS mo na uczestniczyæ tylko raz. Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus na studia musi byæ studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Wyjazdy studentów na praktykê (Student Mobility - Placement, SMP) To forma mobilnoœci studentów polegaj¹ca na odbyciu praktyki (trzymiesiêcznej) w partnerskim przedsiêbiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestnicz¹cym w Programie Erasmus. Kto mo e uczestniczyæ? Osoby posiadaj¹ce status studenta studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich w polskiej uczelni wysy- ³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. W wyjeÿdzie SMP mo na uczestniczyæ tylko raz. Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus na studia musi byæ studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. 10

11 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (Staff Teaching Assignments, STA) Forma wyjazdu skierowana do nauczycieli akademickich polegaj¹ca na przeprowadzeniu w zagranicznej uczelni partnerskiej zajêæ ze studentami pierwszego lub drugiego stopnia, lub te zajêæ na studiach stopnia trzeciego. Kto mo e uczestniczyæ? Nauczyciel akademicki ubiegaj¹cy siê o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi byæ zatrudniony w polskiej uczelni wysy³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. Forma umowy, stanowi¹cej podstawê zatrudnienia dydaktycznego (umowa o pracê, umowa zlecenia, umowa o dzie³o) nie ma znaczenia. Nauczyciele akademiccy mog¹ uczestniczyæ w wyjazdach STA wielokrotnie. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (Staff Training, STT) Ostatnia z form mobilnoœci skierowana jest do pracowników administracyjnych uczelni. Przewiduje ich udzia³ w szkoleniu w partnerskiej uczelni lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestnicz¹cym w Programie Erasmus. Kto mo e uczestniczyæ? Pracownik administracyjny ubiegaj¹cy siê o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi byæ zatrudniony w polskiej uczelni wysy³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. Forma umowy, stanowi¹cej podstawê zatrudnienia to umowa o pracê. Pracownicy administracyjni mog¹ uczestniczyæ w wyjazdach STT wielokrotnie. 11

12 5. Gdzie i kiedy mo na wyjechaæ z Erasmusa w GWSP? GWSP zapewnia swoim studentom i pracownikom mo liwoœci realizacji wyjazdów zagranicznych do szeœciu partnerskich uczelni zagranicznych w piêciu krajach UE. Obowi¹zuj¹ce obecnie umowy bilateralne tworz¹ mo liwoœci realizacji maksymalnie 30 wyjazdów w ramach Programu Erasmus rocznie, w tym: 16 wyjazdów studentów na studia (SMS), 2 wyjazdów na praktykê (SMP), 8 wyjazdów dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (STA), 4 wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT). Kraj Zagraniczna uczelnia/firma partnerska SMS wyjazdy studentów na studia SMP wyjazdy studentów na praktykê STA wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajêæ STT wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych Czechy Business School Ostrava Francja University of Valenciennes Niemcy University of Applied Sciences in Leipzig S³owacja University of Trencin S³owacja University of Zilina S³owacja FUMME a.s., Humenne Wielka University Brytania of the West of Scotland RAZEM Wyjazdy studentów na studia realizowane s¹ w terminach zbie nych w zasadzie z okresem rozpoczêcia i zakoñczenia semestrów w GWSP. Semestry zimowe rozpoczynaj¹ siê w partnerskich uczelniach zagranicznych ok. 15 wrzeœnia, zaœ koñcz¹ ok. 30 stycznia. Semestry letnie - w zale noœci od harmonogramu danego roku akademickiego w partnerskiej uczelni zagranicznej - rozpoczynaj¹ siê ok. 1 lutego, zaœ koñcz¹ 30 czerwca lub te ok. 15 lipca (jak w przypadku HTWK Leipzig). 12

13 6. Jak ubiegaæ siê o wyjazd Erasmusa 13

14 Wyjaœnienia * Porozumienie o programie zajêæ (Learning Agreement, LA) Dokument zawieraj¹cy przedmioty, które bêd¹ przez studenta GWSP studiowane w partnerskiej uczelni zagranicznej. Zakres przedmiotów musi zostaæ wspólnie wynegocjowany przez: studenta GWSP, Dziekana GWSP i Koordynatora Programu Erasmus GWSP oraz Dziekana (lub inn¹ wskazana osobê) z partnerskiej uczelni zagranicznej. Dla uzyskania porównywalnoœci przedmiotów studiowanych w GWSP oraz w partnerskich uczelniach zagranicznych przygotowuje siê dodatkowo dokument pn.: Karta zaliczeñ (tzw. Recognition Sheet), w którym zestawia siê przedmioty studiowane w GWSP z przedmiotami studiowanymi za granic¹ - w danym semestrze - celem uzyskania ich porównywalnoœci. Na podstawie zawartoœci Porozumienia o programie zajêæ student zyskuje prawo do równowa nego traktowania, np. semestru studiów za granic¹ jako to samego z semestrem studiów w GWSP. Zaliczony semestr studiów za granic¹ oznacza zaliczony semestr studiów w GWSP. W trakcie pobytu w partnerskiej uczelni zagranicznej student zobowi¹zany jest do uzyskania zaliczeñ z przedmiotów zawartych w Porozumieniu o programie zajêæ. Istniej¹ mo liwoœci modyfikacji Porozumienia o programie zajêæ, jednak ka da zmiana wymaga zgody partnerskiej uczelni zagranicznej oraz GWSP. ** Wykaz zaliczeñ (Transcript of Records, ToR) Zaliczenia uzyskane przez studenta GWSP w partnerskiej uczelni zagranicznej zostaj¹ wpisane do Wykazu zaliczeñ (tzw. Transcript of Records, ToR). Przed powrotem do kraju student powinien równie uzyskaæ Zaœwiadczenie o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej (Za³¹cznik nr 9), precyzuj¹ce miêdzy innymi datê przyjazdu i wyjazdu studenta oraz cel pobytu. Po powrocie studenta do GWSP, na podstawie Wykazu zaliczeñ oraz Zaœwiadczenia o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej (jeœli dokumenty te spe³niaj¹ wszystkie wstêpnie okreœlone warunki) nastêpuje uznanie - zaliczenie okresu studiów za granic¹ za równowa ny z okresem studiów w GWSP. Po powrocie student zobowi¹zany jest tak e o wype³nienie ankiety ewaluacyjnej. 14

15 7. Czy w GWSP s¹ erasmusowcy? Wprowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z Programem Erasmus ju od pocz¹tku spotka³o siê z zainteresowaniem studentów GWSP. Wstêpnie wymiana ogranicza³a siê do dwóch partnerskich uczelni zagranicznych, tj. Business School Ostrava (Czechy) oraz University of Valenciennes (Francja) Rys. 1. Liczba wyjazdów w ramach Programu Erasmus w latach Wraz ze stopniowym pozyskiwaniem nowych partnerów wspó³pracy zmienia³y siê kierunki wyjazdów, z których w ostatnich latach najbardziej popularne to Wielka Brytania i Niemcy. Roczna liczba wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus utrzymuje siê na sta³y poziomie tj. od 4 do 8 osób. Uzupe³niaj¹ce, w tym zakresie, s¹ wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (na poziomie od 2 do 4 wyjazdów rocznie). Bior¹c pod uwagê skalê i rodzaj Uczelni, w szczególnoœci zmniejszaj¹c¹ siê liczbê studentów na studiach stacjonarnych - których cechuje najwiêksze zainteresowanie tego rodzaju mobilnoœci¹ - wielkoœci wymiany mo na uznaæ za znacz¹c¹. Sumarycznie w ramach Erasmusa w latach uda³o siê sfinalizowaæ 42 wyjazdy do wszystkich partnerskich uczelni zagranicznych. 15

16 8. Co erasmusowcy GWSP s¹dz¹ o studiowaniu za granic¹? O doœwiadczeniach z wyjazdów w ramach Programu Erasmusa najlepiej zapytaæ samych studentów: Jeœli chodzi o wra enia zwi¹zane z pobytem tutaj, to przede wszystkim wzbogacenie doœwiadczeñ jêzykowych oraz nawi¹zywanie przyjaÿni z ludÿmi z ró nych krajów, czyli poznawanie ró nych kultur i tradycji. Anna Heinrich, HTWK Leipzig (Erasmus ). Szkocka University of the West of Scotland cieszy siê du ym powodzeniem wœród erasmusowców GWSP. Od lewej: Micha³ Bimczok, Mirella Gmur, Kinga Budziak, Adam Drobniak (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus w GWSP), Ada Wie³a, Natalia Dyrda, Miros³awa Kamrad. (Erasmus oraz tzw. II dyplom). Pobyt na UWS wspominam jako czas nowych odkryæ, zmiany wielu elementów œwiatopogl¹du. By³ to bardzo wartoœciowy okres w moim yciu, ucz¹cy mnie radzenia sobie w ró nych skrajnych sytuacjach, rozwijaj¹cy poczucie w³asnej wartoœci, czy te otwartoœci na inne kultury. Wiem ponadto ze strony studenckiej, e warto sprawdziæ skrupulatnie zakres wybieranego przedmiotu, aby unikn¹æ póÿniejszych k³opotów. Micha³ Bimczok, UWS (Erasmus ). 16

17 Wydawaæ by siê mog³o, e wyjazd na wymianê studenck¹ do Ostravy nie mo e byæ tak fascynuj¹cy jak wyjazd do Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, jednak na miejscu okazuje siê prawdziwym stwierdzenie, e pozory myl¹. Przekrój przeró nych narodowoœci, kultur oraz osobowoœci sprawi³, e wyjazd ten by³ wyj¹tkowy. Pierwsze doœwiadczenia w studiowaniu poza Polsk¹, w innym ni polski jêzyku oraz z ludÿmi z ca³ego œwiata (Turcja, Japonia, Belgia, Portugalia, Czechy, Ukraina, Rosja, Kanada) okaza³y siê wyzwaniem i doskona³¹ inspiracj¹ do podejmowania kolejnych wyzwañ. Poza tradycyjnymi zajêciami na uczelni, mieliœmy mnóstwo okazji do rozwijania zainteresowañ - wycieczki, przygotowywanie przedstawienia teatralnego pod okiem profesjonalnego re ysera, organizacja 'globalnej wioski', gdzie ka dy prezentowa³ swój kraj. Mirella Gmur i ukasz Borkowski, Business School Ostrava (Erasmus ). Jak widaæ - na za³¹czonym obrazku - niektórzy zajmowali siê g³ównie imprezowaniem :). Tak siê im to spodoba³o, e postanowili studiowaæ w Szkocji dwa semestry. Pomimo wyzwañ zwi¹zanych z yciem towarzyskim uda³o im siê uzyskaæ pozytywne oceny z egzaminów. Pawe³ Chêciñski i Tomasz Gaj, UWS (Erasmus ). 17

18 niedostateczne minimalne umiarkowane znaczne istotne Rys. 2. Ocena korzyœci akademickich z wyjazdu Opinie wyra one przez studentów GWSP uczestnicz¹cych w Programie Erasmus potwierdzaj¹ równie informacje statystyczne zgromadzone na podstawie ankiet ewaluacyjnych - wype³nianych przez nich po powrocie do kraju. Zdecydowana wiêkszoœæ z erasmusowców (tj. 81%) uwa a, i wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej wi¹za³ siê z znacz¹cymi, lub te istotnymi korzyœciami akademickimi. Nabyta wiedza i umiejêtnoœci w uczelni zagranicznej, w tym kompetencje jêzykowe stanowi¹ istotny czynnik motywuj¹cy do wyjazdu. Jeszcze wy ej oceniane s¹ korzyœci osobiste z wyjazdów w ramach Erasmusa. Wszyscy (100%) studenci GWSP uczestnicz¹cy w wyjazdach Erasmusa uwa aj¹, i wi¹ ¹ siê one przede wszystkim z korzyœciami osobistymi w stopniu co najmniej znacz¹cym. Wœród korzyœci wymienia siê czêsto: poznanie kultury innego kraju, mo liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z obcokrajowcami, nawi¹zywanie nowych znajomoœci, a tak e wyrwanie siê z domu. niedostateczne niedostatecznym minimalne minimalnym umiarkowane dostatecznym znaczne dobrym istotne Rys. 3. Ocena korzyœci osobistych z wyjazdu bardzo dobrym Wa ne s¹ tak e opinie studentów w zakresie wp³ywu wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej na ich przysz³¹ karierê zawodow¹. Ponad, 80% erasmusowców GWSP jest zdania, i wyjazd w ramach Erasmusa w stopniu dobrym, lub te bardzo dobrym bêdzie w przysz³oœci pomocny w ich karierze zawodowej. Argumenty u ywane przez studentów to najczêœciej: nabranie pewnoœci siebie, nabycie zdolnoœci do rozwi¹zywania nietypowych wyzwañ, wzmocnienie przedsiêbiorczoœæ w zakresie radzenia sobie w nowych warunkach. Rys. 4. Ocena znaczenia wyjazdu Erasmusa w karierze zawodowej 18

19 9. Jak du e wsparcie finansowe z Programu Erasmus uzyska³a GWSP i jej studenci? Trwa³e wpisanie dzia³añ zwi¹zanych z Erasmusem w dzia³alnoœæ GWSP wi¹za³o siê istotnym wsparciem finansowym uzyskanym z Programu. W latach dzia³ania zwi¹zane ze wzrostem mobilnoœci zosta³y wsparte ze œrodków Programu Erasmus kwot¹ niemal 70 tys. EURO Rys. 5. Wsparcie finansowe mobilnoœci studentów z Programu Erasmus i œrodków GWSP Wymiana studentów i nauczycieli akademickich jest równie wspierana ze œrodków GWSP miêdzy innymi w postaci 50% zwolnienia z czesnego oraz dofinansowania kosztów wyjazdów nauczycieli akademickich. Szacunkowa wielkoœæ tego rodzaju dofinansowania w latach wynios³a ponad 7 tys. EURO. 19

20 Pytania stawiane przez studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi w ramach Erasmusa czêsto wi¹ ¹ siê z kwestiami wielkoœci stypendium wyp³acanego z Programu. Miesiêczna wielkoœæ stypendium uzale niona jest od kraju do którego realizowany jest wyjazd. Analiza wielkoœci przeciêtnego miesiêcznego stypendium wyp³acanego erasmusowcom z GWSP wskazuje, i wielkoœæ ta wzros³a z 275 EURO/mc/studenta w 2005 roku do 350 EURO/mc/studenta w 2010 roku. Rys. 6. Przeciêtna wartoœæ miesiêczna stypendium wyp³acana studentom Erasmusa w GWSP w latach (EURO) Nale y pamiêtaæ, i stypendium z bud etu Programu Erasmus zwi¹zane ze zrealizowaniem wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pe³nych kosztów zwi¹zanych z pobytem za granic¹. 20

21 10. Co dalej? Wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej, poznanie odmiennych warunków kszta³cenia, zawi¹zane przyjaÿnie, nabycie pewnoœci siebie, czêsto powoduj¹ dostrze enie nowych, atrakcyjnych mo liwoœci podnoszenia w³asnych kompetencji i umiejêtnoœci. Wyjazdy Erasmusa, trwaj¹ce zazwyczaj kilka miesiêcy, okazuj¹ siê zbyt krótkie. Studenci GWSP staj¹ siê mobilni i nabieraj¹ apetytu na kontynuowanie nauki za granic¹. Wychodz¹c naprzeciw tej tendencji w roku akademickim GWSP wraz z University of the West of Scotland okreœli³y, zasady w oparciu, o które studenci III roku GWSP, wszystkich trybów i kierunków studiów, mog¹ ubiegaæ siê o kontynuacje nauki w tej uczelni celem uzyskania drugiego dyplomu licencjata. Korzystne zasady zaproponowane przez szkockiego partnera obejmuj¹: ca³kowite pokrycie kosztów czesnego, dofinansowanie kosztów zakwaterowania w ramach tzw. George Blazyca Award oraz pominiêcie scentralizowanej procedury aplikacyjnej na rzecz bezpoœredniego kontaktu ze studentem. W ramach drugiego dyplomu licencjata doczekaliœmy siê ju podwójnych absolwentów obu uczelni. W 2009 roku po raz pierwszy w historii GWSP trzy nasze studentki uzyska³y tytu³ licencjata w University of the West of Scotland. Kontakt Informacje zwi¹zane z wyjazdami zagranicznymi realizowanymi w GWSP w szczególnoœci w ramach Programu Erasmus mo na uzyskaæ: poprzez stronê internetow¹ Uczelni (www.gwsp.edu.pl) w Biurze Programów i Wspó³pracy GWSP (bud. A, pok. 213) dr Adam Drobniak (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus) tel w (praca) (prywatny) podczas spotkañ informacyjnych w gablocie informacyjnej znajduj¹cej siê w bud. A, na I piêtrze, przy wejœciu do Dziekanatu. 21

22 Za³¹cznik nr 1. Deklaracja polityki europejskiej (European Policy Statement, EPS) Upper Silesian Academy of Entrepreneurship in Chorzow Office for Programmes and Cooperation Erasmus Policy Statement applied to Erasmus University Charter Chorzów, February

23 I. Institution strategy, objectives and priorities for Erasmus activities and any other actions in the context of the Life Long Learning Programme ( ) The USAE s Strategy defines the Academy as educational institution constantly expanding its educational programmes, promoting academic values, and ensuring high quality of education. The USAE offers unique educational offer at I level of study. It also realises variety of other educational products like post-graduate studies, trainings, workshops, open lectures and it initiates research projects concerning the economy restructuring and cultural transition. The goals and priorities of the Strategy relating to the Erasmus Programme include: teaching students entering into a labour market successfully, supporting the innovativeness of the staff enabling conduct educational and research projects as well as participation in multilateral projects and thematic networks, realising the self-learning specialisations and curriculum programmes (also in English), developing contacts with enterprises, rolling out the mobility idea among partners in Europe, playing the role of a host institution for foreign students, implementing the ECTS at all fields of study. Among the measures realised by USAE the following correspond with the priorities of the LLP: - promotion of cohesion at all stages of education and strengthening education offer USAE develops network of cooperation with the Silesian colleges by organising events such as Regional Contests of Entrepreneurial Projects. It creates abilities for studying at 4 fields and 16 specialisations including such unique in the Silesia region like Entrepreneurship, E-Business, Cultural Animation. It also runs 15 types of post-graduate studies including partly-financed by the ESF. It allows its students to continue their education at the II level of studies at the University of Economics in Katowice; - facilitation of access to the knowledge USAE promotes social cohesion by using a number of scholarships like: social, accommodation, achievement in learning, fee reduction by participation in the Erasmus); - improving the quality of professional education and creating the synergy between education and culture USAE organises the meeting workshops and trainings for Silesian colleges teachers; it also initiates the pioneer multi-sector projects like Silesian Month of Creativeness which gather representatives from educational, scientific and cultural sectors. Promotion of the principles of the EPS is realised by entering its records into the USAE s Strategy. Within the daily activity, the EUC and the EPS are accessible on the website (www.gwsp.edu.pl). The EUC and the EPS are also widespread during the recruitment process for Erasmus mobility. Basic values defined in the USAE s Strategy are: partnership, responsibility and openness, which generally prevent all kinds of discrimination. In the operational activities prevention against discrimination are recorded in regulations concerning: recruitment, studying, scholarships, and recruitment for Erasmus mobility. II. Quality of academic activities Activities in the frame of mobility are organised by the USAE unit called Office for Programmes and Cooperation which is responsible for: initiating actions and information meetings; preparing proposals concerning the recruitment regulations and other documentations like application forms, agreements linked with mobility; recruitment of students and academic staff which apply 23

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Informacje ogólne Co to jest program Socrates-Erasmus tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających międzynarodową wymianę studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/2011REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 25.10.2011 r. ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wyjazdy pracowników Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim i innym

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13.

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13. Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13. I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor ds. Nauki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne. II. Zadania i obowiązki koordynatorów

I. Zasady ogólne. II. Zadania i obowiązki koordynatorów REGULAMIN ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, FSS, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 1 Zasady i warunki wyjazdu 1. Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 1 Zasady ogólne 1. Program Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Senatu UJW nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 3 DOFINANSOWANIE STUDIÓW, STAŻE I STYPENDIA NOWE KIERUNKI STUDIÓW STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich w ramach Lifelong Learning Programme 2. TERMINOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. 0050.148.2013 ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r, oraz ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Formularz aplikacyjny Krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Systemu Edukacji Edukacji Biuro krajowe programu Erasmus MUNDUS Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Mundus Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce z obserwacji i przemyśleń oraz w oparciu o literaturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

The Lifelong Learning Programme- Erasmus

The Lifelong Learning Programme- Erasmus The Lifelong Learning Programme- Erasmus Ogólne informacje o programie Erasmus Program Erasmus został ustanowiony w 1987 r. jako europejski program wyjazdów stypendialnych dla studentów. W latach dziewięćdziesiątych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo