Program Erasmus w GWSP Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus w GWSP 2005-2010 Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹?"

Transkrypt

1 Program Erasmus w GWSP Gdzie, kiedy, jak i dlaczego warto studiowaæ za granic¹? Biuro Programów i Wspó³pracy GWSP Chorzów 2010

2 Erasmus w skrócie: 1. Co to jest Program Erasmus? Dlaczego Erasmus jest realizowany w GWSP? Jakie warunki musi spe³niæ GWSP aby uczestniczyæ w Erasmusie? Kto mo e korzystaæ z Erasmusa? Gdzie i kiedy mo na wyjechaæ z Erasmusa w GWSP? Jak ubiegaæ siê o wyjazd Erasmusa? Czy w GWSP s¹ erasmusowcy? Co erasmusowcy GWSP s¹dz¹ o studiowaniu za granic¹? Jak du e wsparcie finansowe z Programu Erasmus uzyska³a GWSP i jej studenci? Co dalej? Za³¹cznik nr 1. Deklaracja polityki europejskiej (European Policy Statement, EPS) Za³¹cznik nr 2. Listê przedmiotów objêtych ofert¹ dydaktyczn¹ International Business and Management Za³¹cznik nr 3. Wniosek zg³oszeniowy Za³¹cznik nr 4. List motywacyjny Za³¹cznik nr 5. Formularz aplikacyjny studenta Za³¹cznik nr 6. Porozumienie o programie zajêæ (Learning Agreement, LA) Za³¹cznik nr 7. Wykaz zaliczeñ (Transcript of Records, ToR) Za³¹cznik nr 9. Zaœwiadczenie o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej Confirmation of Erasmus study period

3 Wprowadzenie Górnoœl¹skiej Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci im Karola Goduli w Chorzowie do Programu Erasmus okaza³o siê dzia³aniem umo liwiaj¹cym skuteczne umiêdzynarodowienie Uczelni. W ci¹gu ponad dziesiêciu lat funkcjonowania Szko³y, w tym szeœciu latach aktywnego uczestnictwa w Programie Erasmus, GWSP mo e pochwaliæ siê miêdzy innymi statutem uczelni z Kart¹ Uczelni Erasmus, powszechnym stosowaniem systemu ECTS, zrealizowaniem ponad 40 wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich oraz utrzymywaniem trwa³ej wspó³pracy z szeœcioma partnerskimi uczelniami zagranicznymi w piêciu krajach UE. Maj¹c na uwadze wielkoœæ uczelni, a tak e liczbê studentów na studiach stacjonarnych, których najczêœciej cechuje najwiêksza mobilnoœæ i du e zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi, skalê wymiany miêdzynarodowej mo na uznaæ za znacz¹c¹. Pomimo sukcesów w zakresie wymiany miêdzynarodowej jej rozwój w kolejnych latach staje siê jednym z kluczowych wyzwañ GWSP. Mam nadzieje, e ten skrócony przewodnik po Programie Erasmus, z którym mo na zapoznaæ siê w ci¹gu niespe³na 30 minut, bêdzie stanowi³: przyjazne wprowadzenie do procedur wymiany miêdzynarodowej, ciekawy przegl¹d doœwiadczeñ naszych studentów przebywaj¹cych w partnerskich uczelniach zagranicznych, materia³ informacyjny zwiêkszaj¹cy zainteresowanie i mobilnoœæ studentów GWSP wszystkich trybów i kierunków studiów. dr Adam Drobniak Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Biuro Programów i Wspó³pracy GWSP 3

4 1. Co to jest Program Erasmus? Program Erasmus to szansa dla ka dego studenta, nauczyciela akademickiego i pracownika administracyjnego uczelni na poznanie kultury innych pañstw, wzbogacenie w³asnych kalifikacji i umiejêtnoœci poprzez pobytu w partnerskich uczelniach zagranicznych. Program Erasmus to umiêdzynarodowienie uczelni poprzez wprowadzenie jej do europejskiego systemu kszta³cenia zgodnie z za³o eniami strategii boloñskiej. To tworzenie warunków dla wzrostu mobilnoœci studentów i nauczycieli akademickich, w tym tak e przygotowanie w³asnej, atrakcyjnej oferty zajêæ dla studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. Program Erasmus to presti dla uczelni w nim uczestnicz¹cych wzmacniaj¹cy ich markê i pozycjê w œrodowisku akademickim. Aktywne uczestnictwo w europejskich sieciach uczelni dzia³aj¹cych w Programie Erasmus wi¹ e siê równoczeœnie z d¹ eniem do rozwijania i utrzymywania trwa³ych kontaktów z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Program Erasmus to wreszcie jednolite standardy i procedury - honorowane przez wszystkie uczelnie w nim uczestnicz¹ce - umo liwiaj¹ce skuteczn¹ organizacjê wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Oznacza to, miêdzy innymi, uznawanie zaliczonych przedmiotów i okresu studiowania w partnerskiej uczelni zagranicznej za ekwiwalenty przedmiotów i okresu studiowania w uczelni macierzystej. 4

5 2. Dlaczego Erasmus jest realizowany w GWSP? D¹ enie do rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej Górnoœl¹skiej Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci im. Karola Goduli w Chorzowie wpisane jest rozwój uczelni od pocz¹tku jej powo³ania. Wysoka ranga umiêdzynarodowienia GWSP okreœlona zosta³a w wizji rozwoju Uczelni w wymiarze oferowania presti owych specjalnoœci i autorskich, oryginalnych programów kszta³cenia realizowanych w partnerstwie z uczelniami zagranicznymi. Zapisy Strategii rozwoju GWSP wskazuj¹ równoczeœnie na wspieranie dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do aktywnego funkcjonowania Uczelni w sieciach instytucji i kontaktów personalnych w skali regionalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Strategia rozwoju GWSP wskazuje tak e, i Uczelnia przyczynia siê do realizacji polityki kszta³cenia zgodnej ze standardami europejskimi, kontynuuje i poszerza miêdzynarodow¹ wymianê studentów i wyk³adowców w oparciu o Program Erasmus. Ponadto, wspiera absolwentów ubiegaj¹cych siê o zdobycie drugiego dyplomu w partnerskich uczelniach zagranicznych. 5

6 3. Jakie warunki musi spe³niæ GWSP aby uczestniczyæ w Erasmusie? Uczestnictwo w Erasmusie wymaga od ka dej uczelni zainteresowanej Programem spe³nienia szeregu wymagañ w zakresie standardów kszta³cenia oraz warunków formalno-organizacyjnych wspó³pracy miêdzynarodowej. Promowanie i aktywna mobilnoœæ studentów oraz pracowników naukowych GWSP jest mo liwa dziêki nastêpuj¹cym elementom: Deklaracja Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement, EPS) Dokument, który ka da uczelnia przedstawia Komisji Europejskiej w procesie ubiegania siê o Kartê Uczelni Erasmusa (daj¹ca prawo uczestniczenia w Programie ERASMUS - zob. poni ej). W Deklaracji Uczelnia opisuje aktualny stan wspó³pracy miêdzynarodowej, definiuje swoje cele i priorytety, w szczególnoœci w odniesieniu do dzia³añ prowadzonych w ramach Programu ERASMUS oraz przedstawia rozwi¹zania przyjête w celu zapewnienia jakoœci w ramach wymiany kadry, studentów i pracowników administracyjnych. GWSP dwukrotnie, tj. w roku 2004 i 2007 opracowa³a Erasmus Policy Statement w zakresie zapewnienia jakoœci i kszta³towania kontaktów miêdzynarodowych umo liwiaj¹cych uczestnictwo Uczelni w europejskiej sieci szkó³ zawodowych i akademickich. Pe³ny tekst EPS znajduje siê w za³¹czniku nr 1. Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) Karta Uczelni Erasmusa to swego rodzaju certyfikat nadawany uczelni przez Komisjê Europejsk¹ umo liwiaj¹cy jej aktywne uczestnictwo miedzy innymi w Programie Erasmus. Nadanie EUC uzale nione jest od oceny Deklaracji Polityki Erasmusa, w tym spe³niania przez uczelniê okreœlonych standardów jakoœci w ramach wymiany kadry, studentów i pracowników administracyjnych. Pierwsz¹ Kartê Uczelni Erasmusa obowi¹zuj¹c¹ w latach , GWSP otrzyma³a w marcu 2005 roku. Decyzj¹ z 10 czerwca 2007 r. GWSP otrzyma³a drug¹ tzw. rozszerzon¹ Kartê Uczelni Erasmusa umo liwiaj¹c¹ prowadzenie wszystkich dzia³añ w zakresie wymiany miêdzynarodowej studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w latach , w tym uzyskiwanie wsparcia finansowego w ramach Programu Erasmus. 6

7 Narodowa Agencja Programu Erasmus (National Agency, NA) Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa otworzy³o w 2005 roku drogê GWSP do aktywnej wspó³pracy miêdzynarodowej. Posiadaj¹c status uczelni z EUC, GWSP mo e corocznie wnioskowaæ o wsparcie finansowe wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich z Programu Erasmus. Coroczne projekty zwi¹zane z wsparciem finansowym mobilnoœci studentów i nauczycieli GWSP kierowane s¹ do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która pe³ni rolê Narodowej Agencji Programu Erasmus (www.frse.org.pl), tj. instytucji koordynuj¹cej realizacjê Erasmusa w Polsce. Partnerskie uczelnie zagraniczne Rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej GWSP jest uzale niony nie tylko od przyznania Karty Uczelni Erasmusa oraz uzyskania wsparcia finansowego z Narodowej Agencji Programu Erasmus, ale wi¹ e siê przede wszystkim z poszukiwaniem partnerskich uczelni zagranicznych i utrzymywaniem z nimi trwa³ych kontaktów. Co wiêcej, rozwiniêta sieæ partnerskich uczelni zagranicznych - potwierdzona umowami bilateralnymi okreœlaj¹cymi limity miejsc wyjazdowych - jest w rzeczywistoœci warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego z NA. Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa by³o w tym procesie kluczowym czynnikiem skutecznego poszukiwania partnerów oraz finalizowania umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Pierwsz¹ zagraniczn¹ uczelni¹ partnersk¹, z któr¹ GWSP w 2005 roku podpisa³a umowê bilateraln¹ by³a Business School Ostrava z Czech. Europejski System Punktów Transferowych (European Credit Transfer System, ECTS) Prowadzenie skutecznej wymiany studentów, w wymiarze zapewnienia uznawalnoœci zaliczeñ i okresu studiowania w partnerskich uczelniach zagranicznych wymaga³o tak e wdro enia niezbêdnych standardów kszta³cenia w zakresie oferty dydaktycznej GWSP. Porównywalnoœæ nak³adu pracy studenta zwi¹zana z realizacj¹ poszczególnych przedmiotów pocz¹wszy od roku akademickiego zaczê³a byæ mierzona w GWSP za pomoc¹ Europejskiego Systemu Punktów Transferowych. 7

8 Przeliczniki ECTS stosowane s¹ obecnie w sposób powszechny na wszystkich trybach i kierunkach studiów, w szczególnoœci na etapie wydawania Suplementu do Dyplomu, co umo liwia studentom GWSP bezproblemowe podejmowanie studiów w uczelniach zagranicznych np. w ramach tzw. dru- 1 giego dyplomu lub na poziomie uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich. W wymianie miêdzynarodowej studentów GWSP, realizowanej w ramach Programu Erasmus, system ECTS umo liwia dobór przedmiotów studiowanych w partnerskiej uczelni zagranicznej oraz uznanie ich zaliczeñ za ekwiwalentne w relacji do przedmiotów prowadzonych w uczelni macierzystej (w okresie pobytu studenta za granic¹). Zajêcia w jêzyku angielskim Uczestnictwo w Programie Erasmus oznacza tak e tworzenie przez GWSP warunków sprzyjaj¹cych przyjazdom studentów i nauczycieli akademickich z partnerskich uczelni zagranicznych. Dzia³ania tego rodzaju s¹ zgodne z celami strategicznymi rozwoju GWSP wi¹ ¹cymi siê z dopasowaniem dydaktyki do wymogów obowi¹zuj¹cych wspó³czeœnie w renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych miedzy innymi poprzez prowadzenia zajêæ w jêzyku angielskim. Zajêcia tego rodzaju stanowi¹ obecnie warunek kluczowy dla dalszego rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej Uczelni, w tym zwiêkszenia liczby przyjazdów studentów i nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus. Pocz¹wszy od roku akademickiego w GWSP zapewnia ofertê dydaktyczn¹ w ramach tzw. œcie ki anglojêzycznej: International Business and Management. Obejmuje ona wyk³ady i æwiczenia o charakterze multidyscyplinarnym, w tym równie przedmioty posiadaj¹ce wymiar wyk³adów goœcinnych prowadzonych przez zagranicznych nauczycieli akademickich. Dla wszystkich przedmiotów œcie ki anglojêzycznej stosowany jest system ECTS. 1 GWSP pocz¹wszy od roku akademickiego prowadzi wspólnie z University of the West of Scotland u³atwion¹ procedurê naboru na tzw. drugi dyplom studiów. 8

9 Biuro Programów i Wspó³pracy Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ Uczelni, w szczególnoœci z koordynacj¹ Programu Erasmus, prowadzi powo³ane w paÿdzierniku 2004 Biuro Programów i Wspó³pracy. Do zadañ Biura nale y miêdzy innymi: opracowanie Deklaracji Polityki Erasmusa, przygotowanie corocznych projektów zwi¹zanych z dofinansowaniem mobilnoœci studentów i nauczycieli akademickich, organizacja, monitoring, kontrola i rozliczanie wyjazdów w ramach Programu Erasmus, utrzymywanie sta³ych kontaktów z koordynatorami Erasmusa w partnerskich uczelniach zagranicznych, a tak e pozyskiwanie nowych partnerów. Informacje na temat dzia³alnoœci Biura dostêpne s¹: w pok. 213 bud. A, na stronie internetowej Uczelni (www.gwsp.edu.pl zak³adka: Struktura - Biuro Programów i Wspó³pracy), w gablocie naprzeciwko pokoju Biura, a tak e podczas spotkañ informacyjnych ze studentami. Informacje kontaktowe: dr Adam Drobniak Kierownik Biura Programów i Wspó³pracy Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus (biuro) (prywatny) tel w. 49 9

10 4. Kto mo e korzystaæ z Erasmusa? Program Erasmus wi¹ e siê z ró norodnymi formami mobilnoœci skierowanymi do odmiennych grup beneficjentów. W ramach dzia³añ realizowanych przez GWSP dostêpne s¹ ich nastêpuj¹ce formy: Wyjazdy studentów na studia (Student Mobility - Studies, SMS) Najbardziej popularna forma wyjazdu studentów do partnerskich uczelni polegaj¹ca na odbyciu czêœci studiów (najczêœciej jednego semestru) za granic¹. Kto mo e uczestniczyæ? Osoby posiadaj¹ce status studenta studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich w polskiej uczelni wysy- ³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. W wyjeÿdzie SMS mo na uczestniczyæ tylko raz. Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus na studia musi byæ studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Wyjazdy studentów na praktykê (Student Mobility - Placement, SMP) To forma mobilnoœci studentów polegaj¹ca na odbyciu praktyki (trzymiesiêcznej) w partnerskim przedsiêbiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestnicz¹cym w Programie Erasmus. Kto mo e uczestniczyæ? Osoby posiadaj¹ce status studenta studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich w polskiej uczelni wysy- ³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. W wyjeÿdzie SMP mo na uczestniczyæ tylko raz. Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus na studia musi byæ studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. 10

11 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (Staff Teaching Assignments, STA) Forma wyjazdu skierowana do nauczycieli akademickich polegaj¹ca na przeprowadzeniu w zagranicznej uczelni partnerskiej zajêæ ze studentami pierwszego lub drugiego stopnia, lub te zajêæ na studiach stopnia trzeciego. Kto mo e uczestniczyæ? Nauczyciel akademicki ubiegaj¹cy siê o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi byæ zatrudniony w polskiej uczelni wysy³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. Forma umowy, stanowi¹cej podstawê zatrudnienia dydaktycznego (umowa o pracê, umowa zlecenia, umowa o dzie³o) nie ma znaczenia. Nauczyciele akademiccy mog¹ uczestniczyæ w wyjazdach STA wielokrotnie. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (Staff Training, STT) Ostatnia z form mobilnoœci skierowana jest do pracowników administracyjnych uczelni. Przewiduje ich udzia³ w szkoleniu w partnerskiej uczelni lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestnicz¹cym w Programie Erasmus. Kto mo e uczestniczyæ? Pracownik administracyjny ubiegaj¹cy siê o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi byæ zatrudniony w polskiej uczelni wysy³aj¹cej, która posiada Kartê Uczelni Erasmusa. Forma umowy, stanowi¹cej podstawê zatrudnienia to umowa o pracê. Pracownicy administracyjni mog¹ uczestniczyæ w wyjazdach STT wielokrotnie. 11

12 5. Gdzie i kiedy mo na wyjechaæ z Erasmusa w GWSP? GWSP zapewnia swoim studentom i pracownikom mo liwoœci realizacji wyjazdów zagranicznych do szeœciu partnerskich uczelni zagranicznych w piêciu krajach UE. Obowi¹zuj¹ce obecnie umowy bilateralne tworz¹ mo liwoœci realizacji maksymalnie 30 wyjazdów w ramach Programu Erasmus rocznie, w tym: 16 wyjazdów studentów na studia (SMS), 2 wyjazdów na praktykê (SMP), 8 wyjazdów dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (STA), 4 wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT). Kraj Zagraniczna uczelnia/firma partnerska SMS wyjazdy studentów na studia SMP wyjazdy studentów na praktykê STA wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajêæ STT wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych Czechy Business School Ostrava Francja University of Valenciennes Niemcy University of Applied Sciences in Leipzig S³owacja University of Trencin S³owacja University of Zilina S³owacja FUMME a.s., Humenne Wielka University Brytania of the West of Scotland RAZEM Wyjazdy studentów na studia realizowane s¹ w terminach zbie nych w zasadzie z okresem rozpoczêcia i zakoñczenia semestrów w GWSP. Semestry zimowe rozpoczynaj¹ siê w partnerskich uczelniach zagranicznych ok. 15 wrzeœnia, zaœ koñcz¹ ok. 30 stycznia. Semestry letnie - w zale noœci od harmonogramu danego roku akademickiego w partnerskiej uczelni zagranicznej - rozpoczynaj¹ siê ok. 1 lutego, zaœ koñcz¹ 30 czerwca lub te ok. 15 lipca (jak w przypadku HTWK Leipzig). 12

13 6. Jak ubiegaæ siê o wyjazd Erasmusa 13

14 Wyjaœnienia * Porozumienie o programie zajêæ (Learning Agreement, LA) Dokument zawieraj¹cy przedmioty, które bêd¹ przez studenta GWSP studiowane w partnerskiej uczelni zagranicznej. Zakres przedmiotów musi zostaæ wspólnie wynegocjowany przez: studenta GWSP, Dziekana GWSP i Koordynatora Programu Erasmus GWSP oraz Dziekana (lub inn¹ wskazana osobê) z partnerskiej uczelni zagranicznej. Dla uzyskania porównywalnoœci przedmiotów studiowanych w GWSP oraz w partnerskich uczelniach zagranicznych przygotowuje siê dodatkowo dokument pn.: Karta zaliczeñ (tzw. Recognition Sheet), w którym zestawia siê przedmioty studiowane w GWSP z przedmiotami studiowanymi za granic¹ - w danym semestrze - celem uzyskania ich porównywalnoœci. Na podstawie zawartoœci Porozumienia o programie zajêæ student zyskuje prawo do równowa nego traktowania, np. semestru studiów za granic¹ jako to samego z semestrem studiów w GWSP. Zaliczony semestr studiów za granic¹ oznacza zaliczony semestr studiów w GWSP. W trakcie pobytu w partnerskiej uczelni zagranicznej student zobowi¹zany jest do uzyskania zaliczeñ z przedmiotów zawartych w Porozumieniu o programie zajêæ. Istniej¹ mo liwoœci modyfikacji Porozumienia o programie zajêæ, jednak ka da zmiana wymaga zgody partnerskiej uczelni zagranicznej oraz GWSP. ** Wykaz zaliczeñ (Transcript of Records, ToR) Zaliczenia uzyskane przez studenta GWSP w partnerskiej uczelni zagranicznej zostaj¹ wpisane do Wykazu zaliczeñ (tzw. Transcript of Records, ToR). Przed powrotem do kraju student powinien równie uzyskaæ Zaœwiadczenie o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej (Za³¹cznik nr 9), precyzuj¹ce miêdzy innymi datê przyjazdu i wyjazdu studenta oraz cel pobytu. Po powrocie studenta do GWSP, na podstawie Wykazu zaliczeñ oraz Zaœwiadczenia o pobycie w partnerskiej uczelni zagranicznej (jeœli dokumenty te spe³niaj¹ wszystkie wstêpnie okreœlone warunki) nastêpuje uznanie - zaliczenie okresu studiów za granic¹ za równowa ny z okresem studiów w GWSP. Po powrocie student zobowi¹zany jest tak e o wype³nienie ankiety ewaluacyjnej. 14

15 7. Czy w GWSP s¹ erasmusowcy? Wprowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z Programem Erasmus ju od pocz¹tku spotka³o siê z zainteresowaniem studentów GWSP. Wstêpnie wymiana ogranicza³a siê do dwóch partnerskich uczelni zagranicznych, tj. Business School Ostrava (Czechy) oraz University of Valenciennes (Francja) Rys. 1. Liczba wyjazdów w ramach Programu Erasmus w latach Wraz ze stopniowym pozyskiwaniem nowych partnerów wspó³pracy zmienia³y siê kierunki wyjazdów, z których w ostatnich latach najbardziej popularne to Wielka Brytania i Niemcy. Roczna liczba wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus utrzymuje siê na sta³y poziomie tj. od 4 do 8 osób. Uzupe³niaj¹ce, w tym zakresie, s¹ wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajêæ (na poziomie od 2 do 4 wyjazdów rocznie). Bior¹c pod uwagê skalê i rodzaj Uczelni, w szczególnoœci zmniejszaj¹c¹ siê liczbê studentów na studiach stacjonarnych - których cechuje najwiêksze zainteresowanie tego rodzaju mobilnoœci¹ - wielkoœci wymiany mo na uznaæ za znacz¹c¹. Sumarycznie w ramach Erasmusa w latach uda³o siê sfinalizowaæ 42 wyjazdy do wszystkich partnerskich uczelni zagranicznych. 15

16 8. Co erasmusowcy GWSP s¹dz¹ o studiowaniu za granic¹? O doœwiadczeniach z wyjazdów w ramach Programu Erasmusa najlepiej zapytaæ samych studentów: Jeœli chodzi o wra enia zwi¹zane z pobytem tutaj, to przede wszystkim wzbogacenie doœwiadczeñ jêzykowych oraz nawi¹zywanie przyjaÿni z ludÿmi z ró nych krajów, czyli poznawanie ró nych kultur i tradycji. Anna Heinrich, HTWK Leipzig (Erasmus ). Szkocka University of the West of Scotland cieszy siê du ym powodzeniem wœród erasmusowców GWSP. Od lewej: Micha³ Bimczok, Mirella Gmur, Kinga Budziak, Adam Drobniak (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus w GWSP), Ada Wie³a, Natalia Dyrda, Miros³awa Kamrad. (Erasmus oraz tzw. II dyplom). Pobyt na UWS wspominam jako czas nowych odkryæ, zmiany wielu elementów œwiatopogl¹du. By³ to bardzo wartoœciowy okres w moim yciu, ucz¹cy mnie radzenia sobie w ró nych skrajnych sytuacjach, rozwijaj¹cy poczucie w³asnej wartoœci, czy te otwartoœci na inne kultury. Wiem ponadto ze strony studenckiej, e warto sprawdziæ skrupulatnie zakres wybieranego przedmiotu, aby unikn¹æ póÿniejszych k³opotów. Micha³ Bimczok, UWS (Erasmus ). 16

17 Wydawaæ by siê mog³o, e wyjazd na wymianê studenck¹ do Ostravy nie mo e byæ tak fascynuj¹cy jak wyjazd do Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, jednak na miejscu okazuje siê prawdziwym stwierdzenie, e pozory myl¹. Przekrój przeró nych narodowoœci, kultur oraz osobowoœci sprawi³, e wyjazd ten by³ wyj¹tkowy. Pierwsze doœwiadczenia w studiowaniu poza Polsk¹, w innym ni polski jêzyku oraz z ludÿmi z ca³ego œwiata (Turcja, Japonia, Belgia, Portugalia, Czechy, Ukraina, Rosja, Kanada) okaza³y siê wyzwaniem i doskona³¹ inspiracj¹ do podejmowania kolejnych wyzwañ. Poza tradycyjnymi zajêciami na uczelni, mieliœmy mnóstwo okazji do rozwijania zainteresowañ - wycieczki, przygotowywanie przedstawienia teatralnego pod okiem profesjonalnego re ysera, organizacja 'globalnej wioski', gdzie ka dy prezentowa³ swój kraj. Mirella Gmur i ukasz Borkowski, Business School Ostrava (Erasmus ). Jak widaæ - na za³¹czonym obrazku - niektórzy zajmowali siê g³ównie imprezowaniem :). Tak siê im to spodoba³o, e postanowili studiowaæ w Szkocji dwa semestry. Pomimo wyzwañ zwi¹zanych z yciem towarzyskim uda³o im siê uzyskaæ pozytywne oceny z egzaminów. Pawe³ Chêciñski i Tomasz Gaj, UWS (Erasmus ). 17

18 niedostateczne minimalne umiarkowane znaczne istotne Rys. 2. Ocena korzyœci akademickich z wyjazdu Opinie wyra one przez studentów GWSP uczestnicz¹cych w Programie Erasmus potwierdzaj¹ równie informacje statystyczne zgromadzone na podstawie ankiet ewaluacyjnych - wype³nianych przez nich po powrocie do kraju. Zdecydowana wiêkszoœæ z erasmusowców (tj. 81%) uwa a, i wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej wi¹za³ siê z znacz¹cymi, lub te istotnymi korzyœciami akademickimi. Nabyta wiedza i umiejêtnoœci w uczelni zagranicznej, w tym kompetencje jêzykowe stanowi¹ istotny czynnik motywuj¹cy do wyjazdu. Jeszcze wy ej oceniane s¹ korzyœci osobiste z wyjazdów w ramach Erasmusa. Wszyscy (100%) studenci GWSP uczestnicz¹cy w wyjazdach Erasmusa uwa aj¹, i wi¹ ¹ siê one przede wszystkim z korzyœciami osobistymi w stopniu co najmniej znacz¹cym. Wœród korzyœci wymienia siê czêsto: poznanie kultury innego kraju, mo liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z obcokrajowcami, nawi¹zywanie nowych znajomoœci, a tak e wyrwanie siê z domu. niedostateczne niedostatecznym minimalne minimalnym umiarkowane dostatecznym znaczne dobrym istotne Rys. 3. Ocena korzyœci osobistych z wyjazdu bardzo dobrym Wa ne s¹ tak e opinie studentów w zakresie wp³ywu wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej na ich przysz³¹ karierê zawodow¹. Ponad, 80% erasmusowców GWSP jest zdania, i wyjazd w ramach Erasmusa w stopniu dobrym, lub te bardzo dobrym bêdzie w przysz³oœci pomocny w ich karierze zawodowej. Argumenty u ywane przez studentów to najczêœciej: nabranie pewnoœci siebie, nabycie zdolnoœci do rozwi¹zywania nietypowych wyzwañ, wzmocnienie przedsiêbiorczoœæ w zakresie radzenia sobie w nowych warunkach. Rys. 4. Ocena znaczenia wyjazdu Erasmusa w karierze zawodowej 18

19 9. Jak du e wsparcie finansowe z Programu Erasmus uzyska³a GWSP i jej studenci? Trwa³e wpisanie dzia³añ zwi¹zanych z Erasmusem w dzia³alnoœæ GWSP wi¹za³o siê istotnym wsparciem finansowym uzyskanym z Programu. W latach dzia³ania zwi¹zane ze wzrostem mobilnoœci zosta³y wsparte ze œrodków Programu Erasmus kwot¹ niemal 70 tys. EURO Rys. 5. Wsparcie finansowe mobilnoœci studentów z Programu Erasmus i œrodków GWSP Wymiana studentów i nauczycieli akademickich jest równie wspierana ze œrodków GWSP miêdzy innymi w postaci 50% zwolnienia z czesnego oraz dofinansowania kosztów wyjazdów nauczycieli akademickich. Szacunkowa wielkoœæ tego rodzaju dofinansowania w latach wynios³a ponad 7 tys. EURO. 19

20 Pytania stawiane przez studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi w ramach Erasmusa czêsto wi¹ ¹ siê z kwestiami wielkoœci stypendium wyp³acanego z Programu. Miesiêczna wielkoœæ stypendium uzale niona jest od kraju do którego realizowany jest wyjazd. Analiza wielkoœci przeciêtnego miesiêcznego stypendium wyp³acanego erasmusowcom z GWSP wskazuje, i wielkoœæ ta wzros³a z 275 EURO/mc/studenta w 2005 roku do 350 EURO/mc/studenta w 2010 roku. Rys. 6. Przeciêtna wartoœæ miesiêczna stypendium wyp³acana studentom Erasmusa w GWSP w latach (EURO) Nale y pamiêtaæ, i stypendium z bud etu Programu Erasmus zwi¹zane ze zrealizowaniem wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pe³nych kosztów zwi¹zanych z pobytem za granic¹. 20

21 10. Co dalej? Wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej, poznanie odmiennych warunków kszta³cenia, zawi¹zane przyjaÿnie, nabycie pewnoœci siebie, czêsto powoduj¹ dostrze enie nowych, atrakcyjnych mo liwoœci podnoszenia w³asnych kompetencji i umiejêtnoœci. Wyjazdy Erasmusa, trwaj¹ce zazwyczaj kilka miesiêcy, okazuj¹ siê zbyt krótkie. Studenci GWSP staj¹ siê mobilni i nabieraj¹ apetytu na kontynuowanie nauki za granic¹. Wychodz¹c naprzeciw tej tendencji w roku akademickim GWSP wraz z University of the West of Scotland okreœli³y, zasady w oparciu, o które studenci III roku GWSP, wszystkich trybów i kierunków studiów, mog¹ ubiegaæ siê o kontynuacje nauki w tej uczelni celem uzyskania drugiego dyplomu licencjata. Korzystne zasady zaproponowane przez szkockiego partnera obejmuj¹: ca³kowite pokrycie kosztów czesnego, dofinansowanie kosztów zakwaterowania w ramach tzw. George Blazyca Award oraz pominiêcie scentralizowanej procedury aplikacyjnej na rzecz bezpoœredniego kontaktu ze studentem. W ramach drugiego dyplomu licencjata doczekaliœmy siê ju podwójnych absolwentów obu uczelni. W 2009 roku po raz pierwszy w historii GWSP trzy nasze studentki uzyska³y tytu³ licencjata w University of the West of Scotland. Kontakt Informacje zwi¹zane z wyjazdami zagranicznymi realizowanymi w GWSP w szczególnoœci w ramach Programu Erasmus mo na uzyskaæ: poprzez stronê internetow¹ Uczelni (www.gwsp.edu.pl) w Biurze Programów i Wspó³pracy GWSP (bud. A, pok. 213) dr Adam Drobniak (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus) tel w (praca) (prywatny) podczas spotkañ informacyjnych w gablocie informacyjnej znajduj¹cej siê w bud. A, na I piêtrze, przy wejœciu do Dziekanatu. 21

22 Za³¹cznik nr 1. Deklaracja polityki europejskiej (European Policy Statement, EPS) Upper Silesian Academy of Entrepreneurship in Chorzow Office for Programmes and Cooperation Erasmus Policy Statement applied to Erasmus University Charter Chorzów, February

23 I. Institution strategy, objectives and priorities for Erasmus activities and any other actions in the context of the Life Long Learning Programme ( ) The USAE s Strategy defines the Academy as educational institution constantly expanding its educational programmes, promoting academic values, and ensuring high quality of education. The USAE offers unique educational offer at I level of study. It also realises variety of other educational products like post-graduate studies, trainings, workshops, open lectures and it initiates research projects concerning the economy restructuring and cultural transition. The goals and priorities of the Strategy relating to the Erasmus Programme include: teaching students entering into a labour market successfully, supporting the innovativeness of the staff enabling conduct educational and research projects as well as participation in multilateral projects and thematic networks, realising the self-learning specialisations and curriculum programmes (also in English), developing contacts with enterprises, rolling out the mobility idea among partners in Europe, playing the role of a host institution for foreign students, implementing the ECTS at all fields of study. Among the measures realised by USAE the following correspond with the priorities of the LLP: - promotion of cohesion at all stages of education and strengthening education offer USAE develops network of cooperation with the Silesian colleges by organising events such as Regional Contests of Entrepreneurial Projects. It creates abilities for studying at 4 fields and 16 specialisations including such unique in the Silesia region like Entrepreneurship, E-Business, Cultural Animation. It also runs 15 types of post-graduate studies including partly-financed by the ESF. It allows its students to continue their education at the II level of studies at the University of Economics in Katowice; - facilitation of access to the knowledge USAE promotes social cohesion by using a number of scholarships like: social, accommodation, achievement in learning, fee reduction by participation in the Erasmus); - improving the quality of professional education and creating the synergy between education and culture USAE organises the meeting workshops and trainings for Silesian colleges teachers; it also initiates the pioneer multi-sector projects like Silesian Month of Creativeness which gather representatives from educational, scientific and cultural sectors. Promotion of the principles of the EPS is realised by entering its records into the USAE s Strategy. Within the daily activity, the EUC and the EPS are accessible on the website (www.gwsp.edu.pl). The EUC and the EPS are also widespread during the recruitment process for Erasmus mobility. Basic values defined in the USAE s Strategy are: partnership, responsibility and openness, which generally prevent all kinds of discrimination. In the operational activities prevention against discrimination are recorded in regulations concerning: recruitment, studying, scholarships, and recruitment for Erasmus mobility. II. Quality of academic activities Activities in the frame of mobility are organised by the USAE unit called Office for Programmes and Cooperation which is responsible for: initiating actions and information meetings; preparing proposals concerning the recruitment regulations and other documentations like application forms, agreements linked with mobility; recruitment of students and academic staff which apply 23

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo