FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH"

Transkrypt

1 Piotr Górajec FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH d wielu lat zarówno w światowym, jak i w polskim muzealnictwie coraz większą rolę odgrywa działalność edukacyjna. Muzea wręcz rywalizują ze sobą, tworząc programy edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, wykłady, lekcje muzealne, programy dla rodzin, kursy, plenery kuszą potencjalnych uczestników, którzy szukają pomysłu na spędzenie wolnego czasu bądź też chcą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. Sytuacja ta tworzy dla muzeów i samych muzealników nową interesującą jakość. Wraz z rozwojem muzealnej oferty edukacyjnej, co przejawia się w powstawaniu wciąż nowych, ciekawych i wartościowych programów edukacyjnych, coraz większą rolę w działalności poszczególnych placówek zaczęły odgrywać działy edukacji oraz ich pracownicy muzealni edukatorzy. To właśnie ta grupa zawodowa przyczyniła się w ostatnim dziesięcioleciu do gwałtownego wzrostu popularności muzeów. Instytucje te coraz częściej postrzegane są zwłaszcza przez widzów poprzez pryzmat działań edukacyjnych i kulturalnych. I nie należy się temu dziwić. Muzea służyć mają właśnie i przede wszystkim zwiedzającym, a oni oczekują, że przekraczając muzealne bramy trafią do miejsca ciekawego, przyjaznego i umożliwiającego im głównie jedno rozszerzenie własnych granic poznania. Widzowie szukają w muzeum odpowiedzi na nurtujące ich pytania, czasem też rozrywki i przeżyć kulturalnych. Ponadto należy pamiętać, że to przede wszystkim edukatorzy stanowią pierwszą linię kontaktu widza z muzeum i to przez pryzmat ich pracy postrzegana jest zwykle cała instytucja muzealna oraz podejmowane przez nią wysiłki. Dla widzów więc to oni najczęściej są tożsami z samym muzeum. Jednakże, paradoksalnie, mimo tego niezaprzeczalnego wzrostu znaczenia środowiska edukatorów muzealnych, w samych muzeach często było i niekie- dy nadal jest ono postrzegane inaczej. Jako grupa nieskonsolidowana, niedostrzegana lub wręcz niedoceniana przez innych muzealników, stanowiła margines w instytucji, którą przyszło jej współkreować. Atomizacja środowiska edukatorów uniemożliwiała przez wiele lat stworzenie odpowiedniego lobby mającego realny wpływ na kształt edukacji muzealnej w Polsce, a także nadanie właściwej rangi zawodowej tej grupie pracowników muzeów. Bez tych dwóch czynników harmonijny i trwały rozwój działalności edukacyjnej w muzeach był niemożliwy. Aby lepiej uzmysłowić sobie wagę tego problemu, należy odwołać się do danych statystycznych. Pokazują one, jak silnie środowisko edukatorów muzealnych jest reprezentowane pośród wszystkich pracowników muzeów. Według najnowszych szacunków w Polsce istnieje ponad 1000 instytucji muzealnych 1. Przy założeniu, że większość z nich zatrudnia około 3 pracowników zajmujących się działalnością edukacyjną, to poruszane kwestie odnoszą się do grupy ponad 3000 osób w skali całego kraju! Powołanie Forum Edukatorów Muzealnych było niejako odpowiedzią na sytuację tego środowiska, jak i samej edukacji muzealnej. Pomysłodawcami i organizatorami projektu byli Katarzyna Rokosz (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz Wiesław Malawski i Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie). Liczba aktywnych uczestników forum od momentu jego powstania, kiedy wynosiła kilkanaście osób, zmieniła się na około 250 i stale się powiększa. Wśród członków są reprezentanci zarówno małych, jak i dużych muzeów rozsianych po całym kraju. Historia forum rozpoczęła się w 2006 roku. W pierwszych dniach chłodnej jeszcze wiosny w gościnnych progach pałacu Radziwiłłów w Nieborowie spotkała się grupa kilkunastu muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele muzeów narodowych, małych 28

2 placówek regionalnych, muzeów sztuki, techniki, muzeów etnograficznych. Poruszane wówczas tematy zdominował przede wszystkim problem braku konsolidacji środowiska edukatorów muzealnych oraz konieczność podniesienia ich rangi zawodowej w stosunku do pozostałych muzealników. Pojawiły się już wtedy postulaty aktualne po dziś dzień kwestia szkoleń zawodowych, a właściwie stworzenia kierunku studiów podyplomowych, na którym edukatorzy mogliby zdobywać wiedzę ujętą w systemowe ramy akademii. Tylko taka metoda szkolenia gwarantować może bowiem poszerzanie zawodowych kwalifikacji, a co ważniejsze ciągłość i stały rozwój zawodowy środowiska muzealnych edukatorów. Mimo upływu lat nie udało się rozwiązać tego problemu w satysfakcjonujący sposób. Studia zawodowe dla edukatorów muzealnych nadal nie istnieją, a organizowane warsztaty i kursy przynoszą jedynie doraźne rozwiązanie. Środowisko nie posiada solidnego zaplecza zapewniającego mu sprawne funkcjonowanie. Kolejne grupy nowych edukatorów rozpoczynających swą pracę w muzeach nadal muszą samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności, niejako w boju, przez wiele lat mozolnie gromadząc własne doświadczenia, niejednokrotnie powtarzając przy tym błędy swoich starszych kolegów. Błędy, których można by uniknąć, wprowadzając systemowe metody kształcenia w postaci studiów i kursów uniwersyteckich. Nieborowskie spotkanie edukatorów uświadomiło jego uczestnikom ważną kwestię. Aby osiągnąć stawiane przed sobą cele, całe środowisko musi działać wspólnie, ściśle ze sobą współpracując. Wówczas jego głos będzie wyraźnie słyszalny, a jego problemy przestaną być zagadnieniem jedynie niszowym i z czasem przyniosą satysfakcjonujące edukatorów rozwiązanie. Te wyrażone wspólnie opinie i postulaty znalazły swoje odzwierciedlenie w deklaracji podjętej przez uczestników spotkania. Oto jej treść: Deklaracja Założycielska Forum Edukatorów Muzealnych W czwartek 30 marca 2006 na spotkaniu w Nieborowie niżej wymienieni zajmujący się edukacją muzealną podjęli decyzję stworzenia FORUM. Decyzja wynika z przekonania o szczególnej roli edukacji w działalności muzeów. Naszymi celami są zatem: integrowanie muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną uświadomienie całemu środowisku muzealników wagi i znaczenia edukacji przez muzeum rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem programów edukacyjnych działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji muzealnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej dążenie do podniesienia jakości oferty muzeów skierowanej do szerokiego grona społeczeństwa Cele te będziemy realizować przez: promocję działalności edukacyjnej muzeów organizację szkoleń, spotkań, konferencji na poziomie krajowym i międzynarodowym wymianę doświadczeń z zakresu edukacji zainicjowanie dyskusji na temat zmian systemu szkolnego i edukacyjnego współpracę między muzeami i instytucjami edukacyjnymi w Polsce i na świecie wpływanie na kształt rozwiązań prawnych dotyczących muzealnictwa zainicjowanie szerszego zainteresowania całego środowiska muzealnego współczesną refleksją teoretyczną na temat muzeów oraz badaniami nad publicznością muzealną dążenie do włączenia kwestii edukacji w muzeach do programu wyższych studiów specjalistycznych muzealniczych i kuratorskich Podjęto jednocześnie decyzję o zbudowaniu strony internetowej FORUM, która stanowi płaszczyznę jego działalności oraz zaproszeniu do włączenia się do niego wszystkich muzeów w Polsce 2. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych na początku istnienia idei forum była jego organizacja oraz funkcjonowanie. W wyniku dyskusji stwierdzono, że będzie ono strukturą nieformalną, otwartą dla wszystkich edukatorów muzealnych, a także ludzi spoza środowiska, dla których edukacja realizowana przez muzea, a szerzej działania edukacyjno-kulturalne, sposób otwarcia się tych placówek na widzów, przekazywania treści i prezentacji powierzonych im zbiorów są kwestiami fundamentalnymi. Dzięki otwartej strukturze działania forum stały się niezwykle elastyczne, choć przypominające nieco pospolite ruszenie. Wielu edukatorów zyskało możliwość zaangażowania się w jego prace bez zbytniej formalizacji, jak np. jednoznaczna deklaracja członkowska, która niekiedy mogłaby być z różnych powodów trudna do wyegzekwowania. Otwarta forma sprzyjała i nadal sprzyja również rozwojowi forum. Szybki wzrost liczby uczestników sprawił, że w krótkim czasie powstała duża grupa wzajemnie wspierających się, wymieniających się informacjami i współpracujących przy międzymuzeal- 29

3 nych projektach muzealników. Dzięki temu, że środowisko lepiej się poznało, mogły zostać podjęte liczne wspólne inicjatywy: organizowane w różnych częściach Polski konferencje, szkolenia, warsztaty czy konkretne programy edukacyjne. Wśród nich wymienić można program realizowany przez Muzeum Woli, oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie Edukacja dla Demokracji, czy też pilotowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a współtworzony przez kilka innych warszawskich instytucji projekt wspólnych Dni Niepełnosprawnego w muzeum. Być może projekty te powstałyby również poza forum, ale przypuszczalnie ich droga realizacji byłaby dłuższa i trudniejsza. Podejmując decyzję podczas tworzenia forum o zaniechaniu jego formalnej rejestracji, nie pozostawiono jednak jego przyszłych losów całkowitemu przypadkowi. W myśl podjętych wówczas założeń funkcjonowanie forum miało być kierowane przez liderów instytucjonalnych, z których każdy miał angażować się w stopniu uzależnionym od jego możliwości organizacyjnych, finansowych i czasowych. Instytucje te czyli muzea, których edukatorzy współtworzyli forum przyjęły na siebie ciężar pozyskiwania funduszy potrzebnych na realizację projektów edukacyjnych opracowywanych przez forum (w tym również niejednokrotnie finansowego wkładu własnego), podjęły się prowadzenia i utrzymania strony internetowej, współorganizowania szkoleń i konferencji. Wśród tych liderów należy koniecznie wymienić: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie. To pracownicy działów edukacji tych instytucji wzięli na siebie ciężar organizowania forum. Szczególna rola przypadła Muzeum Pałacowi w Wilanowie, które zajęło się utrzymaniem i rozwijaniem strony internetowej oraz stało się operatorem finansowym kilku kluczowych projektów forum, w tym realizowanego od 2009 r. projektu Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce 3. Mimo nieformalnej struktury, aby działać skutecznie Forum Edukatorów Muzealnych musiało już na samym początku stworzyć sprawną platformę komunikacyjną. Wybór padł na stronę internetową ze względów oczywistych zasięg, koszt utrzymania, funkcjonalność. Portal Edukacji Muzealnej powstał w 2007 roku 4. Jego projekt spotkał się z uznaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poprzez Muzeum Pałac w Wilanowie przyznało środki na jego stworzenie. Powstała wówczas strona, która w krótkim czasie stała się platformą wymiany doświadczeń, kontaktów oraz promocji programów edukacyjnych realizowanych przez jej uczestników i współtwórców. Zaprojektowana zastała tak, aby łączyć w przejrzysty sposób wszystkie wymienione wyżej cechy i funkcje. Podzielono ją na dwie główne części. Pierwsza z nich, ogólnie dostępna, została stworzona z myślą o promocji działań edukacyjnych podejmowanych przez polskich muzealników. Mogą oni tutaj chwalić się swoimi projektami, programami, warsztatami i szukać dla nich odbiorców wśród szerokiej publiczności muzealnej. Ta z kolei zyskała niepowtarzalną możliwość dotarcia do interesujących ją działań. Może je wyszukiwać według rodzajów (warsztaty, wykłady, spotkania muzealne) i kategorii muzeów (muzea sztuki, techniki, skanseny itd.). Portal umożliwia przeszukiwanie swoich zasobów także pod kątem geograficznym. W ten sposób powstała pierwsza w historii polskiego muzealnictwa spójna i kompleksowa baza danych obejmująca działalność edukacyjną wszystkich zarejestrowanych na Portalu Edukacji Muzealnej muzeów. Warto też nadmienić, że narzędzie to spotkało się z przychylnym przyjęciem ze strony osób odwiedzających muzea, zwłaszcza ze środowiska nauczycieli. Dzięki niemu uzyskali oni możliwość lepszego planowania własnych wizyt (wycieczki szkolne, zielone szkoły) w poszczególnych, nieraz odległych placówkach muzealnych. Druga część portalu to tzw. strefa branżowa, która została stworzona z myślą o edukatorach muzealnych i jest dla nich dostępna po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. Stanowi ona zamknięty mechanizm komunikacyjny edukatorów. To za jej pomocą mogą oni lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami i pomysłami oraz szczerze i otwarcie porozmawiać o swojej pracy i codziennych zmaganiach z muzealnymi problemami i kolejnymi wyzwaniami. Temu ostatniemu służy zamknięte forum dyskusyjne, dostępne tylko dla zarejestrowanych muzealników. Strona internetowa Forum Edukatorów Muzealnych zaprezentowana została po raz pierwszy szerokiej grupie muzealników podczas konferencji zorganizowanej w październiku 2007 r. w Toruniu. Wydarzenie to służyć miało promocji całego przedsięwzięcia, a jego organizatorami były Muzeum Okręgowe w Toruniu i lider projektu, Muzeum Pałac w Wilanowie. Po trzech latach funkcjonowania okazało się, że portal wymaga modernizacji. Zmienił się Internet, zmieniły się metody komunikowania w nim, dlatego też pewnej przebudowie musiała zostać poddana jego struktura organizacyjna i funkcjonalna. W roku 2010 nadarzyła się ku temu doskonała okazja. Dzięki staraniom Muzeum 30

4 1. Prezentacja przez Piotra Górajca strony internetowej Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Presentation of the website of the Museum Educators Forum by Piotr Górajec, District Museum in Toruń, 2007 Pałacu w Wilanowie po raz kolejny pozyskane zostały środki dysponowane w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowa strona zaprezentowana została muzealnikom podczas konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej w poznańskim Ratuszu w listopadzie 2010 roku. Jej gospodarzami były Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Pałac w Wilanowie, który ponownie podjął się prowadzenia projektu od strony finansowej. Portal zmienił w pewnym zakresie swoją funkcjonalność. Nadal pozostał narzędziem promocji programów edukacyjnych i komunikacji samych edukatorów, lecz uzyskał dodatkowo status internetowej gazety. Można w nim zamieszczać krytyczne i problemowe artykuły dotyczące edukacji muzealnej oraz dziedzin pokrewnych, takich jak pedagogika, w tym pedagogika specjalna, psychologia, socjologia. Ukazują się tu teksty rodzimych autorów, jak i wybranych specjalistów zagranicznych. Intencją twórców portalu było stworzenie jak najszerszego, aktualnego zbioru informacji na temat polskiej i światowej edukacji muzealnej. To swoiste kompendium służyć ma poszerzaniu wiedzy i umiejętności, rozwojowi zawodowemu oraz samokształceniu polskich edukatorów muzealnych. Zapraszamy wszystkich do współpracy przy wypełnianiu treścią nowego portalu. Podobnie jak pierwsza jego odsłona jest on narzędziem przeznaczonym dla edukatorów, służącym lepszej ich integracji oraz zapewnieniu optymalnych warunków rozwoju tego środowiska zawodowego 5. Nowa strona Forum Edukatorów Muzealnych jest również miejscem publikacji wyników Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce oraz dyskusji nad nim. Jest on obecnie jednym z najważniejszych projektów prowadzonych przez forum. Pomysł stworzenia raportu pojawił się już w początkach jego działalności. Była to inicjatywa Marcina Szeląga, kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Polska wersja Raportu o stanie edukacji muzealnej wzorowana jest na podobnych przedsięwzięciach realizowanych w minionych latach w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Raport ma na celu dokładne zbadanie i analizę potencjału edukacyjnego wszystkich polskich muzeów. W jego ramach zgromadzone i analizowane są dane dotyczące samych programów edukacyjnych, sposobów ich finansowania, zaplecza i infrastruktury edukacyjnej poszczególnych muzeów, struktury zatrudnienia muzealników na stanowiskach edukacyjnych oraz wydawnictw edukacyjnych przez nich opracowywanych. Na podstawie tych danych przygotowane zostanie całościowe zestawienie poziomu edukacyjnego prezentowanego przez polskie muzea. Wraz z nim powstanie krytyczno-analityczne opracowanie mające na celu dokładną diagnozę sytuacji, wytyczenie trendów rozwoju oraz niezbędnych do podjęcia przez organizatorów poszczególnych muzeów działań służących poprawie istniejącej sytuacji i zapewnieniu stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Raport podzielony został na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzone zostało ogólne badanie wszystkich polskich muzeów pod kątem prowadzenia działalności na czterech wymienionych wyżej płaszczyznach. Badanie miało charakter ankiety elektronicznej. 31

5 Na jej podstawie wyłoniona została grupa muzeów, które w trakcie II etapu przebadane zostaną w sposób precyzyjny i bezpośredni. Warto w tym miejscu wspomnieć, że I etap raportu realizowany był bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Jego przeprowadzenie było możliwe tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu kilku placówek: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz koordynatora całości projektu Muzeum Pałacu w Wilanowie. Prace nad II etapem raportu rozpoczęły się jesienią 2010 r., co było możliwe dzięki bezpośredniemu finansowemu wsparciu projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Ze względu na nieformalną strukturę działalności forum zostało ono udzielone poprzez jednego z organizatorów przedsięwzięcia Muzeum Pałac w Wilanowie, które jest jednocześnie ogólnopolskim koordynatorem projektu. W trakcie II etapu do wytypowanych muzeów udali się ankieterzy w celu dokonania oceny faktycznego stanu rozwoju całościowych działań edukacyjnych przez nie podejmowanych. Wyniki opracowane przez zespół ekspertów przygotowane zostaną w formie publikacji oraz zestawu prognoz i analiz dotyczących przyszłości edukacji muzealnej w Polsce 6. Zaprezentowane zostaną również w latach na forum międzynarodowej konferencji edukacyjnej stanowiącej podsumowanie całości prac nad raportem. Swoje wsparcie dla organizacji konferencji zadeklarował już wstępnie Polski Komitet ICOM, honorowy patronat nad samym raportem objęli zaś Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejną ważną sferą działań Forum Edukatorów Muzealnych jest organizacja konferencji i szkoleń. W ciągu czterech lat swojej działalności forum było organizatorem konferencji w Nieborowie, Wilanowie, Toruniu, Zarzeczu i Łańcucie oraz Janowcu. Na spotkaniach dzielono się doświadczeniami zawodowymi, prezentowano realizowane projekty edukacyjne oraz omawiano kwestie związane z organizacją działalności edukacyjnej polskich muzeów. Każde spotkanie ma miejsce w nowym ośrodku muzealnym. Dzięki temu gospodarze konferencji zyskują szansę zaprezentowania swoich niejednokrotnie ciekawych i różnorodnych działań edukacyjnych. Członkowie forum mają natomiast możliwość przyjrzenia się z bliska pracy kolegów w różnorodnych pod względem tematycznym i organizacyjnym ośrodkach. Organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń jest dla forum jedną z najważniejszych form działalności. W sytuacji gdy w polskim systemie edukacyjnym nie ma jak dotąd możliwości profesjonalnego kształcenia kadry edukatorów muzealnych czy to w postaci uniwersyteckich studiów podyplomowych, czy też organizowanych w sposób systematyczny kursów uczących zasad i mechanizmów funkcjonowania tego zawodu każda dodatkowa forma wsparcia i wymiany wzajemnych doświadczeń samych edukatorów jest bardzo cenna. Forum planuje w następnych latach dalsze rozszerzenie tego typu działań, m.in. tych o charakterze czysto szkoleniowym. Zamierza też zaangażować się w prace nad utworzeniem kierunku studiów podyplomowych w zakresie edukacji muzealnej. Na zakończenie warto zadać sobie pytanie, czy Forum Edukatorów Muzealnych w ogóle jest potrzebne. Odpowiedź z naszego, czyli jego założycieli, punktu widzenia jest prosta: po czterech latach działalności widać, że jest ono potrzebne. Pomaga w integracji rozproszonego, niezwykle zatomizowanego środowiska polskich edukatorów muzealnych, porusza problemy ważne dla ich pracy i zawodowego rozwoju, promuje ich edukacyjne wysiłki. Pozostając strukturą nieformalną, dzięki wsparciu poszczególnych muzeów i ich pracowników prowadzi liczne projekty mające na celu poprawę jakości warunków działania placówek muzealnych na polu edukacji. Czy forum działa skutecznie? Tu odpowiedź nie jest już prosta i jednoznaczna. Skuteczność forum zależy od aktywnego udziału nie tylko samych edukatorów, ale wszystkich muzealników oraz tych osób, dla których ważny jest rozwój polskiego muzealnictwa. Dlatego też zachęcam Państwa do czynnego włączenia się w działania Forum Edukatorów Muzealnych, do współpracy i pomocy przy realizacji Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce i do uczestnictwa w organizowanych przez forum konferencjach. A przede wszystkim zachęcam do aktywnego korzystania ze strony internetowej jej przydatność, podobnie jak przydatność samego forum, zależy bowiem przede wszystkim od naszego zaangażowania. 32

6 Przypisy 1 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce w latach Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o stanie kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Pełen tekst raportu znaleźć można na stronie internetowej wg szacunków Folgi-Januszewskiej w Polsce funkcjonuje 1025 muzeów; wg danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków jest ich ok portal podaje liczbę Treść deklaracji założycielskiej Forum Edukatorów Muzealnych znaleźć można na stronie internetowej www. edukacjamuzealna.pl 3 Kwestie związane z raportem przybliżone zostaną w dalszej części artykułu. Jego szczegółowe omówienie oraz prezentację wyników pierwszego etapu badań znajdą Państwo w tym numerze Muzealnictwa, w artykule Marcina Szeląga. Pierwsza część raportu w wersji elektronicznej dostępna jest również na stronie internetowej po rejestracji i zalogowaniu. 4 Stronę internetową Forum Edukatorów Muzealnych można znaleźć pod adresem lub 5 Osoby chcące nawiązać współpracę z portalem mogą zgłaszać swój akces pod adresem: 6 Wyniki prac nad II etapem raportu są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Piotr Górajec Museum Educators Forum The Museum Educators Forum was established in The originators and organisers of the project were the employees of the National Museum in Warsaw and the Museum Palace at Wilanów. Its current members are 250 employees of educational divisions of 140 Polish museums. From the very beginning of its existence, the forum has operated without a formal organisational structure and has implemented its projects thanks to the support of individual museums. The basic goals of the forum s activities are: integration of the milieu of museum educators, development of educational activity standards in museums, exchange of experiences among educational employees, enhancing the professional rank of a museum educator, conduct of training sessions and organisation of conferences in the area of museum education, activity for the purpose of establishing post-graduate studies focused on museum education and joint implementation of educational projects by museums participating in the forum. Since 2007, thanks to co-financing obtained from the Ministry of Culture and National Heritage and the organisational support provided by the Museum Palace at Wilanów, the Forum of Museum Educators also operates via its own website, the Museum Education Portal: The website of the forum was divided into two sections: public and sector-specific. In the generally available public section, Internet users can find information about individual museums and their educational activities. In the industry-specific section which can be accessed after registration and logging in, there are extensive communication and information tools enabling exchange of educators experiences, implementation of joint projects and exchange of ideas. We would like to encourage all museum educators to register at the site and use the possibilities offered by it in every-day work. In 2010, work on reconstruction and modernisation of the website was commenced. After the end of the work, in the information section the site will also have an extended journalistic module in the form of an Internet news service. Currently, the main project implemented by the Museum Educators Forum is the Report on the Condition of Museum Education in Poland which, within its first stage, is meant to recognise the condition of museum education; the second stage will encompass preparation of a publication in the form of a collection of analyses, conclusions and recommendations which are aimed to assist in stable development of this sphere of Polish museums activity. The report is modelled upon similar studies prepared in the past in Western Europe (England, Germany, and France) and in the United States. The Ministers of Culture and National Heritage and the National Education are the patrons of the report and the activities of the forum. 33

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy Outsourcing Breakfast 25 marca 2014 temat: Trendy na światowych rynkach pracy 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Hotel Restauracja Browar Lwów***; Lublin, 25 lutego 2015 r. PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY MERYTORYCZNI Lublin, 10 lutego 2015 roku Sz. P.

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Na spotkanie otwarte Global Investor Club. Rynek podobnie jak Bóg, pomaga tym, którzy pomagają sobie wzajemnie. - Warren Edward Buffett

ZAPROSZENIE. Na spotkanie otwarte Global Investor Club. Rynek podobnie jak Bóg, pomaga tym, którzy pomagają sobie wzajemnie. - Warren Edward Buffett 1 ZAPROSZENIE Na spotkanie otwarte Informacje o spotkaniach Klubowych: www.globalinvestorclub.pl fb.com/globalinvestorclub fb.com/globalinvestorclubuk Rynek podobnie jak Bóg, pomaga tym, którzy pomagają

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016. W 2015 roku udało nam się przebadać aż 46 firm, a w tym roku planujemy

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - tel.:

Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - tel.: Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - m.sliwa@mckis.waw.pl tel.: 22 586 42 50 Koordynator z ramienia Fundacji Ari Ari Współautor Raportu o muzeach prywatnych Longin Graczyk -

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. www.zielonalekcja.pl

Oferta współpracy. www.zielonalekcja.pl Oferta współpracy PORTAL EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 2009 r. firma ABRYS Sp. z o.o. uruchomiła portal edukacji ekologicznej Cele portalu: - przekazywanie wartości ekologicznych szerokiej grupie odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Pilotaż sukcesem zmian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Pilotaż sukcesem zmian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 50 0 3 3 47 50 28 24 15 16 2014/15 2013/14 W projekcie udział zadeklarowało 1108 nauczycieli oraz 69 dyrektorów szkół/przedszkoli z terenu powiatu nowotarskiego łącznie 1177 uczestników. Przepływ uczestników

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

OMEP World Report : 2010 Reporting Framework

OMEP World Report : 2010 Reporting Framework Organisation Mondiale pour l Education Prescolaire World Organization for Early Childhood Education Organizacon Mundial Para La Educacion Preescolar www.omep.org.gu.se OMEP World Report : 2010 Reporting

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin W dniach 7-9 lutego w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki odbył się II zjazd Akademii Polin, podczas którego na wykładach

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Czas Cele Temat Metody Materiały

Czas Cele Temat Metody Materiały Aleksandra Kalisz, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau "Dyskryminacja, prześladowanie,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska. Tłumacz Doskonały. LIDEXu 2012. III Edycja Nowej Wersji Programu

Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska. Tłumacz Doskonały. LIDEXu 2012. III Edycja Nowej Wersji Programu Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska Tłumacz Doskonały LIDEXu 2012 III Edycja Nowej Wersji Programu Warszawa, 15 lutego 2013 r. Szczycimy się tym, że firma LIDEX współpracuje z elitą polskich

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska

Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska Rada Europy Światowa Organizacja Zdrowia Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie - kamienie milowe

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo