FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH"

Transkrypt

1 Piotr Górajec FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH d wielu lat zarówno w światowym, jak i w polskim muzealnictwie coraz większą rolę odgrywa działalność edukacyjna. Muzea wręcz rywalizują ze sobą, tworząc programy edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, wykłady, lekcje muzealne, programy dla rodzin, kursy, plenery kuszą potencjalnych uczestników, którzy szukają pomysłu na spędzenie wolnego czasu bądź też chcą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. Sytuacja ta tworzy dla muzeów i samych muzealników nową interesującą jakość. Wraz z rozwojem muzealnej oferty edukacyjnej, co przejawia się w powstawaniu wciąż nowych, ciekawych i wartościowych programów edukacyjnych, coraz większą rolę w działalności poszczególnych placówek zaczęły odgrywać działy edukacji oraz ich pracownicy muzealni edukatorzy. To właśnie ta grupa zawodowa przyczyniła się w ostatnim dziesięcioleciu do gwałtownego wzrostu popularności muzeów. Instytucje te coraz częściej postrzegane są zwłaszcza przez widzów poprzez pryzmat działań edukacyjnych i kulturalnych. I nie należy się temu dziwić. Muzea służyć mają właśnie i przede wszystkim zwiedzającym, a oni oczekują, że przekraczając muzealne bramy trafią do miejsca ciekawego, przyjaznego i umożliwiającego im głównie jedno rozszerzenie własnych granic poznania. Widzowie szukają w muzeum odpowiedzi na nurtujące ich pytania, czasem też rozrywki i przeżyć kulturalnych. Ponadto należy pamiętać, że to przede wszystkim edukatorzy stanowią pierwszą linię kontaktu widza z muzeum i to przez pryzmat ich pracy postrzegana jest zwykle cała instytucja muzealna oraz podejmowane przez nią wysiłki. Dla widzów więc to oni najczęściej są tożsami z samym muzeum. Jednakże, paradoksalnie, mimo tego niezaprzeczalnego wzrostu znaczenia środowiska edukatorów muzealnych, w samych muzeach często było i niekie- dy nadal jest ono postrzegane inaczej. Jako grupa nieskonsolidowana, niedostrzegana lub wręcz niedoceniana przez innych muzealników, stanowiła margines w instytucji, którą przyszło jej współkreować. Atomizacja środowiska edukatorów uniemożliwiała przez wiele lat stworzenie odpowiedniego lobby mającego realny wpływ na kształt edukacji muzealnej w Polsce, a także nadanie właściwej rangi zawodowej tej grupie pracowników muzeów. Bez tych dwóch czynników harmonijny i trwały rozwój działalności edukacyjnej w muzeach był niemożliwy. Aby lepiej uzmysłowić sobie wagę tego problemu, należy odwołać się do danych statystycznych. Pokazują one, jak silnie środowisko edukatorów muzealnych jest reprezentowane pośród wszystkich pracowników muzeów. Według najnowszych szacunków w Polsce istnieje ponad 1000 instytucji muzealnych 1. Przy założeniu, że większość z nich zatrudnia około 3 pracowników zajmujących się działalnością edukacyjną, to poruszane kwestie odnoszą się do grupy ponad 3000 osób w skali całego kraju! Powołanie Forum Edukatorów Muzealnych było niejako odpowiedzią na sytuację tego środowiska, jak i samej edukacji muzealnej. Pomysłodawcami i organizatorami projektu byli Katarzyna Rokosz (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz Wiesław Malawski i Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie). Liczba aktywnych uczestników forum od momentu jego powstania, kiedy wynosiła kilkanaście osób, zmieniła się na około 250 i stale się powiększa. Wśród członków są reprezentanci zarówno małych, jak i dużych muzeów rozsianych po całym kraju. Historia forum rozpoczęła się w 2006 roku. W pierwszych dniach chłodnej jeszcze wiosny w gościnnych progach pałacu Radziwiłłów w Nieborowie spotkała się grupa kilkunastu muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele muzeów narodowych, małych 28

2 placówek regionalnych, muzeów sztuki, techniki, muzeów etnograficznych. Poruszane wówczas tematy zdominował przede wszystkim problem braku konsolidacji środowiska edukatorów muzealnych oraz konieczność podniesienia ich rangi zawodowej w stosunku do pozostałych muzealników. Pojawiły się już wtedy postulaty aktualne po dziś dzień kwestia szkoleń zawodowych, a właściwie stworzenia kierunku studiów podyplomowych, na którym edukatorzy mogliby zdobywać wiedzę ujętą w systemowe ramy akademii. Tylko taka metoda szkolenia gwarantować może bowiem poszerzanie zawodowych kwalifikacji, a co ważniejsze ciągłość i stały rozwój zawodowy środowiska muzealnych edukatorów. Mimo upływu lat nie udało się rozwiązać tego problemu w satysfakcjonujący sposób. Studia zawodowe dla edukatorów muzealnych nadal nie istnieją, a organizowane warsztaty i kursy przynoszą jedynie doraźne rozwiązanie. Środowisko nie posiada solidnego zaplecza zapewniającego mu sprawne funkcjonowanie. Kolejne grupy nowych edukatorów rozpoczynających swą pracę w muzeach nadal muszą samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności, niejako w boju, przez wiele lat mozolnie gromadząc własne doświadczenia, niejednokrotnie powtarzając przy tym błędy swoich starszych kolegów. Błędy, których można by uniknąć, wprowadzając systemowe metody kształcenia w postaci studiów i kursów uniwersyteckich. Nieborowskie spotkanie edukatorów uświadomiło jego uczestnikom ważną kwestię. Aby osiągnąć stawiane przed sobą cele, całe środowisko musi działać wspólnie, ściśle ze sobą współpracując. Wówczas jego głos będzie wyraźnie słyszalny, a jego problemy przestaną być zagadnieniem jedynie niszowym i z czasem przyniosą satysfakcjonujące edukatorów rozwiązanie. Te wyrażone wspólnie opinie i postulaty znalazły swoje odzwierciedlenie w deklaracji podjętej przez uczestników spotkania. Oto jej treść: Deklaracja Założycielska Forum Edukatorów Muzealnych W czwartek 30 marca 2006 na spotkaniu w Nieborowie niżej wymienieni zajmujący się edukacją muzealną podjęli decyzję stworzenia FORUM. Decyzja wynika z przekonania o szczególnej roli edukacji w działalności muzeów. Naszymi celami są zatem: integrowanie muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną uświadomienie całemu środowisku muzealników wagi i znaczenia edukacji przez muzeum rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem programów edukacyjnych działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji muzealnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej dążenie do podniesienia jakości oferty muzeów skierowanej do szerokiego grona społeczeństwa Cele te będziemy realizować przez: promocję działalności edukacyjnej muzeów organizację szkoleń, spotkań, konferencji na poziomie krajowym i międzynarodowym wymianę doświadczeń z zakresu edukacji zainicjowanie dyskusji na temat zmian systemu szkolnego i edukacyjnego współpracę między muzeami i instytucjami edukacyjnymi w Polsce i na świecie wpływanie na kształt rozwiązań prawnych dotyczących muzealnictwa zainicjowanie szerszego zainteresowania całego środowiska muzealnego współczesną refleksją teoretyczną na temat muzeów oraz badaniami nad publicznością muzealną dążenie do włączenia kwestii edukacji w muzeach do programu wyższych studiów specjalistycznych muzealniczych i kuratorskich Podjęto jednocześnie decyzję o zbudowaniu strony internetowej FORUM, która stanowi płaszczyznę jego działalności oraz zaproszeniu do włączenia się do niego wszystkich muzeów w Polsce 2. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych na początku istnienia idei forum była jego organizacja oraz funkcjonowanie. W wyniku dyskusji stwierdzono, że będzie ono strukturą nieformalną, otwartą dla wszystkich edukatorów muzealnych, a także ludzi spoza środowiska, dla których edukacja realizowana przez muzea, a szerzej działania edukacyjno-kulturalne, sposób otwarcia się tych placówek na widzów, przekazywania treści i prezentacji powierzonych im zbiorów są kwestiami fundamentalnymi. Dzięki otwartej strukturze działania forum stały się niezwykle elastyczne, choć przypominające nieco pospolite ruszenie. Wielu edukatorów zyskało możliwość zaangażowania się w jego prace bez zbytniej formalizacji, jak np. jednoznaczna deklaracja członkowska, która niekiedy mogłaby być z różnych powodów trudna do wyegzekwowania. Otwarta forma sprzyjała i nadal sprzyja również rozwojowi forum. Szybki wzrost liczby uczestników sprawił, że w krótkim czasie powstała duża grupa wzajemnie wspierających się, wymieniających się informacjami i współpracujących przy międzymuzeal- 29

3 nych projektach muzealników. Dzięki temu, że środowisko lepiej się poznało, mogły zostać podjęte liczne wspólne inicjatywy: organizowane w różnych częściach Polski konferencje, szkolenia, warsztaty czy konkretne programy edukacyjne. Wśród nich wymienić można program realizowany przez Muzeum Woli, oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie Edukacja dla Demokracji, czy też pilotowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a współtworzony przez kilka innych warszawskich instytucji projekt wspólnych Dni Niepełnosprawnego w muzeum. Być może projekty te powstałyby również poza forum, ale przypuszczalnie ich droga realizacji byłaby dłuższa i trudniejsza. Podejmując decyzję podczas tworzenia forum o zaniechaniu jego formalnej rejestracji, nie pozostawiono jednak jego przyszłych losów całkowitemu przypadkowi. W myśl podjętych wówczas założeń funkcjonowanie forum miało być kierowane przez liderów instytucjonalnych, z których każdy miał angażować się w stopniu uzależnionym od jego możliwości organizacyjnych, finansowych i czasowych. Instytucje te czyli muzea, których edukatorzy współtworzyli forum przyjęły na siebie ciężar pozyskiwania funduszy potrzebnych na realizację projektów edukacyjnych opracowywanych przez forum (w tym również niejednokrotnie finansowego wkładu własnego), podjęły się prowadzenia i utrzymania strony internetowej, współorganizowania szkoleń i konferencji. Wśród tych liderów należy koniecznie wymienić: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie. To pracownicy działów edukacji tych instytucji wzięli na siebie ciężar organizowania forum. Szczególna rola przypadła Muzeum Pałacowi w Wilanowie, które zajęło się utrzymaniem i rozwijaniem strony internetowej oraz stało się operatorem finansowym kilku kluczowych projektów forum, w tym realizowanego od 2009 r. projektu Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce 3. Mimo nieformalnej struktury, aby działać skutecznie Forum Edukatorów Muzealnych musiało już na samym początku stworzyć sprawną platformę komunikacyjną. Wybór padł na stronę internetową ze względów oczywistych zasięg, koszt utrzymania, funkcjonalność. Portal Edukacji Muzealnej powstał w 2007 roku 4. Jego projekt spotkał się z uznaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poprzez Muzeum Pałac w Wilanowie przyznało środki na jego stworzenie. Powstała wówczas strona, która w krótkim czasie stała się platformą wymiany doświadczeń, kontaktów oraz promocji programów edukacyjnych realizowanych przez jej uczestników i współtwórców. Zaprojektowana zastała tak, aby łączyć w przejrzysty sposób wszystkie wymienione wyżej cechy i funkcje. Podzielono ją na dwie główne części. Pierwsza z nich, ogólnie dostępna, została stworzona z myślą o promocji działań edukacyjnych podejmowanych przez polskich muzealników. Mogą oni tutaj chwalić się swoimi projektami, programami, warsztatami i szukać dla nich odbiorców wśród szerokiej publiczności muzealnej. Ta z kolei zyskała niepowtarzalną możliwość dotarcia do interesujących ją działań. Może je wyszukiwać według rodzajów (warsztaty, wykłady, spotkania muzealne) i kategorii muzeów (muzea sztuki, techniki, skanseny itd.). Portal umożliwia przeszukiwanie swoich zasobów także pod kątem geograficznym. W ten sposób powstała pierwsza w historii polskiego muzealnictwa spójna i kompleksowa baza danych obejmująca działalność edukacyjną wszystkich zarejestrowanych na Portalu Edukacji Muzealnej muzeów. Warto też nadmienić, że narzędzie to spotkało się z przychylnym przyjęciem ze strony osób odwiedzających muzea, zwłaszcza ze środowiska nauczycieli. Dzięki niemu uzyskali oni możliwość lepszego planowania własnych wizyt (wycieczki szkolne, zielone szkoły) w poszczególnych, nieraz odległych placówkach muzealnych. Druga część portalu to tzw. strefa branżowa, która została stworzona z myślą o edukatorach muzealnych i jest dla nich dostępna po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. Stanowi ona zamknięty mechanizm komunikacyjny edukatorów. To za jej pomocą mogą oni lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami i pomysłami oraz szczerze i otwarcie porozmawiać o swojej pracy i codziennych zmaganiach z muzealnymi problemami i kolejnymi wyzwaniami. Temu ostatniemu służy zamknięte forum dyskusyjne, dostępne tylko dla zarejestrowanych muzealników. Strona internetowa Forum Edukatorów Muzealnych zaprezentowana została po raz pierwszy szerokiej grupie muzealników podczas konferencji zorganizowanej w październiku 2007 r. w Toruniu. Wydarzenie to służyć miało promocji całego przedsięwzięcia, a jego organizatorami były Muzeum Okręgowe w Toruniu i lider projektu, Muzeum Pałac w Wilanowie. Po trzech latach funkcjonowania okazało się, że portal wymaga modernizacji. Zmienił się Internet, zmieniły się metody komunikowania w nim, dlatego też pewnej przebudowie musiała zostać poddana jego struktura organizacyjna i funkcjonalna. W roku 2010 nadarzyła się ku temu doskonała okazja. Dzięki staraniom Muzeum 30

4 1. Prezentacja przez Piotra Górajca strony internetowej Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Presentation of the website of the Museum Educators Forum by Piotr Górajec, District Museum in Toruń, 2007 Pałacu w Wilanowie po raz kolejny pozyskane zostały środki dysponowane w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowa strona zaprezentowana została muzealnikom podczas konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej w poznańskim Ratuszu w listopadzie 2010 roku. Jej gospodarzami były Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Pałac w Wilanowie, który ponownie podjął się prowadzenia projektu od strony finansowej. Portal zmienił w pewnym zakresie swoją funkcjonalność. Nadal pozostał narzędziem promocji programów edukacyjnych i komunikacji samych edukatorów, lecz uzyskał dodatkowo status internetowej gazety. Można w nim zamieszczać krytyczne i problemowe artykuły dotyczące edukacji muzealnej oraz dziedzin pokrewnych, takich jak pedagogika, w tym pedagogika specjalna, psychologia, socjologia. Ukazują się tu teksty rodzimych autorów, jak i wybranych specjalistów zagranicznych. Intencją twórców portalu było stworzenie jak najszerszego, aktualnego zbioru informacji na temat polskiej i światowej edukacji muzealnej. To swoiste kompendium służyć ma poszerzaniu wiedzy i umiejętności, rozwojowi zawodowemu oraz samokształceniu polskich edukatorów muzealnych. Zapraszamy wszystkich do współpracy przy wypełnianiu treścią nowego portalu. Podobnie jak pierwsza jego odsłona jest on narzędziem przeznaczonym dla edukatorów, służącym lepszej ich integracji oraz zapewnieniu optymalnych warunków rozwoju tego środowiska zawodowego 5. Nowa strona Forum Edukatorów Muzealnych jest również miejscem publikacji wyników Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce oraz dyskusji nad nim. Jest on obecnie jednym z najważniejszych projektów prowadzonych przez forum. Pomysł stworzenia raportu pojawił się już w początkach jego działalności. Była to inicjatywa Marcina Szeląga, kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Polska wersja Raportu o stanie edukacji muzealnej wzorowana jest na podobnych przedsięwzięciach realizowanych w minionych latach w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Raport ma na celu dokładne zbadanie i analizę potencjału edukacyjnego wszystkich polskich muzeów. W jego ramach zgromadzone i analizowane są dane dotyczące samych programów edukacyjnych, sposobów ich finansowania, zaplecza i infrastruktury edukacyjnej poszczególnych muzeów, struktury zatrudnienia muzealników na stanowiskach edukacyjnych oraz wydawnictw edukacyjnych przez nich opracowywanych. Na podstawie tych danych przygotowane zostanie całościowe zestawienie poziomu edukacyjnego prezentowanego przez polskie muzea. Wraz z nim powstanie krytyczno-analityczne opracowanie mające na celu dokładną diagnozę sytuacji, wytyczenie trendów rozwoju oraz niezbędnych do podjęcia przez organizatorów poszczególnych muzeów działań służących poprawie istniejącej sytuacji i zapewnieniu stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Raport podzielony został na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzone zostało ogólne badanie wszystkich polskich muzeów pod kątem prowadzenia działalności na czterech wymienionych wyżej płaszczyznach. Badanie miało charakter ankiety elektronicznej. 31

5 Na jej podstawie wyłoniona została grupa muzeów, które w trakcie II etapu przebadane zostaną w sposób precyzyjny i bezpośredni. Warto w tym miejscu wspomnieć, że I etap raportu realizowany był bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Jego przeprowadzenie było możliwe tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu kilku placówek: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz koordynatora całości projektu Muzeum Pałacu w Wilanowie. Prace nad II etapem raportu rozpoczęły się jesienią 2010 r., co było możliwe dzięki bezpośredniemu finansowemu wsparciu projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Ze względu na nieformalną strukturę działalności forum zostało ono udzielone poprzez jednego z organizatorów przedsięwzięcia Muzeum Pałac w Wilanowie, które jest jednocześnie ogólnopolskim koordynatorem projektu. W trakcie II etapu do wytypowanych muzeów udali się ankieterzy w celu dokonania oceny faktycznego stanu rozwoju całościowych działań edukacyjnych przez nie podejmowanych. Wyniki opracowane przez zespół ekspertów przygotowane zostaną w formie publikacji oraz zestawu prognoz i analiz dotyczących przyszłości edukacji muzealnej w Polsce 6. Zaprezentowane zostaną również w latach na forum międzynarodowej konferencji edukacyjnej stanowiącej podsumowanie całości prac nad raportem. Swoje wsparcie dla organizacji konferencji zadeklarował już wstępnie Polski Komitet ICOM, honorowy patronat nad samym raportem objęli zaś Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejną ważną sferą działań Forum Edukatorów Muzealnych jest organizacja konferencji i szkoleń. W ciągu czterech lat swojej działalności forum było organizatorem konferencji w Nieborowie, Wilanowie, Toruniu, Zarzeczu i Łańcucie oraz Janowcu. Na spotkaniach dzielono się doświadczeniami zawodowymi, prezentowano realizowane projekty edukacyjne oraz omawiano kwestie związane z organizacją działalności edukacyjnej polskich muzeów. Każde spotkanie ma miejsce w nowym ośrodku muzealnym. Dzięki temu gospodarze konferencji zyskują szansę zaprezentowania swoich niejednokrotnie ciekawych i różnorodnych działań edukacyjnych. Członkowie forum mają natomiast możliwość przyjrzenia się z bliska pracy kolegów w różnorodnych pod względem tematycznym i organizacyjnym ośrodkach. Organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń jest dla forum jedną z najważniejszych form działalności. W sytuacji gdy w polskim systemie edukacyjnym nie ma jak dotąd możliwości profesjonalnego kształcenia kadry edukatorów muzealnych czy to w postaci uniwersyteckich studiów podyplomowych, czy też organizowanych w sposób systematyczny kursów uczących zasad i mechanizmów funkcjonowania tego zawodu każda dodatkowa forma wsparcia i wymiany wzajemnych doświadczeń samych edukatorów jest bardzo cenna. Forum planuje w następnych latach dalsze rozszerzenie tego typu działań, m.in. tych o charakterze czysto szkoleniowym. Zamierza też zaangażować się w prace nad utworzeniem kierunku studiów podyplomowych w zakresie edukacji muzealnej. Na zakończenie warto zadać sobie pytanie, czy Forum Edukatorów Muzealnych w ogóle jest potrzebne. Odpowiedź z naszego, czyli jego założycieli, punktu widzenia jest prosta: po czterech latach działalności widać, że jest ono potrzebne. Pomaga w integracji rozproszonego, niezwykle zatomizowanego środowiska polskich edukatorów muzealnych, porusza problemy ważne dla ich pracy i zawodowego rozwoju, promuje ich edukacyjne wysiłki. Pozostając strukturą nieformalną, dzięki wsparciu poszczególnych muzeów i ich pracowników prowadzi liczne projekty mające na celu poprawę jakości warunków działania placówek muzealnych na polu edukacji. Czy forum działa skutecznie? Tu odpowiedź nie jest już prosta i jednoznaczna. Skuteczność forum zależy od aktywnego udziału nie tylko samych edukatorów, ale wszystkich muzealników oraz tych osób, dla których ważny jest rozwój polskiego muzealnictwa. Dlatego też zachęcam Państwa do czynnego włączenia się w działania Forum Edukatorów Muzealnych, do współpracy i pomocy przy realizacji Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce i do uczestnictwa w organizowanych przez forum konferencjach. A przede wszystkim zachęcam do aktywnego korzystania ze strony internetowej jej przydatność, podobnie jak przydatność samego forum, zależy bowiem przede wszystkim od naszego zaangażowania. 32

6 Przypisy 1 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce w latach Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o stanie kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Pełen tekst raportu znaleźć można na stronie internetowej wg szacunków Folgi-Januszewskiej w Polsce funkcjonuje 1025 muzeów; wg danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków jest ich ok portal podaje liczbę Treść deklaracji założycielskiej Forum Edukatorów Muzealnych znaleźć można na stronie internetowej www. edukacjamuzealna.pl 3 Kwestie związane z raportem przybliżone zostaną w dalszej części artykułu. Jego szczegółowe omówienie oraz prezentację wyników pierwszego etapu badań znajdą Państwo w tym numerze Muzealnictwa, w artykule Marcina Szeląga. Pierwsza część raportu w wersji elektronicznej dostępna jest również na stronie internetowej po rejestracji i zalogowaniu. 4 Stronę internetową Forum Edukatorów Muzealnych można znaleźć pod adresem lub 5 Osoby chcące nawiązać współpracę z portalem mogą zgłaszać swój akces pod adresem: 6 Wyniki prac nad II etapem raportu są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Piotr Górajec Museum Educators Forum The Museum Educators Forum was established in The originators and organisers of the project were the employees of the National Museum in Warsaw and the Museum Palace at Wilanów. Its current members are 250 employees of educational divisions of 140 Polish museums. From the very beginning of its existence, the forum has operated without a formal organisational structure and has implemented its projects thanks to the support of individual museums. The basic goals of the forum s activities are: integration of the milieu of museum educators, development of educational activity standards in museums, exchange of experiences among educational employees, enhancing the professional rank of a museum educator, conduct of training sessions and organisation of conferences in the area of museum education, activity for the purpose of establishing post-graduate studies focused on museum education and joint implementation of educational projects by museums participating in the forum. Since 2007, thanks to co-financing obtained from the Ministry of Culture and National Heritage and the organisational support provided by the Museum Palace at Wilanów, the Forum of Museum Educators also operates via its own website, the Museum Education Portal: The website of the forum was divided into two sections: public and sector-specific. In the generally available public section, Internet users can find information about individual museums and their educational activities. In the industry-specific section which can be accessed after registration and logging in, there are extensive communication and information tools enabling exchange of educators experiences, implementation of joint projects and exchange of ideas. We would like to encourage all museum educators to register at the site and use the possibilities offered by it in every-day work. In 2010, work on reconstruction and modernisation of the website was commenced. After the end of the work, in the information section the site will also have an extended journalistic module in the form of an Internet news service. Currently, the main project implemented by the Museum Educators Forum is the Report on the Condition of Museum Education in Poland which, within its first stage, is meant to recognise the condition of museum education; the second stage will encompass preparation of a publication in the form of a collection of analyses, conclusions and recommendations which are aimed to assist in stable development of this sphere of Polish museums activity. The report is modelled upon similar studies prepared in the past in Western Europe (England, Germany, and France) and in the United States. The Ministers of Culture and National Heritage and the National Education are the patrons of the report and the activities of the forum. 33

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM PROGRAM PILOTAŻOWY

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM PROGRAM PILOTAŻOWY Piotr Górajec AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM PROGRAM PILOTAŻOWY marca 2011 r., decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego uruchomiony został program Akademia Zarządzania Muzeum.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo