REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 1. Zeszyty Naukwe Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki Wjennej (Zeszyty Naukwe) są czaspismem naukwym, któreg głównym zadaniem jest upwszechnianie i ppularyzwanie drbku naukw-badawczeg z bszaru nauk bezpieczestwie i brnnści dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki Wjennej raz dktrantów innych śrdwisk akademickich. 2. Zeszyty Naukwe są wydawane przez Wydział Dwdzenia i Operacji Mrskich (WDiOM) jak Zeszyty Naukwe Dktrantów (Scientific Jurnal f Pstgraduate Studies). 3. Organami krdynującymi wydawanie Zeszytów Naukwych są Kmitet Redakcyjny i Rada Naukwa. Skład Rady Naukwej i Kmitetu Redakcyjneg jest umieszczany na strnie internetwej WDiOM. 4. Lista recenzentów współpracujących z Zeszytami Naukwymi publikwana będzie raz w rku na strnach internetwych WDiOM. 5. W skład Kmitetu Redakcyjneg Zeszytów Naukwych wchdzi 5 sób. 6. Kmitet Redakcyjny jest pwływany przez Dziekana WDiOM. 7. Człnkwie Kmitetu Redakcyjneg wybierają spśród swjeg grna przewdnicząceg Kmitetu Redakcyjneg. 8. Psiedzenia Kmitetu Redakcyjneg dbywają się c najmniej jeden raz w półrczu. 9. Przewdniczący Kmitetu Redakcyjneg przedstawia prpzycję recenzentów Zeszytów Naukwych na klejny rk d zatwierdzenia przez Radę Naukwą na statnim, w danym rku, sptkaniu Kmitetu Redakcyjneg. 10. Zadania Kmitetu Redakcyjneg Zeszytów Naukwych: a) kreślenie bszarów nauki, których będą dtyczyły publikwane w Zeszytach Naukwych artykuły, b) zapraszanie autrów d przygtwania i przyjmwanie artykułów d autrów p sprawdzeniu ich zgdnści z Instrukcją dla autrów publikacji (załącznik 1), c) zebranie d autrów artykułów uwzględniających uwagi recenzentów d) przekazanie kmpletneg numeru Zeszytu Naukweg zawierająceg spis treści, wstęp i kmplet artykułów d publikacji, e) współpraca z autrami artykułów, bejmującym m.in. prace redakcyjne, krekty autrskie, skład. 11. Radę Naukwą Zeszytów Naukwych, w składzie 5 samdzielnych pracwników nauki, pwłuje Dziekan WDiOM, a udział w jej pracach nie ma charakteru kadencyjneg. 12. Rada Naukwa jest rganem pinidawcz dradczym dla Kmitetu Redakcyjneg Zeszytów Naukwych. 13. Rada Naukwa akceptuje prpnwaną przez Przewdnicząceg Kmitetu Redakcyjneg, listę recenzentów daneg numeru Zeszytów Naukwych. 14. Zmiany w Regulaminie dknuje Kmitet Redakcyjny w przumieniu z Dziekanem WDiOM. 15. Zeszyty Naukwe wydawane są tylk i wyłącznie w frmie elektrnicznej (pliki pdf) i umieszczane w dpwiedniej zakładce na strnie internetwej WDiOM dwa razy w rku. 16. Przy publikwaniu Zeszytów Naukwych bwiązują następujące zasady: a. autrzy nie trzymują hnrarium za publikację artykułu,

2 b. Zeszyty Naukwe publikwane są w czerwcu i grudniu każdeg rku, c. bjętśd Zeszytu Naukweg wynsi nie mniej niż 4 arkuszy wydawniczych, a liczba artykułów publikwanych w ciągu rku pwinna wynsid nie mniej niż 16, d. artykuły mgą byd publikwane w języku innym niż plski, e. bjętśd artykułu naukweg zamieszczneg w Zeszycie Naukwym nie mże byd mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczeg i nie większa niż 1,0 arkusz wydawniczy, f. wraz z tekstem artykułu autr jest zbwiązany: złżyd świadczenie, że utwór nie był dtąd publikwany; jeg treśd i materiał ilustracyjny nie naruszają sbistych i majątkwych praw sób trzecich; pdad swją afiliację raz kreślid pisw i prcentw indywidualny twórczy wkład pszczególnych współautrów w pwstanie utwru (załącznik 2), g. d ceny każdeg artykułu naukweg pwłuje się recenzenta, psiadająceg c najmniej stpie naukwy dktra, będąceg pracwnikiem nauki z bszaru naukw-badawczeg, który jest przedmitem publikacji, h. artykuł przesyłany d recenzenta nie mże zawierad danych identyfikujących autra, ani ich afiliacji; bwiązuje zasada nie ujawniania swich tżsamści między autrami i recenzentami, i. recenzja artykułu jest sprządzana w frmie pisemnej na frmularzu recenzji zatwierdznym przez Kmitet Redakcyjny (załącznik 3), j. publikacja zrecenzwaneg artykułu następuje p uwzględnieniu przez autra uwag recenzenta jeśli nie mają ne charakteru uwag plemicznych, k. Zeszyty Naukwe będą indekswane w c najmniej jednej bazie danych i wprwadzane d zasbów sieci infrmatycznych. 17. Artykuł pwinien zstad złżny w terminie i trybie kreślnym w Instrukcji dla autrów publikacji (załącznik 1). 18. Zgłszenie pracy musi zawierad: a) artykuł w frmacie pdf i dc. przesłany drgą elektrniczną na adres: b) artykuł w frmie drukwanej, c) ryginał świadczenia, stanwiąceg załącznik 2 d niniejszeg Regulaminu, d) pinia recenzenta. 19. Sprawy sprne z autrami artykułów rzstrzyga Kmitet Redakcyjny w przumieniu z Rada Naukwą.

3 Załącznik 1 INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PUBLIKACJI Uwagi dla autrów Artykuły należy dstarczać w wersjach: - elektrnicznej, w frmacie edytra Wrd (*.dc, *.dcx - Office 2003 lub nwszy) raz - papierwej (dwa egzemplarze). Artykuł pwinien mieć parzystą liczbę strn i nie przekraczać bjętści jedneg arkusza autrskieg. W przypadku artykułów pisanych we współautrstwie Redakcja wymaga ujawnienia wkładu pszczególnych autrów w pwstanie publikacji (z pdaniem ich afiliacji raz infrmacji autrstwie kncepcji, załżeń, metd itp. wykrzystywanych przy przygtwaniu artykułu). Artykuł należy dstarczyć: edycja czerwiec d 15 maja, edycja grudzień d 15 listpada. 1. Frmat artykułu 2. Układ artykułu 3. Rysunki 4. Tabele Wymgi frmalne dla artykułu rzmiar papieru - B5, marginesy: Lewy, Prawy 25 mm, Góra, Dół 20 mm, pjedynczy dstęp między wierszami czcinka Times New Rman, wys. 11 p., bustrnnie justwana, z łamaniem wyrazów imię i nazwisk afiliacja tytuł słwa kluczwe streszczenie wstęp część zasadnicza pisująca metdykę badań i uzyskane wyniki wniski (lub pdsumwanie) bibligrafia streszczenie w języku angielskim numerwane, ich szerkść nie mże przekraczać 13 cm, sadzne w dkumencie, równ z tekstem (nie należy stswać pływających ramek), pdpisy pd rysunkami - czcinka 10 p. numerwane, ich szerkść nie mże przekraczać 13 cm tytuły nad tabelami czcinką 10 p. tekst w tabelach 10 p. 5. Wzry 6. Bibligrafia numerwane, twrzne w edytrze równań Pzycje bibligrafii numerwane, uprządkwane alfabetycznie, zapisane według pniższych kryteriów: Autr (nazwisk, inicjał imienia), Tytuł, wydawca, miejsce i rk wydania (zapis dla mngrafii) Autr (nazwisk, inicjał imienia), Tytuł, [w:] Tytuł, red. (inicjał imienia, nazwisk), wydawca, miejsce i rk wydania (zapis dla tekstu w książce pd redakcją) Autr (nazwisk, inicjał imienia), Tytuł, Tytuł Czaspisma, rk, numer, (zapis dla artykułu w czaspiśmie naukwym) Autr (nazwisk, inicjał imienia), Tytuł, nazwa knferencji, wydawca, miejsce i rk, strny (zapis dla referatu knferencyjneg) Numer i rk. Tytuł (zapis dla nrmy) Akt prawny, data, Dz.U rk, nr, pz. (zapis dla aktu prawneg) Autr, (nazwisk, inicjał imienia), Tytuł, pełny adres strny internetwej

4 Załącznik Imię, nazwisk Miejscwśd, data Adres Afiliacja Oświadczenie autra publikacji w Zeszytach Naukwych Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki Wjennej Oświadczam, że złżny d publikacji w Zeszytach Naukwych Dktrantów Wydziału Dwdzenia I Operacji Mrskich Akademii Marynarki Wjennej tekst pt jest utwrem ryginalnym, wyknanym samdzielnie lub wraz z inną sbą (współautr pdad prcentwy udział) i nie narusza praw autrskich sób trzecich. Utwór nie był dtychczas publikwany raz nie zstał skierwany d druku w innym wydawnictwie......

5 Załącznik 3., dnia 2015r. Recenzent: Tytuł naukwy, imię i nazwisk, adres pt: OPINIA O OPRACOWANIU Autr / Autrzy*: Czy: tak nie brak zdania temat pracy jest zgdny z prblematyką czaspisma Zeszyty Naukwe Dktrantów? tytuł pracwania dpwiada jeg treści? temat pracy jest aktualny? autr pdaje jasn czeg dknał? prezentwane metdy są nwe? trzymane wyniki są nwe i rzszerzają bszary bada lub rzwju bezpieczestwa, ewentualnie dziedzin pkrewnych? wybór i analiza cytwanej literatury są trafne? język pracy jest ścisły i pprawny? streszczenie krespnduje z treścią pracy? streszczenie w wersji bcjęzycznej jest pprawne? użyta terminlgia jest pprawna? materiał ilustracyjny jest czytelny i graficznie wartściwy? materiał ilustracyjny jest czytelny i graficznie wartściwy? praca nadaje się d druku: TAK NIE Ewentualne uwagi szczegółwe na dwrcie strny * Nieptrzebne skreślić. pdpis Recenzenta

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo