SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT W 2004 ROKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT W 2004 ROKU."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2004 ROKU. Informacja o podstawowych produktach i rynkach zbytu S.A. To Spółka budowlana i Grupa Kapitałowa składająca się z jednostki dominującej oraz 26 spółek zależnych I i II stopnia. Podstawowym walorem Spółki jest stworzona w okresie ostatnich kilku lat wielobranżowa grupa budowlana wyspecjalizowana w prowadzeniu robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Zdobyte doświadczenie Generalnego Wykonawcy na inwestycjach realizowanych w kraju jak i zagranicą oraz szeroki zakres świadczonych usług z udziałem Spółek z Grupy pozwala Spółce podejmować się realizacji pod klucz najtrudniejszych zadań inwestycyjnych. Rok 2004 nie był pomyślny dla branży budowlanej, chociaż dzięki wzrostowi produkcji przemysłowej w 2004 r odnotowano wysokie tempo rozwoju gospodarczego rzędu 5,4 %. Z danych GUS za 2004 r dotyczących klimatu w gospodarce wynika, że przedsiębiorstwa budowlane oceniają, iż: - nadal występuję niski popyt inwestycyjny (dużo wyższe zdolności produkcyjne), - wystąpił wzrost cen materiałów, - występują wysokie koszty obsługi finansowej działalności. Spadek produkcji budowlano montażowej w 2004 r wyniósł 3,0 % przy spadku rzędu 10 % w ostatnich latach. Jednakże, pomimo spadku negatywnych tendencji, branża budowlana charakteryzowała się nadal występującymi nie wykorzystanymi mocami produkcyjnymi. Dodatkowo ograniczony dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego przyczynił się do powstawania zatorów płatniczych ograniczających aktywność operacyjną przedsiębiorstw skutkując upadkiem znacznej ilości podmiotów. Mimo tego, że w 2004 r kolejny rok z rzędu notowany jest spadek produkcji budowlanej, to zaczynają się rysować pierwsze oznaki ożywienia. Szacowany, na 2005 r wzrost PKB na poziomie 4 %, zakładany wzrost nakładów inwestycyjnych, odwrócenie spadkowej tendencji inwestycji zagranicznych w 2004 r i zakładany ich wzrost w 2005 r dobrze rokuje dla branży budowlanej. S.A. w 2004 r koncentrował swoją działalność na usługach budowlanych, co zostało opisane w kolejnym rozdziale. Trudności na rynku krajowym w branży budowlanej zweryfikowały obszary działań S.A. Skoncentrowano się na rynkach zagranicznych. Głównym obszarem działań są Niemcy i Rosja gdzie wieloletnie doświadczenia pozwoliły rozwinąć działalność na szeroką skalę. 1. Realizacja usług budowlanych Zmianę w strukturze realizacji zadań operacyjnych obrazuje tabela nr 1. Realizacja zadań inwestycyjnych Tabela nr 1 w tys. zł Dynamika Wyszczególnienie Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura r. % 2004 r. % 2003 % Sprzedaż usług - kraj ,33 % ,56 % 67,99 % - eksport ,30 % ,56 % 132,05 % Usługi ogółem ,63 % ,12 % 84,11 % Sprzedaż towarów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1/15

2 - kraj ,03 % ,00 % 65,19 % - eksport ,34 % ,88 % 30,59 % Sprzedaż towarów ogółem ,37 % ,88 % 54,22 % Sprzedaż razem ,00 % ,00 % 81,90 % Osiągnięta w 2004 r sprzedaż w kwocie 347,8 mln zł jest mniejsza od sprzedaży z 2003 r o 76,8 mln zł tj. o 18,1 %. Złożyło się na to parę czynników: 1. Grupa od początku 2003 r zmniejszyła się o sześć spółek. Łączna wartość sprzedaży tych spółek ujęta w sprawozdaniu w 2003 r wyniosła 53,7 mln zł. 2. W sprawozdaniu za 2004 r Spółka Trakt należąca do Grupy BICK została ujęta pierwszym półroczem co jest związane z jej sprzedażą w 2004 r. Sprzedaż Traktu w II półroczu 2003 r wyniosła 46,2 mln zł. Doprowadzając lata 2003 i 2004 do warunków porównywalnych tj. wyłączając z 2003 r spółki, które w 2004 r nie wchodzą do konsolidacji, sprzedaż 2003 r wynosi 324,7 mln zł. Wynika z tego, że w warunkach porównywalnych, sprzedaż 2004 r jest o 7 % większa niż w 2003r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy spowodowały zmiany w strukturze sprzedaży. O ile w 2003 r usługi stanowiły 92,6 % sprzedaży ogółem, to w 2004 r ich udział wzrósł do 95,12 %. Na uwagę zasługuje eksport, który osiągnął dynamikę 132 %. Tak znaczny przyrost sprzedaży usług eksportowych został osiągnięty dzięki MOSTOSTAL EXPORT S.A., który dynamicznie rozwinął sprzedaż na rynkach wschodnich. Usługi nominalnie zmniejszyły się 62,5 mln zł tj. o 15,89 %. Tak duży spadek wartości usług został spowodowany głębokim spadkiem usług realizowanych w kraju ( spadek o 94,2 mln zł tj. 32 % ). Nominalny przyrost eksportu o 31,7 mln zł nie skompensował spadku usług w kraju. Wartość sprzedanych towarów nominalnie obniżyła się o 14,3 mln zł tj. o 45,7 %. Udział sprzedaży towarów w sprzedaży ogółem, wykazuje od kilku lat wyraźną tendencję malejącą, co jest zgodne z przyjętą strategią ukierunkowania Grupy na sprzedaż usług budowlanych. 2. Sprzedaż Spółek z sektora budowlanego Grupy. Tabela nr 2 w tys. zł Sprzedaż Dynamika Lp. Spółka MOSTOSTAL-EXPORT S.A ,69 % 2. Grupa BICK ,66 % 3. Elektromontaż-Warszawa S.A ,62 % 4. Instal-Lublin S.A ,23 % 5. Budopol Wrocław S.A ,72 % 6. TPBP Tarbud S.A ,45 % 7. Zremb Chojnice S.A ,13 % RAZEM : ,07 % W 2004 r. wartość sprzedaży spółek stanowiących trzon Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A wyniosła 338,4 mln zł osiągając porównywalną wartość w stosunku do 2003 r. 338,6 mnl zł. Na uwagę zasługuje fakt, że w MOSTOSTAL EXPORT S.A., Budopol S.A. i Zremb Chojnice, udało się odwrócić spadkową tendencję sprzedaży notowaną w poprzednich latach. Poważne problemy w zakresie osiąganego poziomu sprzedaży występują nadal w Grupie BICK, Elektromontażu, Instalu i Tarbudzie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2/15

3 3. Podstawowe wielkości wyników Grupy Kapitałowej osiągnięte w porównywalnych okresach. Tabela nr 3 w tys. zł Dynamika Lp. Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i ,09 % materiałów 2 Koszty sprzedanych produktów towarów ,72 % i materiałów 3 Zysk (strata ) brutto ze sprzedaży ,65 % 4 Rentowność zysku brutto ze sprzedaży 9,25 % 12,16 % +31,46 % 5 Zysk (strata ) na sprzedaży ,77 % 6 Rentowność sprzedaży -8,69 % -1,93 % +77,79 % 7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,42 % 8 Rentowność działalności operacyjnej -8,44 % -2,63 % +68,84 % 9 Zysk ( strata ) brutto ,69 % 10 Rentowność brutto -8,14 % 4,54 % +155,77 % 11 Zysk ( strata ) netto ,74 % 12 Rentowność netto -8,86 % 2,78 % +131,38 % Rok 2004 był kolejnym rokiem prowadzonego od 2002 r procesu restrukturyzacji Grupy. Efektem prowadzonych działań jest zmniejszenie Grupy o spółki: Delia S.A., ZM Zamet S.A., ZM Techmasz-Zamet Sp. z o.o., PPUH Elektro-Zamet Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o. i Remowa Sp. z o.o.. Jak wynika z tabeli porównawczej, osiągnięte wyniki na wszystkich rodzajach działalności w 2004 r w stosunku do 2003 r uległy poprawie. Wprawdzie sprzedaż nominalnie spadła o 18,09 %, jednak w warunkach porównywalnych wzrosła o 7 %. Konsekwentne działania w zakresie kontroli kosztów bezpośrednich spowodowały, że koszty te wykazują głębszą dynamikę spadkową niż przychody co pozytywnie wpłynęło na zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 42,3 mln zł osiągając poziom o 7,65 % większy jak w 2003 r. Kolejnym elementem, który był poddawany ścisłej kontroli były koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. Spółki z Grupy konsekwentnie prowadziły reorganizację, dostosowując swoje koszty do osiąganego poziomu sprzedaży i aktualnych potrzeb. Pozwoliło to na obniżenie kosztów sprzedaży z poziomu 10,3 mln zł w 2003 r do 7,5 mln zł w 2004 r. tj. o 27,18 %. Koszty ogólnego zarządu w analogicznym okresie obniżyły się z poziomu 65,9 mln zł do 41,5 mln zł tj. o 37 %. Doprowadzając koszty ogólnego zarządu w 2003 r do warunków porównywalnych z 2004 r tj. wyłączając spółki nie konsolidowane, wyniosą w 2003 r 52,9 mln zł ( w 2004 r obniżka o 11,4 mln zł tj. 21,6 % ). Spowodowało to, iż strata na sprzedaży 6,7 mln zł jest o 81,77 % niższa niż 2003 r. (strata 36,9 mln zł). Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto ujemny wynik w kwocie 2,4 mln zł. Osiągnięta strata na działalności operacyjnej 9,16 mln zł jest o 74,42 % niższa jak w 2003 r ( minus 35,8 mln zł ). W roku 2004 Grupa wygenerowała po raz pierwszy od kilku lat dodatni wynik netto w wysokości 9,68 mln zł. Niemniej jednak, dokonując dekompozycji osiągniętego zysku, zauważalny jest kluczowy wpływ dodatniego wyniku na działalności finansowej w kwocie 17,9 mln zł (wobec straty w wysokości 49,9 mln zł w roku 2003) osiągniętego poprzez spłatę kredytów i zmniejszenie kosztów finansowych. Wobec powyższego i mając na względzie ujemny wynik na działalności operacyjnej Grupy, proces zmierzający do optymalizacji kosztów winien być kontynuowany. Z zestawienia wynika, że na wszystkich rodzajach działalności rysują się pozytywne trendy. Konsekwentna kontynuacja procesu restrukturyzacji Grupy w najbliższym okresie powinna doprowadzić do dodatniego wyniku na działalności operacyjnej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3/15

4 4. Wybrane dane bilansowe Tabela nr.4 w tys. zł Lp. Wyszczególnienie Aktywa obrotowe Stan zapasów Stan należności w tym: należności handlowe Stan zobowiązań w tym: zobowiązania handlowe Cykl zapasów w dniach Cykl należności w dniach Cykl należności handlowych w dniach Cykl zobowiązań w dniach Cykl zobowiązań handlowych w dniach Zarówno aktywa obrotowe jak i zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2004 r uległy głębokim zmianom. Aktywa obrotowe obniżyły się o 77,4 mln zł. w tym zapasy o 16,1 mln zł i należności o 28,4 mln zł ( w tym należności handlowe o 12,7 mln zł ). Zobowiązania krótkoterminowe obniżyły się o 134,06 mln zł ( w tym zobowiązania handlowe o 53,4 mln zł ). O ile cykl należności ukształtował się na porównywalnym poziomie co w 2003 r, to cykl należności handlowych wzrósł o 5 dni. Cykl zobowiązań obniżył się 82 dni w tym zobowiązań handlowych o 29 dni. Na koniec 2004 r w strukturze aktywów bieżących jak i pasywów bieżących jak i relacji między nimi nastąpiły pozytywne zmiany. Mimo tego relacja między cyklami nadal jest zachwiana, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach płynności, omawianych w dalszej części komentarza. Odnosząc dynamikę spadku aktywów bieżących ( spadek o 33 % ) oraz zobowiązań krótkoterminowych ( spadek o 43,7 % ) do dynamiki sprzedaży ( nominalny spadek o 18 % ) należy stwierdzić, że nastąpiła poprawa w zakresie obiegu gotówki. Wskaźnik relacji należności do zobowiązań wzrósł z poziomu 0,47 do 0,67. Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta (w tym: znane umowy między akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji) 1. Spółka podpisała nowe kontrakty w Niemczech do realizacji w I półroczu 2004 r., obejmujące roboty budowlane na kwotę 5,7 mln zł, r wejście w życie kontraktów podpisanych na roboty budowlano-montażowe w Niemczech na sumę 12,5 miliona złotych, r - podpisanie kontraktu na realizację pod klucz centrum dystrybucji i budynku biurowego w Moskwie o wartości 8,2 mln USD. Realizacja - 14 miesięcy. Termin rozpoczęcia - kwiecień 2004 r r. - podpisanie kontraktu na budowę trzeciego biurowca w Moskwie o wartości 30 mln USD. Rozpoczęcie realizacji - II kwartał 2004 r. Realizacja - 19 miesięcy r - Zarząd poinformował, że został podpisany kontrakt na budowę w rejonie Moskwy osiedla domów jednorodzinnych. Wartość umowy - 7,2 mln. USD. Termin realizacji - I kwartał 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4/15

5 r - Zarząd poinformował o podpisaniu kontraktu na budowę centrum handlowego w Moskwie o wartości tys. USD. Termin realizacji r r - Zarząd poinformował o podpisaniu z krajami Unii Europejskiej dwóch kontraktów: na dostawę konstrukcji stalowych i na roboty instalacyjno-montażowe. Łączna wartość kontraktów - 12 milionów złotych. Termin realizacji - bieżący rok r - Zarząd poinformował, że został podpisany kontrakt na budowę kompleksu mieszkaniowego w Nowosybirsku. Wartość brutto kontraktu 13,9 mln. USD r Zarząd poinformował o podpisaniu kontraktów na roboty instalacyjno budowlane w Niemczech o wartości 13,8 mln PLN. Rozpoczęcie robót lipiec 2004 r r - Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego na budowę "pod klucz" budynku biurowego w Nowosybirsku, o wartości 12 milionów USD. Termin rozpoczęcia robót - styczeń 2005 r. Termin realizacji - 24 miesiące. Ostateczna umowa ma być podpisana w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania listu intencyjnego. W dniu r. Inwestor poinformował, że kończy kompletowanie materiałów dla KUKE i został wybrany Bank Gwarant r - Zarząd S.A. poinformował o podpisaniu kontraktu na budowę obiektu biurowego w Moskwie o wartości 6,2 mln USD. Termin rozpoczęcia prac I kwartał 2005 r r Zarząd S.A. poinformował, że zostały podpisane dwa kontrakty na zwiększenie wartości kontraktu na supermarket w Moskwie z 6,2 mln USD, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2004, do 7,3 mln USD z realizacją całego projektu w tym roku, na renowację budynku biurowego w Moskwie o wartości 3,2 mln USD z realizacją w 2005 r. 13.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Budopolem Wrocław S.A. (Generalny Wykonawca) a Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielopole 17 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budynek mieszkalny o oznaczeniu roboczym B wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacją i małą architekturą przy ul. Kosmonautów działka 7/2 AM 5 obręb Złotniki we Wrocławiu - I etap. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. 14.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Konsorcjum Firm: Budopol Wrocław S.A.(lider) i Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka Jawna ( partner) a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/106 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Krępickiej we Wrocławiu - Leśnicy. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. 15.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. zawarta została notarialna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie na rzecz: BUDOPOL - RACŁAWICKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19, za kwotę: ,00 zł, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5/15

6 Nieruchomość będąca przedmiotem umowy to: nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni m² wraz budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość; budynek administracyjny, budynek biurowy, garaże, usytuowana we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 i objęta księgą wieczystą KW nr 21535, nr działki 58 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi ,58 zł. BUDOPOL - RACŁAWICKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 - spółka zależna Emitenta o kapitale zakładowym w wysokości zł, powołana do zarządzania nieruchomościami własnymi oraz nieruchomościami Emitenta. Emitent jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w Spółce r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że Budopol Wrocław S.A podpisał umowę z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15a na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu, ul. Krakowska 102.Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł brutto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że Budopol Wrocław S.A podpisał umowę ze spółką AS-BAU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiej 27 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie stanu surowego otwartego z dachem budynku wielorodzinnego przy ul. Drohobyckiej we Wrocławiu dz. 11/23. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. na podstawie 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, informuje, że Budopol - Wrocław S.A. podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej. Termin realizacji - do r. Wartość robót: ,00 zł brutto Warunki finansowe umowy nie odbiegaja od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. na podstawie 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Budopol Wrocław S.A. (Wykonawca) a Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku H-3 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 41 we Wrocławiu o halę laboratoryjną wraz z nadbudową o jedną kondygnacje z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i dydaktyczne - etap I stan surowy zamknięty. Termin realizacji: do r. Wartość robót: ,32 zł brutto Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r. - Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Lublinie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, w związku ze złożonym przez INSTAL-LUBLIN S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Postanowieniem z dnia 27 lutego 2004 r. sygn. akt: VIII GU 103/03 ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2004 r. Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Lublinie ustanowił kuratorem dla prowadzenia spraw Spółki INSTAL-LUBLIN S.A. Tomasza Flisa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6/15

7 r.-zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2004 r. otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie prac modernizacyjnych budynku Domu Handlowego OPOLANIN, mieszczącego się w Opolu. Zamawiający: MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN S.A. Wartość kontraktu: ,20 zł + VAT r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych na budowie Zakładu Mebli Łazienkowych CERSANIT II S.A. w Starachowicach.Zamawiający: POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. Wartość kontraktu: ,00 zł + VAT r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na hali produkcyjnej VOSS-Automotive w Legnicy. Zamawiający: ZUEBLIN Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Wykonawca: Instal-Lublin S.A. Wartość kontraktu: ,07 zł + VAT r.- Raport bieżący 23/2004 Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót instalacyjnych w Hucie Szkła Jarosław. Zamawiający: Owens Illinois Polska S.A. z siedzibą w Jarosławiu. Wykonawca: INSTAL-LUBLIN S.A. Wartość kontraktu ,00 zł + VAT 26.Zarząd BICK S.A. w Kielcach informuje, że w dniu 12 stycznia 2004 odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w toczącym się postępowaniu układowym. Wierzyciele zdecydowali o przyjęciu układu na warunkach zaproponowanych przez BICK S.A. Sędzia-Komisarz powiadomił wierzycieli i dłużnika, że w dniu 16 stycznia 2004 Sąd rozpozna układ. 27.Zarząd BICK S.A. Kielce informuje, że w dniu 2 lutego 2004 roku otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach o zatwierdzeniu układu z wierzycielami jaki został zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu rok r.- Zarząd BICK S.A. informuje że w dniu roku spółka podpisała umowę sprzedaży udziałów spółki zależnej - Świetokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Górkach Szczukowskich k/kielc. - Podmiotem nabywającym byli dwaj prywatni inwestorzy. Transakcję zrealizowano w formie umowy kupnasprzedaży w dniu r. BICK S.A.- sprzedała udziały o wartości nominalnej 100 PLN każdy, stanowiące 51,5 procent udziału w kapitale zakładowym ŚPRD TRAKT sp. z o.o. Udziały te uprawniały do wykonywania tyleż samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. - Cena sprzedaży jednego udziału wynosiła 165 PLN, co dawało kwotę sprzedaży PLN. - Wartość bilansowa tych aktywów w księgach rachunkowych BICK S.A. wynosiła PLN r.- Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2004 roku Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVII Wydział ds. Upadłości wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu r.- Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2004 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVII Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Postanowienie zostało wydane w sprawie z wniosku wierzyciela Qey Finanse Sp. z o.o. w Łodzi o ogłoszenie upadłości Elektromontaż - Warszawa S.A. w Warszawie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7/15

8 r.- Zarząd Elektromontaż Warszawa S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż - Warszawa S.A. z możliwością zawarcia układu. Sąd odebrał dłużnikowi zarząd majątkiem w całości. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sławomira Bezaka. Jednocześnie Sąd wyznaczył zarządcę w osobie Jacka Moszyka. Postanowienie jest nieprawomocne. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych r Zarząd S.A. informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółce Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Zofii Szwed z funkcji Wiceprezesa Zarządu S.A. z dniem r. Jednocześnie pozostawiono Pani Zofii Szwed dotychczasowy zakres obowiązków oraz udzielono prokury r Zarząd S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r powołało Pana Michała Skipietrowa na stanowisko Prezesa Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A. na pięcioletnią kadencję r Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że ustanowił prokurenta w osobie Andrzeja Rocha Dobruckiego r Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu r powołała z dniem r Panią Barbarę Staszczyk na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa ds.finansowych "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A r Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. informuje, że Pani Barbara Staszczyk z dniem r złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Wiceprezesa ds. Finansowych MOSTOSTAL EXPORT S.A.. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste oraz przyjęcie pracy w innej spółce. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi pow EUR. W omawianym okresie zakup usług budowlanych od Spółek z Grupy kapitałowej przedstawiał się następująco: - Instal Lublin 2 890,2 tys. zł, - Tarbud 2 376,4 tys. zł. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz terminach wymagalności Na dzień r S.A. ma kredyty : - w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w wysokości tys. zł. Na dzień sprawozdawczy zadłużenie w Banku Handlowym wynosi tys. zł. S.A. uzyskał gwarancje stan na r. 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 327,9 tys. zł, 2. BRE Bank S.A. 550,2 tys. zł, 3. Banki zagraniczne 2 415,3 tys. zł, 4. BPH PBK S.A 119,0 tys. zł, 5. NORD/LB 992,7 tys. zł Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8/15

9 Zobowiązania pozabilansowe Grupy wynoszą: 1. udzielone gwarancje i poręczenia tys. zł, 2. weksle tys. zł. Jednocześnie Grupa posiada pozabilansowe należności warunkowe w postaci otrzymanych gwarancji i poręczeń od jednostek pozostałych na kwotę tys. zł. Według stanu na wartość udzielonych pożyczek netto przez MOSTOSTAL EXPORT S.A. wynosiła netto ,4 tys. zł. Są to pożyczki udzielone w latach poprzednich spółkom z Grupy. Na pożyczki udzielone spółkom będącym w stanie upadłości została utworzona rezerwa. Działania Zarządu Spółki nakierowane są na jak najbardziej efektywne ściągnięcie zadłużenia od Spółek. Struktura pożyczek spółek grupy kapitałowej objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawia się następująco: Tabela nr.5 Nazwa dłużnika Wartość brutto Rezerwa Wartość Netto w tys. zł Termin wymagalności Mostostal Export Development Sp. z o.o. 365, , r. ZEG S.A. 9,3 0 9, r. Park Place Investment , , , r. PKZ Zamość 418,9 418, r. Pod Fortem Development Sp. z o.o r. Metal Zamet 1 039, , r. Razem , , ,4 Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania W 2004 roku nie dokonano emisji papierów wartościowych. Objaśnienie różnic między wynikami finansowymi wykazanymi w SA-RS a wcześniej publikowanymi prognozami (jeżeli przekraczają 10%) Zarząd S.A. nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na 2004 rok. Zarządzanie zasobami Finansowymi i ich ocena zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom Sprawa płynności finansowej w 2004 r była dla Zarządu MOSTOSTAL EXPORT S.A. jak i dla Zarządów poszczególnych Spółek obok sprzedaży sprawą priorytetową. Tabela nr 6. w tys. zł. Lp. Wyszczególnienie 2003 r 2004 r 1 Aktywa obrotowe w tym: Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bieżący 0,76 0,91 4 Wskaźnik płynności szybki 0,65 0,79 Proces optymalizacji struktury aktywów i pasywów bieżących spowodował, że aktywa obrotowe obniżyły się o 33 % przy spadku zobowiązań krótkoterminowych o 43,7 %. Spowodowało to widoczną poprawę tak wskaźników sprawności działania opisanych wcześniej jak i wskaźników płynności. Wskaźnik płynności bieżącej poprawił się z 0,76 do 0,91 a wskaźnik płynności Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9/15

10 szybki z 0,65 do 0,79. Mimo wyraźnej poprawy, wskaźniki odbiegają od norm uznawanych przez rynek za poprawne. Sytuacja ta, nadal powoduje trudności z utrzymaniem płynności finansowej przez poszczególne Spółki. Niektóre z nich wystąpiły z wnioskiem o postępowanie układowe. W przypadku Spółki TPBP Tarbud S.A i BICK S.A., układ został przyjęty i zatwierdzony. W przypadku Instal-Lublin S.A. oraz Elektromontażu postępowanie jest otwarte. W ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A. podjęte zostały daleko idące działania zmierzające do uzyskania poprawy płynności finansowej umożliwiającej kontynuację jej działania. Jednym z elementów pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności podstawowej była, wobec ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego, sprzedaż części aktywów nie związanych z docelową strukturą majątku Grupy. Od początku procesu restrukturyzacji tj r, w Grupie sprzedano aktywa za ponad 220 mln zł. Ważnym elementem poprawy płynności był wygrany ostatecznie w dniu r przed Sądem Najwyższym proces z Oczyszczalnią Kapuściska w Bydgoszczy o kwotę 15,3 mln zł plus odsetki. Wygenerowane środki zarówno ze sprzedaży aktywów jak i z egzekucji w Bydgoszczy pozwoliły na znaczące rozliczenie zobowiązań wobec instytucji finansowych a tym samym na zmniejszenie kosztów finansowych z poziomu 64,6 mln zł w 2003 r do 29,9 mln zł na koniec 2004 r. Zadłużenie kredytowe S.A. na dzień sprawozdawczy wynosi 1,1 mln zł. W 2005 roku proces restrukturyzacji Grupy jest kontynuowany. W maju bieżącego roku sprzedano 100 % udziałów spółki Centrum Biurowe Lubicz za cenę 36,5 mln USD. W wyniku sprzedaży, MOSTOSTAL EXPORT S.A. spłacił zadłużenie wobec CBL w wysokości 39 mln zł. Rozliczono też kredyt wobec banku w wysokości 28 mln USD. Spowodowało to uwolnienie S.A. od zobowiązań pozabilansowych na kwotę 88,9 mln zł. Wszystkie Spółki poddawane są bieżącej kontroli w zakresie prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów stałych (kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) i kosztów finansowych. Działania kontrolne mają na celu poprawę wyników oraz zapewnienie przepływów pieniężnych umożliwiających wywiązanie się z zawartych układów z wierzycielami. Efekty restrukturyzacji, której celem było zwiększenie sprawności operacyjnej są widoczne. W 2004 r zmniejszono przeciętne zatrudnienie w Grupie z osób na koniec 2003 r do tj. o 21 %. Pozwoliło to na obniżenie w tym czasie kosztów ogólnego zarządu o 24,4 mln. zł tj. o 37 %. Na podstawie zaprezentowanych faktów : 1. osiągnięcia poprawy wyników na wszystkich rodzajach działalności, 2. poprawy struktury bilansu (zmniejszenie aktywów bieżących o 86,5 mln zł przy równoczesnym spadku zobowiązań krótkoterminowych o 134,06 mln zł), 3. poprawie wskaźników sprawności działania( w szczególności cyklu zobowiązań z 263 do 181 dni ), 4. poprawie wskaźników płynności (wzrost wskaźnika płynności szybkiej z 0,65 do 0,79), 5. ograniczeniu kosztów ogólnych zarządu o 24,4 mln zł, 6. dotychczasowych wyników restrukturyzacji, Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. pozytywnie ocenia kontynuację działalności zarówno w 2004 r jak i latach następnych. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Odnotowany w 2004 r wzrost PKB rzędu 5,4 % oraz szacunki rzędu 4 % w 2005 r są dobrym prognostykiem na najbliższy okres. Poprawa sytuacji przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych i przetwórczych, spowodowała większą skłonność do inwestowania w tych branżach. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nastąpiło odwrócenie spadkowej tendencji nakładów inwestycyjnych. Również inwestorzy zagraniczni wykazują większą skłonność do inwestowania w Polsce. Z wstępnych danych GUS wynika, że inwestycje zagraniczne wyniosły w 2004 r rzędu 7,8 mld USD. Rosnące tempo nakładów inwestycyjnych jest jednym z kluczowych czynników wprowadzenia gospodarki na ścieżkę stałego wzrostu. Poważnym problemem wielu przedsiębiorstw jest brak środków Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10/15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 - kwiecień 2014 - 1. Oświadczenia Zarządu... 5 2. Informacje o organach zarządzających i nadzorujących Emitenta... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. W 2012 ROKU Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku 1. Opis zasad sporządzania sprawozdania finansowego. Opis zasad zgodnie, z którymi zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo