SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT W 2004 ROKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT W 2004 ROKU."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2004 ROKU. Informacja o podstawowych produktach i rynkach zbytu S.A. To Spółka budowlana i Grupa Kapitałowa składająca się z jednostki dominującej oraz 26 spółek zależnych I i II stopnia. Podstawowym walorem Spółki jest stworzona w okresie ostatnich kilku lat wielobranżowa grupa budowlana wyspecjalizowana w prowadzeniu robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Zdobyte doświadczenie Generalnego Wykonawcy na inwestycjach realizowanych w kraju jak i zagranicą oraz szeroki zakres świadczonych usług z udziałem Spółek z Grupy pozwala Spółce podejmować się realizacji pod klucz najtrudniejszych zadań inwestycyjnych. Rok 2004 nie był pomyślny dla branży budowlanej, chociaż dzięki wzrostowi produkcji przemysłowej w 2004 r odnotowano wysokie tempo rozwoju gospodarczego rzędu 5,4 %. Z danych GUS za 2004 r dotyczących klimatu w gospodarce wynika, że przedsiębiorstwa budowlane oceniają, iż: - nadal występuję niski popyt inwestycyjny (dużo wyższe zdolności produkcyjne), - wystąpił wzrost cen materiałów, - występują wysokie koszty obsługi finansowej działalności. Spadek produkcji budowlano montażowej w 2004 r wyniósł 3,0 % przy spadku rzędu 10 % w ostatnich latach. Jednakże, pomimo spadku negatywnych tendencji, branża budowlana charakteryzowała się nadal występującymi nie wykorzystanymi mocami produkcyjnymi. Dodatkowo ograniczony dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego przyczynił się do powstawania zatorów płatniczych ograniczających aktywność operacyjną przedsiębiorstw skutkując upadkiem znacznej ilości podmiotów. Mimo tego, że w 2004 r kolejny rok z rzędu notowany jest spadek produkcji budowlanej, to zaczynają się rysować pierwsze oznaki ożywienia. Szacowany, na 2005 r wzrost PKB na poziomie 4 %, zakładany wzrost nakładów inwestycyjnych, odwrócenie spadkowej tendencji inwestycji zagranicznych w 2004 r i zakładany ich wzrost w 2005 r dobrze rokuje dla branży budowlanej. S.A. w 2004 r koncentrował swoją działalność na usługach budowlanych, co zostało opisane w kolejnym rozdziale. Trudności na rynku krajowym w branży budowlanej zweryfikowały obszary działań S.A. Skoncentrowano się na rynkach zagranicznych. Głównym obszarem działań są Niemcy i Rosja gdzie wieloletnie doświadczenia pozwoliły rozwinąć działalność na szeroką skalę. 1. Realizacja usług budowlanych Zmianę w strukturze realizacji zadań operacyjnych obrazuje tabela nr 1. Realizacja zadań inwestycyjnych Tabela nr 1 w tys. zł Dynamika Wyszczególnienie Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura r. % 2004 r. % 2003 % Sprzedaż usług - kraj ,33 % ,56 % 67,99 % - eksport ,30 % ,56 % 132,05 % Usługi ogółem ,63 % ,12 % 84,11 % Sprzedaż towarów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1/15

2 - kraj ,03 % ,00 % 65,19 % - eksport ,34 % ,88 % 30,59 % Sprzedaż towarów ogółem ,37 % ,88 % 54,22 % Sprzedaż razem ,00 % ,00 % 81,90 % Osiągnięta w 2004 r sprzedaż w kwocie 347,8 mln zł jest mniejsza od sprzedaży z 2003 r o 76,8 mln zł tj. o 18,1 %. Złożyło się na to parę czynników: 1. Grupa od początku 2003 r zmniejszyła się o sześć spółek. Łączna wartość sprzedaży tych spółek ujęta w sprawozdaniu w 2003 r wyniosła 53,7 mln zł. 2. W sprawozdaniu za 2004 r Spółka Trakt należąca do Grupy BICK została ujęta pierwszym półroczem co jest związane z jej sprzedażą w 2004 r. Sprzedaż Traktu w II półroczu 2003 r wyniosła 46,2 mln zł. Doprowadzając lata 2003 i 2004 do warunków porównywalnych tj. wyłączając z 2003 r spółki, które w 2004 r nie wchodzą do konsolidacji, sprzedaż 2003 r wynosi 324,7 mln zł. Wynika z tego, że w warunkach porównywalnych, sprzedaż 2004 r jest o 7 % większa niż w 2003r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy spowodowały zmiany w strukturze sprzedaży. O ile w 2003 r usługi stanowiły 92,6 % sprzedaży ogółem, to w 2004 r ich udział wzrósł do 95,12 %. Na uwagę zasługuje eksport, który osiągnął dynamikę 132 %. Tak znaczny przyrost sprzedaży usług eksportowych został osiągnięty dzięki MOSTOSTAL EXPORT S.A., który dynamicznie rozwinął sprzedaż na rynkach wschodnich. Usługi nominalnie zmniejszyły się 62,5 mln zł tj. o 15,89 %. Tak duży spadek wartości usług został spowodowany głębokim spadkiem usług realizowanych w kraju ( spadek o 94,2 mln zł tj. 32 % ). Nominalny przyrost eksportu o 31,7 mln zł nie skompensował spadku usług w kraju. Wartość sprzedanych towarów nominalnie obniżyła się o 14,3 mln zł tj. o 45,7 %. Udział sprzedaży towarów w sprzedaży ogółem, wykazuje od kilku lat wyraźną tendencję malejącą, co jest zgodne z przyjętą strategią ukierunkowania Grupy na sprzedaż usług budowlanych. 2. Sprzedaż Spółek z sektora budowlanego Grupy. Tabela nr 2 w tys. zł Sprzedaż Dynamika Lp. Spółka MOSTOSTAL-EXPORT S.A ,69 % 2. Grupa BICK ,66 % 3. Elektromontaż-Warszawa S.A ,62 % 4. Instal-Lublin S.A ,23 % 5. Budopol Wrocław S.A ,72 % 6. TPBP Tarbud S.A ,45 % 7. Zremb Chojnice S.A ,13 % RAZEM : ,07 % W 2004 r. wartość sprzedaży spółek stanowiących trzon Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A wyniosła 338,4 mln zł osiągając porównywalną wartość w stosunku do 2003 r. 338,6 mnl zł. Na uwagę zasługuje fakt, że w MOSTOSTAL EXPORT S.A., Budopol S.A. i Zremb Chojnice, udało się odwrócić spadkową tendencję sprzedaży notowaną w poprzednich latach. Poważne problemy w zakresie osiąganego poziomu sprzedaży występują nadal w Grupie BICK, Elektromontażu, Instalu i Tarbudzie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2/15

3 3. Podstawowe wielkości wyników Grupy Kapitałowej osiągnięte w porównywalnych okresach. Tabela nr 3 w tys. zł Dynamika Lp. Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i ,09 % materiałów 2 Koszty sprzedanych produktów towarów ,72 % i materiałów 3 Zysk (strata ) brutto ze sprzedaży ,65 % 4 Rentowność zysku brutto ze sprzedaży 9,25 % 12,16 % +31,46 % 5 Zysk (strata ) na sprzedaży ,77 % 6 Rentowność sprzedaży -8,69 % -1,93 % +77,79 % 7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,42 % 8 Rentowność działalności operacyjnej -8,44 % -2,63 % +68,84 % 9 Zysk ( strata ) brutto ,69 % 10 Rentowność brutto -8,14 % 4,54 % +155,77 % 11 Zysk ( strata ) netto ,74 % 12 Rentowność netto -8,86 % 2,78 % +131,38 % Rok 2004 był kolejnym rokiem prowadzonego od 2002 r procesu restrukturyzacji Grupy. Efektem prowadzonych działań jest zmniejszenie Grupy o spółki: Delia S.A., ZM Zamet S.A., ZM Techmasz-Zamet Sp. z o.o., PPUH Elektro-Zamet Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o. i Remowa Sp. z o.o.. Jak wynika z tabeli porównawczej, osiągnięte wyniki na wszystkich rodzajach działalności w 2004 r w stosunku do 2003 r uległy poprawie. Wprawdzie sprzedaż nominalnie spadła o 18,09 %, jednak w warunkach porównywalnych wzrosła o 7 %. Konsekwentne działania w zakresie kontroli kosztów bezpośrednich spowodowały, że koszty te wykazują głębszą dynamikę spadkową niż przychody co pozytywnie wpłynęło na zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 42,3 mln zł osiągając poziom o 7,65 % większy jak w 2003 r. Kolejnym elementem, który był poddawany ścisłej kontroli były koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. Spółki z Grupy konsekwentnie prowadziły reorganizację, dostosowując swoje koszty do osiąganego poziomu sprzedaży i aktualnych potrzeb. Pozwoliło to na obniżenie kosztów sprzedaży z poziomu 10,3 mln zł w 2003 r do 7,5 mln zł w 2004 r. tj. o 27,18 %. Koszty ogólnego zarządu w analogicznym okresie obniżyły się z poziomu 65,9 mln zł do 41,5 mln zł tj. o 37 %. Doprowadzając koszty ogólnego zarządu w 2003 r do warunków porównywalnych z 2004 r tj. wyłączając spółki nie konsolidowane, wyniosą w 2003 r 52,9 mln zł ( w 2004 r obniżka o 11,4 mln zł tj. 21,6 % ). Spowodowało to, iż strata na sprzedaży 6,7 mln zł jest o 81,77 % niższa niż 2003 r. (strata 36,9 mln zł). Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto ujemny wynik w kwocie 2,4 mln zł. Osiągnięta strata na działalności operacyjnej 9,16 mln zł jest o 74,42 % niższa jak w 2003 r ( minus 35,8 mln zł ). W roku 2004 Grupa wygenerowała po raz pierwszy od kilku lat dodatni wynik netto w wysokości 9,68 mln zł. Niemniej jednak, dokonując dekompozycji osiągniętego zysku, zauważalny jest kluczowy wpływ dodatniego wyniku na działalności finansowej w kwocie 17,9 mln zł (wobec straty w wysokości 49,9 mln zł w roku 2003) osiągniętego poprzez spłatę kredytów i zmniejszenie kosztów finansowych. Wobec powyższego i mając na względzie ujemny wynik na działalności operacyjnej Grupy, proces zmierzający do optymalizacji kosztów winien być kontynuowany. Z zestawienia wynika, że na wszystkich rodzajach działalności rysują się pozytywne trendy. Konsekwentna kontynuacja procesu restrukturyzacji Grupy w najbliższym okresie powinna doprowadzić do dodatniego wyniku na działalności operacyjnej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3/15

4 4. Wybrane dane bilansowe Tabela nr.4 w tys. zł Lp. Wyszczególnienie Aktywa obrotowe Stan zapasów Stan należności w tym: należności handlowe Stan zobowiązań w tym: zobowiązania handlowe Cykl zapasów w dniach Cykl należności w dniach Cykl należności handlowych w dniach Cykl zobowiązań w dniach Cykl zobowiązań handlowych w dniach Zarówno aktywa obrotowe jak i zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2004 r uległy głębokim zmianom. Aktywa obrotowe obniżyły się o 77,4 mln zł. w tym zapasy o 16,1 mln zł i należności o 28,4 mln zł ( w tym należności handlowe o 12,7 mln zł ). Zobowiązania krótkoterminowe obniżyły się o 134,06 mln zł ( w tym zobowiązania handlowe o 53,4 mln zł ). O ile cykl należności ukształtował się na porównywalnym poziomie co w 2003 r, to cykl należności handlowych wzrósł o 5 dni. Cykl zobowiązań obniżył się 82 dni w tym zobowiązań handlowych o 29 dni. Na koniec 2004 r w strukturze aktywów bieżących jak i pasywów bieżących jak i relacji między nimi nastąpiły pozytywne zmiany. Mimo tego relacja między cyklami nadal jest zachwiana, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach płynności, omawianych w dalszej części komentarza. Odnosząc dynamikę spadku aktywów bieżących ( spadek o 33 % ) oraz zobowiązań krótkoterminowych ( spadek o 43,7 % ) do dynamiki sprzedaży ( nominalny spadek o 18 % ) należy stwierdzić, że nastąpiła poprawa w zakresie obiegu gotówki. Wskaźnik relacji należności do zobowiązań wzrósł z poziomu 0,47 do 0,67. Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta (w tym: znane umowy między akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji) 1. Spółka podpisała nowe kontrakty w Niemczech do realizacji w I półroczu 2004 r., obejmujące roboty budowlane na kwotę 5,7 mln zł, r wejście w życie kontraktów podpisanych na roboty budowlano-montażowe w Niemczech na sumę 12,5 miliona złotych, r - podpisanie kontraktu na realizację pod klucz centrum dystrybucji i budynku biurowego w Moskwie o wartości 8,2 mln USD. Realizacja - 14 miesięcy. Termin rozpoczęcia - kwiecień 2004 r r. - podpisanie kontraktu na budowę trzeciego biurowca w Moskwie o wartości 30 mln USD. Rozpoczęcie realizacji - II kwartał 2004 r. Realizacja - 19 miesięcy r - Zarząd poinformował, że został podpisany kontrakt na budowę w rejonie Moskwy osiedla domów jednorodzinnych. Wartość umowy - 7,2 mln. USD. Termin realizacji - I kwartał 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4/15

5 r - Zarząd poinformował o podpisaniu kontraktu na budowę centrum handlowego w Moskwie o wartości tys. USD. Termin realizacji r r - Zarząd poinformował o podpisaniu z krajami Unii Europejskiej dwóch kontraktów: na dostawę konstrukcji stalowych i na roboty instalacyjno-montażowe. Łączna wartość kontraktów - 12 milionów złotych. Termin realizacji - bieżący rok r - Zarząd poinformował, że został podpisany kontrakt na budowę kompleksu mieszkaniowego w Nowosybirsku. Wartość brutto kontraktu 13,9 mln. USD r Zarząd poinformował o podpisaniu kontraktów na roboty instalacyjno budowlane w Niemczech o wartości 13,8 mln PLN. Rozpoczęcie robót lipiec 2004 r r - Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego na budowę "pod klucz" budynku biurowego w Nowosybirsku, o wartości 12 milionów USD. Termin rozpoczęcia robót - styczeń 2005 r. Termin realizacji - 24 miesiące. Ostateczna umowa ma być podpisana w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania listu intencyjnego. W dniu r. Inwestor poinformował, że kończy kompletowanie materiałów dla KUKE i został wybrany Bank Gwarant r - Zarząd S.A. poinformował o podpisaniu kontraktu na budowę obiektu biurowego w Moskwie o wartości 6,2 mln USD. Termin rozpoczęcia prac I kwartał 2005 r r Zarząd S.A. poinformował, że zostały podpisane dwa kontrakty na zwiększenie wartości kontraktu na supermarket w Moskwie z 6,2 mln USD, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2004, do 7,3 mln USD z realizacją całego projektu w tym roku, na renowację budynku biurowego w Moskwie o wartości 3,2 mln USD z realizacją w 2005 r. 13.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Budopolem Wrocław S.A. (Generalny Wykonawca) a Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielopole 17 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budynek mieszkalny o oznaczeniu roboczym B wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacją i małą architekturą przy ul. Kosmonautów działka 7/2 AM 5 obręb Złotniki we Wrocławiu - I etap. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. 14.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Konsorcjum Firm: Budopol Wrocław S.A.(lider) i Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka Jawna ( partner) a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/106 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Krępickiej we Wrocławiu - Leśnicy. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. 15.Zarząd Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że w dniu r. zawarta została notarialna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie na rzecz: BUDOPOL - RACŁAWICKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19, za kwotę: ,00 zł, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5/15

6 Nieruchomość będąca przedmiotem umowy to: nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni m² wraz budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość; budynek administracyjny, budynek biurowy, garaże, usytuowana we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 i objęta księgą wieczystą KW nr 21535, nr działki 58 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi ,58 zł. BUDOPOL - RACŁAWICKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 - spółka zależna Emitenta o kapitale zakładowym w wysokości zł, powołana do zarządzania nieruchomościami własnymi oraz nieruchomościami Emitenta. Emitent jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w Spółce r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że Budopol Wrocław S.A podpisał umowę z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15a na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu, ul. Krakowska 102.Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł brutto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. informuje, że Budopol Wrocław S.A podpisał umowę ze spółką AS-BAU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiej 27 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie stanu surowego otwartego z dachem budynku wielorodzinnego przy ul. Drohobyckiej we Wrocławiu dz. 11/23. Termin realizacji: r r. Wartość robót: ,00 zł netto. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. na podstawie 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, informuje, że Budopol - Wrocław S.A. podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na Szpitalny Oddział Medycyny Ratunkowej. Termin realizacji - do r. Wartość robót: ,00 zł brutto Warunki finansowe umowy nie odbiegaja od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r.- Zarząd Spółki pod firmą BUDOPOL - WROCŁAW S.A. na podstawie 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, informuje, że w dniu r. podpisana została umowa pomiędzy: Budopol Wrocław S.A. (Wykonawca) a Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 (Zamawiający) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku H-3 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 41 we Wrocławiu o halę laboratoryjną wraz z nadbudową o jedną kondygnacje z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i dydaktyczne - etap I stan surowy zamknięty. Termin realizacji: do r. Wartość robót: ,32 zł brutto Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych r. - Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Lublinie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, w związku ze złożonym przez INSTAL-LUBLIN S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Postanowieniem z dnia 27 lutego 2004 r. sygn. akt: VIII GU 103/03 ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2004 r. Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Lublinie ustanowił kuratorem dla prowadzenia spraw Spółki INSTAL-LUBLIN S.A. Tomasza Flisa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6/15

7 r.-zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2004 r. otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie prac modernizacyjnych budynku Domu Handlowego OPOLANIN, mieszczącego się w Opolu. Zamawiający: MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN S.A. Wartość kontraktu: ,20 zł + VAT r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych na budowie Zakładu Mebli Łazienkowych CERSANIT II S.A. w Starachowicach.Zamawiający: POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. Wartość kontraktu: ,00 zł + VAT r.- Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na hali produkcyjnej VOSS-Automotive w Legnicy. Zamawiający: ZUEBLIN Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Wykonawca: Instal-Lublin S.A. Wartość kontraktu: ,07 zł + VAT r.- Raport bieżący 23/2004 Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2004 roku otrzymał podpisaną umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót instalacyjnych w Hucie Szkła Jarosław. Zamawiający: Owens Illinois Polska S.A. z siedzibą w Jarosławiu. Wykonawca: INSTAL-LUBLIN S.A. Wartość kontraktu ,00 zł + VAT 26.Zarząd BICK S.A. w Kielcach informuje, że w dniu 12 stycznia 2004 odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w toczącym się postępowaniu układowym. Wierzyciele zdecydowali o przyjęciu układu na warunkach zaproponowanych przez BICK S.A. Sędzia-Komisarz powiadomił wierzycieli i dłużnika, że w dniu 16 stycznia 2004 Sąd rozpozna układ. 27.Zarząd BICK S.A. Kielce informuje, że w dniu 2 lutego 2004 roku otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach o zatwierdzeniu układu z wierzycielami jaki został zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu rok r.- Zarząd BICK S.A. informuje że w dniu roku spółka podpisała umowę sprzedaży udziałów spółki zależnej - Świetokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Górkach Szczukowskich k/kielc. - Podmiotem nabywającym byli dwaj prywatni inwestorzy. Transakcję zrealizowano w formie umowy kupnasprzedaży w dniu r. BICK S.A.- sprzedała udziały o wartości nominalnej 100 PLN każdy, stanowiące 51,5 procent udziału w kapitale zakładowym ŚPRD TRAKT sp. z o.o. Udziały te uprawniały do wykonywania tyleż samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. - Cena sprzedaży jednego udziału wynosiła 165 PLN, co dawało kwotę sprzedaży PLN. - Wartość bilansowa tych aktywów w księgach rachunkowych BICK S.A. wynosiła PLN r.- Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2004 roku Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVII Wydział ds. Upadłości wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu r.- Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2004 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVII Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Postanowienie zostało wydane w sprawie z wniosku wierzyciela Qey Finanse Sp. z o.o. w Łodzi o ogłoszenie upadłości Elektromontaż - Warszawa S.A. w Warszawie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7/15

8 r.- Zarząd Elektromontaż Warszawa S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż - Warszawa S.A. z możliwością zawarcia układu. Sąd odebrał dłużnikowi zarząd majątkiem w całości. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sławomira Bezaka. Jednocześnie Sąd wyznaczył zarządcę w osobie Jacka Moszyka. Postanowienie jest nieprawomocne. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych r Zarząd S.A. informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółce Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Zofii Szwed z funkcji Wiceprezesa Zarządu S.A. z dniem r. Jednocześnie pozostawiono Pani Zofii Szwed dotychczasowy zakres obowiązków oraz udzielono prokury r Zarząd S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r powołało Pana Michała Skipietrowa na stanowisko Prezesa Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A. na pięcioletnią kadencję r Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że ustanowił prokurenta w osobie Andrzeja Rocha Dobruckiego r Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu r powołała z dniem r Panią Barbarę Staszczyk na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa ds.finansowych "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A r Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. informuje, że Pani Barbara Staszczyk z dniem r złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Wiceprezesa ds. Finansowych MOSTOSTAL EXPORT S.A.. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste oraz przyjęcie pracy w innej spółce. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi pow EUR. W omawianym okresie zakup usług budowlanych od Spółek z Grupy kapitałowej przedstawiał się następująco: - Instal Lublin 2 890,2 tys. zł, - Tarbud 2 376,4 tys. zł. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz terminach wymagalności Na dzień r S.A. ma kredyty : - w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w wysokości tys. zł. Na dzień sprawozdawczy zadłużenie w Banku Handlowym wynosi tys. zł. S.A. uzyskał gwarancje stan na r. 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 327,9 tys. zł, 2. BRE Bank S.A. 550,2 tys. zł, 3. Banki zagraniczne 2 415,3 tys. zł, 4. BPH PBK S.A 119,0 tys. zł, 5. NORD/LB 992,7 tys. zł Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8/15

9 Zobowiązania pozabilansowe Grupy wynoszą: 1. udzielone gwarancje i poręczenia tys. zł, 2. weksle tys. zł. Jednocześnie Grupa posiada pozabilansowe należności warunkowe w postaci otrzymanych gwarancji i poręczeń od jednostek pozostałych na kwotę tys. zł. Według stanu na wartość udzielonych pożyczek netto przez MOSTOSTAL EXPORT S.A. wynosiła netto ,4 tys. zł. Są to pożyczki udzielone w latach poprzednich spółkom z Grupy. Na pożyczki udzielone spółkom będącym w stanie upadłości została utworzona rezerwa. Działania Zarządu Spółki nakierowane są na jak najbardziej efektywne ściągnięcie zadłużenia od Spółek. Struktura pożyczek spółek grupy kapitałowej objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawia się następująco: Tabela nr.5 Nazwa dłużnika Wartość brutto Rezerwa Wartość Netto w tys. zł Termin wymagalności Mostostal Export Development Sp. z o.o. 365, , r. ZEG S.A. 9,3 0 9, r. Park Place Investment , , , r. PKZ Zamość 418,9 418, r. Pod Fortem Development Sp. z o.o r. Metal Zamet 1 039, , r. Razem , , ,4 Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania W 2004 roku nie dokonano emisji papierów wartościowych. Objaśnienie różnic między wynikami finansowymi wykazanymi w SA-RS a wcześniej publikowanymi prognozami (jeżeli przekraczają 10%) Zarząd S.A. nie publikował prognoz wyników Grupy Kapitałowej na 2004 rok. Zarządzanie zasobami Finansowymi i ich ocena zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom Sprawa płynności finansowej w 2004 r była dla Zarządu MOSTOSTAL EXPORT S.A. jak i dla Zarządów poszczególnych Spółek obok sprzedaży sprawą priorytetową. Tabela nr 6. w tys. zł. Lp. Wyszczególnienie 2003 r 2004 r 1 Aktywa obrotowe w tym: Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bieżący 0,76 0,91 4 Wskaźnik płynności szybki 0,65 0,79 Proces optymalizacji struktury aktywów i pasywów bieżących spowodował, że aktywa obrotowe obniżyły się o 33 % przy spadku zobowiązań krótkoterminowych o 43,7 %. Spowodowało to widoczną poprawę tak wskaźników sprawności działania opisanych wcześniej jak i wskaźników płynności. Wskaźnik płynności bieżącej poprawił się z 0,76 do 0,91 a wskaźnik płynności Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9/15

10 szybki z 0,65 do 0,79. Mimo wyraźnej poprawy, wskaźniki odbiegają od norm uznawanych przez rynek za poprawne. Sytuacja ta, nadal powoduje trudności z utrzymaniem płynności finansowej przez poszczególne Spółki. Niektóre z nich wystąpiły z wnioskiem o postępowanie układowe. W przypadku Spółki TPBP Tarbud S.A i BICK S.A., układ został przyjęty i zatwierdzony. W przypadku Instal-Lublin S.A. oraz Elektromontażu postępowanie jest otwarte. W ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A. podjęte zostały daleko idące działania zmierzające do uzyskania poprawy płynności finansowej umożliwiającej kontynuację jej działania. Jednym z elementów pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności podstawowej była, wobec ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego, sprzedaż części aktywów nie związanych z docelową strukturą majątku Grupy. Od początku procesu restrukturyzacji tj r, w Grupie sprzedano aktywa za ponad 220 mln zł. Ważnym elementem poprawy płynności był wygrany ostatecznie w dniu r przed Sądem Najwyższym proces z Oczyszczalnią Kapuściska w Bydgoszczy o kwotę 15,3 mln zł plus odsetki. Wygenerowane środki zarówno ze sprzedaży aktywów jak i z egzekucji w Bydgoszczy pozwoliły na znaczące rozliczenie zobowiązań wobec instytucji finansowych a tym samym na zmniejszenie kosztów finansowych z poziomu 64,6 mln zł w 2003 r do 29,9 mln zł na koniec 2004 r. Zadłużenie kredytowe S.A. na dzień sprawozdawczy wynosi 1,1 mln zł. W 2005 roku proces restrukturyzacji Grupy jest kontynuowany. W maju bieżącego roku sprzedano 100 % udziałów spółki Centrum Biurowe Lubicz za cenę 36,5 mln USD. W wyniku sprzedaży, MOSTOSTAL EXPORT S.A. spłacił zadłużenie wobec CBL w wysokości 39 mln zł. Rozliczono też kredyt wobec banku w wysokości 28 mln USD. Spowodowało to uwolnienie S.A. od zobowiązań pozabilansowych na kwotę 88,9 mln zł. Wszystkie Spółki poddawane są bieżącej kontroli w zakresie prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów stałych (kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) i kosztów finansowych. Działania kontrolne mają na celu poprawę wyników oraz zapewnienie przepływów pieniężnych umożliwiających wywiązanie się z zawartych układów z wierzycielami. Efekty restrukturyzacji, której celem było zwiększenie sprawności operacyjnej są widoczne. W 2004 r zmniejszono przeciętne zatrudnienie w Grupie z osób na koniec 2003 r do tj. o 21 %. Pozwoliło to na obniżenie w tym czasie kosztów ogólnego zarządu o 24,4 mln. zł tj. o 37 %. Na podstawie zaprezentowanych faktów : 1. osiągnięcia poprawy wyników na wszystkich rodzajach działalności, 2. poprawy struktury bilansu (zmniejszenie aktywów bieżących o 86,5 mln zł przy równoczesnym spadku zobowiązań krótkoterminowych o 134,06 mln zł), 3. poprawie wskaźników sprawności działania( w szczególności cyklu zobowiązań z 263 do 181 dni ), 4. poprawie wskaźników płynności (wzrost wskaźnika płynności szybkiej z 0,65 do 0,79), 5. ograniczeniu kosztów ogólnych zarządu o 24,4 mln zł, 6. dotychczasowych wyników restrukturyzacji, Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. pozytywnie ocenia kontynuację działalności zarówno w 2004 r jak i latach następnych. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Odnotowany w 2004 r wzrost PKB rzędu 5,4 % oraz szacunki rzędu 4 % w 2005 r są dobrym prognostykiem na najbliższy okres. Poprawa sytuacji przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych i przetwórczych, spowodowała większą skłonność do inwestowania w tych branżach. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nastąpiło odwrócenie spadkowej tendencji nakładów inwestycyjnych. Również inwestorzy zagraniczni wykazują większą skłonność do inwestowania w Polsce. Z wstępnych danych GUS wynika, że inwestycje zagraniczne wyniosły w 2004 r rzędu 7,8 mld USD. Rosnące tempo nakładów inwestycyjnych jest jednym z kluczowych czynników wprowadzenia gospodarki na ścieżkę stałego wzrostu. Poważnym problemem wielu przedsiębiorstw jest brak środków Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10/15

11 obrotowych. Usztywniona polityka banków w zakresie finansowania przedsiębiorstw obserwowana w ostatnich latach, nie służyła poprawie sytuacji finansowej firm. S.A. oceniając sytuację na rynku krajowym jako trudną, skoncentrował działania na rynkach eksportowych, co skutkowało sukcesywnym przyrostem portfela zamówień. Rozwój sprzedaży eksportowej i generowane na eksporcie nadwyżki łagodziły skutki ujemnych rentowności realizowanych na kontraktach krajowych. Umiejscowienie się na rynku rosyjskim i niemieckim oraz osiągnięte na tych rynkach wyniki, potwierdzają słuszność przyjętego kierunku działań. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku rosyjskim i niemieckim, S.A. nie poprzestał poszukiwać nowych nisz eksportowych. W listopadzie 2004 r rozpoczęto roboty na rynku irlandzkim. Intensywnie badany jest rynek angielski, norweski i francuski. Na 2005 r zakładana jest kontynuacja ukierunkowania MOSTOSTAL EXPORT S.A. na rynki eksportowe. Krajowy rynek budowlany wyhamowuje spadkową tendencję. Wzrost nakładów inwestycyjnych powinien już w 2005 r odwrócić negatywne trendy. Daje to dla S.A. podstawy do zdynamizowania sprzedaży na rynku krajowym, co przy ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych dobrze rokuje na najbliższe lata. Ocena czynników i gospodarczej nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Czynnikami istotnymi dla Spółki są: - prognozy gospodarcze makro na 2005 r i dalsze lata, - oprocentowanie kredytów jak i większa aktywność banków w ich udzielaniu, - efektywny popyt na mieszkania i nowe inwestycje, - kurs walutowy PLN w stosunku do USD i EURO, - inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wszystkie przedstawione czynniki będą miały kluczowy wpływ na dalszą działalność Spółki. Zakładany w najbliższych latach wzrost popytu inwestycyjnego dla Spółki posiadającej duże doświadczenie jak i niezbędne zaplecze w Grupie Kapitałowej, stwarza szansę na wzrost portfela realizowanych inwestycji szczególnie krajowych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otwiera szersze perspektywy dla kapitału unijnego w tym inwestycyjnego do lokowania w Polsce. Prowadzona polityka kredytowa wobec firm budowlanych doprowadziła do sytuacji, w której firmy nawet posiadające kontrakty nie mogły ich realizować bądź wydłużały termin realizacji, co pociągało za sobą dodatkowe koszty obniżając rentowność. Utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego z 2004 r powinno poprawić sytuację przedsiębiorstw a tym samym zwiększyć zapotrzebowanie na nowe inwestycje. Stabilizacja kursów walut, przy przyjętej przez S.A. strategii zwiększenia udziału eksportu jest kluczowym czynnikiem decydującym o zakładanym powodzeniu. Rozchwiane kursy mogą doprowadzić do powstania wysokich różnic kursowych, które skonsumują zakładane zyski. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju co najmniej do końca trwającego roku obrotowego Czynniki wewnętrzne. 1. Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej w celu dalszej poprawy efektywności i sprawności działania. 2. Kontynuacja przyjętej strategii na rynku krajowym, polegająca na odejściu od dużych projektów na rzecz mniejszych celem poprawy obiegu środków finansowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11/15

12 3. Zakończenie realizacji kontraktów budowlanych z lat poprzednich. 4. Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej poprzez zwiększenie przychodów na rynkach obsługiwanych jak i wejście na nowe rynki. 5. Dalsza optymalizacja kosztów bezpośrednich celem osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego. Czynniki zewnętrzne. 1. Prognozy gospodarcze makro. 2. Ożywienie popytu na inwestycje. 3. Ożywienie popytu na mieszkania. 4. Redukcja stóp procentowych. 5. Kurs PLN w stosunku do EURO i USD. 6. Dalszy rozwój rynków wschodnich. Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą wpływały na dalszą działalność Spółki, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie. Między obiema grupami czynników występuje ścisła korelacja. Podjęte działania w zakresie pierwszej grupy są konsekwentnie realizowane przez Zarząd S.A. i służą sukcesywnemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków zawartych w grupie czynników zewnętrznych. Zachowanie ciągłości procesu pozwoli na końcowy sukces, jakim będzie wyprowadzenie S.A na stałą ścieżkę wzrostu. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Spółce oraz Grupie Do podstawowych zadań w najbliższych latach należy: - sfinalizowanie rozpoczętego procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT, poprzez podniesienie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw i wzrostu efektywności posiadanych aktywów finansowych, - dalsze obniżenie kosztów między innymi przez utworzenie Centrum Usług Wspólnych, - ograniczenie zaangażowania kapitału w dziedziny lub podmioty nie przynoszące zakładanej rentowności i efektywności działania, - dalsza poprawa płynności i sprawności działania Grupy. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Skład Zarządu S.A na dzień r : - Michał Skipietrow Prezes Zarządu - Zofia Szwed Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych do r. - Andrzej Dobrucki Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Budownictwa do r. - Barbara Staszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od do r. Skład Rady Nadzorczej na dzień r.: - Eugeniusz Wawrzyniak Przewodniczący Rady Nadzorczej - Niels Bonn Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Fritz Horst Melsheimer Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Wójcik Członek Rady Nadzorczej do r. - Wiliam Ramsay Członek Rady Nadzorczej do r. - Grzegorz Mroczkowski Członek Rady Nadzorczej od r. Łączna wartość wynagrodzeń Rady Nadzorczej w 2004 r wyniosła 400 tys. zł., w tym: - Eugeniusz Wawrzyniak ,00 zł - Niels Bonn ,00 zł Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12/15

13 - Krzysztof Loth ,00 zł - Grzegorz Mroczkowski ,40 zł - Fritz Horst Melsheimer ,00 zł - William Ramsay ,60 zł - Andrzej Wójcik ,60 zł Łączna wartość wynagrodzeń Zarządu w Spółce 2004 r wyniosła tys. zł.: - Michał Skipietrow ,53 zł - Zofia Szwed ,16 zł - Andrzej Dobrucki ,12 zł - Barbara Staszczyk ,40 zł Wynagrodzenie członków Zarządu S.A. z racji zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych wyniosło 220 tys. zł. - Michał Skipietrow ,00 zł. - Zofia Szwed ,00 zł - Andrzej Dobrucki ,00 zł Łączne wynagrodzenie osób zarządzających spółkami zależnymi w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.542,5 tys. zł. Łączne wynagrodzenie członków organów nadzorujących spółek zależnych wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.417,6 tys. zł Osoby nadzorujące Spółkę S.A. nie pełnią funkcji we władzach spółek zależnych i stowarzyszonych. W okresie sprawozdawczym S.A. nie udzielił zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym Spółką, również nie miało to miejsca w spółkach zależnych i stowarzyszonych. Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. Akcje Spółki w posiadaniu przez osoby zarządzające i nadzorujące:. 1. Michał Skipietrow szt. 2. Niels Bonn szt. 3. Fritz Horst Melsheimer szt 4. Eugeniusz Wawrzyniak szt. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5 % kapitału akcyjnego spółki S.A. lub co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Tabela nr. 7 Lp. Akcjonariusz Liczba % w kapitale % głosów na Liczba głosów akcji zakładowym WZA 1 Michał Skipietrow , ,30 2 Niels Bonn , ,30 Kapitał zakładowy wynosi PLN i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, co stanowi głosy na Walnym Zgromadzeniu. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13/15

14 r Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. informuje, że w dniu r został poinformowany przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Firmę Multico Sp. z o.o.- jako podmiot zależny, o zbyciu akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A., w wyniku którego ww podmioty posiadają łącznie akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A., co stanowi 5,29 % kapitału zakładowego i daje prawo do głosów co stanowi 4,98 % głosów na WZA Spółki. Pan Zbigniew Jakubas posiada akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A., co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego i daje prawo do 4,32 % głosów na WZA, a Firma MULTICO Sp. z o.o. posiada akcji, co stanowi 0,70 % kapitału zakładowego i daje prawo do 0,66 % głosów na WZA Spółki r Zarząd MOSTOSTAL EXPORT S.A. został poinformowany przez Pictet and Cie z siedzibą w Genewie o zbyciu akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A., w wyniku którego ww Spółka posiada obecnie akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A., co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego i daje prawo do 4,90 % głosów na WZA Spółki. Przed zbyciem akcji MOSTOSTAL EXPORT S.A. Pictet and Cie posiadał akcji Spółki, co stanowiło 8,50 % kapitału zakładowego i dawało prawo do 8,01 % głosów na WZA. Akcje własne do zbycia. W okresie sprawozdawczym MOSTOSTAL EXPORT S.A. nie przeprowadził nowej emisji akcji, jak również nie dokonywał skupu akcji własnych. Ważne wydarzenia r - Zarząd S.A. zgodnie z 27 Regulaminu GPW w Warszawie S.A. informuje, że Spółka przestrzega zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych zgodnie z oświadczeniem Spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku, przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 16/2003 i w tym samym zakresie zamierza przestrzegać tych zasad w roku kolejnym r - Zarząd S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do Zasady Nr 18 Dobrych praktyk w spółkach publicznych przyjęła Sprawozdanie z działalności MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za rok sprawozdawczy 2003 zawierające ocenę sytuacji Spółki: Wykonując dyspozycję zawartą w art Kodeksu spółek handlowych, jak również wypełniając zasadę Nr 18 Dobrych praktyk w spółkach publicznych Rada Nadzorcza uważa, że Spółka kontynuowała zalecone przez Radę działania naprawcze, a przyjęte kierunki restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej są konsekwentnie realizowane przez Zarząd i tworzą dobre podstawy dla działalności w 2004 roku i latach następnych r - Zarząd S.A. informuje o sfinalizowaniu sprzedaży dwóch działek budowlanych za kwotę zł i spłaceniu zadłużenia w Banku Handlowym Warszawie S.A. w wysokości 22 milionów zł r - Zarząd S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 sierpnia 2004 r - działając w trybie par. 22 ust. 7 Statutu Spółki - wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2004 firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej S.A. za rok Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14/15

15 r - Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. poinformował, że w dniu 30 września 2004 r jedna ze spółek zależnych sprzedała nieruchomość i rozliczyła z bankiem kredyt wraz z odsetkami o wartości 29,4 mln zł. oraz zwróciła część zobowiązań wobec "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. W wyniku tej transakcji "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uwolnił się z poręczeń wobec banku na kwotę 15 mln zł. oraz spłacił pożyczkę w Grupie w wysokości 2,9 mln zł. Z dniem 30 września 2004 r łączna wartość zobowiązań bilansowych Grupy "MOSTOSTAL-EXPORT" zmniejszyła się o 32,2 mln zł r - Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. poinformował, że w dniu 7 października 2004, r Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok w sprawie przeciwko Spółce Wodnej Kapuściska, przyznający Spółce "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. 15,1 mln zł tytułem waloryzacji ceny kontraktowej wraz z odsetkami od 2000 roku - łącznie 25,2 mln zł. Rozliczenie gwarancji dobrego wykonania 8 mln zł plus odsetki oraz kaucji gwarancyjnej 6,4 mln zł, tj. łącznie 14,4 mln zł ma nastąpić zgodnie z kontraktem w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze, tj. w listopadzie br. Bezpośredni udział "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wynosi 60% wyżej wymienionych kwot. Mostostal Export S.A. prowadzi postępowanie sądowe ze spółką Wodną Kapuściska o gwarancję dobrego wykonania i kaucje gwarancyjne. Wartość sporu wynosi 3,8 mln zł. ZARZĄD Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15/15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2006 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2006 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2006 r. Wprowadzenie W pierwszym półroczu 2006 r. MOSTOSTAL-EXPORT S.A. sporządził sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004.

Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004. Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004. a) Jednostka dominująca "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 3 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej

CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT za IV kwartał 2012 roku Warszawa, 4 marca 2013 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł. 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL-EXPORT SA-PS 2005 tys.zł. 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie instrumentów finansowych - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014 Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 214 roku Sierpień 214 Komentarz do sytuacji w I półroczu 214 Czynniki rynkowe w I półroczu Działania w Spółce I półrocze tego roku charakteryzowało

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo