Reforma elektroenergetyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reforma elektroenergetyki"

Transkrypt

1 Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002

2 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest jednocześnie wyzwaniem sprostania konkurencji dużych, silnych kapitałowo i doświadczonych przedsiębiorstw elektroenergetycznych z krajów Unii Europejskiej. Środkami wiodącymi do zbudowania silnej elektroenergetyki powiązanej z UE i zdolną konkurować na wspólnym rynku jest konsolidacja i prywatyzacja przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W wyniku konsolidacji powinny powstać silne efektywne przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące efekt skali, dostęp do paliw po stabilnych cenach. W wyniku prywatyzacji nastąpi uzyskanie środków finansowych które mogą zostać w części wykorzystane na modernizację elektroenergetyki i w części zasilić budżet państwa. Przedstawiona przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska koncepcja konsolidacji i prywatyzacji pozwala na: tworzenie silnych przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących efekt skali i synergii do obniżki kosztów działania kontynuowanie prywatyzacji nawet w niesprzyjających warunkach kiedy brak ofert lub oferowane ceny są bardzo niskie uzyskiwanie przychodów z prywatyzacja dla kontynuowania reform w energetyce i wzmocnienia budżetu państwa. 2

3 Spis treści 1. Cele konsolidacji i prywatyzacji Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji Założenia analiz konsolidacji i prywatyzacji Główne założenia Uzasadnienie konsolidacji elektrowni Schemat procesów prywatyzacji Konsolidacja i prywatyzacja elektrowni Konsolidacja spółek Prywatyzacja spółek Prywatyzacja spółek w grupach Prywatyzacja holdingów Opcja B Możliwe struktury sektora po konsolidacji i prywatyzacji Możliwe struktury w wytwarzaniu energii elektrycznej Opcja konsolidacji pionowej

4 1. Cele konsolidacji i prywatyzacji Postęp w negocjacjach z Unia Europejską wskazuje, że od stycznia 2004 Polska stanie się członkiem Unii. Wówczas polska elektroenergetyka będzie działać na wspólnym rynku europejskim, a handel energią zostanie zliberalizowany zgodnie z dyrektywami Unii. Polska elektroenergetyka uzyska dostęp do rynków krajów członkowskich UE. Równocześnie przedsiębiorstwa energetyczne z krajów UE będą mogły działać na polskim rynku energii. Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest jednocześnie wyzwaniem sprostania konkurencji dużych, silnych kapitałowo i doświadczonych przedsiębiorstw elektroenergetycznych z krajów Unii Europejskiej. Środkami wiodącymi do zbudowania silnej elektroenergetyki powiązanej z UE i zdolną konkurować na wspólnym rynku jest konsolidacja i prywatyzacja przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W wyniku konsolidacji powinny powstać silne efektywne przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące efekt skali, dostęp do paliw po stabilnych cenach. W wyniku prywatyzacji nastąpi uzyskanie środków finansowych które mogą zostać w części wykorzystane na modernizację elektroenergetyki i w części zasilić budżet państwa. Przedsię biorstwa elektroenergetyki i dostawcy paliwa P1 P2 P3 Pn Działania konsolidacyjne Skonsolidowane przedsiebiorstwo 1 Skonsolidowane przedsiebiorstwo 2 Skonsolidowane przedsiebiorstwo N Prywatyzacja Środki uzyskane z prywatyzacji Modernizacja sektora Budż et państwa Rys. 1.1 Konsolidacja i prywatyzacja elektroenergetyki 4

5 2. Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji Proponowany harmonogram zakłada równomierne rozłożenie w czasie konsolidacji i prywatyzacji. Takie stopniowe działanie zapewnia czas niezbędny na działania konsolidacyjne i równomierne wpływy z prywatyzacji dla budżetu oraz na modernizację sektora. Prywatyzacja elektrowni jest proponowana w następujący sposób: Prywatyzacja w przetargu MSP czterech elektrowni: Dolna Odra, Kozienice, Ostrołęka i Stalowa Wola. Prywatyzacja w ofercie publicznej koncernu PKE pierwsza transza w roku Prywatyzacja w ofercie publicznej koncernu BOT pierwsza transza w roku 2004 Następne transze prywatyzacji koncernów PKE i BOT w latach 2005 i następnych w zależności od potrzeb modernizacyjnych i budżetowych Prywatyzacja spółek może być prowadzona w trzech opcjach: Prywatyzacja pięciu grup spółek Opcja A Prywatyzacja po utworzeniu dwóch holdingów Opcja B Realizacja w pierwszej kolejności Opcji A w przypadku niemożności prywatyzacji pewnych grup spółek tworzenie z nich holdingów i ponowna prywatyzacja jako holdingu. Rok Działanie czas Konsolidacja wytwórców Konsolidacja BOT Prywatyzacja wytwórców Prywatyzacja czterech elektrowni Oferta publiczna akcji PKE Oferta publiczna akcji BOT Oferty publiczne akcji koncernów na modernizację i dla budżetu Konsolidacja spółek Konsolidacja grup spółek Konsolidacja holdingów spółek Prywatyzacja spółek Prywatyzacja grup spółek Opcja A Prywatyzacja holdingów spółek Opcja B Rys Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji elektroenergetyki 5

6 3. Założenia analiz konsolidacji i prywatyzacji 3.1. Główne założenia W przeprowadzonych analizach posługiwano następującymi założeniami: Należy wykorzystać dotychczasowe działania Ministerstwa Skarbu Państwa zmierzające do konsolidacji spółek wytwórczych w grupach Przyjmuje się powstanie zgodnie z zamierzeniami holdingu trzech elektrowni: Bełchatów, Opole i Turów pod nazwą BOT W pierwszej kolejności prywatyzacja obejmie cztery elektrownie: Ostrołęka, Dolna Odra, Kozienice i Stalowa Wola W latach 2002 i 2003 będą prowadzone prace nad konsolidacją spółek w grupy takie jak: G4, K4, Grupa Północno-Wschodnia, Grupa Południowo-Zachodnia i Grupa Zachodnio-Środkowa szczegółowa analiza jest przedstawiona w rozdziale 3.2. Zostanie przeanalizowana możliwość, dalszej konsolidacji spółek zmierzających do powstania dwóch holdingów : Holdingu Dystrybucyjnego Południowo-Wschodniego i Holdingu Dystrybucyjnego Centralno- Zachodniego struktura takich holdingów jest przedstawiona w rozdziale 3.2. Możliwe są dwie opcje prywatyzacji spółek : Opcja A polega na prywatyzacji spółek w grupach bez tworzenia holdingów. Opcja B polega na wcześniejszym utworzeniu holdingów a następnie na ich prywatyzacji. W prywatyzacji zarówno elektrowni jak i spółek biorą na równych prawach z inwestorami zagranicznymi koncerny wytwórcze PKE i BOT. Środki na zakup prywatyzowanych przedsiębiorstw elektroenergetycznych koncerny wytwórcze zdobywają poprzez zaciąganie pożyczek a następnie ich spłatę poprzez emisje akcji odpowiadającą kosztowi nabycia nowego przedsiębiorstwa po jego akwizycji. Możliwe jest też tworzenie przez koncerny wytwórcze konsorcjów z instytucjami finansowymi w celu nabycia prywatyzowanego przedsiębiorstwa. y wytwórcze PKE i BOT wraz z przedsiębiorstwami zakupionymi w prywatyzacji tworzą holdingi energetyczne które są prywatyzowane poprzez ofertę publiczną w skali określonej przez rząd. Wraz z konsolidacją przedsiębiorstw elektroenergetycznych następuję łącznie kopalni węgla brunatnego z elektrowniami korzystającymi z tych kopalni a także następuję włączanie w holdingi energetyczne kopalni węgla kamiennego Uzasadnienie konsolidacji elektrowni Istnieje uzasadniona opinia o trudności w sprzedaży inwestorowi strategicznemu elektrowni Ostrołęka. Położenie tej elektrowni jest takie, że ze względu na koszt paliwa pracuje ona głównie na wymuszeniu sieciowym. Jej wartość w dużym stopniu zależy od kontraktu, najlepiej długoletniego, z PSE S.A. Im lepszy dla elektrowni kontrakt, tym wyższa będzie jej cena, ale też wyższe będą koszty ograniczeń przenoszonych na odbiorców poprzez opłatę przesyłową. W dalszej perspektywie opłacalna działalność tej elektrowni będzie zależała również od tego czy do systemu polskiego zostanie dołączony rosyjski system RAO i ile energii będzie importowanej ze wschodu. Podobnie mogą wystąpić trudności z prywatyzacją elektrowni Kozienice. Działanie tej zmodernizowanej w dużym stopniu elektrowni będzie zależało od połączeń ze wschodem. Już obecnie jedna niewielka linia 110kV z Białorusi zmienia rozpływy mocy i zakup energii 6

7 we wschodniej części Polski. Większy napływ energii elektrycznej ze wschodu może znacznie ograniczyć produkcję w elektrowni Kozienice. Nie sądzę, aby przy tak dużej niepewności co do przyszłości można było uzyskać interesujące oferty za te dwie elektrownie. Dolnej Odra jest kluczowa elektrownią dla przyszłej wymiany energii elektrycznej z Unią Europejską. System przesyłowy jest taki że:. na północy jest połączenie kablowe ze Szwecją, na zachodzie są dwa połączenia z Niemcami w okolicach Dolnej Odry i w okolicach Turowa. Eksport i import energii elektrycznej do Polski zależy w dużym stopniu od tego jak pracują elektrownie Dolna Odra i Turów. Wprowadzane w Europie koordynowane aukcje na zdolności przesyłowe, spowodują, że kluczowe znaczenie będą miały elektrownie poprzez pracę których będzie można wpływać na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych. Taką elektrownią jest właśnie Dolna Odra. Ten, kto będzie dysponował elektrownią Dolna Odra, będzie miał bardzo duży wpływ na eksport i import polskiej energii elektrycznej do Szwecji i Niemiec. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki warto rozważyć alternatywne działanie i pozostawienie tej elektrowni w rękach państwa. 4. Schemat procesów prywatyzacji W schemacie prywatyzacji w przetargach MSP zakłada się udział strategicznych inwestorów zagranicznych jak również na tych samych prawach polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych. y takie jak PKE czy BOT mogą brać kredyt na zakup prywatyzowanych przedsiębiorstw a następnie spłacać ten kredyt emisją akcji w ofercie publicznej. Mogą też tworzyć konsorcja z instytucjami finansowymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi Rys

8 Sektor finansowy y wytwórcze PKE lub BOT Minsterstwo Skarbu Państwa Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji elektrowni Banki Fundusze emerytalne Analiza możliwości zakupu Przetarg na zakup elektrowni Analiza możliwości kredytowych Wystąpienie o kredytu lub utworzenie konsorcjum finansowego Udzielenie kredytu lub utworzenie konsorcjum Inwestor strategiczny 1 Inwestor strategiczny 2 Przygotowanie i złożenie oferty Zbieranie ofert Analiza ofert i procesy negocjacyjne Inwestor strategiczny N Sprzedaż koncernowi wytwórczemu Sprzedaż inwestorowi strategicznemu Banki Fundusze emerytalne Sprzedaż akcji nabytego przedsiębiorstwa w ofercie publicznej Spłata kredytu Rys. 1.3 Schemat działań prywatyzacyjnych z udziałem polskich przedsiębiorstw energetycznych. 8

9 5. Konsolidacja i prywatyzacja elektrowni Proponuje się w pierwszej fazie prywatyzację czterech elektrowni w formie przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa. W czasie przygotowania do prywatyzacji tych elektrowni mogłaby nastąpić konsolidacja trzech elektrowni: Bełchatów, Opole i Turów w formę koncernu BOT. W czasie prywatyzacji czterech elektrowni koncerny BOT i PKE mogą brać udział w przetargu na tych samych zasadach co inwestorzy zagraniczni Rys Rok kalendarzowy Konsolidacja sektora wytwórczego Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Opole Turów Przygotowanie do prywatyzacji elektrowni Rok 2002 Bełchatów Dolna Odra Stalowa Wola Ostro łęka Kozi enice Utworzenie BOT Ogłoszenie przetargu na cztery elektrownie BOT PKE Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Inwestor N Rok 2003 Sprzedaż elektrowni Centralno-Zachodni BOT + Dolna Odra Dolna Odra Stalowa Wola Ostro łęka Kozi enice Inwestor 1 Inwestor 2 Inwestor 3 Południowo-Wschodni PKE + Kozienice + Stalowa Wola + Ostrołęka Inwestor 4 Rys Prywatyzacja czterech elektrowni w formie przetargu MSP 9

10 6. Konsolidacja spółek Ponieważ zakłada się w pierwszej fazie prywatyzację elektrowni, to równolegle można kontynuować konsolidację spółek przed prywatyzacją. Zakłada się przy tym, że w konsolidacji wykorzystuje się tworzone przez MSP grupy spółek jak G4 czy K4. Jako kryterium konsolidacji przyjmuje się bliskość terytorialną. Konsolidacja może być przeprowadzona w dwóch opcjach: Opcja A Konsolidacja w grupach i Opcja B konsolidacja w formie dwóch holdingów Rys i Rys Lata Rok 2002 Lipiec 2003 Rok 2003 Grudzień 2003 Opcje konsolidacji spółek Opcja konsolidacji grup Opcja konsolidacji w holding dystrybucyjny Lubelski 3,12 TWh Radom-Kiel 1,76 TWh Grupa G4 12,07 TWh Rzeszowski 3,27 TWh Rzeszów Zamojska Korp 3,9 TW h Beskidzka En 2,72 TWh Kraków Będziński 5,75 TWh Grupa K4 15,1 TWh Holding Dystrybucyjny Południowo-Wschodni Kraków 4,7 TW h Będzin 33,7 TWh Tarnów 1,95 TWh Białystok 2,42 TWh W arszawa 4,13 TWh Grupa Północno -Wschodnia 6,55 TWh Warszawa Rys Propozycje konsolidacji spółek w obszarze południowo-wschodnim 10

11 Lata Rok 2002 Lipiec 2003 Rok 2003 Grudzień 2003 Opcje konsolidacji spółek Opcja konsolidacji grup Opcja konsolidacji w holding dystrybucyjny Legnica 3,1 TWh Opole 3,2 TWh Wałbrzych 1,42 TWh Wrocław 2,86 TWh Zielonogórskie - 2,72 TWh Grupa Południowo- Zachodnia 13,7 TWh Wrocław Jelenia Góra 5,75 TWh En. Poznańska 5,2 TWh Łódzki 2,46 TWh Poznań Holding Dystrybucyjny Centralno-Zachodni 34,5 TWh Bydgoszcz 2,02 TWh Gorzów 1,28 TWh Szczecin 2,64 TWh Łódź-Teren 4,13 TWh Grupa Zachodnia- Środkowa 20,8 TWh Łódź/Poznań Częstochowa 4,13 TWh Rys Propozycje konsolidacji spółek w obszarze centralno-zachodnim 11

12 7. Prywatyzacja spółek 7.1. Prywatyzacja spółek w grupach Prywatyzacja spółek jest możliwa w trzech opcjach: Prywatyzacja pięciu grup spółek Opcja A Rys. 1.7 i 1.8 Prywatyzacja po utworzeniu dwóch holdingów Opcja B Rys Realizacja w pierwszej kolejności Opcji A w przypadku niemożności prywatyzacji pewnych grup spółek tworzenie z nich holdingów i ponowna prywatyzacja jako holdingu. Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Opole Turów Przygotowanie do prywatyzacji trzech SD Rok 2002 Bełchatów K4 Grupa Południowo -Zachodnia G4 Utworzenie BOT Ogłoszenie przetargu na trzy SD BOT PKE Inwestor 1 Inwestor 2 Zbieranie ofert Inwestor N Analiza ofert i procesy negocjacyjne Rok 2003 Sprzedaż trzech spółek Południowo-Wschodni PKE + Kozienice + Stalowa Wola + Ostrołęka K4 G4 Inwestor 1 Inwestor 2 Centralno-Zachodni BOT + Dolna Odra Grupa Południowo -Zachodnia Inwestor 3 Rys Prywatyzacja grup spółek z obszaru południowo-wschodniego 12

13 Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 Grupa Północno- Wschodnia Grupa Zachodnio -Środkowa Ogłoszenie przetargu na dwie grupy spółek Centralno- Zachodni BOT + Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż spółek Południowo- Wschodni PKE + Grupa Północno- Wschodnia Grupa Zachodnio -Środkowa Inwestor 1 Centralno- Zachodni BOT + Inwestor 2 Rys Prywatyzacja grup spółek z obszaru centralno-zachodniego 13

14 7.2. Prywatyzacja holdingów Opcja B Możliwe też jest wcześniejsze przeprowadzenie konsolidacji spółek aż do poziomu holdingu i następnie ich prywatyzacja. Możliwe jest utworzenie dwóch dużych holdingów spółek : Centralno-Zachodniego z siedzibą w Poznaniu i Południowo-Wschodniego z siedzibą w Krakowie Rys. 1.9 i Rys Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 dystrybucyjny Centralno-Zachodni Ogłoszenie przetargu na koncern dystrybucyjny Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż u dystrybucyjnego Południowo- Wschodni PKE + dystrybucyjny Centralno-Zachodni Inwestor 1 Rys Prywatyzacja Holdingu dystrybucyjnego Centralno-Zachodniego 14

15 Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 dystrybucyjny Południowo-Wschodni Ogłoszenie przetargu na koncern dystrybucyjny Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż koncernu dystrybucyjnego Południowo- Wschodni PKE + dystrybucyjny Południowo-Wschodni Inwestor 1 Rys Prywatyzacja Holdingu dystrybucyjnego Południowo- Wschodniego 15

16 8. Możliwe struktury sektora po konsolidacji i prywatyzacji 8.1. Możliwe struktury w wytwarzaniu energii elektrycznej Prywatyzacja czterech elektrowni systemowych może zakończyć się sprzedaż danej elektrowni inwestorowi zagranicznemu i wówczas elektrownia ta przechodziłaby do grupy elektrowni sprywatyzowanych. Jeżeli z jakichkolwiek powodów prywatyzacja danej elektrowni nie jest zakończona pomyślnie to elektrownia taka powinna zostać włączona do jednego z utworzonych koncernów wytwórców energii elektrycznej Rys na następujących zasadach: Elektrownia Dolna Odra powinna być włączona do koncernu BOT. Elektrownie Ostrołęka, Kozienice oraz Stalowa Wola powinny być włączone do PKE Możliwe do powstania dwie struktury w sektorze wytwarzania to: Wszystkie cztery elektrownie zostały sprzedane inwestorom strategicznym Rys Żadna z czterech elektrowni została sprzedana inwestorom zagranicznym Rys Możliwe są też warianty częściowej sprzedaży Elektrownie sprywatyzowane PAK Rybnik Połaniec Kozienice Dolna Odra Rynek hurtowy Operator Systemu Przesyłowego Ostrołęka Stalowa Wola BOT Bełchatów, Opole, Turów PKE Jaworzno, Łagisza, Łaziska, Siersza Rys Opcje prywatyzacji czterech elektrowni systemowych Po włączeniu w struktury dwóch koncernów elektrownie nie sprzedane inwestorom strategicznym powinny być prywatyzowane jako część danego koncernu w ofercie publicznej. Takie rozwiązanie pozwala na kontynuację prywatyzacji nawet w niesprzyjących warunkach kiedy nie można znaleźć inwestora strategicznego lub kiedy ceny oferowane przez inwestorów strategicznych są zbyt niskie. 16

17 Elektrownie sprywatyzowane Kozienice Dolna Odra Ostrołęka Stalow a Wola PA K Rybnik Połaniec Centralno-Zachodni Południowo-Wschodni Bełchatów Rynek hurtowy energii elektrycznej Łagisza Jaworzno Opole Turów Siersza Łaziska Rys Struktura sektora wytwarzania po prywatyzacji inwestorom zagranicznym czterech elektrowni systemowych Elektrownie sprywatyzowane PAK Rybnik Połaniec Centralno-Zachodni Południowo-Wschodni Jaworzno Bełchatów Kozienice Rynek hurtowy Łagisza Opole Turów energii elektrycznej Ostrołęka Łaziska Dolna Odra Stalowa Wola Siersza Rys Struktura sektora wytwarzania w przypadku niemożliwości sprzedaży czterech elektrowni systemowych inwestorom strategicznym. 17

18 W przypadku sprzedaży czterech elektrowni koncernom BOT i PKE struktura mocy zainstalowanych wskazuje na dosyć równomierny podział Rys Najniższe średnie koszty miałyby elektrownie sprywatyzowane i Centralno-Zachodni Rys Wyższe średnie ceny w ie Południowo-Wschodnim nie oznaczają mniejszych szans rynkowych. Część elektrowni jak Ostrołęka czy Stalowa Wola oraz część bloków wytwórczych w Kozienicach musi pracować ze względów na niezawodność sieci przesyłowej. Takie elektrownie otrzymuja od Operatora Systemu Przesyłowego specjalne kontrakty typu must-run pozwalające na pokrycie części kosztów produkcji z opłaty przesyłowej. Struktura sektora wytwarzania Moce zainstalow ane Elektrownie sprywatyzowane 26% Centralno-Zachodni 39% Południowo-Wschodni 35% Rys Udziały procentowe grup elektrowni w mocach zainstalowanych Średnie koszty wytwarzanie w grupach elektrowni Koszty wytwarzania w PLN/MWh ,70 0 Elektrow nie spryw atyzow ane Centralno-Zachodni Południow o-wschodni Rys Średnie koszty wytwarzanie w grupach elektrowni 18

19 Udziały procentowe w produkcji po konsolidacji sektora wytwarzania wskazują na większe zdolności produkcyjne u Centralno-Zachodniego Rys Jednak położenie elektrowni tego koncernu jak Turów czy Dolna Odra wskazuje na znaczne możliwości eksportowe. Wytw órcy udziały procentowe w produkcji Elektrow nie spryw atyzow ane 24% Centralno- Zachodni 45% Południow o- Wschodni 31% Rys Udziały procentowe w produkcji energii elektrycznej 19

20 8.2. Opcja konsolidacji pionowej Ponieważ w krajach Europy Zachodniej elektroenergetyka działa w strukturach pionowych w których w grupie kapitałowej znajdują się wytwórcy i przedsiębiorstwa dystrybucyjne celowe wydaje się rozważenie w Polsce struktur holdingowych gdzie na zasadzie połączeń kapitałowych wchodziłyby elektrownie i przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Opcja holdingów wydaje się tym bardziej celowa, ze po zakończeniu procesu prywatyzacji grupy G8 oraz STOEN ponad 32% rynku będzie działało w strukturach holdingowych Rys i Rys Holding Południowo-Wschodni Katowice Elektrownie Wytwórczy Południowo-Wschodni Katowice Dystrybucja Holding Dystrybucyjny Południowo-Wschodni Kraków PKE Grupa G4 Rzeszów Grupa K4 Będzin Gr. Półn-Wsch Warszawa Jaworzno Siersza Ostrołęka Kozienice Lubelski Rad.- Kiel Rzeszów Beskidz. En. Będzin Kraków Białystok Warszaw a Łagisza Stalow a Wola Zamojska Korp. Tarnów Łaziska Rys Struktura zintegrowanego pionowo Holdingu Południowo-Wschodniego 20

21 Holding Centralno-Zachodni Wrocław Elektrownie Wytwórczy Centralno-Zachodni Wrocław Dystrybucja Holding Dystrybucyjny Centralno-Zachodni Poznań BOT Wrocław Grupa Południowo- Zachodnia Wrocław Grupa Zachodnio- Środkowa Łódź/Poznań Bełchatów Opole Dolna Odra Legnica Opole En. Poznań Łódzki Turów Wałbrzych Bydgoszcz Wrocław Gorzów Zielona G. Szczecin Jelenia G. Łódź- Teren. Częstochowa Rys Struktura zintegrowanego pionowo Holdingu Centralno-Zachodniego 21

22 Wytwarzanie i zużycie energii elektrycznej jest w proponowanych grupach zrównoważone z pewną przewagą produkcji energii elektrycznej w Holdingu Centralno-Zachodnim Rys Ponieważ położenie tego holdingu ułatwia eksport energii do krajów Unii Europejskiej, to taka nadwyżka produkcji jest w pełni uzasadniona. Wytwarzanie i zużycie energii w TWh rocznie ,1 Energia rocznie w TWh ,2 32,8 32,8 33,7 34, Elektrownie sprywatyzowane Sprywatyzowane Spółki Dystrybucyjne Wytwórczy Południowo- Wschodni Holding Dystrybucyjny Południowo- Wschodni Wytwórczy Centralno- Zachodni Holding Dystrybucyjny Centralno- Zachodni Rys Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym w grupach wytwórców i przedsiębiorstw 22

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 Wykaz wytwórców stron umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jednostek wytwórczych objętych tymi umowami oraz planowane daty oddania jednostek

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii

Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii Autor: Monika Lewandowska ( Nafta & Gaz Biznes grudzień 2004) Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego, prezesa zarządu

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Sławomir Siejko XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka Szklarska Poręba 23 październik 21 2 3 Konkurencyjny rynek energii 4 Monopol Unbundling

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Realizując strategię rozwoju i przekształceń spółek, sektora elektroenergetycznego Rada Ministrów przyjęła w dniu 28 marca 2006 r. Program dla elektroenergetyki. Program dla elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE 16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda Kontekst Europejski Sytuacja w KSE Inwestycje Sytuacja w Grupie TAURON Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Rynki Energii. Polska i świat

Rynki Energii. Polska i świat Rynki Energii Polska i świat Zima (24.11.06) Lato (lipiec 07) Jesień (pazdz. 07) Wytwarzanie prognoza (Moce w systemie po planowanych wycofaniach oraz zapotrzebowanie na moc) 50000 Moc osiągalna brutto

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej S ła w om ir S iejko V II K O N FE R E N C J A N A U K O WO -TE C H N IC Z N A O D B IO R C Y N A R Y N K U E N E R G II Leg nic a 1 kw ietnia 2010

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Południe Grupa Północna Grupa Centralna

UZASADNIENIE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Południe Grupa Północna Grupa Centralna UZASADNIENIE Realizując strategię rozwoju i przekształceń spółek sektora elektroenergetycznego Rada Ministrów przyjęła w dniu 28 marca 2006 r. Program dla elektroenergetyki. Program dla elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD).

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD). Tabela nr 3 Stopy dyskontowe, stopy procentowe oraz sposoby ich obliczania i stosowania w Projekcjach finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych projektowanych i realizowanych przez elektrociepłownie i elektrownie.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego. Antoni Tajduś

Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego. Antoni Tajduś Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego Antoni Tajduś 1 Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej Ceny hurtowe i koszty techniczne

Bardziej szczegółowo

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Vattenfall AB Zakres prezentacji 1. Energia a towar 2. Uczestnicy rynku 3. Unbundling 4. Wytwarzanie 5. Sprzedaż 6.

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-70-07 Druk nr 1750 Warszawa, 18 maja 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT. Departament Promowania Konkurencji

Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT. Departament Promowania Konkurencji Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT Departament Promowania Konkurencji Warszawa 2011 Wprowadzenie v Ustawa o dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych w związku z przedterminowym

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI

PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI ZMIANY W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI MARIAN MIŁEK 1 RYNEK w UE Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych V TARGI ENERGII Jachranka 2008 Marek Kulesa dyrektor biura TOE 23.10.2008 r. 1. Wprowadzenie 2. Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

1. Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,

1. Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes.

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes. Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami ZGH "Bolesław" SA I. Koszty energii elektrycznej ponoszone przez dużych odbiorców przemysłowych w 2008 r. Ile i za co płacimy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu

Bardziej szczegółowo

II TERGI ENERGII JACHRANKA PAŹDZIERNIK 2005 BARBARA WRONA-WOJDAŁA HERBERT LEOPOLD GABRYŚ.

II TERGI ENERGII JACHRANKA PAŹDZIERNIK 2005 BARBARA WRONA-WOJDAŁA HERBERT LEOPOLD GABRYŚ. II TERGI ENERGII JACHRANKA 2005 20-21 PAŹDZIERNIK 2005 BARBARA WRONA-WOJDAŁA HERBERT LEOPOLD GABRYŚ hlg@onet.pl II TERGI ENERGII JACHRANKA 2005 20-21 PAŹDZIERNIK 2005 ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2005 STAN

Bardziej szczegółowo

Rynek energii: Ukraina

Rynek energii: Ukraina Rynek energii: Ukraina Autor: Wojciech Kwinta ( Polska Energia nr 9/2010) Mimo znacznych nadwyżek mocy, elektroenergetyka ukraińska boryka się jednak z problemami, przede wszystkim wiekową infrastrukturą.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny?

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Warszawa 6 listopada 2012 r. Polski sektor elektroenergetyczny od gospodarki

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI Marcin Lewenstein Zastępca Dyrektora Departament Strategii PGNiG 23 kwietnia 2009 r., Warszawa Czy elektroenergetyka

Bardziej szczegółowo

TAURON WYTWARZANIE S.A. analiza wg modelu 7S

TAURON WYTWARZANIE S.A. analiza wg modelu 7S `Martyna Niedbała studentka I roku finansów i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie TAURON WYTWARZANIE S.A. analiza wg modelu 7S Spis treści I. Przedsiebiorstwo i jego otoczenie... 2 1.1. Rys

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Rozmowa z prof. Janem Popczykiem, Gazeta Prawna, 23 listopad 2004 r. Julita Wróbel: Przyzwolenie rządu

Bardziej szczegółowo

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Justyna Dyduch Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Justyna Dyduch Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Justyna Dyduch Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2008 r.

Kraków, 15 maja 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki WARUNKI I STAN LIBERALIZACJI RYNKU Wiesław Wójcik Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie Kraków, 15 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM 1 PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów El. Bełchatów 13 2 El. Pątnów 17 3 Zespół Elektrowni PAK S. A. El. Adamów 19 4 El. Konin 21 5 Elektrownia Pątnów II Sp.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej?

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Autor: prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2006) Punkt wyjścia 1. Gra na dwóch poziomach

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Mając świadomość uwarunkowań dot. rynku energii w Polsce Korzystając z doświadczeń klastrów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA W SPÓŁCE TAURON Polska Energia. Andrzej Kolat - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA W SPÓŁCE TAURON Polska Energia. Andrzej Kolat - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju W SPÓŁCE TAURON Polska Energia Andrzej Kolat - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktowad jako porady

Bardziej szczegółowo

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Południowo Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE - ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 - WYBRANE - ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii

Bardziej szczegółowo