Reforma elektroenergetyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reforma elektroenergetyki"

Transkrypt

1 Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002

2 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest jednocześnie wyzwaniem sprostania konkurencji dużych, silnych kapitałowo i doświadczonych przedsiębiorstw elektroenergetycznych z krajów Unii Europejskiej. Środkami wiodącymi do zbudowania silnej elektroenergetyki powiązanej z UE i zdolną konkurować na wspólnym rynku jest konsolidacja i prywatyzacja przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W wyniku konsolidacji powinny powstać silne efektywne przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące efekt skali, dostęp do paliw po stabilnych cenach. W wyniku prywatyzacji nastąpi uzyskanie środków finansowych które mogą zostać w części wykorzystane na modernizację elektroenergetyki i w części zasilić budżet państwa. Przedstawiona przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska koncepcja konsolidacji i prywatyzacji pozwala na: tworzenie silnych przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących efekt skali i synergii do obniżki kosztów działania kontynuowanie prywatyzacji nawet w niesprzyjających warunkach kiedy brak ofert lub oferowane ceny są bardzo niskie uzyskiwanie przychodów z prywatyzacja dla kontynuowania reform w energetyce i wzmocnienia budżetu państwa. 2

3 Spis treści 1. Cele konsolidacji i prywatyzacji Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji Założenia analiz konsolidacji i prywatyzacji Główne założenia Uzasadnienie konsolidacji elektrowni Schemat procesów prywatyzacji Konsolidacja i prywatyzacja elektrowni Konsolidacja spółek Prywatyzacja spółek Prywatyzacja spółek w grupach Prywatyzacja holdingów Opcja B Możliwe struktury sektora po konsolidacji i prywatyzacji Możliwe struktury w wytwarzaniu energii elektrycznej Opcja konsolidacji pionowej

4 1. Cele konsolidacji i prywatyzacji Postęp w negocjacjach z Unia Europejską wskazuje, że od stycznia 2004 Polska stanie się członkiem Unii. Wówczas polska elektroenergetyka będzie działać na wspólnym rynku europejskim, a handel energią zostanie zliberalizowany zgodnie z dyrektywami Unii. Polska elektroenergetyka uzyska dostęp do rynków krajów członkowskich UE. Równocześnie przedsiębiorstwa energetyczne z krajów UE będą mogły działać na polskim rynku energii. Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest jednocześnie wyzwaniem sprostania konkurencji dużych, silnych kapitałowo i doświadczonych przedsiębiorstw elektroenergetycznych z krajów Unii Europejskiej. Środkami wiodącymi do zbudowania silnej elektroenergetyki powiązanej z UE i zdolną konkurować na wspólnym rynku jest konsolidacja i prywatyzacja przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W wyniku konsolidacji powinny powstać silne efektywne przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące efekt skali, dostęp do paliw po stabilnych cenach. W wyniku prywatyzacji nastąpi uzyskanie środków finansowych które mogą zostać w części wykorzystane na modernizację elektroenergetyki i w części zasilić budżet państwa. Przedsię biorstwa elektroenergetyki i dostawcy paliwa P1 P2 P3 Pn Działania konsolidacyjne Skonsolidowane przedsiebiorstwo 1 Skonsolidowane przedsiebiorstwo 2 Skonsolidowane przedsiebiorstwo N Prywatyzacja Środki uzyskane z prywatyzacji Modernizacja sektora Budż et państwa Rys. 1.1 Konsolidacja i prywatyzacja elektroenergetyki 4

5 2. Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji Proponowany harmonogram zakłada równomierne rozłożenie w czasie konsolidacji i prywatyzacji. Takie stopniowe działanie zapewnia czas niezbędny na działania konsolidacyjne i równomierne wpływy z prywatyzacji dla budżetu oraz na modernizację sektora. Prywatyzacja elektrowni jest proponowana w następujący sposób: Prywatyzacja w przetargu MSP czterech elektrowni: Dolna Odra, Kozienice, Ostrołęka i Stalowa Wola. Prywatyzacja w ofercie publicznej koncernu PKE pierwsza transza w roku Prywatyzacja w ofercie publicznej koncernu BOT pierwsza transza w roku 2004 Następne transze prywatyzacji koncernów PKE i BOT w latach 2005 i następnych w zależności od potrzeb modernizacyjnych i budżetowych Prywatyzacja spółek może być prowadzona w trzech opcjach: Prywatyzacja pięciu grup spółek Opcja A Prywatyzacja po utworzeniu dwóch holdingów Opcja B Realizacja w pierwszej kolejności Opcji A w przypadku niemożności prywatyzacji pewnych grup spółek tworzenie z nich holdingów i ponowna prywatyzacja jako holdingu. Rok Działanie czas Konsolidacja wytwórców Konsolidacja BOT Prywatyzacja wytwórców Prywatyzacja czterech elektrowni Oferta publiczna akcji PKE Oferta publiczna akcji BOT Oferty publiczne akcji koncernów na modernizację i dla budżetu Konsolidacja spółek Konsolidacja grup spółek Konsolidacja holdingów spółek Prywatyzacja spółek Prywatyzacja grup spółek Opcja A Prywatyzacja holdingów spółek Opcja B Rys Harmonogram konsolidacji i prywatyzacji elektroenergetyki 5

6 3. Założenia analiz konsolidacji i prywatyzacji 3.1. Główne założenia W przeprowadzonych analizach posługiwano następującymi założeniami: Należy wykorzystać dotychczasowe działania Ministerstwa Skarbu Państwa zmierzające do konsolidacji spółek wytwórczych w grupach Przyjmuje się powstanie zgodnie z zamierzeniami holdingu trzech elektrowni: Bełchatów, Opole i Turów pod nazwą BOT W pierwszej kolejności prywatyzacja obejmie cztery elektrownie: Ostrołęka, Dolna Odra, Kozienice i Stalowa Wola W latach 2002 i 2003 będą prowadzone prace nad konsolidacją spółek w grupy takie jak: G4, K4, Grupa Północno-Wschodnia, Grupa Południowo-Zachodnia i Grupa Zachodnio-Środkowa szczegółowa analiza jest przedstawiona w rozdziale 3.2. Zostanie przeanalizowana możliwość, dalszej konsolidacji spółek zmierzających do powstania dwóch holdingów : Holdingu Dystrybucyjnego Południowo-Wschodniego i Holdingu Dystrybucyjnego Centralno- Zachodniego struktura takich holdingów jest przedstawiona w rozdziale 3.2. Możliwe są dwie opcje prywatyzacji spółek : Opcja A polega na prywatyzacji spółek w grupach bez tworzenia holdingów. Opcja B polega na wcześniejszym utworzeniu holdingów a następnie na ich prywatyzacji. W prywatyzacji zarówno elektrowni jak i spółek biorą na równych prawach z inwestorami zagranicznymi koncerny wytwórcze PKE i BOT. Środki na zakup prywatyzowanych przedsiębiorstw elektroenergetycznych koncerny wytwórcze zdobywają poprzez zaciąganie pożyczek a następnie ich spłatę poprzez emisje akcji odpowiadającą kosztowi nabycia nowego przedsiębiorstwa po jego akwizycji. Możliwe jest też tworzenie przez koncerny wytwórcze konsorcjów z instytucjami finansowymi w celu nabycia prywatyzowanego przedsiębiorstwa. y wytwórcze PKE i BOT wraz z przedsiębiorstwami zakupionymi w prywatyzacji tworzą holdingi energetyczne które są prywatyzowane poprzez ofertę publiczną w skali określonej przez rząd. Wraz z konsolidacją przedsiębiorstw elektroenergetycznych następuję łącznie kopalni węgla brunatnego z elektrowniami korzystającymi z tych kopalni a także następuję włączanie w holdingi energetyczne kopalni węgla kamiennego Uzasadnienie konsolidacji elektrowni Istnieje uzasadniona opinia o trudności w sprzedaży inwestorowi strategicznemu elektrowni Ostrołęka. Położenie tej elektrowni jest takie, że ze względu na koszt paliwa pracuje ona głównie na wymuszeniu sieciowym. Jej wartość w dużym stopniu zależy od kontraktu, najlepiej długoletniego, z PSE S.A. Im lepszy dla elektrowni kontrakt, tym wyższa będzie jej cena, ale też wyższe będą koszty ograniczeń przenoszonych na odbiorców poprzez opłatę przesyłową. W dalszej perspektywie opłacalna działalność tej elektrowni będzie zależała również od tego czy do systemu polskiego zostanie dołączony rosyjski system RAO i ile energii będzie importowanej ze wschodu. Podobnie mogą wystąpić trudności z prywatyzacją elektrowni Kozienice. Działanie tej zmodernizowanej w dużym stopniu elektrowni będzie zależało od połączeń ze wschodem. Już obecnie jedna niewielka linia 110kV z Białorusi zmienia rozpływy mocy i zakup energii 6

7 we wschodniej części Polski. Większy napływ energii elektrycznej ze wschodu może znacznie ograniczyć produkcję w elektrowni Kozienice. Nie sądzę, aby przy tak dużej niepewności co do przyszłości można było uzyskać interesujące oferty za te dwie elektrownie. Dolnej Odra jest kluczowa elektrownią dla przyszłej wymiany energii elektrycznej z Unią Europejską. System przesyłowy jest taki że:. na północy jest połączenie kablowe ze Szwecją, na zachodzie są dwa połączenia z Niemcami w okolicach Dolnej Odry i w okolicach Turowa. Eksport i import energii elektrycznej do Polski zależy w dużym stopniu od tego jak pracują elektrownie Dolna Odra i Turów. Wprowadzane w Europie koordynowane aukcje na zdolności przesyłowe, spowodują, że kluczowe znaczenie będą miały elektrownie poprzez pracę których będzie można wpływać na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych. Taką elektrownią jest właśnie Dolna Odra. Ten, kto będzie dysponował elektrownią Dolna Odra, będzie miał bardzo duży wpływ na eksport i import polskiej energii elektrycznej do Szwecji i Niemiec. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki warto rozważyć alternatywne działanie i pozostawienie tej elektrowni w rękach państwa. 4. Schemat procesów prywatyzacji W schemacie prywatyzacji w przetargach MSP zakłada się udział strategicznych inwestorów zagranicznych jak również na tych samych prawach polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych. y takie jak PKE czy BOT mogą brać kredyt na zakup prywatyzowanych przedsiębiorstw a następnie spłacać ten kredyt emisją akcji w ofercie publicznej. Mogą też tworzyć konsorcja z instytucjami finansowymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi Rys

8 Sektor finansowy y wytwórcze PKE lub BOT Minsterstwo Skarbu Państwa Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji elektrowni Banki Fundusze emerytalne Analiza możliwości zakupu Przetarg na zakup elektrowni Analiza możliwości kredytowych Wystąpienie o kredytu lub utworzenie konsorcjum finansowego Udzielenie kredytu lub utworzenie konsorcjum Inwestor strategiczny 1 Inwestor strategiczny 2 Przygotowanie i złożenie oferty Zbieranie ofert Analiza ofert i procesy negocjacyjne Inwestor strategiczny N Sprzedaż koncernowi wytwórczemu Sprzedaż inwestorowi strategicznemu Banki Fundusze emerytalne Sprzedaż akcji nabytego przedsiębiorstwa w ofercie publicznej Spłata kredytu Rys. 1.3 Schemat działań prywatyzacyjnych z udziałem polskich przedsiębiorstw energetycznych. 8

9 5. Konsolidacja i prywatyzacja elektrowni Proponuje się w pierwszej fazie prywatyzację czterech elektrowni w formie przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa. W czasie przygotowania do prywatyzacji tych elektrowni mogłaby nastąpić konsolidacja trzech elektrowni: Bełchatów, Opole i Turów w formę koncernu BOT. W czasie prywatyzacji czterech elektrowni koncerny BOT i PKE mogą brać udział w przetargu na tych samych zasadach co inwestorzy zagraniczni Rys Rok kalendarzowy Konsolidacja sektora wytwórczego Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Opole Turów Przygotowanie do prywatyzacji elektrowni Rok 2002 Bełchatów Dolna Odra Stalowa Wola Ostro łęka Kozi enice Utworzenie BOT Ogłoszenie przetargu na cztery elektrownie BOT PKE Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Inwestor N Rok 2003 Sprzedaż elektrowni Centralno-Zachodni BOT + Dolna Odra Dolna Odra Stalowa Wola Ostro łęka Kozi enice Inwestor 1 Inwestor 2 Inwestor 3 Południowo-Wschodni PKE + Kozienice + Stalowa Wola + Ostrołęka Inwestor 4 Rys Prywatyzacja czterech elektrowni w formie przetargu MSP 9

10 6. Konsolidacja spółek Ponieważ zakłada się w pierwszej fazie prywatyzację elektrowni, to równolegle można kontynuować konsolidację spółek przed prywatyzacją. Zakłada się przy tym, że w konsolidacji wykorzystuje się tworzone przez MSP grupy spółek jak G4 czy K4. Jako kryterium konsolidacji przyjmuje się bliskość terytorialną. Konsolidacja może być przeprowadzona w dwóch opcjach: Opcja A Konsolidacja w grupach i Opcja B konsolidacja w formie dwóch holdingów Rys i Rys Lata Rok 2002 Lipiec 2003 Rok 2003 Grudzień 2003 Opcje konsolidacji spółek Opcja konsolidacji grup Opcja konsolidacji w holding dystrybucyjny Lubelski 3,12 TWh Radom-Kiel 1,76 TWh Grupa G4 12,07 TWh Rzeszowski 3,27 TWh Rzeszów Zamojska Korp 3,9 TW h Beskidzka En 2,72 TWh Kraków Będziński 5,75 TWh Grupa K4 15,1 TWh Holding Dystrybucyjny Południowo-Wschodni Kraków 4,7 TW h Będzin 33,7 TWh Tarnów 1,95 TWh Białystok 2,42 TWh W arszawa 4,13 TWh Grupa Północno -Wschodnia 6,55 TWh Warszawa Rys Propozycje konsolidacji spółek w obszarze południowo-wschodnim 10

11 Lata Rok 2002 Lipiec 2003 Rok 2003 Grudzień 2003 Opcje konsolidacji spółek Opcja konsolidacji grup Opcja konsolidacji w holding dystrybucyjny Legnica 3,1 TWh Opole 3,2 TWh Wałbrzych 1,42 TWh Wrocław 2,86 TWh Zielonogórskie - 2,72 TWh Grupa Południowo- Zachodnia 13,7 TWh Wrocław Jelenia Góra 5,75 TWh En. Poznańska 5,2 TWh Łódzki 2,46 TWh Poznań Holding Dystrybucyjny Centralno-Zachodni 34,5 TWh Bydgoszcz 2,02 TWh Gorzów 1,28 TWh Szczecin 2,64 TWh Łódź-Teren 4,13 TWh Grupa Zachodnia- Środkowa 20,8 TWh Łódź/Poznań Częstochowa 4,13 TWh Rys Propozycje konsolidacji spółek w obszarze centralno-zachodnim 11

12 7. Prywatyzacja spółek 7.1. Prywatyzacja spółek w grupach Prywatyzacja spółek jest możliwa w trzech opcjach: Prywatyzacja pięciu grup spółek Opcja A Rys. 1.7 i 1.8 Prywatyzacja po utworzeniu dwóch holdingów Opcja B Rys Realizacja w pierwszej kolejności Opcji A w przypadku niemożności prywatyzacji pewnych grup spółek tworzenie z nich holdingów i ponowna prywatyzacja jako holdingu. Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Opole Turów Przygotowanie do prywatyzacji trzech SD Rok 2002 Bełchatów K4 Grupa Południowo -Zachodnia G4 Utworzenie BOT Ogłoszenie przetargu na trzy SD BOT PKE Inwestor 1 Inwestor 2 Zbieranie ofert Inwestor N Analiza ofert i procesy negocjacyjne Rok 2003 Sprzedaż trzech spółek Południowo-Wschodni PKE + Kozienice + Stalowa Wola + Ostrołęka K4 G4 Inwestor 1 Inwestor 2 Centralno-Zachodni BOT + Dolna Odra Grupa Południowo -Zachodnia Inwestor 3 Rys Prywatyzacja grup spółek z obszaru południowo-wschodniego 12

13 Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 Grupa Północno- Wschodnia Grupa Zachodnio -Środkowa Ogłoszenie przetargu na dwie grupy spółek Centralno- Zachodni BOT + Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż spółek Południowo- Wschodni PKE + Grupa Północno- Wschodnia Grupa Zachodnio -Środkowa Inwestor 1 Centralno- Zachodni BOT + Inwestor 2 Rys Prywatyzacja grup spółek z obszaru centralno-zachodniego 13

14 7.2. Prywatyzacja holdingów Opcja B Możliwe też jest wcześniejsze przeprowadzenie konsolidacji spółek aż do poziomu holdingu i następnie ich prywatyzacja. Możliwe jest utworzenie dwóch dużych holdingów spółek : Centralno-Zachodniego z siedzibą w Poznaniu i Południowo-Wschodniego z siedzibą w Krakowie Rys. 1.9 i Rys Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 dystrybucyjny Centralno-Zachodni Ogłoszenie przetargu na koncern dystrybucyjny Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż u dystrybucyjnego Południowo- Wschodni PKE + dystrybucyjny Centralno-Zachodni Inwestor 1 Rys Prywatyzacja Holdingu dystrybucyjnego Centralno-Zachodniego 14

15 Rok kalendarzowy Sektor wytwórczy Działania prywatyzacyjne Inwestorzy zagraniczni Przygotowanie do prywatyzacji spółek Rok 2004 dystrybucyjny Południowo-Wschodni Ogłoszenie przetargu na koncern dystrybucyjny Południowo- Wschodni PKE + Inwestor 1 Zbieranie ofert Inwestor 2 Inwestor N Rok 2005 Analiza ofert i procesy negocjacyjne Sprzedaż koncernu dystrybucyjnego Południowo- Wschodni PKE + dystrybucyjny Południowo-Wschodni Inwestor 1 Rys Prywatyzacja Holdingu dystrybucyjnego Południowo- Wschodniego 15

16 8. Możliwe struktury sektora po konsolidacji i prywatyzacji 8.1. Możliwe struktury w wytwarzaniu energii elektrycznej Prywatyzacja czterech elektrowni systemowych może zakończyć się sprzedaż danej elektrowni inwestorowi zagranicznemu i wówczas elektrownia ta przechodziłaby do grupy elektrowni sprywatyzowanych. Jeżeli z jakichkolwiek powodów prywatyzacja danej elektrowni nie jest zakończona pomyślnie to elektrownia taka powinna zostać włączona do jednego z utworzonych koncernów wytwórców energii elektrycznej Rys na następujących zasadach: Elektrownia Dolna Odra powinna być włączona do koncernu BOT. Elektrownie Ostrołęka, Kozienice oraz Stalowa Wola powinny być włączone do PKE Możliwe do powstania dwie struktury w sektorze wytwarzania to: Wszystkie cztery elektrownie zostały sprzedane inwestorom strategicznym Rys Żadna z czterech elektrowni została sprzedana inwestorom zagranicznym Rys Możliwe są też warianty częściowej sprzedaży Elektrownie sprywatyzowane PAK Rybnik Połaniec Kozienice Dolna Odra Rynek hurtowy Operator Systemu Przesyłowego Ostrołęka Stalowa Wola BOT Bełchatów, Opole, Turów PKE Jaworzno, Łagisza, Łaziska, Siersza Rys Opcje prywatyzacji czterech elektrowni systemowych Po włączeniu w struktury dwóch koncernów elektrownie nie sprzedane inwestorom strategicznym powinny być prywatyzowane jako część danego koncernu w ofercie publicznej. Takie rozwiązanie pozwala na kontynuację prywatyzacji nawet w niesprzyjących warunkach kiedy nie można znaleźć inwestora strategicznego lub kiedy ceny oferowane przez inwestorów strategicznych są zbyt niskie. 16

17 Elektrownie sprywatyzowane Kozienice Dolna Odra Ostrołęka Stalow a Wola PA K Rybnik Połaniec Centralno-Zachodni Południowo-Wschodni Bełchatów Rynek hurtowy energii elektrycznej Łagisza Jaworzno Opole Turów Siersza Łaziska Rys Struktura sektora wytwarzania po prywatyzacji inwestorom zagranicznym czterech elektrowni systemowych Elektrownie sprywatyzowane PAK Rybnik Połaniec Centralno-Zachodni Południowo-Wschodni Jaworzno Bełchatów Kozienice Rynek hurtowy Łagisza Opole Turów energii elektrycznej Ostrołęka Łaziska Dolna Odra Stalowa Wola Siersza Rys Struktura sektora wytwarzania w przypadku niemożliwości sprzedaży czterech elektrowni systemowych inwestorom strategicznym. 17

18 W przypadku sprzedaży czterech elektrowni koncernom BOT i PKE struktura mocy zainstalowanych wskazuje na dosyć równomierny podział Rys Najniższe średnie koszty miałyby elektrownie sprywatyzowane i Centralno-Zachodni Rys Wyższe średnie ceny w ie Południowo-Wschodnim nie oznaczają mniejszych szans rynkowych. Część elektrowni jak Ostrołęka czy Stalowa Wola oraz część bloków wytwórczych w Kozienicach musi pracować ze względów na niezawodność sieci przesyłowej. Takie elektrownie otrzymuja od Operatora Systemu Przesyłowego specjalne kontrakty typu must-run pozwalające na pokrycie części kosztów produkcji z opłaty przesyłowej. Struktura sektora wytwarzania Moce zainstalow ane Elektrownie sprywatyzowane 26% Centralno-Zachodni 39% Południowo-Wschodni 35% Rys Udziały procentowe grup elektrowni w mocach zainstalowanych Średnie koszty wytwarzanie w grupach elektrowni Koszty wytwarzania w PLN/MWh ,70 0 Elektrow nie spryw atyzow ane Centralno-Zachodni Południow o-wschodni Rys Średnie koszty wytwarzanie w grupach elektrowni 18

19 Udziały procentowe w produkcji po konsolidacji sektora wytwarzania wskazują na większe zdolności produkcyjne u Centralno-Zachodniego Rys Jednak położenie elektrowni tego koncernu jak Turów czy Dolna Odra wskazuje na znaczne możliwości eksportowe. Wytw órcy udziały procentowe w produkcji Elektrow nie spryw atyzow ane 24% Centralno- Zachodni 45% Południow o- Wschodni 31% Rys Udziały procentowe w produkcji energii elektrycznej 19

20 8.2. Opcja konsolidacji pionowej Ponieważ w krajach Europy Zachodniej elektroenergetyka działa w strukturach pionowych w których w grupie kapitałowej znajdują się wytwórcy i przedsiębiorstwa dystrybucyjne celowe wydaje się rozważenie w Polsce struktur holdingowych gdzie na zasadzie połączeń kapitałowych wchodziłyby elektrownie i przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Opcja holdingów wydaje się tym bardziej celowa, ze po zakończeniu procesu prywatyzacji grupy G8 oraz STOEN ponad 32% rynku będzie działało w strukturach holdingowych Rys i Rys Holding Południowo-Wschodni Katowice Elektrownie Wytwórczy Południowo-Wschodni Katowice Dystrybucja Holding Dystrybucyjny Południowo-Wschodni Kraków PKE Grupa G4 Rzeszów Grupa K4 Będzin Gr. Półn-Wsch Warszawa Jaworzno Siersza Ostrołęka Kozienice Lubelski Rad.- Kiel Rzeszów Beskidz. En. Będzin Kraków Białystok Warszaw a Łagisza Stalow a Wola Zamojska Korp. Tarnów Łaziska Rys Struktura zintegrowanego pionowo Holdingu Południowo-Wschodniego 20

21 Holding Centralno-Zachodni Wrocław Elektrownie Wytwórczy Centralno-Zachodni Wrocław Dystrybucja Holding Dystrybucyjny Centralno-Zachodni Poznań BOT Wrocław Grupa Południowo- Zachodnia Wrocław Grupa Zachodnio- Środkowa Łódź/Poznań Bełchatów Opole Dolna Odra Legnica Opole En. Poznań Łódzki Turów Wałbrzych Bydgoszcz Wrocław Gorzów Zielona G. Szczecin Jelenia G. Łódź- Teren. Częstochowa Rys Struktura zintegrowanego pionowo Holdingu Centralno-Zachodniego 21

22 Wytwarzanie i zużycie energii elektrycznej jest w proponowanych grupach zrównoważone z pewną przewagą produkcji energii elektrycznej w Holdingu Centralno-Zachodnim Rys Ponieważ położenie tego holdingu ułatwia eksport energii do krajów Unii Europejskiej, to taka nadwyżka produkcji jest w pełni uzasadniona. Wytwarzanie i zużycie energii w TWh rocznie ,1 Energia rocznie w TWh ,2 32,8 32,8 33,7 34, Elektrownie sprywatyzowane Sprywatyzowane Spółki Dystrybucyjne Wytwórczy Południowo- Wschodni Holding Dystrybucyjny Południowo- Wschodni Wytwórczy Centralno- Zachodni Holding Dystrybucyjny Centralno- Zachodni Rys Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym w grupach wytwórców i przedsiębiorstw 22

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii

Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes marzec 2004) Proces prywatyzacji trwa zbyt długo. Można bronić tezy, że natura procesów

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej?

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Autor: prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2006) Punkt wyjścia 1. Gra na dwóch poziomach

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej?

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj Bank Energetyki SA Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Pomimo postępów w reformowaniu polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Minister prywatyzuje energetykę

Minister prywatyzuje energetykę Minister prywatyzuje energetykę Jan Bury od 20 listopada 2007 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiada między innymi za prywatyzację sektora energetycznego. W

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo