PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 51/ Poniedziałek, 29 września 2003 r. Temat: PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU Podstawa prawna: Zgodnie z 49 ust.1 pkt. 5 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje treść podjętej uchwały przez XI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD w dniu 29 września 2003 roku: U C H W A Ł A Nr 08/2003 XI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie połączenia Spółki "POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA" ze Spółką "Budownictwo Energetyczne ENERGOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA" oraz w sprawie zmiany Statutu. 1. Na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") uchwala się połączenie Spółki POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku (dalej "POLNORD") ze Spółką Budownictwo Energetyczne ENERGOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej "ENERGOBUDOWA") w trybie art pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ENERGOBUDOWY na POLNORD w zamian za akcje, które POLNORD przyzna akcjonariuszom ENERGOBUDOWY. Akcje te zostaną dopuszczone do publicznego obrotu i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa. 2. Zgodnie z art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia POLNORDU z ENERGOBUDOWĄ ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 150 z dnia 04 sierpnia 2003 r. pod poz. 8150, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Wskutek połączenia Spółek kapitał zakładowy POLNORDU zostaje podwyższony o kwotę złotych (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do łącznej kwoty (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda (dalej "Akcje Połączeniowe"). 4. Akcje Połączeniowe są przyznane i zostaną przydzielone akcjonariuszom ENERGOBUDOWY w proporcji do posiadanych przez nich akcji ENERGOBUDOWY, przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany akcji: 1 akcja ENERGOBUDOWY w zamian za 1 Akcję Połączeniową (dalej "Parytet Wymiany"). Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz ENERGOBUDOWY, ustala się przez podzielenie posiadanej przez niego liczby akcji ENERGOBUDOWY w dniu połączenia przez Parytet Wymiany. Przez akcjonariuszy ENERGOBUDOWY rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji ENERGOBUDOWY. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi z chwilą zapisania Akcji Połączeniowych w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji albo zapisania Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez akcjonariuszy ENERGOBUDOWY prowadzonych przez banki lub domy maklerskie. 5. Akcje Połączeniowe uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami POLNORDU począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku, to znaczy za rok obrotowy W wypadku wypłaty dywidendy w trybie art KSH, Akcje Połączeniowe będą miały takie same prawa, jak dotychczas wyemitowane akcje POLNORDU. 6. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. 7. Zobowiązuje się Zarząd POLNORDU do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych

2 do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały. 8. Upoważnia się Zarząd POLNORDU do określenia, w uzgodnieniu z Zarządem ENERGOBUDOWY, szczegółowego trybu dokonywania przydziału Akcji Połączeniowych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. 9. Zgodnie z art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu POLNORDU ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173 z dnia 05 września 2003 r. pod poz. 9356, których treść została udostępniona akcjonariuszom w trybie art KSH. Mając na względzie powyższe oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut POLNORDU w ten sposób, że: (A) 1 otrzymuje brzmienie: "Firma Spółki brzmi: "POLNORD-ENERGOBUDOWA Spółka Akcyjna". Spółka może występować pod firmą "POLNORD-ENERGOBUDOWA" z dodatkiem "S.A."; (B) 5 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 45 BUDOWNICTWO 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę; 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna; 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych; 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; 45.5 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską; Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa; Z Produkcja płytek ceramicznych; Z Produkcja ceramiki budowlanej; 26.6 Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych; Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego; 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych; 28.2 Produkcja pojemników i zbiorników metalowych; 28.3 Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania; 28.7 Produkcja pozostałych wyrobów metalowych; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych; 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Pozostała sprzedaż hurtowa; Hotele i motele z restauracjami; Z Pozostały pasażerski transport lądowy; A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi; B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi; C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach; 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych; Z Badanie rynku i opinii publicznej; A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami; Działalność w zakresie architektury, inżynierii;

3 74.30 Badania i analizy techniczne B Ochrona zabytków; W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów, Spółka może sprawować funkcje : wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy. (C) 6 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na: (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa) złote każda, z których (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od do oznaczone są jako akcje Serii A, (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od do oznaczone są jako akcje Serii B, (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od do oznaczone są jako akcje Serii C oraz (słownie: siedemset pięćdziesiąt) akcji o kolejnych numerach od do oznaczone są jako akcje Serii D, oraz (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od do oznaczone jako akcje Serii E. 2. "Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela." (D) 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. (E) 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu reprezentują Spółkę samodzielnie.pozostali członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu albo prokurentem." (F) 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie." 10. Upoważnia się Radę Nadzorczą POLNORDU do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym. Załącznik nr 1 PLAN POŁĄCZENIA POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA Z BUDOWNICTWEM ENERGETYCZNYM "ENERGOBUDOWA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 lipca 2003 r. I. WPROWADZENIE Niniejszy plan połączenia ("Plan Połączenia") został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Polnord S.A. z B.E. Energobudowa S.A. (dalej "Spółki") na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ("Ksh"). II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU 1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek Spółka przejmująca: Polnord Spółka Akcyjna (dalej "Polnord") z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy Polnordu wynosi złotych i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda. Polnord jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4 Spółka przejmowana: Budownictwo Energetyczne "Energobudowa" Spółka Akcyjna (dalej "Energobudowa") z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy Energobudowy wynosi złotych i dzieli się na zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda. 2. Sposób łączenia Połączenie zostanie dokonane w trybie art pkt 1 Ksh tj. przez przeniesienia całego majątku Energobudowy na Polnord w zamian za akcje Polnord, które zostaną przyznane akcjonariuszom Energobudowy. W wyniku połączenia przestanie istnieć Energobudowa. Polnord podejmie działania w celu wprowadzenia akcji nowej emisji, które otrzymają akcjonariusze Energobudowy, do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po połączenia Spółek kapitał zakładowy Polnord zostanie podwyższony o kwotę (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych do łącznej kwoty (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda (dalej "Akcje Połączeniowe"). Po połączeniu spółka przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod firmą "Polnord-Energobudowa Spółka Akcyjna". III. STOSUNEK WYMIANY AKCJI Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Energobudowy w proporcji do posiadanych przez nich akcji Energobudowy, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1 (słownie: jedna) akcja Energobudowy w zamian za 1 (słownie: jedną) Akcję Połączeniową (dalej "Parytet Wymiany"). IV. ZASADY PRZYZNANIA AKCJI 1. Zasady przyznania Akcji Połączeniowych Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Energobudowy według stanu posiadania akcji Energobudowy na dzień połączenia. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz Energobudowy, ustala się przez podzielenie posiadanej przez niego liczby akcji Energobudowy w dniu połączenia przez Parytet Wymiany. Przez akcjonariuszy Energobudowy rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji Energobudowy. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi z chwilą zapisania Akcji Połączeniowych w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji albo zapisania Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez akcjonariuszy Energobudowy prowadzonych przez banki lub domy maklerskie. 2. Struktura akcjonariatu po połączeniu (Struktura akcjonariatu zakłada, iż w dniu połączenia Polnord nabędzie akcji własnych stanowiących na dzień sporządzenia Planu Połączenia własność Energobudowy, z których zgodnie z art Ksh Polnord nie będzie wykonywał praw udziałowych) Po dokonaniu połączenia: akcjonariusze Energobudowy staną się posiadaczami około 62% głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki przejmującej; dotychczasowi akcjonariusze Polnordu posiadać będą około 38% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki przejmującej. V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w podziale zysku na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Polnord począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. tzn. za rok obrotowy W przypadku wypłaty dywidendy w trybie art Ksh, Akcje Połączeniowe będą miały takie same prawa, jak dotychczas wyemitowane akcje Polnordu. VI. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom Energobudowy oraz innym osobom szczególnie uprawnionym

5 w Energobudowie innych praw niż wynikające z Akcji Połączeniowych. VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. VIII. ZGODY I ZEZWOLENIA ADMINISTRACYJNE O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich akcjonariuszy wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa, w tym w szczególności zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nabycie przez dotychczasowych akcjonariuszy Energobudowy akcji Polnord powodujące przekroczenie (a) progów określonych w Ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 2002 r., poz. 447 z późn. zm.) wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz (b) progu określonego w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) może powodować wymaganie uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podpisy: Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. z siedzibą w ŁOMŻY w dniu 10 kwietnia 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. z siedzibą w ŁOMŻY w dniu 10 kwietnia 2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. z siedzibą w ŁOMŻY w dniu 10 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU Strona 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2003 roku działalność

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. I. Postanowienia ogólne. 1. Spółka działa pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna.-----------------------------------------------

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. I. Postanowienia ogólne. 1. Spółka działa pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna.----------------------------------------------- STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia ogólne 1. Spółka działa pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna.----------------------------------------------- 2 Siedzibą spółki są Łomianki. -----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rep. A nr 2348/99 z dnia 16.08.1999r. Rep. A nr 2534/99 z dnia 31.08.1999r. Rep. A nr 1270/2000 z dnia 26.04.2000r. Rep. A nr 2227/2000 z dnia 06.07.2000r.

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 9 / 2013

Raport bieŝący nr 9 / 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 9 / 2013 Data sporządzenia: 2013-01-25 Skrócona nazwa emitenta INTERCARS Temat Projekty uchwał na NWZA w dniu 26.02.2013 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą spółki jest Ołtarzew 2 Proponowane nowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo