Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia"

Transkrypt

1

2 2 Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Wybrane zagadnienia

3 Redakcja Lesław H. Haber 3 Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Wybrane zagadnienia NOMOS

4 4 Copyright by Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Recenzje: prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda prof. zw. dr hab. Jacek Wódz Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie ze środków na badania naukowe Redakcja wydawnicza: Magdalena Pawłowicz Redakcja techniczna: Dariusz Piskulak II korekta: Kasper Świerzowski Projekt okładki: Kompania Graficzna Joanna i Wojciech Jedlińscy ISBN KRAKÓW 2011 Zakład Wydawniczy»NOMOS« Kraków, ul. Kluczborska 25/3u; tel./fax (12)

5 5 Spis treści Wprowadzenie Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne w ujęciu analitycznym Lesław H. Haber Geneza społeczeństwa informacyjnego Koncepcje społeczeństwa informacyjnego Segmentacja społeczeństwa informacyjnego Funkcje i dysfunkcje społeczeństwa informacyjnego Socjologia Internetu nowy wymiar badań nad społeczeństwem informacyjnym Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 2. Media społeczeństwa informacyjnego Tomasz Goban-Klas Media masowe Komu służą media? Przekaz i jego treść Publiczność odbiorcza i jej skład Oddziaływanie komunikowania masowego i publicznego Mediamorfoza i prawa mediów Media cyfrowe i sieciowe Media mobilne Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 3. Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych Andrzej Augustynek Komunikacja interpersonalna podstawowe zagadnienia Rodzaje komunikacji pomiędzy ludźmi Typy komunikacji interpersonalnej Mowa ciała w komunikacji interpersonalnej Typy reakcji na komunikaty... 73

6 6 Spis treści 3.6. Przeszkody w komunikacji interpersonalnej Reguły w komunikowaniu się Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 4. Istota i projektowanie działań public relations Ewa Migaczewska Historia PR w zarysie Definicje public relations Przygotowanie projektu działań PR analiza etapów Czynniki sukcesu w PR ostatnie uwagi...94 Aneks...95 Problemy do refleksji Bibliografia...99 Rozdział 5. Marketing w praktyce socjologicznej Dorota Żuchowska-Skiba Koncepcje działań marketingowych Marketing polityczny Marketing społeczny Demarketing jako strategia marketingu społecznego Marketing społeczny w Internecie Marketing komercyjny polityczny i społeczny podsumowanie Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 6. Psychopatologia komunikacji sieciowej Andrzej Augustynek Człowiek w dobie Internetu Kryteria rozpoznania uzależnienia od Internetu Przyczyny uzależnień komputerowych Predyspozycje do uzależnień komputerowych Badania nad uzależnieniem od Internetu Terapia uzależnień komputerowych Przykłady wybranych przypadków osób uzależnionych od Internetu Kilka słów podsumowania Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 7. Pozycjonowanie informacji w Internecie Wiktor Adamus, Ireneusz Kaczmar Zasady funkcjonowania wyszukiwarek internetowych Oddziaływanie wysokiej pozycji witryny w wyszukiwarkach na rozwój organizacji...156

7 Spis treści Techniki pozycjonowania i wyszukiwania informacji Identyfikacja czynników budowania popularności witryny organizacji w sieci Metody wielokryterialne w procesie pozycjonowania informacji przykład empiryczny Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 8. Komunikowanie na rynku pracy nowe możliwości zawodowe Ewa Migaczewska Wykształcenie w zakresie nauk społecznych versus perspektywy zawodowe Profesjonalne kompetencje komunikacyjne w perspektywie szans zawodowych Społeczeństwo medialne implikacje dla rynku pracy: konkluzje Problemy do refleksji Bibliografia Część II ZARZĄDZANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Projektowanie systemów zarządzania organizacjami Lesław H. Haber Kontekstualność procesów zarządzania Przegląd koncepcji zarządzania Parametryzacja otoczenia firmy/organizacji Struktura systemu zarządzania Menadżer w procesie zarządzania Sieciowe zarządzanie firmą w otoczeniu digitalnym Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 2. Przedsiębiorczość w zarządzaniu Lesław H. Haber Poznawcze aspekty wiedzy z zakresu przedsiębiorczości Koncepcje i strategie w działalności przedsiębiorczej Rola otoczenia w prognozowaniu działań przedsiębiorczych Modele i style działań przedsiębiorczych Technologia przedsiębiorczego zarządzania Problemy do refleksji Bibliografia...250

8 8 Spis treści Rozdział 3. Jak kierować karierą własną i podwładnych? Andrzej Augustynek Etapy procesu kadrowego Nabór do pracy Metody stosowane podczas rekrutacji zawodowej Etapy w okresie zatrudnienia Poszukiwanie pracy w warunkach współczesnego rynku pracy Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 4. Kultura organizacyjna w systemach zarządzania Maria Stojkow Przegląd sposobów definiowania kultury organizacyjnej Czynniki wpływu na kulturę organizacyjną Wpływ kultury narodowej na kulturę organizacyjną Wymiary kultury organizacyjnej Składniki kultury organizacyjnej Funkcje kultury organizacyjnej Typologie kultur organizacyjnych Zmiana kultury organizacyjnej Przykład kultury organizacyjnej kultura arabska Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 5. Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty Andrzej Augustynek Negocjacje jako proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia Konflikt jego rodzaje, uwarunkowania, cechy, fazy i sposoby rozwiązywania Jak negocjować, aby osiągnąć korzystne dla siebie porozumienie? Reguły, taktyki, typy, style i chwyty występujące w negocjacjach Fazy procesu negocjacji Psychologiczne determinanty sukcesu negocjacyjnego Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 6. Problemy etyki biznesu Wanda Takuska-Mróz Uwarunkowania etyki biznesu w społeczeństwie informacyjnym Etyka i moralność Etyka biznesu problemy definicyjne Etyka biznesu a kultura organizacyjna

9 Spis treści Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za ochronę środowiska Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 7. Zarządzanie na rynku pracy Krzysztof Matuszek Zmiany na rynku pracy Nowe zawody i stanowiska pracy Bibliografia Część III METODOLOGIA BADAŃ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Praktyczny wymiar metod i technik Lesław H. Haber Mapa postępowania badawczego Od teorii do praktyki wymiar kontekstulany Projektowane modele postępowań indukcyjnych Finał badań wartość użytkowa projektu Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 2. Charakterystyka podejścia jakościowego Marian Niezgoda Współczesne dylematy badawcze Skąd zainteresowanie podejściem jakościowym? Jakie trendy? Co dalej? Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 3. Metody ilościowe w zarządzaniu i organizacji Wiktor Adamus Metody ilościowe versus metody jakościowe w zarządzaniu i organizacji Zastosowanie metody AHP do oceniania pracowników w organizacjach Problemy do refleksji Bibliografia Rozdział 4. Internet i jego rola w procesie realizacji badań Magdalena Szpunar Rola i znaczenie Internetu w badaniach ankietowych Zalety badań internetowych...424

10 10 Spis treści 4.3. Wady badań internetowych Jak zachęcać respondentów do wypełnienia ankiety online? Problemy do refleksji Bibliografia AUTORZY Summary Communication and Management in the Information Society: Selected Issues...443

11 11 Wprowadzenie Non scholae, sed vitae discimus Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Lucius Annaeus Seneka Wchodząc w życie zawodowe, możemy wydzielić trzy grupy: pracowników, menedżerów, przedsiębiorców. Do której grupy będziemy należeli zależy zarówno od nas samych, jak i panujących sytuacji na rynku pracy. Wzorem kariery może być zarówno menedżer, jak i przedsiębiorca. Należy pamiętać, że aktualnie, niezależnie od posiadanych uzdolnień, własnej intuicji, na rynku pracy liczy się zakres posiadanej wiedzy specjalistycznej z zakresu komunikacji i zarządzania jako ważny atrybut osobistej konkurencyjności. Może on być bardzo pomocny zarówno w zdobywaniu kolejnych szczebli w karierze menedżerskiej, jak i zaistnieniu w roli przedsiębiorcy właściciela własnej firmy. Stąd celem niniejszego podręcznika jest przekazanie merytorycznej wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania, mającej w przyszłości wpływ na pozycję i autorytet menedżera, jak również przynoszące zysk, umiejętne zarządzanie własnym biznesem. Szczególnymi zaletami podręcznika są: zakres poruszanej problematyki z dziedziny komunikacji i zarządzania nawiązuje do wyznaczonych przez ministerstwo standardów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach komunikacji społecznej i zarządzania; elastyczność w doborze analizowanych problemów i zagadnień umożliwia dodatkową inwencję interpretacyjną dla wykładowcy w zakresie tematyki, która go szczególnie interesuje; wielość przykładów praktycznych case study zamieszczonych w tekście, które w zamyśle autorów mają pobudzić zainteresowania studentów/czytelników dla dalszego poszerzania wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania poprzez własne samokształcenie, dodatkowe szkolenia lub kursy związane z tą problematyką; innowacyjność analityczna związana z usadowieniem problematyki komunikacji i zarządzania w nowym otoczeniu, jakim jest społeczeństwo informacyjne, i wynikająca stąd specyficzna rola technologii

12 12 Wprowadzenie teleinformatycznej w systemach sieciowego zarządzania poprzez Intranet, Ekstranet i Internet; połączenie części konceptualnej z zakresu komunikacji i zarządzania z częścią metodologiczną wskazującą na konkretne metody i techniki badań odwołujące się do idei poznawczego empiryzmu, które mogą mieć zastosowanie przy zbieraniu i analizowaniu materiałów empirycznych dla podejmowanych projektów, prac licencjackich czy prac magisterskich. Prezentowane metody i techniki mogą mieć również zastosowanie w dalszym doskonaleniu systemów komunikacji i zarządzania w odniesieniu do konkretnych organizacji, firm i instytucji; ogólna przystępność informacyjna, albowiem czytelnikami podręcznika mogą być zarówno studenci uczelni państwowych, jak i niepublicznych kierunków związanych bezpośrednio z komunikacją i zarządzaniem; podręcznik może być jednocześnie uzupełnieniem dla studentów nauk społecznych, humanistycznych, inżynieryjnych itp. oraz źródłem samokształcenia; interdyscyplinarność w omawianiu poruszonej problematyki z zakresu komunikacji i zarządzania, która została wzbogacona m.in. o wątki: socjologiczne, psychologiczne, informatyczne, medioznawcze, politologiczne, marketingowe, public relations, filozoficzne itp. Prezentowane w podręczniku problemy i zagadnienia, zgodne z wyznaczonymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, odwołują się do zalecanych przez ministerstwo przedmiotów: kształcenie w zakresie socjologii, nauki o komunikowaniu, public relations, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, nauka o koncepcjach zarządzania, przedsiębiorczości, etyka w zarządzaniu, psychologia w zarządzaniu, negocjacje. Wydzielona grupa zalecanych przez ministerstwo przedmiotów stanowi merytoryczną konstrukcję niniejszego podręcznika, składającego się z trzech części: Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym; Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym; Metodologia badań w społeczeństwie informacyjnym. W skład części I Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym wchodzą takie zagadnienia, jak: Społeczeństwo informacyjne w ujęciu analitycznym (L.H. Haber), Media społeczeństwa informacyjnego (T. Goban-Klas), Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych (A. Augustynek), Istota i projektowanie działań public relations (E. Migaczewska), Marketing w praktyce społecznej (D. Żuchowska-Skiba), Psychopatologia komunikacji sieciowej (A. Augustynek), Pozycjonowanie informacji w Internecie (W. Adamus, I. Kaczmar), Komunikowanie na rynku pracy nowe możliwości zawodowe (E. Migaczewska).

13 Wprowadzenie 13 Część II podręcznika Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym prezentuje następującą tematykę: Projektowanie systemów zarządzania organizacjami (L.H. Haber), Przedsiębiorczość w zarządzaniu (L.H. Haber), Procesy kadrowe czyli zarządzanie zasobami ludzkimi (A. Augustynek), Kultura organizacyjna w systemach zarządzania (M. Stojkow), Negocjacje sposobem osiągania kompromisu i rozwiązywania konfliktów (A. Augustynek), Problemy etyki biznesu (W. Takuska-Mróz), Zarządzanie na rynku pracy (K. Matuszek). Część III podręcznika Metodologia badań w społeczeństwie informacyjnym obejmuje rozdziały: Praktyczny wymiar metod i technik (L.H. Haber), Charakterystyka podejścia jakościowego (M. Niezgoda), Metody ilościowe w zarządzaniu i organizacji (W. Adamus), Internet i jego rola w procesie badań (M. Szpunar). Dodatkowo każdy rozdział zakończony jest zbiorem problemów do refleksji. Stanowi to swoisty sprawdzian praktycznego zastosowania przyswojonych przez czytelnika wiadomości w codziennej działalności w systemach komunikacji i zarządzania. Dla osób szczególnie zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z wybranej tematyki na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia omawianego zagadnienia, wskazująca na szczególnie znaczące książki lub artykuły, jak również netografie z danej dziedziny. Podręcznik został opracowany w oparciu o długoletnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne związane z prowadzeniem przez autorów wykładów, seminariów o podobnej tematyce wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania z Akademii Górniczo-Hutniczej, którą kierowałem w latach W projekcie uczestniczyli również wybitni naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab. Marian Niezgoda oraz prof. dr hab. Wiktor Adamus. Kończąc, pragnę podziękować Wydawnictwu Nomos Pani Prezes prof. dr hab. Irenie Borowik oraz sekretarzowi naukowemu dr. Romanowi Małeckiemu za osobiste zaangażowanie w wydanie niniejszego podręcznika. Recenzentom prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Perechudzie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. zw. dr. hab. Jackowi Wodzowi z Uniwersytetu Śląskiego jestem szczególnie wdzięczny za wnikliwe opinie, w których pozytywne rekomendacje wydania książki znacznie przewyższają wskazane możliwości uzupełnień niektórych kwestii z punktu widzenia ich komunikatywności i merytoryczności, co też zostało uczynione. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobista inicjatywa prof. zw. dr. hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dotycząca dofinansowania wydania podręcznika, któremu jestem serdecznie wdzięczny.

14 14 Wprowadzenie Specjalne słowa podziękowania kieruję do Pań: mgr Katarzyny Janowskiej i mgr inż. Anny Wesołowskiej zajmujących się przygotowaniem maszynopisu podręcznika do wydawnictwa. Szczególnie chcę podkreślić ich sumienność, terminowość, jak również osobistą inwencję w korektorskim doskonaleniu maszynopisu. Życzę, ażeby każdy autor tekstów dysponował tak wspaniałym i fachowym personelem. W podsumowaniu, jako redaktor podręcznika, pragnę zaznaczyć, że moim celem było rozbudzenie zainteresowań czytelników studentów oraz wykładowców dla praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania w świecie działań społecznych i biznesowych. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w tym ograniczonym przekazie wiadomości (versus grube podręczniki amerykańskie) mogą występować pewne luki i uproszczenia, za które z góry przepraszam i jestem otwarty na wszelkie sugestie czytelników, mające na celu dalsze doskonalenie komunikatywności podręcznika w zakresie przekazywanej treści. Lesław H. Haber

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Copyright Difin SA Warszawa 2014

Copyright Difin SA Warszawa 2014 Copyright Difin SA Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana w ramach programu Przedsiębiorczość w Szkole Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Zatrudniając niepełnosprawnych

Zatrudniając niepełnosprawnych Zatrudniając niepełnosprawnych Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Ewy Giermanowskiej Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo