Gdynia, rok akademicki 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, rok akademicki 2008/2009"

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W WYśSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia, rok akademicki 2008/2009

2 JĘZYK ANGIELSKI Grupa treści ogólnych prowadzący: mgr Zofia Procajło, mgr Małgorzata Olszewska, mgr Karolina Bałłaban, mgr Emilia Brunka, mgr Kamila Cempa, mgr Beata Czajkowska, mgr Jowita Denc, mgr Ewa Grzymkowska, mgr Ewa Karczewska, mgr Barbara Kaszubowska, mgr Jolanta Kiełbratowska, mgr Danuta Korta, mgr Agnieszka Knurek, mgr Katarzyna Łokuciejewska, mgr Edyta Olszak, mgr Anna Tomaszewska NIE Rok studiów: 1, 2, 3 Rok studiów: 1, 2, 3 Semestr: 1, 2, 3, 4 Semestr: 1, 2, 3, 4, 5 Punkty ECTS: 8 Punkty ECTS: 5 Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 ćwiczenia: 240 ćwiczenia: 120 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski, angielski Język wykładowy: polski, angielski Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. Poziom B1 i B2 student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. Poziom C1 i C2 student potrafi wyraŝać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeniowe. Umie wypowiedzieć się na tematy konkretne i abstrakcyjne. WARUNKI POCZĄTKOWE: A1 nie ma konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy językowej; A2 podstawy języka, podstawowe słownictwo, budowa zdania, umiejętność zadawania pytań i odpowiedzi na nie, itd. Poziom B1 i B2 poziom średnio-zaawansowany zrozumienie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły itd. Poziom C1 student rozumie szeroki zakres trudnych, dłuŝszych tekstów, dostrzegając ukryte znaczenia wyraŝone pośrednio Poziom C2 na tym poziomie osoba powinna z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Czasownik - czasy /znajomość czasowników regularnych i nie regularnych/ - czasowniki modalne - konstrukcje bezokolicznikowe, imiesłowowe, gerundialne Szyk zdania / proste i złoŝone ; łączniki zdań, interpunkcje/. Przymiotnik / stopniowanie/ Przysłówek Spójnik Strona Bierna / czasowniki przechodnie i nieprzechodnie/ Zdania warunkowe / I, II, III okres, mieszane / Mowa zaleŝna. Liczebniki Przedimek Rzeczownik /liczba pojedyncza, mnoga, regularna i nieregularna/ Zdania twierdzące, pytające ogólne i szczegółowe, zaprzeczające i przeczące. Słowotwórstwo Zwroty idiomatyczne

3 Materiał leksykalny Zagadnienia tematyczne - zakres i stopień trudności w zaleŝności od poziomu grup. Teksty i dialogi obejmujące tematy ogólne: rodzina, ludzie i ich zachowania, pojazdy i komunikacja ; miejsca takie jak : dom, praca, szkoła; relacjonowanie podróŝy / wakacje, turystyka, opis miejsc, ogólna charakterystyka państw, miast, krajobrazów/, obejrzanych filmów, streszczanie ksiąŝek, pytanie o drogę, zachowanie się w sytuacjach : w hotelu, sklepie, na poczcie, na policji ; Ŝycie na wsi i w mieście; rozmowy o pogodzie; opis postaci, /ubrania i wyglądu/, przeprowadzanie rozmów telefonicznych oraz róŝne sprawy urzędowe; sport, rekreacja, świat biznesu; wykształcenie i nauka; media; reklama; technika; informatyka, itd. na podstawie wybranych podręczników. Elementary do Advanced. MACMILAN J. Allison, J. Towned, P. Emmerson, K. Richardson, J. Sydes, M. Cavanagh The Business Pre-intermediate do Avanced. MACMILAN 2007 Business English Handbook Paul Emmerson Upper Intermediate do Advanced. MACMILAN 2007 In Company Mark Powell, Simon Clark i Pete Sharma Elementary do Upper Intermediate. MACMILAN 2007 MARKET LEADER David Cotton, Simon Kent / Elementary-Upper Intermediate,/ Margaret O Keeffe, Iwona Dubicka / Advanced/ Pearson Longman 2007 First Insights into Business Sue Robbins Pearson Longman 2007 New Insights into Business Graham Tuttis, Tonya Trappe Pearson Longman 2008 Model Business Letters, E mails Shirley Taylor Pearson Longman 2008 Business Corespondence Lin Lougheed Pearson Longman 2008 Business Basics David Grant & Robert McLarty Oxford University Press 2008 New Headway Liz & John Soars Beginner Upperintermediate Oxford University Press 2006 METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia Eseje/referaty Projekty / zadania praktyczne Obecność

4 JĘZYK FRANCUSKI Grupa treści ogólnych prowadzący: mgr Krystian Bodnar NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: polski, francuski Język wykładowy: - Student rozumie proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku francuskim, Umie opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. Student powinien znać czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Uczy się zaimków osobowych. Student umie się przedstawić, opisać siebie lub inną osobę. Poznaje liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Umie spytać o drogę, poznaje środki transportu. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Zaimki osobowe. Przedstawianie się, opis siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Porozumiewanie się w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. Konstrukcja: etre en train de oraz czasy przeszłe passe compose i imparfait. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Umawianie się na spotkanie. Elementarne słownictwo związane z handlem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Potrafi opisać w prosty sposób swój dzień, sposób spędzania czasu wolnego i swoje zainteresowania. Formułuje pytania do tekstów. Pod koniec II semestru umie opowiadać o wydarzeniach w przeszłości i w przyszłości. A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 1, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 2, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 3, CLE international A. Monnerie Goarin, Champion 1,CLE international A. Monnerie Goarin Champion 2, CLE international Grammaire progressive du francais niveau debutant, M. Gregoire, CLE Int. Exercices de grammaire en contexte niveau debutant, Hachette Vocabulaire progressif du francais niveau debutant, CLE Int. S. Trevisi i D. Jennepin Cafe Creme Le francais de l entreprise Grammaire exercices niveau debutant et moyen METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie FORMA ZALICZENIA: Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia, Eseje/referaty, Projekty / zadania praktyczne, Obecność

5 JĘZYK HISZPAŃSKI Grupa treści ogólnych prowadzący: mgr Magdalena Buchman, mgr Iwona Rozkwitalska NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: polski, hiszpański Język wykładowy: - Student powinien rozumieć proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku hiszpańskim, umieć opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przedimka nieokreślonego i określonego, stopniowanie przymiotników, uŝycie czasu presente simple oraz konstrukcję estar + gerundio. Przedstawianie się, opisywanie siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Konstrukcja wyraŝająca przyszłość ir + a + gerundio, czasy przeszłe: preterito perfecto i preterito indefinido. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Słownictwo dotyczące artykułów spoŝywczych i ich ilości. LITERATURA Fakultatywna: M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 libro gramatical A. Wawrykowicz: Espanol de pe a pa - hiszpański dla początkujących METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia pisemne, obecność, aktywność na zajęciach

6 JĘZYK NIEMIECKI Grupa treści ogólnych prowadzący: mgr Florian Chyła, mgr Magdalena Dumińska-Róg, mgr Katarzyna Gocałek, mgr Maciej Zawisza NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: polski, niemiecki Język wykładowy: - Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać materiał gramatyczny zawarty w programie nauczania. Powinien znać wyraŝenia i typowe zwroty potrzebne w rozmowach ogólnych oraz handlowych. Student powinien przyswoić sobie treści nauczania zawarte w podręcznikach, zgodnie z programem nauczania (tj. teksty, rozmówki, teksty ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne). Powinien mieć podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych. Umieć prowadzić rozmowy na tematy z Ŝycia codziennego, redagować podstawowe listy, rozumieć treści tekstów o charakterze ogólnym. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Udzielanie informacji o sobie i innych, orientacja w mieści, zamawianie w restauracji, robienie zakupów, spędzanie wolnego czasu, załatwianie spraw w urzędach. Słownictwo umoŝliwiające rozumienie ze słuchu oraz redagowanie podstawowych form listu. Gramatyka zgodna z programem nauczania. W drugim roku wprowadza się słownictwo ekonomiczne, np. informacje o zawodzie, nawiązywanie kontaktów, podstawowe zasady korespondencji handlowej, praca w grupie. Podczas kursu studenci uzyskują informację o krajach niemieckojęzycznych i Unii Europejskiej. Fakultatywna: TANGRAM 1A Deutsch als Fremdsprache, Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Kurs und Arbeitsbuch 1A, Max Hueber Vertag Unternehmen Deutscha. Lehrwerk von C. Conlin Arbeitsheft von Ch. Wiseman, Klett Edition Deutsch Grammatik kein Problem! E. Reymont, E. Tomiczek Geschäftskontakte Videosprachkurs für Wirtchafsdeutsch, W. Krause, A. Bayard, Langeuscheidt METODY PRACY: Warsztaty/ćwiczenia w małej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, obecność, aktywność na zajęciach

7 JĘZYK ROSYJSKI Grupa treści ogólnych prowadzący: mgr Andrzej Sabura NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: polski, rosyjski Język wykładowy: - Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wyraŝenia dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Czasownik - czasowniki regularne I i II koniugacji, ich formy w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, - bezokolicznik czasowników na ть, -ти, - formy osobowe czasowników zwrotnych - czasowniki rosyjskie o odmiennym niŝ w języku polskim rządzie: болеть, писать, звонить, учить itp. - czasowniki dokonane i niedokonane, - bezokolicznik czasowników na чь, - czasowniki typu: купить, дать, ждать, петь, пить, есть, бежать, (formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego), - formy trybu rozkazującego 1 i 2 osoby, - formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego czasowników нести, вести, везти, - formy trybu rozkazującego 3 osoby z wyrazami пусть/пускай. Rzeczownik - rzeczowniki rodzaju Ŝeńskiego i męskiego zakończone na а, -я, np. школа, дядя, - rzeczowniki rodzaju męskiego typu : мальчик, класс, стол, - rzeczowniki nieodmienne, - rzeczowniki rodzaju nijakiego typu: окно, поле, растениеэ - formy gramatyczne lp i lm rzeczowników rodzaju męskiego typu: учитель, друг, гость, техникум, пляж, врачь, - formy gramatyczne lp i lm rzeczowników rodzaju Ŝeńskiego typu: свеча, экскурсия, тетрадь, мышь, - rzeczowniki lp i lm określające nazwy osób w zaleŝności od ich narodowości i miejsca zamieszkania - formy gramatyczne rzeczowników typu : мать, дочь, время, семья, путь, - formy gramatyczne nazwisk rosyjskich typu: Пушкин, Синицын, Przymiotnik - przymiotniki twardo- i miękkotematowe, - formy gramatyczne lp i lm przym. o temacie zakończonym na ж, ш, ч, щ, г, к, х, - stopniowanie przymiotników, - krótka i pełna forma przymiotników w funkcji orzecznika Zaimek - zaimki osobowe i ich formy gramatyczne, - zaimki pytające кто, что, какой i ich formy gramatyczne,

8 - formy gramatyczne zaimków dzierŝawczych, - zaimek себя w zestawieniu ze zwrotem друг друга, - formy gramatyczne zaimków wskazujących, - formy gramatyczne zaimków przeczących никто, ничто z przyimkiem i bez, zaimków весь, который, каждый, Liczebnik - liczebniki główne w mianowniku od 1 do 1000, - związek liczebników z rzeczownikiem ( szczególna uwaga na liczebniki 1, 2, 3, 4) - liczebniki główne od 1 do 30 w dopełniaczu - liczebniki porządkowe od 1 do 30 w mianowniku i dopełniaczu - formy gramatyczne wyrazów określających ilość (не)много, несколько, Przyimek - в, из, с, над, под, перед, у, около dla określenia miejsca, kierunku, połoŝenia, - после, за, до, через, с... до... dla określenia czasu - (не)далеко (близко) от..., рядом dla określenia połoŝenia w przestrzeni - для, на dla określenia celu i przeznaczenia - из-за, от, по dla określenia przyczyny Przysłówek - przysłówki miejsca, kierunku, czasu, sposobu, stopnia i miary - stopniowanie przysłówków - przysłówki typu: по-моему, по-новому, по-польски, по-русски. Teksty i dialogi obejmujące tematy: dane personalne (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy itp), dom, Ŝycie rodzinne (członkowie rodziny, rozkład dnia), świat przyrody (krajobraz, świat zwierząt i roślin),szkoła (plan lekcji, przedmioty nauczania), czas wolny, rozrywka (dyskoteka, kino, teatr itp., wypoczynek, hobby), zdrowie i kultura fizyczna (samopoczucie, choroby, kontakt z lekarzem, części ciała, dyscypliny sportowe, zasady zdrowego trybu Ŝycia), określanie czasu (czas godzinowyoficjalny, potoczny, pory roku, miesiące, dni tygodnia), komunikacja międzyludzka ( korespondencja, rozmowy telefoniczne, zwroty grzecznościowe),zakupy (sklepy i ich rodzaje, podstawowe artykuły, dane produktu cena, waga, miara), restauracja, kawiarnia (rodzaje lokali w Rosji, typowe potrawy, formy grzecznościowe) nauka, technika (komputeryzacja, tel. komórkowy, poczta elektroniczna, Internet), podróŝe, transport i komunikacja (środki lokomocji, mapa, plan miasta, podróŝe, kontakty zagraniczne), Rosja i jej kultura (Moskwa, jej połoŝenie, główne obiekty i zabytki). Fakultatywna: H. Dąbrowska, Mirosław Zybert Новые встречи D. Dziewanowska Грамматика без проблем A. Pado Ты за или против? METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia Eseje/referaty Projekty / zadania praktyczne Obecność

9 prowadzący: mgr Regina Szutenberg KULTURA FIZYCZNA Grupa treści ogólnych NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: - Semestr: 1, 2 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: polski Język wykładowy: - a. Przyswojenie przez studentów wiadomości na temat: - roli kultury fizycznej w rozwoju i Ŝyciu człowieka; - zasad wybranych gier sportowych; - działalności wybranych organizacji sportowych. b. Opanowanie przez studentów umiejętności z zakresu: - dokonywania rozgrzewki przed intensywnym wysiłkiem; - grania w wybrane gry zespołowe; - udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Przedmiot obejmuje zajęcia sportowe, wybierane przez studentów. Treść przedmiotu obejmuje następujące punkty: Znaczenie rozgrzewki w zapobieganiu urazom podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Trening w ramach gier zespołowych: koszykówka, piłka noŝna, siatkówka Pływanie z elementami ratownictwa wodnego. Ćwiczenia gimnastyczne. Aerobic. Siłownia. METODY PRACY: Zajęcia sportowe FORMA ZALICZENIA: Zaliczenie obecność

10 PODSTAWY ZARZĄDZANIA Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Sergiusz Grzybek, dr Daniel Kaszubowski, dr Piotr Walentynowicz, mgr Dorota Jendza, mgr Jarosław Reszko, mgr Marek Rutka, mgr Marek Szymański, mgr Małgorzata Wojnarowska NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 30 ćwiczenia: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia problematyki współczesnego zarządzania oraz pogłębienie zrozumienia mechanizmów funkcjonowania organizacji, aby mogli pełnić w nich aktywną rolę jako kierownicy lub pracownicy wykonawczy. WARUNKI POCZĄTKOWE: Podstawowa wiedza o roli, rodzajach i mechanizamach funkcjonowania organizacji we współczesnym świecie. 1. Wprowadzenie. Organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania (4h), 2. Kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu (4h), 3. Kierownik w organizacji) (4h), 4. Planowanie w organizacjach gospodarczych (4h), 5. Projektowanie struktur organizacyjnych (2h), 6. Rodzaje struktur organizacyjnych (2h), 7. Motywowanie w organizacji (4h), 8. Podejmowanie decyzji organizacyjnych (2h), 9. Kontrola (2h) 1. A. Czermiński i inni Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001, 2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K. Podstawy Organizacji i Zarządzania, WSAiB, Gdynia 1999, Fakultatywna: 4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, Organizacja i Zarządzanie, Wyd. UG, Sopot 1994 i nast., 5. R. W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, 6. S. P. Robbins, D. A. DeCenzo Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa inne na temat zarządzania organizacjami. METODY PRACY: 1. Wykład, 2. Cwiczenia dyskusja, case studies, rozwiązywanie zadań i problemów, min projekty grupowe. Praca własna studenta: Studiowanie literatury przedmiotu. FORMA ZALICZENIA: 1. Egzamin testowy, 2. Zaliczenie kolokwium, obecność i aktywność na zajęciach + oceny z mini projektów grupowych.

11 MIKROEKONOMIA Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Ewa Ignaciuk, dr Agnieszka Sałek-Imińska, dr Jarosław Teska, dr Janusz Tomaszewski, mgr Anna Blajer- Gołębiewska, mgr Małgorzata Zielenkiewicz NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 7 Punkty ECTS: 9 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Po ukonczeniu przedmiotu student powinien znać: istotę i zasady racjonalnego gospodarowania; czynniki wpływające na zachowania konsumentów (nabywców) oraz decyzje ekonomiczne producentów (przedsiębiorców, sprzedawców); zasady obliczania kosztów i zysków; zasadnicze formy rynku oraz warunki niezbędne do osiągania równowagi rynkowej; negatywne skutki decyzji gospodarczych, które nie uwzględniają społecznych ich skutków. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien umieć: samodzielnie podejmować decyzje gospodarcze z wykorzystaniem zasad racjonalnego gospodarowania; rozwiązywać zadania z mikroekonomii, określać zagroŝenia w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku marginalnego WARUNKI POCZĄTKOWE: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z analizy funkcji liniowych i nieliniowych Logika wyboru ekonomicznego. Klasyfikacja zasobów. Istota gospodarowania. Zasady racjonalnego gospodarowania. Model rynku. Teoria popytu i podaŝy. Zagadnienia elastyczności cenowej i dochodowej. Teoria uŝyteczności. Preferencje konsumenta. Paradoks Giffena. Krzywe Engela zaleŝność dochód - konsumpcja. Równowaga konsumenta. Prawa Gossena. Ograniczenia i równowaga konsumenta. Krzywe cena - konsumpcja oraz dochód - konsumpcja. Teoria produkcji - model jednoczynnikowy i wieloczynnikowy. Izokwanta i izokoszta. Równowaga producenta. Teoria kosztów klasyfikacja i współzaleŝności; koszty w krótkim i długim okresie. Graniczne punkty rentowności. Obliczanie kosztów w ujęciu funkcjonalnym. Formy rynku: konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji: rynek pracy, kapitału i ziemi. Monopol związków zawodowych a monopson na rynku pracy. Równowaga na rynku czynników produkcji. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego splecone korzyści i koszty zewnętrzne. Begg David, Peter Smith, Ekonomia. Zbiór zadań, Warszawa, PWE, Kamerschen David, McKenzie Richard, Nardinelli C., Ekonomia, Solidarność, Gdańsk, Kamińska Teresa, Kubska - Maciejewicz B., Laudańska Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Uniwersytet Gdański(UG), Gdańsk Kamińska Teresa, Kubska - Maciejewicz B., Laudańska Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii. Zadania, UG, Gdańsk Kątowski Tomasz, podstawowe zagadnienia mikroekonomii w zadaniach wraz z rozwiązaniami i komentarzem, UG, Gdańsk Nasiłowski Mieczysław, System rynkowy, Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa Nordhaus Wiliam, Samuelson A, Ekonomia t1 i 2, PWN, Warszawa Ojrzanowski Bronisław, Mikroekonomia, Wyd. Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków Rekowski Marek, Wprowadzenie do mikroekonomii, AE Poznań, Poznań METODY PRACY: Wykłady i ćwiczenia w całej grupie FORMA ZALICZENIA: Egzamin ustny i pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne, obecność

12 MATEMATYKA Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Piotr Dudziński, dr GraŜyna Kwicińska, dr Krzysztof Radziszewski, dr Marek Zellma, mgr Marlena Reszka NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 30 ćwiczenia: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Celem dydaktycznym jest opanowanie materiału przedmiotu w stopniu takim, jaki umoŝliwi naukę innych przedmiotów wykorzystujących elementy matematyki w zastosowaniach ekonomicznych takich jak mikroekonomia, ekonometria, metody matematyczne w ekonomii. WARUNKI POCZĄTKOWE: Podstawą do prawidłowego opanowania materiału jest znajomość matematyki na poziomie klasy ogólnej liceum ogólnokształcącego. 1. Powtórka wiadomości na temat funkcji elementarnych, 2. Elementy analizy matematycznej: ciągi, granice ciągów, liczba e, 3. Granice funkcji, asymptoty wykresów funkcji, 4. Pochodna funkcji i jej zastosowania: obliczanie pochodnych funkcji elementarnych za pomocą wzorów, pochodna funkcji złoŝonej, reguła de L'Hospitala, badane monotoniczności funkcji, ekstrema funkcji, wypukłość funkcji, pochodne wyŝszych rzędów, elastyczność funkcji, niektóre zastosowania mikroekonomiczne, optimum produkcyjne, optymalizacja produkcji firmy pod kątem maksymalizacji zysku w warunkach konkurencji doskonałej, analiza kosztów krańcowych. 5. Algebra liniowa: macierze i działania na nich, macierz jednostkowa, wyznaczniki, wzór Sarrusa, rozwinięcie Laplace'a, macierz odwrotna, metody odwracania macierzy i zastosowania do równań macierzowych. 6. Układy równań liniowych: metoda Cramera, metoda eliminacji Gaussa. W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa, J. Piszczała Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wyd. Akad. Ekon., Poznań, J. Piszczała Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, ćwiczenia, Wyd. Akad. Ekon., Poznań, M. Sadowski, T. Spanily Matematyka w zadaniach dla studentów kierunków ekonomicznych, Wyd. Uniw. Gda., Gdańsk, T. Spanily Elementy matematyki dla ekonomistów, WyŜsza Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, METODY PRACY: Wykłady i ćwiczenia w całej grupie FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne

13 PRAWO Grupa treści podstawowych prowadzący: prof. Jerzy Młynarczyk, dr Andrzej Krysiewicz, dr Piotr Lewandowski NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 4 Punkty ECTS: 4 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin obowiązkowy obowiązkowy Nabycie umiejętności rozumienia i posługiwania się podstawiowymui pojęciami z zakresu nauk prawnych i praktyki prawniczej; analizowanie i rozumienia zjawisk prawnych, poznanie podstawowych poglądów na istotę prawa i jego funkcje, poznanie roli prawa w Ŝyciu publicznym i jego znaczenia w Ŝyciu obywatela oraz w funkcjonowaniu społeczeństw, w tym takŝe w stosunkach międzynarodowych i międzypaństwowych. WARUNKI POCZĄTKOWE: Bez warunków początkowych. Zdolność do zwykłej partycypacji w zajęciach, umiejętność koncentracji i słuchania wykłądu. Podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa; istota i pojęcie Prawa, norma prawna, przepis prawny, systematyka prawa, źródła prawa, funkcje prawa, tworzenie prawa, stosunki prawne, podmioty prawa, prawo publiczne i prawo prywatne, materialne i formalne, wewnętrzne i międzynarodowe, gałęzie prawa i wybrane elementy gałęzi prawa, strosowanie prawa, organy stosujace prawo, wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo wewnętrzne. Jabłońska Bonca Jolanta: Podstawy Prawa dla ekonomistów, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Siuda Wijciech: Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd, 2002 r. Fakultatywna: Aktualne publikacje w literaturze przedmiotu METODY PRACY: Program realizowany jest w formie wykładu z ilustrowaniem przykłądami z praktyki prawniczej i orzecznictwa sądowego. Praca własna studenta Studiowanie aktów prawnych, tekstów źródłowych oraz orzecznictwa sądów. FORMA ZALICZENIA: Egzamin: Egzamin pisemny pytania opisowe lub test, poprawka egzamin ustny.

14 NAUKA O ORGANIZACJI Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Tomasz Dryl, dr Wileta Dryl, dr Jerzy Górski, dr Daniel Kaszubowski, dr Piotr Walentynowicz, mgr Wojciech Machel, mgr Jarosław Reszko, mgr Marek Szymański NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 2 Semestr: 2 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Po ukończeniu przedmiotu student powinien wiedzieć, Ŝe są trzy podstawowe elementy, aby organizacja mogła się pojawić i trwać: *człowiek, *proces pracy nad organizowaniem instytucji bądź przedsiębiorstwa, *produkty finalne uŝyteczne dla klienta oraz opłacalna dla ludzi organizujących i uytrzymujących działalność gospodarczą. A zatem nauka o organizacji przekazuje wiedzę o tych trzech elementach. Student powinien umieć: Innowacje umoŝliwające zorganizowanie działalności gospodarczej wymagają umiejetności zawodowych, koncepcyjnych i interpersonalnych. WARUNKI POCZĄTKOWE: Student powinien mieć zdolności twróczego myślenia, mieć motywację do ich zastosowania w praktyce, a nade wszystko rozwijać umiejętność racjonalnego myślenia i budzić oraz wzmacniać wolę angaŝowania się w aktywność innowacyjną. Program przedmiotu obejmuje przekazanie wiedzy naukowej w trzech wymiarach: *o człowieku, a w szczególności o jego umiejętnościach innowacyjnych *o sztuce organizowania zespołów ludzi współpracujących nad projektami, które znajdują popyt na rynku *o kryteriach oceny jakości i ekonomiczności produktów finalnych Kluczowe tematy: prakseologiczne, ekonomiczne i aksjologiczne zasady innowacyjnej aktywnosci człowieka; ekonomiczne warunki opłacalnych działań zespołowych w przedsiębiorstwach i instytucjach; kryteria oceny produktów finalnych; marka organizacji jako miara produktów finalnych. Peter F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, rozdziały: 2 (Społeczeństwo organizacji), 10 (Wiedza, jej ekonomika i produktywność), 11 (Odpowiedzialna szkoła), 12 (Osoba wykształcona), Tadeusz Kotarbiński, Przegląd ocen praktycznych działania. Szósty rodział aneksu w ksiąŝce Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, wyd. VII (1982), Wrocław, s , Brian Tracy, Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Muza SA., Warszawa Fakultatywna: Iacocca Autobiografia Lee Iacocca, Rozdział XV Tworzę zespół, Wydawnictwo KsiąŜka i Wiedza, Warszawa Michael J. Gelb, Myśleć jak Leonardo da Vinci. Siedem kroków do genialności,część pierwsza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002 METODY PRACY: Od przykładów z Ŝycia gospodarczego do teorii, dlatego analiza przypadków, burza mózgów, przekazywanie fragmentów tekstów z literatury zagranicznej i polskiej do studiowania w domu; rozwijanie motywacji do pracy innowacyjnej. PRACA WŁASNA STUDENTA:

15 Indywidualne opracowania studentów w formie referatów i esejów na temat pomysłów, jakie mogą stać się podstawą osobistej działalności gospodarczej i ich prezentowanie na ćwiczeniach. FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny, wymagający rzeczowych odpowiedzi na dziesięć pytań (cztery strony kart A4) z zakresu wiedzy przekazanej na zajęciach i zawartej w obowiązkowej literaturze. Zaliczenie Zaliczenie ćwiczeń wymaga spełnienia trzech warunków: napisanie referatu lub eseju, przedstawienie opracowania na ćwiczeniach, przekazanie opracowania nauczycielowi do sprawdzenia.

16 FINANSE Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Bartłomiej Gabriel, dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr AndŜelika Kędzierska-Szczepaniak, dr Ewa Mazurek- Krasodomska NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 2 Semestr: 2 Punkty ECTS: 8 Punkty ECTS: 9 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu finansowego w gospodarce, przekazując wiedzę na temat dochodów i wydatków publicznych, finansów samorządowych, systemu podatkowego oraz bankowego i rynków finansowych. Po jego ukończeniu student powinien zrozumieć działanie tych uwarunkowań, szczególnie w konstekście ich oddziaływania na zarządzanie podmiotem. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak warunków wstępnych Wprowadzenie do finansów, system finansowy w gospodarce rynkowej; pojęcie, funkcje i zakres finansów publicznych; budŝet państwa, dochody i wydatki budŝetowe; deficyt budŝetowy i dług publiczny; finanse samorządów terytorialnych; finanse polski, a jej członkostwo w UE; banki i system bankowy; rynki finansowe. LITERATURA OBOWIĄZKOWA: Elementy finansów i bankowości pod red. S. Flejterskiego, B. Świeckiej, CeDeWu, Warszawa Finanse pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa System finansowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego i B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa METODY PRACY: Na wykładach student pozyskuje wiedzę z zakresu finansów przede wszystkim w ujęciu teoretycznym, a na ćwiczeniach w ujęciu praktycznym (np. badając strukturę i dynamikę dochodów i wydatków budŝetu państwa, rozwiązując zagadnienia z dziedziny podatków itd.) Praca własna studenta Studiowanie literatury, śledzenie bieŝących wydarzeń w sferze finansów publicznych, bakowości centralnej i na rynkach finansowych FORMA ZALICZENIA: Egzamin: Pisemny Zaliczenie: Kolokwium pisemne

17 STATYSTYKA OPISOWA Grupa treści podstawowych prowadzący: dr Bogdan Jurkiewicz, mgr Piotr Grzybowski, mgr Olga Komorowska NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 3 Semestr: 3 Punkty ECTS: 5 Punkty ECTS: 7 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 30 ćwiczenia: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Celem kształcenia jest ukazanie metod statystycznych - metod gromadzenia, prezentacji, analizy i interpretacji danych - niezbędnych do analizy zjawisk społeczno - gospodarczych, analizy działalności przedsiębiorstwa oraz do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, kadrowym itp. Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni znać i umieć stosować odpowiednie dla badanego problemu metody gromadzenia i prezentacji danych statystycznych oraz metody opisu statystycznego w zakresie analizy struktury, współzaleŝności i dynamiki oraz interpretować uzyskane wyniki. WARUNKI POCZĄTKOWE: Student powinien posiadać umiejętność czytania wzorów i wykonywania według nich obliczeń. Wskazana umiejętność wykonywania wykresów i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Exel. I Analiza struktury Pojęcie statystyki, zastosowania statystyki, przyszłość statystyki. Przedmiot statystyki. Rola statystyki w demografii. Podstawowe pojęcia i definicje: populacja, próba, jednostka statystyczna, cechy statystyczne, skale pomiaru. Rodzaje badań statystycznych. Etapy badania statystycznego. Sposoby prezentacji materiału statystycznego. Pojęcie rozkładu empirycznego, typy i własności rozkładów. Tendencja centralna, dyspersja, asymetria i sposoby ich oceny. II Analiza korelacji i regresji Pojęcie zaleŝności korelacyjnej zjawisk ilościowych. Analiza współzaleŝności cech ilościowych: diagram korelacyjny, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana. Analiza współzaleŝności cech jakościowych: tablica asocjacji i kontyngencji oraz współczynniki korelacji. Pojęcie regresji i funkcji regresji. Metoda najmniejszych kwadratów. Miary dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. III Wybrane elementy demografii Przedmiot i metody demografii. Badanie struktury ludności. Współczynniki demograficzne. Prognozy demograficzne. Makać W. Statystyka i demografia UG Gdańsk; Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, UG, Gdańsk, 2000; Fakultatywna: Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 2000; Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000; Luszniewicz A, Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa, 1996; Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1999;

18 Ostasiewicz S., Ruszak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE, Wrocław, 1995; Sobczyk M., Statystyka. PWN, Warszawa, 2000; Makać W., Statystyczne metody analizy bezrobocia. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa, METODY PRACY: Wykłady i ćwiczenia FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne

19 prowadzący: dr Ryszard Miler WYKŁAD DO WYBORU TYTYŁ WYKŁADU: EUROMARKETING NIE Grupa treści kierunkowych Punkty ECTS: 1 Punkty ECTS: 1 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: zaliczenie do wyboru do wyboru Wykazać atrybuty współczesnego marketingu mix na rynku europejskim Dostarczyć metod i narzędzi do pragmatyki działań w ramach euro promocji i dystrybucji Przedstawić narzędzia analizy euro-ceny i metody kształtowania właściwej polityki euro produktu WARUNKI POCZĄTKOWE: Znajomość podstaw marketingu zalecana (ale nie obligatoryjna) Wprowadzenie do przedmiotu- załoŝenia programowe, metodyczne, literatura. Strategie marketingowe na rynku europejskim. Megamarketing - mix na rynku europejskim. Polityka produktu na rynku europejskim. Polityka cenowa na rynku europejskim. Polityka dystrybucji na rynku europejskim. Polityka promocji na rynku europejskim. LITERATURA Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka MenedŜera i Bankowca, Warszawa 1998 Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000 Fakultatywna: Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995 Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989 śurawik B., śurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996 Penc-Pietrzak I., Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa METODY PRACY: Wykład, konwersatorium, case study PRACA WŁASNA STUDENTA: Studium literaturowe oraz przegląd prasy branŝowej (identyfikacja elementów marketingowych w otoczeniu eurorynkowym przykłady implementacji, ocena skutków) FORMA ZALICZENIA: Zaliczenie: test jednokrotnego wyboru, opracowanie pisemne case study w oparciu o literaturę branŝową

20 prowadzący: dr Wojciech Zalewski WYKŁAD DO WYBORU TYTYŁ WYKŁADU: KRYMINOLOGIA NIE Grupa treści kierunkowych Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: 2 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: zaliczenie do wyboru do wyboru Język wykładowy: polski/ angielski Język wykładowy: polski zapoznanie studentów z historią badań nad etiologią przestępstwa oraz ze współczesnymi teoriami dotyczących przyczyn przestępczości, z uwzględnieniem problematyki populizmu penalnego i sprawiedliwości naprawczej. WARUNKI POCZĄTKOWE: podstawowa wiedza z zakresu nauki o społeczeństwie, oraz prawoznawstwa. I. Pojęcie i przedmiot kryminologii. II. Środki masowego przekazu a przestępczość. III. Teorie kryminologiczne (nurt biologiczny, nurt psychologiczny, nurt socjologiczny) IV. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość. V. Teorie kryminologiczne w zderzeniu z rzeczywistością problem seryjnych zabójców. VI. Podstawowe problemy współczesnej wiktymologii; VI. Przydatność kryminologii w zapobieganiu przestępczości i w zwalczaniu problemów wynikłych z przestępstwa próba oceny. 1. Batawia St., Wstęp do nauki o przestępcy. Warszawa Bieńkowska E., Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy. Wrocław Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymała epidemię przestępstw. Poznań Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności, albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków Czarnecka Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa Czerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy. Warszawa Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa Dutton D.G., Przemoc w rodzinie. Warszawa Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa Falandysz L., Wiktymologia. Warszawa Foucault M., Nadzorować i karać. Warszawa Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków Gaberle A., Nierozłączna triada. Przestępczość, przestępca, społeczeństwo. Gdańsk 2003 r. 17. Gilligan J., Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią. Poznań Hołyst B., Kryminologia, Warszawa Kelling G.L., Cole C.M., Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliŝszym otoczeniu. Poznań Kosewski M., Agresywni przestępcy. Warszawa Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej analiza kryminologiczna. Warszawa Krajewski K., Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa Krukowski A., Problemy zapobiegania przestępczości. Warszawa Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości. Warszawa Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa 1999.

Gdynia, rok akademicki 2008/2009

Gdynia, rok akademicki 2008/2009 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W WYśSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników Klasa II- poziom IV.0 I. Treści programowe Zagadnienia tematyczne Zagadnienia gramatyczne Funkcje komunikacyjne Zagadnienia realioznawcze -określenie czasu (pory roku i nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Kierunek: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma i poziom kształcenia: Studia zaoczne I stopnia Język angielski

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język francuski Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok I-III Specjalność: HG Tryby: S Liczba godzin/ semestr: razem 180/30 na semestr

Przedmiot: Język francuski Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok I-III Specjalność: HG Tryby: S Liczba godzin/ semestr: razem 180/30 na semestr Przedmiot: Język francuski Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok I-III Specjalność: HG Tryby: S Liczba godzin/ semestr: razem 180/30 na semestr Wykłady: Ćwiczenia: 180 Laboratoria: Projekty: Seminaria:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Repetition of Economics

Repetition of Economics AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Repetytorium z ekonomii NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: FINANSE PUBLICZNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7. TYP

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ETI-1006-T1I2 Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu TiRII_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo