POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES, FINANCE AND MARKETING NO 9 (58) 2013 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Warsaw University of Life Sciences SGGW Press Warsaw 2013

2 SPIS TRE CI Adamowicz Tomasz Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat w wybranych krajach na wiecie Causes and results of the first phase of the financial crisis in in selected countries... 9 Artyszak Arkadiusz Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach Changes in sugar beet production in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in Baer-Nawrocka Agnieszka Wp yw Wspólnej Polityki Rolnej na efekty dochodowe w rolnictwie nowych krajów cz onkowskich Unii Europejskiej The influence of Common Agricultural Policy on agricultural incomes effects in the new member countries of the European Union Baruk Agnieszka Izabela, Iwanicka Anna Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencja u marketingowego Final Buyers Expectations As The Factor Stimulating Their Marketing Potential Bazylik Renata, Parzonko Anna J. Reklama telewizyjna w opinii dzieci i m odzie y Television Advertising in the Views of Children and Adolescents Bojanowska Agnieszka Wp yw koncepcji CRM na dzia ania marketingowe firmy Impact of CRM on marketing activities of the company Burlita Augustyna Czas jako aspekt zachowa konsumenckich Time as an aspect of consumer behavior Chotkowski Jacek, Czerwi ska-ja kiewicz Ma gorzata Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce Analysis of produce offered by agritourist farms in Poland Cyrek Piotr Stosunek klientów do internetowych zakupów ywno ci Customers Attitude to Purchase of Food via Internet Doma ska Agnieszka, Serwa Dobromi Czynniki wra liwo ci gospodarek krajów Europy na szoki zewn trzne na przyk adzie skutków kryzysu analiza empiryczna Factors of the European economies exposure to external shocks the case of the crisis. Empirical analysis

3 Drapi ska Anna Pomiar lojalno ci klientów wybrane wska niki Dybka S awomir Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta Regional products as a part of active assortment policy focused on the consumer Feczko Janusz Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarz dzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013 Consumer Attitudes versus Globalization: Economic, Marketing Management, and Tourist Components. Pomorze Glabiszewski Waldemar Kreowanie wizerunku przedsi biorstwa us ugowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii Creating the image of a company rendering services for the purpose of building relationships in the technology transfer process Go aszewska-kaczan Urszula Marketing spo ecznie zaanga owany korzy ci i zagro enia Cause Related Marketing - benefits and risks Grobelna Aleksandra, Marciszewska Barbara Rola us ug Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych do wiadcze konsumentów na przyk adzie produktów hotelowych A role of Spa & Wellness services for creation of positive consumer experiences: an example of hotel products Hadrian Piotr Audyt marketingowy jako narz dzie weryfikacji strategii marketingowej przedsi biorstwa The Marketing Audit a Tool for Verifying the Corporate Marketing Strategy Hys Katarzyna, Hawrysz Liliana CSR versus PR analiza zmiennych wiod cych CSR versus PR analysis of leading variables Jab o ska Lilianna, Olewnicki Dawid, Ragan Magdalena Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ci tych i doniczkowych Consumer behaviours on the Warsaw market of cut flowers and pot plants Kawa Marta, Grzybek Maria Uwarunkowania rozwoju spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu w przedsi biorstwach spó dzielczych Determinants of developing corporate social responsibility in cooperative enterprises

4 Kizielewicz Joanna Kszta towanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej Shaping the brand and image of the city of Gdynia, as maritime tourist destinations Klimek Anna Recenzja ksi ki autorstwa prof. dr hab. Mariana Podstawki pt. Podstawy Finansów. Teoria i praktyka Kowalska Iwona, Ko Patryk Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych EU funding and commercialization of innovative projects in research units Kramarz Marzena, Kramarz W odzimerz Sie dystrybucji czynniki ryzyka z perspektywy przedsi biorstwa flagowego The distribution network - risk factors from the perspective of the flagship enterprise Liczma ska Katarzyna Social media jako przestrze komunikacji z klientem w bran y alkoholi wysokoprocentowych Social media as space for communication with customers in the high-proof alcoholic beverages industry uszczyk Marcin Ograniczenia do ubezpiecze w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w warunkach os abienia finansów publicznych w Polsce Limits for insurance in Agricultural Social Insurance Fund in conditions of weakening of the public finance in Poland Maj Jolanta Nowe metody i nowa jako w badaniach marketingowych przeprowadzanych w ród dzieci. Badania marketingowe przez kreatywne sposoby sp dzania czasu: studium przypadku PLAYDO New ways and new quality in market research among young customers: Market research through creative ways of spending time: the case study of PLAYDO Majchrzycki Dariusz, Pepli ski Benedykt Analiza zarz dzania marketingowego przedsi biorstw nasiennych w zakresie promocji Analysis of seed enterprise marketing management in the field of promotion Matuszewska Agata Oddzia ywanie reklam spo ecznych a system warto ci jej odbiorców The impact of social advertising and the system of its audience Mróz-Gorgo Barbara Nazwisko jako forma marki na przyk adzie marek: Chopin i Mozart Use of a personal name as trademark: on the basis of Chopin and Mozart brands

5 Pejas-Matysik Renata, Pakosz Iwona Dzia ania merchandisingowe i ich wp yw na klientów sklepów wielkopowierzchniowych Merchandising activities and their impact on customers of large-format stores Piasecki Adam Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim The Water Framework Directive and the development of water and sewage infrastructure in Kujawsko-Pomorskie Piekut Marlena Finansowanie dzia alno badawczo-rozwojowej w Polsce na tle wiata Financing B&R in Poland versus the world P uciennki Joanna Badanie spo eczno ci jako wyzwanie wspó czesnych bada marketingowych The social network research as a challenge for contemporary marketing research Radziszewska Aleksandra Ocena satysfakcji konsumenta w us ugach handlu elektronicznego Assessment of customer s satisfaction in e-commerce services Rogala Anna Komunikacja marketingowa skierowana do wn trza i na zewn trz organizacji wzajemne relacje The relations between external and internal marketing communications Rokicki Tomasz Skala dzia ania a organizacja transportu w przedsi biorstwach agrobiznesu The scale of operations and transport organization in agribusiness enterprises Roman Micha, Zgiep ukasz Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities Sato a ukasz Polityka opodatkowania nieruchomo ci w gminach województwa ma opolskiego w latach Property tax policy in the municipalities of Malopolska Region in Sawicki Bogus aw, Golian Sylwia Promocja i dystrybucja us ug noclegowych w gminie Krasnobród Promotion and distribution of accommodation services in Krasnobród commune Dariusz Siudak Model koncepcyjny migracji warto ci przedsi biorstw The Conceptual Model of Enterprises Value Migration

6 Skowron Stanis aw Marketingowy wymiar zachowa przedsi biorczych na przyk adzie mikroprzedsi biorstw handlowych The marketing dimension of entrepreneurial behaviour exemplified by commercial microenterprises Sroka Wojciech, Musia Wies aw Problemy delimitacji ma ych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata Problems of the delimitation of small agricultural farms in terms of the Common Agricultural Policy reform for the years Standar Aldona Ocena poziomu zad u enia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej Evaluation of the level of debt communes Wielkopolska after the accession to the European Union Stefa ska Magdalena, migielska Gra yna CSR jako ród o konkurencyjno ci kana ów dystrybucji CSR as a source of competitiveness of distribution channels Szafra ska Monika Czynniki determinuj ce zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku p atno ci bezgotówkowych Factors determining behaviours of rural households on non-cash payment market Szamrowski Piotr, Pawlewicz Adam Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem Szopi ski Wies aw Wykorzystanie narz dzi marketingowych w budowaniu lojalno ci klientów w banku PEKAO S.A. I Oddzia w Rzeszowie Application of marketing tools in establishing loyalty in customers of PEKAO S.A. BANK 1st Branch in Rzeszów Szostek Dawid Zarz dzanie zaufaniem w procesie budowania trwa ej przewagi konkurencyjnej Trust management in the process of building of a sustainable competitive advantage Szymoniuk Barbara Dylematy zarz dzania mark w klastrach Dilemmas with brand management in clusters leszy ska- widerska Anna Sk onno ci konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego Polish consumer tendencies in economic crisis

7 Urban Wies aw Jako us ug wspó tworzona z klientem koncepcja i wyniki bada jako ciowych Service quality co-created with the customer the concept and results of qualitative research W sikowska Barbara Wspó czesne technologie eksploracji danych w marketingu Contemporary data exploration technologies in marketing Wildowicz-Giegiel Anna, Giegiel Adam Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw spo ecznej odpowiedzialno ci konsumentów w Polsce The rise in the demand for Fair Trade products as the sign of the social responsibility of consumers in Poland Wilk Iwona, Keck-Wilk Ma gorzata Preferencje konsumenta na rynku us ug ekoagroturystycznych w Polsce Consumer preferences on the ecoagrotourism services market in Poland W odarczyk Katarzyna Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce wybrane zagadnienia Areas of consumption globalization in Poland - selected issues Wojciechowska-Solis Julia Pomiar satysfakcji klientów korzystaj cych z us ug biur podró y z lubelszczyzny jako kluczowy element marketingu wspó czesnego Survey upon satisfaction of customers using services of travel agencies from Lublin province as a key element of contemporary marketing Zas pa Piotr Dzia ania marketingowe w promocji spó ek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital Marketing efforts in the promotion of investments in the venture capital divestment process Zra ek Jolanta Motywy zachowa proekologicznych w kontek cie zmieniaj cego si poziomu wiadomo ci ekologicznej Polaków Motives of pro-environmental behavior in the context of changing level of Poles ecological awareness

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 3 (52) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. zw. dr hab. in. Stanis aw Tkaczyk Politechnika Warszawska COBRO - Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne Redaktorzy naukowi Anna Olszańska Joanna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 303 Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo